Procedură : 2017/0245(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0356/2018

Texte depuse :

A8-0356/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

RAPORT     ***I
PDF 848kWORD 104k
29.10.2018
PE 618.307v02-00 A8-0356/2018

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Tanja Fajon

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0571),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (e) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0326/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere contribuțiile prezentate de Camera Deputaților din Cehia, Senatul Cehiei, Parlamentul Greciei, Parlamentul Spaniei și Parlamentul Portugaliei cu privire la proiectul de act legislativ,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0356/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  Crearea unui spațiu în care este asigurată libertatea de circulație a persoanelor în interiorul frontierelor interne reprezintă una dintre principalele realizări ale Uniunii. Funcționarea normală și consolidarea unui astfel de spațiu, care se bazează pe încredere și solidaritate, ar trebui să fie un obiectiv comun al Uniunii și al statelor membre care au convenit să facă parte din acesta. În același timp, este necesară o reacție comună la situațiile care afectează grav ordinea publică sau securitatea internă a zonei respective sau a unor părți ale acesteia, permițându-se reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în circumstanțe excepționale și ca măsură de ultimă instanță, consolidând totodată cooperarea dintre statele membre în cauză.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Într-un spațiu de liberă circulație a persoanelor, reintroducerea controalelor la frontierele interne ar trebui să rămână o măsură excepțională. Decizia de reintroducere a controalelor la frontierele interne ar trebui luată numai în ultimă instanță, pentru o perioadă limitată de timp și în măsura în care controalele sunt necesare și proporționale în raport cu amenințările grave la adresa ordinii publice sau a securității interne care au fost identificate.

(1)  Într-un spațiu de liberă circulație a persoanelor, reintroducerea controalelor la frontierele interne ar trebui să rămână o măsură excepțională. Întrucât libera circulație a persoanelor este afectată de reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne, această măsură ar trebui reintrodusă numai în ultimă instanță, pentru o perioadă limitată de timp și în măsura în care controalele sunt necesare și proporționale în raport cu amenințările grave la adresa ordinii publice sau a securității interne care au fost identificate. Orice astfel de măsură ar trebui abandonată de îndată ce motivele pe care se întemeiază încetează să mai existe.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Migrația și trecerea frontierelor externe de către un număr mare de resortisanți ai unor țări terțe nu ar trebui considerată în sine o amenințare la adresa ordinii publice sau a securității interne.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Amenințările grave identificate pot fi abordate prin măsuri diferite, în funcție de natura și amploarea lor. Statele membre au, de asemenea, la dispoziție competențe polițienești, astfel cum se prevede la articolul 23 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)8, care pot fi utilizate, cu respectarea anumitor condiții, în zonele de frontieră. Recomandarea Comisiei privind efectuarea de verificări proporționale de către poliție și cooperarea polițienească în spațiul Schengen9 oferă statelor membre orientări în acest sens.

(2)  Amenințările grave identificate pot fi abordate prin măsuri diferite, în funcție de natura și amploarea lor. Deși este clar că atribuțiile poliției sunt diferite în natură și scop de controlul la frontieră, statele membre au la dispoziție competențele polițienești respective, astfel cum se prevede la articolul 23 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)8, care pot fi utilizate, cu respectarea anumitor condiții, în zonele de frontieră. Recomandarea Comisiei privind efectuarea de verificări proporționale de către poliție și cooperarea polițienească în spațiul Schengen9 oferă statelor membre orientări în acest sens.

__________________

__________________

8 JO L 77, 23.3.2016, p.1.

8 JO L 77, 23.3.2016, p. 1.

9 C(2017) 3349 final din 12.5.2017.

9 C(2017) 3349 final din 12.5.2017.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Înainte de a recurge la reintroducerea controlului la frontierele interne, statele membre ar trebui să acorde prioritate măsurilor alternative. În special, statul membru în cauză ar trebui, dacă este necesar și justificat, să analizeze posibilitatea de a utiliza mai eficient sau de a intensifica controalele de poliție pe teritoriul său, inclusiv în zonele de frontieră și pe rutele principale de transport, pe baza unei evaluări a riscurilor, având grijă totodată ca aceste controale de poliție să nu aibă ca obiectiv controlul la frontiere. Tehnologiile moderne sunt esențiale în abordarea amenințărilor la adresa ordinii publice sau a securității interne. Statele membre ar trebui să evalueze dacă situația poate fi gestionată în mod adecvat printr-o cooperare transfrontalieră consolidată, atât din punct de vedere operațional, cât și din cel al schimbului de informații între poliție și serviciile de informații.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Cu toate acestea, experiența a demonstrat că anumite amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne, cum ar fi amenințările teroriste transfrontaliere sau anumite cazuri de deplasări secundare ale migranților în situație neregulamentară pe teritoriul Uniunii, care justifică reintroducerea controalelor la frontieră, pot depăși cu mult perioadele sus-menționate. Prin urmare, este necesar și justificat să se ajusteze la nevoile actuale perioadele maxime aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontieră, asigurându-se în același timp că nu se recurge abuziv la o astfel de măsură și că aceasta rămâne o excepție destinată utilizării numai în ultimă instanță. În acest scop, perioada generală aplicabilă în temeiul articolului 25 din Codul frontierelor Schengen ar trebui majorată la un an.

(4)  Cu toate acestea, experiența a demonstrat că este rareori necesară reintroducerea controlului de frontieră la frontierele interne pentru o perioadă de peste două luni. Doar în circumstanțe excepționale, anumite amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne ar putea persista dincolo de perioadele maxime de șase luni autorizate în prezent pentru reintroducerea controlului la frontierele interne. Prin urmare, este necesar să se ajusteze perioadele maxime aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontieră, asigurându-se în același timp că nu se recurge abuziv la o astfel de măsură și că aceasta rămâne o excepție destinată utilizării numai în ultimă instanță.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Orice derogare de la principiul fundamental al libertății de circulație a persoanelor ar trebui interpretată în mod strict, iar conceptul de ordine publică presupune existența unei amenințări reale, prezente și suficient de grave, care afectează unul dintre interesele fundamentale ale societății.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Pentru a garanta că aceste controale la frontierele interne rămân o excepție, statele membre ar trebui să prezinte o evaluare a riscurilor referitoare la reintroducerea sau prelungirea preconizată a controalelor la frontieră. Evaluarea riscurilor ar trebui să analizeze, în particular, cât timp se preconizează să dureze amenințarea identificată și care secțiuni ale frontierelor interne sunt afectate, să demonstreze că prelungirea controalelor la frontieră este o măsură de ultimă instanță și să explice modul în care controalele la frontieră ar contribui la gestionarea amenințării identificate. În cazul controalelor la frontierele interne care depășesc șase luni, evaluarea riscurilor ar trebui să demonstreze, de asemenea, retroactiv eficiența reintroducerii controalelor la frontieră în ceea ce privește gestionarea amenințării identificate și să explice în detaliu modul în care fiecare stat membru învecinat afectat de o astfel de prelungire a fost consultat și implicat în stabilirea măsurilor operaționale cel mai puțin împovărătoare.

(5)  Pentru a garanta că aceste controale la frontierele interne sunt o măsură de ultimă instanță și rămân o excepție, statele membre ar trebui să prezinte o evaluare a riscurilor referitoare la prelungirea preconizată a controalelor la frontieră dincolo de limita de două luni. Evaluarea riscurilor ar trebui să analizeze, în particular, cât timp se preconizează să dureze amenințarea identificată și care secțiuni ale frontierelor interne sunt afectate, să demonstreze că prelungirea controalelor la frontieră este o măsură de ultimă instanță, în special demonstrând că orice măsură alternativă s-a dovedit sau este considerată insuficientă, și să explice modul în care controalele la frontieră ar contribui la gestionarea amenințării identificate. Evaluarea riscurilor ar trebui să demonstreze, de asemenea, retroactiv eficiența și eficacitatea reintroducerii controalelor la frontieră în ceea ce privește gestionarea amenințării identificate și să explice în detaliu modul în care fiecare stat membru învecinat afectat de o astfel de prelungire a fost consultat și implicat în stabilirea măsurilor operaționale cel mai puțin împovărătoare. Statele membre ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a clasifica, dacă este necesar, toate sau o parte din informațiile furnizate.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  În cazul în care reintroducerea controlului la frontierele interne este legată de anumite evenimente, a căror natură și durată sunt excepționale (de exemplu, activitățile sportive), durata acestuia ar trebui să fie foarte precisă, limitată și legată de durata efectivă a evenimentului.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Calitatea evaluării riscurilor prezentate de statul membru în cauză va fi foarte importantă pentru evaluarea necesității și a proporționalității reintroducerii sau prelungirii preconizate a controalelor la frontieră. Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și Europol ar trebui implicate în respectiva evaluare.

(6)  Calitatea evaluării riscurilor prezentate de statul membru în cauză va fi foarte importantă pentru evaluarea necesității și a proporționalității reintroducerii sau prelungirii preconizate a controalelor la frontieră. Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Europol, Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene ar trebui să fie implicate în evaluarea respectivă.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Competența Comisiei de a emite un aviz în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Codul frontierelor Schengen ar trebui modificată pentru a reflecta noile obligații referitoare la evaluarea riscurilor care le revin statelor membre, inclusiv cooperarea cu statele membre afectate. Atunci când se efectuează controale la frontieră pe o perioadă mai mare de șase luni, Comisia ar trebui să fie obligată să emită un aviz. De asemenea, procedura de consultare prevăzută la articolul 27 alineatul (5) din Codul frontierelor Schengen ar trebui modificată pentru a reflecta rolul agențiilor (Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă și Europol) și pentru a se axa pe aspectele practice ale punerii în aplicare a diferitelor aspecte ale cooperării dintre statele membre, inclusiv coordonarea, atunci când este cazul, a diferitelor măsuri adoptate de ambele părți ale frontierei în cauză.

(7)  Procedura de consultare prevăzută la articolul 27 alineatul (5) din Codul frontierelor Schengen ar trebui modificată pentru a reflecta rolul agențiilor Uniunii și pentru a se axa pe aspectele practice ale punerii în aplicare a diferitelor aspecte ale cooperării dintre statele membre.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a asigura o mai bună adaptare a normelor revizuite la provocările legate de amenințări grave și persistente la adresa ordinii publice sau a securității interne, este necesar să se prevadă posibilitatea prelungirii controalelor la frontierele interne de așa natură încât perioada totală să depășească un an. Această prelungire ar trebui să însoțească măsuri naționale corespunzătoare comparabile ca nivel, cum ar fi declararea stării de urgență, întreprinse pe teritoriile în cauză pentru gestionarea amenințării. În orice caz, utilizarea unei astfel de posibilități nu poate duce la o prelungire a perioadei de efectuare a controalelor temporare la frontierele interne cu mai mult de doi ani.

(8)  Pentru a asigura o mai bună adaptare a normelor revizuite la provocările legate de amenințări grave și persistente la adresa ordinii publice sau a securității interne, este necesar să se prevadă posibilitatea prelungirii controalelor la frontierele interne de așa natură încât perioada totală să depășească șase luni, în mod excepțional. Această prelungire ar trebui să însoțească măsuri naționale corespunzătoare comparabile ca nivel, cum ar fi declararea stării de urgență, întreprinse pe teritoriile în cauză pentru gestionarea amenințării. În orice caz, utilizarea unei astfel de posibilități nu poate duce la o prelungire a perioadei de efectuare a controalelor temporare la frontierele interne cu mai mult de un an.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Necesitatea și proporționalitatea măsurii de reintroducere a controlului la frontierele interne, măsurile alternative care ar putea fi luate la nivel național sau la nivelul Uniunii, sau la ambele niveluri, precum și impactul unui astfel de control asupra libertății de circulație a persoanelor în spațiul fără control la frontierele interne ar trebui evaluate în raport cu amenințarea la adresa ordinii publice sau a securității interne care a determinat necesitatea acestei reintroduceri.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Trimiterea făcută în articolul 25 alineatul (4) la articolul 29 ar trebui modificată în vederea clarificării relației dintre perioadele aplicabile în temeiul articolelor 29 și 25 din Codul frontierelor Schengen.

eliminat

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Posibilitatea de a efectua controale temporare la frontierele interne ca răspuns la o amenințare specifică la adresa ordinii publice sau a securității interne care durează mai mult de un an ar trebui să facă obiectul unei proceduri specifice.

(10)  Posibilitatea de a efectua controale temporare la frontierele interne ca răspuns la o amenințare specifică la adresa ordinii publice sau a securității interne care durează mai mult de șase luni ar trebui să facă obiectul unei proceduri specifice care să necesite o recomandare a Consiliului.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În acest sens, Comisia ar trebui să emită un aviz cu privire la necesitatea și proporționalitatea unei astfel de prelungiri și, atunci când este cazul, cu privire la cooperarea cu statele membre învecinate.

(11)  În acest sens, Comisia ar trebui să emită un aviz cu privire la necesitatea și proporționalitatea unei astfel de prelungiri. Parlamentul European ar trebui imediat informat cu privire la prelungirea propusă. Statele membre afectate ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta observații Comisiei înainte ca aceasta să emită un aviz.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Ținând seama de avizul Comisiei, Consiliul poate recomanda o astfel de prelungire suplimentară extraordinară și, atunci când este cazul, poate stabili condițiile aplicabile cooperării între statele membre în cauză, pentru a se asigura că este vorba de o măsură excepțională, aplicată numai atât timp cât este necesară și justificată și coerentă cu măsurile luate la nivel național pe teritoriul respectiv pentru a gestiona aceeași amenințare la adresa ordinii publice sau a securității interne. Recomandarea Consiliului ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru orice prelungire suplimentară prin care se depășește perioada de un an, având deci aceeași natură ca cea prevăzută deja la articolul 29.

(13)  Ținând seama de avizul Comisiei, Consiliul poate recomanda o astfel de prelungire suplimentară extraordinară și, atunci când este cazul, poate stabili condițiile aplicabile cooperării între statele membre în cauză, pentru a se asigura că este vorba de o măsură excepțională, aplicată numai atât timp cât este necesară și justificată și coerentă cu măsurile luate la nivel național pe teritoriul respectiv pentru a gestiona aceeași amenințare la adresa ordinii publice sau a securității interne. Recomandarea Consiliului ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru orice prelungire suplimentară prin care se depășește perioada de șase luni. Recomandarea Consiliului ar trebui transmisă imediat Parlamentului European.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Măsurile luate în conformitate cu procedura specifică, atunci când circumstanțe excepționale periclitează funcționarea generală a zonei fără control la frontierele interne, nu ar trebui prelungite sau combinate cu măsuri luate în cadrul unei alte proceduri pentru reintroducerea sau prelungirea controlului la frontierele interne, în temeiul Regulamentului (UE) 2016/399.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b)  În cazul în care consideră că un stat membru nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor, Comisia ar trebui, în calitate de gardian al tratatelor care supraveghează aplicarea dreptului Uniunii, să ia măsurile corespunzătoare în conformitate cu articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv prin sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 25 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când în spațiul fără controale la frontierele interne există o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne dintr-un stat membru, statul membru respectiv poate reintroduce în mod excepțional controalele la toate frontierele interne sau în anumite părți ale frontierelor sale interne, pentru o perioadă limitată de maximum 30 de zile sau pe durata previzibilă a amenințării grave, dacă aceasta depășește 30 de zile, dar fără a se depăși șase luni. Domeniul de aplicare și durata reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru a răspunde amenințării grave.

1.  Atunci când în spațiul fără controale la frontierele interne există o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne dintr-un stat membru, statul membru respectiv poate reintroduce în mod excepțional controalele la toate frontierele interne sau în anumite părți ale frontierelor sale interne, ca măsură de ultimă instanță. Domeniul de aplicare și durata reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru a răspunde amenințării grave.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 25 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Controalele la frontierele interne se reintroduc numai ca măsură de ultimă instanță și în conformitate cu articolele 27, 27a, 28 și 29. Criteriile prevăzute la articolul 26 și, respectiv, articolul 30 se iau în considerare în fiecare caz în care se are în vedere adoptarea unei decizii de reintroducere a controalelor la frontierele interne în temeiul articolului 27, 27a, 28 sau 29.

eliminat

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 25 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Dacă amenințarea gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne din statul membru afectat continuă după expirarea perioadei prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol, statul membru respectiv poate prelungi controalele la frontierele sale interne, ținând cont de criteriile prevăzute la articolul 26 și în conformitate cu articolul 27, din aceleași motive ca cele specificate la alineatul (1) din prezentul articol și, ținând cont de eventualele elemente noi, cu perioade reînnoibile corespunzătoare duratei previzibile a amenințării grave, fiecare astfel de perioadă fiind de maximum șase luni.

eliminat

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 25 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Perioada totală pe durata căreia sunt reintroduse controalele la frontierele interne, incluzând prelungirile prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol, nu poate depăși un an.

eliminat

În cazurile excepționale prevăzute la articolul 27a, perioada totală poate fi prelungită în continuare cu maximum doi ani, în conformitate cu articolul respectiv.

 

În cazul unor circumstanțe excepționale, astfel cum sunt menționate la articolul 29, perioada totală poate fi prelungită cu maximum doi ani, în conformitate cu alineatul (1) din articolul respectiv.

 

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 26

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(1a)  Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 26

„Articolul 26

Criterii pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne

Criterii pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne

Atunci când un stat membru decide, ca măsură de ultimă instanță, să reintroducă temporar controlul la una sau mai multe frontiere interne sau în anumite părți ale acestora sau decide să prelungească o astfel de reintroducere, în conformitate cu articolul 25 sau cu articolul 28 alineatul (1), statul membru respectiv evaluează probabilitatea ca o astfel de măsură să remedieze în mod corespunzător amenințarea la adresa ordinii publice sau a securității interne și evaluează proporționalitatea măsurii cu amenințarea respectivă. În efectuarea unei astfel de evaluări, statul membru ia în considerare în special următoarele aspecte:

Înainte de a decide, ca măsură de ultimă instanță, reintroducerea temporară a controlului la una sau mai multe frontiere interne sau în anumite părți ale acestora, sau de a decide să prelungească o astfel de reintroducere temporară, statul membru în cauză evaluează:

 

(a) gradul de probabilitate ca reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne să contracareze într-o măsură suficientă amenințarea la adresa politicii publice sau a securității interne;

 

(b) gradul de probabilitate ca alte măsuri, în afara reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne, cum ar fi intensificarea cooperării polițienești transfrontaliere sau a controalelor poliției, să contracareze într-o măsură suficientă amenințarea la adresa politicii publice sau a securității interne;

 

(c) proporționalitatea reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne în raport cu amenințarea respectivă la adresa politicii publice sau a securității interne, luând în considerare în special:

(a) impactul probabil al oricăror amenințări la adresa ordinii publice sau a securității sale interne, inclusiv în urma unor incidente sau amenințări teroriste, precum și al amenințării reprezentate de criminalitatea organizată;

(i) impactul probabil al oricăror amenințări la adresa ordinii publice sau a securității sale interne, inclusiv în urma unor incidente sau amenințări teroriste, precum și al amenințării reprezentate de criminalitatea organizată; și

(b) impactul probabil al unei astfel de măsuri asupra libertății de circulație în spațiul fără controale la frontierele interne.

(ii) impactul probabil al reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne asupra libertății de circulație a persoanelor în spațiul fără controale la frontierele interne.

 

În cazul în care un stat membru, în urma evaluării în conformitate cu litera (a) de la primul paragraf, consideră că reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne este susceptibilă de a nu contracara suficient amenințarea la adresa ordinii publice sau a securității interne, acesta nu reintroduce controlul la frontierele interne.

 

În cazul în care un stat membru, în urma evaluării în conformitate cu litera (b) de la primul paragraf, consideră că alte măsuri în afara reintroducerii temporare a controlului la frontierele interne pot contracara suficient amenințarea la adresa ordinii publice sau a siguranței interne, acesta nu reintroduce sau nu prelungește controlul la frontierele interne și adoptă celelalte măsuri.

 

În cazul în care un stat membru, în urma evaluării în conformitate cu litera (c) de la primul paragraf, consideră că reintroducerea propusă a controlului la frontierele interne nu este proporțională cu amenințarea, acesta nu reintroduce și nu prelungește controlul la frontierele interne.”

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul -i (nou)

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – titlu

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-i)  titlul se înlocuiește cu următorul text:

Procedura pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în temeiul articolului 25

„Procedura pentru reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne în cazul unei amenințări previzibile grave la adresa ordinii publice sau a securității interne”;

Justificare

Titlul articolului 27 ar trebui să fie în concordanță cu conținutul articolului. Nu trebuie confundate măsurile adoptate în temeiul articolului 28 (măsuri care impun o acțiune imediată) cu cele adoptate în temeiul articolului 29 (circumstanțe excepționale care periclitează funcționarea globală a spațiului fără frontiere interne).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul -i a (nou)

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ia)  la articolul 27, înainte de alineatul (1) se introduce următorul alineat:

 

„-1.  În cazul în care în zona fără control la frontierele interne există o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne a unui stat membru, acesta poate, ca măsură de ultimă instanță și în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 26, să reintroducă controlul la toate frontierele sale interne sau în anumite părți ale acestora, pentru o perioadă limitată de maximum 30 de zile sau, dacă amenințarea gravă persistă mai mult de 30 de zile, pe durata previzibilă a amenințării grave, dar, în orice caz, nu mai mult de două luni.”;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul -i b (nou)

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-ib)  la alineatul (1), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

1.   Atunci când un stat membru intenționează să reintroducă controlul la frontierele interne în temeiul articolului 25, acesta notifică celelalte state membre și Comisia cel târziu cu patru săptămâni înainte de reintroducerea preconizată sau într-un termen mai scurt, dacă circumstanțele care determină necesitatea de a reintroduce controlul la frontierele interne devin cunoscute cu mai puțin de patru săptămâni înainte de reintroducerea preconizată. În acest scop, statul membru furnizează următoarele informații:

„1.  În sensul alineatului (-1), statul membru în cauză notifică celelalte state membre și Comisia cel târziu cu patru săptămâni înainte de reintroducerea preconizată sau într-un termen mai scurt, dacă circumstanțele care determină necesitatea de a reintroduce controlul la frontierele interne devin cunoscute cu mai puțin de patru săptămâni înainte de reintroducerea preconizată. În acest scop, statul membru furnizează următoarele informații:

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul i

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul 1 – litera aa

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  La alineatul (1) se adaugă o nouă literă (aa), după cum urmează:

eliminat

(aa)  o evaluare a riscurilor prin care se evaluează cât timp se preconizează să dureze amenințarea identificată și ce secțiuni ale frontierelor interne sunt afectate și prin care se demonstrează că prelungirea controalelor la frontieră este o măsură de ultimă instanță și se explică modul în care controalele la frontieră ar contribui la gestionarea amenințării identificate. În cazul în care controalele la frontieră au fost deja reintroduse pe o perioadă mai mare de șase luni, evaluarea riscurilor explică, de asemenea, modul în care reintroducerea anterioară a controalelor la frontieră a contribuit la remedierea amenințării identificate.

 

Evaluarea riscurilor conține, de asemenea, un raport detaliat privind coordonarea care a avut loc între statul membru în cauză și statul membru sau statele membre cu care are frontiere interne la care au fost efectuate controale.

 

Comisia va comunica evaluarea riscurilor Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Europol, după caz;

 

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul i a (nou)

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul 1 – litera a b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  la alineatul (1), se introduce următoarea literă (ab):

 

„(ab)  orice altă măsură în afara reintroducerii propuse, adoptată sau preconizată de statul membru pentru a face față amenințării la adresa ordinii publice sau a securității interne, precum și motivul, bazat pe dovezi, pentru care măsurile alternative, cum ar fi intensificarea cooperării polițienești transfrontaliere sau controalele de poliție, au fost considerate insuficiente;”

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul ii

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) atunci când este cazul, măsurile care trebuie să fie luate de celelalte state membre, astfel cum au fost convenite înaintea reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne în cauză.”

(e) atunci când este cazul, măsurile care trebuie să fie luate de celelalte state membre, astfel cum au fost convenite înaintea reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne relevante.”

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iii

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul 1 – ultima teză

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când este necesar, Comisia poate solicita informații suplimentare statului membru sau statelor membre în cauză, inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu statele membre afectate de prelungirea preconizată a controalelor la frontierele interne, inclusiv informațiile suplimentare necesare pentru a evalua dacă este vorba într-adevăr de o măsură de ultimă instanță.

Dacă este necesar, Comisia poate solicita informații suplimentare statului membru sau statelor membre în cauză, inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu statele membre afectate de reintroducerea sau prelungirea preconizată a controalelor la frontierele interne, inclusiv informațiile suplimentare necesare pentru a evalua dacă este vorba într-adevăr de o măsură de ultimă instanță.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iii a (nou)

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiia)  se introduce următorul alineat (1a):

 

„1a.  Dacă amenințarea gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne din statul membru afectat durează mai mult de două luni, statul membru respectiv poate prelungi controalele la frontierele sale interne, ținând cont de criteriile prevăzute la articolul 26 și din aceleași motive ca cele specificate la alineatul (-1) din prezentul articol, luând în considerare toate noile elemente, cu o perioadă care să corespundă duratei previzibile a amenințării grave și care să nu depășească, în niciun caz, patru luni. Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la perioada menționată la alineatul (1).”

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iii b (nou)

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iiib)  se introduce următorul alineat (1b):

 

„1b.  În sensul alineatului (1a), pe lângă informațiile prevăzute la alineatul (1), statul membru în cauză prezintă o evaluare a riscurilor, în care:

 

(i)  precizează cât timp se preconizează că va dura amenințarea identificată și care parte a frontierelor sale interne este afectată;

 

(ii)  evidențiază acțiunile și măsurile alternative întreprinse anterior pentru a contracara amenințarea identificată;

 

(iii)  explică de ce măsurile alternative sau măsurile menționate la punctul (ii) nu au remediat în mod suficient amenințarea identificată;

 

(iv)  demonstrează că prelungirea controalelor la frontiere este o măsură de ultimă instanță și

 

(v)  explică modul în care controlul la frontieră ar contracara mai eficient amenințarea identificată.

 

Evaluarea riscurilor menționată la primul paragraf conține, de asemenea, un raport detaliat privind cooperarea statului membru în cauză cu statul sau statele membre direct afectate de reintroducerea controlului la frontiere, inclusiv cu cele la ale căror frontiere comune cu statul membru în cauză se desfășoară controalele.

 

Comisia transmite evaluarea riscurilor Agenției sau Europolului și poate solicita, dacă este cazul, opinia lor cu privire la aceasta.

 

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 37, acte delegate de completare a prezentului regulament prin adoptarea metodologiei pentru evaluarea riscului.”;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iii c (nou)

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(iiic)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

2.  Informațiile menționate la alineatul (1) se transmit Parlamentului European și Consiliului în același timp cu notificarea lor către celelalte state membre și către Comisie în temeiul alineatului respectiv.

2.  Informațiile menționate la alineatele (1) și (1b) se transmit Parlamentului European și Consiliului în același timp cu notificarea lor către celelalte state membre și către Comisie în temeiul alineatelor respective.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iii d (nou)

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul 3

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(iiid)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

3. Un stat membru care face o notificare în temeiul alineatului (1) poate decide, atunci când este necesar și în conformitate cu dreptul intern, să clasifice o parte din informații. O astfel de clasificare nu împiedică punerea informațiilor de către Comisie la dispoziția Parlamentului European. Transmiterea și prelucrarea informațiilor și documentelor transmise către Parlamentul European în temeiul prezentului articol respectă normele privind transmiterea și prelucrarea informațiilor clasificate aplicabile între Parlamentul European și Comisie.

„3. Un stat membru care transmite o notificare poate, atunci când este necesar și în conformitate cu dreptul intern, să clasifice toate sau o parte din informațiile menționate la alineatele (1) și (1b). Această clasificare nu împiedică accesul la informații, prin intermediul unor canale adecvate și sigure de cooperare polițienească, al celorlalte state membre afectate de reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne și nu împiedică punerea informațiilor de către Comisie la dispoziția Parlamentului European. Transmiterea și prelucrarea informațiilor și documentelor transmise către Parlamentul European în temeiul prezentului articol respectă normele privind transmiterea și prelucrarea informațiilor clasificate aplicabile între Parlamentul European și Comisie.”;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iv

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În urma notificării efectuate de un stat membru în temeiul alineatului (1) și în vederea consultării prevăzute la alineatul (5), Comisia sau oricare dintre celelalte state membre poate emite un aviz, fără a aduce atingere articolului 72 din TFUE.

În urma notificării efectuate de un stat membru în temeiul alineatelor (1) și (1a) și în vederea consultării prevăzute la alineatul (5), Comisia sau oricare dintre celelalte state membre poate emite un aviz, fără a aduce atingere articolului 72 din TFUE.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iv

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când are îndoieli în ceea ce privește necesitatea sau proporționalitatea reintroducerii preconizate a controalelor la frontierele interne sau atunci când consideră că ar fi adecvată o consultare asupra unor aspecte ale notificării, Comisia emite un aviz în acest sens.

În cazul în care, pe baza informațiilor conținute în notificare sau a oricăror informații suplimentare primite, Comisia are îndoieli în ceea ce privește necesitatea sau proporționalitatea reintroducerii preconizate a controalelor la frontierele interne sau atunci când consideră că ar fi adecvată o consultare asupra unui aspect al notificării, emite un aviz în acest sens fără întârziere.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul iv

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă un control la frontierele interne a fost deja reintrodus de șase luni, Comisia emite un aviz.”

eliminat

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – subpunctul v

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile menționate la alineatul (1), precum și orice aviz al Comisiei sau al unui stat membru prevăzut la alineatul (4) fac obiectul unor consultări desfășurate sub conducerea Comisiei. Atunci când este cazul, consultarea include reuniuni comune între statul membru care preconizează reintroducerea controalelor la frontierele interne, celelalte state membre, în special cele afectate în mod direct de aceste măsuri, și agențiile relevante. Sunt examinate proporționalitatea măsurilor preconizate, amenințarea la adresa ordinii publice sau a securității interne care a fost identificată și modalitățile de asigurare a cooperării dintre statele membre. Statul membru care preconizează reintroducerea sau prelungirea controalelor la frontierele interne ține cont în cea mai mare măsură posibilă de rezultatele acestei consultări atunci când efectuează controale la frontieră.”

Informațiile menționate la alineatele (1) și (1b), precum și orice aviz al Comisiei sau al unui stat membru prevăzut la alineatul (4) fac obiectul unor consultări. Consultarea include:

 

(i)  reuniuni comune între statul membru care preconizează reintroducerea controalelor la frontierele interne, celelalte state membre, în special cele afectate în mod direct de aceste măsuri, și Comisia, care vor fi desfășurate cu scopul de a organiza, după caz, cooperarea reciprocă dintre statele membre și de a analiza proporționalitatea măsurilor față de evenimentele care au dus la reintroducerea controlului la frontieră, inclusiv orice măsuri alternative, precum și amenințarea la adresa ordinii publice sau a siguranței interne;

 

(ii)  după caz, vizite neanunțate la fața locului ale Comisiei la frontierele interne în cauză și, dacă este necesar, cu sprijinul unor experți din statele membre și din partea Agenției, ai Europol sau ai oricărui alt organism, oficiu sau agenție competentă a Uniunii, pentru a evalua eficacitatea controalelor la frontierele interne respective și conformitatea cu prezentul regulament; rapoartele cu privire la aceste vizite neanunțate la fața locului sunt transmise Parlamentului European.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27a – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Procedura specifică pentru cazurile în care amenințarea gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne depășește un an

Procedura specifică pentru cazurile în care amenințarea gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne depășește șase luni

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazuri excepționale, dacă statul membru se confruntă cu aceeași amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne după expirarea perioadei menționate la articolul 25 alineatul (4) prima teză și dacă au fost adoptate pe teritoriul respectiv măsuri naționale excepționale comparabile ca nivel destinate gestionării acestei amenințări, controalele la frontieră reintroduse temporar ca răspuns la amenințarea respectivă pot fi prelungite din nou, în conformitate cu prezentul articol.

1.  În circumstanțe excepționale, dacă statul membru se confruntă cu aceeași amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne după expirarea perioadei menționate la articolul 27 alineatul (1a) și dacă au fost adoptate pe teritoriul respectiv măsuri naționale excepționale comparabile ca nivel destinate gestionării acestei amenințări, controalele la frontieră reintroduse temporar ca răspuns la amenințarea respectivă pot fi prelungite din nou, în conformitate cu prezentul articol.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cu cel mult șase săptămâni înainte de expirarea perioadei prevăzute la articolul 25 alineatul (4) prima teză, statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei faptul că solicită o prelungire suplimentară, în conformitate cu procedura specifică prevăzută la prezentul articol. Notificarea conține informațiile prevăzute la articolul 27 alineatul (1) literele (a)-(e). Se aplică articolul 27 alineatele (2) și (3).

2.  Cu cel mult trei săptămâni înainte de expirarea perioadei prevăzute la articolul 27 alineatul (1a), statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei faptul că solicită o prelungire suplimentară, în conformitate cu procedura specifică prevăzută la prezentul articol. Această notificarea conține toate informațiile prevăzute la articolul 27 alineatele (1) și (1b). Se aplică articolul 27 alineatele (2) și (3).

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia emite un aviz.

3.  Comisia emite un aviz în care precizează dacă prelungirea propusă îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (1) și (2) și dacă prelungirea propusă este necesară și proporțională. Statele membre afectate pot prezenta observații Comisiei înainte ca aceasta să emită avizul respectiv.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 27a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Consiliul, ținând cont în mod corespunzător de avizul Comisiei, poate recomanda ca statul membru să decidă prelungirea în continuare a controalelor la frontierele sale interne cu o perioadă de până la șase luni. Această perioadă poate fi prelungită de maximum trei ori, pentru câte o perioadă suplimentară de până la șase luni. În recomandarea sa, Consiliul indică cel puțin informațiile menționate la articolul 27 alineatul (1) literele (a)-(e). Atunci când este cazul, Consiliul stabilește condițiile aplicabile cooperării dintre statele membre în cauză.

4.  După ce a luat în considerare avizul Comisiei, Consiliul poate recomanda statului membru în cauză, ca măsură de ultimă instanță, să efectueze încă o prelungire a controalelor la frontierele sale interne, cu o perioadă de până la șase luni. În recomandarea sa, Consiliul indică informațiile menționate la articolul 27 alineatele (1) și (1b) și stabilește condițiile de cooperare între statele membre în cauză.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 28 – alineatul 4

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3a)  La articolul 28, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

4. Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (4), perioada totală pe durata căreia este reintrodus controlul la frontierele interne, pe baza perioadei inițiale prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol și a oricărei prelungiri prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol, nu depășește două luni.

4. Perioada totală pe durata căreia este reintrodus controlul la frontierele interne, pe baza perioadei inițiale prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol și a oricărei prelungiri prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol, nu depășește două luni.

Justificare

Amendamentul concordă cu modificările propuse la alte articole.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 28a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b)  Se introduce următorul articol 28a:

 

„Articolul 28a

 

Calcularea perioadei în care este reintrodus sau prelungit controlul la frontiere din cauza unei amenințări previzibile la adresa ordinii publice sau a securității interne, în cazul în care aceasta este gravă și depășește șase luni sau impune o acțiune imediată

 

Orice reintroducere sau prelungire a controalelor la frontierele interne efectuată înainte de... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] este luată în considerare pentru a calcula perioadele menționate la articolele 27, 27a și 28.”;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)

Regulamentul (UE) 2016/399

Articolul 29 – alineatul 5

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(3c)  La articolul 29, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

5.  Prezentul articol nu aduce atingere măsurilor care pot fi adoptate de statele membre în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne în temeiul articolelor 25, 27 și 28.

„5.  Prezentul articol nu aduce atingere măsurilor care pot fi adoptate de statele membre în cazul unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne în temeiul articolelor 27, 27a și 28. Cu toate acestea, perioada totală în care controlul la frontierele interne este reintrodus sau prelungit în temeiul prezentului articol nu poate fi extinsă prin măsurile luate în temeiul articolelor 27, 27a sau 28 ori combinată cu acestea.”


EXPUNERE DE MOTIVE

Spațiul Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale procesului de integrare europeană, în care nu doar cetățenii circulă liber, ci și bunurile și serviciile, și care a adus avantaje semnificative pentru cetățenii și economia europeană. Cetățenii europeni pot călători cu ușurință în 26 de țări pentru agrement, muncă sau studii, pentru a împărtăși legături culturale și sociale și pentru a schimba idei. Odată cu Schengen, continentul european, cândva divizat și în război, a devenit din nou unit.

Cu toate acestea, libertatea de mișcare nu a fost niciodată mai fragilă ca astăzi, ca urmare a provocărilor cu care s-a confruntat Uniunea în ultimii ani, însă niciuna dintre acestea nu este atât de mare încât marea familie a celor 28 să nu-i poată face față dacă este unită. Din cauza unei uriașe lipse de încredere reciprocă, din păcate mai multe state membre au reintrodus controalele la frontierele interne în ultimii ani, punând în pericol viitorul procesului de integrare politică a Uniunii, precum și economiile noastre.

Suspendarea spațiului Schengen și reinstituirea controalelor permanente la frontieră ar afecta serios cele patru libertăți fundamentale și ar avea un impact economic negativ dezastruos. Estimările arată că costurile inexistenței spațiului Schengen s-ar situa - în funcție de regiune, sector și canale comerciale alternative - între 5 și 18 miliarde EUR pe an. Este un preț pe care pur și simplu nici statele membre ale UE individual, nici UE nu și-l poate permite. Schengen trebuie menținut cu orice preț.

Deși Comisia spera ca controalele temporare la frontiere reintroduse începând din septembrie 2015 să fie în cele din urmă eliminate, acest lucru nu s-a întâmplat. În căutarea unei soluții pentru această situație imposibilă, Comisia a propus, la 27 septembrie 2017, modificarea Codului frontierelor Schengen în ceea ce privește controalele la frontierele interne. Conform noilor norme, statele membre pot reintroduce controale la frontierele interne dacă există o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne a unui stat membru, pentru o perioadă de chiar și până la cinci ani.

Întrucât normele actuale permit statelor membre să reintroducă controalele la frontierele interne pentru o perioadă de cel mult doi ani, este evident că această propunere a Comisiei a fost făcută pentru a legaliza practicile existente ale statelor membre, care nu mai sunt în conformitate cu dispozițiile în vigoare ale Codului frontierelor Schengen.

Deși colegislatorii UE au convenit că „migrația și trecerea frontierelor externe de către un număr mare de resortisanți ai unor țări terțe nu ar trebui considerată în sine o amenințare la adresa ordinii publice sau securității interne”, controalele actuale au fost în mare măsură justificate pe baza riscului deplasărilor secundare în urma fluxurilor transfrontaliere nereglementare începând din 2015, ceea ce este foarte îngrijorător.

Fără îndoială, există argumente solide pentru a afirma că migrația neregulamentară în cadrul Uniunii - și efectele de domino asupra zonei Schengen fără controale la frontierele interne - reprezintă rezultatul unui sistem european comun de azil incapabil să soluționeze problema solicitanților de protecție internațională și un eșec în ceea ce privește reformarea acestui sistem.

Astfel, practicile actuale ale unor state membre care mențin controalele la frontierele lor interne pot fi, în opinia raportoarei, disproporționate, nejustificate și necorespunzătoare și pot conduce chiar la abuzuri.

Raportoarea regretă, de asemenea, că nu a fost prezentat niciun studiu de impact care să însoțească modificările acestei propuneri. Ca parte a unei mai bune legiferări, actele legislative ar trebui să fie precedate de o evaluare de impact și, date fiind dificultățile întâmpinate în menținerea normelor actuale, o asemenea evaluare ar fi fost cât se poate de oportună.

Prin urmare, raportoarea respinge categoric încercările Comisiei de a legaliza practicile ilegale actuale ale statelor membre în ceea ce privește controalele la frontierele interne. Obiectivul principal al oricărei modificări a Codului frontierelor Schengen în privința normelor referitoare la reintroducerea controalelor la frontierele interne ar trebui să fie asigurarea unui cadru juridic mai clar. Modificările ar trebui să asigure faptul că utilizarea controalelor la frontierele interne răspunde nevoilor efective, că acestea sunt proporționale și limitate în timp, garantând în același timp statelor membre flexibilitatea de care au nevoie pentru a face față amenințărilor reale. Noile norme nu ar trebui să prevadă stimulente pentru introducerea controalelor la frontierele interne în lipsa unei nevoi clare și obiective, și nici pentru perioade mai lungi decât este necesar.

Raportoarea ar dori să clarifice și să simplifice normele aplicabile, pentru a crește transparența și pentru a evidenția mai clar posibilele utilizări necorespunzătoare. În această privință, dacă normele sunt clare, Comisiei și-ar putea exercita mai bine competențele în calitate de „gardian al tratatelor”, în special în eventualitatea unor proceduri în constatarea neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre.

Modificările propuse

Structura actuală a capitolului II din Codul frontierelor Schengen nu permite o lectură directă a normelor aplicabile. Raportoarea propune reexaminarea structurii actuale pentru a asigura coerența, claritatea și o mai bună transpunere în practică a normelor existente.

Structura articolelor ar trebui să urmeze o anumită linie argumentativă de părți complete și separate, cu componente logice. Conținutul actual al articolului 25 ar trebui să fie mai armonizat cu titlul „cadru general” și ar trebui să prevadă cele mai importante principii fundamentale orizontale care guvernează reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne pentru evenimente previzibile.

Articolul 26, care stabilește criteriile pentru evaluarea reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne, ar trebui extins în mod corespunzător, pentru ca statelor membre să le revină obligația de a demonstra că reintroducerea controlului la frontiere este în mod real o măsură de ultimă instanță.

Ar trebui să urmeze articole care reglementează procedurile pentru introducerea temporară a controalelor la frontiere pentru evenimente previzibile, prin care să se prevadă norme și garanții specifice pentru introducerea inițială a controalelor și prelungirea acestora.

În acest sens, articolul 27 ar trebui să prevadă procedura reintroducerii inițiale a controalelor la frontiere pentru o perioadă maximă de două luni, cu posibilitatea prelungirii cu o perioadă suplimentară de până la patru luni. Articolul 27a ar trebui să stabilească procedurile și garanțiile suplimentare pentru prelungirea în continuare a controalelor la frontiere pentru o perioadă maximă de până la șase luni. Raportoarea consideră că perioada maximă totală a controalelor la frontiere pentru evenimente previzibile în temeiul celor două articole nu ar trebui să depășească un an.

În opinia raportoarei, prelungirea perioadelor pentru reintroducerea controalelor la frontierele interne - astfel cum a fost propusă de Comisie - nu ar încuraja statele membre să limiteze măsurile preconizate la ceea ce este strict necesar și proporțional cu amenințarea.

Mai mult, raportoarea propune introducerea unui sistem eșalonat de obligații, cu garanții procedurale suplimentare ori de câte ori se prelungesc controalele la frontiere. Cerințele pentru o primă prelungire după expirarea termenului inițial de două luni ar trebui să includă - similar propunerii Comisiei - obligația statelor membre de a furniza o evaluare detaliată a riscurilor și o implicare mai mare din partea statelor membre afectate de posibila reintroducere a controalelor la frontierele interne.

În ceea ce privește prelungirea ulterioară a controalelor la frontiere, după expirarea termenului de șase luni, nicio prelungire nu ar trebui să fie posibilă în lipsa unei proceduri oficiale a Consiliului de „autorizare” a prelungirii. În opinia raportoarei, controalele prelungite la frontierele interne ar putea avea repercusiuni grave asupra dreptului la liberă circulație stabilit în tratate; prin urmare, UE un interes major de a se implica în orice „limitare” a acestui drept de către state membre. În plus, Comisia ar trebui să aibă la dispoziție posibilitatea de a efectua controale inopinate pentru a verifica aplicarea practică a normelor, în special în situațiile de prelungire a controalelor pentru perioade mai lungi.

Nicio posibilă neînțelegere nu ar trebui să persiste în regulament cu privire la faptul că procedura instituită prin articolul 29 se aplică în circumstanțe foarte precise, care se diferențiază clar de motivele avute în vedere la articolele 25, 27 și 28. Prin urmare, ar trebui să nu fie posibilă invocarea articolelor 25, 27 și 28 pentru a prelungi în mod arbitrar controalele la frontiere reintroduse în temeiul articolului 29, în momentul în care au fost epuizate toate posibilitățile prevăzute de aceste din urmă dispoziții.

Din motive de transparență și de responsabilitate, publicul ar trebui să fie mai bine informat de ce se întâmplă. Respectând cerințele de confidențialitate legate de ordinea publică sau de securitatea internă, ar trebui oferite mai multe oportunități pentru organizarea unor discuții deschise, la nivel național sau european, cu privire la implicațiile controalelor la frontierele interne în zona Schengen. Aceste considerații sunt legate în mod direct de analiza rolului pe care Parlamentul European l-ar putea avea în acest proces.

De asemenea, raportoarea consideră că îmbunătățirea informării și implicarea Parlamentului European sunt extrem de bine-venite, fiind necesar în special ca Parlamentul European să primească toate documentele relevante în vederea controlului democratic al deciziilor care afectează spațiul fără controale la frontierele interne. În această privință, Parlamentul ar putea recurge, de asemenea, la audieri și/sau la dialogul structurat cu instituțiile UE și cu statele membre în cauză, în scopul atingerii obiectivului respectiv.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne

Referințe

COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)

Data prezentării la

27.9.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Tanja Fajon

20.11.2017

 

 

 

Examinare în comisie

25.4.2018

21.6.2018

22.10.2018

 

Data adoptării

22.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

13

12

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Miriam Dalli, Maria Grapini, Marek Jurek, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Françoise Grossetête, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Julia Pitera, Dennis Radtke, Martin Schirdewan, Julie Ward

Data depunerii

29.10.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

30

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Emilian Pavel, Tonino Picula, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

13

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Françoise Grossetête, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský

12

0

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Dennis Radtke, Csaba Sógor

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 9 noiembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate