Förfarande : 2017/0245(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0356/2018

Ingivna texter :

A8-0356/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.7
CRE 29/11/2018 - 8.7
PV 04/04/2019 - 6.24
CRE 04/04/2019 - 6.24

Antagna texter :

P8_TA(2018)0472
P8_TA(2019)0356

BETÄNKANDE     ***I
PDF 602kWORD 107k
29.10.2018
PE 618.307v02-00 A8-0356/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Tanja Fajon

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna

(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0571),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 e i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0326/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av bidragen från den tjeckiska deputeradekammaren, den tjeckiska senaten, det grekiska parlamentet, det spanska parlamentet och det portugisiska parlamentet om utkastet till lagstiftningsakt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0356/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Området med fri rörlighet för personer över de inre gränserna är en av unionens största landvinningar. Att detta område, som bygger på förtroende och solidaritet, fungerar som det ska och förstärks bör vara ett gemensamt mål för unionen och de medlemsstater som har kommit överens om att delta i det. Det är också nödvändigt att gemensamt bemöta situationer som allvarligt påverkar den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i detta område, eller delar av det, genom att ge möjlighet till ett tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter och som en sista utväg, samtidigt som samarbetet mellan de berörda medlemsstaterna stärks.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna bör förbli en exceptionell åtgärd inom ett område med fri rörlighet för personer. Beslut om att återinföra inre gränskontroll bör fattas endast som en sista utväg, för en begränsad tidsperiod och i den mån kontrollerna är nödvändiga och proportionerliga i förhållande till de konstaterade allvarliga hoten mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

(1)  Återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna bör förbli en exceptionell åtgärd inom ett område med fri rörlighet för personer. Eftersom den fria rörligheten för personer påverkas av ett tillfälligt återinförande av inre gränskontroll bör detta återinföras endast som en sista utväg, för en begränsad tidsperiod och i den mån kontrollerna är nödvändiga och proportionerliga i förhållande till de konstaterade allvarliga hoten mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Alla sådana åtgärder bör dras tillbaka så snart som de bakomliggande skälen för åtgärden inte längre föreligger.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Migration och det faktum att ett stort antal tredjelandsmedborgare passerar de yttre gränserna bör inte i sig betraktas som ett hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2:

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  De konstaterade allvarliga hoten kan hanteras genom olika åtgärder, beroende på deras art och omfattning. Medlemsstaterna förfogar även över polisiära befogenheter, som avses i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)8 och de kan, på vissa villkor, användas i gränsområden. Kommissionens rekommendation om proportionella poliskontroller och polissamarbete i Schengenområdet9 ger medlemsstaterna riktlinjer i denna fråga.

(2)  De konstaterade allvarliga hoten kan hanteras genom olika åtgärder, beroende på deras art och omfattning. Även om det fortfarande står klart att polisiära befogenheter skiljer sig från gränskontroll i fråga om art och syfte förfogar medlemsstaterna över dessa polisiära befogenheter, enligt vad som avses i artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)8, och de kan, på vissa villkor, användas i gränsområden. Kommissionens rekommendation om proportionella poliskontroller och polissamarbete i Schengenområdet9 ger medlemsstaterna riktlinjer i denna fråga.

__________________

__________________

8 EUT L 77, 23.3.2016, s. 1.

8 EUT L 77, 23.3.2016, s. 1.

9 C(2017) 3349 final, 12.05.2017.

9 C(2017) 3349 final, 12.05.2017.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Innan ett återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna tillgrips bör medlemsstaterna ge företräde åt alternativa åtgärder. I synnerhet bör den berörda medlemsstaten, när det är nödvändigt och motiverat, överväga att använda sig av poliskontroller på ett effektivare sätt eller intensifiera dessa inom sitt territorium, inbegripet i gränsområden och på större transportvägar, på grundval av en riskbedömning, samtidigt som det säkerställs att dessa poliskontroller inte syftar till gränskontroll. Modern teknik är avgörande för att bemöta hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Medlemsstaterna bör bedöma om situationen kan hanteras lämpligt genom ett förstärkt gränsöverskridande samarbete, såväl ur ett operativt perspektiv som i fråga om informationsutbyte mellan polis och underrättelsetjänst.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Det har dock visat sig att vissa allvarliga hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten kan kvarstå mycket längre än dessa perioder, t.ex. gränsöverskridande terroristhot eller särskilda fall av irreguljära migranters sekundära förflyttningar inom unionen vilka motiverar återinförande av gränskontroller. Det är därför nödvändigt och motiverat att anpassa de tidsbegränsningar som tillämpas för tillfälligt återinförande av gränskontroll till de nuvarande behoven samtidigt som man säkerställer att denna åtgärd inte missbrukas och förblir ett undantag som endast används som en sista utväg. I detta syfte bör den allmänna tidsbegränsningen enligt artikel 25 i kodexen om Schengengränserna förlängas till ett år.

(4)  Erfarenheten har dock visat att det sällan finns ett behov att återinföra gränskontroll vid de inre gränserna för perioder längre än två månader. Endast under exceptionella omständigheter kan vissa allvarliga hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten kvarstå längre än de längsta perioder på sex månader som för närvarande är tillåtna för återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna. Det är därför nödvändigt att anpassa de tidsbegränsningar som tillämpas tillfälligt återinförande av gränskontroll, samtidigt som man säkerställer att denna åtgärd inte missbrukas och förblir ett undantag som används endast som en sista utväg.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Varje undantag från den grundläggande principen om fri rörlighet för personer bör tolkas strikt, och ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen måste föreligga för att man ska få hänvisa till begreppet allmän ordning.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att garantera att dessa kontroller vid de inre gränserna förblir ett undantag bör medlemsstaterna lägga fram en riskbedömning av det planerade återinförandet eller den planerade förlängningen av gränskontroll. Riskbedömningen bör framför allt bedöma hur länge det konstaterade hotet förväntas kvarstå och vilka avsnitt av de inre gränserna som påverkas, visa att förlängningen av gränskontroll är en sista utväg och förklara hur gränskontroll skulle bidra till att komma till rätta med det konstaterade hotet. Ifall den inre gränskontrollen pågår längre än sex månader bör riskbedömningen också i efterhand visa hur effektiv den återinförda gränskontrollen har varit för att avvärja det konstaterade hotet och förklara i detalj hur varje angränsande medlemsstat som påverkas av en sådan förlängning har rådfrågats och involverats i fastställandet av de minst betungande arbetsformerna.

(5)  För att garantera att dessa kontroller vid de inre gränserna är en sista utväg och förblir ett undantag bör medlemsstaterna lägga fram en riskbedömning beträffande en planerad förlängning av gränskontroll utöver två månader. Riskbedömningen bör framför allt bedöma hur länge det konstaterade hotet förväntas kvarstå och vilka avsnitt av de inre gränserna som påverkas, visa att förlängningen av gränskontroll är en sista utväg – i synnerhet genom att visa att alternativa åtgärder har visat sig vara eller bedöms vara otillräckliga – och förklara hur gränskontroll skulle bidra till att komma till rätta med det konstaterade hotet. Riskbedömningen bör också i efterhand visa hur effektiv och ändamålsenlig den återinförda gränskontrollen har varit för att avvärja det konstaterade hotet och förklara i detalj hur varje angränsande medlemsstat som påverkas av en sådan förlängning har rådfrågats och involverats i fastställandet av de minst betungande arbetsformerna. Medlemsstaterna bör behålla möjligheten att vid behov säkerhetsskyddsklassificera alla eller delar av de uppgifter som lämnats.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Om återinförandet av inre gränskontroll föreslås för särskilda planerade evenemang av exceptionell natur och varaktighet, såsom idrottsaktiviteter, bör kontrollernas varaktighet vara mycket exakt, begränsad och kopplad till evenemangets faktiska varaktighet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Kvaliteten på den riskbedömning som medlemsstaten lämnar in kommer att vara mycket viktig för bedömningen av behovet av och proportionaliteten hos det planerade återinförandet eller den planerade förlängningen av gränskontroll. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europol bör delta i denna bedömning.

(6)  Kvaliteten på den riskbedömning som medlemsstaten lämnar in kommer att vara mycket viktig för bedömningen av behovet av och proportionaliteten hos det planerade återinförandet eller den planerade förlängningen av gränskontroll. Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europol, Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa samt Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter bör delta i denna bedömning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Kommissionens befogenhet att avge ett yttrande enligt artikel 27.4 i kodexen om Schengengränserna bör ändras för att återspegla medlemsstaternas nya skyldigheter i fråga om riskbedömningen, även samarbetet med berörda medlemsstater. När gränskontroll utförs vid de inre gränserna längre än sex månader bör kommissionen vara skyldig att avge ett yttrande. Även samrådsförfarandet enligt artikel 27.5 i kodexen om Schengengränserna bör ändras för att återspegla byråernas roll (Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europol) och fokusera på det praktiska genomförandet av olika aspekter av samarbetet mellan medlemsstaterna, bland annat samordningen av olika åtgärder på båda sidor av gränsen i tillämpliga fall.

(7)  Samrådsförfarandet enligt artikel 27.5 i kodexen om Schengengränserna bör ändras för att återspegla unionsbyråernas roll och fokusera på det praktiska genomförandet av olika aspekter av samarbetet mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att bättre anpassa de reviderade reglerna till utmaningarna i samband med ihållande allvarliga hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten bör man införa en särskild möjlighet att förlänga inre gränskontroller utöver ett år. En sådan förlängning bör åtfölja proportionerliga nationella undantagsåtgärder som också vidtagits inom territoriet för att avvärja hotet, såsom undantagstillstånd. I alla händelser bör en sådan möjlighet inte leda till ytterligare en förlängning av tillfälliga gränskontroller utöver två år.

(8)  För att bättre anpassa de reviderade reglerna till utmaningarna i samband med ihållande allvarliga hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten bör man införa en särskild möjlighet att i undantagsfall förlänga inre gränskontroller utöver sex månader. En sådan förlängning bör åtfölja proportionerliga nationella undantagsåtgärder som också vidtagits inom territoriet för att avvärja hotet, såsom undantagstillstånd. I alla händelser bör en sådan möjlighet inte leda till ytterligare en förlängning av tillfälliga gränskontroller utöver ett år.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Behovet av och proportionaliteten hos återinförandet av inre gränskontroll bör vägas mot det hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten som föranledde behovet av ett sådant återinförande, vilket även bör ske i fråga om alternativa åtgärder som kan vidtas på nationell nivå eller unionsnivå, eller bådadera, liksom inverkan av denna kontroll på den fria rörligheten för personer inom området utan inre gränskontroll.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Hänvisningen till artikel 29 i artikel 25.4 bör ändras för att klargöra förhållandet mellan de tidsbegränsningar som är tillämpliga enligt artiklarna 29 och 25 i kodexen om Schengengränserna.

utgår

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Möjligheten att utföra tillfälliga kontroller vid de inre gränserna som svar på ett specifikt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten vilket kvarstår längre än ett år bör vara föremål för ett särskilt förfarande.

(10)  Möjligheten att utföra tillfälliga kontroller vid de inre gränserna som svar på ett specifikt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten vilket kvarstår längre än sex månader bör vara föremål för ett särskilt förfarande som kräver en rekommendation från rådet.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För detta ändamål bör kommissionen avge ett yttrande om behovet av och proportionaliteten hos en sådan förlängning och, i tillämpliga fall, om samarbete med angränsande medlemsstater.

(11)  För detta ändamål bör kommissionen avge ett yttrande om behovet av och proportionaliteten hos en sådan förlängning. Europaparlamentet bör omedelbart underrättas om den föreslagna förlängningen. De medlemsstater som påverkas bör ha möjlighet att lämna synpunkter till kommissionen innan denna avger sitt yttrande.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Rådet får, med beaktande av kommissionens yttrande, rekommendera en sådan extraordinär ytterligare förlängning och i tillämpliga fall fastställa villkoren för samarbete mellan de berörda medlemsstaterna, i syfte att säkerställa att det är en undantagsåtgärd som endast gäller för så lång tid som är nödvändig och motiverad och som är enhetlig med de åtgärder som också vidtagits på nationell nivå inom territoriet för att hantera samma specifika hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Rådets rekommendation bör vara en förutsättning för en eventuell ytterligare förlängning utöver ettårsperioden och därmed vara av samma art som den som redan föreskrivs i artikel 29.

(13)  Rådet får, med beaktande av kommissionens yttrande, rekommendera en sådan extraordinär ytterligare förlängning och i tillämpliga fall ange villkoren för samarbete mellan de berörda medlemsstaterna, i syfte att säkerställa att det är en undantagsåtgärd som införs endast för så lång tid som är nödvändig och motiverad och som är konsekvent med de åtgärder som också vidtagits på nationell nivå inom territoriet för att hantera samma specifika hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Rådets rekommendation bör vara en förutsättning för en eventuell ytterligare förlängning utöver perioden på sex månader. Rådets rekommendation bör omedelbart vidarebefordras till Europaparlamentet.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  Åtgärder som vidtas i enlighet med det särskilda förfarandet vid exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för området utan inre gränskontroll bör inte förlängas i kraft av, eller kombineras med, åtgärder som vidtas i enlighet med ett annat förfarande för att återinföra eller förlänga inre gränskontroll enligt förordning (EU) 2016/399.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b)  Om kommissionen anser att en medlemsstat har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt fördragen bör den, i egenskap av fördragens väktare som övervakar tillämpningen av unionsrätten, vidta lämpliga åtgärder i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, bland annat att föra ärendet vidare till Europeiska unionens domstol.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 25 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om det i området utan inre gränskontroll föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i en medlemsstat, får den medlemsstaten exceptionellt återinföra gränskontroll vid hela den inre gränsen, eller vid vissa gränsavsnitt, under en begränsad tidsperiod på högst 30 dagar eller så länge som det allvarliga hotet kan förväntas kvarstå om varaktigheten överstiger 30 dagar, dock högst sex månader. Omfattningen och varaktigheten av det tillfälliga återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna får inte överskrida vad som är absolut nödvändigt för att bemöta det allvarliga hotet.

1.  Om det i området utan inre gränskontroll föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i en medlemsstat, får den medlemsstaten, som en sista utväg, undantagsvis återinföra gränskontroll vid alla eller vissa avsnitt av sina inre gränser under en begränsad tidsperiod. Omfattningen och varaktigheten av det tillfälliga återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna får inte överskrida vad som är strikt nödvändigt för att bemöta det allvarliga hotet.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 25 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Gränskontroll vid de inre gränserna ska endast återinföras som en sista utväg och i enlighet med artiklarna 27, 27a, 28 och 29. De kriterier som anges i artikel 26 respektive 30 ska beaktas varje gång ett beslut om återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna övervägs i enlighet med artikel 27, 27a, 28 respektive 29.

utgår

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 25 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om det allvarliga hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i den berörda medlemsstaten kvarstår efter den tidsperiod som anges i punkt 1 i denna artikel, får den medlemsstaten förlänga gränskontroll vid sina inre gränser, med beaktande av de kriterier som avses i artikel 26 och i enlighet med artikel 27, på samma grunder som anges i punkt 1 i denna artikel och, med hänsyn till nya omständigheter, i förnybara perioder som motsvarar den tid som det allvarliga hotet kan förväntas kvarstå, dock högst sex månader.

utgår

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 25 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ett återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna får totalt sett endast gälla i högst ett år, medräknat förlängningar enligt punkt 3 i denna artikel.

utgår

I de exceptionella fall som avses i artikel 27a får den totala perioden förlängas ytterligare med högst två år i enlighet med den artikeln.

 

När det förekommer exceptionella omständigheter som avses i artikel 29 får den totala perioden förlängas med högst två år i enlighet med punkt 1 i den artikeln.

 

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 26

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(1a)  Artikel 26 ska ersättas med följande:

Artikel 26

Artikel 26

Kriterier för ett tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna

Kriterier för ett tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna

När en medlemsstat som en sista utväg beslutar att tillfälligt återinföra gränskontroll vid en eller flera av dess inre gränser eller avsnitt av inre gränser, eller beslutar att förlänga ett sådant återinförande, i enlighet med artiklarna 25 eller 28.1, ska den bedöma i vilken utsträckning en sådan åtgärd på ett adekvat sätt kan avhjälpa hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten samt om åtgärden står i proportion till hotet. Vid en sådan bedömning ska medlemsstaten särskilt beakta följande:

Innan en medlemsstat som en sista utväg beslutar att tillfälligt återinföra gränskontroll vid en eller flera av sina inre gränser eller vid avsnitt av dessa, eller beslutar att förlänga ett sådant tillfälligt återinförande, ska den bedöma

 

a) huruvida det kan anses sannolikt att det tillfälliga återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna i tillräcklig utsträckning kommer att avhjälpa hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten,

 

b) huruvida andra åtgärder än det tillfälliga återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna sannolikt kommer att avhjälpa hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i tillräcklig utsträckning,

 

c) om det tillfälliga återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna står i proportion till hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten, särskilt genom att beakta följande:

a) Den sannolika effekten av eventuella hot mot dess allmänna ordning eller dess inre säkerhet, inbegripet till följd av terroristhändelser eller terroristhot och inbegripet de som kommer från organiserad brottslighet.

i) Den sannolika effekten av eventuella hot mot dess allmänna ordning eller dess inre säkerhet, inbegripet hot till följd av terroristhändelser eller terroristhot och hot som kommer från organiserad brottslighet.

b) Den sannolika effekten av en sådan åtgärdfri rörlighet för personer inom området utan inre gränskontroll.

ii) Den sannolika effekten av ett tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränsernaden fria rörligheten för personer inom området utan inre gränskontroll.

 

Om en medlemsstat enligt första stycket led a bedömer att ett tillfälligt återinförande av inre gränskontroll sannolikt inte kommer att avhjälpa hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i tillräcklig utsträckning, ska den inte återinföra inre gränskontroll.

 

Om en medlemsstat enligt första stycket led b bedömer att andra åtgärder än ett tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna sannolikt kommer att avhjälpa hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i tillräcklig utsträckning, ska den inte återinföra eller förlänga inre gränskontroll utan ska vidta dessa andra åtgärder.

 

Om en medlemsstat enligt första stycket led c bedömer att det föreslagna återinförandet av inre gränskontroll inte står i proportion till hotet, ska den inte återinföra eller förlänga inre gränskontroll.”

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led -i (nytt)

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – rubriken

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-i)  Rubriken ska ersättas med följande:

Förfarande vid ett tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna enligt artikel 25

Förfarande vid ett tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna i händelse av ett förutsebart allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten”

Motivering

Rubriken till artikel 27 bör överensstämma med innehållet i artikeln. Åtgärder som antas enligt artikel 28 (fall där omedelbara åtgärder krävs) respektive artikel 29 (exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för området utan inre gränskontroll) bör inte förväxlas med varandra.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led -ia (nytt)

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt -1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-ia)  I artikel 27 ska följande nya punkt läggas till före punkt 1:

 

”-1.  Om det i området utan inre gränskontroll föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i en medlemsstat, får den medlemsstaten, som en sista utväg och i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 26, återinföra gränskontroll vid alla eller vissa avsnitt av sina inre gränser för en begränsad period på upp till 30 dagar, eller, om det allvarliga hotet kvarstår längre än 30 dagar, för det allvarliga hotets förutsebara varaktighet, dock högst två månader.”

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led -ib (nytt)

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt 1 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-ib)  I punkt 1 ska inledningen ersättas med följande:

1.   Om en medlemsstat planerar att återinföra gränskontroll vid sina inre gränser enligt artikel 25, ska den meddela övriga medlemsstater och kommissionen senast fyra veckor före det planerade återinförandet, eller inom en kortare tidsfrist om de omständigheter som föranledde behovet av att återinföra gränskontroll vid de inre gränserna blev kända mindre än fyra veckor före det planerade återinförandet. I detta syfte ska medlemsstaten lämna följande uppgifter:

1.  Vid tillämpningen av punkt -1 ska den berörda medlemsstaten meddela övriga medlemsstater och kommissionen senast fyra veckor före det planerade återinförandet, eller inom en kortare tidsfrist om de omständigheter som föranledde behovet av att återinföra gränskontroll vid de inre gränserna blev kända mindre än fyra veckor före det planerade återinförandet. I detta syfte ska medlemsstaten lämna följande uppgifter:

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led i

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt 1 – led aa

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  I punkt 1 ska följande led läggas till som led aa:

utgår

aa)  En riskbedömning där det bedöms hur länge det konstaterade hotet förväntas kvarstå och vilka avsnitt av de inre gränserna som påverkas, där det visas att förlängningen av gränskontroll är en sista utväg och förklaras hur gränskontroll skulle bidra till att komma till rätta med det konstaterade hotet. Om gränskontroll redan har återinförts i mer än sex månader ska det i riskbedömningen även förklaras hur det tidigare återinförandet av gränskontroll har bidragit till att avvärja det konstaterade hotet.

 

Riskbedömningen ska även innehålla en detaljerad rapport om den samordning som skedde mellan den berörda medlemsstaten och den eller de medlemsstater med vilka den delar de inre gränser där gränskontroll har utförts.

 

Kommissionen ska vidarebefordra riskbedömningen till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europol, i tillämpliga fall.

 

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led ia (nytt)

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – stycke 1 – led ab (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia)  I punkt 1 ska följande införas som led ab:

 

”ab)  Andra åtgärder än det föreslagna återinförandet som vidtagits eller planerats av medlemsstaten för att avvärja hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten samt de evidensbaserade skälen till varför alternativa åtgärder, såsom förstärkt gränsöverskridande polissamarbete och poliskontroll, bedömdes vara otillräckliga.”

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led ii

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) I förekommande fall de åtgärder som ska vidtas av övriga medlemsstater och som har överenskommits före det tillfälliga återinförandet av gränskontroll vid de berörda inre gränserna.”

e) I förekommande fall de åtgärder som ska vidtas av övriga medlemsstater och som har överenskommits före det tillfälliga återinförandet av gränskontroll vid de relevanta inre gränserna.”

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led iii

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt 1 – sista meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får, om det är nödvändigt, begära ytterligare uppgifter från de berörda medlemsstaterna, t.ex. om samarbetet med de medlemsstater som påverkas av den planerade förlängningen av gränskontroll vid de inre gränserna samt ytterligare information som behövs för att bedöma om detta är en sista utväg.

Kommissionen får vid behov begära ytterligare uppgifter från den eller de berörda medlemsstaterna, bland annat om samarbetet med de medlemsstater som påverkas av det planerade återinförandet eller den planerade förlängningen av gränskontroll vid de inre gränserna, samt vidare uppgifter som behövs för att bedöma om detta är en sista utväg.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led iiia (nytt)

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiiia)  Följande ska införas som punkt 1a:

 

”1a.  Om det allvarliga hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i den berörda medlemsstaten kvarstår längre än två månader, får den medlemsstaten förlänga gränskontrollen vid sina inre gränser, med beaktande av de kriterier som fastställs i artikel 26, på samma grunder som avses i punkt -1 i denna artikel och, med beaktande av nya omständigheter, för en period som motsvarar det allvarliga hotets förutsebara varaktighet, dock högst fyra månader. Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen inom den tidsperiod som avses i punkt 1.”

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led iiib (nytt)

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iiiib)  Följande ska införas som punkt 1b:

 

”1b.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska den berörda medlemsstaten, utöver de uppgifter som anges i punkt 1, tillhandahålla en riskbedömning som ska

 

i)  bedöma hur länge det konstaterade hotet förväntas kvarstå och vilka avsnitt av dess inre gränser som påverkas,

 

ii)  beskriva vilka alternativa insatser och åtgärder som tidigare vidtagits för att avvärja det konstaterade hotet,

 

iii)  förklara varför de alternativa insatser eller åtgärder som avses i led ii inte i tillräcklig utsträckning avhjälpt det konstaterade hotet,

 

iv)  visa att förlängningen av gränskontrollen är en sista utväg, och

 

v)  förklara hur gränskontrollen på ett bättre sätt skulle bidra till att avvärja det konstaterade hotet.

 

Den riskbedömning som avses i första stycket ska även innehålla en detaljerad rapport om det samarbete som ägt rum mellan den berörda medlemsstaten och den eller de medlemsstater som direkt påverkas av återinförandet av gränskontroll, inbegripet de medlemsstater med vilka den berörda medlemsstaten delar de inre gränser där gränskontroll utförs.

 

Kommissionen ska vidarebefordra riskbedömningen till byrån och Europol och får vid behov begära att de lämnar synpunkter på den.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 för att komplettera denna förordning genom att anta metoderna för riskbedömningen.”

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led iiic (nytt)

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

iiic)  Punkt 2 ska ersättas med följande:

2.  De uppgifter som avses i punkt 1 ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet samtidigt som de meddelas till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen i enlighet med den punkten.

2.  De uppgifter som avses i punkterna 1 och 1b ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet samtidigt som de meddelas till de övriga medlemsstaterna och till kommissionen i enlighet med dessa punkter.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led iiid (nytt)

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

iiid)  Punkt 3 ska ersättas med följande:

3. Medlemsstater som lämnar ett meddelande enligt punkt 1 får, när så är nödvändigt och i enlighet med nationell rätt, besluta att vissa uppgifter ska vara säkerhetsskyddsklassificerade. En sådan säkerhetsskyddsklassificering ska inte utesluta att kommissionen gör uppgifterna tillgängliga för Europaparlamentet. Översändandet av uppgifterna och handlingarna till Europaparlamentet enligt denna artikel ska följa de regler om vidarebefordran och hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som ska tillämpas mellan Europaparlamentet och kommissionen.

3. Medlemsstater som lämnar ett meddelande får, när så är nödvändigt och i enlighet med nationell lagstiftning, säkerhetsskyddsklassificera alla eller delar av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 1b. En sådan säkerhetsskyddsklassificering ska inte hindra tillgång till uppgifterna via lämpliga och säkra kanaler för polissamarbete för de andra medlemsstater som påverkas av det tillfälliga återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna och ska inte utesluta att kommissionen gör uppgifterna tillgängliga för Europaparlamentet. Översändandet och hanteringen av uppgifter och handlingar som översänds till Europaparlamentet enligt denna artikel ska följa de regler om vidarebefordran och hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som är tillämpliga mellan Europaparlamentet och kommissionen.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led iv

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen eller en annan medlemsstat får avge ett yttrande efter ett meddelande från en medlemsstat enligt punkt 1 och inför det samråd som avses i punkt 5, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 72 i EUF-fördraget.

Kommissionen eller en annan medlemsstat får avge ett yttrande efter ett meddelande från en medlemsstat enligt punkterna 1 och 1a och inför det samråd som avses i punkt 5, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 72 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led iv

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen har farhågor rörande behovet av eller proportionaliteten hos det planerade återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna, eller om den anser att det vore lämpligt med samråd om någon aspekt av meddelandet, ska den avge ett yttrande med sådan innebörd.

Om kommissionen, på grundval av uppgifterna i meddelandet eller ytterligare inkomna uppgifter, har farhågor rörande behovet av eller proportionaliteten hos det planerade återinförandet av gränskontroll vid de inre gränserna, eller om den anser att det vore lämpligt med samråd om någon aspekt av meddelandet, ska den utan dröjsmål avge ett yttrande med denna innebörd.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led iv

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt 4 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om gränskontroll vid de inre gränserna redan har varit återinförd i sex månader ska kommissionen avge ett yttrande.”

utgår

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 2 – led v

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De uppgifter som avses i punkt 1 och ett yttrande från kommissionen eller en medlemsstat enligt punkt 4 ska vara föremål för samråd under ledning av kommissionen. I förekommande fall ska samrådet inbegripa gemensamma möten mellan den medlemsstat som planerar att återinföra gränskontroll vid inre gränser, övriga medlemsstater, särskilt de som påverkas direkt av sådana åtgärder, och de berörda byråerna. Proportionaliteten hos de planerade åtgärderna, det konstaterade hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten och sätten att säkerställa genomförande av det ömsesidiga samarbetet mellan medlemsstaterna ska undersökas. Den medlemsstat som planerar att återinföra eller förlänga gränskontroll vid de inre gränserna ska ta största hänsyn till resultaten av ett sådant samråd när den utför gränskontroller.

De uppgifter som avses i punkterna 1 och 1a och ett yttrande från kommissionen eller en medlemsstat enligt vad som avses i punkt 4 ska vara föremål för samråd. Samrådet ska inbegripa

 

i)  gemensamma möten mellan den medlemsstat som planerar att återinföra gränskontroll vid de inre gränserna, övriga medlemsstater, särskilt de som direkt påverkas av sådana åtgärder, och med kommissionen, vilka ska hållas i syfte att vid behov organisera ömsesidigt samarbete mellan medlemsstaterna och att granska om åtgärderna står i proportion till de händelser som föranleder återinförandet av gränskontroll, inklusive eventuella alternativa åtgärder, liksom hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten,

 

ii)  oanmälda platsbesök av kommissionen vid de berörda inre gränserna där så är lämpligt, vid behov med bistånd av experter från medlemsstaterna och byrån, Europol eller andra relevanta unionsorgan eller unionsbyråer, för att bedöma gränskontrollernas ändamålsenlighet vid dessa inre gränser och efterlevnaden av denna förordning; rapporterna från sådana oanmälda platsbesök ska översändas till Europaparlamentet.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27a – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilt förfarande när det allvarliga hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten överskrider ett år

Särskilt förfarande när det allvarliga hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten överskrider sex månader

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I exceptionella fall, när medlemsstaten står inför samma allvarliga hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten under en längre tid än den period som avses i artikel 25.4 första meningen, och när nationella undantagsåtgärder också vidtagits inom territoriet för att komma till rätta med detta hot, kan den gränskontroll som tillfälligt återinförts för att bemöta detta hot förlängas ytterligare i enlighet med denna artikel.

1.  Under exceptionella omständigheter, när medlemsstaten står inför samma allvarliga hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten under en längre tid än den period som avses i artikel 27.1a, och när proportionerliga nationella undantagsåtgärder också vidtagits inom territoriet för att komma till rätta med detta hot, kan den gränskontroll som tillfälligt återinförts för att bemöta detta hot förlängas ytterligare i enlighet med denna artikel.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Senast sex veckor före utgången av den period som avses i artikel 25.4 första meningen ska medlemsstaten meddela de andra medlemsstaterna och kommissionen om att den eftersträvar en ytterligare förlängning i enlighet med det särskilda förfarande som anges i denna artikel. Meddelandet ska innehålla de uppgifter som krävs enligt artikel 27.1 a–e. Artikel 27.2 och 27.3 ska tillämpas.

2.  Senast tre veckor före utgången av den period som avses i artikel 27.1a ska medlemsstaten meddela de andra medlemsstaterna och kommissionen om att den eftersträvar en ytterligare förlängning i enlighet med det särskilda förfarande som anges i den här artikeln. Detta meddelande ska innehålla alla de uppgifter som krävs enligt artikel 27.1 och 27.1b. Artikel 27.2 och 27.3 ska tillämpas.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska avge ett yttrande.

3.  Kommissionen ska avge ett yttrande över huruvida den föreslagna förlängningen uppfyller de krav som anges i punkterna 1 och 2 och över behovet av och proportionaliteten hos den föreslagna förlängningen. De medlemsstater som påverkas får lämna synpunkter till kommissionen innan denna avger detta yttrande.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 27a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Rådet får, med vederbörligt beaktande av kommissionens yttrande, rekommendera att medlemsstaten beslutar att ytterligare förlänga gränskontrollen vid de inre gränserna med en period på högst sex månader. Den perioden får förlängas högst tre gånger med en ytterligare period på högst sex månader. I sin rekommendation ska rådet åtminstone ange de uppgifter som avses i artikel 27.1 a–e. I tillämpliga fall ska rådet fastställa villkoren för samarbete mellan de berörda medlemsstaterna.

4.  När rådet har beaktat kommissionens yttrande får det, som en sista utväg, rekommendera att den berörda medlemsstaten ytterligare förlänger gränskontrollen vid sina inre gränser med en period på upp till sex månader. I sin rekommendation ska rådet ange de uppgifter som avses i artikel 27.1 och 27.1b och fastställa villkoren för samarbete mellan de berörda medlemsstaterna.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 3a (nytt)

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 28 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(3a)  Artikel 28.4 ska ersättas med följande:

4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25.4 ska ett återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna inte överstiga två månader totalt, medräknat den första perioden enligt punkt 1 i den här artikeln och förlängningar enligt punkt 3 i den här artikeln.

4. Ett återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna ska inte överstiga två månader totalt, medräknat den första perioden enligt punkt 1 i denna artikel och förlängningar enligt punkt 3 denna artikel.

Motivering

Följdändring på grund av föreslagna ändringar i andra artiklar.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3b (nytt)

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 28a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b)  Följande nya artikel 28a ska införas:

 

”Artikel 28a

 

Beräkning av den period under vilken gränskontroll återinförs eller förlängs på grund av ett förutsebart hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten, där det allvarliga hotet mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten överstiger sex månader och i fall som kräver omedelbara åtgärder

 

Varje återinförande eller förlängning av gränskontroller vid de inre gränserna som görs före [den dag då denna förordning träder i kraft] ska medtas vid beräkningen av de perioder som avses i artiklarna 27, 27a och 28.”

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 3c (nytt)

Förordning (EU) 2016/399

Artikel 29 – punkt 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(3c)  Artikel 29.5 ska ersättas med följande:

5.  Denna artikel ska inte påverka åtgärder som kan komma att antas av medlemsstaterna i händelse av ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten enligt artiklarna 25, 27 och 28.

5.  Denna artikel ska inte påverka åtgärder som kan komma att antas av medlemsstaterna i händelse av ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten enligt artiklarna 27, 27a och 28. Den totala perioden för ett återinförande eller en förlängning av gränskontroll vid de inre gränserna enligt denna artikel ska dock inte förlängas i kraft av, eller kombineras med, åtgärder som vidtas enligt artiklarna 27, 27a eller 28.


MOTIVERING

Schengenområdet, som är en av den europeiska integrationens största landvinningar där inte bara människor utan även varor och tjänster rör sig fritt, har medfört betydande fördelar för EU-medborgarna och ekonomin. Medborgarna kan enkelt resa genom 26 länder för nöjes skull eller för arbete och studier och för att knyta kulturella och sociala band och utbyta idéer. I och med Schengensamarbetet har den tidigare splittrade och krigshärjade europeiska kontinenten återigen återförenats.

Området med fri rörlighet har dock aldrig varit så skört som det är i dag, på grund av de utmaningar som unionen ställts inför under de senaste åren. En stor familj med 28 medlemmar kan dock bemästra dessa – om den står enad. På grund av den enorma bristen på ömsesidigt förtroende har tyvärr flera medlemsstater återinfört inre gränskontroller under de senaste åren, vilket äventyrar den framtida processen för politisk integration i unionen och våra ekonomier.

Ett upphävande av Schengenkonventionen och återupprättande av permanenta gränskontroller skulle hämma de fyra grundläggande friheterna allvarligt och få svåra negativa ekonomiska följder. Beräkningar visar att kostnaderna för att inte ha Schengensystemet skulle ligga på mellan 5 och 18 miljarder euro per år – beroende på region, sektor och alternativa handelskanaler. Detta är ett pris som ingen EU-medlemsstat på egen hand eller EU kan betala. Schengensamarbetet måste helt enkelt bevaras!

Trots kommissionens förväntningar om att de tillfälliga gränskontroller som har återinförts efter september 2015 så småningom skulle avskaffas, finns de fortfarande kvar. För att hitta en väg ut ur en omöjlig situation föreslog kommissionen den 27 september 2017 att kodexen om Schengengränserna skulle ändras i fråga om de inre gränskontrollerna. Enligt de nya bestämmelserna skulle medlemsstaterna kunna återinföra inre gränskontroller i händelse av ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i en medlemsstat för en period på kanske så mycket som fem år.

Eftersom de nuvarande bestämmelserna endast tillåter medlemsstaterna att återinföra inre gränskontroller för en period på högst två år är det uppenbart att detta förslag lades fram av kommissionen för att legalisera medlemsstaternas befintliga praxis, som inte längre är förenlig med de aktuella bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna.

EU:s medlagstiftare har kommit överens om följande: ”Migration och det faktum att ett stort antal tredjelandsmedborgare passerar de yttre gränserna bör inte i sig betraktas som ett hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten”. Trots detta har de nuvarande kontrollerna i stor utsträckning motiverats med hänsyn till risken för sekundära förflyttningar till följd av de irreguljära gränsöverskridande förflyttningarna sedan 2015, något som är mycket oroande.

Det finns mycket som tyder på att den irreguljära migrationen till unionen – och dess återverkan på Schengenområdet utan inre gränskontroller – är en följd av ett misslyckat gemensamt europeiskt asylsystem för hantering av personer som söker internationellt skydd samt ett misslyckande med att reformera detta system.

De metoder som vissa medlemsstater för närvarande använder för sina inre gränskontroller kan därför enligt föredraganden vara oproportionerliga och obefogade och strida mot lagstiftarens avsikt, och de kan till och med utgöra överträdelser.

Föredraganden beklagar också att ingen konsekvensbedömning har gjorts till förändringarna av detta förslag. Som ett led i bättre lagstiftning bör lagstiftningsakter föregås av en konsekvensbedömning och, med tanke på svårigheterna med att upprätthålla nuvarande bestämmelser, hade en sådan bedömning varit mycket välkommen.

Föredraganden avvisar därför bestämt kommissionens försök att legalisera för närvarande olaglig praxis i medlemsstater i fråga om inre gränskontroller. Det främsta målet med eventuella ändringar av kodexen om Schengengränserna – vad gäller bestämmelserna om återinförande av inre gränskontroller – bör vara att förtydliga de rättsliga ramarna. Ändringarna bör säkerställa en användning av inre gränskontroller som svarar mot faktiska behov, är proportionerlig och tidsbegränsad, samtidigt som den garanterar medlemsstaterna den flexibilitet de behöver för att hantera verkliga hot. De nya bestämmelserna bör inte skapa incitament för införande av inre gränskontroller utan att ett tydligt och objektivt behov föreligger, och inte heller för längre perioder än vad som krävs.

Föredraganden skulle vilja klargöra och förenkla de tillämpliga bestämmelserna för att göra dem tydligare, så att det blir mer uppenbart när bestämmelserna eventuellt missbrukas. Tydliga bestämmelser skulle göra det lättare för kommissionen att utöva sin befogenhet som ”fördragens väktare”, i synnerhet när den överväger eventuella överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte fullgör sina skyldigheter.

Föreslagna ändringar

Den befintliga strukturen i kapitel II i kodexen om Schengengränserna medger ingen enkel tolkning av de tillämpliga bestämmelserna. Föredraganden föreslår därför att den nuvarande utformningen ses över i syfte att säkerställa samstämdhet, tydlighet och bättre genomförande av bestämmelserna i praktiken.

Till skillnad från i dag bör artiklarna vara strukturerade i fullständiga och separata delar med logiska beståndsdelar. Det faktiska innehållet i artikel 25 bör anpassas så att det ligger mer i linje med rubriken ”allmän ram” och bör ange de övergripande huvudprinciperna för ett tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna för förutsebara händelser.

Artikel 26 om kriterierna för bedömning av det tillfälliga återinförandet av inre gränskontroller bör på lämpligt sätt utökas så att medlemsstaterna måste styrka att återinförandet av gränskontroll faktiskt är en sista utväg.

Efterföljande artiklar bör reglera förfarandena för det tillfälliga införandet av gränskontroller för förutsebara händelser, med särskilda bestämmelser och skyddsåtgärder för det första införandet av kontroller och förlängningar av dessa.

På samma sätt bör artikel 27 föreskriva ett förfarande för ett första återinförande av gränskontroller i upp till två månader, med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare fyra månader. I artikel 27a bör förfarandet och ytterligare skyddsåtgärder för fortsatt förlängning av gränskontroller i upp till högst sex månader fastställas. Föredraganden anser att den längsta totala perioden för gränskontroller för förutsebara händelser inom ramen för båda artiklarna inte bör överstiga ett år.

Enligt föredraganden skulle en förlängning av dessa perioder för ett återinförande av inre gränskontroll – enligt kommissionens förslag – inte uppmuntra medlemsstaterna att begränsa de planerade åtgärderna till vad som är strikt nödvändigt och proportionerligt i förhållande till hotet.

Vidare föreslår föredraganden ett införande av en glidande skala av skyldigheter med ytterligare rättssäkerhetsgarantier varje gång gränskontrollerna förlängs. Kraven för den första förlängningen efter de första två månaderna bör – i likhet med vad kommissionen föreslagit – inbegripa en skyldighet för medlemsstaterna att tillhandahålla en utförlig riskbedömning samt ett ökat deltagande av de medlemsstater som påverkas av det möjliga återinförandet av inre gränskontroller.

För den påföljande förlängningen av gränskontroller utöver sex månader bör ingen förlängning vara möjlig utan ett formellt rådsförfarande för ”godkännande” av förlängningen. Föredraganden anser att förlängda inre gränskontroller skulle kunna få stora återverkningar för den fördragsenliga rätten till fri rörlighet. Därmed har EU ett överordnat intresse av att vara delaktigt i alla ”begränsningar” av denna rättighet som införs av enskilda medlemsstater. Dessutom bör kommissionen kunna genomföra oanmälda kontroller i syfte att kontrollera tillämpningen av bestämmelserna i praktiken, i synnerhet i fall av förlängning av kontroller för längre perioder.

Det bör inte längre finnas något utrymme för missförstånd i förordningen när det gäller det faktum att förfarandet i artikel 29 tillämpas under väldigt specifika omständigheter som tydligt skiljer sig från de grunder som beaktas i artiklarna 25, 27 och 28. Det bör därför inte vara möjligt att åberopa artiklarna 25, 27 och 28 för att godtyckligt förlänga gränskontroller som återinförts inom ramen för artikel 29 när alla möjligheter enligt den sistnämnda artikeln har uttömts.

För öppenhetens och ansvarsskyldighetens skull bör allmänheten vara mer medveten om vad som händer. Samtidigt som konfidentialitetskraven med anknytning till den allmänna ordningen eller den inre säkerheten respekteras bör ytterligare möjligheter ges till öppna diskussioner, på nationell nivå eller EU-nivå, om konsekvenserna av inre gränskontroller inom Schengenområdet. Dessa överväganden är direkt kopplade till analysen av Europaparlamentets möjliga roll i processen.

Föredraganden anser även att det är högst önskvärt att Europaparlamentet hålls bättre informerat och ges möjlighet till ett bättre deltagande, bland annat genom att det säkerställs att parlamentet delges alla handlingar som är relevanta för demokratisk granskning av de beslut som påverkar området utan inre gränskontroller. I detta avseende skulle parlamentet kunna använda sig av utfrågningar och/eller en strukturerad dialog med EU:s institutioner och de berörda medlemsstaterna i syfte att uppnå detta mål.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna

Referensnummer

COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD)

Framläggande för parlamentet

27.9.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

26.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tanja Fajon

20.11.2017

 

 

 

Behandling i utskott

25.4.2018

21.6.2018

22.10.2018

 

Antagande

22.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

13

12

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Raymond Finch, Romeo Franz, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Barbara Matera, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ignazio Corrao, Miriam Dalli, Maria Grapini, Marek Jurek, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Françoise Grossetête, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Julia Pitera, Dennis Radtke, Martin Schirdewan, Julie Ward

Ingivande

29.10.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Maria Grapini, Arndt Kohn, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Claude Moraes, Emilian Pavel, Tonino Picula, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

13

-

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Raymond Finch

ENF

Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

PPE

Françoise Grossetête, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tomáš Zdechovský

12

0

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Barbara Matera, Roberta Metsola, József Nagy, Julia Pitera, Dennis Radtke, Csaba Sógor

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 13 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy