SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc

29.10.2018 - (COM(2017)0571 – C8‑0326/2017 – 2017/0245(COD)) - ***I

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Tanja Fajon


Postup : 2017/0245(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0356/2018

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc

(COM(2017)0571 – C8‑0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0571),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. e) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0326/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevky k návrhu legislatívneho aktu, ktoré predložili česká Poslanecká snemovňa, český Senát, grécky parlament, španielsky parlament a portugalské Republikové zhromaždenie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0356/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1)  Jedným z hlavných úspechov Únie je vytvorenie priestoru, v rámci ktorého je zaručený voľný pohyb osôb cez vnútorné hranice. Riadne fungovanie a posilnenie tohto priestoru založeného na dôvere a solidarite by malo byť spoločným cieľom Únie a členských štátov, ktoré súhlasili s tým, že budú jeho súčasťou. Zároveň je potrebné spoločne reagovať na situácie, ktoré majú závažný dosah na verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť tohto priestoru alebo jeho častí, a to umožnením dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc za výnimočných okolností a ako poslednej možnosti, pričom treba tiež posilňovať spoluprácu medzi dotknutými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1)  V priestore, kde sa osoby môžu voľne pohybovať, by malo obnovenie kontroly vnútorných hraníc ostať výnimočným opatrením. O obnovení kontroly vnútorných hraníc by sa malo rozhodnúť len ako o opatrení predstavujúcom poslednú možnosť, ktoré sa bude uplatňovať počas obmedzeného obdobia a len do tej miery, v akej je kontrola nevyhnutná a primeraná vzhľadom na zistené závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti.

1)  V priestore, kde sa osoby môžu voľne pohybovať, by malo obnovenie kontroly vnútorných hraníc ostať výnimočným opatrením. Keďže dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc má dosah na voľný pohyb osôb, malo by sa zaviesť len ako o opatrenie predstavujúce poslednú možnosť, ktoré sa bude uplatňovať počas obmedzeného obdobia a len do tej miery, v akej je kontrola nevyhnutná a primeraná vzhľadom na zistené závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Akékoľvek takéto opatrenie by sa malo odvolať, hneď ako pominú dôvody jeho zavedenia.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a)  Migrácia a prekročenie vonkajších hraníc veľkým počtom štátnych príslušníkov tretej krajiny by sa samy osebe nemali považovať za ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2)  Zistené závažné ohrozenie možno riešiť prostredníctvom rôznych opatrení v závislosti od jeho povahy a rozsahu. Členské štáty majú k dispozícii aj policajné právomoci, ako sa uvádza v článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)8, ktoré pri splnení určitých podmienok možno aplikovať v pohraničných oblastiach. V odporúčaní Komisie o primeraných policajných kontrolách a policajnej spolupráci v schengenskom priestore9 sa na tento účel pre členské štáty stanovujú usmernenia.

2)  Zistené závažné ohrozenie možno riešiť prostredníctvom rôznych opatrení v závislosti od jeho povahy a rozsahu. Hoci je naďalej zrejmé, že policajné právomoci sa svojou povahou a účelom líšia od kontroly hraníc, členské štáty majú k dispozícii tie policajné právomoci, ako sa uvádza v článku 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)8, ktoré pri splnení určitých podmienok možno využívať v pohraničných oblastiach. V odporúčaní Komisie o primeraných policajných kontrolách a policajnej spolupráci v schengenskom priestore9 sa na tento účel pre členské štáty stanovujú usmernenia.

__________________

__________________

8 Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1.

8 Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1.

9 C(2017) 3349 final z 12.5.2017.

9 C(2017) 3349 final z 12.5.2017.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a)  Členské štáty by mali pred pristúpením k obnoveniu kontroly vnútorných hraníc uprednostniť alternatívne opatrenia. Predovšetkým by príslušný členský štát mal v prípade, že je to potrebné a odôvodnené, zvážiť na základe posúdenia rizika účinnejšie využívanie a zintenzívnenie policajných kontrol na svojom území vrátane pohraničných oblastí a hlavných dopravných trás, pričom by mal zabezpečiť, aby tieto policajné kontroly nemali za cieľ kontrolu hraníc. Pri riešení ohrození verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti sú veľmi nápomocné moderné technológie. Členské štáty by mali posúdiť, či situáciu možno primerane riešiť posilnením cezhraničnej spolupráce, a to z operačného hľadiska, ako aj z hľadiska výmeny informácií medzi políciou a spravodajskými službami.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4)  Zo skúseností však vyplýva, že niektoré závažné ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ako sú cezhraničné teroristické hrozby alebo osobitné prípady sekundárnych pohybov neregulárnych migrantov v rámci Únie, ktoré odôvodnili obnovenie kontroly hraníc, môžu pretrvávať aj po uplynutí uvedených dôb. Preto je potrebné a odôvodnené prispôsobiť dĺžku trvania dočasného obnovenia kontroly hraníc súčasným potrebám a zároveň zabezpečiť, aby toto opatrenie nebolo zneužívané a zostalo výnimkou, ktorá sa bude používať len ako posledná možnosť. Na tento účel by sa všeobecná lehota uplatniteľná podľa článku 25 Kódexu schengenských hraníc mala predĺžiť na jeden rok.

4)  Zo skúseností však vyplýva, že len zriedka je potrebné obnoviť kontrolu vnútorných hraníc na obdobie dlhšie ako dva mesiace. Iba za výnimočných okolností môžu niektoré závažné ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti pretrvávať aj po uplynutí maximálneho obdobia šiestich mesiacov, ktoré je v súčasnosti povolené na obnovenie kontroly vnútorných hraníc. Preto je nevyhnutné prispôsobiť dĺžku trvania dočasného obnovenia kontroly hraníc a zároveň zabezpečiť, aby toto opatrenie nebolo zneužívané a zostalo výnimkou, ktorá sa bude používať len ako posledná možnosť.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a)  Akékoľvek odchýlenie od základnej zásady voľného pohybu osôb by sa malo vykladať prísne a koncepcia verejného poriadku predpokladá existenciu skutočného, aktuálneho a dostatočne závažného ohrozenia, ktoré má vplyv na niektorý zo základných záujmov spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5)  Aby sa zabezpečilo, že tieto kontroly vnútorných hraníc zostanú výnimočným opatrením, členské štáty by mali predložiť posúdenie rizík týkajúce sa plánovaného obnovenia alebo predĺženia kontroly hraníc. V posúdení rizík by sa malo posúdiť najmä to, ako dlho môže zistené ohrozenie pretrvávať, a ktoré úseky vnútornej hranice sú dotknuté, a zároveň by sa v ňom malo preukázať, že predĺženie kontroly hraníc je opatrením predstavujúcim poslednú možnosť, a vysvetliť, ako môže kontrola hraníc pomôcť pri riešení zisteného ohrozenia. Ak kontrola vnútorných hraníc trvá dlhšie ako šesť mesiacov, v posúdení rizík by sa mala aj retrospektívne preukázať účinnosť obnovenia kontroly hraníc pri riešení zisteného ohrozenia a podrobne vysvetliť, ako bol každý susedný členský štát zasiahnutý takýmto predĺžením kontrol konzultovaný a zapojený do stanovenia najmenej zaťažujúcich operačných opatrení.

5)  Aby sa zabezpečilo, že tieto kontroly vnútorných hraníc zostanú výnimočným opatrením predstavujúcim poslednú možnosť, členské štáty by mali predložiť posúdenie rizík týkajúce sa plánovaného predĺženia kontroly hraníc o viac ako dva mesiace. V posúdení rizík by sa malo posúdiť najmä to, ako dlho môže zistené ohrozenie pretrvávať, a ktoré úseky vnútornej hranice sú dotknuté, a zároveň by sa v ňom malo preukázať, že predĺženie kontroly hraníc je opatrením predstavujúcim poslednú možnosť, pričom všetky alternatívne opatrenia sa ukázali ako nedostatočné alebo sa za také považujú, a vysvetliť, ako môže kontrola hraníc pomôcť pri riešení zisteného ohrozenia. V posúdení rizík by sa mala aj retrospektívne preukázať účinnosť a efektivita obnovenia kontroly hraníc pri riešení zisteného ohrozenia a podrobne vysvetliť, ako bol každý susedný členský štát zasiahnutý takýmto predĺžením kontrol konzultovaný a zapojený do stanovenia najmenej zaťažujúcich operačných opatrení. Členské štáty by si mali zachovať možnosť utajiť v prípade potreby všetky poskytnuté informácie alebo ich časť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a)  Ak obnovenie kontroly vnútorných hraníc súvisí s konkrétnymi plánovanými udalosťami, ktorých povaha a trvanie sú výnimočné, ako sú napríklad športové podujatia, mala by byť dĺžka jej trvania veľmi presná, obmedzená a mala by byť spojená so skutočným trvaním podujatia.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6)  Veľmi dôležitá bude kvalita posúdenia rizík predloženého členskými štátmi, aby bolo možné posúdiť nevyhnutnosť a primeranosť plánovaného obnovenia alebo predĺženia kontroly hraníc. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Europol by mali byť zapojení do tohto posudzovania.

6)  Veľmi dôležitá bude kvalita posúdenia rizík predloženého členskými štátmi, aby bolo možné posúdiť nevyhnutnosť a primeranosť plánovaného obnovenia alebo predĺženia kontroly hraníc. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Europol, Európsky podporný úrad pre azyl, Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Agentúra Európskej únie pre základné práva by mali byť zapojení do tohto posudzovania.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7)  Právomoc Komisie vydať stanovisko podľa článku 27 ods. 4 Kódexu schengenských hraníc by sa mala upraviť s cieľom zohľadniť nové povinnosti členských štátov týkajúce sa posúdenia rizík vrátane spolupráce s dotknutými členskými štátmi. Ak sa kontrola vnútorných hraníc vykonáva dlhšie ako šesť mesiacov, Komisia by mala byť povinná vydať stanovisko. Aj konzultačný postup stanovený v článku 27 ods. 5 Kódexu schengenských hraníc by sa mal zmeniť tak, aby odrážal úlohu agentúr (Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Europolu) a zameriaval sa na praktické vykonávanie rôznych aspektov spolupráce medzi členskými štátmi vrátane prípadnej koordinácie rôznych opatrení na oboch stranách hranice.

7)  Konzultačný postup stanovený v článku 27 ods. 5 Kódexu schengenských hraníc by sa mal zmeniť tak, aby odrážal úlohu agentúr Únie a zameriaval sa na praktické vykonávanie rôznych aspektov spolupráce medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8)  S cieľom zabezpečiť, aby sa revidované pravidlá lepšie prispôsobili výzvam súvisiacim s pretrvávajúcim závažným ohrozením verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, mala by sa stanoviť možnosť predĺžiť kontrolu vnútorných hraníc na viac ako jeden rok. V záujme riešenia zisteného ohrozenia by sa okrem predĺženia kontroly mali na danom území zaviesť aj primerané výnimočné opatrenia na vnútroštátnej úrovni, ako je napríklad vyhlásenie výnimočného stavu. V žiadnom prípade by takáto možnosť nemala viesť k ďalšiemu predĺženiu dočasnej kontroly vnútorných hraníc v trvaní dlhšom ako dva roky.

8)  S cieľom zabezpečiť, aby sa revidované pravidlá lepšie prispôsobili výzvam súvisiacim s pretrvávajúcim závažným ohrozením verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, mala by sa stanoviť možnosť výnimočne predĺžiť kontrolu vnútorných hraníc na viac ako šesť mesiacov. V záujme riešenia zisteného ohrozenia by sa okrem predĺženia kontroly mali na danom území zaviesť aj primerané výnimočné opatrenia na vnútroštátnej úrovni, ako je napríklad vyhlásenie výnimočného stavu. V žiadnom prípade by takáto možnosť nemala viesť k ďalšiemu predĺženiu dočasnej kontroly vnútorných hraníc v trvaní dlhšom ako jeden rok.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a)  Nevyhnutnosť a primeranosť obnovenia kontroly vnútorných hraníc by mala byť vyvážená vzhľadom na ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ktoré podnieti potrebu takéhoto obnovenia, ako aj alternatívne opatrenia, ktoré možno prijať na vnútroštátnej úrovni alebo úrovni Únie alebo na oboch úrovniach, a vplyv takejto kontroly na voľný pohyb osôb v priestore bez kontroly vnútorných hraníc.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9)  Mal by sa zmeniť odkaz na článok 29 uvedený v článku 25 ods. 4 s cieľom objasniť vzťah medzi dobami uplatniteľnými podľa článku 29 a článku 25 Kódexu schengenských hraníc.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10)  Možnosť vykonávať dočasnú kontrolu vnútorných hraníc v reakcii na konkrétne ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ktoré pretrváva dlhšie ako jeden rok, by mala podliehať osobitnému postupu.

10)  Možnosť vykonávať dočasnú kontrolu vnútorných hraníc v reakcii na konkrétne ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ktoré pretrváva dlhšie ako šesť mesiacov, by mala podliehať osobitnému postupu, ktorý si vyžaduje odporúčanie Rady.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11)  Na tento účel by Komisia mala vydať stanovisko týkajúce sa nevyhnutnosti a primeranosti takéhoto predĺženia a prípadnespolupráci so susednými členskými štátmi.

11)  Na tento účel by Komisia mala vydať stanovisko týkajúce sa nevyhnutnosti a primeranosti takéhoto predĺženia. Európsky parlament by mal byť o navrhovanom predĺžení bezodkladne informovaný. Dotknuté členské štáty by mali mať možnosť predložiť Komisii pripomienky pred tým, ako Komisia vydá svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

13)  Rada pri zohľadnení stanoviska Komisie môže odporučiť takéto mimoriadne ďalšie predĺženie a prípadne stanoviť podmienky spolupráce medzi dotknutými členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, že pôjde o výnimočné opatrenie, ktoré bude prijaté len na také dlhé obdobie, aké je potrebné a odôvodnené, a ktoré je v súlade s opatreniami prijatými na vnútroštátnej úrovni na danom území na účely riešenia toho istého konkrétneho ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Odporúčanie Rady by malo byť podmienkou pre akékoľvek ďalšie predĺženie po uplynutí jedného roku, a teda by malo mať rovnakú povahu, akú má odporúčanie už stanovené v článku 29.

13)  Rada pri zohľadnení stanoviska Komisie môže odporučiť takéto mimoriadne ďalšie predĺženie a prípadne ustanoviť podmienky spolupráce medzi dotknutými členskými štátmi s cieľom zabezpečiť, že pôjde o výnimočné opatrenie, ktoré bude prijaté len na také dlhé obdobie, aké je potrebné a odôvodnené, a ktoré je v súlade s opatreniami prijatými na vnútroštátnej úrovni na danom území na účely riešenia toho istého konkrétneho ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Odporúčanie Rady by malo byť podmienkou pre akékoľvek ďalšie predĺženie po uplynutí šiestich mesiacov. Odporúčanie Rady by sa malo bezodkladne postúpiť Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a)  Opatrenia prijaté osobitným postupom v prípade výnimočných okolností ohrozujúcich celkové fungovanie priestoru bez kontroly vnútorných hraníc by sa nemali predlžovať na základe opatrení prijatých v rámci iného postupu na obnovenie alebo predĺženie kontrol na vnútorných hraniciach v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/399, ani s nimi kombinovať.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13b)  Ak sa Komisia domnieva, že si členský štát nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zmlúv, ako strážkyňa zmlúv dohliadajúca na uplatňovanie práva Únie by mala v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijať vhodné opatrenia vrátane predloženia veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 25 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak existuje v priestore bez kontroly vnútorných hraníc závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v niektorom z členských štátov, tento členský štát môže výnimočne obnoviť kontrolu hraníc na celej dĺžke alebo na určitých úsekoch svojich vnútorných hraníc na obmedzenú dobu najviac 30 dní, alebo na predvídateľné trvanie tohto závažného ohrozenia, ak jeho trvanie prekročí 30 dní, ale toto obnovenie kontroly hraníc nesmie prekročiť šesť mesiacov. Rozsah a trvanie dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc neprekročí mieru, ktorá je nevyhnutne potrebná na zabezpečenie reakcie na závažné ohrozenie.

1.  Ak existuje v priestore bez kontroly vnútorných hraníc závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v niektorom z členských štátov, tento členský štát môže výnimočne a ako opatrenie predstavujúce poslednú možnosť obnoviť na obmedzený čas kontrolu hraníc na celej dĺžke alebo na určitých úsekoch svojich vnútorných hraníc. Rozsah a trvanie dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc neprekročí mieru, ktorá je nevyhnutne potrebná na zabezpečenie reakcie na závažné ohrozenie.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 25 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Kontrola vnútorných hraníc sa obnoví len ako posledná možnosť a v súlade s článkami 27, 27a, 28 a 29. Pri zvažovaní prijatia rozhodnutia o obnovení kontroly vnútorných hraníc v súlade s článkami 27, 27a, 28 alebo 29 sa v každom prípade zohľadnia kritériá uvedené v článkoch 26 a 30.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 25 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v dotknutom členskom štáte trvá dlhšie, než je doba stanovená v odseku 1 tohto článku, môže tento členský štát po zohľadnení kritérií uvedených v článku 26 a v súlade s článkom 27, ako aj po zohľadnení akýchkoľvek nových skutočností, predĺžiť dobu kontroly svojich vnútorných hraníc na základe rovnakých dôvodov, ako sú dôvody uvedené v odseku 1 tohto článku, na dobu zodpovedajúcu predvídateľnému trvaniu závažného ohrozenia, ktorá neprekračuje šesť mesiacov, a to aj opakovane.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 25 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Celková doba obnovenia kontroly vnútorných hraníc, vrátane všetkých predĺžených dôb kontroly v zmysle odseku 3 tohto článku, neprekročí jeden rok.

vypúšťa sa

Vo výnimočných prípadoch uvedených v článku 27a možno celkovú dobu ďalej predĺžiť najviac na dva roky v súlade s uvedeným článkom.

 

V prípade výnimočných okolností uvedených v článku 29 možno celkovú dobu predĺžiť najviac na dva roky v súlade s odsekom 1 uvedeného článku.

 

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 26

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

1 a)  Článok 26 sa nahrádza takto:

Článok 26

„Článok 26

Kritériá pre dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc

Kritériá pre dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc

Ak členský štát rozhodne ako o poslednej možnosti o dočasnom obnovení kontroly hraníc na jednej jeho vnútornej hranici alebo viacerých jeho vnútorných hraniciach alebo na ich úsekoch, alebo rozhodne o predĺžení i takéhoto obnovenia v súlade s článkom 25 alebo článkom 28 ods. 1, posúdi rozsah, v ktorom takéto opatrenie môže vhodným spôsobom zmierniť ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, a zároveň posúdi primeranosť uvedeného opatrenia vo vzťahu k tomuto ohrozeniu. Pri takomto posudzovaní členský štát zohľadní predovšetkým tieto aspekty:

Pred tým, ako sa členský štát rozhodne ako o opatrení poslednej možnosti o dočasnom obnovení kontroly hraníc na jednej jeho vnútornej hranici alebo viacerých jeho vnútorných hraniciach alebo na ich úsekoch, alebo rozhodne o dočasnom predĺžení takéhoto obnovenia, posúdi:

 

a) či možno dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc považovať za dostatočné na zmiernenie ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti;

 

b) či opatrenia iné ako dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc, napríklad posilnenie cezhraničnej policajnej spolupráce alebo zintenzívnenie policajných kontrol, môžu dostatočne zmierniť ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti;

 

c) primeranosť dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc vo vzťahu k ohrozeniu verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, predovšetkým s ohľadom na:

a) pravdepodobný dosah akýchkoľvek hrozieb na verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť, a to aj v nadväznosti na teroristické činy alebo hrozby a tiež vrátane hrozieb, ktoré predstavuje organizovaná trestná činnosť;

i) pravdepodobný dosah akýchkoľvek hrozieb na verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť, a to aj v nadväznosti na teroristické činy alebo hrozby a tiež vrátane hrozieb, ktoré predstavuje organizovaná trestná činnosť, a

b) pravdepodobný dosah takéhoto opatrenia na voľný pohyb osôb v priestore bez kontroly vnútorných hraníc.

ii) pravdepodobný dosah dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc na voľný pohyb osôb v priestore bez kontroly vnútorných hraníc.

 

Ak členský štát posúdi podľa prvého pododseku písm. a), že dočasným obnovením kontroly vnútorných hraníc nemožno dostatočne zmierniť ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, neobnoví kontrolu vnútorných hraníc.

 

Ak členský štát posúdi podľa prvého pododseku písm. b), že opatrenia iné ako dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc môžu dostatočne zmierniť ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, neobnoví ani nepredĺži kontrolu vnútorných hraníc a prijme tieto iné opatrenia.

 

Ak členský štát posúdi podľa prvého pododseku písm. c), že navrhované obnovenie kontroly vnútorných hraníc nie je primerané ohrozeniu, neobnoví ani nepredĺži kontrolu vnútorných hraníc.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -i (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – nadpis

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-i)  názov sa nahrádza takto:

Postup pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc podľa článku 25

„Postup pri dočasnom obnovení kontroly vnútorných hraníc v prípade predvídateľného závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti“

Odôvodnenie

Názov článku 27 by mal byť v súlade s obsahom článku. Cieľom je, aby nedochádzalo k zamieňaniu opatrení prijatých podľa článku 28 (opatrenia vyžadujúce si neodkladný zásah) a článku 29 (výnimočné okolnosti, ktoré ohrozujú celkové fungovanie priestoru bez kontroly vnútorných hraníc).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -i a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-ia)  V článku 27 sa pred odsek 1 vkladá tento nový odsek:

 

„-1.  V prípade, že v priestore bez kontroly vnútorných hraníc existuje závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti členského štátu, tento členský štát môže ako poslednú možnosť a v súlade s kritériami stanovenými v článku 26 obnoviť kontrolu hraníc na všetkých alebo konkrétnych úsekoch svojich vnútorných hraníc na obdobie najviac 30 dní, alebo ak pretrváva závažná hrozba dlhšie ako 30 dní, na obdobie predvídateľného trvania závažného ohrozenia, ale v každom prípade nie dlhšie ako dva mesiace.“

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -i b (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-ib)  V odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

1.   Ak členský štát plánuje obnoviť kontrolu vnútorných hraníc podľa článku 25, oznámi túto skutočnosť ostatným členským štátom a Komisii najneskôr štyri týždne pred plánovaným obnovením kontroly alebo v kratšom čase, ak sú okolnosti vyvolávajúce potrebu obnoviť kontrolu vnútorných hraníc známe neskôr ako štyri týždne pred plánovaným obnovením kontroly. Členský štát poskytne na tento účel tieto informácie:

„1.  Na účely odseku -1 príslušný členský štát oznámi túto skutočnosť ostatným členským štátom a Komisii najneskôr štyri týždne pred plánovaným obnovením kontroly alebo v kratšom čase, ak sú okolnosti vyvolávajúce potrebu obnoviť kontrolu vnútorných hraníc známe neskôr ako štyri týždne pred plánovaným obnovením kontroly. Členský štát poskytne na tento účel tieto informácie:“;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno i

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 1 – písmeno aa

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  V odseku 1 sa dopĺňa nové písmeno aa):

vypúšťa sa

aa)  posúdenie rizík, v ktorom sa posúdi, ako dlho môže zistené ohrozenie pretrvávať a ktoré úseky vnútorných hraníc sú dotknuté, v ktorom sa preukáže, že predĺženie kontroly hraníc je opatrením predstavujúcim poslednú možnosť, a zároveň vysvetlí, ako môže kontrola hraníc pomôcť pri riešení zisteného ohrozenia. V prípade, že kontrola hraníc už bola obnovená na viac ako šesť mesiacov, v posúdení rizík sa takisto vysvetlí, ako predchádzajúce obnovenie kontroly hraníc prispelo k zmierneniu zisteného ohrozenia.

 

Posúdenie rizík obsahuje aj podrobnú správu o koordinácii medzi dotknutým členským štátom a členským štátom alebo členskými štátmi, s ktorými má spoločné vnútorné hranice, na ktorých sa vykonávala kontrola hraníc.

 

Komisia poskytne posúdenie rizík podľa potreby Európskej agentúre pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Europolu.

 

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno i a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  V odseku 1 sa vkladá toto písmeno ab):

 

„ab)  akékoľvek iné opatrenia než navrhované obnovenie, ktoré prijal alebo naplánoval členský štát v záujme riešenia ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ako aj zdôvodnenie na základe dôkazov, prečo sa alternatívne opatrenia, ako je posilnená cezhraničná policajná spolupráca a policajné kontroly, považujú za nedostatočné;“

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno ii

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) prípadne opatrenia, ktoré majú prijať ostatné členské štáty, ako bolo dohodnuté pred dočasným obnovením kontroly dotknutých vnútorných hraníc.“

e) prípadne opatrenia, ktoré majú prijať ostatné členské štáty, ako bolo dohodnuté pred dočasným obnovením kontroly príslušných vnútorných hraníc.“

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – bod iii

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 1 – posledná veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže podľa potreby požiadať dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty o dodatočné informácie, a to aj pokiaľ ide o spoluprácu s členskými štátmi zasiahnutými plánovaným predĺžením kontroly vnútorných hraníc, ako aj dodatočné informácie potrebné na posúdenie toho, či ide o opatrenie, ktoré predstavuje poslednú možnosť.

Komisia môže podľa potreby požiadať dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty o dodatočné informácie, a to aj pokiaľ ide o spoluprácu s členskými štátmi zasiahnutými plánovaným obnovením alebo predĺžením kontroly vnútorných hraníc, ako aj ďalšie informácie potrebné na posúdenie toho, či ide o opatrenie, ktoré predstavuje poslednú možnosť.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno iii a (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiia)  Vkladá sa tento odsek 1a:

 

„1a.  Ak závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti v dotknutom členskom štáte trvá dlhšie ako dva mesiace, tento členský štát môže po zohľadnení kritérií uvedených v článku 26, ako aj po zohľadnení akýchkoľvek nových skutočností predĺžiť trvanie kontroly svojich vnútorných hraníc na základe rovnakých dôvodov, ako sú dôvody uvedené v odseku -1 tohto článku, na obdobie zodpovedajúce predvídateľnému trvaniu závažného ohrozenia, ktoré v žiadnom prípade neprekročí štyri mesiace. Príslušný členský štát to oznámi ostatným členským štátom a Komisii v rámci časovej lehoty uvedenej v odseku 1.“

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno iii b (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iiib)  Vkladá sa tento odsek 1b:

 

„1b.  Na účely odseku 1a príslušný členský štát poskytne okrem informácií uvedených v odseku 1 posúdenie rizika, v ktorom:

 

i)  posúdi, ako dlho by malo zistené ohrozenie pretrvávať a ktorej časti jeho vnútorných hraníc sa týka;

 

ii)  uvedie predchádzajúce alternatívne kroky alebo opatrenia uskutočnené v záujme riešenia zisteného ohrozenia;

 

iii)  vysvetlí, prečo alternatívne kroky alebo opatrenia uvedené v bode ii) nezmiernili v dostatočnej miere zistené ohrozenie;

 

iv)  preukáže, že predĺženie kontroly hraníc je poslednou možnosťou, a

 

v)  vysvetlí, ako by mohla kontrola hraníc lepšie prispieť k riešeniu zisteného ohrozenia.

 

Posúdenie rizika uvedené v prvom pododseku obsahuje aj podrobnú správu o uskutočnenej spolupráci medzi príslušným členským štátom a členským štátom či členskými štátmi, ktorých sa zavedenie kontroly hraníc priamo týka, vrátane tých členských štátov, s ktorými má daný členský štát spoločné vnútorné hranice, na ktorých sa kontrola hraníc vykonáva.

 

Komisia poskytne posúdenie rizika agentúre alebo Europolu a v prípade potreby ich môže požiadať o stanovisko k tejto veci.

 

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 37 prijať delegované akty, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie prostredníctvom prijatia metodiky posudzovania rizík.“;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno iii c (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

iiic)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa predložia Európskemu parlamentu a Rade zároveň, ako sa oznámia ostatným členským štátom a Komisii podľa uvedeného odseku.

2.  Informácie uvedené v odsekoch 1 a 1b sa predložia Európskemu parlamentu a Rade zároveň, ako sa oznámia ostatným členským štátom a Komisii podľa uvedených odsekov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno iii d (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

iiid)  Odsek 3 sa nahrádza takto:

3. Členský štát, ktorý podáva oznámenie podľa odseku 1, môže v prípade potreby a v súlade s vnútroštátnym právom rozhodnúť o utajení častí uvedeného oznámenia. Takéto utajenie nebráni tomu, aby Komisia informácie sprístupnila Európskemu parlamentu. Postúpenie a manipulácia s informáciami a dokumentmi sprístupnenými Európskemu parlamentu podľa tohto článku musia byť v súlade s platnými pravidlami postupovania utajovaných skutočností medzi Európskym parlamentom a Komisiou a manipulácii s týmito utajovanými skutočnosťami.

„3. Členský štát, ktorý predkladá oznámenie, môže v prípade potreby a v súlade s vnútroštátnym právom úplne alebo čiastočne utajiť informácie uvedené v odsekoch 1 a 1b. Takéto utajenie nebráni prístupu ostatných členských štátov, ktorých sa týka dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc, k informáciám prostredníctvom vhodných a bezpečných kanálov policajnej spolupráce a nebráni tomu, aby Komisia informácie sprístupnila Európskemu parlamentu. Postúpenie a manipulácia s informáciami a dokumentmi sprístupnenými Európskemu parlamentu podľa tohto článku musia byť v súlade s platnými pravidlami postupovania utajovaných skutočností medzi Európskym parlamentom a Komisiou a manipulácii s týmito utajovanými skutočnosťami.“;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno iv

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po oznámení dotknutého členského štátu podľa odseku 1 a s ohľadom na konzultácie stanovené v odseku 5 môže Komisia alebo ktorýkoľvek z ostatných členských štátov bez toho, aby bol dotknutý článok 72 ZFEÚ, vydať stanovisko.

Po oznámení dotknutého členského štátu podľa odsekov 1 a 1a a s ohľadom na konzultácie stanovené v odseku 5 môže Komisia alebo ktorýkoľvek z ostatných členských štátov bez toho, aby bol dotknutý článok 72 ZFEÚ, vydať stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno iv

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak má Komisia obavy, pokiaľ ide o nevyhnutnosť alebo primeranosť plánovaného obnovenia kontroly vnútorných hraníc, alebo ak sa domnieva, že by bolo vhodné uskutočniť konzultáciu o niektorých aspektoch oznámenia, vydá na tento účel stanovisko.

Ak má Komisia na základe informácií uvedených v oznámení alebo akýchkoľvek dodatočných informácií, ktoré prijala, obavy, pokiaľ ide o nevyhnutnosť alebo primeranosť plánovaného obnovenia kontroly vnútorných hraníc, alebo ak sa domnieva, že by bolo vhodné uskutočniť konzultáciu o niektorom aspekte oznámenia, bezodkladne vydá na tento účel stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno iv

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 4 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak kontrola vnútorných hraníc už bola obnovená na dobu šesť mesiacov, Komisia vydá stanovisko.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno v

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie uvedené v odseku 1 a každé stanovisko Komisie alebo členského štátu podľa odseku 4 sú predmetom konzultácií vedených Komisiou. Konzultácie prípadne zahŕňajú spoločné stretnutia medzi členským štátom, ktorý plánuje obnoviť kontrolu vnútorných hraníc, ostatnými členskými štátmi, najmä tými, ktoré sú priamo zasiahnuté týmito opatreniami, a príslušnými agentúrami. Preskúma sa primeranosť plánovaného opatrenia, zistené ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ako aj spôsoby, ako zabezpečiť realizáciu vzájomnej spolupráce medzi členskými štátmi. Členský štát, ktorý plánuje obnoviť alebo predĺžiť kontrolu vnútorných hraníc zohľadní pri vykonávaní kontroly hraníc v najvyššej možnej miere výsledky týchto konzultácií.

Informácie uvedené v odsekoch 1 a 1b a každé stanovisko Komisie alebo členského štátu podľa odseku 4 sú predmetom konzultácií. Konzultácie zahŕňajú:

 

i)  spoločné stretnutia medzi členským štátom, ktorý plánuje obnoviť kontrolu vnútorných hraníc, ostatnými členskými štátmi, najmä tými, ktoré sú priamo zasiahnuté týmito opatreniami, a Komisiou, ktorých cieľom je v prípade potreby nadviazať vzájomnú spoluprácu medzi členskými štátmi a preskúmať primeranosť opatrení k udalostiam, ktoré podnietili obnovenie kontroly hraníc, vrátane akýchkoľvek možných alternatívnych opatrení a k ohrozeniu verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti;

 

ii)  prípadné neohlásené návštevy Komisie na príslušných vnútorných hraniciach, v prípade potreby s podporou odborníkov z členských štátov a agentúry, Europolu alebo iných príslušných orgánov, úradov alebo agentúr Únie, s cieľom posúdiť účinnosť kontroly príslušných vnútorných hraníc a súlad s týmto nariadením. Správy z takýchto neohlásených návštev na mieste sa postúpia Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27a – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Osobitný postup v prípade, že závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti pretrváva viac ako jeden rok.

Osobitný postup v prípade, že závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti pretrváva viac ako šesť mesiacov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Vo výnimočných prípadoch, ak členský štát čelí tomu istému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti počas dlhšej doby, než je doba uvedená v článku 25 ods. 4 prvej vete, a ak sú v záujme riešenia tohto ohrozenia prijaté na danom území aj primerané výnimočné opatrenia na vnútroštátnej úrovni, kontrola hraníc dočasne obnovená v reakcii na toto ohrozenie môže byť ďalej predĺžená v súlade s týmto článkom.

1.  Za výnimočných okolností, ak členský štát čelí tomu istému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti dlhšie, než je obdobie uvedené v článku 27 ods. 1a, a ak sú v záujme riešenia tohto ohrozenia prijaté na danom území aj primerané výnimočné opatrenia na vnútroštátnej úrovni, kontrola hraníc dočasne obnovená v reakcii na toto ohrozenie môže byť ďalej predĺžená v súlade s týmto článkom.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby uvedenej v článku 25 ods. 4 prvej vete príslušný členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii, že má záujem o jej ďalšie predĺženie v súlade s osobitným postupom stanoveným v tomto článku. Toto oznámenie obsahuje informácie požadované podľa článku 27 ods. 1 písm. a) až e). Uplatňuje sa článok 27 ods. 2 a 3.

2.  Najneskôr tri týždne pred uplynutím obdobia uvedeného v článku 27 ods. 1a príslušný členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii, že má záujem o jej ďalšie predĺženie v súlade s osobitným postupom stanoveným v tomto článku. Toto oznámenie obsahuje všetky informácie požadované podľa článku 27 ods. 1 a 1b. Uplatňuje sa článok 27 ods. 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia vydá stanovisko.

3.  Komisia vydá stanovisko k tomu, či navrhované predĺženie spĺňa požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2 a či je nevyhnutné a primerané. Dotknuté členské štáty by mali mať možnosť predložiť Komisii pripomienky pred tým, ako Komisia vydá svoje stanovisko.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 27a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Rada pri náležitom zohľadnení stanoviska Komisie môže odporučiť, aby členský štát rozhodol o predĺžení kontroly vnútorných hraníc na dobu najviac šesť mesiacov. Uvedenú dobu možno predĺžiť najviac trikrát, vždy najviac o ďalších šesť mesiacov. Rada vo svojom odporúčaní uvedie aspoň informácie uvedené v článku 27 ods. 1 písm. a) až e). Prípadne určí podmienky spolupráce medzi dotknutými členskými štátmi.

4.  Rada po náležitom zohľadnení stanoviska Komisie môže ako poslednú možnosť odporučiť, aby príslušný členský štát predĺžil kontrolu svojich vnútorných hraníc na obdobie najviac šiestich mesiacov. Rada vo svojom odporúčaní uvedie informácie uvedené v článku 27 ods. 1 a 1b a stanoví podmienky spolupráce medzi dotknutými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 28 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3a)  V článku 28 sa odsek 4 nahrádza takto:

4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 4, celkové trvanie obnovenia kontroly vnútorných hraníc, ktoré pozostáva z počiatočnej doby v zmysle odseku 1 tohto článku a jednotlivých predĺžení v zmysle odseku 3 tohto článku, neprekročí dva mesiace.

4. Celkové trvanie obnovenia kontroly vnútorných hraníc, ktoré pozostáva z počiatočného obdobia v zmysle odseku 1 tohto článku a jednotlivých predĺžení v zmysle odseku 3 tohto článku, neprekročí dva mesiace.

Odôvodnenie

Zodpovedajúca zmena v dôsledku zmien navrhovaných v iných článkoch.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 28a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b)  Vkladá sa nový článok 28a:

 

„Článok 28a

 

Výpočet obdobia, počas ktorého sa obnoví alebo predĺži kontrola hraníc z dôvodu predpokladaného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti, ak závažné ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti trvá dlhšie ako šesť mesiacov, a v prípadoch vyžadujúcich si neodkladné opatrenia

 

Akékoľvek obnovenie alebo predĺženie kontroly vnútorných hraníc uskutočnené pred ...[dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa zohľadní pri výpočte dĺžky období uvedených v článkoch 27, 27a a 28.“

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 c (nové)

Nariadenie (EÚ) 2016/399

Článok 29 – odsek 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3c)  V článku 29 sa odsek 5 nahrádza takto:

5.  Týmto článkom nie sú dotknuté opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti podľa článkov 25, 27 a 28.

„5.  Týmto článkom nie sú dotknuté opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti podľa článkov 27, 27a a 28. Celkové obdobie, počas ktorého sú opätovne zavedené alebo predĺžené kontroly na vnútorných hraniciach podľa tohto článku, sa nepredlžuje na základe opatrení prijatých podľa článkov 27, 27a alebo 28, ani ho nemožno s nimi kombinovať.“

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Schengenský priestor je jedným z najväčších úspechov európskej integrácie, kde dochádza nielen k voľnému pohybu osôb, ale aj tovarov a služieb, a ktorý priniesol významné výhody pre európskych občanov a európske hospodárstvo. Európski občania môžu cestovať v 26 krajinách za zábavou, prácou a štúdiom s cieľom nadviazať kultúrne a sociálne väzby a vymieňať si nápady. Schengen opätovne zjednotil kedysi rozdelený a vojnou rozorvaný európsky kontinent.

Priestor voľného pohybu však nikdy nebol krehkejší, než je v súčasnosti vzhľadom na výzvy, ktorým Únia čelila v uplynulých rokoch, z ktorých ale žiadna nie je taká veľká, aby jej rodina 28 krajín nemohla čeliť, ak je jednotná. Z dôvodu obrovskej vzájomnej nedôvery viaceré členské štáty v posledných rokoch, žiaľ, obnovili kontrolu na vnútorných hraniciach, čím ohrozili budúci proces politickej integrácie Únie, ako aj našich hospodárstiev.

Pozastavenie schengenských dohôd a obnovenie stálych hraničných kontrol by vážne obmedzovalo štyri základné slobody a malo by závažný negatívny hospodársky vplyv. Odhaduje sa, že náklady v prípade neexistencie schengenského systému by sa – v závislosti od regiónu, odvetvia a alternatívnych spôsobov obchodovania – pohybovali medzi 5 a 18 miliardami EUR ročne. Toto je jednoducho cena, ktorú si žiadny jednotlivý členský štát EÚ a ani Európska únia ako celok nemôžu dovoliť. Schengen jednoducho musí byť zachovaný.

Napriek všetkým nádejam Komisie, že dočasné kontroly na hraniciach, ktoré boli znova zavedené od septembra 2015, budú nakoniec zrušené, tieto pretrvávajú dodnes. V snahe nájsť východisko z neudržateľnej situácie Komisia 27. septembra 2017 navrhla zmenu Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o kontroly na vnútorných hraniciach. Podľa týchto nových pravidiel by mohli členské štáty opätovne zaviesť kontroly na vnútorných hraniciach v trvaní až piatich rokov v prípade, že v určitom členskom štáte existuje vážna hrozba pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť.

Keďže súčasné pravidlá umožňujú členským štátom znovu zaviesť kontroly na vnútorných hraniciach maximálne na obdobie dvoch rokov, je zrejmé, že tento návrh Komisie vznikol preto, aby legalizoval súčasnú prax členských štátov, ktoré už nepostupujú v súlade s platnými ustanoveniami Kódexu schengenských hraníc.

Hoci sa spolutvorcovia právnych predpisov EÚ zhodli na tom, že „migrácia a prekročenie vonkajších hraníc veľkým počtom štátnych príslušníkov tretej krajiny by sa samy osebe nemali považovať za ohrozenie verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti“, súčasné kontroly boli v prevažnej väčšine zdôvodňované rizikom sekundárnych pohybov následkom nelegálnej cezhraničnej migrácie od roku 2015, čo je veľmi znepokojujúce.

Je nepochybné, že nelegálna migrácia do Únie a následné dôsledky na schengenský priestor bez kontrol na vnútorných hraniciach sú výsledkom neúspešného spoločného európskeho azylového systému pre osoby usilujúce sa o získanie medzinárodnej ochrany a nezrealizovania reformy tohto systému.

Súčasná prax niektorých členských štátov, ktoré udržujú kontroly na svojich vnútorných hraniciach, môže byť teda podľa názoru spravodajkyne neprimeraná, neoprávnená a neuvážená a môže dokonca predstavovať zneužívanie.

Spravodajkyňa tiež ľutuje, že nebolo vykonané žiadne hodnotenie vplyvu, ktoré by sprevádzalo navrhované zmeny. V rámci lepšej tvorby práva by malo legislatívnym návrhom predchádzať posúdenie vplyvu a vzhľadom na ťažkosti, ktoré sa vyskytovali pri dodržiavaní súčasných pravidiel, by takého posúdenie bolo v prípade tohto návrhu viac než vítané.

Spravodajkyňa preto dôrazne odmieta pokusy Komisie o legalizáciu v súčasnosti nezákonného postupu členských štátov, pokiaľ ide o kontroly vnútorných hraníc. Hlavným cieľom akýchkoľvek zmien Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o obnovenie kontrol vnútorných hraníc, by malo byť väčšie sprehľadnenie právneho rámca. Týmto by sa malo zabezpečiť, aby využívanie kontrol vnútorných hraníc zodpovedalo aktuálnym potrebám a aby tieto kontroly boli primerané a časovo obmedzené, pričom sa členským štátom zaručí flexibilita, ktorú potrebujú pri riešení skutočných hrozieb. Novými pravidlami by sa nemalo podporovať zavádzanie kontrol vnútorných hraníc bez jasnej a objektívnej potreby ani kontrol na dlhšiu dobu, ako je nutné.

Spravodajkyňa by rada sprehľadnila a zjednodušila platné pravidlá, aby sa zabezpečila lepšia transparentnosť a zviditeľnili sa prípady možného zneužívania týchto pravidiel. V tomto zmysle by mali jasné pravidlá umožňovať Komisii lepšie vykonávať jej právomoci ako „strážkyne zmluvy“, najmä pokiaľ ide o možné postupy v prípade nesplnenia povinnosti proti členským štátom, ktoré si neplnia povinnosti.

Navrhované zmeny

Súčasná štruktúra kapitoly II Kódexu schengenských hraníc neumožňuje priamy výklad platných pravidiel. Spravodajkyňa navrhuje zrevidovať súčasnú štruktúru s cieľom zabezpečiť koherentnosť, jasnosť a lepšie vykonávanie pravidiel v praxi.

Články by na rozdiel od terajšieho usporiadania mali sledovať určitý princíp úplných a samostatných celkov podľa logických častí. Aktuálny obsah článku 25 by sa mal viac zosúladiť s názvom „Všeobecný rámec“ a mali by sa v ňom stanoviť hlavné horizontálne zásady upravujúce dočasné obnovenie kontrol vnútorných hraníc v prípadoch, ktoré možno predpokladať.

Obsah článku 26, v ktorom sa stanovujú kritériá pre posúdenie dočasného obnovenia kontrol vnútorných hraníc, by sa mal náležite rozšíriť s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty museli preukázať, že obnovenie kontrol hraníc je naozaj opatrením predstavujúcim poslednú možnosť.

Mali by nasledovať články upravujúce postupy pre dočasné obnovenie kontrol hraníc pri udalostiach, ktoré sa dajú predpokladať, a mali by sa v nich stanovovať osobitné pravidlá a záruky pre prvé zavedenie kontrol a ich predĺženia.

V tomto duchu by sa v článku 27 mal stanoviť postup pre prvé obnovenie kontrol hraníc na dva mesiace s možnosťou predĺženia na ďalšie štyri mesiace. V článku 27a by sa mal stanoviť postup a dodatočné záruky pre ďalšie predĺženie kontrol hraníc na maximálne obdobie šiestich mesiacov. Spravodajkyňa sa domnieva, že v oboch článkoch by celkové maximálne trvanie kontrol hraníc pri udalostiach, ktoré sa dajú predpokladať, nemalo prekročiť jeden rok.

Spravodajkyňa zastáva názor, že predĺžením období na obnovenie kontrol vnútorných hraníc, tak ako to navrhuje Komisia, by sa členské štáty nenabádali k tomu, aby obmedzili plánované opatrenia výhradne len na takú dobu, ktorá je nutná a primeraná pre dané ohrozenie.

Spravodajkyňa ďalej navrhuje zavedenie pohyblivej škály povinností s dodatočnými procesnými zárukami v každom prípade, keď dôjde k predĺženiu kontrol hraníc. Požiadavky na prvé predĺženie po prvých dvoch mesiacoch by – podobne, ako navrhuje Komisia – mali obsahovať povinnosť členských štátov predložiť podrobné posúdenie rizika a povinnosť intenzívnejšieho zapojenia členských štátov, ktorých sa týka možné obnovenie kontrol vnútorných hraníc.

Žiadne ďalšie predĺženie kontrol hraníc na obdobie dlhšie ako šesť mesiacov by nemalo byť možné bez formálneho postupu Rady, ktorým sa toto predĺženie „schváli“. Spravodajkyňa zastáva názor, že predĺžené kontroly vnútorných hraníc môžu mať závažné dôsledky v oblasti práva voľného pohybu stanovené v zmluvách, a preto má EÚ prvoradý záujem konať v prípade akéhokoľvek „obmedzovania“ tohto práva jednotlivými členskými štátmi. Komisia by okrem toho mala mať možnosť vykonávať neohlásené kontroly s cieľom overiť uplatňovanie pravidiel v praxi, a to najmä v prípadoch predĺženia kontrol hraníc na dlhšie obdobia.

V nariadení by nemali ďalej zostávať žiadne možné nedorozumenia, pokiaľ ide o skutočnosť, že proces stanovený v článku 29 sa uplatňuje za veľmi osobitných okolností, ktoré sa jasne odlišujú od dôvodov uvedených v článkoch 25, 27 a 28. Preto by nemalo byť možné odvolávať sa na články 25, 27 a 28 s cieľom svojvoľne predĺžiť kontroly hraníc obnovené podľa článku 29 po tom, ako sa vyčerpajú všetky možnosti stanovené v tomto článku.

Na účely transparentnosti a zodpovednosti by verejnosť mala byť lepšie informovaná o tom, čo sa deje. Malo by sa poskytnúť viac príležitostí na otvorené diskusie na vnútroštátnej alebo európskej úrovni o dôsledkoch kontrol vnútorných hraníc v rámci schengenského priestoru, pričom sa však musia dodržiavať požiadavky dôvernosti súvisiace s verejným poriadkom alebo vnútornou bezpečnosťou. Tieto úvahy priamo súvisia s analýzou úlohy, ktorú by v tomto procese mohol zohrávať Európsky parlament.

Spravodajkyňa sa takisto domnieva, že je veľmi žiaduca lepšia informovanosť a zapojenie Európskeho parlamentu, a to aj tým, že Parlament bude dostávať všetky dokumenty súvisiace s demokratickou kontrolou rozhodnutí, ktoré majú vplyv na priestor bez kontrol vnútorných hraníc. Na dosiahnutie tohto cieľa by Parlament v tomto smere mohol takisto využívať vypočutia a/alebo štruktúrovaný dialóg s inštitúciami EÚ a príslušnými členskými štátmi.

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach

Referenčné čísla

COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)

Dátum predloženia v EP

27.9.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Tanja Fajon

20.11.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.4.2018

21.6.2018

22.10.2018

 

Dátum prijatia

22.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

13

12

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Miriam Dalli, Maria Grapini, Marek Jurek, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Françoise Grossetête, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Julia Pitera, Dennis Radtke, Martin Schirdewan, Julie Ward

Dátum predloženia

29.10.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

30

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Emilian Pavel, Tonino Picula, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

13

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Françoise Grossetête, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský

12

0

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Dennis Radtke, Csaba Sógor

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 9. novembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia