Postup : 2018/0166R(APP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0358/2018

Predkladané texty :

A8-0358/2018

Rozpravy :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0449

PREDBEŽNÁ SPRÁVA     
PDF 1889kWORD 293k
7.11.2018
PE 626.946v02-00 A8-0358/2018

o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

Výbor pre rozpočet

Spoluspravodajcovia: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod
 STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 LIST VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 311, 312 a 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. mája 2018 s názvom Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0321),

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM (2018)0322), a na návrhy o systéme vlastných zdrojov Európskej únie, ktoré predložila Komisia 2. mája (COM(2018)0325, COM(2018)0326, COM(2018)0327 a COM(2018)0328),

–  – so zreteľom na návrh Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v oblasti rozpočtu a riadnom finančnom hospodárení, ktorý Komisia predložila 2. mája 2018 (COM(2018)0323),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, ktorý predložila Komisia 2. mája 2018 (COM(2018)0324),

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Európskeho parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 a o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie(1),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch(2),

–  – so zreteľom na ratifikáciu Parížskej dohody Európskym parlamentom 4. októbra 2016(3) a Radou 5. októbra 2016(4),

–  – so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 70/1 z 25. septembra 2015 nazvanú Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016,

–  – so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2017 o európskom pilieri sociálnych práv(5),

– so zreteľom na článok 99 ods. 5 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na predbežnú správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, Výboru pre rozvoj, Výbor pre medzinárodný obchod, Výboru pre kontrolu rozpočtu, pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre kultúru a vzdelávanie, Výboru pre ústavné veci a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0358/2018),

A.  keďže podľa článku 311 ZFEÚ si Únia musí zabezpečiť prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politík;

B.  keďže súčasný viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2014 – 2020 bol po prvýkrát stanovený na nižšej úrovni ako predchádzajúci rámec, a to pokiaľ ide o viazané aj platobné rozpočtové prostriedky; keďže neskoré prijatie VFR a sektorových legislatívnych aktov malo veľmi negatívny vplyv na vykonávanie nových programov;

C.  keďže sa rýchlo ukázala neprimeranosť VFR na riešenie celého radu kríz, nových medzinárodných záväzkov a nových politických výziev, ktoré v čase jeho prijatia doňho neboli integrované a/alebo sa nepredvídali; keďže na účely zabezpečenia potrebného financovania bol VFR využitý na maximum vrátane bezprecedentného uplatnenia ustanovení o flexibilite a osobitných nástrojov po vyčerpaní dostupných rezerv; keďže vysoko prioritné programy EÚ v oblasti výskumu a infraštruktúry boli dokonca krátené, a to len dva roky po ich prijatí;

D.  keďže sa ukázalo, že revízia VFR v polovici trvania, ktorá sa začala koncom roka 2016, bola nevyhnutná na rozšírenie potenciálu platných ustanovení o flexibilite, pričom však nedošlo k revízii stropov VFR; keďže Parlament aj Rada hodnotili túto revíziu pozitívne;

E.  keďže ustanovenie nového VFR bude rozhodujúcim momentom pre Úniu s 27 členmi, keďže umožní schváliť spoločnú víziu a rozhodnúť o budúcich politických prioritách, ako aj o schopnosti Únie tieto priority splniť; keďže VFR na roky 2021 – 2027 by mal Únii poskytnúť potrebné zdroje na podporu udržateľného hospodárskeho rastu, výskumu a inovácií, posilnenie postavenia mladých ľudí, účinné riešenie výziev súvisiacich s migráciou, boj proti nezamestnanosti, pretrvávajúcej chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ďalšie posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, riešenie udržateľnosti, straty biodiverzity a zmeny klímy, posilnenie bezpečnosti a obrany EÚ, ochranu vonkajších hraníc a podporu susedných krajín;

F.  keďže vzhľadom na celosvetové problémy, ktoré členské štáty nemôžu riešiť sami, by malo byť možné prihliadať na spoločné európske statky a posúdiť oblasti, v ktorých by európske výdavky boli účinnejšie ako vnútroštátne výdavky, s cieľom presunúť príslušné finančné zdroje na úroveň Únie, a tým posilniť strategický význam Únie bez toho, aby sa nevyhnutne zvýšili celkové verejné výdavky;

G.  keďže Komisia predložila 2. mája 2018 súbor legislatívnych návrhov týkajúcich sa VFR na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojov EÚ, po ktorých nasledovali legislatívne návrhy na vytvorenie nových programov a nástrojov EÚ;

1.  zdôrazňuje, že VFR na roky 2021 – 2027 musí zaručiť schopnosť a zodpovednosť Únie riešiť vznikajúce potreby a ďalšie výzvy a nové medzinárodné záväzky a plniť svoje politické priority a ciele; poukazuje na vážne problémy spojené s nedostatočným financovaním VFR na roky 2014 - 2020 a znovu upozorňuje na potrebu predísť opakovaniu predchádzajúcich chýb tým, že sa od začiatku zabezpečí pevný a dôveryhodný rozpočet EÚ v prospech občanov na ďalšie sedemročné obdobie;

2.  považuje návrhy Komisie týkajúce sa VFR na roky 2021 – 2027 a systému vlastných zdrojov Únie za východiskový bod nadchádzajúcich rokovaní; vyjadruje svoju pozíciu k uvedeným návrhom a očakáva rokovací mandát Rady, ktorý ešte nie je k dispozícii;

3.  zdôrazňuje, že návrh Komisie týkajúci sa celkovej úrovne budúceho VFR, t. j. 1,08 % HND EÚ-27 (1,11 % po pripočítaní Európskeho rozvojového fondu), predstavuje v porovnaní so súčasným VFR z hľadiska percenta HND v reálnom vyjadrení zníženie; domnieva sa, že navrhovaná úroveň VFR Únii neumožní plniť si politické záväzky a reagovať na dôležité budúce výzvy; plánuje preto rokovaniami dohodnúť jej potrebné zvýšenie;

4.  okrem toho vyjadruje nesúhlas s akýmkoľvek znížením úrovne financovania dlhodobých politík EÚ zakotvených v zmluvách, ako sú politika súdržnosti a spoločná poľnohospodárska a rybárska politika; nesúhlasí najmä so žiadnymi radikálnymi škrtmi, ktoré budú mať nepriaznivý dosah na samotnú povahu a ciele týchto politík, ako sú škrty navrhnuté v prípade Kohézneho fondu alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka; nesúhlasí preto s návrhom znížiť prostriedky pre Európsky sociálny fond (ESF+) napriek rozšíreniu jeho rozsahu pôsobnosti a zahrnutiu štyroch existujúcich sociálnych programov, najmä iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

5.  zdôrazňuje tiež význam horizontálnych zásad, ktoré by mali byť základom VFR a všetkých súvisiacich politík EÚ; v tejto súvislosti znovu potvrdzuje svoju pozíciu, podľa ktorej EÚ musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhoch o VFR chýba na tento účel jednoznačné a viditeľné odhodlanie; žiada preto, aby sa ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja začlenili do všetkých politík EÚ a iniciatív budúceho VFR; ďalej zdôrazňuje, že všetky programy v rámci budúceho VFR by mali byť v súlade s Chartou základných práv; zdôrazňuje význam plnenia európskeho piliera sociálnych práv, odstránenia diskriminácie, a to aj proti LGBTI osobám, a vytvorenia portfólia pre menšiny vrátane Rómov, ktoré sú dôležité pre splnenie záväzkov EÚ, pokiaľ ide o inkluzívnu Európu; zdôrazňuje, že na to, aby EÚ splnila svoje záväzky podľa Parížskej dohody, príspevok EÚ k plneniu cieľov v oblasti klímy by mal dosiahnuť aspoň 25 % výdavkov v období VFR 2021 – 2027 a 30 % čo najskôr, najneskôr do roku 2027;

6.  v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek spoločnému vyhláseniu o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti, ktoré je prílohou k nariadeniu o VFR na roky 2014 – 2020, sa v tejto oblasti nedosiahol žiadny významný pokrok a že Komisia nezohľadnila jeho vykonávanie v rámci preskúmania VFR v polovici trvania; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v návrhu VFR je uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti odsunuté na okraj, a vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom jasných cieľov, požiadaviek a ukazovateľov rodovej rovnosti v návrhoch týkajúcich sa príslušných politík EÚ; požaduje, aby ročné rozpočtové postupy hodnotili a začleňovali plný vplyv politík EÚ na rodovú rovnosť (rodové rozpočtovanie); očakáva, že Parlament, Rada a Komisia obnovia uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v budúcom VFR a účinné monitorovanie, a to aj počas revízie VFR v polovici trvania;

7.  zdôrazňuje, že zvýšenie zodpovednosti, zjednodušenie, viditeľnosť, transparentnosť a zostavovanie rozpočtu na základe na výkonnosti musia byť základom budúceho VFR; v tejto súvislosti pripomína potrebu posilniť zameranie budúcich výdavkov na výkonnosť a výsledky na základe ambicióznych a relevantných cieľov výkonnosti a komplexného a spoločného vymedzenia európskej pridanej hodnoty; žiada Komisiu, aby so zreteľom na uvedené horizontálne zásady zjednodušila podávanie správ o výkonnosti a rozšírila ho na kvalitatívny prístup zahŕňajúci environmentálne a sociálne ukazovatele a aby jasne predložila informácie o hlavných výzvach EÚ, ktoré je ešte potrebné riešiť;

8.  je si vedomý závažných problémov, ktorým Únia čelí, a v plnej miere preberá zodpovednosť za včasné zabezpečenie rozpočtu, ktorý bude spĺňať potreby, očakávania a obavy občanov EÚ; je pripravený okamžite začať rokovania s Radou s cieľom zlepšiť návrhy Komisie a zostaviť realistický VFR;

9.  pripomína, že pozícia Parlamentu je už jasne vymedzená v uzneseniach zo 14. marca 2018 a 30. mája 2018, ktoré predstavujú jeho politické stanovisko k VFR na roky 2021 – 2027 a vlastným zdrojom; pripomína, že tieto uznesenia boli prijaté veľkou väčšinou, čo svedčí o jednote Európskeho parlamentu a o pripravenosti na nadchádzajúce rokovania;

10.  očakáva preto, že VFR zaujme popredné miesto v politickom programe Rady, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz nebol zaznamenaný žiaden významný pokrok; domnieva sa, že pravidelné stretnutia medzi nadväzujúcimi predsedníctvami Rady a rokovacím tímom Parlamentu by sa mali zintenzívniť a mali by pripraviť podmienky pre oficiálne rokovania; očakáva, že dobrá dohoda sa dosiahne pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019, aby sa predišlo vážnym narušeniam pri spustení nových programov v dôsledku neskorého prijatia finančného rámca, ako sa stalo v minulosti; zdôrazňuje, že tento harmonogram novozvolenému Európskemu parlamentu umožní, aby VFR na roky 2021 - 2027 upravil počas povinnej revízie v polovici trvania;

11.  pripomína, že k príjmom a výdavkom by sa v nadchádzajúcich rokovaniach malo pristupovať ako k jednému balíku; zdôrazňuje preto, že bez zodpovedajúceho pokroku v otázke vlastných zdrojov Únie nebude možné dosiahnuť dohodu o VFR;

12.  zdôrazňuje, že o všetkých prvkoch balíka týkajúceho sa VFR a vlastných zdrojov vrátane údajov o VFR by sa malo rokovať dovtedy, kým sa nedosiahne konečná dohoda; pripomína v tejto súvislosti kritický postoj Európskeho parlamentu k postupu, ktorý viedol k prijatiu súčasného nariadenia o VFR, a k vplyvnej úlohe, ktorú zohrávala v tomto postupe Európska rada, ktorá neodvolateľne rozhodla o množstve bodov vrátane stropov VFR a viacerých ustanoveniach týkajúcich sa odvetvových politík, čím porušila znenie a ducha zmlúv; je osobitne znepokojený tým, že prvé prvky rokovacích rámcov o VFR, ktoré pripravilo predsedníctvo Rady, sa riadia rovnakou logikou a obsahujú otázky, o ktorých má rozhodovať spoločne Rada a Parlament pri prijímaní právnych predpisov, ktorými sa zriaďujú nové programy EÚ; má preto v úmysle zodpovedajúcim spôsobom upraviť svoju vlastnú stratégiu;

13.  domnieva sa, že požiadavka jednomyseľnosti pri prijímaní a revízii nariadenia o VFR predstavuje v tomto procese skutočnú prekážku; vyzýva Európsku radu, aby aktivovala premosťovaciu doložku uvedenú v článku 312 ods. 2 ZFEÚ, aby sa tak umožnilo prijatie nariadenia o VFR kvalifikovanou väčšinou v Rade;

14.  prijíma toto uznesenie s cieľom načrtnúť svoj rokovací mandát ku každému aspektu návrhov Komisie vrátane konkrétnych zmien a doplnení navrhovaného nariadenia o VFR a medziinštitucionálnej dohody (IIA); okrem toho uvádza tabuľku s údajmi pre každú politiku a program EÚ na základe pozícií Európskeho parlamentu prijatých už v predchádzajúcich uzneseniach o VFR; zdôrazňuje, že tieto údaje budú takisto súčasťou mandátu Európskeho parlamentu pre nadchádzajúce legislatívne rokovania vedúce k prijatiu programov EÚ na obdobie 2021 – 2027;

A. POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA VFR

15.  požaduje preto, aby Rada náležite zohľadnila tieto pozície Európskeho parlamentu v záujme dosiahnutia pozitívneho výsledku rokovaní o VFR na roky 2021 – 2027 a získania súhlasu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 312 ZFEÚ;

Číselné údaje

16.  opätovne potvrdzuje svoju formálnu pozíciu, že VFR na roky 2021 - 2027 by mal byť na úrovni 1 324,1 mld. EUR v cenách z roku 2018, čo predstavuje 1,3 % HND EÚ-27, aby sa zabezpečila potrebná úroveň financovania kľúčových politík EÚ, čo im umožní splniť poslanie a ciele;

17.  v tejto súvislosti žiada, aby sa zabezpečila táto úroveň financovania programov a politík EÚ prezentovaných v poradí, ktoré odráža štruktúru VFR, ako navrhuje Komisia, a uvedené v podrobnej tabuľke (prílohy III a IV k tomuto uzneseniu); požaduje, aby sa zodpovedajúcim spôsobom upravili príslušné stropy záväzkov a platieb, ako sa uvádza v prílohe I a II k tomuto uzneseniu:

i.  zvýšiť rozpočet programu Horizont Európa až na úroveň 120 mld. EUR v cenách z roku 2018;

ii.  zvýšiť rozpočtové prostriedky pre Fond InvestEU tak, aby zodpovedali celkovej úrovni finančných nástrojov na roky 2014 – 2020 zlúčených v novom programe;

iii.  zvýšiť úroveň financovania dopravnej infraštruktúry prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (NPE - Doprava);

iv.  zdvojnásobiť osobitné financovanie pre MSP (v porovnaní s COSME) v programe jednotného trhu s cieľom zlepšiť ich prístup na trhy, zlepšiť obchodné podmienky a konkurencieschopnosť podnikov a podporiť podnikanie;

v.  dosiahnuť ďalšie zvýšenie v programe jednotného trhu na financovanie nového cieľa v oblasti dohľadu nad trhom;

vi.  zdvojnásobiť navrhovanú úroveň financovania pre program EÚ na boj proti podvodom a zvýšiť úroveň financovania programu FISCALIS;

vii.  vyčleniť osobitné rozpočtové prostriedky na udržateľný cestovný ruch;

viii.  ďalej zvýšiť prostriedky na európsky vesmírny program, najmä s cieľom posilniť systém SSA/GOVSATCOM, ako aj program Copernicus;

ix.  zachovať financovanie politiky súdržnosti pre EÚ-27 na úrovni rozpočtov na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení;

x.  zdvojnásobiť prostriedky v ESF+ na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí (v rámci súčasnej iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí) a zároveň zabezpečiť účinnosť programu a jeho pridanú hodnotu;

xi.  vyčleniť osobitné rozpočtové prostriedky (5,9 miliardy EUR) na záruku pre deti s cieľom bojovať proti chudobe detí v rámci EÚ aj prostredníctvom jej vonkajších činností;

xii.  strojnásobiť súčasný rozpočet na program Erasmus+;

xiii.   zabezpečiť dostatočnú úroveň financovania pre program DiscoverEU (Interrail);

xiv.  zvýšiť súčasné financovanie programu Kreatívna Európa;

xv.  zvýšiť súčasné financovanie programu Práva a hodnoty a vyčleniť osobitné rozpočtové prostriedky pre novú oblasť hodnôt Únie (minimálne 500 miliónov EUR) s cieľom podporiť organizácie občianskej spoločnosti, ktoré podporujú základné hodnoty a demokraciu v rámci EÚ na miestnej a vnútroštátnej úrovni;

xvi.  zachovať financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ-27 na úrovni rozpočtov na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení a zahrnúť do rozpočtu počiatočnú sumu rezervy z poľnohospodárstva;

xvii.  zvýšiť o 10 % rozpočet Európskeho námorného a rybárskeho fondu v súlade s jeho novou úlohou v rámci modrého hospodárstva,

xviii.  zdvojnásobiť súčasné financovanie programu Life+ vrátane finančných prostriedkov vyhradených na biodiverzitu a riadenie sústavy Natura 2000;

xix.  vyčleniť osobitné rozpočtové prostriedky (4,8 miliardy EUR) na nový fond pre spravodlivý energetický prechod s cieľom riešiť spoločenské, sociálno-ekonomické a environmentálne vplyvy na pracovníkov a komunity, ktorých nepriaznivo ovplyvňuje prechod z uhlia a závislosť od uhlíka;

xx.  posilniť nástroje na podporu susedskej politiky a rozvojových politík (3,5 mld. EUR) s cieľom viac prispieť k financovaniu investičného plánu pre Afriku;

xxi.  obnoviť minimálne úroveň z roku 2020 pre všetky agentúry a zároveň brániť vyššiu úroveň navrhnutú Komisiou, a to aj pre agentúry, ktorým boli udelené nové právomoci a povinnosti, a požadovať komplexný prístup k financovaniu z poplatkov;

xxii.  zachovať úroveň financovania niekoľkých programov EÚ z rokov 2014 – 2020 (napr. vyraďovanie jadrových zariadení, spolupráca so zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ)) vrátane tých, pri ktorých sa navrhuje, aby sa zlúčili do väčších programov (napr. pomoc pre najodkázanejšie osoby, zdravie, práva spotrebiteľov), a v prípade ktorých návrh Komisie tak predstavuje reálne zníženie;

xxiii.  stanoviť, s výhradou uvedených zmien, finančné krytie všetkých ostatných programov na úrovni navrhnutej Komisiou vrátane programov NPE – Energetika, NPE – digitálne technológie, programu Digitálna Európa, Európskeho obranného fondu a humanitárnej pomoci;

18.  má v úmysle zabezpečiť dostatočnú úroveň financovania na základe návrhu Komisie pre okruh 4 (Migrácia a riadenie hraníc) a okruh 5 (Bezpečnosť a obrana) vrátane reakcie na krízy; opätovne potvrdzuje svoju dlhodobú pozíciu, že na nové politické priority treba vyčleniť dodatočné finančné prostriedky, aby sa nenarušovali existujúce politiky a programy a ich financovanie v rámci nového VFR;

19.  má v úmysle brániť návrh Komisie, aby sa zabezpečila dostatočná úroveň financovania pre silnú, efektívnu a vysoko kvalitnú európsku verejnú správu v službách všetkých Európanov; pripomína, že počas súčasného VFR inštitúcie EÚ a orgány a decentralizované agentúry implementovali zníženie počtu zamestnancov o 5 %, a domnieva sa, že by sa na ne nemali vzťahovať žiadne ďalšie zníženia, ktoré by mohli ohroziť priamu realizáciu politík Únie; opätovne pripomína svoju dôraznú opozíciu voči opakovaniu postupu takzvaného prerozdelenia zamestnancov pre agentúry;

20.  je rozhodnutý zabrániť vzniku ďalšej platobnej krízy v prvých rokoch VFR na roky 2021 – 2027, ako sa to stalo v súčasnom období; domnieva sa, že celkový strop platieb musí zohľadňovať nebývalý objem nesplatených záväzkov na konci roka 2020, ktoré sa neustále zvyšujú v dôsledku výrazných oneskorení vo vykonávaní a ktoré budú musieť byť vyrovnané v rámci budúceho VFR; požaduje preto, aby sa celková úroveň platieb, ako aj ročné stropy platieb, a to najmä na začiatku obdobia, stanovili na primeranej úrovni, ktorá náležite zohľadní túto situáciu; má v úmysle prijať iba malý a riadne odôvodnený rozdiel medzi záväzkami a platbami budúceho VFR;

21.  na základe uvedených skutočností uvádza v prílohe III a IV tabuľku k tomuto uzneseniu s presnými údajmi navrhnutými pre každú politiku a program EÚ; pripomína, že na účely porovnania chce zachovať štruktúru jednotlivých programov EÚ tak, ako ich navrhla Komisia, a bez toho, aby boli dotknuté možné zmeny, ktoré môžu byť vyžadované počas legislatívneho postupu vedúceho k prijatiu týchto programov;

Preskúmanie v polovici obdobia

22.  zdôrazňuje potrebu zachovať revíziu VFR v polovici obdobia, ktorá vychádza z pozitívneho precedensu stanoveného v súčasnom rámci, a požaduje:

i.  povinnú a právne záväznú revíziu v polovici trvania na základe preskúmania fungovania VFR a s prihliadnutím na posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľa v oblasti klímy, uplatňovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja a rodovej rovnosti a vplyvu opatrení na zjednodušenie na príjemcov;

ii.  aby bol príslušný návrh Komisie predložený včas, aby nasledujúci Parlament a Komisia mohli prijať zmysluplnú úpravu rámca na roky 2021 - 2027, najneskôr však do 1. júla 2023;

iii.  aby sa na základe takejto revízie neznížilo finančné krytie vopred pridelené jednotlivým krajinám.

Flexibilita

23.  víta návrhy Komisie o flexibilite, ktoré predstavujú dobrý základ pre rokovania; súhlasí s celkovou štruktúrou mechanizmov flexibility vo VFR na roky 2021 – 2027; zdôrazňuje, že osobitné nástroje majú rôzne poslanie a reagujú na odlišné potreby, a nesúhlasí s akýmikoľvek snahami o ich zlúčenie; dôrazne podporuje jednoznačné ustanovenie, že viazané aj platobné rozpočtové prostriedky vyplývajúce z používania osobitných nástrojov by sa mali zapísať do rozpočtu nad rámec príslušných stropov VFR, ako aj zrušenie akéhokoľvek obmedzenia hornej hranice úprav vyplývajúcich z celkovej rezervy na platby; požaduje zavedenie niekoľkých ďalších zlepšení, okrem iného:

i.  doplnenie rezervy Únie o sumu zodpovedajúcu príjmom plynúcim z pokút a penále;

ii.  okamžité opätovné použitie prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená počas roka n-2, vrátane tých, ktoré vyplývajú zo záväzkov prijatých v rámci súčasného VFR;

iii.  sprístupnenie prepadnutých súm z osobitných nástrojov pre všetky osobitné nástroje, a nielen nástroj flexibility;

iv.  vyššie pridelené prostriedky pre nástroj flexibility, rezervu na núdzovú pomoc, Fond solidarity Európskej únie a rezervu na nepredvídané udalosti, pre ktorú by nemala platiť povinná kompenzácia.

Trvanie

24.  zdôrazňuje, že trvanie VFR sa musí postupne predĺžiť na obdobie 5+5 rokov s povinnou revíziou v polovici obdobia; akceptuje, že nasledujúci VFR by mal byť stanovený na obdobie siedmich rokov ako prechodné riešenie, ktoré sa uplatní posledný krát; očakáva, že podrobné úpravy spojené s vykonávaním rámca 5+5 rokov budú schválené v čase revízie VFR na roky 2021 – 2027 v polovici obdobia;

Štruktúra

25.  akceptuje celkovú štruktúru siedmich okruhov VFR podľa návrhu Komisie, ktorá do značnej miery zodpovedá vlastnému návrhu Parlamentu; domnieva sa, že táto štruktúra umožňuje väčšiu transparentnosť, zlepšuje viditeľnosť výdavkov EÚ, pričom zachováva potrebnú mieru flexibility; okrem toho súhlasí s vytvorením zoskupení programov, ktoré by mali viesť k výraznému zjednodušeniu a racionalizácii štruktúry rozpočtu EÚ a k jeho jednoznačnému zosúladeniu s okruhmi VFR;

26.  berie na vedomie, že Komisia navrhuje znížiť počet programov EÚ o viac ako tretinu; zdôrazňuje, že pozícia Parlamentu, pokiaľ ide o štruktúru a zloženie 37 nových programov bude stanovená v rámci prijímania príslušných sektorových legislatívnych aktov; očakáva, že v navrhovanej rozpočtovej nomenklatúre sa v každom prípade odzrkadlia všetky jednotlivé zložky každého programu spôsobom, ktorý zaručuje transparentnosť a poskytuje úroveň informácií potrebnú na to, aby rozpočtový orgán mohol stanoviť ročný rozpočet a dohliadal na jeho plnenie;

Zásada jednotnosti rozpočtu

27.  víta navrhované začlenenie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu Únie, čo zodpovedá dlhodobej požiadavke Parlamentu týkajúcej sa všetkých mimorozpočtových nástrojov; pripomína, že zásada jednotnosti, podľa ktorej majú byť všetky položky príjmov a výdavkov Únie uvedené v rozpočte, je požiadavkou stanovenou v zmluve, ako aj základným predpokladom demokracie;

28.  nesúhlasí preto s logikou a odôvodnením vytvárania nástrojov mimo rozpočtu, ktoré bránia parlamentnej kontrole verejných financií a znižujú transparentnosť rozhodovacieho procesu; domnieva sa, že rozhodnutia o zriadení takýchto nástrojov obchádzajú Parlament, pokiaľ ide o jeho trojitú zodpovednosť legislatívneho, rozpočtového aj kontrolného orgánu; domnieva sa, že ak sú výnimky považované za potrebné na dosiahnutie určitých osobitných cieľov, napríklad použitím finančných nástrojov alebo trustových fondov, mali by byť úplne transparentné a riadne odôvodnené dokázanou doplnkovosťou a pridanou hodnotou a mali by sa opierať o dôsledné rozhodovacie postupy a ustanovenia týkajúce sa zodpovednosti;

29.  zdôrazňuje však, že začlenenie týchto nástrojov do rozpočtu EÚ by nemalo viesť k zníženiu financovania iných politík a programov EÚ; poukazuje preto na potrebu rozhodnúť o celkovej úrovni budúceho VFR bez výpočtu pridelených prostriedkov vo výške 0,03 % HND EÚ, ktoré zodpovedajú Európskemu rozvojovému fondu a ktoré by sa mali pripočítať k schváleným stropom;

30.  zdôrazňuje, že stropy VFR by nemali brániť financovaniu cieľov politík Únie prostredníctvom jej rozpočtu; očakáva preto, že vždy, keď to bude potrebné na financovanie nových politických cieľov, zabezpečí sa revízia stropov VFR smerom nahor bez toho, aby sa museli použiť medzivládne metódy financovania;

B. LEGISLATÍVNE OTÁZKY

Právny štát

31.  zdôrazňuje, že je dôležitý nový mechanizmus, ktorým sa zabezpečí dodržiavanie hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), pričom voči členským štátom, ktoré ich nerešpektujú, bude možné vyvodiť finančné dôsledky; varuje však, že koneční príjemcovia rozpočtu Únie by v žiadnom prípade nemali byť ovplyvnení nedodržiavaním základných práv a zásad právneho štátu ich vládou; zdôrazňuje preto, že opatrenia by nemali mať vplyv na povinnosť vládnych orgánov alebo členských štátov vykonávať platby konečným prijímateľom alebo príjemcom;

Riadny legislatívny postup a delegované akty

32.  zdôrazňuje, že programové ciele a priority výdavkov, pridelené rozpočtové prostriedky, oprávnenosť, kritériá výberu a udeľovania, podmienky, definície a metódy výpočtu by sa mali určiť v príslušných právnych predpisoch, pričom by sa mali riadne dodržiavať výsadné práva Parlamentu ako spoluzákonodarcu; zdôrazňuje, že keď takéto opatrenia, ktoré môžu zahŕňať dôležité politické rozhodnutia, nie sú zahrnuté do základného aktu, mali by sa prijať prostredníctvom delegovaných aktov; v tejto súvislosti sa domnieva, že viacročné a/alebo ročné pracovné programy by sa vo všeobecnosti mali prijímať prostredníctvom delegovaných aktov;

33.  pripomína úmysel Parlamentu vždy, keď je to potrebné, posilniť ustanovenia týkajúce sa správy, zodpovednosti, transparentnosti a parlamentného dohľadu, posilnenia právomocí miestnych a regionálnych orgánov a ich partnerov, ako aj zapojenia mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti do ďalšej generácie programov; má tiež v úmysle v prípade potreby zlepšiť a objasniť súdržnosť a synergie medzi rôznymi fondmi a politikami a v rámci nich; uznáva potrebu zvýšenej flexibility v prideľovaní zdrojov v rámci určitých programov, ale zdôrazňuje, že by to nemalo byť na úkor ich pôvodných a dlhodobých politických cieľov, predvídateľnosti a práv Parlamentu;

Ustanovenia o preskúmaní

34.  upozorňuje, že do jednotlivých programov a nástrojov VFR by sa mali zahrnúť podrobné a účinné doložky o preskúmaní, aby sa zabezpečilo, že sa vykonajú ich zmysluplné posúdenia a že Parlament sa následne riadne zapojí do všetkých rozhodnutí prijatých v súvislosti s potrebnými úpravami;

Legislatívne návrhy

35.  vyzýva Komisiu, aby predložila príslušné legislatívne návrhy nad rámec tých, ktoré predložila, a najmä návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje fond na spravodlivý energetický prechod, ako aj osobitný program trvalo udržateľného cestovného ruchu; podporuje tiež zavedenie európskej záruky pre deti v rámci ESF+, začlenenie vetvy osobitných hodnôt Únie do programu Práva a hodnoty, ako aj revíziu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že príslušné návrhy Komisie neobsahujú opatrenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám článku 174 ZFEÚ vo vzťahu k najsevernejším regiónom s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a ostrovným, cezhraničným a horským regiónom; domnieva sa, že by sa mala navrhnúť aj revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách, kedykoľvek to bude potrebné v dôsledku rokovaní o VFR;

C. VLASTNÉ ZDROJE

36.  zdôrazňuje, že súčasný systém vlastných zdrojov je veľmi zložitý, nespravodlivý, netransparentný a pre občanov EÚ úplne nezrozumiteľný; opäť vyzýva, aby sa prijal zjednodušený systém, ktorý bude pre občanov EÚ zrozumiteľnejší;

37.  víta v tejto súvislosti ako dôležitý krok k ambicióznejšej reforme súbor návrhov Komisie o novom systéme vlastných zdrojov prijatý 2. mája 2018; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 5/2018 k návrhu Komisie o novom systéme vlastných zdrojov Európskej únie, v ktorom zdôraznil, že je potrebný lepší výpočet a ďalšie zjednodušenie systému;

38.  pripomína, že zavedenie nových vlastných zdrojov by malo mať dvojaký účel: po prvé, dosiahnuť podstatné zníženie podielu príspevkov založených na HND, a po druhé, zaručiť primerané financovanie výdavkov EÚ v rámci VFR po roku 2020;

39.  podporuje navrhovanú modernizáciu existujúcich vlastných zdrojov, čo znamená:

–  zachovanie ciel ako tradičného vlastného zdroja EÚ a zároveň zníženie percentuálneho podielu, ktorý si členské štáty ponechávajú ako poplatok za výber, a návrat k pôvodnej sadzbe vo výške 10 %;

–  zjednodušenie vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty, t. j. zavedenie jednotnej sadzby bez výnimiek;

–  zachovanie vlastného zdroja založeného na HND, pričom jeho podiel na financovaní rozpočtu EÚ by sa mal postupne dostať na úroveň 40 % a zároveň by sa mala zachovať jeho funkcia vyvažovania;

40.  požaduje, v súlade s návrhom Komisie, programované zavedenie koša nových vlastných zdrojov, ktorý by bez zvýšenia fiškálneho zaťaženia občanov zodpovedal základným strategickým cieľom EÚ, ktorých európska pridaná hodnota je evidentná a nenahraditeľná:

–  správne fungovanie, konsolidáciu a posilnenie jednotného trhu, najmä zavedením spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) ako základu nového vlastného zdroja prostredníctvom stanovenia jednotnej sadzby poplatkov z príjmov vyplývajúcich z CCCTB a zdanenia veľkých koncernov v digitálnom sektore, ktoré majú prospech z jednotnom trhu;

–  boj proti zmene klímy a zrýchlenie energetickej transformácie prostredníctvom opatrení, ako je podiel príjmu zo systému obchodovania s emisiami;

–  boj za ochranu životného prostredia prostredníctvom príspevku založeného na množstve nerecyklovaných plastových obalov;

41.  požaduje rozšírenie zoznamu potenciálnych nových vlastných zdrojov, ktoré by mohli zahŕňať:

–  vlastný zdroj založený na dani z finančných transakcií (DFT), pričom vyzýva všetky členské štáty, aby dosiahli dohodu o účinnej schéme;

–  zavedenie mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach ako nového vlastného zdroja pre rozpočet EÚ, ktorý by mal zabezpečiť rovnaké podmienky v oblasti medzinárodného obchodu a obmedziť presúvanie výroby do zahraničia, pričom by znamenal začlenenie nákladov na boj proti zmene klímy do ceny dovážaného tovaru;

42.  dôrazne schvaľuje zrušenie všetkých rabatov a iných korekčných mechanizmov, v prípade ktorých by sa podľa potreby mohlo zaviesť obmedzené obdobie postupného rušenia;

43.  trvá na zavedení ďalších príjmov, ktoré by mali predstavovať mimoriadne príjmy do rozpočtu EÚ bez toho, aby to znamenalo zodpovedajúce zníženie príspevkov založených na HND:

–  pokuty zaplatené spoločnosťami za porušenie pravidiel Únie alebo pokuty za oneskorené platby príspevkov;

–  príjmy z pokút vyplývajúcich z rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie vrátane jednorazových platieb alebo penále uložených členským štátom, ktoré pochádzajú z konaní vo veci porušenia právnych predpisov;

44.  okrem toho zdôrazňuje zavedenie iných foriem príjmov v súlade s návrhmi Komisie, ako sú:

–  poplatky spojené s vykonávaním mechanizmov priamo spojených s EÚ, ako je európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS);

–  razobné vo forme pripísaných príjmov na účely financovania nového nástroja stabilizácie investícií;

45.  upozorňuje na potrebu zachovať dôveryhodnosť rozpočtu EÚ vo vzťahu k finančným trhom, čo znamená zvýšenie stropov vlastných zdrojov;

46.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh riešenia paradoxnej situácie, pri ktorej sa príspevky Spojeného kráľovstva v rámci nesplatených záväzkov (RAL) v období do roku 2021 zaúčtujú do rozpočtu ako všeobecné príjmy, a tak sa započítajú do stropu vlastných zdrojov, hoci tento strop sa po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ bude vypočítavať na základe HND 27 členských štátov EÚ, čiže bez Spojeného kráľovstva; domnieva sa, že príspevky Spojeného kráľovstva by sa naopak mali vypočítať nad rámec stropu vlastných zdrojov;

47.  upozorňuje na skutočnosť, že colná únia je dôležitým zdrojom finančnej kapacity Európskej únie; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu harmonizovať colné kontroly a správu v celej Únii s cieľom predchádzať podvodom a nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie a bojovať proti nim;

48.  dôrazne podporuje predloženie návrhu nariadenia Rady Komisiou, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie; pripomína, že Parlament musí udeliť súhlas s týmto nariadením; pripomína, že toto nariadenie tvorí neoddeliteľnú súčasť balíka týkajúceho sa vlastných zdrojov, ktorý predložila Komisia, a očakáva, že Rada k štyrom súvisiacim textom o vlastných zdrojoch bude pristupovať ako k jednému balíku spolu s VFR;

D. ZMENY NÁVRHU NARIADENIA, KTORÝM SA STANOVUJE VFR NA ROKY 2021 AŽ 2027

49.  zastáva názor, že návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 by sa mal zmeniť takto:

Zmena    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Zmena

1)  Vzhľadom na potrebu primeranej úrovne predvídateľnosti pri príprave a realizácii strednodobých investícií by sa trvanie viacročného finančného rámca malo stanoviť na sedem rokov počnúc 1. januárom 2021.

1)  Vzhľadom na potrebu primeranej úrovne predvídateľnosti pri príprave a realizácii strednodobých investícií, ako aj potrebu demokratickej legitímnosti a zodpovednosti by sa trvanie viacročného finančného rámca (VFR) malo stanoviť na sedem rokov so začiatkom 1. januára 2021 s cieľom následne prejsť na obdobie päť plus päť rokov, ktoré by bolo zosúladené s politickým cyklom Európskeho parlamentu a Komisie.

Zmena    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Zmena

2)  Ročné stropy pre viazané rozpočtové prostriedky podľa kategórie výdavkov a ročné stropy pre platobné rozpočtové prostriedky zavedené viacročným finančným rámcom musia dodržiavať príslušné stropy pre záväzky a vlastné zdroje, ktoré sú stanovené v súlade s rozhodnutím Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie prijatým v súlade s článkom 311 tretím odsekom ZFEÚ.

2)  VRF by mal stanoviť ročné stropy pre viazané rozpočtové prostriedky podľa kategórie výdavkov a ročné stropy pre platobné rozpočtové prostriedky, aby sa zabezpečilo, že výdavky Únie sa budú vyvíjať riadnym spôsobom a v rámci limitov vlastných zdrojov, pričom sa tiež zaručí, že Únia bude schopná zabezpečiť si prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a vykonávanie svojich politík v súlade s článkom 311 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a plniť svoje záväzky voči tretím stranám v súlade s článkom 323 ZFEÚ.

Zmena    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Zmena

 

2a)  Výška stropov by sa mala stanoviť na základe súm potrebných na financovanie a fungovanie programov a politík Únie, ako aj požadovaných rezerv, ktoré by sa mali ponechať na úpravu podľa budúcich potrieb. Okrem toho by stropy platieb mali predstavovať veľkú sumu nesplatených záväzkov očakávaných na konci roka 2020. Sumy stanovené v tomto nariadení, ako aj v základných aktoch pre programy na roky 2021 – 2027 by sa mali dohodnúť v cenách z roku 2018 a v záujme zjednodušenia a predvídateľnosti by sa mali upraviť na základe fixného deflátora vo výške 2 % ročne.

Zmena    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Zmena

3)  Ak je potrebné mobilizovať záruky zo všeobecného rozpočtu Únie za finančnú pomoc oprávneným členským štátom v súlade s článkom 208 ods. 1] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. [xxx/201x] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), potrebná suma by sa mala mobilizovať nad rámec stropov viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov viacročného finančného rámca, mal by sa však dodržať strop vlastných zdrojov.

3)  Ak je potrebné mobilizovať záruky zo všeobecného rozpočtu Únie za finančnú pomoc oprávneným členským štátom v súlade s článkom 208 ods. 1] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. [xxx/201x] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), potrebná suma by sa mala mobilizovať nad rámec stropov viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov VFR, a mala by sa preto zohľadniť pri stanovení prípadného stropu vlastných zdrojov.

Zmena    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Zmena

4)  Vo viacročnom finančnom rámci by sa nemal brať ohľad na rozpočtové položky financované z pripísaných príjmov v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4)  Pripísané príjmy na financovanie rozpočtových položiek v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa nemali započítavať do stropov VFR, ale všetky dostupné informácie by mali byť zobrazené úplne transparentne počas postupu prijímania ročného rozpočtu a počas jeho plnenia.

Zmena    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Zmena

6)  S cieľom umožniť Únii, aby si plnila svoje záväzky v súlade s článkom 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) by sa mala v maximálnej možnej miere uplatňovať špecifická flexibilita.

6)  V rámci VFR by sa mala zabezpečiť maximálna flexibilita, aby sa zaručilo najmä, že Únia si bude môcť plniť svoje záväzky v súlade s článkom 311 a článkom 323 ZFEÚ.

Zmena    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Zmena

7)  Na to, aby mohla Únia reagovať na osobitné nepredvídané okolnosti alebo aby sa mohli financovať jasne definované výdavky, ktoré nie je možné financovať v rámci výšky stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov stanovených vo viacročnom finančnom rámci, sú v záujme zabezpečenia plynulého rozpočtového postupu potrebné tieto osobitné nástroje: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, Fond solidarity Európskej únie, rezerva na núdzovú pomoc, celková rezerva na záväzky (rezerva Únie), nástroj flexibility a rezerva na nepredvídané udalosti. Účelom rezervy na núdzovú pomoc nie je reagovať na následky kríz súvisiacich s trhom, ktoré majú vplyv na poľnohospodársku výrobu alebo distribúciu. Malo by sa preto prijať osobitné ustanovenie, ktoré by v prípade potreby použitia osobitných nástrojov umožnilo zahrnúť do rozpočtu viazané a zodpovedajúce platobné rozpočtové prostriedky nad rámec stropov stanovených vo viacročnom finančnom rámci.

7)  Na to, aby mohla Únia reagovať na osobitné nepredvídané okolnosti alebo aby sa mohli financovať jasne definované výdavky, ktoré nie je možné financovať v rámci výšky stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov stanovených vo VFR, čo umožní plynulý rozpočtový postup, sú potrebné tieto osobitné nástroje: Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, Fond solidarity Európskej únie, rezerva na núdzovú pomoc, celková rezerva na záväzky (rezerva Únie na záväzky), nástroj flexibility a rezerva na nepredvídané udalosti. Malo by sa preto prijať osobitné ustanovenie, ktoré by v prípade potreby použitia osobitných nástrojov umožnilo zahrnúť do rozpočtu viazané a zodpovedajúce platobné rozpočtové prostriedky nad rámec stropov stanovených vo viacročnom finančnom rámci.

Zmena    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Zmena

 

7 a)  Najmä vzhľadom na to, že Únia a jej členské štáty by mali vynaložiť maximálne úsilie s cieľom zabezpečiť, aby sa záväzky schválené rozpočtovým orgánom skutočne používali na pôvodný účel, malo by byť možné mobilizovať viazané rozpočtové prostriedky, ktoré sa nepoužili alebo ktorých viazanosť sa zrušila prostredníctvom rezervy Únie na záväzky, a to za predpokladu, že týmto postupom príjemcovia neobchádzajú príslušné pravidlá rušenia viazanosti prostriedkov.

Zmena    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Zmena

9)  Mali by sa stanoviť pravidlá aj pre iné situácie, ktoré si môžu vyžadovať úpravy viacročného finančného rámca. Tieto úpravy môžu byť dôsledkom oneskoreného prijatia nových pravidiel alebo programov v rámci zdieľaného riadenia alebo dôsledkom opatrení, ktoré boli prijaté v súlade s príslušnými základnými aktmi a ktoré súvisia s riadnou správou hospodárskych záležitostí alebo ochranou rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch.

9)  Mali by sa stanoviť pravidlá aj pre iné situácie, ktoré si môžu vyžadovať úpravy viacročného finančného rámca. Tieto úpravy môžu byť dôsledkom oneskoreného prijatia nových pravidiel alebo programov v rámci zdieľaného riadenia alebo pozastavenia rozpočtových záväzkov v súlade s príslušnými základnými aktmi.

Zmena    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Zmena

10)  V polovici obdobia vykonávania viacročného finančného rámca je potrebné vykonať preskúmanie jeho fungovania. Výsledky tohto preskúmania by sa mali zohľadniť pri každej revízii tohto nariadenia vykonanej s ohľadom na zostávajúce roky viacročného finančného rámca.

10)  S cieľom zohľadniť nové politiky a priority by sa mal VFR revidovať v polovici trvania na základe preskúmania jeho fungovania a vykonávania, ktorého súčasťou by mala byť aj správa, v ktorej budú uvedené metódy praktického vykonávania finančného rámca v trvaní päť plus päť rokov.

Zmena    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Zmena

 

10 a)  Aby si Únia splnila záväzok byť priekopníkom v plnení cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vrátane rodovej rovnosti, mala by sa vypracovať revízia VFR so zreteľom na pokrok dosiahnutý v jeho vykonávaní vo všetkých politikách a iniciatívach EÚ v období 2021 – 2027, meraný na základe výkonnostných ukazovateľov vypracovaných Komisiou, ako aj pokrok v zohľadňovaní rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach EÚ. Revízia VFR sa takisto vypracuje s prihliadnutím na pokrok dosiahnutý v plnení celkového cieľa 25 % výdavkov EÚ na ciele v oblasti klímy v období VFR na roky 2021 – 2027 a cieľa 30 % výdavkov, ktorý sa má dosiahnuť čo najskôr, najneskôr však do roku 2027, pričom sa tiež meria na základe ukazovateľov výkonnosti, ktoré rozlišujú medzi zmierňovaním a adaptáciou. Revízia by mala na základe konzultácie s vnútroštátnymi a miestnymi zainteresovanými stranami posúdiť aj to, či prijaté zjednodušujúce opatrenia skutočne dosiahli zníženie administratívnej záťaže príjemcov pri vykonávaní programov.

Zmena    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Zmena

 

12 a)  Všetky výdavky na úrovni Únie určené na vykonávanie jej politík na základe zmlúv sú výdavky Únie v zmysle článku 310 ods. 1 ZFEÚ, a preto by sa mali zahrnúť do jej rozpočtu v súlade s rozpočtovým postupom stanoveným v článku 314 ZFEÚ, čím sa zabezpečí dodržiavanie základných zásad demokratického zastúpenia občanov v rozhodovacom procese, parlamentný dohľad nad verejnými financiami a transparentnosť rozhodovania. Zdôrazňuje, že stropy VFR nesmú brániť financovaniu politických cieľov Únie prostredníctvom rozpočtu Únie. Preto treba umožniť revíziu VFR smerom nahor vždy, keď to bude potrebné, aby sa uľahčilo financovanie politík Únie, najmä nových cieľov politík, a to bez medzivládnych alebo kvázi medzivládnych metód financovania.

Zmena    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Zmena

13)  Osobitné pravidlá je potrebné prijať aj v súvislosti s financovaním veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, ktorých životnosť výrazne presahuje trvanie viacročného finančného rámca. Je potrebné stanoviť maximálnu výšku príspevkov na tieto projekty zo všeobecného rozpočtu Únie, čím sa zabezpečí, že nebudú mať žiaden vplyv na iné projekty financované z tohto rozpočtu.

13)  Osobitné pravidlá je potrebné prijať aj v súvislosti s financovaním veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, ktorých životnosť výrazne presahuje trvanie viacročného finančného rámca. Financovanie týchto rozsiahlych projektov, ktoré majú pre Úniu strategický význam, sa musí zabezpečiť vo všeobecnom rozpočte Únie, je však potrebné stanoviť maximálnu výšku jeho príspevkov na tieto projekty, čím sa zabezpečí, že prípadné prekročenie nákladov nebude mať vplyv na iné projekty financované z tohto rozpočtu;

Zmena    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Zmena

14)  Je nevyhnutné stanoviť všeobecné pravidlá medziinštitucionálnej spolupráce v priebehu rozpočtového postupu.

14)  Treba stanoviť všeobecné pravidlá transparentnosti a medziinštitucionálnej spolupráce v rámci rozpočtového postupu, ktoré budú rešpektovať rozpočtové právomoci inštitúcií stanovené v zmluvách s cieľom zabezpečiť, aby sa rozpočtové rozhodnutia prijímali čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanom, ako sa vyžaduje v článku 10 ods. 3 Zmluvy o EÚ, a hladký priebeh rozpočtového postupu, ako sa stanovuje v článku 312 ods. 3 podods. 2 ZFEÚ;

Zmena    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Zmena

15)  Návrh nového viacročného finančného rámca by mala Komisia predložiť do 1. júla 2025, aby ho inštitúcie mohli prijať v dostatočnom časovom predstihu pred začatím nasledujúceho viacročného finančného rámca. Ak pred uplynutím obdobia uplatňovania viacročného finančného rámca stanoveného v tomto nariadení nie je prijatý nový finančný rámec, stropy zodpovedajúce poslednému roku stanovenému v tomto nariadení sa v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ budú uplatňovať naďalej.

15)  Návrh nového viacročného finančného rámca by mala Komisia predložiť do 1. júla 2025. Tento časový rámec poskytne novozvolenej Komisii čas potrebný na prípravu návrhov a Európskemu parlamentu, ktorý vznikne po voľbách v roku 2024, umožní predložiť svoju vlastnú pozíciu k VFR po roku 2027. Umožní tiež, aby ho inštitúcie mohli prijať v dostatočnom časovom predstihu pred začatím nasledujúceho viacročného finančného rámca. Ak pred uplynutím obdobia uplatňovania viacročného finančného rámca stanoveného v tomto nariadení nie je prijatý nový finančný rámec, stropy zodpovedajúce poslednému roku stanovenému v tomto nariadení sa v súlade s článkom 312 ods. 4 ZFEÚ budú uplatňovať naďalej.

Zmena    16

Návrh nariadenia

Kapitola 1 – článok 3 – názov

Text predložený Komisiou

Zmena

Dodržiavanie stropu vlastných zdrojov

Súvislosť s vlastnými zdrojmi

Zmena    17

Návrh nariadenia

Kapitola 1 – článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Zmena

4.  V žiadnom roku, na ktorý sa vzťahuje VFR, nesmú celkové požadované platobné rozpočtové prostriedky po ročnej úprave a po zohľadnení všetkých ostatných úprav a revízií, ako aj uplatnenia článku 2 ods. 2 a 3, viesť k takej sadzbe výberu vlastných zdrojov, ktorá presahuje strop vlastných zdrojov stanovený v súlade s platným rozhodnutím Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie prijatým v súlade s článkom 311 tretím odsekom ZFEÚ (ďalej len „rozhodnutie o vlastných zdrojoch“).

4.  V žiadnom roku, na ktorý sa vzťahuje VFR, nesmú celkové požadované platobné rozpočtové prostriedky po ročnej úprave a po zohľadnení všetkých ostatných úprav a revízií, ako aj uplatnenia článku 2 ods. 2 a 3, viesť k takej sadzbe výberu vlastných zdrojov, ktorá presahuje limity vlastných zdrojov Únie bez toho, aby bola dotknutá povinnosť Únie zabezpečiť si prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a vykonávanie svojich politík v súlade s článkom 311 ods. 1 ZFEÚ, a povinnosť inštitúcií zabezpečiť, aby boli k dispozícii finančné prostriedky, ktoré Únii umožnia plniť jej právne záväzky voči tretím stranám v súlade s článkom 323 ZFEÚ.

Zmena    18

Návrh nariadenia

Kapitola 1 – článok 3 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Zmena

5.  V prípade potreby sa stropy stanovené vo VFR znížia, aby sa dodržal strop vlastných zdrojov stanovený v súlade s platným rozhodnutím o vlastných zdrojoch.

vypúšťa sa

Zmena    19

Návrh nariadenia

Kapitola 2 – článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Zmena

4.  Bez toho, aby boli dotknuté články 6, 7 a 8, sa nesmú vykonať žiadne ďalšie technické úpravy týkajúce sa dotknutého roka, a to ani počas daného roka, ani formou následných korekcií počas nasledujúcich rokov.

vypúšťa sa

Zmena    20

Návrh nariadenia

Kapitola 2 – článok 7 – názov

Text predložený Komisiou

Zmena

Úpravy v dôsledku opatrení, ktoré súvisia s riadnou správou hospodárskych záležitostí alebo ochranou rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch

Úpravy týkajúce sa pozastavenia rozpočtových záväzkov

Zmena    21

Návrh nariadenia

Kapitola 2 – článok 7

Text predložený Komisiou

Zmena

Ak sa v súlade s príslušnými základnými aktmi zruší pozastavenie rozpočtových záväzkov týkajúcich sa fondov Únie, ku ktorému došlo v dôsledku opatrení, ktoré súvisia s riadnou správou hospodárskych záležitostí alebo ochranou rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, sumy zodpovedajúce pozastaveným záväzkom sa presunú do nasledujúcich rokov a príslušné stropy VFR sa zodpovedajúcim spôsobom upravia. Pozastavené záväzky z roku n nemožno opäť zahrnúť do rozpočtu po roku n+2.

Ak sa v súlade s príslušnými základnými aktmi zruší pozastavenie rozpočtových záväzkov, zodpovedajúce sumy sa presunú do nasledujúcich rokov a príslušné stropy VFR sa zodpovedajúcim spôsobom upravia. Pozastavené záväzky z roku n nemožno opäť zahrnúť do rozpočtu po roku n+2. Od roku n + 3 sa suma zodpovedajúca prepadnutým záväzkom zapíše do rezervy Únie na záväzky podľa článku 12.

Zmena    22

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Zmena

1.  Fond solidarity Európskej únie, ktorého ciele a rozsah pôsobnosti sú vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002, nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 600 mil. EUR (v cenách roku 2018). Najmenej jedna štvrtina uvedenej ročnej sumy zostane každý rok k 1. októbru k dispozícii na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka. Časť ročnej sumy, ktorá sa nepoužije v roku n, sa môže použiť do roku n+1. Časť ročnej sumy, ktorá pochádza z predchádzajúceho roka, sa čerpá ako prvá. Tá časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku n+1, prepadne.

1.  Fond solidarity Európskej únie poskytuje finančnú pomoc v prípade veľkých katastrof, ku ktorým dôjde na území členského štátu alebo kandidátskej krajiny, ako sa vymedzuje v príslušnom základnom akte, a nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 1 000 mil. EUR (v cenách z roku 2018). Najmenej jedna štvrtina uvedenej ročnej sumy zostane každý rok k 1. októbru k dispozícii na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka. Časť ročnej sumy, ktorá sa nepoužije v roku n, sa môže použiť do roku n+1. Časť ročnej sumy, ktorá pochádza z predchádzajúceho roka, sa čerpá ako prvá. Tá časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku n+1, prepadne.

Zmena    23

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Zmena

 

1a.  Rozpočtové prostriedky pre Fond solidarity Európskej únie sa do všeobecného rozpočtu Únie zahrnú ako rezerva.

Zmena    24

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Zmena

2.  Ročná suma rezervy je stanovená na 600 mil. EUR (v cenách roku 2018) a možno ju použiť do roku n+1 v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Tieto rozpočtové prostriedky sa do všeobecného rozpočtu Únie zahrnú ako rezerva. Časť ročnej sumy, ktorá pochádza z predchádzajúceho roka, sa čerpá ako prvá. Tá časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku n+1, prepadne. Najmenej jedna štvrtina ročnej sumy na rok n zostane každý rok k 1. októbru k dispozícii na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka. Zo sumy, ktorá zostane každý rok do 30. septembra k dispozícii, možno na vnútorné alebo vonkajšie operácie mobilizovať maximálne polovicu. Zvyšnú časť sumy, ktorá zostane k dispozícii, možno od 1. októbra mobilizovať na vnútorné alebo vonkajšie operácie na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka.

2.  Ročná suma rezervy na núdzovú pomoc sa stanovuje

na 1 000 mil. EUR (v cenách z roku 2018) a možno ju použiť do roku n+1 v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Tieto rozpočtové prostriedky sa do všeobecného rozpočtu Únie zahrnú ako rezerva. Časť ročnej sumy, ktorá pochádza z predchádzajúceho roka, sa čerpá ako prvá. Tá časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku n+1, prepadne. Najmenej 150 mil. EUR (v cenách z roku 2018) ročnej sumy na rok n zostane každý rok k 1. októbru k dispozícii na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka. Zo sumy, ktorá zostane každý rok do 30. septembra k dispozícii, možno na vnútorné alebo vonkajšie operácie mobilizovať maximálne polovicu. Zvyšnú časť sumy, ktorá zostane k dispozícii, možno od 1. októbra mobilizovať na vnútorné alebo vonkajšie operácie na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca uvedeného roka.

Zmena    25

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – článok 12 – názov

Text predložený Komisiou

Zmena

Celková rezerva na záväzky (rezerva Únie)

Celková rezerva na záväzky (rezerva Únie na záväzky)

Zmena    26

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Zmena

1.  Celkovú rezervu na záväzky (rezervu Únie), ktorá má byť k dispozícii nad rámec stropov stanovených vo VFR na roky 2022 až 2027, tvoria:

a) rezervy, ktoré v rámci stropov VFR pre záväzky z roku n-1 zostali k dispozícii;

b) okrem rezerv uvedených v písmene a) od roku 2023 aj suma zodpovedajúca rozpočtovým prostriedkom, ktorých viazanosť bola zrušená v roku n-2, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 15] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

1.  Celkovú rezervu na záväzky (rezervu Únie na záväzky), ktorá má byť k dispozícii nad rámec stropov stanovených vo VFR na roky 2021 až 2027, tvoria:

a) rezervy, ktoré zostali k dispozícii v rámci stropov VFR na záväzky z predchádzajúcich rokov;

aa) nevyužité viazané rozpočtové prostriedky z roku n-1;

b) suma zodpovedajúca rozpočtovým prostriedkom, ktorých viazanosť bola zrušená v roku n-2, a to bez toho, aby bol dotknutý článok 15] nariadenia o rozpočtových pravidlách;

ba) suma zodpovedajúca sume pozastavených záväzkov z roku n-3, ktoré sa už nemôžu zahrnúť do rozpočtu podľa článku 7;

baa) suma zodpovedajúca sume príjmov pochádzajúcich z pokút a penále.

Zmena    27

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Zmena

2.  Celkovú rezervu na záväzky (rezervu Únie) alebo jej časť môže mobilizovať Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtového postupu podľa článku 314 ZFEÚ.

2.  Celkovú rezervu na záväzky (rezervu Únie na záväzky) alebo jej časť môže mobilizovať Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtového postupu podľa článku 314 ZFEÚ. Rezerva z roku n sa môže mobilizovať na roky n a n+1 prostredníctvom rezervy Únie na záväzky za predpokladu, že to nie je v rozpore s prebiehajúcimi alebo plánovanými opravnými rozpočtami.

Zmena    28

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Zmena

 

3.  Na konci roka 2027 sa sumy, ktoré zostanú k dispozícii v rámci rezervy Únie na záväzky, prenesú do ďalšieho VFR až do roku 2030.

Zmena    29

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Zmena

Nástroj flexibility možno použiť na to, aby sa v danom rozpočtovom roku financovali jasne definované výdavky, ktoré by nebolo možné financovať v rámci výšky stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov. S výhradou druhého pododseku je strop ročnej sumy, ktorá je pre nástroj flexibility k dispozícii, stanovený na 1 000 mil. EUR (v cenách roku 2018).

Nástroj flexibility možno použiť na to, aby sa v danom rozpočtovom roku financovali jasne definované výdavky, ktoré by nebolo možné financovať v rámci výšky stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov, alebo v rámci Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, Fondu solidarity Európskej únie a rezervy na núdzovú pomoc. S výhradou druhého pododseku je strop ročnej sumy, ktorá je pre nástroj flexibility k dispozícii, stanovený na 2 000 mil. EUR (v cenách roku 2018).

Zmena    30

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Zmena

1.  Rezerva na nepredvídané udalosti až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie sa vytvorí mimo stropov VFR ako nástroj reakcie na nepredvídané okolnosti, ktorý možno použiť ako poslednú možnosť. Možno ju mobilizovať len v rámci opravného alebo ročného rozpočtu.

1.  Rezerva na nepredvídané udalosti až do výšky 0,05 % hrubého národného dôchodku Únie sa vytvorí mimo stropov VFR ako nástroj reakcie na nepredvídané okolnosti, ktorý možno použiť ako poslednú možnosť. Možno ju mobilizovať len v rámci opravného alebo ročného rozpočtu. Môžu sa mobilizovať viazané aj platobné rozpočtové prostriedky alebo len platobné rozpočtové prostriedky.

Zmena    31

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Zmena

2.  Pri použití rezervy na nepredvídané udalosti sa v žiadnom danom roku nesmie prekročiť maximálna suma stanovená v ročnej technickej úprave VFR a zároveň sa musí dodržať strop vlastných zdrojov.

2.  Pri použití rezervy na nepredvídané udalosti sa v žiadnom danom roku nesmie prekročiť maximálna suma stanovená v ročnej technickej úprave VFR.

Zmena    32

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Zmena

3.  Sumy, ktoré sú v dôsledku mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti k dispozícii, sú v plnej miere kompenzované rezervami v jednom alebo viacerých okruhoch VFR pre bežný rozpočtový rok alebo budúce rozpočtové roky.

vypúšťa sa

Zmena    33

Návrh nariadenia

Kapitola 3 – článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Zmena

4.  Sumy kompenzované v súlade s odsekom 3 sa v rámci VFR už nesmú viac mobilizovať. Použitie rezervy na nepredvídané udalosti nesmie mať za následok prekročenie celkových stropov viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré sú vo VFR stanovené pre bežný rozpočtový rok a budúce rozpočtové roky.

vypúšťa sa

Zmena    34

Návrh nariadenia

Kapitola 4 – názov

Text predložený Komisiou

Zmena

Preskúmanie a revízia VFR

Revízie

Zmena    35

Návrh nariadenia

Kapitola 4 – článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Zmena

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2, články 16 až 20 a článok 24, možno v prípade nepredvídaných okolností vykonať revíziu VFR, to pri dodržaní stropu vlastných zdrojov stanoveného v súlade s platným rozhodnutím o vlastných zdrojoch.

 

1.  bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2 a články 16 až 20 a článok 24, sa príslušné stropy VFR upravia nahor v prípade, že je to potrebné na uľahčenie financovania politík Únie, najmä nových politických cieľov v prípadoch, v ktorých by inak bolo potrebné stanoviť dodatočné medzivládne alebo kvázi medzivládne metódy financovania, ktoré by obchádzali rozpočtový postup stanovený v článku 314 ZFEÚ.

Zmena    36

Návrh nariadenia

Kapitola 4 – článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Zmena

3.  V každom návrhu na revíziu VFR v súlade s odsekom 1 sa preskúma možnosť prerozdelenia výdavkov medzi programy zahrnuté do okruhu, ktorý je predmetom revízie, a to s osobitným zreteľom na očakávané nedostatočné použitie rozpočtových prostriedkov.

vypúšťa sa

Zmena    37

Návrh nariadenia

Kapitola 4 – článok 16 – názov

Text predložený Komisiou

Zmena

Preskúmanie VFR v polovici obdobia

Revízia VFR v polovici obdobia

Zmena    38

Návrh nariadenia

Kapitola 4 – článok 16

Text predložený Komisiou

Zmena

Komisia predloží do 1. januára 2024 výstupy z preskúmania fungovania VFR. V prípade potreby predloží k týmto výstupom príslušné návrhy.

Komisia do 1. júla 2023 predloží legislatívny návrh revízie tohto nariadenia v súlade s postupmi stanovenými v ZFEÚ, a to na základe preskúmania fungovania VFR. Bez toho, aby bol dotknutý článok 6 tohto nariadenia, sa touto revíziou nezníži finančné krytie vopred pridelené jednotlivým štátom.

 

Pri vypracúvaní návrhu sa zohľadní posúdenie:

-  pokroku v úsilí o dosiahnutie celkového cieľa 25 % výdavkov EÚ na ciele v oblasti klímy v rámci VFR na roky 2021 – 2027, a dosiahnuť čo najskôr cieľ 30 % výdavkov ročne;

-  uplatňovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN;

-  uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte Únie (rodové rozpočtovanie);

-  dosahu zjednodušujúcich opatrení na zníženie byrokracie pre príjemcov pri vykonávaní finančných programov, ktoré sa majú uskutočniť po porade so zainteresovanými stranami;

Zmena    39

Návrh nariadenia

Kapitola 4 – článok 17

Text predložený Komisiou

Zmena

Pri oznamovaní výsledkov technických úprav VFR predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade v náležitých prípadoch aj návrh na revíziu celkových platobných rozpočtových prostriedkov, ktorú považuje z hľadiska plnenia za potrebnú, aby tak zabezpečila správne riadenie v súvislosti s ročnými stropmi platieb, a najmä ich riadny vývoj vzhľadom na viazané rozpočtové prostriedky.

Pri oznamovaní výsledkov technických úprav VFR alebo v prípade, že stropy platieb môžu zabrániť Únii plniť si svoje právne záväzky, predkladá Komisia Európskemu parlamentu a Rade aj návrh na revíziu celkových platobných rozpočtových prostriedkov, ktorú považuje z hľadiska plnenia za potrebnú, aby tak zabezpečila správne riadenie v súvislosti s ročnými stropmi platieb, a najmä ich riadny vývoj vzhľadom na viazané rozpočtové prostriedky.

Zmena    40

Návrh nariadenia

Kapitola 5 – článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Zmena

1.  Na veľké projekty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady XXXX/XX - vesmírny program] je zo všeobecného rozpočtu Únie na roky 2021 až 2027 k dispozícii suma v maximálnej výške 14 196 mil. EUR (v cenách roku 2018).

1.  Na európske programy satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) a program Copernicus (európsky program monitorovania Zeme) je zo všeobecného rozpočtu Únie na roky 2021 až 2027 k dispozícii maximálna suma. Táto maximálna suma sa určí tak, aby bola o 15 % vyššia ako orientačné sumy stanovené pre oba veľké projekty podľa [nariadenia Európskeho parlamentu a Rady XXXX/XX – Vesmírny program]. Akékoľvek zvýšenie v rámci tejto maximálnej sumy sa bude financovať z rezerv alebo osobitných nástrojov a nebude mať za následok zníženie iných programov a projektov.

Zmena    41

Návrh nariadenia

Kapitola 5 – článok 21 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Zmena

 

2a.  Ak vzniknú dodatočné potreby financovania uvedených veľkých projektov z rozpočtu Únie, Komisia navrhne zodpovedajúcu revíziu stropov VFR.

Zmena    42

Návrh nariadenia

Kapitola 6 – názov

Text predložený Komisiou

Zmena

Medziinštitucionálna spolupráca v priebehu rozpočtového postupu

Transparentnosť a medziinštitucionálna spolupráca v priebehu rozpočtového postupu

Zmena    43

Návrh nariadenia

Kapitola 6 – článok 22

Text predložený Komisiou

Zmena

Medziinštitucionálna spolupráca v priebehu rozpočtového postupu

Transparentnosť a medziinštitucionálna spolupráca v priebehu rozpočtového postupu

Zmena    44

Návrh nariadenia

Kapitola 6 – článok 22 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Zmena

 

Európsky parlament aj Radu zastupujú na zasadnutiach na politickej úrovni ich príslušní zástupcovia.

Zmena    45

Návrh nariadenia

Kapitola 6 – článok 22 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Zmena

 

6a.  Zasadnutia Európskeho parlamentu a Rady, na ktorých prijímajú svoje príslušné pozície k návrhu rozpočtu, sú verejné.

Zmena    46

Návrh nariadenia

Kapitola 6 – článok 23

Text predložený Komisiou

Zmena

Do všeobecného rozpočtu Únie sa v súlade s článkom 7] nariadenia o rozpočtových pravidlách zahrnú všetky výdavky a príjmy Únie a Euratomu vrátane výdavkov vyplývajúcich z akéhokoľvek príslušného rozhodnutia, ktoré prijme Rada jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom podľa článku 332 ZFEÚ.

Do všeobecného rozpočtu Únie sa v súlade s článkom 310 ods. 1 ZFEÚ zahrnú všetky výdavky a príjmy Únie a Euratomu vrátane výdavkov vyplývajúcich z akéhokoľvek príslušného rozhodnutia, ktoré prijme Rada jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom podľa článku 332 ZFEÚ.

 

Zmena    47

Návrh nariadenia

Kapitola 7 – článok 24

Text predložený Komisiou

Zmena

Komisia predloží do 1. júla 2025 návrh nového viacročného finančného rámca.

Do 1. júla 2023 predloží Komisia spolu s návrhmi revízie v polovici obdobia správu, v ktorej stanoví metódy praktického vykonávania finančného rámca na obdobie päť plus päť rokov.

 

Komisia predloží do 1. júla 2025 návrh nového viacročného finančného rámca.

 

Ak sa do 31. decembra 2027 neprijme nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje nový viacročný finančný rámec, predĺži sa platnosť stropov a ostatných ustanovení platných pre posledný rok platného VFR, až kým sa neprijme nariadenie o novom finančnom rámci. Ak po roku 2020 pristúpi k Únii nový členský štát, predĺžený finančný rámec sa podľa potreby zreviduje tak, aby zohľadňoval toto pristúpenie.

E. ZMENY NÁVRHU MEDZIINŠTITUCIONÁLNEJ DOHODY

50.  zdôrazňuje, že v dôsledku rokovaní a prijatia nového nariadenia o VFR by sa mal návrh medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení upraviť takto:

Zmena    48

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Časť 1

Oddiel A – bod 6 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Zmena

 

6 a  Informácie o operáciách, ktoré nie sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie, a o predvídateľnom vývoji jednotlivých kategórií vlastných zdrojov Únie sa orientačne uvádzajú v samostatných tabuľkách. Tieto informácie sa spolu s dokumentmi priloženými k návrhu rozpočtu aktualizujú každý rok.

Zmena    49

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Časť 1

Oddiel A – bod 7

 

Text predložený Komisiou

Zmena

7.  Inštitúcie na účely správneho finančného riadenia v čo najväčšej miere zabezpečia, aby v priebehu rozpočtového postupu a počas prijímania rozpočtu zostali k dispozícii dostatočné rezervy v rámci stropov jednotlivých okruhov viacročného finančného rámca.

7.  Inštitúcie na účely správneho finančného riadenia v čo najväčšej miere zabezpečia, aby v priebehu rozpočtového postupu a počas prijímania rozpočtu zostali k dispozícii dostatočné sumy v rámci rezerv pod stropmi jednotlivých okruhov VFR alebo v rámci dostupných osobitných nástrojov.

Zmena    50

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Časť 1

Oddiel A – bod 8

 

Text predložený Komisiou

Zmena

Aktualizácia prognóz týkajúcich sa platobných rozpočtových prostriedkov po roku 2027

8.  V roku 2024 bude Komisia aktualizovať prognózy platobných rozpočtových prostriedkov po roku 2027.

V tejto aktualizácii sa zohľadnia všetky relevantné informácie vrátane skutočného plnenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ako aj prognózy plnenia. Zohľadnia sa takisto pravidlá určené na zaistenie riadneho vývoja platobných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami a prognózami rastu hrubého národného dôchodku Únie.

Aktualizácia prognóz týkajúcich sa platobných rozpočtových prostriedkov

8.  Komisia každoročne uskutoční aktualizáciu prognóz platobných rozpočtových prostriedkov do roku 2027 a po ňom.

V tejto aktualizácii sa zohľadnia všetky relevantné informácie vrátane skutočného plnenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov, ako aj prognózy plnenia. Zohľadnia sa takisto pravidlá určené na zaistenie riadneho vývoja platobných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s viazanými rozpočtovými prostriedkami a prognózami rastu hrubého národného dôchodku Únie.

Zmena    51

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Časť 1

Oddiel B – bod 9

 

Text predložený Komisiou

Zmena

9.  Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ako sa stanovuje v príslušnom základnom akte, Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov.

Presuny týkajúce sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

9.  Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, ako sa stanovuje v príslušnom základnom akte, Komisia navrhne ich mobilizáciu. Rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii prijmú spoločne Európsky parlament a Rada.

Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov.

Ak nedôjde k dohode, záležitosťou sa bude zaoberať nasledujúci rozpočtový trialóg.

Presuny týkajúce sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Zmena    52

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Časť 1

Oddiel B – bod 10

 

Text predložený Komisiou

Zmena

10.  Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie, ako sa stanovuje v príslušnom základnom akte, Komisia predloží návrh vhodného rozpočtového nástroja v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

10.  Ak sú splnené podmienky pre mobilizáciu prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie, ako sa stanovuje v príslušnom základnom akte, Komisia navrhne ich mobilizáciu. Rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie prijmú spoločne Európsky parlament a Rada.

Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov.

Ak nedôjde k dohode, záležitosťou sa bude zaoberať nasledujúci rozpočtový trialóg.

Presuny týkajúce sa Fondu solidarity Európskej únie sa vykonajú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Zmena    53

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Časť 1

Oddiel B – bod 11

 

Text predložený Komisiou

Zmena

11.  Ak Komisia usúdi, že treba použiť prostriedky z rezervy na núdzovú pomoc, predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov z tejto rezervy do príslušných rozpočtových riadkov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

11.  Ak Komisia usúdi, že treba použiť prostriedky z rezervy na núdzovú pomoc, predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov z tejto rezervy do príslušných rozpočtových riadkov v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Ak nedôjde k dohode, záležitosťou sa bude zaoberať nasledujúci rozpočtový trialóg.

Zmena    54

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Časť 1

Oddiel B – bod 12

 

Text predložený Komisiou

Zmena

Nástroj flexibility

 

12.  Komisia vypracuje návrh na mobilizáciu nástroja flexibility po preskúmaní všetkých možností na prerozdelenie rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu, pre ktorý sa požadujú dodatočné výdavky.

V návrhu sa stanovia potreby, ktoré treba pokryť, a príslušná suma. Takýto návrh sa môže predložiť v súvislosti s návrhom rozpočtu alebo návrhom opravného rozpočtu.

Európsky parlament a Rada môžu mobilizovať nástroj flexibility v rámci rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 ZFEÚ.

Nástroj flexibility

 

12.  Komisia vypracuje návrh na mobilizáciu nástroja flexibility po vyčerpaní rezerv príslušných okruhov.

V návrhu sa stanovia potreby, ktoré treba pokryť, a príslušná suma.

Európsky parlament a Rada môžu mobilizovať nástroj flexibility v rámci rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 ZFEÚ.

Zmena    55

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Časť 1

Oddiel B – bod 13

 

Text predložený Komisiou

Zmena

13.  Mobilizáciu mimoriadnej rezervy alebo jej časti navrhuje Komisia po dôkladnej analýze všetkých ostatných finančných možností. Takýto návrh sa môže predložiť v súvislosti s návrhom rozpočtu alebo návrhom opravného rozpočtu.

Európsky parlament a Rada môžu mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti v rámci rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 ZFEÚ.

13.  Mobilizáciu mimoriadnej rezervy alebo jej časti navrhuje Komisia po dôkladnej analýze všetkých ostatných finančných možností.

Európsky parlament a Rada môžu mobilizovať rezervu na nepredvídané udalosti v rámci rozpočtového postupu stanoveného v článku 314 ZFEÚ.

Zmena    56

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Časť 2

Oddiel A – bod 14 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Zmena

 

14a.  S cieľom uľahčiť prijatie nového VFR alebo uskutočniť jeho revíziu a vykonať článok 312 ods. 5 ZFEÚ zvolávajú inštitúcie pravidelné stretnutia:

 

-  stretnutia predsedov podľa článku 324 zmluvy;

 

-  brífingy a debrífingy predsedníctva Rady pre delegáciu Európskeho parlamentu pred a po príslušných zasadnutiach Rady;

 

-  neformálne trojstranné stretnutia počas rokovaní Rady s cieľom zohľadniť názory Parlamentu vo všetkých dokumentoch predsedníctva Rady;

 

-  trialógy po prijatí príslušných rokovacích mandátov v Parlamente a Rade;

 

-  vzájomná účasť predsedníctva Rady na schôdzach príslušného výboru Parlamentu a rokovacieho tímu Parlamentu na schôdzach príslušného zloženia Rady.

 

 

Parlament a Rada si vzájomne postúpia každý dokument formálne prijatý v ich prípravných orgánoch alebo formálne predložený v ich mene, hneď ako ho budú mať k dispozícii.

Zmena    57

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Časť 1

Oddiel B – bod 15 – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Zmena

-  príjmov, výdavkov, aktív a pasív Európskeho rozvojového fondu (ERF), Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a iných prípadných budúcich mechanizmov,

-  príjmov, výdavkov, aktív a pasív Európskeho rozvojového fondu (ERF), Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) a iných prípadných budúcich mechanizmov, ktoré nie sú financované z rozpočtu Únie, ale ktoré vznikli s cieľom podporiť ciele politík Únie vyplývajúce zo zmlúv,

Zmena    58

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Časť 1

Oddiel B – bod 15 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Zmena

 

15 a.  Komisia pri prijímaní samostatných presunov podľa článku 30 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách okamžite podrobne informuje rozpočtový orgán o dôvodoch takýchto presunov. Keď Parlament alebo Rada k samostatnému presunu vyslovia výhradu, Komisia sa takouto výhradou zaoberá, prípadne príslušný presun zruší.

Zmena    59

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Časť 3

Oddiel A – bod 24 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Zmena

24 a.  Ak rozpočtový orgán v rámci rozpočtového postupu rozhodne o konkrétnych zvýšeniach, Komisia žiadne z nich nebude kompenzovať v nasledujúcich rokoch finančného plánovania, pokiaľ jej rozpočtový orgán na to výslovne nedá pokyn.

Zmena    60

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Príloha

Časť A – bod 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Zmena

1 a.  Každá inštitúcia sa zaväzuje, že ostatným inštitúciám nebude postupovať žiadne nenaliehavé rozpočtové pozície, presuny alebo iné oznámenia, ktoré zahŕňajú termíny spadajúce do ich dovolenkového obdobia, s cieľom zabezpečiť, aby každá inštitúcia mohla riadne uplatňovať svoje procesné právomoci.

Útvary inštitúcií sa včas navzájom informujú o dovolenkových obdobiach svojich príslušných inštitúcií.

Zmena    61

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Príloha

Časť B – bod 2

 

Text predložený Komisiou

Zmena

2.  V dostatočnom predstihu pred prijatím návrhu rozpočtu Komisiou sa zvolá trialóg, na ktorom sa prediskutujú možné priority rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok.

2.  V dostatočnom predstihu pred prijatím návrhu rozpočtu Komisiou sa zvolá trialóg, na ktorom sa prediskutujú možné priority rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok a všetky otázky vyplývajúce z plnenia rozpočtu prebiehajúceho rozpočtového roka.

Zmena    62

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Príloha

Časť C – bod 8

 

Text predložený Komisiou

Zmena

8.  Európsky parlament a Rada sa v záujme lojálnej a dobrej spolupráce medzi inštitúciami zaväzujú, že v priebehu celého rozpočtového postupu, a najmä počas zmierovacieho obdobia, budú prostredníctvom svojich vyjednávačov udržiavať pravidelné a aktívne kontakty na všetkých úrovniach. Európsky parlament a Rada sa zaväzujú, že zabezpečia včasnú a neustálu vzájomnú výmenu relevantných informácií a dokumentov na formálnej aj neformálnej úrovni, že počas zmierovacieho obdobia uskutočnia v prípade potreby v spolupráci s Komisiou technické alebo neformálne rokovania. Komisia zabezpečí, aby Európsky parlament a Rada mali včasný a rovnaký prístup k informáciám a dokumentom.

8.  Európsky parlament a Rada sa v záujme lojálnej a dobrej spolupráce medzi inštitúciami zaväzujú, že v priebehu celého rozpočtového postupu, a najmä počas zmierovacieho obdobia, budú prostredníctvom svojich vyjednávačov udržiavať pravidelné a aktívne kontakty na všetkých úrovniach. Európsky parlament a Rada sa zaväzujú, že zabezpečia včasnú a neustálu vzájomnú výmenu relevantných informácií a dokumentov na formálnej aj neformálnej úrovni, najmä tým, že si navzájom odovzdajú všetky procedurálne dokumenty prijaté v rámci svojich prípravných orgánov, hneď ako budú k dispozícii. Ďalej sa zaväzujú, že počas zmierovacieho obdobia uskutočnia v prípade potreby v spolupráci s Komisiou technické alebo neformálne rokovania Komisia zabezpečí, aby Európsky parlament a Rada mali včasný a rovnaký prístup k informáciám a dokumentom.

Zmena    63

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Príloha

Časť D – bod 12 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Zmena

 

12a.  Zasadnutia Európskeho parlamentu a Rady, na ktorých prijímajú svoje príslušné pozície k návrhu rozpočtu, sú verejné.

Zmena    64

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Príloha

Časť E – bod 15

 

Text predložený Komisiou

Zmena

15.  Európsky parlament a Rada sú v Zmierovacom výbore zastúpené na primeranej úrovni, aby mohla každá delegácia prijať politické záväzky za svoju inštitúciu a aby mohol byť dosiahnutý skutočný pokrok smerom ku konečnej dohode.

15.  Európsky parlament aj Rada majú v Zmierovacom výbore svojich príslušných zástupcov, aby mohla každá delegácia prijať politické záväzky za svoju inštitúciu a aby mohol byť dosiahnutý skutočný pokrok smerom ku konečnej dohode.

Zmena    65

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Príloha

Časť E – bod 19

 

Text predložený Komisiou

Zmena

19.  Všetky tri inštitúcie sa vopred dohodnú na dátumoch zasadnutí Zmierovacieho výboru a trialógov.

19.  Všetky tri inštitúcie sa vopred dohodnú na dátumoch zasadnutí Zmierovacieho výboru a trialógov. Podľa potreby možno počas zmierovacieho obdobia usporiadať ďalšie stretnutia, a to aj na technickej úrovni.

Zmena    66

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Príloha

Časť E – bod 21 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Zmena

 

21a.  S cieľom plne využiť 21-dňové zmierovacie obdobie stanovené zmluvou a umožniť inštitúciám, aby aktualizovali svoje rokovacie pozície, sa Európsky parlament a Rada zaväzujú, že na každom zasadnutí svojich prípravných orgánov v priebehu tohto obdobia preskúmajú aktuálny stav zmierovacieho konania a nenechajú to na poslednú chvíľu.

Zmena    67

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Príloha

Časť G – názov

 

Text predložený Komisiou

Zmena

Časť G.  Nesplatené záväzky (RAL)

Časť G.  Plnenie rozpočtu, platby a nesplatené záväzky (RAL)

Zmena    68

Návrh medziinštitucionálnej dohody

Príloha

Časť G – bod 36

 

Text predložený Komisiou

Zmena

36.  Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť riadny vývoj celkových platobných rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k viazaným rozpočtovým prostriedkom a zabrániť tak akémukoľvek nadmernému presúvaniu nesplatených záväzkov z jedného roku do druhého, Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli, že výšku nesplatených záväzkov budú podrobne monitorovať, aby obmedzili riziko, že implementácia programov Únie bude na konci viacročného finančného rámca ohrozená kvôli nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov.

 

V záujme zabezpečenia zvládnuteľnej úrovne a profilu platieb vo všetkých okruhoch sa vo všetkých okruhoch prísne uplatňujú pravidlá na zrušenie viazanosti, a to najmä pravidlá na automatické zrušenie viazanosti.

 

Inštitúcie sa v priebehu rozpočtového postupu pravidelne stretávajú s cieľom spoločne posúdiť aktuálny stav a výhľad plnenia rozpočtu v bežnom roku a v budúcich rokoch. Tieto stretnutia sa uskutočňujú formou osobitných medziinštitucionálnych zasadnutí na primeranej úrovni, pred ktorými Komisia poskytne podrobné informácie o aktuálnom stave, členené podľa finančných prostriedkov a členských štátov, týkajúce sa plnenia platieb, doručených žiadostí o refundáciu a revidovaných prognóz. S cieľom zabezpečiť, aby Únia v súlade s článkom 323 ZFEÚ dokázala v období 2021 – 2027 plniť všetky svoje finančné záväzky vyplývajúce z existujúcich a budúcich záväzkov, Európsky parlament a Rada analyzujú a prerokúvajú odhady Komisie z hľadiska požadovanej výšky platobných rozpočtových prostriedkov.

36.  Vzhľadom na to, že je potrebné zabezpečiť riadny vývoj celkových platobných rozpočtových prostriedkov vo vzťahu k viazaným rozpočtovým prostriedkom a zabrániť tak akémukoľvek nadmernému presúvaniu nesplatených záväzkov z jedného roku do druhého, Európsky parlament, Rada a Komisia sa dohodli, že prognózy platieb a výšku nesplatených záväzkov budú podrobne monitorovať, aby obmedzili riziko, že implementácia programov Únie bude na konci viacročného finančného rámca ohrozená kvôli nedostatku platobných rozpočtových prostriedkov.

 

Inštitúcie sa v priebehu rozpočtového postupu pravidelne stretávajú s cieľom spoločne posúdiť aktuálny stav a výhľad plnenia rozpočtu v bežnom roku a v budúcich rokoch. Tieto stretnutia sa uskutočňujú formou osobitných medziinštitucionálnych zasadnutí na primeranej úrovni, pred ktorými Komisia poskytne podrobné informácie o aktuálnom stave, členené podľa finančných prostriedkov a členských štátov, týkajúce sa plnenia platieb, doručených žiadostí o refundáciu a revidovaných krátkodobých až dlhodobých prognóz. S cieľom zabezpečiť, aby Únia v súlade s článkom 323 ZFEÚ dokázala v období 2021 – 2027 plniť všetky svoje finančné záväzky vyplývajúce z existujúcich a budúcich záväzkov, Európsky parlament a Rada najmä analyzujú a prerokúvajú odhady Komisie z hľadiska požadovanej výšky platobných rozpočtových prostriedkov.

°

°           °

51.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Príloha I – VFR 2021 – 2027: stropy a nástroje mimo stropov (ceny z roku 2018)

(v mil. EUR – ceny z roku 2018)

 

Návrh Komisie

Pozícia Parlamentu

Viazané rozpočtové prostriedky

Spolu

2021 – 2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Spolu

2021 – 2027

I. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

166 303

31 035

31 006

31 297

30 725

30 615

30 757

30 574

216 010

II. Súdržnosť a hodnoty

391 974

60 026

62 887

64 979

65 785

66 686

69 204

67 974

457 540

z toho: Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

330 642

52 143

52 707

53 346

53 988

54 632

55 286

55 994

378 097

III. Prírodné zdroje a životné prostredie

336 623

57 780

57 781

57 789

57 806

57 826

57 854

57 881

404 718

IV. Migrácia a riadenie hraníc

30 829

3 227

4 389

4 605

4 844

4 926

5 066

5 138

32 194

V. Bezpečnosť a obrana

24 323

3 202

3 275

3 223

3 324

3 561

3 789

4 265

24 639

VI. Susedstvo a svet

108 929

15 368

15 436

15 616

15 915

16 356

16 966

17 729

113 386

VII. Európska verejná správa

75 602

10 388

10 518

10 705

10 864

10 910

11 052

11 165

75 602

z toho: Administratívne výdavky inštitúcií

58 547

8 128

8 201

8 330

8 432

8 412

8 493

8 551

58 547

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

1 134 583

181 025

185 293

188 215

189 262

190 880

194 688

194 727

1 324 089

ako percento HND

1,11 %

1,29 %

1,31 %

1,31 %

1,30 %

1,30 %

1,31 %

1,29 %

1,30 %

PLATOBNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

1 104 805

174 088

176 309

186 391

187 490

188 675

189 961

191 398

1 294 311

ako percento HND

1,08 %

1,24 %

1,24 %

1,30 %

1,29 %

1,28 %

1,28 %

1,27 %

1,27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIMO STROPOV VFR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva na núdzovú pomoc

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

1 400

200

200

200

200

200

200

200

1 400

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ)

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Nástroj flexibility

7 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

14 000

Európsky nástroj stabilizácie investícií

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Európsky mierový nástroj

9 223

753

970

1 177

1 376

1 567

1 707

1 673

9 223

MIMO STROPOV VFR SPOLU

26 023

4 953

5 170

5 377

5 576

5 767

5 907

5 873

38 623

VFR SPOLU + MIMO STROPOV VFR SPOLU

1 160 606

185 978

190 463

193 592

194 838

196 647

200 595

200 600

1 362 712

ako percento HND

1,14 %

1,32 %

1,34 %

1,35 %

1,34 %

1,34 %

1,35 %

1,33 %

1,34 %

Príloha II – VFR 2021 – 2027: stropy a nástroje mimo stropov (bežné ceny)

(v mil. EUR – bežné ceny)

 

Návrh Komisie

Pozícia Parlamentu

Viazané rozpočtové prostriedky

Spolu

2021 – 2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Spolu

2021 – 2027

I. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

187 370

32 935

33 562

34 555

34 601

35 167

36 037

36 539

243 395

II. Súdržnosť a hodnoty

442 412

63 700

68 071

71 742

74 084

76 601

81 084

81 235

516 517

z toho: Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

373 000

55 335

57 052

58 899

60 799

62 756

64 776

66 918

426 534

III. Prírodné zdroje a životné prostredie

378 920

61 316

62 544

63 804

65 099

66 424

67 785

69 174

456 146

IV. Migrácia a riadenie hraníc

34 902

3 425

4 751

5 084

5 455

5 658

5 936

6 140

36 448

V. Bezpečnosť a obrana

27 515

3 397

3 545

3 559

3 743

4 091

4 439

5 098

27 872

VI. Susedstvo a svet

123 002

16 308

16 709

17 242

17 923

18 788

19 878

21 188

128 036

VII. Európska verejná správa

85 287

11 024

11 385

11 819

12 235

12 532

12 949

13 343

85 287

z toho: Administratívne výdavky inštitúcií

66 028

8 625

8 877

9 197

9 496

9 663

9 951

10 219

66 028

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

1 279 408

192 105

200 567

207 804

213 140

219 261

228 107

232 717

1 493 701

ako percento HND

1,11 %

1,29 %

1,31 %

1,31 %

1,30 %

1,30 %

1,31 %

1,29 %

1,30 %

PLATOBNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

1 246 263

184 743

190 843

205 790

211 144

216 728

222 569

228 739

1 460 556

ako percento HND

1,08 %

1,24 %

1,24 %

1,30 %

1,29 %

1,28 %

1,28 %

1,27 %

1,27 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIMO STROPOV VFR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerva na núdzovú pomoc

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF)

1 578

212

216

221

225

230

234

239

1 578

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ)

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Nástroj flexibility

7 889

2 122

2 165

2 208

2 252

2 297

2 343

2 390

15 779

Európsky nástroj stabilizácie investícií

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Európsky mierový nástroj

10 500

800

1 050

1 300

1 550

1 800

2 000

2 000

10 500

MIMO STROPOV VFR SPOLU

29 434

5 256

5 596

5 937

6 279

6 624

6 921

7 019

43 633

VFR SPOLU + MIMO STROPOV VFR SPOLU

1 308 843

197 361

206 163

213 741

219 419

225 885

235 028

239 736

1 537 334

ako percento HND

1,14 %

1,32 %

1,34 %

1,35 %

1,34 %

1,34 %

1,35 %

1,33 %

1,34 %

Príloha III – VFR 2021 – 2027: rozdelenie podľa programov (ceny z roku 2018)

Pozn.: Na účely porovnania má tabuľka štruktúru jednotlivých programov EÚ tak, ako ich navrhla Komisia, bez ohľadu na prípadné zmeny, ktoré sa môžu požadovať počas legislatívneho postupu vedúceho k prijatiu týchto programov.

(v mil. EUR – ceny z roku 2018)

 

VFR 2014 – 2020 (EÚ27 + ERF)

Návrh Komisie 2021 – 2027

Pozícia Parlamentu

2021 – 2027

I. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

116 361

166 303

216 010

1. Výskum a inovácia

69 787

91 028

127 537

Horizont Európa

64 674

83 491

120 000

Výskumný a vzdelávací program Euratomu

2 119

2 129

2 129

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER)

2 992

5 406

5 406

Iné

2

2

2

2. Európske strategické investície

31 886

44 375

51 798

Fond InvestEU

3 968

13 065

14 065

Nástroj na prepájanie Európy (celkový príspevok z okruhu 1)

vrátane:

17 579

21 721

28 083

Nástroj na prepájanie Európy – Doprava

12 393

11 384

17 746

Nástroj na prepájanie Európy – Energetika

4 185

7 675

7 675

Nástroj na prepájanie Európy – Digitálne technológie

1 001

2 662

2 662

Program Digitálna Európa

172

8 192

8 192

Iné

9 097

177

177

Decentralizované agentúry

1 069

1 220

1 281

3. Jednotný trh

5 100

5 672

8 423

Program jednotného trhu (vrátane COSME)

3 547

3 630

5 823

Program EÚ pre boj proti podvodom

156

161

322

Spolupráca v daňovej oblasti (FISCALIS)

226

239

300

Spolupráca v colnej oblasti (CUSTOMS)

536

843

843

Udržateľný cestovný ruch

 

 

300

Iné

61

87

87

Decentralizované agentúry

575

714

748

4. Kozmický priestor

11 502

14 404

15 225

Vesmírny program Únie

11 308

14 196

15 017

Decentralizované agentúry

194

208

208

Rezerva

-1 913

10 824

13 026

II. Súdržnosť a hodnoty

387 250

391 974

457 540

5. Regionálny rozvoj a súdržnosť

272 647

242 209

272 647

EFRR + Kohézny fond vrátane:

272 411

241 996

272 411

Európsky fond regionálneho rozvoja

196 564

200 622

 

Kohézny fond

75 848

41 374

 

z toho príspevok do Nástroja na prepájanie Európy – Doprava

11 487

10 000

 

Podpora pre komunitu tureckých Cyperčanov

236

213

236

6. Hospodárska a menová únia

273

22 281

22 281

Program na podporu reforiem

185

22 181

22 181

Ochrana eura proti falšovaniu

7

7

7

Iné

81

93

93

7. Investovanie do ľudí, sociálnej súdržnosti a hodnôt

115 729

123 466

157 612

Európsky sociálny fond + (vrátane 5,9 mld. EUR na záruku pre deti)

96 216

89 688

106 781

z toho zdravie, zamestnanosť a sociálna inovácia

1 075

1 042

1 095

Erasmus+

13 699

26 368

41 097

Európsky zbor solidarity

373

1 113

1 113

Kreatívna Európa

1 403

1 642

2 806

Spravodlivosť

316

271

316

Práva a hodnoty vrátane minimálne 500 mil. EUR na oblasť hodnoty Únie

594

570

1 627

Iné

1 158

1 185

1 185

Decentralizované agentúry

1 971

2 629

2 687

Rezerva

-1 399

4 018

4 999

III. Prírodné zdroje a životné prostredie

399 608

336 623

404 718

8. Poľnohospodárstvo a námorná politika

390 155

330 724

391 198

EPZF + EPFRV vrátane:

382 855

324 284

383 255

Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)

286 143

254 247

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

96 712

70 037

 

Európsky námorný a rybársky fond

6 243

5 448

6 867

Iné

962

878

962

Decentralizované agentúry

95

113

113

9. Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy

3 492

5 085

11 520

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

3 221

4 828

6 442

Fond pre spravodlivú energetickú transformáciu

 

 

4 800

Decentralizované agentúry

272

257

278

Rezerva

5 960

814

1 999

IV. Migrácia a riadenie hraníc

10 051

30 829

32 194

10. Migrácia

7 180

9 972

10 314

Fond pre azyl a migráciu

6 745

9 205

9 205

Decentralizované agentúry*

435

768

1 109

11. Riadenie hraníc

5 492

18 824

19 848

Fond pre integrované riadenie hraníc

2 773

8 237

8 237

Decentralizované agentúry*

2 720

10 587

11 611

Rezerva

-2 621

2 033

2 033

V. Bezpečnosť a obrana

1 964

24 323

24 639

12. Bezpečnosť

3 455

4 255

4 571

Fond pre vnútornú bezpečnosť

1 200

2 210

2 210

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky

vrátane:

1 359

1 045

1 359

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (Litva)

459

490

692

Jadrová bezpečnosť a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (vrátane Bulharska a Slovenska)

900

555

667

Decentralizované agentúry

896

1 001

1 002

13. Obrana

575

17 220

17 220

Európsky obranný fond

575

11 453

11 453

Vojenská mobilita

0

5 767

5 767

14. Reakcia na krízu

1 222

1 242

1 242

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU)

560

1 242

1 242

Iné

662

p.m.

p.m.

Rezerva

-3 289

1 606

1 606

VI. Susedstvo a svet

96 295

108 929

113 386

15. Vonkajšia činnosť

85 313

93 150

96 809

Nástroj(e) na podporu susedskej politiky a rozvojových politík vrátane fondu nasledujúceho po ERF a investičného plánu pre Afriku

71 767

79 216

82 716

Humanitárna pomoc

8 729

9 760

9 760

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP)

2 101

2 649

2 649

Zámorské krajiny a územia (vrátane Grónska)

594

444

594

Iné

801

949

949

Decentralizované agentúry

144

132

141

16. Predvstupová pomoc

13 010

12 865

13 010

Predvstupová pomoc

13 010

12 865

13 010

Rezerva

-2 027

2 913

3 567

VII. Európska verejná správa

70 791

75 602

75 602

Európske školy a dôchodky

14 047

17 055

17 055

Administratívne výdavky inštitúcií

56 744

58 547

58 547

 

 

 

 

SPOLU

1 082 320

1 134 583

1 324 089

V % HND (EÚ-27)

1,16 %

1,11 %

1,30 %

* Suma EP pre decentralizované agentúry v klastroch 10 a 11 zahŕňa finančný dosah návrhov Komisie pre Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a európsku pohraničnú a pobrežnú stráž z 12. septembra 2018.

Príloha IV – VFR 2021 – 2027: rozdelenie podľa programov (bežné ceny)

(v mil. EUR – bežné ceny)

 

VFR 2014 – 2020 (EÚ27 + ERF)

Návrh Komisie 2021 – 2027

Pozícia Parlamentu

2021 – 2027

I. Jednotný trh, inovácie a digitálna ekonomika

114 538

187 370

243 395

1. Výskum a inovácia

68 675

102 573

143 721

Horizont Európa

63 679

94 100

135 248

Výskumný a vzdelávací program Euratomu

2 085

2 400

2 400

Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER)

2 910

6 070

6 070

Iné

1

3

3

2. Európske strategické investície

31 439

49 973

58 340

Fond InvestEU

3 909

14 725

15 852

Nástroj na prepájanie Európy (celkový príspevok z okruhu 1)

vrátane:

17 435

24 480

31 651

Nástroj na prepájanie Európy – Doprava

12 281

12 830

20 001

Nástroj na prepájanie Európy – Energetika

4 163

8 650

8 650

Nástroj na prepájanie Európy – Digitálne technológie

991

3 000

3 000

Program Digitálna Európa

169

9 194

9 194

Iné

8 872

200

200

Decentralizované agentúry

1 053

1 374

1 444

3. Jednotný trh

5 017

6 391

9 494

Program jednotného trhu (vrátane COSME)

3 485

4 089

6 563

Program EÚ pre boj proti podvodom

153

181

363

Spolupráca v daňovej oblasti (FISCALIS)

222

270

339

Spolupráca v colnej oblasti (CUSTOMS)

526

950

950

Udržateľný cestovný ruch

 

 

338

Iné

59

98

98

Decentralizované agentúry

572

804

843

4. Kozmický priestor

11 274

16 235

17 160

Vesmírny program Únie

11 084

16 000

16 925

Decentralizované agentúry

190

235

235

Rezerva

-1 866

12 198

14 680

II. Súdržnosť a hodnoty

380 738

442 412

516 517

5. Regionálny rozvoj a súdržnosť

268 218

273 240

307 578

EFRR + Kohézny fond vrátane:

267 987

273 000

307 312

Európsky fond regionálneho rozvoja

193 398

226 308

 

Kohézny fond

74 589

46 692

 

Z toho príspevok do Nástroja na prepájanie Európy – Doprava

11 306

11 285

 

Podpora pre komunitu tureckých Cyperčanov

231

240

266

6. Hospodárska a menová únia

275

25 113

25 113

Program na podporu reforiem

188

25 000

25 000

Ochrana eura proti falšovaniu

7

8

8

Iné

79

105

105

7. Investovanie do ľudí, sociálnej súdržnosti a hodnôt

113 636

139 530

178 192

Európsky sociálny fond + (vrátane 5,9 mld. EUR v cenách z roku 2018 na záruku pre deti)

94 382

101 174

120 457

z toho zdravie, zamestnanosť a sociálna inovácia

1 055

1 174

1 234

Erasmus+

13 536

30 000

46 758

Európsky zbor solidarity

378

1 260

1 260

Kreatívna Európa

1 381

1 850

3 162

Spravodlivosť

 

305

356

Práva a hodnoty vrátane minimálne 500 mil. EUR v cenách z roku 2018 na oblasť hodnoty Únie

 

642

1 834

Iné

1 131

1 334

1 334

Decentralizované agentúry

1 936

2 965

3 030

Rezerva

-1 391

4 528

5 634

III. Prírodné zdroje a životné prostredie

391 849

378 920

456 146

8. Poľnohospodárstvo a námorná politika

382 608

372 264

440 898

EPZF + EPFRV vrátane:

375 429

365 006

431 946

Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF)

280 351

286 195

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

95 078

78 811

 

Európsky námorný a rybársky fond

6 139

6 140

7 739

Iné

946

990

1 085

Decentralizované agentúry

94

128

128

9. Opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy

3 437

5 739

12 995

Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE)

3 170

5 450

7 272

Fond pre spravodlivú energetickú transformáciu

 

 

5 410

Decentralizované agentúry

267

289

313

Rezerva

5 804

918

2 254

IV. Migrácia a riadenie hraníc

9 929

34 902

36 448

10. Migrácia

7 085

11 280

11 665

Fond pre azyl a migráciu

6 650

10 415

10 415

Decentralizované agentúry*

435

865

1 250

11. Riadenie hraníc

5 439

21 331

22 493

Fond pre integrované riadenie hraníc

2 734

9 318

9 318

Decentralizované agentúry*

2 704

12 013

13 175

Rezerva

-2 595

2 291

2 291

V. Bezpečnosť a obrana

1 941

27 515

27 872

12. Bezpečnosť

3 394

4 806

5 162

Fond pre vnútornú bezpečnosť

1 179

2 500

2 500

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky

vrátane:

1 334

1 178

1 533

Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (Litva)

451

552

780

Jadrová bezpečnosť a vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky (vrátane Bulharska a Slovenska)

883

626

753

Decentralizované agentúry

882

1 128

1 129

13. Obrana

590

19 500

19 500

Európsky obranný fond

590

13 000

13 000

Vojenská mobilita

0

6 500

6 500

14. Reakcia na krízu

1 209

1 400

1 400

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU)

561

1 400

1 400

Iné

648

p.m.

p.m

Rezerva

-3 253

1 809

1 809

VI. Susedstvo a svet

93 381

123 002

128 036

15. Vonkajšia činnosť

82 569

105 219

109 352

Nástroj(e) na podporu susedskej politiky a rozvojových politík vrátane fondu nasledujúceho po ERF a investičného plánu pre Afriku

70 428

89 500

93 454

Humanitárna pomoc

8 561

11 000

11 000

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP)

2 066

3 000

3 000

Zámorské krajiny a územia (vrátane Grónska)

582

500

669

Iné

790

1 070

1 070

Decentralizované agentúry

141

149

159

16. Predvstupová pomoc

12 799

14 500

14 663

Predvstupová pomoc

12 799

14 500

14 663

Rezerva

-1 987

3 283

4 020

VII. Európska verejná správa

69 584

85 287

85 287

Európske školy a dôchodky

13 823

19 259

19 259

Administratívne výdavky inštitúcií

55 761

66 028

66 028

 

 

 

 

SPOLU

1 061 960

1 279 408

1 493 701

V % HND (EÚ-27)

1,16 %

1,11 %

1,30 %

* Suma EP pre decentralizované agentúry v klastroch 10 a 11 zahŕňa finančný dosah návrhov Komisie pre Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) a európsku pohraničnú a pobrežnú stráž z 12. septembra 2018.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0075 a P8_TA(2018)0076.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0226.

(3)

Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 249.

(4)

Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ C 242, 10.7.2018, s. 24.


STANOVISKO Výboru pre zahraničné veci (11.10.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k priebežnej správe o VFR na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

(COM(2018)03222018/0166R(APP))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marietje Schaake

PA_Consent_Interim

NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto návrhy:

1.  so zreteľom na rastúce výzvy ovplyvňujúce celosvetovú a regionálnu stabilitu zdôrazňuje, že je potrebné výrazne navýšiť rozpočtové prostriedky na vonkajšiu činnosť EÚ v rámci nového viacročného finančného rámca (VFR) a zachovať pritom zahraničnú politiku EÚ založenú na demokracii, právnom štáte, dodržiavaní ľudských práv a základných právach; berie na vedomie mierny nárast finančných prostriedkov v reálnych hodnotách, ktorý navrhla Komisia, a požaduje ďalšie relatívne navýšenie záväzkov na vonkajšiu činnosť, ktoré je potrebné zachovať na medziinštitucionálnych rokovaniach;

2.  pripomína svoju pozíciu, podľa ktorej by nástroj európskeho susedstva, Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) a európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva mali byť aj s ich cieľmi a zámermi zachované ako nezávislé nástroje vzhľadom na ich špecifický charakter a zdôrazňuje, že je potrebné vyhnúť sa hospodárskej súťaži medzi jednotlivými politikami; naliehavo vyzýva na posilnenie prepojenia medzi tematickými a geografickými programami vzhľadom na prierezovú povahu mnohých problematík, ako sú ľudské práva, rodová rovnosť, nediskriminácia osôb so zdravotným postihnutím a zmena klímy; pripomína tiež svoju požiadavku zachovať existujúcu finančnú rovnováhu pri rozdeľovaní finančných prostriedkov medzi južné a východné susedstvo EÚ;

3.  pripomína, že nástroj na podporu stability a mieru (IcSP) je jediným nástrojom EÚ na predchádzanie civilným konfliktom, a to aj prostredníctvom mediácie, dialógu a zmierenia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že súčasný návrh Komisie, ktorým sa ustanovuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), nezahŕňa dôležité aspekty nástroja na podporu stability a mieru, ako napríklad podporu komisií pre zmierenie, opatrenia týkajúce sa detských vojakov, boj proti nezákonnému použitiu strelných zbraní či rehabilitáciu obetí ozbrojeného násilia;

4.  víta návrh na začlenenie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu EÚ a požaduje posilnenie kontrolných právomocí Európskeho parlamentu;

5.  naliehavo žiada o začlenenie osobitných cieľov týkajúcich sa rodovej dimenzie navýšením dostupného rozpočtu pre túto oblasť;

6.  pripomína, že reforma súčasnej architektúry externých finančných nástrojov by mala posilniť zodpovednosť, transparentnosť, demokratický a parlamentný dohľad, efektívnosť a súdržnosť, a zároveň zohľadniť strategické priority Únie; zdôrazňuje, že tieto ciele nie je možné dosiahnuť bez spoľahlivej štruktúry riadenia, ktorá umožňuje politickú kontrolu, riadi sa stratégiou, je inkluzívna a zodpovedná a zahŕňa jasné ciele, referenčné hodnoty a mechanizmy monitorovania a hodnotenia vrátane lepšieho prístupu zostavovania rozpočtu na základe výkonnosti; okrem toho zdôrazňuje potrebu zabezpečiť zapojenie občianskej spoločnosti do vytvárania a vykonávania vonkajšej činnosti EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrhy Komisie týkajúce sa nástrojov NDICI a IPA III neobsahujú prakticky žiadne takéto ustanovenia o aspektoch riadenia a nepredpokladajú žiadny osobitný mechanizmus na zapojenie Európskeho parlamentu do strategických rozhodnutí o prioritách a financovaní; preto konštatuje, že návrhy v súčasnej podobe nie sú prijateľné;

7.  uznáva potrebu väčšej flexibility; trvá však na tom, že finančné prostriedky z navrhovanej rezervy na vznikajúce výzvy a priority nemôžu byť použité na iné ciele, ako sú riadenie migrácie a bezpečnosť, a že väčšia flexibilita nemôže byť uplatňovaná na úkor dlhodobých politických cieľov a obmedzenia možností Európskeho parlamentu uplatňovať svoje práva v oblasti politického smerovania a kontroly; domnieva sa, že je potrebné zahrnúť jasné kritériá na prideľovanie rezervných fondov a vhodný mechanizmus monitorovania;

8.  dôrazne kritizuje skutočnosť, že prostriedky prideľované na základe výkonnosti podľa článku 17 uvádzajú ako kritérium na rozhodovanie o dodatočných finančných prostriedkoch aj „spoluprácu v oblasti migrácie“; zdôrazňuje, že pôvodným cieľom zásady „viac za viac“ bolo budovať silnejšie partnerstvá s tými susedmi, ktorí dosahujú väčší pokrok, pokiaľ ide o demokratické reformy, a že „spolupráca v oblasti migrácie“ vážne ohrozuje tento prístup a dodržiavanie zásad EÚ obsiahnutých v článku 21 Zmluvy o EÚ;

9.  zdôrazňuje potrebu demokratickejšej diskusie o vonkajšej pomoci EÚ aj prostredníctvom intenzívnejšieho zapojenia Európskeho parlamentu do strategického politického riadenia nástrojov vonkajšej činnosti EÚ;

10.  domnieva sa, že výdavky z obranného klastra by sa mali vynakladať len na obranné účely, napríklad na opatrenia Nástroja na prepájanie Európy, Európskeho obranného fondu a programu Horizont Európa súvisiace s obranou, vrátane infraštruktúr a aktív s dvojakým použitím ako kľúčových nástrojov na účinnejšiu obranu a väčšiu súčinnosť civilného a vojenského sektora;

11.  vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 8 ZFEÚ zaviedla rodové rozpočtovanie.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

Referenčné čísla

2018/0166R(APP)

Gestorský výbor

 

BUDG

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

13.9.2018

Spravodajca

       dátum vymenovania

Marietje Schaake

10.7.2018

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

35

4

11

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Norica Nicolai, Gilles Pargneaux, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivan Štefanec

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Charles Tannock

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Andrzej Grzyb, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, Ivan Štefanec, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Wajid Khan, Arne Lietz, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

4

-

ECR

Anders Primdahl Vistisen

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

11

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Jordi Solé, Igor Šoltes, Bodil Valero

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (17.10.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k predbežnej správe o VFR na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu vzhľadom na dohodu

(2018/0166R(APP))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Željana Zovko

PA_Consent_Interim

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do správy, ktorú prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína článok 208 ZFEÚ, podľa ktorého sa politika Únie v oblasti rozvojovej spolupráce vykonáva v rámci zásad a cieľov vonkajšej činnosti Únie, pričom jej hlavným cieľom je znižovanie chudoby a v dlhodobom horizonte jej odstránenie; zdôrazňuje, že politika Únie v oblasti rozvojovej spolupráce a politiky členských štátov v tejto oblasti sa vzájomne dopĺňajú a posilňujú; pripomína, že v článku 21 ods. 2 ZEÚ sa uvádza, že politika v oblasti rozvojovej spolupráce prispieva k plneniu cieľov vonkajšej činnosti EÚ; vyzýva na plnohodnotné rešpektovanie právnych záväzkov uvedených v ZFEÚ a ZEÚ a na zavedenie vonkajšieho nástroja orientovaného na rozvoj v nasledujúcom VFR na obdobie 2021 – 2027;

2.  pripomína, že je potrebné zvýšiť súčasnú úroveň oficiálnej rozvojovej pomoci EÚ v budúcom vonkajšom okruhu VFR, a víta mierne zvýšenie (v cenách z roku 2018), ktoré navrhuje Komisia;

3.  berie na vedomie, že v návrhu Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) sa prejavuje nový prístup k vonkajšej a rozvojovej politike, ktorý nie je v súlade s článkom 208 ZFEÚ; zdôrazňuje, že odstránenie chudoby musí byť hlavným cieľom rozvojových politík EÚ, a že odstránenie chudoby, ako aj udržateľný ľudský, environmentálny a hospodársky rozvoj, boj proti nerovnosti, nespravodlivosti a vylúčeniu, dobrá správa vecí verejných a mier a bezpečnosť musia byť hlavnými cieľmi vonkajších finančných nástrojov EÚ v ďalšom VFR, spolu so záväzkami týkajúcimi sa cieľov trvalo udržateľného rozvoja podľa článku 208 ods. 2 ZFEÚ;

4.  pripomína, že rozvojová politika EÚ musí vychádzať zo záväzku plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja, akčného programu z Addis Abeby o financovaní rozvoja a Parížskej dohody o zmene klímy; domnieva sa, že pri podpore takéhoto plnenia cieľov v rozvojových krajinách zo strany EÚ je nutné zachovať prístup založený na právach a mať stále na zreteli dlhodobé ciele, ako je odstránenie chudoby, boj proti nerovnostiam, nespravodlivosti a vylúčeniu, podpora demokratickej správy vecí verejných, ľudských práv a rodovej rovnosti, a to aj podporou priestoru pre občiansku spoločnosť a posilňovaním trvalo udržateľného a inkluzívneho rozvoja, najmä v najmenej rozvinutých krajinách;

5.  zdôrazňuje, že v ďalšom VFR sa musí zaistiť, aby vonkajšie nástroje boli motivované politikami a slúžili čo najúčinnejším možným spôsobom plneniu cieľov príslušných politík, ako sú uvedené v zmluvách; pripomína, že domáce záujmy EÚ by nemali byť hnacou silou jej agendy v oblasti susedskej, rozvojovej, humanitárnej a medzinárodnej spolupráce; zdôrazňuje, že nesúhlasí s inštrumentalizáciou pomoci;

6.  poznamenáva, že nové potreby financovania vyplývajúce zo zhoršenia bezpečnostných podmienok v susedstve Európskej únie a z nárastu migračných tokov smerujúcich do Únie potrebujú zvýšenie financovania v budúcom VFR; konštatuje, že tieto nové výzvy sa musia riešiť spolu s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja; domnieva sa však, že vytvorenie NDICI prináša riziko ešte väčšieho prehĺbia problémov zdôraznených v hodnotení nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti v polovici trvania, kde sa uvádza, že zvyšujúci sa dopyt z iných oblastí politiky vzdialil rozvojové politiky EÚ od znižovania chudoby; poukazuje na to, že hoci zaradenie ERF do rozpočtu je veľmi žiaduce, nemožno to interpretovať tak, že to znamená zvýšenie financovania rozvoja;

7.  pripomína, že rozpočtové prostriedky vyčlenené v rámci programov medzinárodnej spolupráce EÚ na pomoc jednotlivým krajinám by mali dopĺňať zahraničnú politiku a súčasne zaistiť, aby sa rozvojové financovanie používalo len na ciele a účely súvisiace s rozvojom a nie na pokrytie výdavkov súvisiacich s dosahovaním iných cieľov, napríklad kontroly hraníc či protimigračných politík;

8.  konštatuje, že podoba nástroja spolupráce by mala zachovať dostatočnú flexibilitu na to, aby bolo možné prispôsobiť programy na mieru osobitným potrebám tretích krajín; pripomína, že značný podiel pomoci EÚ by sa mal prideliť pre najmenej rozvinuté krajiny, ako primárny cieľ oficiálnej rozvojovej pomoci; zdôrazňuje, že zaistenie efektívnosti, účinnosti, viditeľnosti a súdržnosti politík v záujme rozvoja pri ich vykonávaní, zaistenie zapojenia organizácií občianskej spoločnosti a uplatňovanie prístupu k rozvojovej spolupráci založeného na právach, ako aj zavedenie referenčnej hodnoty 20 % finančných prostriedkov na základné sociálne služby, sú kľúčové prvky rozvoja, ktoré sa musia zachovať a zlepšiť v ďalšom cykle VFR;

9.  zdôrazňuje, že rodová rovnosť a práva a posilňovanie postavenia žien a dievčat musia byť významným cieľom vo všetkých programoch, geografických aj tematických; domnieva sa, že rozpočet EÚ by mal zohľadňovať rodové hľadisko a byť citlivý voči konfliktom;

10.  berie na vedomie, že navrhovaný NDICI obsahuje niekoľko mechanizmov flexibility ako rezervy, vankúše a rámce rýchlej reakcie; zdôrazňuje, že by sa mali náležite zohľadniť účinky zvýšenej flexibility na predvídateľnosť ORP; žiada zvýšenie parlamentnej kontroly a jasnejšie rozpracovanie z hľadiska jeho vedúcich a riadiacich štruktúr; berie so znepokojením na vedomie, že medzi cieľmi chýba výslovný odkaz na odstránenie chudoby, trvalo udržateľný rozvoj, ciele trvalo udržateľného rozvoja a boj proti nerovnosti; zdôrazňuje, že v cieľoch navrhovaného nástroja sa tieto priority musia výslovne odrážať, ak sa má splniť konsenzus pre rozvoj;

11.  upozorňuje na nenaplnené medzinárodné záväzky EÚ zvýšiť do roku 2030 ORP na 0,7 % HND, vrátane 20 % na ľudský rozvoj a sociálne začleňovanie a 0,2 % HND pre najmenej rozvinuté krajiny, a poskytnúť nové a dodatočné finančné prostriedky na opatrenia v oblasti klímy v rozvojových krajinách; potvrdzuje, že tieto záväzky sa vo VFR na roky 2021 – 2027 musia riadne zohľadniť;

12.  víta a žiada zachovanie navrhovanej oprávnenosti pre nástroj na úrovni 92 % ORP; vyzýva na vyčlenenie aspoň 20 % oficiálnej rozvojovej pomoci vo všetkých programoch, geografických aj tematických, ročne a za celé trvanie NDICI, na sociálne začleňovanie a ľudský rozvoj, aby sa podporilo a posilnilo poskytovanie základných sociálnych služieb, napríklad v oblasti zdravia (vrátane výživy), vzdelávania a sociálnej ochrany, a to najmä najviac marginalizovaným osobám vrátane žien a detí; požaduje, aby sa aspoň 85 % oficiálnej rozvojovej pomoci venovalo na opatrenia, ktorých hlavným alebo významným cieľom je rodová rovnosť a práva a posilnenie postavenia žien a dievčat, a to vo všetkých programoch, geografických aj tematických, ročne a za celé trvanie jeho opatrení; okrem toho sa domnieva, že by 20 % týchto krokov malo mať ako hlavný cieľ rodovú rovnosť a práva a posilnenie postavenia žien a dievčat; žiada, aby sa 50 % z celkového nástroja vynaložilo na prispievanie k cieľom a opatreniam týkajúcim sa klímy a životného prostredia;

13.  domnieva sa, že rozpočet EÚ by mal zohľadňovať rodové hľadisko a byť citlivý voči konfliktom, a vyzýva Komisiu, aby implementovala rodové rozpočtovanie;

14.  pripomína, že rozpočtové prostriedky na pomoc pre jednotlivé krajiny by nemali závisieť od migračných dohôd s EÚ a finančné prostriedky by sa nemali odkláňať od chudobných krajín a regiónov do krajín pôvodu migrantov alebo krajín, cez ktoré do Európy prechádzajú, len na základe toho, že ležia na migračnej trase;

15.  potvrdzuje svoju podporu začlenenia Európskeho rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu Únie, pričom sa stanoví aj plná doplnkovosť takto prevedených finančných prostriedkov;

16.  vyjadruje potešenie nad vytvorením nástroja určeného na spoluprácu so zámorskými krajinami a územiami, ktorého cieľom je trvalo udržateľný rozvoj ZKÚ a presadzovanie hodnôt a noriem Únie vo svete; trvá však na tom, že je potrebné, aby v tomto nástroji boli k dispozícii primerané finančné prostriedky rozdelené spôsobom, ktorý je lepšie prispôsobený potrebám a viac vyvážený medzi jednotlivými ZKÚ.

17.  uznáva významné úsilie Komisie o zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov uvedených v ďalšom VFR v rozpočtovom riadku humanitárnej pomoci; konštatuje však, že toto zvýšenie ešte stále nezodpovedá úrovni potrieb, ktorá sa od roku 2011 viac než zdvojnásobila;

18.  zdôrazňuje význam toho, aby ďalší VFR ako celok bol v súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja uvedenou v článku 208 ZFEÚ a prispieval k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

19.  pripomína, že rodová rovnosť je zakotvená v Zmluve o EÚ a mala by byť súčasťou všetkých činností EÚ, aby sa dosiahla rovnosť v praxi; zdôrazňuje, že rodové rozpočtovanie sa musí stať integrálnou súčasťou VFR tým, že sa do nariadenia o VFR zaradí jednoznačný záväzok;

20.  víta rozšírenie rozsahu rezervy na núdzovú pomoc a zvýšenie objemu jej rozpočtových prostriedkov, aby bolo možné reagovať aj na vnútorné krízy; pripomína, že prioritou by mala byť záruka pre prípad náhleho prepuknutia kríz mimo EÚ;

21.  zdôrazňuje, že je potrebné chopiť sa príležitosti, ktorú ponúka ďalší VFR, a finančne podporovať operácie v oblasti prepojenia pomoci, obnovy a rozvoja (LRRD); zdôrazňuje, že realizácia prepojenia medzi humanitárnou oblasťou a rozvojom si vyžaduje zaistenie toho, aby sa rozvojové a humanitárne aktivity navzájom dopĺňali, a kultúrny posun z dôrazu na EÚ ako darcu smerom k väčšej operačnej flexibilite a väčšiemu riziku v záujme podpory LRRD a odolnosti ľudí a ich komunít, včasného zotavenia a obnovy; požaduje viac viacročného plánovania a financovania v humanitárnych aktivitách EÚ a systematické zavádzanie prvkov meniacich krízu do rozvojových aktivít EÚ, aby sa partnerom EÚ umožnilo skutočne prispievať k realizácii tohto prepojenia;

22.  zdôrazňuje, že vo VFR na obdobie 2021 – 2027 sa musí zachovať a zlepšiť dohľad a kontrola Parlamentu nad využívaním finančných prostriedkov, s jednoznačným mechanizmom a rozhodovacím procesom pre rozdeľovanie nepridelených finančných prostriedkov, čím sa EP zaistí vplyv na fázu prípravy a realizácie programov v rámci nástrojov financovania vonkajšej činnosti; opakuje, že akýkoľvek návrh na zvýšenie flexibility musí byť vyvážený zvýšením transparentnosti a zodpovednosti;

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu vzhľadom na dohodu

Referenčné čísla

2018/0166R(APP)

Gestorský výbor

 

BUDG

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

13.9.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

 dátum vymenovania

Željana Zovko

11.7.2018

Predchádzajúci spravodajca

Frank Engel

Prerokovanie vo výbore

30.8.2018

 

 

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana Zovko, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thierry Cornillet, Cécile Kashetu Kyenge, Ádám Kósa, Florent Marcellesi, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Kati Piri

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet, Mirja Vehkaperä

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Kati Piri, Kathleen Van Brempt

1

-

EFDD

Mireille D’Ornano

3

0

PPE

Paul Rübig

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Florent Marcellesi

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre medzinárodný obchod (15.10.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k predbežnej správe o VFR na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

(COM(2018)03222018/0166R(APP))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Helmut Scholz

PA_Consent_Interim

NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto návrhy:

Odporúčania

1.  za predpokladu, že spoluzákonodarcovia schvália nový a komplexný nástroj vonkajšej činnosti, mal by sa v jeho názve výslovne uvádzať „obchod“ a mal by znieť napríklad „Nástroj susedstva, rozvoja, obchodu a medzinárodnej spolupráce“;

2.  víta zvýšené rozpočtové prostriedky na činnosti v rámci okruhu 6 „Susedstvo a svet“ v návrhu Komisie na viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2021 – 2027 a požaduje primerané zvýšenie (o 30 %) zdrojov určených na medzinárodný obchod v rámci tohto oddielu a to, aby tieto rozpočtové prostriedky boli osobitne vyčlenené na obchod;

3.  zdôrazňuje, že účelom VFR je vykonávať politiku; v tejto súvislosti víta skutočnosť, že ambiciózna stratégia Obchod pre všetkých vytýčila prístup k obchodnej politike Únie založený na hodnotách vrátane zásad spravodlivého a etického obchodu, požaduje VFR na roky 2021 až 2027, ktorý zaistí dostatočné financovanie, a žiada o politickú a administratívnu podporu pre ďalší rozvoj obchodnej politiky Únie na podporu cieľov trvalo udržateľného rozvoja určených Organizáciou Spojených národov, a to prostredníctvom koherentných stratégií; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhoch na VFR chýba jednoznačný a viditeľný záväzok na tento účel; zdôrazňuje, že sa musí brať náležitý ohľad na ciele trvalo udržateľného rozvoja, aby sa dosiahol udržateľný hospodársky rast a stabilita, zamestnanosť a trvalo udržateľný rozvoj v Európskej únii a v tretích krajinách, najmä v rozvojovom svete; pripomína, že vykonávanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja sa týka vnútorných a vonkajších politík EÚ; požaduje preto, aby ciele trvalo udržateľného rozvoja boli začlenené do všetkých politík vrátane obchodnej politiky a iniciatív EÚ v budúcom VFR; zdôrazňuje, že príspevok k vykonávaniu Agendy 2030 treba použiť ako referenčnú hodnotu pre úspech politiky; keďže by sa mala venovať osobitná pozornosť zabezpečeniu dostatočného množstva kvalitných potravín a čistej vody a vybudovaniu dodatočných zariadení na likvidáciu odpadových vôd v záujme splnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja č. 2 a č. 6; ďalej upriamuje pozornosť na rozsah a dôsledky energetickej chudoby v rozvojových krajinách a žiada dodatočné opatrenia na zníženie energetickej chudoby v súlade s cieľom trvalo udržateľného rozvoja č. 7, najmä v odľahlých vidieckych oblastiach v regiónoch nenapojených na elektrickú sieť; zdôrazňuje, že financovanie iniciatív na pomoc obchodu by sa malo zvýšiť;

4.  zdôrazňuje, že v štruktúre budúcich nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti je potrebné zachovať flexibilitu uplatňovanú v existujúcich nástrojov, ako je nástroj partnerstva, pokiaľ ide o financovanie úloh súvisiacich s obchodom, napríklad domáce poradné skupiny, a žiada zvýšenie súm, ktoré sú na takéto sprievodné opatrenia k dispozícii; konštatuje, že jedným z cieľov nástrojov vonkajšej činnosti Únie je verejná diplomacia, ktorá má v krajinách mimo EÚ vybudovať dôveru a porozumenie vo vzťahu k politikám EÚ; zdôrazňuje, že zapojenie občianskej spoločnosti je mimoriadne dôležité, a uznáva význam domácich poradných skupín ako výkonných nástrojov na správne vykonávanie dohôd o obchodnom partnerstve; so znepokojením však konštatuje, že tieto skupiny majú nedostatočný rozpočet a trpia nedostatkom kapacít, najmä v tretích krajinách, a preto požaduje vyššie prídely prostriedkov na podporu účasti organizácií občianskej spoločnosti v partnerských krajinách na ich príslušných domácich poradných skupinách;

5.  opakuje svoju žiadosť o dostatočné zdroje na vykonávanie posúdení obchodných dohôd (ex ante, priebežných a ex post) a na preskúmanie použitej metodiky vrátane jej kumulatívnych účinkov, vplyvu na realizáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako aj na plnenie Parížskej dohody; domnieva sa, že Európska únia by mala pri hodnotení súčasných a budúcich scenárov väčšmi zohľadňovať sociálny, zdravotný a environmentálny vplyv svojich obchodných vzťahov a dohôd, a zároveň zdôrazňuje potrebu rodovo rozčlenených údajov; vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s vedeckými oddeleniami UNCTAD a OECD;

6.  poznamenáva, že uzavretie každej novej obchodnej dohody môže znamenať značnú stratu príjmov pre rozpočet Únie, ktorý získava prostriedky z vlastných zdrojov; vyzýva Komisiu, aby presne zmerala tieto straty a aby poskytla Parlamentu príslušné údaje pre každú uzavretú dohodu; konštatuje, že členské štáty si ponechávajú 20 % ciel na dovoz z krajín mimo Únie ako náklady na výber; podporuje návrh na zníženie tohto podielu na 10 % pre obdobie VFR na roky 2021 – 2027 v prospech rozpočtu vlastných zdrojov Únie; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie v boji proti colným podvodom;

7.  upozorňuje na skutočnosť, že colná únia je jedným z najdôležitejších zdrojov finančnej spôsobilosti Európskej únie; preto vyzýva na prísnejšie a jednotnejšie vykonávanie Colného kódexu Únie; opakuje svoju obavu vyvolanú správou úradu OLAF(1) z roku 2017, z ktorej vyplýva, že dovozcom v Spojenom kráľovstve sa podarilo vyhnúť veľkému množstvu ciel prostredníctvom používania fiktívnych a falošných faktúr a nesprávnymi vyhláseniami o colnej hodnote pri dovoze; berie na vedomie, že ďalšie inšpekcie Komisie odhalili výrazné zvýšenie rozsahu tohto systému podvodného podhodnocovania, ktorý sa realizuje prostredníctvom centra v Spojenom kráľovstve, pripomína, že napriek skutočnosti, že Spojené kráľovstvo bolo už od roku 2007 informované o rizikách podvodu v súvislosti s dovozom textilu a obuvi s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a napriek tomu, že bolo požiadané, aby prijalo primerané opatrenia na kontrolu rizika, neprijalo žiadne opatrenia na zabránenie týmto podvodom; so znepokojením konštatuje, že v záveroch úradu OLAF sa uvádza, že pretrvávajúca nedbanlivosť colnej správy v Spojenom kráľovstve pripravila Európsku úniu o 1,987 miliardy EUR príjmov v dôsledku stratených príjmov z cla, a vyzýva Spojené kráľovstvo, aby zaplatilo pokutu vo výške 2,7 miliardy EUR na základe požiadavky Komisie;

8.  opätovne zdôrazňuje, že obchodná politika a rozvojové politiky sú doplnkovými prvkami vonkajších politík Únie a tvoria neoddeliteľnú súčasť Európskeho konsenzu o rozvoji a že zásady účinnosti pomoci sa musia uplatňovať aj na pomoc obchodu; pripomína nesplnený záväzok Únie a väčšiny členských štátov zvýšiť svoju oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) na 0,7 % hrubého národného dôchodku (HND) do roku 2030 vrátane pridelenia 20 % ODA EÚ na činnosti zamerané na sociálne začleňovanie a ľudský rozvoj a 0,2 % HND Únie na ODA pre najmenej rozvinuté krajiny;

9.  zdôrazňuje, že nový VFR musí zabezpečiť makrofinančnú pomoc, ktorá bude prísne podmienená hospodárskym a sociálnym pokrokom;

10.  zdôrazňuje, že rozhodujúca úloha, ktorú MSP zohrávajú v hospodárstve Únie, by sa mala odraziť v komplexnej a súdržnej stratégii, ktorá európskym MSP poskytne podnikateľsky priaznivé prostredie a posilní ich medzinárodné obchodné a investičné príležitosti; opakuje svoju výzvu Komisii, aby v súvislosti so súkromnými iniciatívami a s iniciatívami členských štátov, ako aj ďalšími nástrojmi financovania z prostriedkov Únie podporujúcich MSP, ako napríklad COSME, posúdila a zlepšila účinnosť a efektívnosť rôznych iniciatív podporujúcich internacionalizáciu MSP, a to aj v rámci nástroja partnerstva, s cieľom zabezpečiť komplementárnosť a európsku pridanú hodnotu; vyzýva Komisiu, aby ďalej financovala programy internacionalizácie MSP a aby sa usilovala o vytvorenie kalkulačky pravidiel pôvodu prispôsobenej MSP, ktorá by im konkrétne mala umožniť využívať preferencie dostupné v rámci existujúcich dohôd s cieľom zvýšiť mieru využívania preferencií; poznamenáva, že prístup MSP k nástrojom na financovanie vonkajšej činnosti by sa mal zlepšiť prostredníctvom menej komplexných a ľahšie použiteľných právnych predpisov, čo môže uľahčiť pružnejšie využívanie dostupných finančných prostriedkov a zároveň pomôcť MSP získať medzinárodné skúsenosti; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť informovanosť a povedomie MSP o existujúcich nástrojoch, najmä na vnútroštátnej úrovni;

11.  odporúča, aby v rámci budúcej štruktúry finančných nástrojov boli vytvorené spoľahlivé a konzistentné mechanizmy monitorovania a hodnotenia vrátane mechanizmov vyžadovaných na splnenie záväzkov vyplývajúcich z kapitol o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji s cieľom zabezpečiť lepšiu zodpovednosť, transparentnosť, demokratický dohľad Parlamentu a lepšie zacielenie výdavkov; požaduje vyššie a dostatočné rozpočtové zdroje, ktoré sa majú zabezpečiť v rámci budúcej štruktúry finančných nástrojov, a to, aby Generálnemu riaditeľstvu Európskej komisie pre obchod bol pridelený personál, ktorý má plniť jeho zvýšený počet úloh, a to na monitorovanie vykonávania obchodných dohôd a zavádzania nástrojov na ochranu obchodu, najmä na ochranu a podporu multilateralizmu v rozvoji globálnych obchodných pravidiel a nariadení, na reformu WTO a na lepšie začlenenie obchodnej politiky a tvorby pravidiel do rámca systému Organizácie Spojených národov; požaduje dodatočnú podporu Únie pre parlamentný rozmer WTO, a to aj zvýšením finančnej a personálnej podpory príslušného sekretariátu; zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť dostatočné finančné zdroje na to, aby medzinárodné organizácie, ako sú misie Medzinárodnej organizácie práce, mohli pravidelne a efektívne monitorovať povinnosti vyplývajúce z kapitol o obchode a udržateľnom rozvoji a aby ďalšie organizácie OSN mohli vykonávať dohľad a prieskumy;

12.  vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti vyčlenila dostatočné finančné prostriedky na spoluprácu a technickú pomoc vo vzťahu s tretími krajinami, najmä s rozvojovými krajinami, na potrebné sprievodné opatrenia týkajúce sa právnych predpisov súvisiacich s obchodom, ako je napríklad nariadenie, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach, Kimberleyský proces, ako aj hlavná iniciatíva Komisie v oblasti odevného priemyslu a podobné iniciatívy a globálny pakt OSN;

13.  považuje európsky Garančný fond pre vonkajšie opatrenia za účinný a efektívny mechanizmus tvorby rezerv, pokiaľ ide o riziká úverových operácií Únie v tretích krajinách; naliehavo vyzýva, aby sa sprístupnilo viac úverov na podporu MSP a na rozvoj sociálnej a hospodárskej infraštruktúry v regiónoch, ktoré sú najviac postihnuté migračnou a utečeneckou krízou;

14.  poukazuje na to, že podpora uľahčenia obchodu v partnerských krajinách musí zostať vo VFR významnou úlohou, pričom odporúča klásť väčší dôraz na skrátenie času čas potrebného na uvádzanie na miestne a regionálne trhy, zvýšenie podpory určenej pre skladovacie zariadenia pre ryby a poľnohospodárske výrobky a posilnenie stimulov na spravodlivý a etický obchod s Úniou.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

Referenčné čísla

2018/0166R(APP)

Gestorský výbor

 

BUDG

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Helmut Scholz

23.8.2018

Prerokovanie vo výbore

30.8.2018

 

 

 

Dátum prijatia

11.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

8

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Yannick Jadot, France Jamet, Elsi Katainen, Jude Kirton-Darling, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Martin, Anne-Marie Mineur, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Goffredo Maria Bettini, Sander Loones, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Stanisław Ożóg, Jozo Radoš, Anders Sellström

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

28

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Elsi Katainen, Jozo Radoš

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Helmut Scholz

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Fernando Ruas, Paul Rübig, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Adam Szejnfeld

S&D

Maria Arena, Goffredo Maria Bettini, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

8

-

ECR

Czesław Hoc, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Jan Zahradil

EFDD

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth

ENF

France Jamet, Danilo Oscar Lancini

1

0

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Európsky úrad pre boj proti podvodom, Správa úradu OLAF za rok 2016 – sedemnásta správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom, 1. januára až 31. decembra 2016, 2017.


STANOVISKO Výboru pre kontrolu rozpočtu (11.10.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k predbežnej správe o VFR na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

(COM(2018)03222018/0166R(APP))

Spoluspravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko: Inés Ayala Sender, Gerben-Jan Gerbrandy

PA_Consent_Interim

NÁVRHY

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor začlenil tieto návrhy do predbežnej správy týkajúcej sa nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027, a rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie.

Návrh VFR

1.  pripomína európske rozpočtové zásady jednotnosti, presnosti rozpočtu, ročnej platnosti, vyrovnanosti, všeobecnosti, špecifikácie, výkonnosti, riadneho finančného hospodárenia a transparentnosti, ktoré sa pri ustanovovaní viacročného finančného rámca (VFR) musia dodržiavať;

2.  zdôrazňuje, že VFR na obdobie 2021 – 2027 by mal prispievať k rozpočtu so skutočnou európskou pridanou hodnotou a s dostatočným financovaním na dosiahnutie svojich ambícií a mal by sa väčšmi zameriavať na stabilitu a jednoduchosť, výkonnosť a výsledky, čo povedie k lepším a účinnejším výdavkom, nízkym operačným nákladom, efektívnemu prideľovaniu zdrojov, spravodlivosti a väčšej zodpovednosti a transparentnosti vo vzťahu k finančným prostriedkom Únie, čo zaistí jeho zrozumiteľnosť pre európskych občanov;

Čísla(1)

3.  poznamenáva, že podľa Európskeho dvora audítorov predstavuje návrh Komisie na VFR na roky 2021 – 2027 zvýšenie o 18 % v bežných cenách v porovnaní s VFR na obdobie 2014 – 2020: z 1087 mld. EUR na 1279 mld. EUR; zdôrazňuje však, že po zohľadnení inflácie, súm, ktoré možno pripísať príjemcom zo Spojeného kráľovstva počas VFR na obdobie 2014 – 2020, a začlenení Európskeho rozvojového fondu (ERF) do rozpočtu je skutočné zvýšenie na úrovni 5 %; poukazuje na to, že – pri vyjadrení ako podiel hrubého národného dôchodku (HND) – Komisia odhaduje, že pri použití rovnakého porovnateľného základu ide v skutočnosti o zníženie z 1,16 % na 1,08 %, resp. o 11 %, ak započítame ERF;

4.  poukazuje na to, že Komisia navrhuje znížiť výšku prostriedkov v okruhu Prírodné zdroje a životné prostredie o 16 %, čo znamená najmä:

–  zníženie SPP ako celku o 15 % (zníženie priamych platieb o 11 % a zníženie programov rozvoja vidieka o 27 %),

–  podľa údajov Parlamentu sa o 38 % zvýšia prostriedky na Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE), ktorý zostane len malou časťou okruhu Prírodné zdroje a životné prostredie, a to na úrovni 2 %;

5.  konštatuje, že výdavky navrhnuté v rámci okruhu Súdržnosť a hodnoty sa majú zvýšiť o 1 %, ale že existujú významné zmeny na úrovni programu, keďže pri spoločnom zohľadnení týchto troch fondov, ktoré v súčasnosti tvoria súdržnosť, t. j. Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Kohézneho fondu a Európskeho sociálneho fondu (ESF), sa majú znížiť o 10 %, čo znamená:

–  zvýšenie EFRR o 2 %,

–  zníženie Kohézneho fondu o 45 %,

–  zníženie ESF o 7 %, napriek jeho rozšírenej pôsobnosti a začleneniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

6.  so znepokojením berie na vedomie skutočnosť, že v nariadení o spoločných ustanoveniach Komisia prezentovala národné prostriedky pridelené na politiku súdržnosti bez podrobného rozdelenia medzi EFRR, Kohéznym fondom a Európskym sociálnym fondom plus (ESF+);

7.  poznamenáva, že do okruhu Súdržnosť a hodnoty budú zahrnuté aj iné programy, ako je Erasmus+, v prípade ktorého Komisia plánuje zvýšiť financovanie o 77 % (čo predstavuje 7 % z nového okruhu Súdržnosť a hodnoty);

8.  berie na vedomie, že Komisia vo všeobecnosti navrhuje zvýšiť financovanie ostatných okruhov VFR o sumu 115 miliárd EUR, čo zodpovedá 11 % súčasného VFR;

9.  poznamenáva, že Komisia navrhuje prehodnotenie priorít so zameraním na okruhy Migrácia a riadenie hraníc a Bezpečnosť a obrana, ktoré sa posilnia na takmer 5 %, pokiaľ ide o rozpočet ako celok, zo súčasnej úrovne 1 %, a že výdavky v rámci Jednotného trhu, inovácií a digitálnej agendy vzrastú zo súčasnej úrovne 11 % na 15 %;

Strategické plánovanie

10.  poukazuje na to, že Komisia má v úmysle úplne zosúladiť štruktúru a programy rozpočtu EÚ s pozitívnym programom Únie na obdobie po roku 2020 dohodnutým v Bratislave a Ríme(2); konštatuje, že vyhlásenia a plán prijaté v Bratislave a v Ríme sa nemôžu považovať za dlhodobú strategickú víziu s cieľmi a ukazovateľmi, ktoré by sa vzťahovali na všetky oblasti politiky Únie;

11.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby zaviedla dlhodobú víziu pozície Európskej únie v globalizovanom svete podporenú správne uplatňovanými politikami založenými na dlhodobých politických cieľoch, a umožnila tak Európskej únii riešiť súčasné a budúce výzvy, ktorým čelí; konštatuje, že v opačnom prípade by to mohlo narušiť pridanú hodnotu návrhu VFR;

12.  poukazuje na to, že stratégia Európa 2020 sa skončí pred začiatkom nového obdobia VFR a že zatiaľ nebolo prijaté rozhodnutie o novom súbore strategických cieľov EÚ; zdôrazňuje potrebu ďalšieho strategického plánovania politiky na strane Komisie a opätovne zdôrazňuje, že verejné rozpočty sa majú určiť po stanovení dlhodobých politických cieľov a navrhovaní politík v súlade s celkovou víziou pre EÚ, a preto vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh nového VFR v plnej miere nezohľadňuje túto požiadavku;

13.  zdôrazňuje, že členské štáty a Komisia by mali najprv predložiť riadne odôvodnené potreby financovania z prostriedkov Únie a stanoviť strategické ciele a zamýšľané výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť pred tým, než sa naplánujú akékoľvek výdavky so zodpovedajúcimi ukazovateľmi, ktoré sa majú merať;

Politické priority a prezentácia rozpočtu EÚ

14.  poukazuje na skutočnosť, že nové programy sa zoskupia do politických klastrov, ktorým budú zodpovedať názvy hláv ročného rozpočtu; vyjadruje nádej, že sa tým zabezpečí väčšia zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o to, ako prispejú k cieľom politiky;

15.  víta celkovú modernizáciu a zjednodušenie rozpočtu a ambíciu dosiahnuť väčšiu racionalizáciu, flexibilitu a transparentnosť;

16.  víta skutočnosť, že Komisia má v úmysle od roku 2021 zosúladiť koncepciu oblastí politiky s klastrami programov a že toto zosúladenie umožní lepší súlad ročného rozpočtu s okruhmi viacročného finančného rámca;

17.  pripomína, že Výbor pre kontrolu rozpočtu (CONT) pri mnohých príležitostiach žiadal Komisiu o predloženie rozpočtu Únie v súlade s politickými cieľmi VFR prijatými Parlamentom; zastáva názor, že to umožní rozpočtovému orgánu jednoduchšie kontrolovať a sledovať prípravu a plnenie rozpočtu;

18.  pripomína, že financovanie politík a projektov by malo byť v súlade s cieľmi v oblasti klímy a energetiky a so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody; pripomína preto, že aspoň 30 % výdavkov EÚ by malo prispievať k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy, a súhlasí s tým, že sa to najlepšie dosiahne začlenením výdavkov na ochranu klímy do všetkých programov EÚ; opakuje svoju výzvu Komisii, aby zabezpečila, že sa to bude uplatňovať koherentným a komplexným spôsobom v súlade so strategickým plánovaním;

19.  poukazuje na to, že chýbajú jasné investície v súvislosti s cieľmi piliera sociálnych práv EÚ, ktoré prijali tri inštitúcie;

20.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným zosúladením navrhovaného viacročného finančného rámca so 17 cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorými by sa podporila postupná transformácia smerom k udržateľnej európskej spoločnosti;

21.  vyzýva Komisiu, aby neustále preukazovala dostatočné vedúce postavenie a angažovanosť v strategických oblastiach a aby zabezpečila posilnenie celkového zviditeľnenia financovania pre širokú verejnosť;

Zjednodušenie a výkonnosť

22.  víta návrh Komisie znížiť počet výdavkových programov o tretinu a zabezpečiť, aby boli pravidlá súdržnejšie; zdôrazňuje, že v záujme skutočného dosiahnutia zjednodušenia pre príjemcov by sa mali odstrániť všetky zbytočné pravidlá, požiadavky a postupy;

23.  kladie si otázku, prečo Komisia na meranie výkonnosti finančného riadenia používa dva súbory cieľov a ukazovateľov: na jednej strane generálni riaditelia Komisie vyhodnocujú dosiahnutie cieľov vymedzených v plánoch riadenia vo svojich výročných správach o činnosti a na druhej strane Komisia meria výkonnosť výdavkových programov prostredníctvom programových vyhlásení o operačných výdavkoch pripojených k návrhu rozpočtu;

24.  pripomína, že súčasný rámec výkonnosti programov oznámený v programových vyhláseniach zahŕňa 716 ukazovateľov rôznych typov, ktoré merajú výkonnosť v súvislosti so 61 všeobecnými a s 228 špecifickými cieľmi;

25.  žiada Komisiu, aby:

a)  zjednodušila vykazovanie výkonnosti:

–  ďalším znížením počtu cieľov a ukazovateľov, ktoré používa vo svojich rôznych správach o výkonnosti, a zameraním sa na tie, ktoré najlepšie merajú výkonnosť rozpočtu Únie v záujme zjednodušenia, transparentnosti a lepšej kontroly;

–  rozšírením kvalitatívneho prístupu a zahrnutím environmentálnych a sociálnych ukazovateľov, aby mohla merať vplyv politiky EÚ na environmentálne a sociálne politiky;

–  prezentovaním finančných údajov takým spôsobom, aby ich bolo možné porovnať s informáciami o výkonnosti, aby tak bolo jasné prepojenie medzi výdavkami a výkonnosťou;

b)  lepšie vyvážila podávanie správ o výkonnosti tým, že jasne predstaví informácie o hlavných výzvach, ktoré EÚ ešte musí vyriešiť;

c)  poskytla vyhlásenie o kvalite vykazovaných údajov o výkonnosti;

Preskúmanie výdavkov pripojené k návrhu VFR

26.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia vykonala len preskúmanie výdavkov namiesto analýzy všetkých hlavných programov v rámci súčasného VFR prostredníctvom prístupu zostavovania rozpočtu s nulovým základom; konštatuje však, že cieľom tohto obmedzeného preskúmania Komisie bolo skombinovať:

–  strategické hodnotenie (zamerané na uprednostňovanie programov podľa ich pridanej hodnoty a súladu s cieľmi EÚ)

–  a preskúmanie účinnosti (hľadanie prostriedkov na zlepšenie vykonávania existujúcich programov);

27.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci uvedeného preskúmania výdavkov nebolo poskytnuté komplexné hodnotenie zamerané na preukázanie skutočnej pridanej hodnoty programov;

28.  pripomína, že s cieľom umožniť Parlamentu vypracovať politický rámec pre každý z nasledujúcich piatich rokov by sa programovanie rozpočtu malo zosúladiť s cyklami volebného obdobia; považuje VFR na roky 2021 – 2017 za obdobie prechodu zo sedemročného rozpočtu na nový systém, ktorý sa zosúladí s päťročnými volebnými obdobiami a zároveň neohrozí politiky, ktoré si vyžadujú dlhodobé programovanie;

29.  víta skutočnosť, že Komisia uznáva potrebu zosúladiť VFR s politickými a inštitucionálnymi cyklami, a domnieva sa, že uskutočnenie preskúmania v polovici obdobia najneskôr do konca roka 2023 je krokom vpred na ceste k postupnej synchronizácii trvania VFR s päťročným politickým cyklom inštitúcií EÚ;

Pridaná hodnota EÚ

30.  pripomína, že v Diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ(3) Komisia navrhla zoznam siedmich kritérií na posúdenie pridanej hodnoty EÚ a uviedla skutočnosť, že finančná podpora EÚ na programy by mala závisieť od výsledkov tohto posúdenia(4); vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že neexistuje transparentné vymedzenie pridanej hodnoty EÚ a ani sa bezprostredne neočakáva jeho sformulovanie;

31.  poznamenáva, že podľa diskusného dokumentu by mali len programy s veľmi vysokou pridanou hodnotou EÚ získať úplné financovanie z prostriedkov EÚ, že v prípade programov so strednou až vysokou pridanou hodnotou EÚ by sa financovanie malo obmedziť a že by sa nemali financovať programy, ktorých pridaná hodnota EÚ je nízka;

32.  ľutuje, že uverejnené preskúmanie výdavkov neposkytuje systematické hodnotenie programov na základe kritérií, ktoré Komisia vymedzila pre pridanú hodnotu EÚ, ani jasné celkové závery o pridanej hodnote EÚ v prípade jednotlivých programov; žiada Komisiu, aby na základe siedmich kritérií stanovených v diskusnom dokumente vypracovala a uplatňovala spoľahlivú a objasňujúcu koncepciu pridanej hodnoty EÚ;

33.  poznamenáva, že vzhľadom na to, že strategické ciele na obdobie po roku 2020 ešte nie sú stanovené, Komisia nebola schopná primerane posúdiť súlad s cieľmi EÚ na roky 2021 – 2027, čo sťažuje uvádzanie a monitorovanie pridanej hodnoty EÚ, ktoré sa musí v každom prípade naďalej zlepšovať, najmä z hľadiska hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti EÚ;

34.  pripomína, že európsky rozpočet musí primerane reagovať na požiadavky a ambície európskych politík a mať pridanú hodnotu pre Úniu;

Flexibilita a zodpovednosť

35.  víta návrhy Komisie na zlepšenie schopnosti rozpočtu EÚ reagovať na meniace sa okolnosti zvýšením celkovej flexibility a zabezpečením dostatočných rozpočtových prostriedkov na pokrytie nepredvídaných udalostí bez obmedzenia monitorovania a kontroly; víta najmä návrhy na zvýšenie stropu vlastných zdrojov, zníženie rozdielu medzi celkovými platobnými rozpočtovými prostriedkami a celkovými viazanými rozpočtovými prostriedkami, odstránenie limitov uvalených na celkovú rezervu na platby, zvýšenie veľkosti a rozsahu pôsobnosti osobitných nástrojov mimo VFR (nástroj flexibility, rezerva na núdzovú pomoc, Fond solidarity Európskej únie a Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii), rozšírenie rozsahu pôsobnosti rezervy na núdzovú pomoc na operácie v rámci EÚ a rozšírenie celkovej rezervy na záväzky a jej premenovanie na rezervu Únie;

36.  víta návrh Komisie začleniť ERF do rozpočtu EÚ a podmieniť ho uplatňovaním rovnakých zásad a pravidiel, aké sa uplatňujú na iné programy financované z rozpočtu EÚ, ale zdôrazňuje, že by sa mala zabezpečiť jednotná úroveň zodpovednosti a transparentnosti, pokiaľ ide o finančné prostriedky vynaložené na dosiahnutie cieľov EÚ z rozpočtu EÚ a prostriedky, ktoré sa budú aj naďalej čerpať mimo neho;

37.  trvá na tom, aby boli pre všetky druhy financovania politík EÚ na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni stanovené mandáty verejného auditu a aby Európsky dvor audítorov bol vymenovaný ako audítor orgánov vytvorených na vykonávanie politík EÚ vrátane orgánov EÚ, ako je Európska obranná agentúra a navrhovaný Európsky menový fond, a orgánov vytvorených prostredníctvom dohôd mimo právneho poriadku EÚ, ako je napríklad Európsky mechanizmus pre stabilitu a Európska investičná banka, a to v súvislosti s ich operáciami mimo rozpočtu EÚ;

Zníženie prostriedkov na SPP a súdržnosť

38.  berie na vedomie škrty navrhnuté Komisiou v rámci SPP a súdržnosti a považuje ich za nevyhnutný krok smerom k účinnejším a cielenejším výdavkom;

39.  obáva sa, že škrty v SPP ovplyvnia schopnosť veľkého počtu poľnohospodárov udržať svoju profesionálnu činnosť; domnieva sa, že zvýšenie účinnosti podpory SPP je absolútne nevyhnutné na obmedzenie týchto negatívnych účinkov;

40.  pripomína odporúčania Európskeho dvora audítorov týkajúce sa oznámenia Komisie o budúcnosti SPP, konkrétne, že nový model plnenia by mal priniesť ambiciózne aj relevantné výkonnostné ciele založené na štatistických a vedeckých dôkazoch v súlade s cieľmi EÚ, ktoré sa vyznačujú riadnou zodpovednosťou a reťazcom auditu a ktoré sú založené na posilnenom monitorovaní výkonnosti a posudzovaní výsledkov politík a na spoľahlivom hodnotiacom rámci;

41.  zdôrazňuje, že systémy financovania SPP by mali byť obzvlášť prospešné pre malé poľnohospodárske podniky, ekologicky a geograficky náročné oblasti a riedko osídlené regióny v súlade so strategickými cieľmi EÚ;

42.  poznamenáva, že návrh Komisie navrhnúť novú SPP na základe strategických plánov, ktoré majú vypracovať členské štáty, by ich mohol zaviazať prevziať väčšiu zodpovednosť v oblasti poľnohospodárskej politiky a zostavovania rozpočtu; ďalej konštatuje, že by to mohlo zvýšiť riziko vytvorenia väčšej rozmanitosti a zložitosti finančného hospodárenia SPP a sťaženia legitímnych kontrol;

43.  berie na vedomie škrty v programoch rozvoja vidieka, a to celkovo o 27 % (45 % v oblasti súdržnosti a 10 % v Európskom sociálnom fonde); vyzýva však Komisiu, aby zabezpečila svoju schopnosť úspešne riešiť rozdiely a výrazné rozpory medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, zvrátiť proces prehlbovania rozdielov a prekonať roztrieštenosť;

Vlastné zdroje

44.  víta tri nové kategórie vlastných zdrojov, ktoré zahŕňajú podiel na spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), 20 % podiel príjmov vytvorených v rámci systému obchodovania s emisiami a vnútroštátny príspevok vypočítaný z množstva nerecyklovaného odpadu z plastových obalov v každom členskom štáte; pripomína v tejto súvislosti, že navrhovaný systém vlastných zdrojov by nemal zvýšiť celkovú fiškálnu záťaž pre daňovníkov EÚ a že by mal viesť k proporcionálnemu zníženiu príspevkov členských štátov do rozpočtu EÚ;

45.  nabáda Komisiu, aby predložila ďalšie návrhy týkajúce sa nových vlastných zdrojov s cieľom dosiahnuť v strednodobom horizonte sebestačný rozpočet EÚ; zastáva názor, že podiel nových skutočných vlastných zdrojov musí zohrávať významnú úlohu na strane príjmov rozpočtu EÚ,

46.  opakuje, že je potrebné zrušiť súčasný systém korekcií a zliav, a podporuje návrh Komisie na postupné ukončenie všetkých zliav do roku 2025, čo zaistí jednoduchšiu a transparentnejšiu štruktúru;

47.  podporuje návrh Komisie na zníženie percentuálneho podielu ciel, ktoré si členské štáty ponechávajú ako „náklady na výber“, na 10 %;

48.  požaduje, aby sa DPH zachovala ako jeden z vlastných zdrojov EÚ, pričom sa bude uplatňovať jej skutočné zjednodušenie;

49.  domnieva sa, že financovanie EÚ by malo byť stabilnejšie, udržateľnejšie, predvídateľnejšie, transparentnejšie a zrozumiteľnejšie pre občanov EÚ;

50.  poznamenáva, že základným cieľom podmienenosti v EÚ je podporiť integráciu a súdržnosť medzi členskými štátmi; domnieva sa, že spoľahlivá logická podmienenosť musí zahŕňať stanovenie stimulov takým spôsobom, ktorý povedie k väčšej angažovanosti členských štátov v európskom projekte, prispeje k zamýšľanému výsledku a zabránili zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ;

51.  žiada Komisiu, aby objasnila výpočet národného príspevku na základe množstva nerecyklovaného odpadu z plastových obalov v členských štátoch a spôsob jeho výberu; vyzýva Komisiu, aby zaviedla súbor monitorovacích nástrojov, ktorými sa podporia členské štáty pri stanovovaní spoločnej metodiky pre výber a výpočet príspevkov;

52.  so znepokojením konštatuje, že legislatívny návrh týkajúci sa CCCTB stále ešte nebol prijatý a neexistuje časový odhad, kedy bude odsúhlasený v Rade; zastáva názor, že CCCTB nemožno z tohto dôvodu považovať za skutočný vlastný zdroj pre nasledujúce programové obdobie, naliehavo vyzýva Radu, aby v tejto súvislosti dosiahla dohodu, a to vzhľadom na význam CCCTB pri riešení problému vyhýbania sa daňovým povinnostiam zo strany nadnárodných spoločností;

53.  víta zásadu, že budúce príjmy z politík EÚ by mali plynúť do rozpočtu EÚ, keďže predstavujú skutočný zdroj príjmov EÚ;

54.  opakuje svoju výzvu Komisii a členským štátom, aby zabezpečili posilnenie existujúcich systémov kontroly a predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy EÚ;

55.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť rozdiely v colných kontrolách v EÚ, ktoré predstavujú vysoké riziko pre finančné záujmy EÚ, a vyzýva Komisiu, aby zharmonizovala colné správy v celej EÚ s cieľom účinne bojovať proti pašovaniu tovaru a daňovým podvodom.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 - 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

Referenčné čísla

2018/0166R(APP)

Gestorský výbor

 

BUDG

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CONT

13.9.2018

Dátum prijatia

10.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Iris Hoffmann, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

16

+

ALDE

Nedzhmi Ali

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Andrey Novakov, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Iris Hoffmann, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche, Derek Vaughan

2

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

15.10.2018

POZÍCIA VO FORME POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOV

Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre rozpočet

k predbežnej správe o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícii Parlamentu so zreteľom na dohodu

(2018/0166R(APP))

Za Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci: Marita Ulvskog predsedníčka

Position

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci predkladá Výboru pre rozpočet ako gestorskému výboru tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veciNávrh uznesenia

Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

Ea.  keďže medzi programovaním finančných prostriedkov Únie a európskym semestrom a príslušnými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny je stanovená súvislosť; keďže finančné prostriedky Únie sú určené na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 174 ZFEÚ s cieľom posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Únie a znížiť rozdiely medzi úrovňami rozvoja rôznych regiónov;

Pozmeňujúci návrh    2

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veciNávrh uznesenia

Odsek 5

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

5.  zdôrazňuje tiež význam horizontálnych zásad, ktoré by mali byť základom VFR a všetkých súvisiacich politík EÚ; v tejto súvislosti znovu potvrdzuje svoju pozíciu, že EÚ musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhoch o VFR chýba na tento účel jednoznačné a viditeľné odhodlanie; požaduje preto, aby ciele trvalo udržateľného rozvoja boli začlenené do všetkých politík a iniciatív EÚ v budúcom VFR; zdôrazňuje ďalej, že odstránenie diskriminácie je nevyhnutné na plnenie záväzkov EÚ na ceste k inkluzívnej Európe, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v politikách EÚ predstavených v návrhoch o VFR chýbajú záväzky týkajúce sa zohľadňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti; zdôrazňuje tiež svoju pozíciu, že v nadväznosti na Parížsku dohodu treba výrazne zvýšiť výdavky súvisiace s klímou v porovnaní so súčasným VFR a dosiahnuť 30 % čo najskôr a najneskôr do roku 2027;

5.  zdôrazňuje tiež význam horizontálnych zásad, ktoré by mali byť základom VFR a všetkých súvisiacich politík EÚ; v tejto súvislosti znovu potvrdzuje svoju pozíciu, že EÚ musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhoch o VFR chýba na tento účel jednoznačné a viditeľné odhodlanie; požaduje preto, aby ciele trvalo udržateľného rozvoja boli začlenené do všetkých politík a iniciatív EÚ v budúcom VFR; zdôrazňuje ďalej, že je dôležité naplniť ciele Európskeho piliera sociálnych práv s cieľom vybudovať odolnú sociálnu Európu a že odstránenie diskriminácie je nevyhnutné na plnenie záväzkov EÚ na ceste k inkluzívnej Európe, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v politikách EÚ predstavených v návrhoch o VFR chýbajú záväzky týkajúce sa zohľadňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti; zdôrazňuje tiež svoju pozíciu, že v nadväznosti na Parížsku dohodu treba výrazne zvýšiť výdavky súvisiace s klímou v porovnaní so súčasným VFR a dosiahnuť 30 % čo najskôr a najneskôr do roku 2027;

Pozmeňujúci návrh    3

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veciNávrh uznesenia

Odsek 4

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

4.  okrem toho vyjadruje nesúhlas s akýmkoľvek znížením úrovne prostriedkov na kľúčové politiky EÚ, ako je napríklad politika súdržnosti EÚ a spoločná poľnohospodárska politika (SPP); nesúhlasí najmä so žiadnymi radikálnymi škrtmi, ktoré budú mať nepriaznivý dosah na samotnú povahu a ciele týchto politík, ako sú škrty navrhnuté v prípade Kohézneho fondu alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka; nesúhlasí preto s návrhom znížiť prostriedky pre Európsky sociálny fond napriek rozšíreniu jeho rozsahu pôsobnosti a začleneniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

4.  okrem toho vyjadruje nesúhlas s akýmkoľvek znížením úrovne prostriedkov na kľúčové politiky EÚ, ako je napríklad politika súdržnosti EÚ a spoločná poľnohospodárska politika (SPP); nesúhlasí najmä so žiadnymi radikálnymi škrtmi, ktoré budú mať nepriaznivý dosah na samotnú povahu a ciele týchto politík, ako sú škrty navrhnuté v prípade Kohézneho fondu alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka; v tejto súvislosti namieta proti návrhu na zníženie Európskeho sociálneho fondu plus, a to aj napriek jeho rozšírenému rozsahu pôsobnosti a integrácii iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie a programu v oblasti zdravia;

Pozmeňujúci návrh    4

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veciNávrh uznesenia

Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  zdôrazňuje, že by sa mala objasniť navrhovaná súvislosť medzi plánovaním štrukturálnych fondov, ich politickými cieľmi a európskym semestrom, najmä odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, a mal by sa v nich zohľadňovať miestny a regionálny rozmer; požaduje vytvorenie účinných mechanizmov plánovania pre fondy EÚ, najmä ESF +, čím by sa zaviedli zásady a práva európskeho piliera sociálnych práv do praxe vrátane zabezpečenia ambicióznych finančných zdrojov, ako aj potrebné synergie medzi fondmi Únie;

Pozmeňujúci návrh    5

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veciNávrh uznesenia

Odsek 14 vi

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

14 vi.  zdvojnásobiť prostriedky na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí (v rámci súčasného programu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí);

14vi.  zdvojnásobiť zdroje na riešenie nezamestnanosti mladých v rámci ESF + (v rámci súčasného programu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí) a zároveň zabezpečiť účinnosť a pridanú hodnotu systému;

Pozmeňujúci návrh    6

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veciNávrh uznesenia

Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

15a.  trvá na tom, že je potrebné zintenzívniť boj proti nezamestnanosti mladých ľudí; je však znepokojený tým, že integráciou iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí do ESF + by sa mohli znížiť úrovne záväzkov členských štátov a úrovne zdrojov zameraných priamo na mladých ľudí;

Pozmeňujúci návrh    7

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veciNávrh uznesenia

Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

16a.  zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť nástroje Únie na riešenie sociálneho začlenenia a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce; na tento účel vyzýva na lepšiu súčinnosť medzi finančnými prostriedkami Únie a primeranými zdrojmi; zdôrazňuje, že je dôležité riešiť osobitné mestské a miestne problémy migrácie, a to aj uľahčením prístupu k financovaniu zo strany miest, miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, sociálno-ekonomických aktérov a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré vypracúvajú a realizujú projekty v tejto oblasti;

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

(1)

Návrh viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 predložený Komisiou, informačný dokument Európskeho dvora audítorov, júl 2018.

(2)

Bratislavské vyhlásenie zo 16. septembra 2016; Rímska deklarácia z 25. marca 2017.

(3)

Diskusný dokument Komisie o budúcnosti financií EÚ, 28. júna 2017 (COM(2017)0358).

(4)

Tieto kritériá zahŕňajú: zmluvné ciele a povinnosti, verejné statky s európskym rozmerom, úspory z rozsahu, účinky presahovania, subsidiaritu, prínosy integrácie EÚ a európske hodnoty: mier, demokraciu a právny štát.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (18.10.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k predbežnej správe o VFR na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

(COM(2018)03222018/0166R(APP))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ivo Belet

PA_Consent_Interim

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje význam a úlohu Únie v oblasti zachovania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia a boja proti zmene klímy, degradácii ekosystémov a strate biodiverzity; poukazuje na to, že Únia musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov udržateľného rozvoja OSN, ktoré poskytujú globálny plán pre udržateľnejšie, spravodlivejšie a prosperujúcejšie spoločnosti v rámci hraníc našej planéty; pripomína záväzky Únie vyplývajúce z Parížskej dohody a naliehavú potrebu prejsť na nízkouhlíkové, udržateľné obehové hospodárstvo;

2.  domnieva sa, že rokovania o vlastných zdrojoch a viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027, a to aj v kontexte brexitu, poskytujú príležitosť na zabezpečenie väčšej udržateľnosti a transparentnosti na príjmovej strane rozpočtu Únie, väčšej autonómnosti Únie a napokon lepšie využitie transformačnej sily rozpočtu Únie; žiada zásadnú reformu systému vlastných zdrojov, zrušenie všetkých zvýhodnení a zavedenie nových zdrojov financovania, ktoré budú plne v súlade s politikami Únie, okrem iného v oblasti životného prostredia, zdravia a klímy;

3.  zdôrazňuje, že program LIFE je hlavným programom na podporu vykonávania právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia a opatrení v oblasti klímy; konštatuje, že významný podiel navrhovaného zvýšenia rozpočtu na program LIFE na roky 2021 – 2027 je určený na nový podprogram Prechod na čistú energiu; podporuje vytvorenie komplexného programu pre prechod na čistú energiu, domnieva sa však, že by to nemalo byť na úkor financovania prírody a biodiverzity, obehového hospodárstva a prispôsobovania sa zmene klímy a jej zmierňovania; opakuje svoju žiadosť, aby boli finančné zdroje na program LIFE aspoň zdvojnásobené na 6,442 miliardy EUR v stálych cenách (2018), a žiada vytvorenie rozpočtových prostriedkov vyhradených na biodiverzitu a riadenie sústavy Natura 2000;

4.  víta navrhované zvýšenie rozpočtu na program Horizont Európa, a najmä finančné prostriedky vyhradené na výskum a inovácie v oblasti zdravia (6,83 miliardy EUR), klímy, energetiky a mobility (13,31 miliardy EUR) a potravín a prírodných zdrojov (8,87 miliardy EUR); opakuje však svoju žiadosť, aby bol 9. rámcový program financovaný výraznejšie a jeho rozpočet by mal byť aspoň vo výške 116,895 miliardy EUR, pričom by mal byť zachovaný podiel klastra Klíma, energetika a mobilita (15,94 %) a klastra Potravinové a prírodné zdroje (10,63 %) a v súlade s 8. rámcovým programom by sa mal zvýšiť podiel klastra Zdravie na aspoň 9,7 %; ďalej žiada, aby sa na základný výskum v týchto oblastiach vyčlenili významné finančné prostriedky;

5.  víta podstatné zvýšenie finančných prostriedkov pre Nástroj na prepájanie Európy – Energetika na 7,675 miliardy EUR v stálych cenách (2018) na roky 2021 – 2027; 

6.  vyjadruje vážne znepokojenie nad navrhovaným znížením finančných prostriedkov na program v oblasti zdravia; opakuje svoju výzvu, aby bol program v oblasti zdravia v budúcom VFR na roky 2021 – 2027 obnovený ako účinný samostatný program so zvýšeným financovaním s cieľom plniť ciele udržateľného rozvoja týkajúce sa verejného zdravia, zdravotníckych systémov a problémov súvisiacich so životným prostredím a zabezpečiť ambicióznu politiku v oblasti zdravia s dôrazom na cezhraničné výzvy, najmä vrátane dôkladného zvýšenia spoločného úsilia Únie v oblasti boja proti rakovine, prevencie chronických onemocnení, boja proti antimikrobiálnej rezistencii a uľahčenia prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že existuje riziko nesplnenia súčasného cieľa, pokiaľ ide o výdavky súvisiace s klímou, a v tejto súvislosti berie na vedomie navrhované zvýšenie tohto cieľa na aspoň 25 % rozpočtu Únie na roky 2021 – 2027; žiada však ambicióznejší cieľ, pokiaľ ide o výdavky súvisiace s klímou, vo výške 30 % rozpočtu Únie na roky 2021 – 2027 s cieľom dosiahnuť a naplniť ciele Parížskej dohody, ako aj zohľadniť väčší význam a naliehavosť opatrení v oblasti klímy a potrebu ďalších opatrení týkajúcich sa diplomacie v oblasti klímy, a žiada vypracovanie spoľahlivej a transparentnej metódy sledovania; ďalej žiada opatrenia na zabezpečenie toho, aby štruktúra a plnenie rozpočtu Únie neboli v rozpore s dosahovaním cieľov Únie v oblasti klímy a energetiky;

8.  trvá na tom, že vo VFR na roky 2021 – 2027 by sa mala vylúčiť akákoľvek priama alebo nepriama podpora fosílnych palív;

9.  vyjadruje znepokojenie nad navrhovaným 5 % znížením finančných zdrojov pre decentralizované agentúry v pôsobnosti Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín [Európska chemická agentúra (ECHA), Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európska environmentálna agentúra (EEA), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska agentúra pre lieky (EMA)]; žiada, aby bolo decentralizovaným agentúram prípadne pridelených viac finančných a ľudských zdrojov, v reálnom vyjadrení aspoň na úrovni obdobia 2014 – 2020, a na základe ich individuálnych potrieb, najmä ak sa im pridelia nové úlohy, ako napríklad v prípade ECHA a EEA; zdôrazňuje význam dostatočného financovania týchto agentúr v snahe posilniť reguláciu založenú na vedeckých poznatkoch a zvýšiť dôveru verejnosti v tvorbu politík Únie;

10.  opakuje, že poslaním EEA je pomáhať Únii a členským štátom robiť informované rozhodnutia o ochrane a zlepšovaní životného prostredia, integrácii environmentálnych aspektov do hospodárskych politík a smerovaní k udržateľnosti; zdôrazňuje, že Komisia pridelila EEA dodatočné úlohy, okrem iného monitorovanie nových právnych predpisov a vývoja politík v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva, programu obehového hospodárstva a plnenia cieľov udržateľného rozvoja, a zdôrazňuje, že by sa to malo náležite zohľadniť vo finančnom krytí agentúry, ktoré by v rozpočte na roky 2021 – 2027 malo byť aspoň kategorizované ako stabilné v reálnom vyjadrení;

11.  víta návrh na vytvorenie vlastného zdroja založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov; zdôrazňuje, že jeho stimulačný účinok musí uprednostňovať predchádzanie vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti nasmerovania jeho príjmov na dosiahnutie cieľov v oblasti recyklácie odpadu z obalov; žiada účinné mechanizmy registrácie a kontroly a objasnenie metódy výpočtu;

12.  žiada, aby bol významný podiel z rastúcich príjmov z aukcií v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS), počnúc fázou 4 (2021), považovaný za vlastný zdroj Únie a aby bol postupne smerovaný na projekty Únie týkajúce sa cezhraničnej energetickej infraštruktúry, ktoré sú v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a energetiky, energie z obnoviteľných zdrojov a skladovania, ako aj investícií do prelomových nízkouhlíkových inovácií v priemysle; domnieva sa, že by sa to malo vykonať postupne, aby nevznikol tlak na rozpočty členských štátov určené na politiky v oblasti klímy a energetiky [keďže na tento účel je v smernici o ETS (smernica 2003/87/ES) vyčlenených 50 % príjmov];

13.  zároveň požaduje, aby sa ako nový vlastný zdroj rozpočtu Únie preskúmal možný mechanizmus kompenzačných opatrení v súvislosti s uhlíkom na hraniciach, ktorý by takisto viedol k zabezpečeniu rovnakých podmienok v oblasti medzinárodného obchodu a k obmedzeniu presúvania výroby do zahraničia a zároveň k internalizácii nákladov spojených so zmenou klímy do cien dovážaného tovaru;

14.  domnieva sa, že keďže neexistujú harmonizované medzinárodné opatrenia na zdaňovanie kerozínu, na úrovni EÚ by sa mala preskúmať možnosť poplatku za leteckú dopravu podľa obsahu uhlíka s cieľom poskytnúť ďalší stimul výskumu, vývoju a investíciám do účinnejších nízkouhlíkových lietadiel a palív a obmedziť rastúce emisie v leteckej doprave, a to pri zabezpečení rovnakých podmienok v odvetví dopravy;

15.  podporuje trvalé úsilie o zavedenie dane z finančných transakcií (DFT) a domnieva sa, že podiel zo spoločnej dane z finančných transakcií by sa mal v budúcnosti využívať ako vlastný zdroj;

16.  žiada, aby sa 25 % rozpočtu programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) presunulo do štrukturálnych fondov a aby tieto prostriedky mohli smerovať na ďalšiu podporu regiónov závislých od uhlíka, ktoré sú zasiahnuté štrukturálnym prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo; domnieva sa, že tieto regióny by mali mať prístup k tejto ďalšej podpore, ktorá by im pomohla splniť ciele CP 2 Fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, aby sa uľahčil spravodlivý prechod; konštatuje, že cieľom je podporiť takéto regióny, a to najmä tie, ktoré ešte nie sú spôsobilé na podporu v rámci modernizačného fondu podľa smernice 2003/87/ES, a to presadzovaním preradenia, rekvalifikácie alebo zvyšovania úrovne zručností pracovníkov, vzdelávania, aktívnych politík trhu práce, ako aj vytvárania nových pracovných miest, napríklad prostredníctvom startupov, a to v úzkom dialógu a koordinácii so sociálnymi partnermi;

17.  zdôrazňuje, že so stranou výdavkov a stranou príjmov budúceho VFR by sa malo zaobchádzať ako s jediným balíkom a že bez dohody o vlastných zdrojoch nemožno s Parlamentom dosiahnuť žiadnu dohodu o VFR.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 - 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

Referenčné čísla

2018/0166R(APP)

Gestorský výbor

 

BUDG

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Ivo Belet

10.7.2018

Prerokovanie vo výbore

10.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

18.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

6

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giorgos Grammatikakis, Rebecca Harms, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sophia in ‘t Veld, Kati Piri, Mirja Vehkaperä

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

44

+

ALDE

Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Mirja Vehkaperä, Sophia in ’t Veld

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Merja Kyllönen

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Keith Taylor, Davor Škrlec

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter,

EFDD

Julia Reid

2

0

ALDE

Jan Huitema

NI

Zoltán Balczó

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (10.10.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k predbežnej správe o VFR na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu vzhľadom na dohodu

(COM(2018)03222018/0166R(APP))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jerzy Buzek

PA_Consent_Interim

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do správy, ktorú prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že objem VFR na roky 2021 – 2027 by sa nemal znížiť v porovnaní s úrovňami z roku 2020, a to ani v prípade brexitu, a že nové iniciatívy EÚ sa musia zladiť s novými a primeranými finančnými zdrojmi a mali by sa vybaviť spolurozhodovacím postupom; zdôrazňuje, že najmä dlhodobé politické priority Európskej únie, ako je podpora pracovných miest a rastu, dosiahnutie konkurencieschopného európskeho priemyslu orientovaného na budúcnosť a boj proti zmene klímy prostredníctvom prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo musia byť podporované prostredníctvom dostatočných zdrojov a mali by naďalej byť ústrednými oblasťami programu viacročného finančného rámca;

2.  zdôrazňuje, že úplné dodržiavanie zásad právneho štátu je základným predpokladom riadneho finančného hospodárenia a účinného financovania zo strany EÚ; podporuje preto nový mechanizmus, ktorý by Komisii umožnil využiť účinné a primerané opatrenia v prípadoch rizika finančnej straty spôsobenej všeobecnými nedostatkami v oblasti právneho štátu v členskom štáte s osobitným zreteľom na riešenie korupcie na najvyšších miestach;

3.  žiada jasnú metodiku vykazovania údajov na základe stálych cien;

4.  pripomína, že politiky a projekty financovania by mali byť v súlade s cieľmi v oblasti klímy a energetiky a so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody; požaduje zvýšenie záväzkov na ciele v oblasti klímy na úroveň 30 % výdavkov súvisiacich s klímou v nasledujúcom VFR na roky 2021 – 2027 s cieľom uľahčiť a zabezpečiť prechod na hospodárstvo s čistým nulovým obsahom uhlíka v roku 2050;

5.  opakuje výzvu Parlamentu, aby sa zvýšil celkový rozpočet programu Horizont Európa v konštantných cenách najmenej na 120 miliárd EUR, aby bol schopný primerane reagovať na spoločenské výzvy, zabezpečiť celosvetovú konkurencieschopnosť Európy, blahobyt ľudí a vedecké a priemyselné vedenie, ako aj pomôcť pri dosahovaní cieľov stanovených v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja a v Parížskej dohode; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa investície Horizontu Európa sústredili na výskum, vývoj a uvedenie technologických a netechnologických riešení do spoločnosti, ktorými sa riešia naliehavé spoločenské výzvy, ako je boj proti zmene klímy, prechod na udržateľnú energiu z obnoviteľných zdrojov, obehové hospodárstvo efektívne využívajúce energiu a zdroje bez toxických látok, udržateľné potravinárske a poľnohospodárske postupy a cenovo dostupná zdravotná starostlivosť a zdravotníctvo; víta možnosť presunu finančných prostriedkov pridelených programom medzi fondmi, ktorá sa stanovuje v nariadení o spoločných ustanoveniach a vyzýva všetky územia, aby rozvíjali svoj výskumný potenciál; domnieva sa, že by sa mali ďalej rozvíjať vhodné podmienky a mechanizmy na uskutočnenie takýchto presunov s cieľom zabezpečiť kompatibilitu so štrukturálnymi fondmi a vyhnúť sa dvojitému auditu; zdôrazňuje, že finančná podpora z Horizontu Európa by sa mala pre príjemcov sprístupniť prostredníctvom rýchleho a menej administratívneho procesu zdola nahor a poskytovania služieb technickej pomoci, ktorými sa príjemcovia nasmerujú na tie najvhodnejšie fondy; ďalej sa domnieva, že by sa mali podporovať synergie s ďalšími programami a nástrojmi financovania v snahe o maximálne administratívne zjednodušenie;

6.  je presvedčený, že najmä vzhľadom na úroveň ambícií zvýšiť flexibilitu programu Horizont Európa, by sa mali výdavkové priority každého programu stanoviť v právnych predpisoch upravujúcich rámcový program, a nie v dohode o VFR;

7.  podporuje 3,5 miliardy EUR určených na program InvestEU; dôrazne však upozorňuje, že tento rozpočet by sa nemal zobrať z finančných prostriedkov programu Horizont, ale mal by byť jeho doplnkom; domnieva sa, že okno výskumu, inovácií a digitalizácie programu InvestEU by sa malo riadiť rovnakými pravidlami ako úspešný nástroj InnovFin, uplatňovať všetky základné kritériá a pokrývať tranžu s najvyšším rizikom;

8.  víta sumu pridelenú na energetické a digitálne zložky Nástroja na prepájanie Európy (NPE), ktorého cieľom je doplniť chýbajúce prepojenia v európskej energetickej a digitálnej základni tým, že podporí rozvoj vysoko výkonných, udržateľných a účinne prepojených transeurópskych sietí v oblastiach energetických a digitálnych služieb, a to v úplnom súlade s dlhodobými cieľmi EÚ v oblasti energetiky a klímy; v súlade s preskúmaním NPE v polovici obdobia sa domnieva, že NPE by mal byť v otázke synergií ambicióznejší, najmä s cieľom lepšie využívať synergie medzi dopravnou, digitálnou a energetickou infraštruktúrou; pripomína, že prechod na nízkouhlíkový systém je ústredným bodom NPE;

9.  zdôrazňuje účinnosť štruktúry centralizovaného riadenia, ktoré bolo zavedené nariadením o NPE; konštatuje, že presunutie časti Kohézneho fondu na NPE bolo veľmi úspešné a že vzhľadom na spokojnosť dotknutých členských štátov je možné, aby bol tento nástroj súčasťou aj budúceho VFR; navrhuje preto, aby sa rozpočtové prostriedky vo výške 20 miliárd EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) pridelili pre NPE, pričom sa stanovia tie isté pravidlá riadenia ako pravidlá uplatňované na prevedenie zodpovednosti za riadenie financovania Kohézneho fondu; domnieva sa, že vzhľadom na veľký rozdiel medzi dostupnými finančnými prostriedkami a tým, čo je potrebné, by sa týmto krokom zabezpečilo, že projekty TEN-E v Európe dosiahnu významný pokrok;

10.  vo všeobecnosti víta návrh Komisie vyčleniť 16 miliárd EUR na nový európsky vesmírny program; požaduje však mierne zvýšenie celkového rozpočtu programu; pokiaľ ide o zložky programu, zdôrazňuje potrebu ambicióznejšieho finančného krytia určeného pre SSA a GOVSATCOM, pričom sa zachová alebo mierne zvýši rozpočet vyhradený pre zložky programov Copernicus a Galileo; zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zaručiť kontinuitu dvoch nosných komponentov, Galileo a Copernicus, a zabezpečiť fungovanie dvoch nových iniciatív, GOVSATCOM a SSA, ktoré sa zaoberajú narastajúcim problémom bezpečnosti vesmírnej infraštruktúry a bezpečnosti satelitnej komunikácie;

11.  víta skutočnosť, že aspoň 9,194 miliardy EUR je vyčlenených na program Digitálna Európa, ktorým sa budú budovať digitálne kapacity Únie, najmä pre umelú inteligenciu, kybernetickú bezpečnosť a vysokovýkonné výpočtové techniky, a súčasne sa posilní digitálna transformácia hospodárstva a spoločnosti prostredníctvom podpory digitálnych zručností; zdôrazňuje dôležitosť úzkej koordinácie s Horizontom Európa, NPE a EŠIF;

12.  trvá na tom, že je potrebné primerane financovať program opatrení EÚ na zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov s osobitným dôrazom na malé a stredné podniky (MSP); poznamenáva, že program zameraný na MSP by mal dopĺňať ostatné programy EÚ a mal by sa opierať aj o rozsiahle skúsenosti z predchádzajúceho programu (COSME) s cieľom posilniť prístup na trhy v rámci Únie i mimo nej, zlepšiť rámcové podmienky pre podniky a konkurencieschopnosť podnikov a podporiť podnikanie a podnikateľskú kultúru;

13.  domnieva sa, že v rámci energetického odvetvia by sa mal klásť väčší dôraz na energetickú bezpečnosť, energetickú účinnosť, posilnenie využívania obnoviteľných zdrojov energie, prepojenie odvetví, inteligentnú a modernú infraštruktúru, posilnenie postavenia spotrebiteľov a fungujúci trh s energiou s väčším cezhraničným obchodom a spoluprácou; považuje za podstatné, aby sa do roku 2030 dosiahol cieľ prepojenia elektrických sietí aspoň na úrovni 15 %; zdôrazňuje, že ďalší viacročný finančný rámec by sa mal zamerať na dosiahnutie cieľov energetickej únie; zdôrazňuje, že budúci VFR by sa mal zamerať na zabezpečenie dekarbonizácie európskeho hospodárstva s cieľom splniť ciele energetickej únie, ciele EÚ v oblasti klímy a ciele trvalo udržateľného rozvoja v prospech EÚ a všetkých jej občanov, a najmä podporiť zraniteľné domácnosti s nízkymi príjmami, ktoré sú vystavené riziku energetickej chudoby, aby sa stali energeticky účinnými;

14.  zdôrazňuje význam jadrovej bezpečnosti a poukazuje na potrebu navýšiť sumu vyčlenenú na Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky z 552 miliónov EUR na 780 miliónov EUR s cieľom poskytnúť Litve primeranú pomoc pri riešení technologickej výzvy demontáže grafitových aktívnych zón reaktora černobyľského typu, ako aj predchádzať rádiologickým rizikám a ďalej znižovať nebezpečenstvo pre občanov EÚ;

15.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že sa v návrhu nového viacročného finančného rámca (VFR) nezohľadnila jeho výzva na to, aby bol v rámci nového VFR vytvorený fond pre spravodlivý prechod regiónov s veľkými nárokmi na uhlie a uhlík; opätovne vyzýva na to, aby sa na úrovni Únie vytvoril fond pre spravodlivý energetický prechod s celkovým rozpočtom 5 miliárd EUR na podporu regiónov s vysokým podielom pracovníkov v sektoroch závislých od uhlia a uhlíka a v spoločenstvách, ktoré sú nepriaznivo ovplyvnené týmto prechodom; ďalej zdôrazňuje, že v rámci tohto fondu by sa mali zabezpečiť dostatočné zdroje na rozvoj inkluzívnych, miestnych a spravodlivých stratégií prechodu a na riešenie spoločenských, sociálno-ekonomických a environmentálnych vplyvov, ako aj rekonverzia lokalít a vytváranie dôstojných a udržateľných pracovných miest spolu s rekvalifikáciu a zvyšovaním kvalifikácie v čistých procesoch a technológiách založených na obnoviteľných zdrojoch energie a energeticky účinných riešeniach;

16.  zdôrazňuje potrebu zachovať primeraný a jasný rozpočet vo výške 13 miliárd EUR pre Európsky obranný fond v záujme podpory rastu a konkurencieschopnosti európskeho obranného priemyslu;

17.  požaduje primerané financovanie agentúr v rámci pôsobnosti výboru ITRE, aby sa zabezpečila ich schopnosť adekvátne plniť ich stále narastajúci počet úloh;

18.  žiada včasné prijatie VFR a súvisiacich právnych základov s cieľom zabezpečiť bezproblémový prechod z jedného programu na druhý a predísť oneskorenému vykonávaniu;

19.  zdôrazňuje potrebu právne záväzného a povinného preskúmania VFR v polovici obdobia; domnieva sa, že by sa malo zabezpečiť zapojenie Parlamentu do každej revízie VFR;

20.  poznamenáva, že preskúmanie/revízia VFR v polovici obdobia, kde je posudzované obdobie 2021 – 2027, je kľúčovým prvkom riadenia výdavkov EÚ s cieľom posúdiť, ako investičné programy plnia stanovené ciele a zámery a či vykazujú primeranú absorpčnú kapacitu a vytvárajú pridanú hodnotu EÚ; zdôrazňuje, že preskúmanie/revízia v polovici obdobia je príležitosťou na ďalšie zjednodušenie počas celého cyklu vykonávania;

21.  poznamenáva, že v ďalšom VFR sa bude musieť zvážiť odchod Spojeného kráľovstva z EÚ a jeho dôsledky pre rozpočet EÚ; vyjadruje želanie, aby programy EÚ v rámci pôsobnosti výboru ITRE mohli nerušene pokračovať; v tejto súvislosti víta návrhy Komisie týkajúce sa modernizácie existujúcich a zavádzania nových vlastných zdrojov, ako aj odstránenia rabatov a zvýšenia stropu vlastných zdrojov.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

Referenčné čísla

2018/0166R(APP)

Gestorský výbor

 

BUDG

 

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

dátum vymenovania

Jerzy Buzek

16.7.2018

Prerokovanie vo výbore

10.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

4

10

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Igor Gräzin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Tilly Metz, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Tamás Deutsch, Jens Geier, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Werner Langen, Sofia Sakorafa

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

40

+

ALDE

Fredrick Federley, Igor Gräzin, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski

PPE

Pilar Ayuso, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Tamás Deutsch, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Nadine Morano, Paul Rübig, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, Pervenche Berès, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Csaba Molnár, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

PPE

Christian Ehler

10

0

ECR

Ashley Fox

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Sofia Sakorafa

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Tilly Metz, Julia Reda

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch (10.10.2018)

pre Výbor pre rozpočet

k predbežnej správe o VFR na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

(COM(2018)03222018/0166R(APP))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Dominique Riquet

PA_Consent_Interim

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do správy, ktorú prijme, tieto návrhy:

Úvod

1.  trvá na tom, že viacročný finančný rámec (VFR) má strategický význam pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých investícií, ako je napríklad doprava; zdôrazňuje, že dopravná infraštruktúra je základom jednotného trhu, rastu a tvorby pracovných miest a je mimoriadne dôležitá na zabezpečenie štyroch základných slobôd týkajúcich sa osôb, kapitálu, tovaru a služieb; pripomína význam a všeobecné obmedzenia budúceho VFR vzhľadom na rastúci objem dopravy a čoraz väčší počet výziev, najmä v oblasti životného prostredia, ktoré vyplývajú z rastúceho množstva emisií CO2, jemných tuhých častíc a plynných škodlivín, napriek tomu, že v súlade s Parížskou dohodou boli stanovené ambiciózne ciele týkajúce sa ochrany klímy a životného prostredia, ako aj potreby v oblasti výskumu a inovácií spojené s rozvojom prepojených a autonómnych vozidiel; pripomína aj oneskorenie investícií do novej infraštruktúry na zlepšenie prepojenia, a najmä údržby existujúcej infraštruktúry;

VFR

2.  pripomína úspech Nástroja na prepájania Európy (NPE) v rámci súčasného VFR a skutočnosť, že výzvy na predkladanie ponúk v rámci nástroja trojnásobne prevyšujú jeho kapacitu; víta opätovné začlenenie NPE do budúceho VFR; vyjadruje však poľutovanie nad 12 % znížením (v stálych cenách v eurách) sumy vyčlenenej na zložku Doprava a nad 13 % znížením príspevku z Kohézneho fondu; domnieva sa, že rozpočtové prostriedky na NPE nemôžu byť pridelené na iné programy, ktorých ciele nezodpovedajú jeho osobitným cieľom; žiada, aby sa sumy na NPE obnovili, a to v prípade zložky Doprava na úrovni 17,746 miliardy EUR (v stálych cenách) a v prípade príspevku z Kohézneho fondu na úrovni 10 miliárd EUR (v stálych cenách) so zreteľom na ich pozitívny vplyv na hospodársky rozvoj;

3.  zdôrazňuje účinnosť štruktúry centralizovaného riadenia, ktoré bolo zavedené nariadením o NPE; konštatuje, že presunutie časti Kohézneho fondu na NPE bolo veľmi úspešné a že spokojnosť dotknutých členských štátov potvrdzuje, že tento nástroj bude naďalej existovať v rámci budúceho VFR a bude dostatočný na to, aby sa ukončili prebiehajúce projekty financované prostredníctvom príspevku z Kohézneho fondu; navrhuje preto, aby sa pridelili rozpočtové prostriedky vo výške 20 miliárd EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na NPE, ktorý sa bude spravovať podľa tých istých pravidiel ako finančné prostriedky na NPE z Kohézneho fondu, avšak s prístupom pre všetky členské štáty; domnieva sa, že vzhľadom na veľký rozdiel medzi dostupnými finančnými prostriedkami a tým, čo je potrebné, treba venovať väčšiu pozornosť riešeniam s rozsiahlou pridanou hodnotou EÚ, ako sú chýbajúce prepojenia na cezhraničných úsekoch, napríklad železničné spojenia, a tomu, že týmto presunom by zaručilo, aby projekty TEN-T v Európe dosiahli významný pokrok;

4.  zdôrazňuje, že aktualizovaný a účinnejší program NPE v rámci budúceho VFR na roky 2021 – 2027 by mal zahŕňať všetky druhy dopravy, podporiť modálny prechod, podnietiť členské štáty k tomu, aby investovali do inteligentnej, udržateľnej a integrovanej verejnej dopravy, uprednostňovať širšie prepojenia medzi komplexnými sieťami, zlepšiť interoperabilitu prostredníctvom európskeho systému riadenia železničnej dopravy a plné využívanie iniciatívy Jednotné európske nebo a prispieť k plneniu cieľov v oblasti bezpečnosti cestnej premávky v EÚ;

5.  pripomína, že NPE je nástroj na poskytovanie dotácií, a víta návrh Európskej komisie na vyjasnenie tohto aspektu tým, že sa finančný nástroj NPE začlení do nového programu InvestEU; domnieva sa, že podiel finančného krytia zložky Doprava v NPE vykonávaný formou finančného nástroja by nemal byť vyšší ako 5 % z celkovej výšky tohto finančného krytia; vyjadruje sklamanie nad tým, že napriek poľutovaniahodnému prevodu finančných prostriedkov v prospech Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) na úkor NPE podiel dopravných investícií, ktoré vytvára EFSI, z kvantitatívneho hľadiska ani zďaleka nedosahuje cieľ 30 % a z hľadiska kvality často nedosahuje kritériá pridanej hodnoty EÚ; v tejto súvislosti rázne zdôrazňuje, že by sa nemal povoliť žiadny presun finančných prostriedkov z programu Horizont Európa na program InvestEU; zdôrazňuje, nakoľko je dôležité, aby v budúcom VFR program InvestEU slúžil projektom so skutočnou pridanou hodnotou EÚ, a oceňuje, že Komisia navrhla oblasť udržateľných infraštruktúr ako jednu zo štyroch oblastí investícií;

6.  pripomína, že je potrebné vytvoriť rozpočtový riadok vyhradený pre udržateľný cestovný ruch vzhľadom na význam, ktorý má tento sektor pre hospodárstvo Únie, keďže v roku 2016 predstavoval 5 % HDP, a vzhľadom na povinnosti Únie vyplývajúce z článku 195 ZFEÚ s cieľom pokročiť smerom k vytvoreniu skutočnej európskej politiky cestovného ruchu, ktorá dokáže vyriešiť súčasné problémy roztrieštenosti finančných prostriedkov a prístupu k nim, presadzovať Európu ako turistickú destináciu a podnietiť odvetvie cestovného ruchu, a tak prispieť k rastu a tvorbe pracovných miest;

7.  konštatuje, že minimalizácia vonkajších nákladov by sa mala stať súčasťou VFR ako hlavná zásada, pretože predstavuje nákladovo efektívne opatrenie na zníženie zaťaženia budúcich verejných rozpočtov;

Agentúry

8.  víta množstvo nových právomocí, ktoré boli zverené európskym agentúram pre dopravu, konkrétne Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva, Európskej námornej bezpečnostnej agentúre a Železničnej agentúre Európskej únie; zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť, aby všetky tieto agentúry mali dostatočné zdroje, ktoré budú stabilné v reálnom vyjadrení, aby mohli plniť svoje povinnosti a nové úlohy;

9.  víta návrh Komisie týkajúci sa zriadenia Európskeho orgánu práce; zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť, aby tento nový orgán mal dostatočné prostriedky na plnenie svojich úloh v odvetví dopravy;

Výskum

10.  pripomína, že podpora výskumu a vývoja v oblasti dopravy a mobility je naliehavo dôležitá vzhľadom na výzvy, ktoré predstavuje rastúce množstvo emisií CO2, jemných tuhých častíc a plynných škodlivín, čo súvisí so zvýšeným objemom dopravy a zápchami, potreba energetickej zmeny a väčšej bezpečnosti v doprave a vývoj prepojených a autonómnych vozidiel; zdôrazňuje preto, že je dôležité, aby sa zachovalo priamo prepojenie medzi programom Horizont Európa a zavádzaním dopravných riešení, ktoré boli vyvinuté prostredníctvom výskumných a vývojových činností, na úrovni EÚ; pripomína úspech spoločných podnikov ako SESAR, Shift2Rail a CleanSky; domnieva sa, že je dôležité naďalej výrazne podporovať tieto podniky v rámci programu Horizont Európa a poskytovať na ne primerané finančné prostriedky; zdôrazňuje, že pri podporovaní výskumu a vývoja v oblasti dopravy by sa mala uplatňovať zásada technologickej neutrality;

Vlastné zdroje

11.  konštatuje, že všetky členské štáty vyberajú vysoké fiškálne a parafiškálne poplatky priamo spojené s dopravou a cestovným ruchom a čo i len minimálny presun zdrojov tohto druhu do vlastných zdrojov Únie by mohol zlepšiť jej kapacity tak, aby mohla reagovať na nové výzvy, ktorým musí čeliť; domnieva sa, že návrat k rozsiahlejším vlastným zdrojom, s ktorými sa počítalo pri zakladaní Európskeho spoločenstva, by umožnil konsolidovať schopnosti Únie vykonávať politické a rozpočtové činnosti.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu

Referenčné čísla

2018/0166R(APP)

Gestorský výbor

 

BUDG

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

13.9.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Dominique Riquet

27.6.2018

Prerokovanie vo výbore

8.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

9.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

4

8

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Keith Taylor, Pavel Telička, Marie-Pierre Vieu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Claudia Țapardel

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Francisco Assis, Jill Evans, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Ryszard Antoni Legutko, Marek Plura, Henna Virkkunen

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Angel Dzhambazki, John Howarth, Wajid Khan

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

GUE/NGL

Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Renaud Muselier, Markus Pieper, Marek Plura, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D

Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Nicola Danti, Michael Detjen, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, John Howarth, Wajid Khan, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jill Evans, Keith Taylor

4

-