ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

7.11.2018 - (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)) - ***I

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Zpravodajka: Marlene Mizzi
(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 2 jednacího řádu)


Postup : 2018/0220(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0359/2018
Předložené texty :
A8-0359/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0397),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0250/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0359/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.    vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Kdyby nebyla přijata zvláštní ustanovení, schválení typu udělená v minulosti schvalovacím orgánem Spojeného království by v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie již nemohla zajistit přístup na trh Unie. Držiteli takových schválení jsou i výrobci usazení v jiných členských státech než ve Spojeném království. Jelikož vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, pro něž bylo uděleno schválení typu ve Spojeném království, mohou být uváděny na trh Unie, dokud právo Unie nepřestane pro Spojené království a ve Spojeném království platit, je nezbytné stanovit zvláštní ustanovení pro účely usnadnění uvádění těchto výrobků na trh Unie po uvedeném datu.

(4)  Kdyby nebyla přijata zvláštní ustanovení, EU nebo ES schválení typu udělená v minulosti schvalovacím orgánem Spojeného království v souladu s regulačními akty Unie by v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie již nemohla zajistit přístup na trh Unie. Držiteli takových schválení jsou i výrobci usazení v jiných členských státech než ve Spojeném království. Jelikož vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, pro něž bylo uděleno schválení typu ve Spojeném království v souladu s regulačními akty Unie, mohou být uváděny na trh Unie, dokud právo Unie nepřestane pro Spojené království a ve Spojeném království platit, je nezbytné stanovit zvláštní ustanovení pro účely usnadnění uvádění těchto výrobků na trh Unie po uvedeném datu.

Odůvodnění

Ačkoli zpravodajka souhlasí se zněním Rady, z důvodu jasnosti ho doplnila o pozměňovací návrhy. Tímto se jednoznačně stanovuje, že toto nařízení je vypracováno výhradně v souvislosti s EU nebo ES schváleními typu a že schválení typu EHK OSN nespadají do působnosti tohoto nařízení, ledaže v kterémkoli z bodů odůvodnění nebo ustanovení existuje konkrétní odkaz na toto nařízení.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Toto nařízení by mělo rovněž zajistit, aby výrobci nadále měli co možná největší volnost, pokud jde o volbu nového schvalovacího orgánu. Uvedená volba výrobce by zejména neměla být podmíněna souhlasem schvalovacího orgánu Spojeného království či existencí jakýchkoli dohod mezi schvalovacím orgánem Spojeného království a novým schvalovacím orgánem.

(6)  Toto nařízení by mělo rovněž zajistit, aby výrobci nadále měli co možná největší volnost, pokud jde o volbu nového schvalovacího orgánu Unie. Uvedená volba výrobce by zejména neměla být podmíněna souhlasem schvalovacího orgánu Spojeného království či existencí jakýchkoli dohod mezi schvalovacím orgánem Spojeného království a novým schvalovacím orgánem Unie.

Odůvodnění

Účelem spojení „schvalovací orgán Unie“ je jasnost. Tím je ještě jasněji řečeno, že schvalovací orgán, na který se odkazuje, je schvalovací orgán, jenž se nachází v rámci EU-27.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Pokud výrobci využijí postupy stanovené v tomto nařízení, jejich schválení typu vydaná ve Spojeném království by mohla pozbýt platnosti v den, kdy je uděleno unijní schválení typu pro stejný typ. Výrobci, kteří využili ustanovení tohoto nařízení, by neměli být znevýhodněni. Za tímto účelem by se skladové zásoby vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež jsou v souladu s právními předpisy Unie a byly vyrobeny na základě platného schválení typu vydaného Spojeným královstvím, měly uvádět na trh, registrovat a uvádět do provozu, dokud výrobci nezískají nové unijní schválení typu a dokud se právní předpisy Unie vztahují na Spojené království a v něm stále platí, a to za předpokladu, že tyto výrobky nadále splňují obecný požadavek aktů uvedených v tomto nařízení. Vzhledem k tomu, že doby uvádění na trh, registrace a uvádění do provozu se mohou lišit, mělo by se v době, kdy je proveden první z těchto kroků, určit, zda jsou dodrženy lhůty stanovené v tomto nařízení.

Odůvodnění

Tento dodatečný bod odůvodnění je třeba číst ve spojení s článkem 6a, v němž se přímo odkazuje na přechodná ustanovení. Hlavním cílem tohoto bodu odůvodnění je jasně určit, co se stane s výrobky, které jsou již ve skladu, bez ohledu na to, zda se jedná o vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky. Výrobci tudíž nebudou znevýhodněni, pokud jsou výrobky na skladě v plném souladu s obecnými požadavky stanovenými v právních předpisech Unie.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Ze stejných důvodů je rovněž nezbytné, aby schvalovací orgán Unie převzal určité povinnosti v souvislosti s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky, které byly uvedeny na trh v Unii na základě schválení typu udělených Spojeným královstvím, jejichž platnost již skončila v souladu s článkem 17 směrnice 2007/46/ES, článkem 32 nařízení (EU) č. 167/2013, článkem 37 nařízení (EU) č. 168/2013 nebo článkem 30 nařízení (EU) 2016/1628 nebo pro něž se nežádá o schválení typu podle tohoto nařízení. Aby bylo zajištěno, že existuje odpovědný schvalovací orgán, měli by být výrobci povinni požádat orgán schvalující typy již dříve schválené ve Spojeném království o převzetí povinností týkajících se stahování výrobků, informací o opravách a údržbě a kontrol shodnosti v provozu v souvislosti s příslušnými vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky, které vycházejí z jiných typů a již byly uvedeny na trh Unie. V zájmu omezení rozsahu povinností, které na sebe přebírá schvalovací orgán Unie, by se dotčené povinnosti měly týkat pouze výrobků založených na schváleních typu, která byla vydána ve Spojeném království po 1. lednu 2008.

(16)  Je rovněž nezbytné, aby schvalovací orgán Unie převzal určité povinnosti v souvislosti s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky, které byly uvedeny na trh v Unii na základě schválení typu udělených Spojeným královstvím, jejichž platnost již skončila v souladu s článkem 17 směrnice 2007/46/ES, článkem 32 nařízení (EU) č. 167/2013, článkem 37 nařízení (EU) č. 168/2013 nebo článkem 30 nařízení (EU) 2016/1628 nebo pro něž se nežádá o schválení typu podle tohoto nařízení. Aby bylo zajištěno, že existuje odpovědný schvalovací orgán, měli by být výrobci povinni požádat orgán schvalující typy již dříve schválené ve Spojeném království o převzetí povinností týkajících se stahování výrobků, informací o opravách a údržbě a kontrol shodnosti v provozu v souvislosti s příslušnými vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky, které vycházejí z jiných typů a již byly uvedeny na trh Unie. V zájmu omezení rozsahu povinností, které na sebe přebírá schvalovací orgán Unie, by se dotčené povinnosti měly týkat pouze výrobků založených na schváleních typu, která byla vydána ve Spojeném království po 1. lednu 2008.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Rozhodnutí orgánů členských států přijatá v souladu s čl. 27 odst. 3 směrnice 2007/46/ES, čl. 39 odst. 3 nařízení (EU) č. 167/2013 nebo čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 168/2013 přede dnem, kdy právo Unie přestane pro Spojené království a ve Spojeném království platit, a umožňující uvádět na trh, registrovat, prodávat nebo uvádět do provozu vozidla, která odpovídají typu, jehož schválení typu vydané Spojeným královstvím se stalo neplatným přede dnem, kdy právo Unie přestane platit pro Spojené království, a ve Spojeném království, by měla zůstat v platnosti.

Odůvodnění

V souladu s příslušnými články uvedenými v tomto pozměňujícím návrhu jsou výrobci povinni uvést schvalovacím orgánům důvody, pro které nemohou technické požadavky splnit. Jakmile jsou tyto důvody uvedeny, je na vnitrostátních orgánech, aby určily, zda mohou být vozidla stále uváděna na trh, registrována, prodávána nebo uváděna do provozu. Tímto pozměňovacím návrhem se tedy zajistí, aby rozhodnutí nadále platila i pro vozidla, o nichž bylo rozhodnuto před vystoupením Spojeného království z Unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b)  Výjimky a přechodná ustanovení vztahující se na nesilniční mobilní stroje, jak je stanoveno v čl. 10 odst. 7 směrnice 97/68/ES, v čl. 34 odst. 7, čl. 34 odst. 8 nebo čl. 58 odst. 5 až 11 nařízení (EU) 2016/1628, v čl. 19 odst. 6, čl. 20 odst. 8, čl. 28 odst. 6 a čl. 53 odst. 12 nařízení č. 167/2013 a v čl. 11 odst. 4 a článku 14 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 nebo v čl. 13 odst. 3 až 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985, které umožňují uvádět tyto stroje na trh bez požadavku platného schválení typu, by měly platit i nadále.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Toto nařízení se použije na vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, které spadají do oblasti působnosti směrnice 2007/46/ES, nařízení (EU) č. 167/2013, nařízení (EU) č. 168/2013 nebo nařízení (EU) 2016/1628 a k nimž schválení typu vydal schvalovací orgán Spojeného království na základě uvedených aktů nebo jakéhokoli aktu uvedeného v příloze IV směrnice 2007/46/ES či jakéhokoli aktu těmito akty zrušeného.

1.  Toto nařízení se použije na vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, které spadají do oblasti působnosti směrnice 2007/46/ES, nařízení (EU) č. 167/2013, nařízení (EU) č. 168/2013 nebo nařízení (EU) 2016/1628 a k nimž schválení typu vydal schvalovací orgán Spojeného království na základě uvedených aktů nebo jakéhokoli regulačního aktu Unie uvedeného v příloze IV směrnice 2007/46/ES či jakéhokoli regulačního aktu těmito regulačními akty Unie zrušeného.

Odůvodnění

Hlavním účelem doplňkového znění je především vyjasnění.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Odchylně od čl. 6 odst. 6 směrnice 2007/46/ES, čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013, čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 168/2013 a čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1628 výrobce, který je držitelem schválení typu vydaného ve Spojeném království, jehož platnost neskončila v souladu s článkem 17 směrnice 2007/46/ES, článkem 32 nařízení (EU) č. 167/2013, článkem 37 nařízení (EU) č. 168/2013 nebo článkem 30 nařízení (EU) 2016/1628, může přede dnem, kdy právo Unie přestane pro Spojené království a ve Spojeném království platit, podat žádost ke schvalovacímu orgánu Unie o unijní schválení téhož typu.

1.  Odchylně od čl. 6 odst. 6 a čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/46/ES, čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 167/2013, čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) č. 168/2013 a čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1628 výrobce, který je držitelem schválení typu vydaného ve Spojeném království, jehož platnost neskončila v souladu s článkem 17 směrnice 2007/46/ES, článkem 32 nařízení (EU) č. 167/2013, článkem 37 nařízení (EU) č. 168/2013 nebo článkem 30 nařízení (EU) 2016/1628, může přede dnem, kdy právo Unie přestane pro Spojené království a ve Spojeném království platit, předložit žádost schvalovacímu orgánu Unie o unijní schválení téhož typu.

Odůvodnění

Ustanovení čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/46/ES odkazuje na postup při schválení typu v souvislosti se systémy, konstrukčními částmi, vozidly a motory. Přidáním tohoto článku tedy zajistíme, aby se vztahoval na všechny kategorie, které mohou vyžadovat unijní schválení typu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě podání žádosti podle odstavce 1 výrobce odpovídá za uhrazení příslušných poplatků k pokrytí jakýchkoli nákladů vzniklých na základě výkonu pravomocí a plnění povinností schvalovacího orgánu Unie v souvislosti s unijním schválením typu.

3.  V případě podání žádosti podle odstavce 1 výrobce odpovídá za uhrazení příslušných poplatků, stanovených schvalovacím orgánem Unie, k pokrytí jakýchkoli nákladů vzniklých na základě výkonu pravomocí a plnění povinností schvalovacího orgánu Unie v souvislosti s unijním schválením typu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Při podání žádosti podle odstavce 1 tohoto článku předloží výrobce na žádost schvalovacího orgánu Unie veškeré dokumenty a informace, které tento orgán může považovat za nezbytné k rozhodnutí, zda v souladu s článkem 5 udělí unijní schválení typu.

 

Dokumenty a informace uvedené v prvním pododstavci mohou zahrnovat původní schválení typu vydané Spojeným královstvím včetně všech změn, dokumentace výrobce a zkušebních protokolů. V případě vozidel může tato žádost rovněž zahrnovat všechna schválení vydaná EU, ES nebo EHK OSN a jejich přílohy jakožto součást schválení typu celého vozidla.

Odůvodnění

Jako u ostatních výrobků na trhu stanoví Unie normy a pokyny týkající se kvality, které odpovídají bezpečnosti a odpovědnosti za klima. Z tohoto důvodu vybízí tento dodatečný článek výrobce, aby vyhověli žádosti schvalovacího orgánu Unie. Je nutné zajistit zachování norem Unie, pročež jsme navrhli tento pozměňovací návrh, aby bylo zajištěno, že EU schválení typu obdrží všechny informace před tím, než přijme Spojené království ke schválení typu, proto může mít schvalovací orgán Unie před rozhodnutím o tom, zda má udělit nebo přijmout schválení typu pro Spojené království, všechny skutečnosti v držení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud se neuplatní žádné nové požadavky a aniž je dotčen odstavec 3, může být unijní schválení typu uděleno na základě týchž zkušebních protokolů, které byly předtím použity pro udělení schválení typu vydaného ve Spojeném království v souladu s platnými ustanoveními bez ohledu na to, zda technickou zkušebnu, která zkušební protokol vydala, určil a oznámil členský stát unijního schválení typu v souladu se směrnicí 2007/46/ES, nařízením (EU) č. 167/2013, nařízením (EU) č. 168/2013 nebo nařízením (EU) 2016/1628, i poté, co právo Unie přestane platit pro Spojené království a ve Spojeném království.

2.  Pokud se neuplatní žádné nové požadavky a aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku, může být unijní schválení typu uděleno na základě týchž zkušebních protokolů, které byly předtím použity pro udělení schválení typu vydaného ve Spojeném království v souladu s platnými ustanoveními bez ohledu na to, zda technickou zkušebnu, která zkušební protokol vydala, určil a oznámil členský stát, který udělil unijní schválení typu v souladu se směrnicí 2007/46/ES, nařízením (EU) č. 167/2013, nařízením (EU) č. 168/2013 nebo nařízením (EU) 2016/1628, i poté, co právo Unie přestane platit pro Spojené království a ve Spojeném království.

Odůvodnění

Doplněno za účelem vyjasnění, že uváděné unijní schválení typu je totéž, které se týká vydání certifikátu schválení typu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Typ schválený v souladu s odstavcem 1 obdrží certifikát EU schválení typu s číslem, které sestává z rozlišovacího čísla členského státu, jehož schvalovací orgán unijní schválení typu vydal, a čísla platného aktu uvedeného v čl. 2 odst. 1. Zahrnuje také číslo posledního pozměňovacího aktu obsahujícího požadavky na schválení typu, v souladu s nímž se unijní schválení typu uděluje. V případě vozidel se v certifikátu schválení typu a prohlášení o shodě v oddílu „Poznámky“ uvede „Číslo dřívějšího schválení typu“ a číslo certifikátu schválení typu obdrženého po schválení typu ve Spojeném království. V případě systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se v certifikátu schválení typu uvede „Označení dřívějšího schválení typu“ a odkaz na označení obdržené po schválení typu ve Spojeném království.

4.  Typ schválený v souladu s odstavcem 1 obdrží certifikát EU schválení typu s číslem, které sestává z rozlišovacího čísla členského státu, jehož schvalovací orgán unijní schválení typu vydal, a čísla platného aktu uvedeného v čl. 2 odst. 1. Zahrnuje také číslo posledního pozměňovacího aktu obsahujícího požadavky na schválení typu, v souladu s nímž se unijní schválení typu uděluje. V případě vozidel se v certifikátu schválení typu a prohlášení o shodě v oddílu „Poznámky“ uvede „Číslo dřívějšího schválení typu“ a číslo a datum certifikátu schválení typu obdrženého po schválení typu ve Spojeném království. V případě systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se v certifikátu schválení typu uvede „Označení dřívějšího schválení typu“ a odkaz na označení obdržené po schválení typu ve Spojeném království.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Unijní schválení typu nabývá účinnosti dnem udělení nebo k pozdějšímu dni, který stanoví. Platnost schválení typu vydaného ve Spojeném království končí nejpozději v den, kdy unijní schválení typu nabude účinnosti.

5.  Unijní schválení typu nabývá účinnosti dnem udělení nebo k pozdějšímu dni, který stanoví. Platnost schválení typu vydaného ve Spojeném království končí nejpozději v den, kdy Spojené království vystoupí z Unie, nebo pokud se Unie a Spojené království v rámci dohody o vystoupení dohodnou na přechodném období, po posledním dni tohoto přechodného období. Předtím končí jeho platnost dnem, kdy

unijní schválení typu nabude účinnosti.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgán Unie rovněž od data nabytí účinnosti unijního schválení typu uplatňuje veškeré pravomoci a plní veškeré povinnosti schvalovacího orgánu Spojeného království, pokud jde o všechna vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vyrobené na základě schválení typu vydaného ve Spojeném království, které již byly uvedeny na trh, registrovány nebo uvedeny do provozu v Unii. To nezahrnuje právní odpovědnost za jakékoli kroky či opomenutí schvalovacího orgánu Spojeného království.

Schvalovací orgán Unie rovněž od data nabytí účinnosti unijního schválení typu uplatňuje veškeré pravomoci a plní veškeré povinnosti schvalovacího orgánu Spojeného království, pokud jde o:

 

a)   vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vyrobené na základě schválení typu vydaného ve Spojeném království, které již byly uvedeny na trh, registrovány nebo uvedeny do provozu v Unii;

 

b)  vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vyrobené na základě schválení typu vydaného ve Spojeném království, které mají být uvedeny na trh, registrovány nebo uvedeny do provozu v Unii v souladu s pododstavcem 2a.

Odůvodnění

Navrhovaná změna článku zdůrazňuje, kdy vstoupí v platnost unijní schválení typu a jaké vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky budou spadat pod unijní schválení typu a u kterých bude muset schvalovací orgán Unie před vystoupením Spojeného království z Unie vykonávat své pravomoci a převzít povinnosti, které by jinak příslušely schvalovacímu orgánu Spojeného království. Za tímto účelem je schvalovací orgán Unie odpovědný za ta vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jež byly vyrobeny na základě schválení typu vydaného Spojeným královstvím, které byly nebo ještě mají být uvedeny na trh, registrovány nebo uvedeny do provozu v Unii v souladu s tím, co je uvedeno v následujícím odstavci.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vyrobené na základě schválení typu vydaného ve Spojeném království, které pozbylo platnosti v důsledku udělení unijního schválení typu, mohou být uvedeny na trh, registrovány nebo uvedeny do provozu v Unii do dne, kdy právo Unie přestane platit pro Spojené království a na jeho území, nebo pokud unijní schválení typu pozbyde platnosti před oním dnem v souladu s článkem 17 směrnice 2007/46/ES, článkem 32 nařízení (EU) č. 167/2013, článkem 37 nařízení (EU) č. 168/2013 nebo článkem 30 nařízení (EU) 2016/1628, do dne, kdy unijní schválení typu pozbyde platnosti. V případě vozidel musí výrobci uvést číslo unijního schválení typu v příloze k prohlášení o shodě předtím, než budou tato vozidla uvedena na trh, registrována nebo uvedena do provozu v Unii.

Odůvodnění

Doplněním tohoto textu zajistíme, že bude existovat orgán dozoru nad trhem, který se bude zabývat těmito vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky, jež mohou být v přechodném stavu, neboť schválení typu vydané Spojeným královstvím pozbylo platnosti v důsledku udělení unijního schválení typu, nebo z důvodů uvedených v článcích tohoto ustanovení. Kromě toho předloží výrobci vozidel rovněž doplňkové osvědčení o shodě, aby mohl nový schvalovací orgán převzít odpovědnost za tato vozidla.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Schvalovací orgán Unie není odpovědný za žádné kroky či opomenutí schvalovacího orgánu Spojeného království.

Odůvodnění

Toto bylo přesunuto ze čl. 5 odst. 6 návrhu Komise, aby se zdůraznilo, že schvalovací orgán Unie nebude odpovědný za jakékoli opomenutí nebo jednání, které provedl schvalovací orgán Spojeného království.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Jakmile schvalovací orgán Unie přijme žádost uvedenou v odstavci 1 a vydá unijní schválení typu v souladu s článkem 5, vykonává všechny pravomoci a plní všechny povinnosti schvalovacího orgánu Spojeného království v souvislosti se všemi vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vyrobenými na základě schválení typu vydaných ve Spojeném království uvedených v odstavci 1, pokud jde o stahování výrobků, informace o opravách a údržbě a kontroly shodnosti v provozu. To nezahrnuje právní odpovědnost za jakékoli kroky či opomenutí schvalovacího orgánu Spojeného království.

3.  Jakmile schvalovací orgán Unie přijme žádost uvedenou v odstavci 1 a vydá unijní schválení typu v souladu s článkem 5, vykonává všechny pravomoci a plní všechny povinnosti schvalovacího orgánu Spojeného království v souvislosti se všemi vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vyrobenými na základě schválení typu vydaných ve Spojeném království uvedených v odstavci 1, pokud jde o stahování výrobků, informace o opravách a údržbě a kontroly shodnosti v provozu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Přechodná ustanovení

 

Toto nařízení nebrání uvádět na trh, dodávat na trh, registrovat nebo uvádět do provozu motory nebo vozidla a nesilniční mobilní stroje, v nichž jsou tyto motory instalovány, které odpovídají typu, jehož schválení typu Spojeného království se stalo neplatným přede dnem, kdy právo Unie přestane platit pro Spojené království a na jeho území, v souladu čl. 10 odst. 7 směrnice 97/68/ES, čl. 34 odst. 7, čl. 34 odst. 8 nebo čl. 58 odst. 5 až čl. 58 odst. 11 nařízení (EU) 2016/1628, čl. 19 odst. 6, čl. 20 odst. 8, čl. 28 odst. 6 a čl. 53 odst. 12 nařízení č. 167/2013 a čl. 11 odst. 4 a 14 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, nebo čl. 13 odst. 3 až čl. 13 odst. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985.

Odůvodnění

Tento návrh zajišťuje, aby motory nebo vozidla a nesilniční stroje, v nichž jsou motory instalovány, mohly být stále uváděny a dodávány na trh, registrovány a uváděny do provozu, pokud jsou v souladu s uvedeným ustanovením práva Unie; jelikož jejich schválení typu vydané Spojeným královstvím by se stalo neplatným přede dnem, kdy právo Unie přestane platit, a ne v jeho důsledku.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. Z tohoto důvodu je datum vystoupení Spojeného království z Unie stanoveno na 30. březen 2019, přičemž datum může být změněn pouze tehdy, stanoví-li ratifikovaná dohoda o vystoupení jiné datum. Právní předpisy EU poté přestanou pro Spojené království a ve Spojeném království platit, včetně legislativního rámce upravujícího právní předpisy pro schvalování typu. To rovněž znamená, že všichni výrobci, kteří v minulosti získali schválení typu vydané Spojeným královstvím, nyní budou muset získat nové unijní schválení typu, které vydá uznaný schvalovací orgán Unie.

V této souvislosti a s ohledem na stávající právní předpisy se Komise domnívala, že je třeba řešit právní nejistotu výrobců se schválením typu vydaným Spojeným královstvím. Cílem návrhu tudíž je:

  povolit dotčeným výrobcům podat žádost u schvalovacího orgánu v některé zemi EU-27 podle vlastního výběru s cílem zajistit, aby Unie uznala schválení typu, která dříve vydal schvalovací orgán Spojeného království;

  povolit uznání zkoušek, které dříve provedl schvalovací orgán Spojeného království, a zároveň poskytnout schvalovacím orgánům Unie možnost požádat o nové zkoušky;

  zachovat normy bezpečnosti a kvality Unie, a to se zvláštním důrazem na bezpečnost vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků a jejich vliv na životní prostředí.

Komise rovněž uznala, že výrobci mohou získat pouze jedno unijní schválení typu v souladu s tím, co bylo stanoveno dříve.

Činnost Parlamentu

Cílem tohoto nařízení je doplnit stávající rámec týkající se právních předpisů o schvalování typu a konečnou vyjednanou dohodu o brexitu. Zpravodajka a spoluzpravodajové se proto domnívají, že toto nařízení musí vstoupit v platnost bez zbytečného prodlení, a poskytnout tak tomuto odvětví čas potřebný k přípravě na vystoupení Spojeného království z EU.

Zpravodajka a spoluzpravodajové mají za to, že nařízení:

  musí požadovat odpovědnost výrobců i schvalovacích orgánů tím, že poskytne schvalovacím orgánům možnost vyžadovat nové zkoušky, pokud nebudou dostatečně spokojeny se zkouškami, které provedl schvalovací orgán Spojeného království před vystoupením Spojeného království z Unie.

  nemá měnit stávající rámec právních předpisů o unijním schvalování typu, takže zachová normy Unie stejné. Parlament dále konstatoval, že přechodné období stanovené v pokynech pro brexit se bude vztahovat i na toto nařízení, pokud ratifikovaná dohoda o vystoupení nestanoví jinak.

  zajistí, že dopad na obchod a přístup na trh bude minimální. Ačkoliv se má za to, že vystoupení Spojeného království by mohlo znamenat omezení přístupu na jednotný trh, nemělo by znamenat, že se obchod zastaví. Namísto toho nařízení usiluje o kompromis, který by mohl zmírnit dopad vystoupení Spojeného království na výrobce a dané odvětví.

Tento návrh Evropského parlamentu poskytuje tomuto odvětví větší připravenost a jistotu, které by jinak mohly bez tohoto nařízení chybět. V tomto duchu spolupráce se zpravodajka a spoluzpravodajové snažili řešit hlavní obavy odvětví, Unie a dalších subjektů, které mohou mnoho ztratit, nebo mít z tohoto nařízení prospěch. V podstatě je cílem tohoto návrhu Evropského parlamentu zajistit dodržování právních předpisů, kontinuitu činností a odpovědnost.

4.9.2018

POSTOJ VE FORMĚPOZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ

Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (zpravodaj)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin předkládá Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušnému výboru tento pozměňovací návrh:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Unijní schválení typu nabývá účinnosti dnem udělení nebo k pozdějšímu dni, který stanoví. Platnost schválení typu vydaného ve Spojeném království končí nejpozději v den, kdy unijní schválení typu nabude účinnosti.

5.  Unijní schválení typu nabývá účinnosti dnem udělení nebo k pozdějšímu dni, který stanoví. Platnost schválení typu vydaného ve Spojeném království končí nejpozději v den, kdy unijní schválení typu nabude účinnosti nebo nejpozději v den, kdy právo Unie přestane platit pro Spojené království a ve Spojeném království.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Referenční údaje

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

2.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum přijetí

30.8.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Olle Ludvigsson

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Referenční údaje

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Datum předložení EP

4.6.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

19.6.2018

Projednání ve výboru

10.10.2018

 

 

 

Datum přijetí

30.10.2018

 

 

 

Datum předložení

7.11.2018

Poslední aktualizace: 21. listopadu 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí