Процедура : 2018/0166R(APP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0358/2018

Внесени текстове :

A8-0358/2018

Разисквания :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0449

ПРОЕКТ НА МЕЖДИНЕН ДОКЛАД     
PDF 2012kWORD 316k
7.11.2018
PE 626.946v02-00 A8-0358/2018

относно предложението за регламент на Съвета относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

Комисия по бюджети

Съдокладчици: Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 ПИСМО ОТ КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 май 2018 г., озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.“ (COM(2018)0321),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 г. (COM(2018)0322) и предложенията на Комисията от 2 май 2018 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (COM(2018)0325, COM(2018)0326, COM(2018)0327 и COM(2018)0328),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2018)0323),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018)0324),

–  като взе предвид своите резолюции от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. и относно реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Mногогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси(2),

–  като взе предвид ратификацията на Парижкото споразумение от Европейския парламент на 4 октомври 2016 г.(3) и от Съвета на 5 октомври 2016 г.(4),

–  като взе предвид Резолюция 70/1 на Общото събрание на ООН от 25 септември 2015 г., озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“, която влезе в сила на 1 януари 2016 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2017 г. относно Европейски стълб на социалните права(5),

–  като взе предвид член 99, параграф 5 от своя правилник,

–  като взе предвид междинния доклад на комисията по бюджети, становищата на комисията по външни работи, на комисията по развитие, на комисията по международна търговия, на комисията по бюджетен контрол, позицията под формата на изменения на комисията по заетост и социални въпроси, становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, на комисията по транспорт и туризъм, на комисията по регионално развитие, на комисията по земеделие и развитие на селските райони, на комисията по култура и образование, на комисията по конституционни въпроси и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0358/2018),

А.  като има предвид, съгласно член 311 от ДФЕС, че Съюзът е задължен да си осигури средствата, необходими за постигане на неговите цели и успешното изпълнение на неговите политики;

Б.  като има предвид, че действащата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г. беше установена за първи път на по-ниско равнище от предходната рамка, както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, така и по отношение на бюджетните кредити за плащания; като има предвид, че късното приемане на МФР и на секторните законодателни актове повлия много отрицателно на изпълнението на новите програми;

В.  като има предвид, че МФР бързо доказа своята неспособност да реагира в отговор на поредицата от кризи, нови международни ангажименти и нови политически предизвикателства, които не бяха интегрирани и/или предвидени към момента на нейното приемане; като има предвид, че за да се осигури необходимото финансиране, МФР беше мобилизирана до краен предел, включително чрез безпрецедентно прибягване до разпоредбите за гъвкавост и специалните инструменти, след като бяха изчерпани наличните маржове; като има предвид, че програми на ЕС за научни изследвания и инфраструктура с висок приоритет дори бяха съкратени само две години след като бяха приети;

Г.  като има предвид, че междинното преразглеждане на МФР, започнато в края на 2016 г., се оказа крайно необходимо за разширяване на възможностите на съществуващите разпоредби за гъвкавост, но не успя да постигне преразглеждане на таваните на МФР; като има предвид, че преразглеждането получи положителна оценка както от Парламента, така и от Съвета;

Д.  като има предвид, че определянето на новата МФР ще бъде критичен момент за ЕС-27, тъй като ще даде възможност за утвърждаване на обща, дългосрочна визия и за вземане на решение относно бъдещите политически приоритети, както и за способността на Съюза да ги осъществи; като има предвид, че МФР за периода 2021 – 2027 г. следва да предостави на Съюза необходимите ресурси за насърчаване на устойчив икономически растеж, научните изследвания и иновациите, предоставянето на възможности за младите хора, ефективно преодоляване на свързаните с миграцията предизвикателства, борба срещу безработицата, трайната бедност и социалното изключване, допълнително задълбочаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване, работата по въпросите в областта на устойчивостта, загубата на биологично разнообразие и изменението на климата, укрепване на сигурността и отбраната на ЕС, защита на външните му граници и подпомагане на съседните държави;

Е.  като има предвид, че с оглед на глобалните предизвикателства, които държавите членки не могат да преодоляват сами, следва да бъде възможно да се признаят общите европейски блага и да се направи оценка на областите, в които европейските разходи биха били по-ефективни, отколкото националните разходи, с цел да се прехвърлят съответните финансови ресурси на равнището на Съюза и следователно да се укрепи стратегическата значимост на Съюза, без непременно да се увеличава общият размер на публичните разходи;

Ж.  като има предвид, че на 2 май 2018 г. Комисията представи пакет от законодателни предложения относно МФР за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси на ЕС, последван от законодателни предложения за създаването на нови програми и инструменти на ЕС;

1.  подчертава, че МФР за периода 2021 – 2027 г. трябва да гарантира отговорността и способността на Съюза да посреща нововъзникващи потребности, допълнителни предизвикателства и нови международни ангажименти, както и да постига своите политически приоритети и цели; изтъква сериозните проблеми, свързани с недостатъчното финансиране на МФР за периода 2014 – 2020 г., и отново подчертава необходимостта да се избегне повтаряне на грешките от миналото, като от самото начало за следващия седемгодишен период се осигури стабилен и надежден бюджет на ЕС в полза на гражданите;

2.  счита, че предложенията на Комисията относно МФР за периода 2021 – 2027 г. и системата на собствените ресурси на Съюза са отправна точка за предстоящите преговори; изразява своята позиция по тези предложения в очакване на мандата за преговори на Съвета, който все още не е на разположение;

3.  подчертава, че предложението на Комисията относно общото равнище на следващата МФР, определено на 1,08% от БНД на ЕС–27 (1,11% след интегрирането на Европейския фонд за развитие), представлява – по отношение на процента от БНД – намаление в реално изражение в сравнение с действащата МФР; счита, че предложеното равнище на МФР няма да позволи на Съюза да изпълни политическите си ангажименти и да отговори на важни бъдещи предизвикателства; възнамерява поради това да договори необходимото повишение;

4.  заявява освен това, че се противопоставя на всякакво намаляване на равнището на отдавна утвърдени, заложени в Договорите политики на ЕС, като политиката на сближаване, общата селскостопанска политика и общата политика в областта на рибарството; изразява особено несъгласие с евентуални радикални съкращения, които ще се отразят неблагоприятно върху същността и целите на тези политики, като съкращенията, предложени за Кохезионния фонд или за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони; противопоставя се в този контекст на предложението за намаляване на Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) въпреки разширяването на неговия обхват и включването на четири съществуващи социални програми, и по-конкретно инициативата за младежка заетост;

5.  подчертава освен това значението на хоризонталните принципи, които следва да са в основата на МФР и на всички свързани с нея политики на ЕС; отново потвърждава в този контекст своята позиция, че ЕС трябва да изпълни своя ангажимент да играе водеща роля при изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие, и изразява съжаление във връзка с липсата на ясен и видим ангажимент в този смисъл в предложенията за МФР; изисква следователно интегрирането на целите на ООН за устойчиво развитие във всички политики и инициативи на ЕС за следващата МФР; подчертава освен това, че всички програми по следващата МФР следва да бъдат в съответствие с Хартата на основните права; подчертава значението на постигането на резултати по отношение на Европейския стълб на социалните права, премахването на дискриминацията, включително срещу лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица, и по отношение на създаването на портфейл за малцинствата, включително ромите, всяко от които е жизненоважно за изпълнението на ангажиментите на ЕС за изграждане на приобщаваща Европа; подчертава, че за да изпълни своите задължения съгласно Парижкото споразумение, приносът на ЕС по отношение на свързаната с климата цел следва да достигне най-малко 25% от разходите през периода 2021 – 2027 г. на МФР и 30% възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г.;

6.  изразява съжаление при тези обстоятелства, че въпреки съвместната декларация относно интегрирането на равенството между половете, приложена към Регламента за МФР за периода 2014 – 2020 г., не беше постигнат значителен напредък в тази област и че Комисията не взе под внимание нейното изпълнение при междинния преглед на МФР; изразява дълбоко съжаление, че интегрирането на принципа за равенство между половете беше напълно пренебрегнато в предложението относно МФР, и изразява съжаление във връзка с липсата на ясни цели, изисквания и показатели за равенство между половете в предложенията относно съответните политики на ЕС; призовава в рамките на годишните бюджетни процедури да се прави оценка и да се включва пълното въздействие на политиките на ЕС относно равенството между половете (бюджетиране, съобразено с равенството между половете); очаква подновяване на ангажимента на Парламента, Съвета и Комисията за постигане на равенство между половете в следващата МФР и осъществяването на ефективен мониторинг, включително в рамките на междинното преразглеждане на МФР;

7.  подчертава, че следващата МФР трябва да се основа на по-голяма отчетност, опростяване, видимост, прозрачност и бюджетиране, основано на резултатите; припомня в този контекст необходимостта от по-силен акцент при бъдещото разходване на финансови средства върху изпълнението и резултатите въз основа на амбициозни и подходящи цели за ефективност и всеобхватно и общоприето определение на европейската добавена стойност; изисква от Комисията, като се имат предвид горепосочените хоризонтални принципи, да рационализира докладването относно изпълнението, да го разшири, така че да включва качествен подход, при който се използват показатели относно околната среда и социални показатели, и да представи ясно информация относно основните предизвикателства за ЕС, които предстои да бъдат преодолени;

8.  съзнава сериозните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, и изцяло поема отговорността си за своевременното осигуряване на бюджет, който е съизмерен на потребностите, очакванията и тревогите на гражданите на ЕС; има готовност незабавно да започне преговори със Съвета с цел да се подобрят предложенията на Комисията и да се подготви реалистична МФР;

9.  припомня, че позицията на Парламента вече е ясно изложена в неговите резолюции от 14 март и 30 май 2018 г., като те представляват политическата му позиция по отношение на МФР за периода 2021 – 2027 г. и на собствените ресурси; припомня, че тези резолюции бяха приети с много голямо мнозинство, което показва единството и готовността на Парламента за предстоящите преговори;

10.  очаква следователно МФР да бъде поставена на челно място в политическата програма на Съвета и изразява съжаление, че досега не се наблюдава значителен напредък; счита, че редовните срещи между последователните председателства на Съвета и екипа за преговори на Парламента следва да бъдат интензифицирани и да проправят пътя към официалните преговори; очаква преди изборите за Европейски парламент през 2019 г. да бъде постигнато добро споразумение, за да се избегнат сериозните спънки за стартирането на новите програми вследствие на късното приемане на финансовата рамка, както се случи в миналото; подчертава, че този график ще даде възможност на новоизбрания Европейски парламент да коригира МФР за периода 2021 – 2027 г. по време на задължителното междинно преразглеждане;

11.  подчертава, че приходите и разходите следва да се разглеждат като един пакет при предстоящите преговори; подчертава следователно, че не е възможно постигането на споразумение относно МФР без съответен напредък по отношение на собствените ресурси на Съюза;

12.  подчертава, че всички елементи на пакета за МФР/собствените ресурси, и по-специално цифрите в МФР, следва да останат на масата за преговори до постигането на окончателно споразумение; припомня във връзка с това критичното отношение на Парламента спрямо процедурата, довела до приемането на действащия Регламент за МФР, и доминиращата роля на Европейския съвет в този процес, при който той взе окончателни решения относно редица елементи, включително таваните на МФР и множество разпоредби, свързани със секторните политики, в нарушение както на духа, така и на буквата на Договорите; изразява особена загриженост, че първите елементи на „преговорните кутии“ за МФР, подготвени от председателството на Съвета, следват същата логика и съдържат въпроси, по които трябва да се вземе съвместно решение от Съвета и Парламента при приемането на законодателството за създаването на новите програми на ЕС; възнамерява следователно да коригира по съответен начин собствената си стратегия;

13.  счита, че изискването за единодушие при приемането и преразглеждането на Регламента за МФР е реална пречка в този процес; призовава Европейския съвет да задейства клаузата за преход съгласно член 312, параграф 2 от ДФЕС, така че Съветът да може да приеме Регламента за МФР с квалифицирано мнозинство;

14.  приема настоящата резолюция с цел да представи своя мандат за преговори по всички аспекти от предложенията на Комисията, включително конкретни изменения както на предложения регламент за МФР, така и на Междуинституционалното споразумение (МИС); представя също така таблица с цифри за всяка политика и програма на ЕС въз основа на позициите на Парламента, както вече са приети в предходните резолюции относно МФР; подчертава, че тези цифри също така ще бъдат част от мандата на Парламента за предстоящите законодателни преговори, които следва да доведат до приемането на програмите на ЕС за периода 2021 – 2027 г.;

А. ИСКАНИЯ, СВЪРЗАНИ С МФР

15.  изисква по тази причина от Съвета да вземе надлежно предвид следните позиции на Парламента с оглед на постигане на положителен резултат от преговорите по МФР за периода 2021 – 2027 г. и на получаване на съгласието на Парламента в съответствие с член 312 от ДФЕС;

Цифри

16.  потвърждава отново официалната си позиция, че равнището на МФР за периода 2021 – 2027 г. следва да бъде определено на 1 324,1 милиарда евро по цени от 2018 г., което представлява 1,3% от БНД на ЕС–27, с цел да се осигури необходимото равнище на финансиране за най-важните политики на ЕС, което ще им даде възможност да изпълнят своята мисия и цели;

17.  призовава в този контекст за подсигуряването на следното равнище на финансиране за програмите и политиките на ЕС, представено в порядък, който отразява структурата на МФР, както е предложена от Комисията, и е възпроизведен в подробната таблица (приложения III и IV от настоящата резолюция); призовава за съответна корекция на относимите тавани на поетите задължения и на плащанията, както е посочено в приложения I и II към настоящата резолюция:

i.  увеличаване на бюджета за програма „Хоризонт Европа“, така че той да достигне 120 милиарда евро по цени за 2018 г.;

ii.  увеличаване на финансовите средства за фонда InvestEU, така че да се отрази по-добре равнището за периода 2021 – 2027 г. на финансовите инструменти, интегрирани в новата програма;

iii.  повишаване на равнището на финансиране за транспортната инфраструктура чрез програмата на Механизма за свързване на Европа (МСЕ – Транспорт);

iv.  удвояване на финансирането, предназначено конкретно за малките и средните предприятия (МСП) (в сравнение с Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME)) в програмата за единния пазар, с цел да се увеличи достъпът им до пазари, да се подобрят условията за осъществяване на стопанска дейност, да се повиши конкурентоспособността на предприятията и да се насърчи предприемачеството;

v.  допълнително увеличаване на средствата по програмата за единния пазар с оглед на финансирането на нова цел относно наблюдението на пазара;

vi.  удвояване на предложеното равнище на финансиране за Програмата на ЕС за борба с измамите и увеличаване на равнището на финансиране за програмата „Фискалис“;

vii.  въвеждане на специален бюджетен кредит за устойчивия туризъм;

viii.  допълнително укрепване на европейската космическа програма, по-точно за укрепване на информираността за ситуацията в космоса/GOVSATCOM, както и на програмата „Коперник“;

ix.  запазване на финансирането на политиката на сближаване за ЕС–27 на равнището на бюджета за периода 2014 – 2020 г. в реално изражение;

x.  удвояване на ресурсите за справяне с младежката безработица в ЕСФ+ (в сравнение с текущата инициатива за младежка заетост), като същевременно се осигури ефективността и добавената стойност на схемата;

xi.  въвеждане на бюджетни кредити (5,9 милиарда евро), които са специално предназначени за гаранцията за децата, за борба с детската бедност както в рамките на ЕС, така и чрез неговите външни действия;

xii.  утрояване на настоящия бюджет за програмата „Еразъм+“;

xiii.   осигуряване на достатъчно равнище на финансиране за програмата „DiscoverEU“ (Interrail);

xiv.  увеличаване на настоящото финансиране за програмата „Творческа Европа“;

xv.  увеличаване на настоящото финансиране за програмата „Права и ценности“ и въвеждане на специални бюджетни кредити за новото направление „Ценности на Съюза“ (най-малко 500 милиона евро) за предоставяне на подкрепа на организации на гражданското общество, които насърчават основните ценности и демокрацията в рамките на ЕС на местно и национално равнище;

xvi.  запазване на финансирането на общата селскостопанска политика (ОСП) за ЕС–27 на равнището на бюджета за периода 2014 – 2020 г. в реално изражение, като същевременно се впише първоначалният размер на селскостопанския резерв;

xvii.  увеличаване с 10% на равнището на Европейския фонд за морско дело и рибарство, в съответствие с новата му мисия в областта на синята икономика;

xviii.  удвояване на настоящото финансиране за програмата „LIFE+“, в т.ч. специални пакети за биологичното разнообразие и управлението на мрежата „Натура 2000“;

xix.  въвеждане на специални бюджетни кредити (4,8 милиарда евро) за нов фонд за справедлив енергиен преход за преодоляване на социалното и социално-икономическото въздействие и въздействието в областта на околната среда върху работниците и общностите, засегнати отрицателно от прехода, насочен към преодоляване на зависимостта от въглищата и въглерода;

xx.  укрепване на инструмента(ите) в подкрепа на политиките за съседство и развитие (3,5 милиарда евро), за да се допринесе допълнително за финансирането на инвестиционен план за Африка;

xxi.  възстановяване поне на равнището за 2020 г. за всички агенции, като същевременно се защитава по-високото равнище, предложено от Комисията, в т.ч. за агенциите, на които бяха предоставени нови правомощия и отговорности, и се призовава за цялостен подход по отношение на финансирането с такси;

xxii.  запазване на равнището на финансиране за периода 2014 – 2020 г. за няколко програми на ЕС (напр. извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, сътрудничество с отвъдморските страни и територии (ОСТ)), в т.ч. тези, на които е предложено да бъдат включени в по-мащабни програми (напр. подпомагане на най-нуждаещите се лица, здравеопазване, права на потребителите) и за които предложението на Комисията представлява намаление в реално изражение;

xxiii.  определяне, при условие че бъдат приети горепосочените промени, на финансовите пакети за всички други програми на равнището, предложено от Комисията, включително за МСЕ – Енергетика, МСЕ – Цифрови услуги, програмата „Цифрова Европа“, Европейския фонд за отбрана и хуманитарната помощ;

18.  възнамерява да осигури достатъчно равнище на финансиране въз основа на предложението на Комисията за „Управление на миграцията и на границите“ (функция 4) и „Сигурност и отбрана“, включително реакция при кризи (функция 5); отново потвърждава своята дългогодишна позиция, според която допълнителните политически приоритети следва да бъдат съчетани с допълнителни финансови средства, за да не се подкопават съществуващите политики и програми и тяхното финансиране по новата МФР;

19.  възнамерява да защити предложението на Комисията за осигуряване на достатъчно равнище на финансиране за силна, ефикасна и висококачествена европейска публична администрация в услуга на всички европейци; припомня, че по време на действащата МФР институциите, органите и децентрализираните агенции на ЕС приложиха 5-процентно съкращение на персонала, и счита, че те не следва да бъдат подлагани на ново съкращение, което би застрашило пряко изпълнението на политиките на Съюза; изразява отново своето категорично несъгласие с повторното използване на т.нар. „резерв за преразпределение“ за агенциите;

20.  е решен да предотврати друга криза с плащанията през първите години на МФР за периода 2021 – 2027 г., какъвто беше случаят през текущия период; счита, че общият таван на плащанията трябва да взема предвид безпрецедентния обем неизпълнени поети задължения в края на 2020 г., оценката на чийто размер нараства непрекъснато поради значителни забавяния в изпълнението и които ще трябва да бъдат уредени в рамките на следващата МФР; изисква следователно глобалното равнище на плащанията, както и годишните тавани за плащанията, особено в началото на периода, да бъдат определени на подходящо равнище, което да отчита също така надлежно това положение; възнамерява да приеме само ограничена и добре обоснована разлика между задълженията и плащанията в следващата МФР;

21.  представя на тази основа в приложения III и IV към настоящата резолюция таблица, определяща точните стойности, предложени за всяка политика и програма на ЕС; заявява, че за по-лесна съпоставка, възнамерява да запази структурата на отделните програми на ЕС, както е предложена от Комисията, без да се засягат евентуалните промени, които могат да бъдат поискани по време на законодателната процедура и да доведат до приемането на съответните програми;

Междинно преразглеждане

22.  подчертава необходимостта от запазване на междинното преразглеждане на МФР, основавайки се на положителния прецедент с настоящата рамка, и призовава за:

i.  задължително и правно обвързващо междинно преразглеждане след преглед на функционирането на МФР и вземане под внимание на оценката на постигнатия напредък по отношение на целта относно климата, интегрирането на целите за устойчиво развитие и равенството между половете и въздействието на мерките за опростяване върху бенефициентите;

ii.  навременно представяне на съответното предложение на Комисията, така че следващите Парламент и Комисия да коригират адекватно рамката за периода 2021 – 2027 г., и не по-късно от 1 юли 2023 г.;

iii.  предварително разпределените национални финансови пакети да не бъдат намалени чрез посоченото преразглеждане;

Гъвкавост

23.  приветства предложенията на Комисията относно гъвкавостта, които представляват добра основа за преговорите; изразява съгласие с общата структура на механизмите за гъвкавост на МФР за периода 2021 – 2027 г.; подчертава, че специалните инструменти имат различни мисии и отговарят на различни потребности и се противопоставя на опитите за тяхното сливане; категорично подкрепя ясната разпоредба, че както бюджетните кредити за поети задължения, така и бюджетните кредити за плащания, произтичащи от използването на специални инструменти, следва да се вписват в бюджета над съответните тавани на МФР, както и да се премахнат всички тавани на корекциите, произтичащи от общия марж за плащанията; призовава да бъдат въведени някои допълнителни подобрения, сред които:

i.  попълване на резерва на Съюза със сума, равна на приходите от глоби и санкции;

ii.  незабавно повторно използване на отменените през година n-2 бюджетни кредити, включително произтичащите от задължения, поети в рамките на действащата МФР;

iii.  освободените суми от специалните инструменти да бъдат предоставени на разположение на всички специални инструменти, а не само на Инструмента за гъвкавост;

iv.  по-голям размер на бюджетните кредити за Инструмента за гъвкавост, резерва за спешна помощ, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и маржа за непредвидени обстоятелства, в последния случай без задължително компенсиране;

Срок на действие

24.  подчертава, че е необходимо срокът на действие на МФР да премине постепенно към период от 5 + 5 години със задължително междинно преразглеждане; счита, че следващата МФР следва да бъде установена за срок на действие от седем години, като това бъде преходно решение, прилагано за последен път; очаква подробните условия, свързани с въвеждането на рамка от 5 + 5 години, да бъдат одобрени по време на междинното преразглеждане на МФР за периода 2021 – 2027 г.;

Структура

25.  приема цялостната структура със седем функции на МФР, както е предложено от Комисията, което до голяма степен съответства на предложението на Парламента; счита, че тази структура осигурява по-голяма прозрачност, подобрява видимостта на разходите на ЕС, като същевременно запазва необходимата степен на гъвкавост; одобрява освен това създаването на „групи от програми“, които се очаква да доведат до значително опростяване и рационализиране на структурата на бюджета на ЕС и нейното ясно привеждане в съответствие с функциите на МФР;

26.  отбелязва, че Комисията предлага броят на програмите на ЕС да бъде намален с повече от една трета; подчертава, че позицията на Парламента по отношение на структурата и състава на 37-те нови програми ще бъде определена при приемането на съответните секторни законодателни актове; очаква във всеки случай предложената бюджетна номенклатура да отразява всички отделни компоненти на всяка програма по начин, който гарантира прозрачност и предоставя на бюджетния орган необходимото равнище на информация за изготвянето на годишния бюджет и наблюдението на неговото изпълнение;

Единство на бюджета

27.  приветства предложеното включване на Европейския фонд за развитие в бюджета на Съюза, което отговаря на дългогодишното искане от страна на Парламента за всички извънбюджетни инструменти; припомня, че принципът на единство, според който всички източници на приходи и разходи на Съюза се отразяват в бюджета, е едновременно изискване на Договора и основна предпоставка за демократичност;

28.  оспорва по тази причина логиката и обосновката за създаването на инструменти извън бюджета, с което не се допуска парламентарен контрол на публичните финанси и се нарушава прозрачността на вземането на решения; счита, че решенията за създаване на подобни инструменти заобикалят Парламента и неговата тройна отговорност като законодателен, бюджетен и контролен орган; счита, че когато определени изключения се оценяват като необходими за постигането на конкретни цели, например чрез използването на финансови инструменти или доверителни фондове, те следва да бъдат напълно прозрачни, надлежно обосновани чрез доказана допълняемост и добавена стойност и подкрепени от силни процедури за вземане на решения и разпоредби за отчетност;

29.  подчертава обаче, че интегрирането на тези инструменти в бюджета на ЕС не следва да води до намаляване на финансирането на други политики и програми на ЕС; подчертава поради това необходимостта да се вземе решение относно общото равнище на следващата МФР, без да се изчислява разпределението на 0,03% от БНД на ЕС, съответстващо на Европейския фонд за развитие, което следва да бъде добавено над договорените тавани;

30.  подчертава, че таваните на МФР не следва да възпрепятстват финансирането на целите на политиката на Съюза от бюджета на Съюза; очаква следователно, че ще бъде предвидено преразглеждане във възходяща посока на таваните на МФР, когато това е необходимо за финансирането на нови цели на политиките, без да се прибягва до междуправителствени методи за финансиране;

Б. ЗАКОНОДАТЕЛНИ ВЪПРОСИ

Принципи на правовата държава

31.  подчертава значението на новия механизъм, който осигурява зачитането на ценностите, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), съгласно който държавите членки, които не ги зачитат, ще понасят съответни финансови последици; предупреждава обаче, че крайните бенефициенти на бюджета на Съюза не бива по никакъв начин да бъдат засегнати от незачитането на основните права и на принципите на правовата държава от страна на тяхното правителство; подчертава следователно, че подобни мерки не засягат задължението на органите на държавното управление или на държавите членки да извършват плащания към крайните бенефициенти или получатели;

Обикновена законодателна процедура и делегирани актове

32.  подчертава, че целите на програмите и техните приоритети в областта на разходите, предоставените финансови средства, допустимостта, критериите за подбор и възлагане, условията, определенията и методите на изчисление следва да се определят в съответното законодателство, като се спазват напълно прерогативите на Парламента като съзаконодател; подчертава, че когато подобни мерки, които могат да доведат до важен политически избор, не са включени в основния акт, те следва да бъдат приемани с делегирани актове; в този контекст счита, че многогодишните и/или годишните работни програми следва по принцип да се приемат чрез делегирани актове;

33.  заявява намерението на Парламента, когато това е необходимо, да подсилва разпоредбите относно управлението, отчетността, прозрачността и парламентарния контрол, относно даването на права на местните и регионалните органи и на техните партньори, както и относно участието на неправителствените организации и на гражданското общество в следващото поколение програми; възнамерява също така да подобри и поясни, където това е необходимо, съгласуваността и полезните взаимодействия между и в рамките на различните фондове и политики; признава необходимостта от повишена гъвкавост при разпределянето на ресурси в рамките на определени програми, но подчертава, че това не следва да бъде за сметка на техните първоначални или дългосрочни политически цели или предвидимост, нито за сметка на правата на Парламента;

Клаузи за преразглеждане

34.  посочва, че в отделните програми и инструменти по МФР следва да бъдат включени подробни и ефективни клаузи за преразглеждане, за да се гарантира, че се извършват съдържателни оценки и че впоследствие Парламентът участва пълноценно в решенията, вземани във връзка с необходимите промени;

Законодателни предложения

35.  призовава Комисията да представи съответните законодателни предложения в допълнение към вече внесените, и по-точно предложение за регламент за създаването на фонд за справедлив енергиен преход, както и конкретна програма относно устойчивия туризъм; подкрепя освен това въвеждането на Европейската гаранция за децата в ЕСФ+, включването на специално направление „Ценности на Съюза“ в програмата „Права и ценности“, както и преразглеждане на регламента за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз; изразява съжаление, че съответните предложения на Комисията не съдържат мерки, които съответстват на изискванията на член 174 от ДФЕС във връзка с най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони; счита, че следва също да бъде предложено преразглеждане на Финансовия регламент при възникване на необходимост вследствие на преговорите по МФР;

В. СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ

36.  подчертава, че настоящата система на собствените ресурси е много сложна, несправедлива, непрозрачна и напълно неразбираема за гражданите на ЕС; призовава отново за опростена система, която да бъде по-разбираема за гражданите на ЕС;

37.  приветства в този контекст, като важна стъпка към една по-амбициозна реформа, пакета от предложения на Комисията, приет на 2 май 2018 г., относно нова система на собствените ресурси; приканва Комисията да вземе предвид Становище № 5/2018 на Европейската сметна палата относно предложението на Комисията относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, в което се подчертава, че е необходимо по-добро изчисляване и допълнително опростяване на системата;

38.  припомня, че въвеждането на нови собствени ресурси следва да има двойна цел: първо, да доведе до съществено намаление на дела на вноските на база БНД, и второ, да осигури адекватно финансиране на разходите на ЕС по линия на МФР за периода след 2020 г.;

39.  подкрепя предложеното модернизиране на съществуващите собствени ресурси, което предполага:

–  запазване на митата като традиционни собствени ресурси на ЕС, наред с намаляване на процента, който държавите членки удържат като „разходи по събирането“ и връщане към първоначалната ставка от 10%;

–  опростяване на собствения ресурс на база данък добавена стойност, т.е. въвеждане на единна изискуема ставка без изключения;

–  запазване на собствения ресурс на база БНД с цел постепенно преминаване към 40% на неговия дял във финансирането на бюджета на ЕС, като същевременно се запази балансиращата му функция;

40.  изисква, в съответствие с предложението на Комисията, програмирано въвеждане на кошница от нови собствени ресурси, която, без да увеличава фискалната тежест за гражданите, би съответствала на основни стратегически цели на ЕС, чиято европейска добавена стойност е очевидна и незаменима:

–  правилното функциониране, консолидирането и укрепването на единния пазар, по-специално чрез прилагането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), като основа за нов собствен ресурс чрез определянето на единна ставка за облагане върху приходите от ОКООКД и облагането на големите дружества в цифровия сектор, които извличат ползи от единния пазар;

–  борбата срещу изменението на климата и ускоряването на енергийния преход чрез мерки като предвиждането на дял от приходите от схемата за търговия с емисии;

–  борбата за опазване на околната среда чрез вноска, основаваща се на количеството нерециклирани пластмасови опаковки;

41.  изисква удължаване на списъка с потенциални нови собствени ресурси, който следва да включва:

–  собствен ресурс въз основа на данъка върху финансовите сделки, като се оправя призив всички държави членки да постигнат споразумение относно ефикасна схема;

–  въвеждането на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите като нов собствен ресурс за бюджета на ЕС, което следва да осигури еднакви условия на конкуренция в областта на международната търговия и да намали броя на случаите на преместване на производство, като същевременно разходите във връзка с промените на климата се включат в цените на внасяните стоки;

42.  одобрява категорично премахването на всички отстъпки и други механизми за корекция, придружено, при необходимост, от ограничен преходен период;

43.  настоява за въвеждането на други приходи, които следва да бъдат допълнителен приход за бюджета на ЕС, без това да води до съответно намаление на вноските на база БНД;

–  глоби, плащани от дружества за нарушаване на правилата на Съюза, или глоби за закъснели плащания на вноски;

–  постъпления от глобите, генерирани от решения на Съда на Европейския съюз, включително платени еднократни суми и санкции, наложени на държавите членки във връзка с искове за нарушение;

44.  подчертава освен това въвеждането на други форми на приходи, в съответствие с предложенията на Комисията, в случая на:

–  такси, свързани с прилагането на механизми в пряка връзка с ЕС, като Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS);

–  сеньораж, под формата на целеви приходи, с цел финансиране на нова функция за стабилизиране на инвестициите;

45.  изтъква необходимостта да се запази доверието в бюджета на ЕС по отношение на финансовите пазари, което предполага увеличаване на таваните на собствените ресурси;

46.  призовава Комисията да представи предложение за справяне с парадоксалната ситуация, при която вноските от Обединеното кралство за непогасените бюджетни задължения преди 2021 г. ще бъдат вписани в бюджета като общ приход, като по този начин ще бъдат включени в изчисленията на тавана на собствените ресурси, въпреки че този таван ще бъде изчислен въз основа на БНД на ЕС–27, т.е. без Обединеното кралство, след като страната излезе от ЕС; счита, че напротив, вноските на Обединеното кралство следва да бъдат изчислени, като се добавят над тавана на собствените ресурси;

47.  обръща внимание на факта, че митническият съюз е важен източник на финансовия капацитет на Съюза; подчертава в този контекст необходимостта от хармонизиране на митническия контрол и на управлението на митниците на територията на Съюза с цел предотвратяване и борба с измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на Съюза;

48.  изразява категорична подкрепа за представеното от Комисията предложение за регламент на Съвета за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз; припомня, че Парламентът трябва да даде съгласие за този регламент; припомня, че този регламент е неразделна част от пакета за собствените ресурси, представен от Комисията, и очаква Съветът да разгледа четирите свързани текста относно собствените ресурси като един пакет, заедно с МФР;

Г. ИЗМЕНЕНИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МФР ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 Г.

49.  счита, че предложението за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 г. следва да бъде изменено, както следва:

Промяна    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Промяна

(1)  С оглед на необходимостта от достатъчна степен на предвидимост за подготвянето и осъществяването на средносрочни инвестиции продължителността на многогодишната финансова рамка („МФР“) следва да се определи на седем години с начало 1 януари 2021 г.

(1)  С оглед на необходимостта от достатъчна степен на предвидимост за подготвянето и осъществяването на средносрочни инвестиции, както и на необходимостта от демократична легитимност и отчетност, продължителността на тази многогодишна финансова рамка („МФР“) следва да се определи на седем години с начало 1 януари 2021 г. с оглед на последващо преминаване към период от пет плюс пет години, който ще съответства на политическия цикъл на Европейския парламент и на Комисията.

Промяна    2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Промяна

(2)  Годишните тавани за бюджетните кредити за поети задължения по категории разходи и годишните тавани за бюджетните кредити за плащания, установени в МФР, трябва да спазват приложимите тавани за поетите задължения и собствените ресурси, определени в съответствие с Решението на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, прието в съответствие с член 311, трета алинея от ДФЕС.

(2)  В МФР следва да се определят годишни тавани за бюджетните кредити за поети задължения по категории разходи и годишните тавани за бюджетните кредити за плащания, за да се гарантира, че разходите на Съюза се развиват по правилен начин и в рамките на собствените му ресурси, като същевременно се гарантира също така, че Съюзът може да си осигури средствата, необходими за постигане на целите си и изпълнение на политиките си в съответствие с член 311, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и може да изпълнява задълженията си спрямо трети страни в съответствие с член 323 от ДФЕС.

Промяна    3

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

(2а)  Равнището на таваните следва да се определи въз основа на необходимите суми за финансиране и осъществяване на програмите и политиките на Съюза, както и на необходимите маржове, които да бъдат оставени на разположение за корекции поради бъдещи потребности. Освен това таваните за плащанията следва да отчитат големия размер на неизпълнените поети задължения, които се очакват в края на 2020 г. Сумите, определени в настоящия регламент, както и в основните актове за програмите за периода 2021 – 2027 г., следва да бъдат договорени по цени за 2018 г. и за целите на опростяването и предвидимостта да бъдат коригирани въз основа на постоянен дефлатор в размер на 2% годишно.

Промяна    4

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Промяна

(3)  Когато е необходимо да се използват гаранции, предоставени по общия бюджет на Съюза за финансова помощ на държави членки, разрешена в съответствие с член 208, параграф 1] от Регламент (ЕС) № [xxx/201x] на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“), необходимата сума се използва над таваните на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания на МФР, като се спазва таванът на собствените ресурси.

(3)  Когато е необходимо да се използват гаранции, предоставени по общия бюджет на Съюза за финансова помощ на държави членки, разрешена в съответствие с член 208, параграф 1] от Регламент (ЕС) № [xxx/201x] на Европейския парламент и на Съвета („Финансовия регламент“), необходимата сума се използва над таваните на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания на МФР и следователно следва да се вземе под внимание при определянето на тавана за всеки от собствените ресурси.

Промяна    5

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Промяна

(4)  МФР следва да не отчита бюджетните позиции, финансирани с целеви приходи по смисъла на Финансовия регламент.

(4)  Целевите приходи, с които се финансират бюджетни позиции по смисъла на Финансовия регламент, не следва се включват в изчисленията за таваните на МФР, но цялата налична информация следва да се отразява при пълна прозрачност по време на процедурата по приемане на годишния бюджет и по време на неговото изпълнение.

Промяна    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Промяна

(6)  Следва да се проявява специфична и възможно най-голяма гъвкавост, която да позволи на Съюза да изпълнява задълженията си в съответствие с член 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(6)  Следва да се осигури възможно най-голяма гъвкавост в рамките на МФР, по-специално за да се гарантира, че Съюзът може да изпълнява задълженията си в съответствие с членове 311 и 323 от ДФЕС.

Промяна    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Промяна

(7)  За да може Съюзът да реагира на определени непредвидени обстоятелства или за да могат да се финансират ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече функции, определени в МФР, и за да се осигури нормалното протичане на бюджетната процедура, са необходими следните специални инструменти: Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, Резервът за спешна помощ, Общият марж за поетите задължения (Резерв на Съюза), Инструментът за гъвкавост и маржът за непредвидени обстоятелства. Предназначението на Резерва за спешна помощ не е преодоляването на последиците от кризи във връзка с пазара, които засягат производството и разпространението на земеделски продукти. Поради това е необходима конкретна разпоредба, с която да се предвиди възможност за вписване в бюджета на бюджетни кредити за поети задължения и на съответстващите им бюджетни кредити за плащания над определените в МФР тавани, когато е необходимо да се използват специални инструменти.

(7)  За да може Съюзът да реагира на определени непредвидени обстоятелства или за да могат да се финансират ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече функции, определени в МФР, като по този начин се осигури нормалното протичане на годишната бюджетна процедура, са необходими следните специални инструменти: Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, Резервът за спешна помощ, Общият марж за поетите задължения (Резерв на Съюза за поети задължения), Инструментът за гъвкавост и маржът за непредвидени обстоятелства. Поради това е необходима конкретна разпоредба, с която да се предвиди възможност за вписване в бюджета на бюджетни кредити за поети задължения и на съответстващите им бюджетни кредити за плащания над определените в МФР тавани, когато е необходимо да се използват специални инструменти.

Промяна    8

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

(7а)  По-специално, въпреки че Съюзът и неговите държави членки следва да положат всички усилия, за да гарантират, че поетите задължения, разрешени от бюджетния орган, се изпълняват ефективно за първоначалната им цел, следва да бъде възможно да се мобилизират бюджетни кредити за поети задължения, които не са били изпълнени или които са били отменени чрез Резерва на Съюза за поети задължения, при условие че това не е начин бенефициентите да заобикалят съответните правила за отмяна на бюджетни кредити.

Промяна    9

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Промяна

(9)  Следва да се определят и правила за други ситуации, които могат да наложат коригирането на МФР. Тези корекции могат да бъдат свързани с късно приемане на новите правила или програми при споделено управление или с мерки, свързани с доброто икономическо управление или със защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, приети в съответствие с приложимите основни актове.

(9)  Следва да се определят и правила за други ситуации, които могат да наложат коригирането на МФР. Тези корекции могат да бъдат свързани с късно приемане на новите правила или програми при споделено управление или със спирането на бюджетни задължения в съответствие с приложимите основни актове.

Промяна    10

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Промяна

(10)  Необходимо е в средата на периода на изпълнение на МФР да се извърши преглед на изпълнението ѝ. Резултатите от този преглед следва да бъдат взети предвид при евентуално преразглеждане на настоящия регламент през оставащите години от МФР.

(10)  За да се вземат предвид новите политики и приоритети, МФР следва да бъде преразгледана в средносрочен план въз основа на преглед на функционирането и изпълнението на МФР, който следва да съдържа и доклад, в който се определят методите за практическото изпълнение на финансовата рамка от пет плюс пет години.

Промяна    11

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

(10а)  За да изпълни ангажимента на Съюза да бъде лидер в изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН, включително за равенство между половете, при подготовката за преразглеждането на МФР се взема предвид напредъкът, постигнат при изпълнението им във всички политики и инициативи на ЕС в рамките на МФР за периода 2021—2027 г., измерен въз основа на разработени от Комисията показатели за изпълнение, както и напредъкът по отношение на интегрирането на принципа на равенство между половете във всички дейности на ЕС. При подготовката за преразглеждането на МФР се взема предвид също така напредъкът, отбелязан при постигането на общата цел за изразходване на 25% от разходите на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, през периода 2021 – 2027 г. на МФР, и на целта за 30% разходи годишно в областта на климата възможно най-скоро и най-късно до 2027 г., измерени въз основа на реформирани показатели за изпълнение, при които се прави разлика между смекчаване и адаптиране. При преразглеждането следва също така да се направи оценка, след консултации с националните и местните заинтересовани страни, дали с приетите мерки за опростяване действително е постигнато намаляване на бюрокрацията за бенефициентите при изпълнението на програмите;

Промяна    12

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

(12а)  Всички разходи на равнището на Съюза, предназначени за изпълнението на политиките на Съюза въз основа на Договорите, са разходи на Съюза по смисъла на член 310, параграф 1 от ДФЕС и следователно следва да се впишат в бюджета на Съюза в съответствие с бюджетната процедура, предвидена в член 314 от ДФЕС, като по този начин се гарантира спазването на основните принципи за демократично представителство на гражданите при вземането на решения, за парламентарен контрол върху публичните финанси и за прозрачност при вземането на решения. Таваните на МФР не може да възпрепятстват финансирането на целите на политиката на Съюза от бюджета на Съюза. Поради това трябва да се предвиди преразглеждане на МФР във възходяща посока, когато това е необходимо за улесняване на финансирането на политиките на Съюза, по-специално на новите цели на политиката, без да се прибягва до междуправителствени или квазимеждуправителствени методи за финансиране.

Промяна    13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Промяна

(13)  Необходими са също така специфични правила по отношение на широкомащабните инфраструктурни проекти, чийто жизнен цикъл надхвърля значително периода, определен за МФР. Необходимо е да се определят максималните размери на приноса от общия бюджет на Съюза за тези проекти, като така се гарантира, че те няма да окажат въздействие върху други проекти, финансирани от същия бюджет.

(13)  Необходими са също така специфични правила по отношение на широкомащабните инфраструктурни проекти, чийто жизнен цикъл надхвърля значително периода, определен за МФР. Финансирането на тези широкомащабни проекти, които са от стратегическо значение за Съюза, трябва да бъде гарантирано в общия бюджет на Съюза, но е необходимо да се определят максималните размери на приноса му за тези проекти, като така се гарантира, че евентуалните превишения на разходите няма да окажат въздействие върху други проекти, финансирани от същия бюджет.

Промяна    14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Промяна

(14)  Необходимо е да се предвидят общи правила за междуинституционалното сътрудничество в рамките на бюджетната процедура.

(14)  Необходимо е да се предвидят общи правила за прозрачността и междуинституционалното сътрудничество в рамките на бюджетната процедура при зачитане на бюджетните правомощия на институциите, предвидени в Договорите, така че да се гарантира, че бюджетните решения се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите, както се изисква от член 10, параграф 3 от ДЕС, и че бюджетната процедура протича гладко, както е предвидено в член 312, параграф 3, втора алинея от ДФЕС.

Промяна    15

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Промяна

(15)  Комисията следва да представи предложение за нова многогодишна финансова рамка преди 1 юли 2025 г., за да даде възможност на институциите да я приемат достатъчно рано преди началото на следващата многогодишна финансова рамка. В съответствие с член 312, параграф 4 от ДФЕС таваните, съответстващи на последната година, определена в настоящия регламент, продължават да се прилагат, в случай че преди края на периода на действие на МФР, определен в настоящия регламент, не бъде приета нова финансова рамка.

(15)  Комисията следва да представи предложение за нова многогодишна финансова рамка преди 1 юли 2025 г. Този срок ще предостави на новоназначената Комисия необходимото време за изготвяне на нейните предложения и ще даде възможност на Европейския парламент в състава си след изборите през 2024 г. да излезе със собствена позиция относно МФР за периода след 2027 г. Той също така ще даде възможност на институциите да я приемат достатъчно рано преди началото на следващата многогодишна финансова рамка. В съответствие с член 312, параграф 4 от ДФЕС таваните, съответстващи на последната година, определена в настоящия регламент, продължават да се прилагат, в случай че преди края на периода на действие на МФР, определен в настоящия регламент, не бъде приета нова финансова рамка.

Промяна    16

Предложение за регламент

Глава 1 –член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Спазване на тавана на собствените ресурси

Връзка със собствените ресурси

Промяна    17

Предложение за регламент

Глава 1 – член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Промяна

4.  За всяка от годините, обхванати от МФР, общият размер на необходимите бюджетни кредити за плащания, след годишната корекция и отчитане на всички други корекции и преразглеждания, както и на прилагането на член 2, параграфи 2 и 3, не може да води до изискуема ставка за собствените ресурси, превишаваща тавана на собствените ресурси, определен в съответствие с действащото решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, прието в съответствие с член 311, трета алинея от ДФЕС („Решение за собствените ресурси“).

4.  За всяка от годините, обхванати от МФР, общият размер на необходимите бюджетни кредити за плащания, след годишната корекция и отчитане на всички други корекции и преразглеждания, както и на прилагането на член 2, параграфи 2 и 3, не може да води до изискуема ставка за собствените ресурси, превишаваща границите на собствените ресурси на Съюза, без да се засяга задължението на Съюза да си осигури средствата, необходими за постигане на целите си и изпълнението на политиките си в съответствие с член 311, първа алинея от ДФЕС, и задължението на институциите да гарантират наличието на финансови средства, позволяващи на Съюза да изпълнява правните си задължения спрямо трети страни в съответствие с член 323 от ДФЕС.

Промяна    18

Предложение за регламент

Глава 1 – член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Промяна

5.  При необходимост таваните, определени в МФР, се намаляват, с цел да се осигури спазване на тавана на собствените ресурси, определен в съответствие с Решението за собствените ресурси.

заличава се

Промяна    19

Предложение за регламент

Глава 2 – член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Промяна

4.  Без да се засягат членове 6, 7 и 8, не се внасят по-нататъшни технически корекции по отношение на съответната година нито през годината, нито като последващи корекции през следващите години.

заличава се

Промяна    20

Предложение за регламент

Глава 2 – член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Корекции във връзка с мерки, свързани с доброто икономическо управление или със защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки

Корекции във връзка със спирането на бюджетни задължения

Промяна    21

Предложение за регламент

Глава 2 — член 7:

Текст, предложен от Комисията

Промяна

При отмяна — в съответствие с приложимите основни актове — на спиране на бюджетни задължения по отношение на фондове на Съюза в контекста на мерки, свързани с доброто икономическо управление или със защитата на бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, сумите, съответстващи на спрените задължения, се прехвърлят за следващите години, като съответно се коригират и съответстващите на тях тавани на МФР. Спрените задължения за година n не могат да бъдат вписвани в бюджета след година n+2.

При отмяна — в съответствие с приложимите основни актове — на спиране на бюджетни задължения, съответстващите суми се прехвърлят за следващите години, като съответно се коригират и съответстващите на тях тавани на МФР. Спрените задължения за година n не могат да бъдат вписвани в бюджета след година n+2. Считано от година n+3, сума, равна на размера на изтеклите бюджетни задължения, се вписва в Резерва на Съюза за поети задължения, предвиден в член 12.

Промяна    22

Предложение за регламент

Глава 3 – член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Промяна

1.  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, чиито цели и обхват са определени в Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета, не може да надхвърля максимален годишен размер от 600 млн. евро (по цени от 2018 г.). На 1 октомври всяка година на разположение остава най-малко една четвърт от посочената годишна сума, за да покрие възникващите нужди до края на тази година. Неизползваната през година n част от годишната сума може да се използва до година n+1. Частта от годишната сума, останала от предходната година, се използва първа. Частта от годишната сума от година n, която не бъде усвоена през година n+1, не може да се пренася повече.

1.  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз има за цел да позволи финансова помощ в случай на големи бедствия на територията на държава членка или на страна кандидатка, както е определено в съответния основен акт, и не може да надхвърля максимален годишен размер от 1 000 милиона евро (по цени от 2018 г.). На 1 октомври всяка година на разположение остава най-малко една четвърт от посочената годишна сума, за да покрие възникващите нужди до края на тази година. Неизползваната през година n част от годишната сума може да се използва до година n+1. Частта от годишната сума, останала от предходната година, се използва първа. Частта от годишната сума от година n, която не бъде усвоена през година n+1, не може да се пренася повече.

Промяна    23

Предложение за регламент

Глава 3 – член 10 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

1а.  Бюджетните кредити за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Промяна    24

Предложение за регламент

Глава 3 – член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Промяна

2.  Годишният размер на резерва е фиксиран на 600 млн. евро (по цени от 2018 г.) и може да бъде използван до година n+1 в съответствие с Финансовия регламент. Резервът е вписан в общия бюджет на Съюза като провизия. Частта от годишната сума, останала от предходната година, се използва първа. Частта от годишната сума от година n, която не бъде усвоена през година n+1, не може да се пренася повече. Към 1 октомври на всяка година на разположение остава най-малко една четвърт от годишната сума за година n, за да покрие възникващите нужди до края на тази година. За вътрешни или съответно външни операции може да се използва не повече от половината от сумата, която е на разположение до 30 септември на всяка година. Считано от 1 октомври оставащата част от сумата, която е на разположение, може да се използва за било то вътрешни, или външни операции с цел покриване на нужди, които възникват до края на съответната година.

2.  Годишният размер на Резерва за спешна помощ е фиксиран на 1 000 милиона евро (по цени от 2018 г.) и може да бъде използван до година n+1 в съответствие с Финансовия регламент. Резервът се вписва в общия бюджет на Съюза като провизия. Частта от годишната сума, останала от предходната година, се използва първа. Частта от годишната сума от година n, която не бъде усвоена през година n+1, не може да се пренася повече. Към 1 октомври на всяка година на разположение остават най-малко 150 милиона евро (по цени от 2018 г.) от годишната сума за година n, за да покрие възникващите нужди до края на тази година. За вътрешни или съответно външни операции може да се използва не повече от половината от сумата, която е на разположение до 30 септември на всяка година. Считано от 1 октомври оставащата част от сумата, която е на разположение, може да се използва за било то вътрешни, или външни операции с цел покриване на нужди, които възникват до края на съответната година.

Промяна    25

Предложение за регламент

Глава 3 – член 12 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Общ марж за поетите задължения (Резерв на Съюза)

Общ марж за поетите задължения (Резерв на Съюза за поети задължения)

Промяна    26

Предложение за регламент

Глава 3 – член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Промяна

1.  Общият марж за поетите задължения (Резерв на Съюза), който се предоставя над таваните, определени в МФР за годините 2022—2027, включва следните:

a) оставените налични маржове под таваните на МФР за поетите задължения за година n-1;

б) считано от 2023 г. в допълнение към маржовете, посочени в буква а), сума, равна на отменените бюджетни кредити през година n-2, без да се засяга член 15] от Финансовия регламент.

1.  Общият марж за поетите задължения (Резерв на Съюза за поети задължения), който се предоставя над таваните, определени в МФР за годините 2021—2027, включва следните:

a) оставените налични маржове под таваните на МФР за поетите задължения за предишни години;

аа) неизпълнени бюджетни кредити за поети задължения за година n-1;

б) сума, равна на отменените бюджетни кредити през година n-2, без да се засяга член 15] от Финансовия регламент;

ба) сума, равна на размера на спрените задължения за година n-3, която не може повече да бъде вписана в бюджета съгласно член 7;

баа) сума, равна на размера на приходите от глоби и санкции.

Промяна    27

Предложение за регламент

Глава 3 – член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Промяна

2.  Общият марж за поетите задължения (Резерв на Съюза) или част от него може да бъде използван(а) от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура, предвидена в член 314 от ДФЕС.

2.  Общият марж за поетите задължения (Резерв на Съюза за поети задължения) или част от него може да бъде използван(а) от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура, предвидена в член 314 от ДФЕС. Маржовете за година n могат да бъдат мобилизирани за година n и година n+1 от Резерва на Съюза за поети задължения, при условие че това не е в конфликт с предстоящите или планираните коригиращи бюджети.

Промяна    28

Предложение за регламент

Глава 3 – член 12 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

3.  В края на 2027 г. сумите, които са останали на разположение в рамките на Резерва на Съюза за поети задължения, се пренасят към следващата МФР до 2030 г.

Промяна    29

Предложение за регламент

Глава 3 – член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Инструментът за гъвкавост може да бъде използван за финансиране за дадена финансова година на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече други функции. При спазване на втора алинея се определя таван за годишната сума, предоставена на Инструмента за гъвкавост, в размер на 1 000 млн. евро (по цени от 2018 г.).

Инструментът за гъвкавост може да бъде използван за финансиране за дадена финансова година на ясно определени разходи, които не могат да бъдат финансирани в рамките на наличните тавани за една или повече други функции или в рамките на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Резерва за спешна помощ. При спазване на втора алинея се определя таван за годишната сума, предоставена на Инструмента за гъвкавост, в размер на 2 000 милиона евро (по цени от 2018 г.).

Промяна    30

Предложение за регламент

Глава 3 – член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Промяна

1.  Като крайно средство за реагиране в непредвидени обстоятелства се определя марж до 0,03% от брутния национален доход на Съюза отделно от таваните, заложени в МФР. Той може да бъде използван само във връзка с коригиращ или годишен бюджет.

1.  Като крайно средство за реагиране в непредвидени обстоятелства се определя марж до 0,05% от брутния национален доход на Съюза отделно от таваните, заложени в МФР. Той може да бъде използван само във връзка с коригиращ или годишен бюджет. Той може да бъде мобилизиран само за бюджетни кредити за поети задължения и за бюджетни кредити за плащания или само за бюджетни кредити за плащания.

Промяна    31

Предложение за регламент

Глава 3 – член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Промяна

2.  През никоя година използваната сума от маржа за непредвидени обстоятелства не надхвърля максималната сума, предвидена в годишната техническа корекция на МФР, и е съобразена с тавана на собствените ресурси.

2.  През никоя година използваната сума от маржа за непредвидени обстоятелства не надхвърля максималната сума, предвидена в годишната техническа корекция на МФР.

Промяна    32

Предложение за регламент

Глава 3 – член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Промяна

3.  Сумите, предоставени чрез използването на маржа за непредвидени обстоятелства, се компенсират изцяло от маржовете от една или повече функции от МФР за текущата финансова година или за следващи финансови години.

заличава се

Промяна    33

Предложение за регламент

Глава 3 – член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Промяна

4.  Компенсираните в съответствие с параграф 3 суми не се използват повече по отношение на МФР. Средствата, използвани по линия на маржа за непредвидени обстоятелства, не водят до превишаване на общите тавани на бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, определени в МФР, за текущата и за следващите финансови години.

заличава се

Промяна    34

Предложение за регламент

Глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Преглед и преразглеждане на МФР

Преразглеждания

Промяна    35

Предложение за регламент

Глава 4 – член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Промяна

1.  Без да се засягат член 3, параграф 2, членове 16—20 и член 24, в случай на непредвидени обстоятелства МФР може да бъде преразгледана в съответствие с тавана на собствените ресурси, определен в съответствие с действащото Решение за собствените ресурси.

 

1.  Без да се засягат член 3, параграф 2, членове 16—20 и член 24, съответните тавани на МФР се преразглеждат във възходяща посока, в случай че това е необходимо за улесняване на финансирането на политиките на Съюза, и по-специално на новите цели на политиката, когато обстоятелствата са такива, че в противен случай би било необходимо да се установят допълнителни междуправителствени или квазимеждуправителствени методи за финансиране, които биха заобиколили бюджетната процедура, предвидена в член 314 от ДФЕС.

Промяна    36

Предложение за регламент

Глава 4 – член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Промяна

3.  Всяко предложение за преразглеждане на МФР в съответствие с параграф 1 разглежда възможностите за преразпределяне на разходите между програмите във функцията, за която се отнася преразглеждането, като се обръща особено внимание на всяко очаквано недостатъчно използване на бюджетните кредити.

заличава се

Промяна    37

Предложение за регламент

Глава 4 – член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Междинен преглед на МФР

Междинно преразглеждане на МФР

Промяна    38

Предложение за регламент

Глава 4 – член 16

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Преди 1 януари 2024 г. Комисията представя преглед на изпълнението на МФР. Този преглед се придружава, ако е уместно, от съответните предложения.

Преди 1 юли 2023 г. Комисията представя законодателно предложение за преразглеждане на настоящия регламент в съответствие с процедурите, определени в ДФЕС, въз основа на преглед на функционирането на МФР. Без да се засяга член 6 от настоящия регламент, при такова преразглеждане не се намаляват предварително разпределените национални финансови пакети.

 

Предложението се изготвя, като се взема предвид оценката на:

-  напредъка към постигането на общата цел за изразходване на 25% от разходите на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, през периода 2021 – 2027 г. на МФР, и на целта за 30% разходи годишно във възможно най-кратък срок;

-  интегрирането на целите на ООН за устойчиво развитие;

-  интегрирането на свързаните с пола аспекти в бюджета на Съюза (бюджетиране, съобразено с равенството между половете);

-  въздействието на мерките за опростяване върху намаляването на бюрокрацията за бенефициентите при изпълнението на финансовите програми, което се извършва в консултация със заинтересованите страни;

Промяна    39

Предложение за регламент

Глава 4 – член 17

Текст, предложен от Комисията

Промяна

При уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за резултатите от техническите корекции на МФР Комисията внася, когато е уместно, предложение за преразглеждане на общия размер на бюджетните кредити за плащания, които смята за необходими предвид на изпълнението, за да се осигури доброто управление на годишните тавани на плащанията и по-специално тяхното съгласувано развитие спрямо бюджетните кредити за поети задължения.

При уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за резултатите от техническите корекции на МФР или когато таваните за плащанията могат да възпрепятстват Съюза да спазва правните си задължения, Комисията внася предложение за преразглеждане на общия размер на бюджетните кредити за плащания, които смята за необходими предвид на изпълнението, за да се осигури доброто управление на годишните тавани на плащанията и по-специално тяхното съгласувано развитие спрямо бюджетните кредити за поети задължения.

Промяна    40

Предложение за регламент

Глава 5 – член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Промяна

1.  За широкомащабните проекти по Регламент XXXX/XX на Европейския парламент и на Съвета - Космическа програма]] е налична максимална сума от 14 196 млн. евро (по цени от 2018 г.) от общия бюджет на Съюза за периода 2021—2027 г.

1.  За европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и „Галилео“) и „Коперник“ (европейската програма за наблюдение на Земята) е налична обща максимална сума от общия бюджет на Съюза за периода 2021—2027 г. Тази максимална сума се определя на 15% над индикативните суми, определени за двата широкомащабни проекта съгласно [Регламент XXXX/XX на Европейския парламент и на Съвета - Космическа програма]. Всяко увеличение в рамките на тази максимална сума се финансира чрез маржовете или специалните инструменти и не води до намаляване на средствата за други програми и проекти.

Промяна    41

Предложение за регламент

Глава 5 – член 21 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

2а.  В случай че възникне допълнителна потребност от финансиране от бюджета на Съюза за горепосочените широкомащабни проекти, Комисията предлага съответно преразглеждане на таваните на МФР.

Промяна    42

Предложение за регламент

Глава 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Междуинституционално сътрудничество при бюджетната процедура

Прозрачност и междуинституционално сътрудничество при бюджетната процедура

Промяна    43

Предложение за регламент

Глава 6 – член 22

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Междуинституционално сътрудничество при бюджетната процедура

Прозрачност и междуинституционално сътрудничество при бюджетната процедура

Промяна    44

Предложение за регламент

Глава 6 – член 22 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

Европейският парламент и Съветът се представляват от членове на съответните институции, когато заседанията се провеждат на политическо равнище.

Промяна    45

Предложение за регламент

Глава 6 – член 22 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

6а.  Европейският парламент и Съветът заседават публично при приемането на съответните си позиции относно проектобюджета.

Промяна    46

Предложение за регламент

Глава 6 – член 23

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Всички разходи и приходи на Съюза и Евратом са включени в общия бюджет на Съюза в съответствие с член 7] от Финансовия регламент, включително разходите, произтичащи от всяко решение по въпроса, взето с единодушие от Съвета след консултация с Европейския парламент, в рамките на член 332 от ДФЕС.

Всички разходи и приходи на Съюза и Евратом са включени в общия бюджет на Съюза в съответствие с член 310, параграф 1 от ДФЕС, включително разходите, произтичащи от всяко решение по въпроса, взето с единодушие от Съвета след консултация с Европейския парламент, в рамките на член 332 от ДФЕС.

 

Промяна    47

Предложение за регламент

Глава 7 – член 24

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Преди 1 юли 2025 г. Комисията представя предложение за нова многогодишна финансова рамка.

Преди 1 юли 2023 г., Комисията представя заедно с предложенията си за междинното преразглеждане доклад, в който се определят методите за практическото изпълнение на финансовата рамка от пет плюс пет години.

 

Преди 1 юли 2025 г. Комисията представя предложение за нова многогодишна финансова рамка.

 

Ако преди 31 декември 2027 г. не бъде приет регламент на Съвета за определяне на нова многогодишна финансова рамка, таваните и другите разпоредби за последната година в обхвата на МФР продължават да се прилагат до приемането на регламент за определяне на нова финансова рамка. Ако след 2020 г. към Съюза се присъедини нова държава членка, при необходимост продължената финансова рамка се преразглежда с цел да се вземе предвид присъединяването.

Д. ПРОМЕНИ В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

50.  подчертава, че в резултат на преговорите и приемането на нов регламент за МФР предложението за междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление следва да се промени, както следва:

Промяна    48

Предложение за междуинституционално споразумение

Част 1

Раздел А – точка 6 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

  Информацията във връзка с операциите, които не са включени в общия бюджет на Съюза, и предвидимото развитие на различните категории собствени ресурси на Съюза се представя индикативно в отделни таблици. Тази информация се актуализира ежегодно заедно с документите, придружаващи проектобюджета.

Промяна    49

Предложение за междуинституционално споразумение

Част 1

Раздел А – точка 7

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

7.  За целите на доброто финансово управление институциите осигуряват, доколкото е възможно, по време на бюджетната процедура и на приемането на бюджета наличието на достатъчни маржове под таваните за различните функции от МФР.

7.  За целите на доброто финансово управление институциите осигуряват, доколкото е възможно, по време на бюджетната процедура и на приемането на бюджета наличието на достатъчни суми в рамките на маржовете под таваните за различните функции от МФР или в рамките на наличните специални инструменти.

Промяна    50

Предложение за междуинституционално споразумение

Част 1

Раздел А – точка 8

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Актуализация на прогнозите за предоставени бюджетни кредити за плащания след 2027 г.

8.  През 2024 г. Комисията актуализира прогнозите за бюджетните кредити за плащания след 2027 г.

При актуализацията се отчитат цялата съответна информация, включително реалното изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, както и прогнозите за изпълнението. Освен това при нея се вземат под внимание правилата, предназначени за осигуряване на съгласуваното развитие на бюджетните кредити за плащания спрямо бюджетните кредити за поети задължения и прогнозите за растежа на брутния национален доход на Съюза.

Актуализация на прогнозите за предоставени бюджетни кредити за плащания

8.  Всяка година Комисията актуализира прогнозите за бюджетните кредити за плащания до и след 2027 г.

При актуализацията се отчитат цялата съответна информация, включително реалното изпълнение на бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, както и прогнозите за изпълнението. Освен това при нея се вземат под внимание правилата, предназначени за осигуряване на съгласуваното развитие на бюджетните кредити за плащания спрямо бюджетните кредити за поети задължения и прогнозите за растежа на брутния национален доход на Съюза.

Промяна    51

Предложение за междуинституционално споразумение

Част 1

Раздел Б – точка 9

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

9.  Когато са изпълнени условията за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, определени в съответния основен акт, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове.

Трансферите, свързани с Фонда за приспособяване към глобализацията, се извършват съгласно Финансовия регламент.

9.  Когато са изпълнени условията за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, определени в съответния основен акт, Комисията прави предложение за неговото мобилизиране. Решението за мобилизиране на Фонда за приспособяване към глобализацията се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета.

Едновременно с представянето на предложението си за решение за мобилизиране на Фонда за приспособяване към глобализацията Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове.

В случай на несъгласие въпросът се разглежда на следващата тристранна среща относно бюджета.

Трансферите, свързани с Фонда за приспособяване към глобализацията, се извършват съгласно Финансовия регламент.

Промяна    52

Предложение за междуинституционално споразумение

Част 1

Раздел Б – точка 10

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

10.  Когато са изпълнени условията за мобилизиране на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, определени в съответния основен акт, Комисията прави предложение за подходящия бюджетен инструмент в съответствие с Финансовия регламент.

10.  Когато са изпълнени условията за мобилизиране на Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, определени в съответния основен акт, Комисията прави предложение за неговото мобилизиране. Решението за мобилизиране на фонд „Солидарност“ се взема съвместно от Европейския парламент и Съвета.

Едновременно с представянето на предложението си за решение за мобилизиране на фонд „Солидарност“ Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер към съответните бюджетни редове.

В случай на несъгласие въпросът се разглежда на следващата тристранна среща относно бюджета.

Трансферите, свързани с фонд „Солидарност“, се извършват съгласно Финансовия регламент.

Промяна    53

Предложение за междуинституционално споразумение

Част 1

Раздел Б – точка 11

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

11.  Когато смята, че резервът за спешна помощ трябва да бъде мобилизиран, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер на средства от резерва към съответните бюджетни редове в съответствие с Финансовия регламент.

11.  Когато смята, че резервът за спешна помощ трябва да бъде мобилизиран, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за трансфер на средства от резерва към съответните бюджетни редове в съответствие с Финансовия регламент.

В случай на несъгласие въпросът се разглежда на следващата тристранна среща относно бюджета.

Промяна    54

Предложение за междуинституционално споразумение

Част 1

Раздел Б – точка 12

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Инструмент за гъвкавост

 

12.  Комисията прави предложение за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост, след като е разгледала всички възможности за преразпределяне на бюджетните кредити във функцията, за която са необходими допълнителни разходи.

В предложението се посочват нуждите, които трябва да се покрият, и сумата. Такова предложение може да бъде направено във връзка с проектобюджет или проект на коригиращ бюджет.

Инструментът за гъвкавост може да бъде мобилизиран от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС.

Инструмент за гъвкавост

 

12.  Комисията прави предложение за мобилизиране на Инструмента за гъвкавост, след като е изчерпила маржовете на съответните функции.

В предложението се посочват нуждите, които трябва да се покрият, и сумата.

Инструментът за гъвкавост може да бъде мобилизиран от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС.

Промяна    55

Предложение за междуинституционално споразумение

Част 1

Раздел Б – точка 13

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

13.  Комисията предлага мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства или на част от него след задълбочен анализ на всички други финансови възможности. Такова предложение може да бъде направено във връзка с проектобюджет или проект на коригиращ бюджет.

Маржът за непредвидени обстоятелства може да бъде мобилизиран от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС.

13.  Комисията предлага мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства или на част от него след задълбочен анализ на всички други финансови възможности.

Маржът за непредвидени обстоятелства може да бъде мобилизиран от Европейския парламент и Съвета в рамките на бюджетната процедура съгласно член 314 от ДФЕС.

Промяна    56

Предложение за междуинституционално споразумение

Част 2

Раздел А – точка 14 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

14а.  За да се улесни приемането на нова МФР или нейното преразглеждане и за да се приложи член 312, параграф 5 от ДФЕС, институциите започват да свикват редовни срещи, и по-конкретно:

 

-  срещи на председателите, както е посочено в член 324 от Договора;

 

-  информационни и отчетни заседания с делегация на Европейския парламент, провеждани от председателството на Съвета преди и след съответните заседания на Съвета;

 

-  неофициални тристранни срещи в хода на процедурите в Съвета, имащи за цел да вземат предвид становището на Парламента във всеки един документ, изготвен от председателството на Съвета;

 

-  тристранни срещи след приемането на съответните мандати за водене на преговори от Парламента и Съвета;

 

-  присъствие на представител на председателството на Съвета в съответната парламентарна комисия и на представител на екипа за преговори на Парламента в съответния състав на Съвета.

 

 

Парламентът и Съветът взаимно си предоставят, веднага след като стане наличен, всеки документ, официално приет в техните съответни подготвителни органи или представен официално от тяхно име.

Промяна    57

Предложение за междуинституционално споразумение

Част 1

Раздел Б – точка 15 – тире 2

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

-  приходите, разходите, активите и пасивите на Европейския фонд за развитие (ЕФР), Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и други евентуални бъдещи механизми,

-  приходите, разходите, активите и пасивите на Европейския фонд за развитие (ЕФР), Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС), Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и други евентуални бъдещи механизми, които не се финансират от бюджета на Съюза, но съществуват за подкрепа на целите на политиката на Съюза, произтичащи от Договорите,

Промяна    58

Предложение за междуинституционално споразумение

Част 1

Раздел Б – точка 15 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

15а.  Когато одобрява самостоятелни трансфери съгласно член 30, параграф 1 от Финансовия регламент, Комисията информира незабавно бюджетния орган за подробните основания за тези трансфери. Когато Парламентът или Съветът изразят резерви относно самостоятелен трансфер, Комисията разглежда тези резерви, включително, ако е уместно, като връща трансфера.

Промяна    59

Предложение за междуинституционално споразумение

Част 3

Раздел А – точка 24 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

24а.  Когато в рамките на бюджетната процедура бюджетният орган вземе решение за конкретни увеличения, Комисията не ги компенсира през следващите години на финансовото си програмиране, освен ако не е изрично инструктирана от бюджетния орган да направи това.

Промяна    60

Предложение за междуинституционално споразумение

Приложение

Част А – точка 1а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

1а.  Всяка институция се задължава да се въздържа от предаване на другите институции на каквито и да било неспешни бюджетни позиции, трансфери или други уведомления, водещи до активирането на срокове през периодите на прекъсване на работата им, така че да се гарантира, че всяка институция е в състояние надлежно да упражнява своите процедурни прерогативи.

Службите на институциите се информират взаимно и своевременно за датите на прекъсване на работата на съответните им институции.

Промяна    61

Предложение за междуинституционално споразумение

Приложение

Част Б – точка 2

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

2.  Своевременно, преди Комисията да приеме проектобюджета, се свиква тристранна среща, за да се обсъдят възможните приоритети на бюджета за предстоящата финансова година.

2.  Своевременно, преди Комисията да приеме проектобюджета, се свиква тристранна среща, за да се обсъдят възможните приоритети на бюджета за предстоящата финансова година и всички въпроси, произтичащи от изпълнението на бюджета за текущата финансова година.

Промяна    62

Предложение за междуинституционално споразумение

Приложение

Част В – точка 8

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

8.  В интерес на лоялното и добро институционално сътрудничество Европейският парламент и Съветът се ангажират да поддържат редовни и активни контакти на всички равнища чрез съответните им преговарящи лица, по време на цялата бюджетна процедура и по-специално през периода на помирителната процедура. Европейският парламент и Съветът се ангажират да осигурят своевременен и постоянен обмен на съответната информация и документи на формално и неформално равнище, както и при нужда да провеждат технически или неформални срещи в периода на помирителната процедура в сътрудничество с Комисията. Комисията осигурява своевременен и равен достъп до информация и документи за Европейския парламент и Съвета.

8.  В интерес на лоялното и добро институционално сътрудничество Европейският парламент и Съветът се ангажират да поддържат редовни и активни контакти на всички равнища чрез съответните им преговарящи лица, по време на цялата бюджетна процедура и по-специално през периода на помирителната процедура. Европейският парламент и Съветът се ангажират да осигурят своевременен и постоянен обмен на съответната информация и документи на формално и неформално равнище, по-специално като си предоставят взаимно всички процедурни документи, приети в рамките на техните съответни подготвителни органи веднага след като станат налични. Освен това те се ангажират при нужда да провеждат технически или неформални срещи в периода на помирителната процедура в сътрудничество с Комисията. Комисията осигурява своевременен и равен достъп до информация и документи за Европейския парламент и Съвета.

Промяна    63

Предложение за междуинституционално споразумение

Приложение

Част Г – точка 12 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

12а.  Европейският парламент и Съветът заседават публично при приемането на съответните си позиции относно проектобюджета.

Промяна    64

Предложение за междуинституционално споразумение

Приложение

Част Д – точка 15

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

15.  Европейският парламент и Съветът се представляват на подходящо равнище в помирителния комитет, което да позволява на всяка делегация да поема политически ангажименти от името на своята институция, за да може да се постигне реален напредък към окончателното споразумение.

15.  Европейският парламент и Съветът се представляват от членове на съответната институция в помирителния комитет, така че всяка делегация да може да поема политически ангажименти от името на своята институция, за да може да се постигне реален напредък към окончателното споразумение.

Промяна    65

Предложение за междуинституционално споразумение

Приложение

Част Д – точка 19

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

19.  Датите на заседанията на помирителния комитет и на тристранните срещи се определят предварително по споразумение между трите институции.

19.  Датите на заседанията на помирителния комитет и на тристранните срещи се определят предварително по споразумение между трите институции. При необходимост по време на помирителната процедура могат да бъдат организирани допълнителни срещи, включително на техническо равнище.

Промяна    66

Предложение за междуинституционално споразумение

Приложение

Част Д – точка 21 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

 

21а.  За да се използва пълноценно определеният в Договора период на помирителна процедура от 21 дни и да се даде възможност на институциите да актуализират съответните си преговорни позиции, Европейският парламент и Съветът се ангажират да разглеждат състоянието на помирителната процедура на всяко заседание на техните съответни подготвителни органи през горепосочения период и се въздържат да оставят това за последния момент.

Промяна    67

Предложение за междуинституционално споразумение

Приложение

Част Ж – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

Част Ж.  Неразплатени поети ангажименти („Restes à liquider“)

Част Ж.  Изпълнение на бюджета, плащания и неразплатени поети ангажименти („Restes à liquider“)

Промяна    68

Предложение за междуинституционално споразумение

Приложение

Част Ж – точка 36

 

Текст, предложен от Комисията

Промяна

36.  Предвид необходимостта да се осигури методична последователност на общите бюджетни кредити за плащания спрямо бюджетните кредити за поети ангажименти, така че да се избегне всяко прехвърляне извън установеното на неразплатени поети ангажименти от една година в друга, Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяват да контролират внимателно нивото на неразплатените поети ангажименти, за да смекчат опасността от възпрепятстване на изпълнението на програмите на Съюза поради липса на бюджетни кредити за плащания в края на МФР.

 

С цел да се осигури управляемо ниво и профил на плащанията по всички функции, във всички функции строго се прилагат правилата за отмяна на бюджетни кредити, по-специално правилата за автоматична отмяна.

 

В хода на бюджетната процедура институциите провеждат редовни срещи с оглед извършването на съвместна оценка на актуалното състояние и на перспективите за изпълнението на бюджета през текущата и следващите години. Това става под формата на специални междуинституционални срещи на подходящо равнище, преди които Комисията представя подробна оценка на актуалното състояние с разбивка по фондове и държави членки във връзка с изпълнението на плащанията, получените искания за възстановяване на разходи и преразгледаните прогнози. По-специално, с цел да се гарантира, че Съюзът ще може да изпълни всички свои финансови задължения, които произтичат от съществуващите и бъдещите поети задължения за периода 2021 — 2027 г., в съответствие с член 323 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът анализират и обсъждат разчетите на Комисията за необходимия размер на бюджетните кредити за плащания.

36.  Предвид необходимостта да се осигури методична последователност на общите бюджетни кредити за плащания спрямо бюджетните кредити за поети ангажименти, така че да се избегне всяко прехвърляне извън установеното на неразплатени поети ангажименти от една година в друга, Европейският парламент, Съветът и Комисията се споразумяват да контролират внимателно прогнозите за плащанията и нивото на неразплатените поети ангажименти, за да смекчат опасността от възпрепятстване на изпълнението на програмите на Съюза поради липса на бюджетни кредити за плащания в края на МФР.

 

В хода на бюджетната процедура институциите провеждат редовни срещи с оглед извършването на съвместна оценка на актуалното състояние и на перспективите за изпълнението на бюджета през текущата и следващите години. Това става под формата на специални междуинституционални срещи на подходящо равнище, преди които Комисията представя подробна оценка на актуалното състояние с разбивка по фондове и държави членки във връзка с изпълнението на плащанията, получените искания за възстановяване на разходи и преразгледаните краткосрочни и дългосрочни прогнози. По-специално, с цел да се гарантира, че Съюзът ще може да изпълни всички свои финансови задължения, които произтичат от съществуващите и бъдещите поети задължения за периода 2021 — 2027 г., в съответствие с член 323 от ДФЕС Европейският парламент и Съветът анализират и обсъждат разчетите на Комисията за необходимия размер на бюджетните кредити за плащания.

°

° °

51.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

Приложение I – МФР за периода 2021 – 2027 г.: тавани и инструменти извън таваните (по цени от 2018 г.)

(млн. евро – по цени от 2018 г.)

 

Предложение на Комисията

Позиция на Парламента

Бюджетни кредити за поети задължения

Общо

2021 – 2027 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

2021 – 2027 г.

I. Единен пазар, иновации и цифрова икономика

166 303

31 035

31 006

31 297

30 725

30 615

30 757

30 574

216 010

II. Сближаване и ценности

391 974

60 026

62 887

64 979

65 785

66 686

69 204

67 974

457 540

От които: Икономическо, социално и териториално сближаване

330 642

52 143

52 707

53 346

53 988

54 632

55 286

55 994

378 097

III. Природни ресурси и околна среда

336 623

57 780

57 781

57 789

57 806

57 826

57 854

57 881

404 718

IV. Миграция и управление на границите

30 829

3 227

4 389

4 605

4 844

4 926

5 066

5 138

32 194

V. Сигурност и отбрана

24 323

3 202

3 275

3 223

3 324

3 561

3 789

4 265

24 639

VI. Съседните региони и светът

108 929

15 368

15 436

15 616

15 915

16 356

16 966

17 729

113 386

VII. Европейска публична администрация

75 602

10 388

10 518

10 705

10 864

10 910

11 052

11 165

75 602

От които: Административни разходи на институциите

58 547

8 128

8 201

8 330

8 432

8 412

8 493

8 551

58 547

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1 134 583

181 025

185 293

188 215

189 262

190 880

194 688

194 727

1 324 089

като процент от БНД

1.11 %

1.29 %

1.31 %

1.31 %

1.30 %

1.30 %

1.31 %

1.29 %

1.30 %

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ

1 104 805

174 088

176 309

186 391

187 490

188 675

189 961

191 398

1 294 311

като процент от БНД

1.08 %

1.24 %

1.24 %

1.30 %

1.29 %

1.28 %

1.28 %

1.27 %

1.27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЪН ТАВАНИТЕ НА МФР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв за спешна помощ

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

1 400

200

200

200

200

200

200

200

1 400

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Инструмент за гъвкавост

7 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

14 000

Европейска функция за стабилизиране на инвестициите

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Европейски механизъм за подкрепа на мира

9 223

753

970

1 177

1 376

1 567

1 707

1 673

9 223

ОБЩО ИЗВЪН ТАВАНИТЕ НА МФР

26 023

4 953

5 170

5 377

5 576

5 767

5 907

5 873

38 623

ОБЩО МФР + ИЗВЪН ТАВАНИТЕ НА МФР

1 160 606

185 978

190 463

193 592

194 838

196 647

200 595

200 600

1 362 712

като процент от БНД

1.14 %

1.32 %

1.34 %

1.35 %

1.34 %

1.34 %

1.35 %

1.33 %

1.34 %

Приложение II – МФР за периода 2021 – 2027 г.: тавани и инструменти извън таваните (по текущи цени)

(млн. евро – по текущи цени)

 

Предложение на Комисията

Позиция на Парламента

Бюджетни кредити за поети задължения

Общо

2021 – 2027 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

2027 г.

Общо

2021 – 2027 г.

I. Единен пазар, иновации и цифрова икономика

187 370

32 935

33 562

34 555

34 601

35 167

36 037

36 539

243 395

II. Сближаване и ценности

442 412

63 700

68 071

71 742

74 084

76 601

81 084

81 235

516 517

От които: Икономическо, социално и териториално сближаване

373 000

55 335

57 052

58 899

60 799

62 756

64 776

66 918

426 534

III. Природни ресурси и околна среда

378 920

61 316

62 544

63 804

65 099

66 424

67 785

69 174

456 146

IV. Миграция и управление на границите

34 902

3 425

4 751

5 084

5 455

5 658

5 936

6 140

36 448

V. Сигурност и отбрана

27 515

3 397

3 545

3 559

3 743

4 091

4 439

5 098

27 872

VI. Съседните региони и светът

123 002

16 308

16 709

17 242

17 923

18 788

19 878

21 188

128 036

VII. Европейска публична администрация

85 287

11 024

11 385

11 819

12 235

12 532

12 949

13 343

85 287

От които: Административни разходи на институциите

66 028

8 625

8 877

9 197

9 496

9 663

9 951

10 219

66 028

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1 279 408

192 105

200 567

207 804

213 140

219 261

228 107

232 717

1 493 701

като процент от БНД

1.11 %

1.29 %

1.31 %

1.31 %

1.30 %

1.30 %

1.31 %

1.29 %

1.30 %

ОБЩО БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ПЛАЩАНИЯ

1 246 263

184 743

190 843

205 790

211 144

216 728

222 569

228 739

1 460 556

като процент от БНД

1.08 %

1.24 %

1.24 %

1.30 %

1.29 %

1.28 %

1.28 %

1.27 %

1.27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЪН ТАВАНИТЕ НА МФР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв за спешна помощ

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)

1 578

212

216

221

225

230

234

239

1 578

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС)

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Инструмент за гъвкавост

7 889

2 122

2 165

2 208

2 252

2 297

2 343

2 390

15 779

Европейска функция за стабилизиране на инвестициите

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Европейски механизъм за подкрепа на мира

10 500

800

1 050

1 300

1 550

1 800

2 000

2 000

10 500

ОБЩО ИЗВЪН ТАВАНИТЕ НА МФР

29 434

5 256

5 596

5 937

6 279

6 624

6 921

7 019

43 633

ОБЩО МФР + ИЗВЪН ТАВАНИТЕ НА МФР

1 308 843

197 361

206 163

213 741

219 419

225 885

235 028

239 736

1 537 334

като процент от БНД

1.14 %

1.32 %

1.34 %

1.35 %

1.34 %

1.34 %

1.35 %

1.33 %

1.34 %

Приложение III – МФР за периода 2021 – 2027 г.: разбивка по програми (по цени от 2018 г.)

N.B.: За по-лесна съпоставка, таблицата следва структурата на отделните програми на ЕС, както е предложено от Комисията, без да се засягат евентуални промени, които могат да бъдат поискани по време на законодателната процедура и да доведат до приемането на съответните програми.

(млн. евро – по цени от 2018 г.)

 

МФР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. (ЕС-27 + ЕФР)

Предложение на Комисията 2021 – 2027 г.

Позиция на Парламента

2021 – 2027 г.

I. Единен пазар, иновации и цифрова икономика

116 361

166 303

216 010

1. Научни изследвания и иновации

69 787

91 028

127 537

Програма „Хоризонт Европа“

64 674

83 491

120 000

Програма за научни изследвания и обучение на Евратом

2 119

2 129

2 129

Международен експериментален термоядрен реактор (ITER)

2 992

5 406

5 406

Други

2

2

2

2. Европейски стратегически инвестиции

31 886

44 375

51 798

Фонд InvestEU

3 968

13 065

14 065

Механизъм за свързване на Европа (обща вноска H1)

включително:

17 579

21 721

28 083

Механизъм за свързване на Европа – Транспорт

12 393

11 384

17 746

Механизъм за свързване на Европа – Енергетика

4 185

7 675

7 675

Механизъм за свързване на Европа – Цифрови технологии

1 001

2 662

2 662

Програма „Цифрова Европа“

172

8 192

8 192

Други

9 097

177

177

Децентрализирани агенции

1 069

1 220

1 281

3. Единен пазар

5 100

5 672

8 423

Програма за единния пазар (вкл. COSME)

3 547

3 630

5 823

Програма на ЕС за борба с измамите

156

161

322

Сътрудничество в областта на данъчното облагане (FISCALIS)

226

239

300

Сътрудничество в областта на митниците (CUSTOMS)

536

843

843

Устойчив туризъм

 

 

300

Други

61

87

87

Децентрализирани агенции

575

714

748

4. Космическо пространство

11 502

14 404

15 225

Европейска космическа програма

11 308

14 196

15 017

Децентрализирани агенции

194

208

208

Марж

-1 913

10 824

13 026

II. Сближаване и ценности

387 250

391 974

457 540

5. Регионално развитие и сближаване

272 647

242 209

272 647

ЕФРР + Кохезионен фонд

включително:

272 411

241 996

272 411

Европейски фонд за регионално развитие

196 564

200 622

 

Кохезионен фонд

75 848

41 374

 

От които вноска за Механизма за свързване на Европа – Транспорт

11 487

10 000

 

Подкрепа за турската кипърска общност

236

213

236

6. Икономически и паричен съюз

273

22 281

22 281

Програма за подкрепа на реформите

185

22 181

22 181

Защита на еврото срещу фалшифициране

7

7

7

Други

81

93

93

7. Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите

115 729

123 466

157 612

Европейски социален фонд + (включително 5,9 милиарда евро за гаранция за децата)

96 216

89 688

106 781

От които здраве, заетост и социални иновации

1 075

1 042

1 095

„Еразъм+“

13 699

26 368

41 097

Европейски корпус за солидарност

373

1 113

1 113

„Творческа Европа“

1 403

1 642

2 806

Правосъдие

316

271

316

„Права и ценности“, включително най-малко 500 милиона евро за направление „Ценности на Съюза“

594

570

1 627

Други

1 158

1 185

1 185

Децентрализирани агенции

1 971

2 629

2 687

Марж

-1 399

4 018

4 999

III. Природни ресурси и околна среда

399 608

336 623

404 718

8. Селско стопанство и морска политика

390 155

330 724

391 198

ЕФГЗ + ЕЗФРСР

включително:

382 855

324 284

383 255

Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)

286 143

254 247

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

96 712

70 037

 

Европейски фонд за морско дело и рибарство

6 243

5 448

6 867

Други

962

878

962

Децентрализирани агенции

95

113

113

9. Околна среда и действия по климата

3 492

5 085

11 520

Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

3 221

4 828

6 442

Фонд за справедлив енергиен преход

 

 

4 800

Децентрализирани агенции

272

257

278

Марж

5 960

814

1 999

IV. Миграция и управление на границите

10 051

30 829

32 194

10. Миграция

7 180

9 972

10 314

Фонд „Убежище и миграция“

6 745

9 205

9 205

Децентрализирани агенции*

435

768

1 109

11. Управление на границите

5 492

18 824

19 848

Фонд за интегрирано управление на границите

2 773

8 237

8 237

Децентрализирани агенции*

2 720

10 587

11 611

Марж

-2 621

2 033

2 033

V. Сигурност и отбрана

1 964

24 323

24 639

12. Сигурност

3 455

4 255

4 571

Фонд „Вътрешна сигурност“

1 200

2 210

2 210

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

включително:

1 359

1 045

1 359

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (Литва)

459

490

692

Ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (вкл. за България и Словакия)

900

555

667

Децентрализирани агенции

896

1 001

1 002

13. Отбрана

575

17 220

17 220

Европейски фонд за отбрана

575

11 453

11 453

Военна мобилност

0

5 767

5 767

14. Реакция при кризи

1 222

1 242

1 242

Механизъм за гражданска защита на Съюза (rescEU)

560

1 242

1 242

Други

662

p.m.

p.m.

Марж

-3 289

1 606

1 606

VI. Съседните региони и светът

96 295

108 929

113 386

15. Външна дейност

85 313

93 150

96 809

Инструмент(и) в подкрепа на политиките за съседство и развитие, включително приемника на ЕФР и инвестиционен план за Африка

71 767

79 216

82 716

Хуманитарна помощ

8 729

9 760

9 760

Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС)

2 101

2 649

2 649

Отвъдморски страни и територии (включително Гренландия)

594

444

594

Други

801

949

949

Децентрализирани агенции

144

132

141

16. Предприсъединителна помощ

13 010

12 865

13 010

Предприсъединителна помощ

13 010

12 865

13 010

Марж

-2 027

2 913

3 567

VII. Европейска публична администрация

70 791

75 602

75 602

Европейски училища и пенсии

14 047

17 055

17 055

Административни разходи на институциите

56 744

58 547

58 547

 

 

 

 

ОБЩО

1 082 320

1 134 583

1 324 089

В % от БНД (ЕС-27)

1.16 %

1.11 %

1.30 %

* Сумата на ЕП за децентрализираните агенции в групи 10 и 11 включва финансовото отражение на предложенията на Комисията от 12 септември 2018 г. относно EASO и европейската гранична и брегова охрана.

Приложение IV – МФР за периода 2021 – 2027 г.: разбивка по програми (по текущи цени)

(млн. евро – по текущи цени)

 

МФР ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г. (ЕС-27 + ЕФР)

Предложение на Комисията 2021 – 2027 г.

Позиция на Парламента

2021 – 2027 г.

I. Единен пазар, иновации и цифрова икономика

114 538

187 370

243 395

1. Научни изследвания и иновации

68 675

102 573

143 721

Програма „Хоризонт Европа“

63 679

94 100

135 248

Програма за научни изследвания и обучение на Евратом

2 085

2 400

2 400

Международен експериментален термоядрен реактор (ITER)

2 910

6 070

6 070

Други

1

3

3

2. Европейски стратегически инвестиции

31 439

49 973

58 340

Фонд InvestEU

3 909

14 725

15 852

Механизъм за свързване на Европа (обща вноска H1)

включително:

17 435

24 480

31 651

Механизъм за свързване на Европа – Транспорт

12 281

12 830

20 001

Механизъм за свързване на Европа – Енергетика

4 163

8 650

8 650

Механизъм за свързване на Европа – Цифрови технологии

991

3 000

3 000

Програма „Цифрова Европа“

169

9 194

9 194

Други

8 872

200

200

Децентрализирани агенции

1 053

1 374

1 444

3. Единен пазар

5 017

6 391

9 494

Програма за единния пазар (вкл. COSME)

3 485

4 089

6 563

Програма на ЕС за борба с измамите

153

181

363

Сътрудничество в областта на данъчното облагане (FISCALIS)

222

270

339

Сътрудничество в областта на митниците (CUSTOMS)

526

950

950

Устойчив туризъм

 

 

338

Други

59

98

98

Децентрализирани агенции

572

804

843

4. Космическо пространство

11 274

16 235

17 160

Европейска космическа програма

11 084

16 000

16 925

Децентрализирани агенции

190

235

235

Марж

-1 866

12 198

14 680

II. Сближаване и ценности

380 738

442 412

516 517

5. Регионално развитие и сближаване

268 218

273 240

307 578

ЕФРР + Кохезионен фонд

включително:

267 987

273 000

307 312

Европейски фонд за регионално развитие

193 398

226 308

 

Кохезионен фонд

74 589

46 692

 

От които вноска за Механизма за свързване на Европа – Транспорт

11 306

11 285

 

Подкрепа за турската кипърска общност

231

240

266

6. Икономически и паричен съюз

275

25 113

25 113

Програма за подкрепа на реформите

188

25 000

25 000

Защита на еврото срещу фалшифициране

7

8

8

Други

79

105

105

7. Инвестиране в хората, социалното сближаване и ценностите

113 636

139 530

178 192

Европейски социален фонд + (включително 5,9 милиарда евро по цени от 2018 г. за гаранция за децата)

94 382

101 174

120 457

От които здраве, заетост и социални иновации

1 055

1 174

1 234

„Еразъм+“

13 536

30 000

46 758

Европейски корпус за солидарност

378

1 260

1 260

„Творческа Европа“

1 381

1 850

3 162

Правосъдие

 

305

356

„Права и ценности“, включително най-малко 500 милиона евро по цени от 2018 г. за направление „Ценности на Съюза“

 

642

1 834

Други

1 131

1 334

1 334

Децентрализирани агенции

1 936

2 965

3 030

Марж

-1 391

4 528

5 634

III. Природни ресурси и околна среда

391 849

378 920

456 146

8. Селско стопанство и морска политика

382 608

372 264

440 898

ЕФГЗ + ЕЗФРСР

включително:

375 429

365 006

431 946

Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)

280 351

286 195

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

95 078

78 811

 

Европейски фонд за морско дело и рибарство

6 139

6 140

7 739

Други

946

990

1 085

Децентрализирани агенции

94

128

128

9. Околна среда и действия по климата

3 437

5 739

12 995

Програма за околната среда и действията по климата (LIFE)

3 170

5 450

7 272

Фонд за справедлив енергиен преход

 

 

5 410

Децентрализирани агенции

267

289

313

Марж

5 804

918

2 254

IV. Миграция и управление на границите

9 929

34 902

36 448

10. Миграция

7 085

11 280

11 665

Фонд „Убежище и миграция“

6 650

10 415

10 415

Децентрализирани агенции*

435

865

1 250

11. Управление на границите

5 439

21 331

22 493

Фонд за интегрирано управление на границите

2 734

9 318

9 318

Децентрализирани агенции*

2 704

12 013

13 175

Марж

-2 595

2 291

2 291

V. Сигурност и отбрана

1 941

27 515

27 872

12. Сигурност

3 394

4 806

5 162

Фонд „Вътрешна сигурност“

1 179

2 500

2 500

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения

включително:

1 334

1 178

1 533

Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (Литва)

451

552

780

Ядрена безопасност и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (вкл. за България и Словакия)

883

626

753

Децентрализирани агенции

882

1 128

1 129

13. Отбрана

590

19 500

19 500

Европейски фонд за отбрана

590

13 000

13 000

Военна мобилност

0

6 500

6 500

14. Реакция при кризи

1 209

1 400

1 400

Механизъм за гражданска защита на Съюза (rescEU)

561

1 400

1 400

Други

648

p.m.

p.m

Марж

-3 253

1 809

1 809

VI. Съседните региони и светът

93 381

123 002

128 036

15. Външна дейност

82 569

105 219

109 352

Инструмент(и) в подкрепа на политиките за съседство и развитие, включително приемника на ЕФР и инвестиционен план за Африка

70 428

89 500

93 454

Хуманитарна помощ

8 561

11 000

11 000

Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС)

2 066

3 000

3 000

Отвъдморски страни и територии (включително Гренландия)

582

500

669

Други

790

1 070

1 070

Децентрализирани агенции

141

149

159

16. Предприсъединителна помощ

12 799

14 500

14 663

Предприсъединителна помощ

12 799

14 500

14 663

Марж

-1 987

3 283

4 020

VII. Европейска публична администрация

69 584

85 287

85 287

Европейски училища и пенсии

13 823

19 259

19 259

Административни разходи на институциите

55 761

66 028

66 028

 

 

 

 

ОБЩО

1 061 960

1 279 408

1 493 701

В % от БНД (ЕС-27)

1.16 %

1.11 %

1.30 %

* Сумата на ЕП за децентрализираните агенции в групи 10 и 11 включва финансовото отражение на предложенията на Комисията от 12 септември 2018 г. относно EASO и европейската гранична и брегова охрана.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2018)0075 и P8_TA(2018)0076.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2018)0226.

(3)

OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 249.

(4)

OВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 1.

(5)

ОВ C 242, 10.7.2018 г., стр. 24.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (11.10.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно междинния доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

(COM(2018)03222018/0166R(APP))

Докладчик по становище: Марите Схаке

PA_Consent_Interim

ПРЕПОРЪКИ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в доклада, който ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава в светлината на нарастващите предизвикателства, които се отразяват на глобалната и регионалната стабилност, че в рамките на новата многогодишна финансова рамка (МФР) е необходимо значително увеличение на бюджетните кредити за външна дейност на ЕС, като същевременно се запази външната политика на ЕС, основаната на ценностите на демокрацията, принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека и основните свободи; отбелязва скромното реално увеличение на финансирането, предложено от Комисията, и призовава за допълнително относително увеличаване на бюджетните кредити за външна дейност, което трябва да бъде запазено в процеса на междуинституционалните преговори;

2.  припомня позицията си, че Европейският инструмент за съседство, Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП III) и Европейският инструмент за демокрация и права на човека, включително техните цели и задачи, следва да бъдат запазени като независими един от друг инструменти поради специфичния им характер, и подчертава, че е необходимо да се избегне съревнование между различните политики; настоятелно призовава за засилване на връзката между тематичните и географските програми, като се има предвид междусекторният характер на много въпроси, като например правата на човека, равенството между половете, недискриминацията на лицата с увреждания и изменението на климата; припомня отново искането си за поддържането на финансовото равновесие, което съществува при разпределянето на средствата между съседните на Съюза държави съответно на юг и на изток от него;

3.  припомня, че Инструментът, допринасящ за стабилността и мира (IcSP), е единственият инструмент на ЕС за предотвратяване на граждански конфликти, който включва посредничество, диалог и помирение; изразява съжаление, че важни аспекти на IcSP, като например подкрепата за комисиите за помирение, действията във връзка с децата войници, борбата с незаконното използване на огнестрелно оръжие и рехабилитацията на жертвите на въоръжено насилие, не са включени в настоящото предложение на Комисията за създаване на Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество (ИСРМС);

4.  приветства предложението за инкорпориране на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в бюджета на ЕС и призовава за засилване на правомощията на Европейския парламент за контрол;

5.  настоятелно призовава за включване на специфични цели, свързани с измерението на пола, като бъде увеличен наличният бюджет в тази област;

6.  отново заявява, че с реформата на настоящата структура на инструментите за външно финансиране следва да се подобрят отчетността, прозрачността, демократичният и парламентарният контрол, ефикасността и съгласуваността, като в същото време се държи сметка за стратегическите приоритети на Съюза; подчертава, че тези цели не могат да бъдат постигнати без солидна управленска структура, която създава условия за политически контрол, основава се на стратегия, стреми се към приобщаване и отчетност и включва ясни цели, показатели и механизми за мониторинг и оценка, включително подход на бюджетирането, основан на резултатите; подчертава наред с това необходимостта да се гарантира участието на гражданското общество във формулирането и осъществяването на външните действия на ЕС; изразява съжаление, че предложенията на Комисията за ИСРМС и ИПП III не съдържат на практика никакви такива разпоредби относно аспектите на управлението и че не се предвижда специален механизъм за участието на Европейския парламент в стратегически избор на приоритети и финансиране; следователно отбелязва, че предложенията не са приемливи в настоящата им форма;

7.  признава необходимостта от по-голяма гъвкавост; при все това настоява фондовете, използвани за предложените „нововъзникващи предизвикателства и приоритети“, да не могат да се използват за изпълнение на други цели, като например за управление на миграцията и сигурността, както и че повишената гъвкавост не може да бъде за сметка на дългосрочните политически цели, нито за сметка на намаляването на възможностите за Европейския парламент да упражнява правата си за определяне на политическата насока и осъществяването на контрол; счита, че е необходимо да бъдат включени ясни критерии за това как да се разпределят резервните фондове и да се включи подходящ механизъм за мониторинг;

8.  остро критикува факта, че отпускането на средства въз основа на изпълнението, предвидено в член 17, включва „сътрудничество в областта на миграцията“ сред критериите за определяне на допълнителните финансови средства; подчертава, че първоначалната цел на принципа „повече за повече“ беше да се изградят по-стабилни партньорства със съседните държави, постигнали по-голям напредък в демократичните реформи, и че „сътрудничеството в областта на миграцията“ сериозно застрашава този подход и спазването от страна на ЕС на принципите, залегнали в член 21 от ДЕС;

9.  подчертава необходимостта от по-демократичен дебат относно външната помощ на ЕС, включително чрез по-активно участие на Европейския парламент в стратегическото политическо ръководство на инструментите за външна дейност на ЕС;

10.  счита, че средствата по клъстера за отбрана следва да се изразходват само за целите на отбраната, като например свързаната с отбраната част от действията по Механизма за свързване на Европа, Европейския фонд за отбрана и програмата „Хоризонт Европа“, включително инфраструктури и активи с двойна употреба в ролята им на ключови елементи, позволяващи по-ефикасна отбрана и по-тясно цивилно-военно полезно взаимодействие;

11.  призовава Комисията да прилага бюджетиране, съобразено с принципа на равенството между половете, в съответствие с член 8 от ДФЕС.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

Позовавания

2018/0166R(APP)

Водеща комисия

 

BUDG

 

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

13.9.2018

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Марите Схаке

10.7.2018

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

4

11

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Ана Гомеш, Анджей Гжиб, Норика Николай, Жил Парньо, Хелмут Шолц, Игор Шолтес, Бодил Валеро, Мари-Кристин Вержиа, Желяна Зовко

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Иван Щефанец

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Charles Tannock

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

4

-

ECR

Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

11

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (17.10.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно междинния доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г. – позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

(2018/0166R(APP))

Докладчик по становище: Желяна Зовко

PA_Consent_Interim

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в доклада, който ще приеме, следните предложения:

1.  припомня член 208 от ДФЕС, съгласно който политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие се осъществява в рамките на принципите и целите на външната дейност на Съюза, като нейната основна цел е намаляването и – в дългосрочен план – изкореняването на бедността; подчертава, че политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие и политиките на държавите членки в тази област се допълват и подсилват взаимно; припомня, че в член 21, параграф 2 от ДЕС се заявява, че политиката за сътрудничество за развитие допринася за постигането на целите на външната дейност на ЕС; призовава за пълно зачитане на правните задължения съгласно ДФЕС и ДЕС и за включването в следващата МФР за периода 2021 – 2027 г. на ориентиран към развитието инструмент за външна дейност;

2.  припомня необходимостта от увеличаване на настоящия размер на официалната помощ на ЕС за развитие (ОПР) в бъдещата функция на МФР, посветена на външната дейност, и приветства лекото увеличение (по цени за 2018 г.), предложено от Комисията;

3.  отбелязва, че предложението за създаване на Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИСРМС) отразява нов подход към външната политика и политиката за развитие, който не е в съответствие с член 208 от ДФЕС; подчертава, че изкореняването на бедността трябва да бъде крайната цел на политиките на ЕС за развитие и че изкореняването на бедността, както и устойчивото човешко, екологично и икономическо развитие, справянето с неравенството, несправедливостта и изключването, доброто управление и мирът и сигурността трябва да бъдат основните цели на инструментите за външно финансиране на ЕС в следващата МФР, заедно с неговите ангажименти по отношение на целите за устойчиво развитие (ЦУР) съгласно член 208, параграф 2 от ДФЕС;

4.  припомня, че ангажиментът на ЕС по отношение на изпълнението на целите за устойчиво развитие, Програмата за действие от Адис Абеба за финансиране на развитието и Парижкото споразумение относно климата трябва да ръководят неговата политика за развитие; счита, че подкрепата, която ЕС оказва за подобно изпълнение в развиващите се страни, трябва да запази подхода, основан на правата, и да постави акцент върху дългосрочните цели, като премахването на бедността, борбата с неравенството, несправедливостта и изключването, както и върху утвърждаването на демократичното управление, правата на човека и равенството между половете, включително чрез насърчаване на пространство за гражданското общество и укрепване на устойчивото и приобщаващо развитие, особено в най-слабо развитите държави;

5.  подчертава, че следващата МФР трябва да гарантира, че инструментите за външно финансиране са политически инструменти, като служат по възможно най-ефективния начин за постигането на целите на съответните политики, както е предвидено в Договорите; припомня, че вътрешните интереси на ЕС не следва да определят програмата на ЕС за съседство, нито програмата за сътрудничество за развитие, за хуманитарно и международно сътрудничество; подчертава, че се противопоставя на използването на помощта като инструмент;

6.  отбелязва, че е необходимо предоставяне на повече средства в следващата МФР за нововъзникналите нужди от финансиране в резултат на влошаването на обстановката във връзка със сигурността в съседните на Европейския съюз държави и увеличаването на миграционните потоци към Съюза; отбелязва, че новите предизвикателства трябва да бъдат разгледани заедно с ЦУР; счита, че създаването на ИСРМС поражда риск от задълбочаване на проблемите, изтъкнати в средносрочния преглед на инструментите за външно финансиране, а именно, че нарасналите потребности в други области на политиката са преместили акцента на политиките на ЕС за развитие встрани от намаляването на бедността; посочва, че въпреки че включването на ЕФР в бюджета е много желателно, то не може да се тълкува като увеличение на финансирането за развитие;

7.  припомня, че средствата за помощи, разпределени на държавите в рамките на програмите на ЕС за международно сътрудничество, следва да допълват външната политика, като същевременно се гарантира, че финансирането за развитие се използва само за свързани с развитието цели, а не да покрива разходи, свързани с постигането на различни цели, като например гранични проверки или политики за борба с миграцията;

8.  отбелязва, че структурата на инструмента за сътрудничество следва да осигури достатъчна гъвкавост за адаптиране на програмите към специфичните нужди на трети държави; отново заявява, че съществен дял от помощта на ЕС следва да бъде разпределен на най-слабо развитите страни, към които е насочена основно ОПР; подчертава, че осигуряването на ефикасност, ефективност, прозрачност и съгласуваност на политиките за развитие по време на изпълнението, осигуряването на участието на организации на гражданското общество и прилагането на основания на правата подход към сътрудничеството за развитие, както и въвеждането на референтен показател от 20% от средствата за основни социални услуги, са ключови аспекти на развитието, които трябва да бъдат запазени и усъвършенствани през следващия цикъл на МФР;

9.  подчертава, че равенството между половете и правата и овластяването на жените и момичетата трябва да бъдат важна цел във всички програми, географски и тематични; счита, че бюджетът на ЕС следва да бъде чувствителен към аспектите на пола и на конфликтите;

10.  отбелязва, че предложеният ИСРМС съдържа няколко механизма за гъвкавост, като например различни видове резерви и рамки за бързо реагиране; подчертава, че следва надлежно да се вземе предвид въздействието, което повишената гъвкавост ще окаже върху предвидимостта на официалната помощ за развитие; призовава за засилен парламентарен контрол и по-ясно формулиране на неговото управление и структури; отбелязва със загриженост, че изкореняването на бедността, устойчивото развитие, ЦУР и борбата с неравенството не са посочени изрично сред целите; подчертава, че тези приоритети трябва да бъдат ясно отразени в целите на предложения инструмент, с цел постигане на резултати по консенсуса за развитие;

11.  насочва вниманието към неизпълнените международни ангажименти на ЕС за увеличаване на неговата ОПР до 0,7% от брутния национален доход (БНД), с 20% от този за човешко развитие и за социално приобщаване, и 0,2% от БНД за най-слабо развитите държави до 2030 г., както и да предостави ново и допълнително финансиране за действия в областта на климата в развиващите се страни; заявява, че тези ангажименти трябва да бъдат надлежно отразени в МФР за периода 2021 – 2027 г.;

12.  приветства и призовава за поддържането на предложението, съгласно което 92% от средствата по инструмента ще се считат за ОПР; призовава най-малко 20% от ОПР, по всички програми, географски и тематични, ежегодно и за целия период на действие на ИСРМС, да бъдат заделяни за социално приобщаване и човешко развитие, за да се подкрепи и засили предоставянето на основни социални услуги, като здравеопазване (вкл. хранене), образование и социална закрила, особено за най-маргинализираните лица, включително жените и децата; призовава поне 85% от ОПР да бъдат предназначени за действия, които имат като основна или значима цел равенството между половете и правата и овластяването на жените и момичетата, във всички програми, географски и тематични, ежегодно и през цялото времетраене на действията; потвърждава, че освен това 20% от тези действия следва да имат като основна цел равенството между половете, както и правата и овластяването на жените и момичетата; призовава 50% от всички средства по инструмента да бъдат предназначени за принос към постигането на цели и действия, свързани с климата и околната среда;

13.  счита, че бюджетът на ЕС следва да бъде чувствителен към аспектите на пола и на конфликтите, и призовава Комисията да прилага бюджетиране, съобразено с равенството между половете;

14.  подчертава, че предоставяната на държавите помощ не следва да зависи от споразумения с ЕС в областта на миграцията и че не следва да се отклонява финансиране от бедни държави и региони към държавите на произход или на транзит към Европа на мигрантите само поради факта, че са пресичани от миграционния маршрут;

15.  отново заявява подкрепата си за интегрирането на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в бюджета на ЕС, като същевременно се предвиди общата допълняемост на така прехвърлените средства;

16.  приветства създаването на инструмент, посветен на сътрудничеството с отвъдморските страни и територии (ОСТ) с цел постигане на тяхното устойчиво развитие, както и с цел популяризиране на ценностите и стандартите на Съюза по света; подчертава обаче, че е необходимо този инструмент да бъде обезпечен с адекватни финансови ресурси, чието разпределение е по-добре приспособено към нуждите и е по-балансирано между отделните ОСТ;

17.  признава значителните усилия, положени от Комисията за увеличаване на средствата, отпуснати за бюджетния ред за хуманитарна помощ в следващата МФР; отбелязва обаче, че това увеличение все още не съответства по размер на нуждите, които са се увеличили повече от два пъти от 2011 г. насам;

18.  подчертава, че е от основно значение към цялата следваща МФР да се прилага принципът на съгласуваност на политиките за развитие, както е посочено в член 208 от ДФЕС, и тя да допринася за постигането на целите за устойчиво развитие;

19.  припомня, че равенството между половете е залегнало в Договорите за ЕС и следва да бъде включено във всички дейности на ЕС, за да се постигне равенство на практика; подчертава, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, трябва да стане неразделна част от МФР чрез въвеждането на ясен ангажимент в Регламента за МФР;

20.  приветства разширения обхват и увеличението на средствата за резерва за спешна помощ с оглед да се реагира и на вътрешни кризи; припомня, че е необходимо да се гарантира отдаването на приоритет на внезапни хуманитарни кризи извън ЕС;

21.  подчертава, че е необходимо да се използва възможността следващата МФР да подпомага финансово операциите по линия на концепцията за установяване на връзка между помощ, възстановяване и развитие; подчертава, че прилагането на връзката между хуманитарната помощ и развитието изисква осигуряване на взаимно допълване на дейностите в областта на развитието и хуманитарните дейности, както и промяна в културата на получаване на средства от ЕС като донор в посока към по-голяма оперативна гъвкавост и поемане на риск с оглед подпомагане на установяването на връзка между помощ, възстановяване и развитие, устойчивостта на физическите лица и общностите и ранното възстановяване и реконструкция; призовава за увеличаване на многогодишното планиране и финансиране на хуманитарните дейности на ЕС, както и за системното въвеждане в дейностите за развитие на ЕС на фактори, изменящи кризисните ситуации, за да се даде възможност на партньорите на ЕС ефективно да допринасят за изпълнението на връзката;

22.  подчертава, че в МФР за периода 2021 – 2027 г. трябва да се запазят и подобрят контролът и надзорът на Парламента върху използването на средствата, с ясен механизъм и процес на вземане на решения относно изразходването на неразпределените средства, като се гарантира въздействието на Парламента върху етапа на програмиране и изпълнение на инструментите за външно финансиране; отново заявява, че всяко предложение за по-голяма гъвкавост трябва да бъде придружено от съответно подобряване на прозрачността и отчетността.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Междинен доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

Позовавания

2018/0166R(APP)

Водеща комисия

 

BUDG

 

 

 

 

Становище, изказано от

 Дата на обявяване в заседание

DEVE

13.9.2018

Докладчик по становище

 Дата на назначаване

Željana Zovko

11.7.2018

Заместен докладчик по становище

Frank Engel

Разглеждане в комисия

30.8.2018

 

 

 

Дата на приемане

9.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Thierry Cornillet, Cécile Kashetu Kyenge, Ádám Kósa, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Kati Piri

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Kati Piri, Kathleen Van Brempt

1

-

EFDD

Mireille D’Ornano

3

0

PPE

Paul Rübig

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (15.10.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно междинния доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

(COM(2018)03222018/0166R(APP))

Докладчик по становище: Хелмут Шолц

PA_Consent_Interim

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджети да включи следните предложения в своя доклад:

Препоръки

1.  в случай че съзаконодателите одобрят нов и всеобхватен инструмент за външна дейност, неговото заглавие следва изрично да включва думата „търговия“ и примерно да гласи „Инструмент за съседство, развитие, търговия и международно сътрудничество“;

2.  приветства увеличаването на бюджетните кредити за дейности по функция 6 „Съседните региони и светът“ в предложението на Комисията за многогодишната финансова рамка (МФР) за годините 2021—2027 г. и призовава за пропорционално увеличение (с 30%) на ресурсите, предназначени за международната търговия в рамките на този раздел, както и тези бюджетни кредити да бъдат специално заделени за търговията;

3.  подчертава, че целта на МФР е прилагането на политиките; в този контекст приветства факта, че в амбициозната стратегия „Търговията – за всички“ е очертан подход на Съюза за търговска политика, основан на ценностите, и призовава за МФР за периода 2021—2027 г., която да предвижда достатъчно финансиране, както и за политическа и административна подкрепа за по-нататъшното развитие на търговската политика на Съюза в подкрепа на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) посредством последователни стратегии; изразява загриженост във връзка с липсата на ясен и видим ангажимент за тази цел в предложенията за МФР; подчертава, че трябва да се вземат предвид надлежно целите във връзка с ЦУР, за да се създадат устойчив икономически растеж и стабилност, заетост и устойчиво развитие на Европейския съюз и на трети държави, особено в развиващите се страни; припомня, че изпълнението на ЦУР се отнася до вътрешните и външните политики на ЕС; ето защо изисква интегрирането на ЦУР във всички политики и инициативи на ЕС за следващата МФР, включително в търговската политика; подчертава, че приносът за изпълнението на Програмата до 2030 г. трябва да се използва като база за сравнение за успеха на политиката; като има предвид, че за постигането на ЦУР 2 и 6 е важно да се обърне специално внимание на осигуряването на достатъчно качествена храна и чиста вода и да се изградят допълнителни съоръжения за обезвреждане на отпадъчни води; освен това обръща внимание на мащаба на и последиците от енергийната бедност в развиващите се страни и изисква предприемането на допълнителни действия за намаляване на енергийната бедност в съответствие с ЦУР 7, особено в отдалечените селски райони и в зоните извън обхвата на електропреносната мрежа; подчертава, че следва да се увеличи финансирането за инициативите „Помощи за търговията“;

4.  подчертава необходимостта в архитектурата на новите инструменти за външно финансиране да се запази гъвкавостта, прилагана в съществуващите инструменти, като Инструмента за партньорство, по отношение на финансирането на свързани с търговията задачи, например на вътрешните консултативни групи, и призовава за увеличаване на размера на средствата, налични за подобни съпътстващи мерки; отбелязва, че една от целите на външните инструменти на Съюза е провеждането на публична дипломация, за да се изгради доверие и разбиране за политиките на ЕС в третите държави; подчертава, че ангажираността на гражданското общество е от първостепенно значение, и признава значението на вътрешните консултативни групи като мощни инструменти за правилното прилагане на споразуменията за търговско партньорство; въпреки това отбелязва със загриженост, че те не са достатъчно финансирани от бюджета и страдат от липсата на капацитет, по-специално в трети държави, и поради това призовава да бъдат разпределени повече средства в подкрепа на участието на организации на гражданското общество в партньорските държави в техните съответни вътрешни консултативни групи;

5.  повтаря призива си за достатъчно ресурси за извършване на предварителни, междинни и последващи оценки на търговските споразумения и за преразглеждане на използваната методика, включително по отношение на кумулативните ефекти, въздействието върху постигането на ЦУР и върху изпълнението на Парижкото споразумение; счита, че Европейският съюз следва да отчита в по-голяма степен социалните, здравните и екологичните последици от своите търговски отношения и споразумения, когато прави оценка на настоящите и бъдещите сценарии, и подчертава също така необходимостта от разбивка на данните по пол; призовава Комисията да си сътрудничи тясно с научните служби на Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);

6.  отбелязва, че сключването на всяко ново споразумение за свободна търговия може да означава съществени загуби на приходи за бюджета на Съюза от негови собствени ресурси; призовава Комисията да измерва точно тези загуби и да предоставя на Парламента съответните данни за всяко сключено споразумение; отбелязва, че държавите членки задържат 20% от митата върху вноса от държави извън Съюза като разходи по събирането; подкрепя предложението за намаляване на този дял на 10% в МФР за периода 2021—2027 г. в полза на собствените ресурси на Съюза в приход на неговия бюджет; призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за борба с митническите измами;

7.  обръща внимание на факта, че митническият съюз е един от най-важните източници на финансовия капацитет на Европейския съюз; следователно призовава за по-стриктно и по-хомогенно прилагане на Митническия кодекс на Съюза; отново изразява загрижеността си, породена от доклада на OLAF от 2017 г.(1), в който се съдържа предположение, че вносителите в Обединеното кралство са избегнали внасянето на големи суми по митни сборове, като са използвали фиктивни и подправени фактури, както и декларации с невярно съдържание за митническа стойност при внос; признава, че допълнителни проверки от страна на Комисията са установили значително по-голям мащаб на схемата за измами с деклариране на по-ниска митническа стойност, действаща чрез центъра в Обединеното кралство; припомня, че макар от 2007 г. насам да е било информирано за рисковете от измами, свързани с вноса на текстилни изделия и обувки с произход от Китайската народна република, и въпреки че от него е било поискано да предприеме подходящи мерки за контрол на риска, Обединеното кралство не е предприело действия за предотвратяване на измамите; отбелязва със загриженост заключението на OLAF, че „продължителната небрежност на митническите органи на Обединеното кралство“ е лишила Европейския съюз от приходи в размер на 1,987 милиарда евро в резултат на несъбрани мита, и призовава Обединеното кралство да заплати глобата в размер на 2,7 милиарда евро, поискана от Комисията;

8.  отново заявява, че търговската политика и политиките за развитие представляват взаимно допълващи се елементи на външните политики на Съюза, които са неразделна част от Европейския консенсус за развитие, и че принципите за ефективност на помощта трябва да се прилагат и към помощите за търговията; припомня поетия от ЕС и от повечето негови държави членки ангажимент за увеличаване на тяхната официална помощ за развитие (ОПР) до 0,7% от брутния национален доход (БНД) до 2030 г., в т.ч. насочване на 20% от ОПР на ЕС за социално приобщаване и човешко развитие и на 0,2% от БНД на Съюза — за ОПР за най-слаборазвитите държави;

9.  подчертава, че за следващата МФР трябва да се предвиди, че макрофинансовата помощ се предоставя при строго определени икономически и социални условия;

10.  подчертава, че жизненоважната роля на МСП за икономиката на ЕС следва да бъде отразена в една цялостна и последователна стратегия, която да осигурява благоприятна среда за развитието на европейските МСП и да насърчава развитието на техните възможности по отношение на международната търговия и инвестициите; призовава отново Комисията да направи оценка и да подобри ефективността и ефикасността на различните инициативи по линия на Инструмента за партньорство в подкрепа на интернационализацията на МСП, по отношение на частни инициативи и инициативи на държавите членки, както и на други инструменти на Съюза за финансиране, подкрепящи МСП, като COSME, с цел осигуряване на взаимно допълване и европейска добавена стойност; призовава Комисията да продължи да финансира програми за интернационализацията на МСП и да се стреми да предостави на МСП калкулатор във връзка с правилата за произход, който да им позволи по-специално да използват преференциите, налични по силата на съществуващите споразумения, с цел увеличаване на коефициента на използване на преференциите; отбелязва, че достъпът на МСП до външни инструменти за финансиране следва да бъде подобрен чрез не толкова сложен, а по-лесен за ползване регламент, който може да улесни по-гъвкаво използване на наличните средства и същевременно да помогне на МСП да придобият международен опит; подчертава необходимостта от подобряване на информацията и осведомеността сред МСП относно съществуващите инструменти, по-специално на национално равнище;

11.  препоръчва създаването на стабилни и последователни механизми за наблюдение и оценка, включително тези, необходими за изпълнение на задълженията по главите за търговията и устойчивото развитие, в рамките на бъдещата архитектура на финансовите инструменти, за да се гарантира по-добра отчетност, прозрачност, демократичен надзор от страна на Парламента и по-добро насочване на разходите; призовава за осигуряване на по-големи и достатъчни бюджетни ресурси в рамките на бъдещата архитектура на финансовите инструменти, както и за предоставяне на персонал на Генерална дирекция „Търговия“ на Комисията, за да може тя да изпълнява нарастващия брой на нейните задачи, за наблюдение на прилагането на търговските споразумения и прилагането на инструменти за търговска защита, по-специално за защита и насърчаване на многостранното сътрудничество при разработването на глобални търговски правила и регламенти, за реформа на Световната търговска организация (СТО) и за по-добро интегриране на търговската политика и нормотворчество в рамките на системата на Организацията на обединените нации; изисква допълнителна подкрепа от Съюза за парламентарното измерение на СТО, по-специално чрез увеличена финансова подкрепа и увеличен брой служители за компетентния секретариат; подчертава, че е важно да се предоставят адекватни финансови ресурси, за да се даде възможност за редовно и ефикасно наблюдение на задълженията, произтичащи от главите за търговията и устойчивото развитие, от страна на международни организации, като мисиите на Международната организация на труда, както и дейностите по надзор и установяване на фактите от други организации на ООН;

12.  призовава Комисията да задели достатъчно средства чрез инструментите за външно финансиране, предназначени за сътрудничество със и техническа помощ за трети държави, по-специално развиващи се страни, за необходимите придружаващи мерки във връзка със свързаното с търговията законодателство, като например регламента за определяне на задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки по отношение на вносителите в Съюза на калай, тантал и волфрам, техните руди и злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони, Кимбърлийския процес, както и водещата инициатива на Комисията за сектора за производство на облекла и подобни инициативи и Глобалния пакт на ООН;

13.  счита, че Европейският гаранционен фонд за външни дейности е ефикасен и ефективен механизъм за обезпечаване на рисковете, свързани с дейностите на ЕС по отпускане на заеми в трети държави; настоятелно призовава за отпускане на повече заеми за подпомагане на МСП и за развитието на социална и икономическа инфраструктура в най-засегнатите от миграционната и бежанска криза региони;

14.  изтъква, че подкрепата за улесняване на търговията в държавите партньори трябва да остане значима задача в МФР, като се препоръчва същевременно поставянето на по-силен акцент върху намаляването на времето за пускане на пазара на местните и регионалните пазари, увеличаване на подкрепата за съоръжения за съхранение на риба и селскостопански продукти и за увеличаване на стимулите за справедлива и етична търговия със Съюза.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

Позовавания

2018/0166R(APP)

Водеща комисия

 

BUDG

 

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

INTA

13.9.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Helmut Scholz

23.8.2018

Разглеждане в комисия

30.8.2018

 

 

 

Дата на приемане

11.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

8

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

8

-

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

1

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Европейска служба за борба с измамите, „Доклад на OLAF за 2016 г. — седемнадесетия доклад на Европейската служба за борба с измамите, 1 януари — 31 декември 2016 г.“, 2017 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (11.10.2018)

на вниманието на комисията по бюджети

относно междинния доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г. – Позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

(COM(2018)03222018/0166R(APP))

Съдокладчици по становище: Инес Аяла Сендер, Гербен‑Ян Гербранди

PA_Consent_Interim

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети, да включи в своя междинен доклад относно регламента на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и решението на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, следните предложения:

Предложение за МФР

1.  припомня европейските бюджетни принципи на единство, точност на бюджета, ежегодност, балансираност, универсалност, специфичност, постигане на резултати, добро финансово управление и прозрачност, които трябва да се спазват при изготвянето на Многогодишната финансова рамка (МФР);

2.  подчертава, че МФР за периода 2021 – 2027 г. следва да улеснява постигането на бюджет, който наистина демонстрира европейска добавена стойност и разполага с достатъчно средства, за да реализира своите амбиции, и който поставя по-силен акцент върху стабилността и простотата, изпълнението и резултатите, което ще доведе до по-добро и по-ефективно разходване на средствата, ниски оперативни разходи, ефикасно разпределение на ресурсите, справедливост и по-голяма отчетност и прозрачност по отношение на средствата на Съюза, като го прави разбираем за европейските граждани;

Цифри(1)

3.  отбелязва, че според Европейската сметна палата (ЕСП) предложението на Комисията за МФР за периода 2021 – 2027 г. представлява увеличение от 18% по текущи цени спрямо МФР за периода 2014 – 2020 г.: от 1 087 милиарда евро на 1279 милиарда евро; подчертава обаче, че след като се вземат под внимание инфлацията, сумите за бенефициерите от Обединеното кралство в рамките на МФР за 2014 – 2020 г. и включването на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в бюджета, реалното увеличение е 5%; изтъква, че по оценки на Комисията, когато се изрази като дял от брутния национален доход (БНД) и при прилагане на същата съпоставима база, в действителност е налице намаление от 1,16% до 1,08%, респ. с 11% при включването на ЕФР;

4.  отбелязва, че Комисията предлага намаление на финансирането в размер на 16% по функция „Природни ресурси и околна среда“ на МФР, което по-специално означава:

–  съкращение с 15% на бюджета на ОСП като цяло (намаление с 11% на преките плащания и намаление с 27% на програмите за развитие на селските райони),

–  по данни на Парламента, увеличение в размер на 38% за Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE), която ще остане малка част от функция „Природни ресурси и околна среда“: 2 %;

5.  отбелязва, че предложените разходи за функция „Сближаване и ценности“ следва да нараснат с 1%, но че са налице значими промени на равнището на програмите, тъй като, взети заедно, трите фонда, които понастоящем са част от политиката на сближаване, а именно Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионният фонд (КФ) и Европейският социален фонд (ЕСФ) ще бъдат намалени с 10%, което означава:

–  увеличение с 2% на ЕФРР,

–  съкращение с 45% на Кохезионния фонд,

–  съкращение със 7% на ЕСФ, въпреки разширяването на неговия обхват и включването на инициативата за младежка заетост;

6.  отбелязва със загриженост, че в Регламента за общоприложимите разпоредби Комисията представи националните средства за политиката на сближаване без подробно разпределение между ЕФРР, КФ и Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+);

7.  отбелязва, че други програми ще бъдат включени във функция „Сближаване и ценности“, като например „Еразъм +“, за които Комисията планира увеличаване на финансирането със 77% (което възлиза на 7% от новата функция „Сближаване и ценности“);

8.  отбелязва, че като цяло Комисията предлага да се увеличи финансирането за останалите функции от МФР със 115 милиарда евро, което съответства на 11% от настоящата МФР;

9.  отбелязва, че предложената от Комисията промяна на приоритетите се съсредоточава върху функции „Миграция и управление на границите“ и „Сигурност и отбрана“, средствата за които нарастват и ще съставляват почти 5% от бюджета като цяло, спрямо 1% понастоящем, и че разходите в рамките на „Единен пазар, иновации и цифрова икономика“ ще нараснат на 15% от настоящото равнище от 11%;

Стратегическо планиране

10.  отбелязва, че Комисията възнамерява да приведе структурата и програмите на бюджета на ЕС в пълно съответствие с положителната програма на Съюза за периода след 2020 г., съгласно договореното в Братислава и Рим(2); отбелязва, че декларациите и пътната карта, приети в Братислава и Рим, не могат да се разглеждат като дългосрочна стратегическа визия с цели и показатели, които обхващат всички области на политиката на Съюза;

11.  повтаря призива си към Комисията да въведе дългосрочна визия за позицията на Европейския съюз в глобализирания свят, подкрепена от правилно прилагани политики, основани на дългосрочни политически цели, като по този начин се даде възможност на ЕС да се справи с настоящите и бъдещите предизвикателства, пред които е изправен; отбелязва, че ако не го направи, това би могло потенциално да подкопае добавената стойност на предложението за МФР;

12.  посочва, че стратегията „Европа 2020“ ще приключи преди началото на новия период на МФР и че все още не е взето решение за нов набор от стратегически цели на ЕС; подчертава необходимостта от допълнително стратегическо планиране на политиките от страна на Комисията и отново заявява, че публичните бюджети трябва да бъдат определяни след определянето на дългосрочните политически цели и разработването на политиките в съответствие с цялостната визия за ЕС, и следователно изразява съжаление, че новото предложение за МФР не отразява напълно това искане;

13.  подчертава, че държавите членки и Комисията следва първо да представят добре обосновани нужди за финансиране от Съюза и да определят стратегическите цели и желаните резултати, които да бъдат постигнати, преди да се планират разходи със съответните показатели, които да се измерват;

Политически приоритети и представяне на бюджета на ЕС

14.  приветства факта, че новите програми ще бъдат обединени в групи по области на политиката, които ще бъдат включени в дяловете на годишния бюджет; изразява надежда, че това ще внесе по-голяма яснота относно начина, по който те ще допринасят за постигането на целите на политиката;

15.  приветства цялостната модернизация и опростяване на бюджета и амбицията за постигане на по-добро рационализиране, гъвкавост и прозрачност;

16.  приветства факта, че считано от 2021 г. Комисията възнамерява да приведе концепцията за областите на политика в съответствие с групите от програми, както и че това привеждане в съответствие ще позволи по-лесно съгласуване между годишния бюджет и функциите на МФР;

17.  припомня, че комисията по бюджетен контрол (CONT) поиска многократно от Комисията да представи бюджета на Съюза в съответствие с политическите цели на МФР, приети от Парламента; счита, че това ще позволи на бюджетния орган по-лесно да контролира и проследява подготовката и изпълнението на бюджета;

18.  припомня, че финансирането на политиките и проектите следва да бъде съобразено с целите в областта на климата и енергетиката и с ангажиментите, поети по силата на Парижкото споразумение; ето защо припомня, че най-малко 30% от разходите на ЕС следва да допринасят за постигането на целите в областта на климата и изразява съгласие, че това може да бъде постигнато най-добре чрез интегрирането на разходите в областта на климата във всички програми на ЕС; отново призовава Комисията да гарантира, че това се прилага по съгласуван и всеобхватен начин в съответствие със стратегическото планиране;

19.  изтъква липсата на инвестиции, ясно свързани с целите на Европейския стълб на социалните права, приети от трите институции;

20.  изразява съжаление относно липсата на съгласуваност на предложената МФР със 17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН до 2030 г. в подкрепа на постепенната трансформация в посока на устойчиво европейско общество;

21.  приканва Комисията постоянно да демонстрира достатъчно лидерство и ангажираност в стратегическите области и призовава Комисията да гарантира повишаване на цялостната видимост на финансирането за широката общественост;

Опростяване и изпълнение

22.  приветства предложението на Комисията да се намали с една трета броят на разходните програми, а правилата да се направят по-последователни; подчертава, че за да се постигне ефективно опростяване за бенефициерите, всички ненужни правила, изисквания и процедури следва да бъдат премахнати;

23.  си задава въпроса защо Комисията използва два отделни набора от цели и показатели за измерване на резултатите от финансовото управление: от една страна, генералните директори на Комисията оценяват в своите годишни отчети за дейността постигането на целите, поставени в плановете им за управление, а, от друга страна, Комисията измерва резултатите от изпълнението на разходните програми чрез програмните декларации за оперативните разходи, придружаващи проекта на бюджет;

24.  припомня, че настоящата рамка на изпълнението на програмите, за които се докладва в програмните декларации, включва 716 показателя от различни видове, които измерват изпълнението спрямо 61 общи и 228 специфични цели;

25.  изисква от Комисията:

а)  да рационализира докладването на изпълнението, като:

–  намали още повече броя на целите и показателите, които използва за различните си отчети за изпълнението, и се съсредоточи върху тези, които най-добре измерват резултатите от изпълнението на бюджета на Съюза, в интерес на опростяването, прозрачността и по-добрия контрол;

–  разшири качествения подход и включи екологични и социални показатели, за да бъде в състояние да измерва въздействието на политиката на ЕС върху политиките в областта на околната среда и социалната сфера;

–  представя финансовата информация по начин, който я прави съпоставима с информацията за изпълнението, за да бъде ясна връзката между разходите и резултатите от изпълнението;

б)  да осигури повече баланс в отчитането на изпълнението, като представя ясна информация относно главните предизвикателства за ЕС, които остава да бъдат преодолени;

в)  да представи декларация за качеството на докладваните данни за резултатите от изпълнението;

Преглед на разходите, придружаващ предложението за МФР

26.  изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията само е извършила преглед на разходите, вместо да анализира всички основни програми по настоящата МФР съгласно принципа на бюджетиране на нулева база; отбелязва обаче, че ограниченият преглед на Комисията има за цел да обедини:

–  стратегически преглед (насочен към даване на приоритет на програмите в съответствие с тяхната добавена стойност и съгласуваност с целите на ЕС) с

–  преглед на ефективността (търсещ начини за подобряване на изпълнението на съществуващите програми);

27.  изразява съжаление, че посоченият по-горе преглед на разходите не е предоставил цялостна оценка, насочена към доказване на реалната добавена стойност на програмите;

28.  припомня, че за да може Парламентът да изготви политическата рамка за всяка от следващите пет години, програмирането на бюджета следва да бъде приведено в съответствие със законодателните цикли; счита, че МФР за периода 2021 – 2017 г. е преходен период от седемгодишния бюджет към нова формула, която привежда в съответствие с петгодишните законодателни периоди и не застрашава политиките, за които е необходимо дългосрочно планиране;

29.  приветства факта, че Комисията признава необходимостта от привеждане на МФР в съответствие с политическите и институционалните цикли и счита, че организирането на средносрочен преглед най-късно в края на 2023 г. представлява стъпка напред по пътя към постепенно синхронизиране на срока на действие на МФР с петгодишния политически цикъл на институциите на ЕС;

Европейска добавена стойност

30.  припомня, че в документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС(3) Комисията предложи списък от седем критерия за оценка на европейската добавена стойност и изтъква факта, че финансовата подкрепа от ЕС за програмите следва да зависи от резултатите от посочената оценка(4); изразява загриженост, че липсва прозрачно определение за европейска добавена стойност и такова не се очаква в близко бъдеще;

31.  отбелязва, че според документа за размисъл само програми с много висока европейска добавена стойност следва да получават пълно финансиране от ЕС, че за програмите със средна до висока европейска добавена стойност финансирането следва да бъде ограничено, и че не следва да има финансиране за програми, чиято европейска добавена стойност е ниска;

32.  изразява съжаление, че публикуваният преглед на разходите не предоставя нито систематична оценка на програмите въз основа на определените от Комисията критерии за европейската добавена стойност, нито ясни цялостни заключения за европейската добавена стойност на всяка програма; изисква от Комисията да разработи и прилага солидна и внасяща яснота концепция за европейската добавена стойност въз основа на седемте критерия, определени в документа за размисъл;

33.  отбелязва, че като се има предвид, че стратегическите цели за периода след 2020 г. все още не са определени, Комисията не беше в състояние адекватно да оцени съгласуваността с целите на ЕС за периода 2021 – 2027 г., като затруднява посочването и наблюдението на европейската добавена стойност, която във всеки случай трябва да продължи да показва подобрения, особено по отношение на икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС;

34.  припомня, че европейският бюджет има задължение да отговаря адекватно на исканията и амбициите на европейските политики и да носи добавена стойност за Съюза;

Гъвкавост и отчетност

35.  приветства предложенията на Комисията за подобряване на капацитета на бюджета на ЕС за реагиране при променящи се обстоятелства чрез увеличаване на общата гъвкавост и осигуряване на достатъчно бюджетни кредити за покриване на непредвидени събития, без това да затруднява мониторинга и контрола; приветства по-специално предложенията за повишаване на тавана на собствените ресурси, за намаляване на разликата между общия размер на бюджетните кредити за плащания и общия размер на бюджетните кредити за поети задължения, за премахване на ограниченията за общия марж за плащанията, за увеличаване на размера и обхвата на специалните инструменти извън МФР (Инструмента за гъвкавост, Резерва за спешна помощ, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията), за разширяване на обхвата на Резерва за спешна помощ, така че да покрива операции в ЕС, както и за разширяване на общия марж за поетите задължения и неговото преименуване в резерв на Съюза;

36.  приветства предложението на Комисията да включи ЕФР в бюджета на ЕС, в резултат на което той ще подлежи на същите принципи и правила като тези, приложими по отношение на останалите програми, финансирани от бюджета на ЕС, но подчертава, че следва да се осигури съгласувано равнище на отчетност и прозрачност по отношение на средствата, изразходвани за постигане на целите на ЕС чрез бюджета на ЕС, и средствата, които ще продължават да се изразходват извън него;

37.  настоява, че следва да бъдат въведени мандати за публичен одит за всички видове финансиране на политиките на ЕС на равнището на ЕС и на национално равнище и че ЕСП следва да бъде определена за одитор на органите, създадени за изпълнение на политиките на ЕС, включително органи на ЕС като Европейската агенция по отбрана и предложения Европейски валутен фонд, както и органи, създадени чрез споразумения извън правния ред на ЕС, като например Европейския механизъм за стабилност и Европейската инвестиционна банка във връзка с бюджетните ѝ операции извън бюджета на ЕС;

Съкращения в ОСП и сближаване

38.  отбелязва съкращенията, предложени от Комисията в ОСП и по отношение на сближаването, и счита, че те са необходима стъпка към постигането на по-ефективни и целево насочени разходи

39.  опасява се, че съкращенията в ОСП ще засегнат способността на голям брой земеделски стопани да продължат да изпълняват професионалната си дейност; счита, че увеличаването на ефективността на подпомагането по ОСП е абсолютна необходимост, с цел да се ограничат тези отрицателни последствия;

40.  припомня препоръките на ЕСП във връзка със съобщението на Комисията относно бъдещето на ОСП, а именно, че новият модел на изпълнение следва да постига амбициозни и релевантни цели за изпълнение, които се основават на статистически и научни данни, са съгласувани с целите на ЕС, се характеризират със стабилна верига на отчетност и одит и се основават на засилен мониторинг на изпълнението и оценяване на изпълнението на политиките и на стабилна рамка за оценка;

41.  подчертава, че от схемите за финансиране по линия на ОСП следва да се възползват в особена степен малките земеделски предприятия, екологично и географски трудни области и слабо населените региони в съответствие със стратегическите цели на ЕС;

42.  отбелязва, че предложението на Комисията за разработване на новата ОСП въз основа на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки, може да ги задължи да поемат по-голяма отговорност за селскостопанската политика и бюджетиране; отбелязва в допълнение, че това може да увеличи риска от създаване на по-голямо разнообразие и сложност във финансовото управление на ОСП и да затрудни извършването на легитимен контрол;

43.  отбелязва съкращенията в програмите за развитие на селските райони, а именно 27% като цяло, от които 45% в Кохезионния фонд и 10% в Европейския социален фонд; приканва Комисията, обаче, да направи всичко, което е по силите ù, за да се справи успешно с неравенствата и острите разделения между градските и селските райони, да обърне процесите на задълбочаване на различията и да преодолее разпокъсаността;

Собствени ресурси

44.  приветства трите нови категории собствени ресурси, които включват дял от общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), дял в размер на 20% от приходите, генерирани в схемата за търговия с емисии, и национална вноска, изчислявана на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса във всяка държава членка; припомня в този контекст, че предложената система на собствените ресурси не следва да увеличава общата фискална тежест за данъкоплатците в ЕС и че тя следва да води до пропорционално намаляване на вноската на държавите членки в бюджета на ЕС;

45.  насърчава Комисията да направи допълнителни предложения за нови собствени ресурси, с цел да се постигне самодостатъчен бюджет на ЕС в средносрочен план; счита, че делът на новите същински собствени ресурси трябва да играе значителна роля в приходната част на бюджета на ЕС;

46.  отново заявява, че настоящата система от корекции и отстъпки трябва да бъде премахната, и подкрепя предложението на Комисията за постепенно премахване на всички отстъпки до 2025 г.;

47.  подкрепя предложението на Комисията за намаляване на процента на митата, удържани от държавите членки като „разходи по събирането“, на 10%;

48.  призовава за запазване на ДДС като собствен ресурс на ЕС, като същевременно се осъществи неговото реално опростяване;

49.  счита, че финансирането на ЕС следва да бъде по-стабилно, устойчиво, предвидимо, прозрачно и разбираемо за гражданите на ЕС;

50.  отбелязва, че първостепенната цел на условността в ЕС е да се насърчи интеграцията и сближаването между държавите членки; счита, че разумната логична условност трябва да включва определянето на стимули по такъв начин, че той да води до допълнителна ангажираност на държавите членки в европейския проект, да допринася за постигането на желаните резултати и да предотвратява злоупотребата със средства на ЕС;

51.  изисква от Комисията да изясни начина на изчисляване на националната вноска на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса в държавите членки и начина, по който тя ще се събира; призовава Комисията да създаде набор от инструменти за мониторинг, които да подпомагат държавите членки при установяването на обща методология за събиране и изчисляване на вноските;

52.  отбелязва със загриженост, че законодателното предложение относно ОКООКД все още не е прието и че не разполагаме с приблизителна оценка кога ще бъде постигнато съгласие за него в рамките на Съвета; счита, че поради тази причина ОКООКД не може да се счита за истински собствен ресурс за следващия програмен период; настоятелно призовава Съвета да постигне споразумение в този контекст, предвид значението на ОКООКД за справяне с проблема с избягването на данъци от страна на многонационални дружества

53.  приветства принципа, че бъдещите приходи от политиките на ЕС следва да се предоставят в бюджета на ЕС, тъй като те представляват същински източник на приходи за ЕС;

54.  повтаря призива си към Комисията и държавите членки да осигурят укрепване на съществуващите системи за контрол и предотвратяване на измамите и нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС;

55.  подчертава, в този контекст, необходимостта от премахване на различията в митническите проверки на територията на ЕС, които представляват огромен риск за финансовите интереси на ЕС, и призовава Комисията да хармонизира управлението на митниците на територията на ЕС с цел ефективна борба с контрабандата на стоки и данъчните измами.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Междинен доклад относно МФР за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение

Позовавания

2018/0166R(APP)

Водеща комисия

 

BUDG

 

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

CONT

13.9.2018

Дата на приемане

10.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Iris Hoffmann, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

16

+

ALDE

Nedzhmi Ali

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Iris Hoffmann, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

<