RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamise kohta seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust

7.11.2018 - (COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD)) - ***I

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
Raportöör: Marlene Mizzi
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 2)


Menetlus : 2018/0220(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0359/2018
Esitatud tekstid :
A8-0359/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamise kohta seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0397),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0250/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. septembri 2018. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0359/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Erisätete puudumisel ei tagaks Ühendkuningriigi liidust välja astudes Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse poolt varem antud tüübikinnitused enam juurdepääsu liidu turule. Selliseid tüübikinnitusi omavad ka tootjad, kes asuvad teistes liikmesriikides peale Ühendkuningriigi. Ühendkuningriigi poolt tüübikinnituse saanud sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke võib lasta liidu turule kuni ajani, mil liidu õiguse kohaldamise Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis lõpeb, on vaja kehtestada erisätted, et hõlbustada kõnealuste toodete laskmist liidu turule pärast seda kuupäeva.

(4)  Erisätete puudumisel ei tagaks Ühendkuningriigi liidust välja astudes Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse poolt liidu õigusaktide alusel varem antud ELi või EÜ tüübikinnitused enam juurdepääsu liidu turule. Selliseid tüübikinnitusi omavad ka tootjad, kes asuvad teistes liikmesriikides peale Ühendkuningriigi. Ühendkuningriigi poolt liidu õigusaktide alusel tüübikinnituse saanud sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke võib lasta liidu turule kuni ajani, mil liidu õiguse kohaldamise Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis lõpeb, on vaja kehtestada erisätted, et hõlbustada kõnealuste toodete laskmist liidu turule pärast seda kuupäeva.

Selgitus

Raportöör nõustub nõukogu tekstiga, parandused on tehtud selguse huvides. Nii antakse selge viide, et käesolev määrus on koostatud üksnes ELi või EÜ tüübikinnituste kontekstis ning UNECE tüübikinnitused ei kuulu käesoleva määruse reguleerimisalasse, välja arvatud juhul, kui mõnes põhjenduses või sättes sellele konkreetselt ei viidata.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Samuti tuleks käesoleva määrusega tagada, et tootjatel on jätkuvalt suurim võimalik vabadus valida uus tüübikinnitusasutus. Tootja valik ei tohiks eelkõige sõltuda Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse nõusolekust ega Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse ja uue tüübikinnitusasutuse vahelistest kokkulepetest.

(6)  Samuti tuleks käesoleva määrusega tagada, et tootjatel on jätkuvalt suurim võimalik vabadus valida uus liidu tüübikinnitusasutus. Tootja valik ei tohiks eelkõige sõltuda Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse nõusolekust ega Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse ja uue liidu tüübikinnitusasutuse vahelistest kokkulepetest.

Selgitus

„Liidu tüübikinnitusasutuse” eesmärk on selgus. Nii tehakse veelgi selgemaks, et tüübikinnitusasutus, millele viidatakse, on EL 27 liikmesriigi piires asuv tüübikinnitusasutus.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Kui tootjad kasutavad käesolevas määruses sätestatud menetlusi, võib nende Ühendkuningriigi tüübikinnitus muutuda kehtetuks samal päeval, kui samale tüübile antakse liidu tüübikinnitus. Tootjaid, kes on kasutanud käesoleva määruse sätteid, ei tohiks panna ebasoodsamasse olukorda. Selleks tuleks liidu õigusele vastavate ja kehtiva Ühendkuningriigi tüübikinnituse alusel toodetud sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike varu lasta turule, registreerida ja kasutusele võtta kuni selle ajani, kui tootjad on saanud uue liidu tüübikinnituse ning kuni jätkatakse liidu õiguse kohaldamist Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi suhtes, tingimusel et need tooted vastavad jätkuvalt käesolevas määruses osutatud õigusaktide üldnõuetele. Kuna turule laskmise, registreerimise ja kasutuselevõtu momendid võivad erineda, tuleks see, kas käesolevas määruses sätestatud tähtaegadest peetakse kinni, määrata kindlaks hetkel, kui toimub neist kolmest esimene.

Selgitus

Seda täiendavat põhjendust tuleb tõlgendada koostoimes artikliga 6 a, milles otseselt viidatakse üleminekusätetele. Põhjenduse peamine eesmärk on selgelt määratleda, mis juhtub juba laos olevate toodetega, olenemata sellest, kas tegemist on sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestikega. Nii ei asetataks tootjaid ebasoodsasse olukorda, kui laos olevad tooted vastavad täielikult liidu õigusaktides sätestatud üldnõuetele.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Samal põhjusel on vajalik, et liidu tüübikinnitusasutus võtaks teatavaid kohustusi seoses selliste sõidukite, süsteemide, osiste ja eraldi seadmestikega, mis on liidu turule viidud Ühendkuningriigi antud tüübikinnituste alusel, mis ei ole enam kehtivad vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artiklile 17, määruse (EL) nr 167/2013 artiklile 32, määruse (EL) nr 168/2013 artiklile 37 või määruse (EL) 2016/1628 artiklile 30 või millele käesoleva määruse alusel tüübikinnitust ei taotleta. Tagamaks vastutava tüübikinnitusasutuse olemasolu, tuleks tootjatelt nõuda, et nad taotleksid, et tüübikinnitusasutus, mis kinnitab eelnevalt Ühendkuningriigis heaks kiidetud tüüpe, võtaks endale kohustused seoses sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike tagasikutsumiste, remondi- ja hooldusteabe ning kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrollidega juhul, kui on tegemist muudel tüüpidel põhinevate ja juba liidu turule lastud antud tootja sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestikega. Liidu tüübikinnitusasutuse võetavate kohustuste ulatuse piiramiseks peaksid need kohustused hõlmama üksnes tooteid, mis põhinevad pärast 1. jaanuari 2008 antud Ühendkuningriigi tüübikinnitustel.

(16)  Samuti on vajalik, et liidu tüübikinnitusasutus võtaks üle teatavaid kohustusi seoses selliste sõidukite, süsteemide, osiste ja eraldi seadmestikega, mis on liidu turule viidud Ühendkuningriigi antud tüübikinnituste alusel, mis ei ole enam kehtivad vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artiklile 17, määruse (EL) nr 167/2013 artiklile 32, määruse (EL) nr 168/2013 artiklile 37 või määruse (EL) 2016/1628 artiklile 30 või millele käesoleva määruse alusel tüübikinnitust ei taotleta. Tagamaks vastutava tüübikinnitusasutuse olemasolu, tuleks tootjatelt nõuda, et nad taotleksid, et tüübikinnitusasutus, mis kinnitab eelnevalt Ühendkuningriigis heaks kiidetud tüüpe, võtaks endale kohustused seoses sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike tagasikutsumiste, remondi- ja hooldusteabe ning kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrollidega juhul, kui on tegemist muudel tüüpidel põhinevate ja juba liidu turule lastud antud tootja sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestikega. Liidu tüübikinnitusasutuse võetavate kohustuste ulatuse piiramiseks peaksid need kohustused hõlmama üksnes tooteid, mis põhinevad pärast 1. jaanuari 2008 antud Ühendkuningriigi tüübikinnitustel.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  Riiklike ametiasutuste otsused, mis on tehtud enne seda päeva, mil liidu õigust ei kohaldata enam Ühendkuningriigis ega Ühendkuningriigi suhtes vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artikli 27 lõikele 3, määruse (EL) nr 167/2013 artikli 39 lõikele 3 või määruse (EL) nr 168/2013 artikli 44 lõikele 3, ja millega lubatakse sellisele tüübile vastavate sõidukite turul kättesaadavaks tegemine, registreerimine, müük või kasutuselevõtmine, mille Ühendkuningriigi tüübikinnitus on muutunud kehtetuks enne seda päeva, mil liidu õigust ei kohaldata enam Ühendkuningriigis ega Ühendkuningriigi suhtes, peaksid jääma kohaldatavaks.

Selgitus

Vastavalt käesolevas muudatusettepanekus nimetatud artiklitele on tootjad kohustatud esitama tüübikinnitusasutustele põhjused, miks nad ei suuda tehnilisi nõudeid täita. Kui need põhjused on esitatud, peavad riiklikud ametiasutused otsustama, kas sõidukeid tohib veel turul kättesaadavaks teha, registreerida, müüa või kasutusele võtta. Seega tagatakse käesoleva muudatusettepanekuga, et ka sõidukite suhtes, mille kohta on tehtud otsus enne Ühendkuningriigi liidust lahkumist, jäävad tehtud otsused kehtima.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 b)  Väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate suhtes kohaldatavaid erandeid ja üleminekusätteid, mis on sätestatud direktiivi 97/68/EÜ artikli 10 lõikes 7, määruse (EL) nr 2016/1628 artikli 34 lõigetes 7 ja 8 või artikli 58 lõigetes 5 kuni 11, määruse (EL) nr 167/2013 artikli 19 lõikes 6, artikli 20 lõikes 8, artikli 28 lõikes 6 ja artikli 53 lõikes 12 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/96 artikli 11 lõikes 4 ja artiklis 14 või komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2018/985 artikli 13 lõigetes 3 kuni 6, mis lubavad selliste masinate turule laskmist ilma kehtiva tüübikinnituse nõudeta, tuleks jätkuvalt kohaldada.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse direktiivi 2007/46/EÜ, määruse (EL) nr 167/2013, määruse (EL) nr 168/2013 või määruse (EL) 2016/1628 kohaldamisalasse kuuluvate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike ja nende tüüpide suhtes, mis Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutus on heaks kiitnud nimetatud õigusaktide või mis tahes õigusakti alusel, mis on loetletud direktiivi 2007/46/EÜ IV lisas, või nimetatud õigusaktidega kehtetuks tunnistatud õigusaktide alusel.

1.  Käesolevat määrust kohaldatakse direktiivi 2007/46/EÜ, määruse (EL) nr 167/2013, määruse (EL) nr 168/2013 või määruse (EL) 2016/1628 kohaldamisalasse kuuluvate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike ja nende tüüpide suhtes, mis Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutus on heaks kiitnud nimetatud õigusaktide või mis tahes liidu õigusakti alusel, mis on loetletud direktiivi 2007/46/EÜ IV lisas, või nimetatud liidu õigusaktidega kehtetuks tunnistatud õigusaktide alusel.

Selgitus

Lisatud sõnade peamine eesmärk on selgem sõnastus.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Erandina direktiivi 2007/46/EÜ artikli 6 lõikest 6, määruse (EL) nr 167/2013 artikli 21 lõikest 2, määruse (EL) nr 168/2013 artikli 26 lõikest 2 ja määruse (EL) 2016/1628 artikli 20 lõikest 1, võib tootja, kellel on Ühendkuningriigi tüübikinnitus, mis ei ole muutunud kehtetuks direktiivi 2007/46/EÜ artikli 17, määruse (EL) nr 167/2013 artikli 32, määruse (EL) nr 168/2013 artikli 37 või määruse (EL) 2016/1628 artikli 30 kohaselt enne päeva, mil liidu õigust ei kohaldata enam Ühendkuningriigis ega Ühendkuningriigi suhtes, taotleda liidu tüübikinnitusasutuselt samale tüübile liidu tüübikinnitust.

1.  Erandina direktiivi 2007/46/EÜ artikli 6 lõikest 6 ja artikli 7 lõikest 1, määruse (EL) nr 167/2013 artikli 21 lõikest 2, määruse (EL) nr 168/2013 artikli 26 lõikest 2 ja määruse (EL) 2016/1628 artikli 20 lõikest 1, võib tootja, kellel on Ühendkuningriigi tüübikinnitus, mis ei ole muutunud kehtetuks direktiivi 2007/46/EÜ artikli 17, määruse (EL) nr 167/2013 artikli 32, määruse (EL) nr 168/2013 artikli 37 või määruse (EL) 2016/1628 artikli 30 kohaselt enne päeva, mil liidu õigust ei kohaldata enam Ühendkuningriigis ega Ühendkuningriigi suhtes, esitada liidu tüübikinnitusasutusele taotluse liidu tüübikinnituse saamiseks samale tüübile.

Selgitus

Direktiivi 2007/46/EÜ artikli 7 lõikes 1 osutatakse tüübikinnituse kohaldamisele süsteemide, osade, sõidukite ja mootorite suhtes. Seega tagatakse eelmainitud artikli lisamisega, et on hõlmatud kõik kategooriad, mis võivad vajada liidu tüübikinnitust.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lõike 1 kohase taotluse esitamise teel kohustub tootja tasuma asjakohased lõivud mis tahes kulude eest, mis tulenevad volituste teostamisest ja liidu tüübikinnitusasutuse kohustuste täitmisest seoses liidu tüübikinnitusega.

3.  Lõike 1 kohase taotluse esitamise teel kohustub tootja tasuma liidu tüübikinnitusasutuse poolt kindlaks määratud asjakohased lõivud mis tahes kulude eest, mis tulenevad volituste teostamisest ja liidu tüübikinnitusasutuse kohustuste täitmisest seoses liidu tüübikinnitusega.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Käesoleva artikli lõike 1 kohase taotluse esitamisel esitab tootja liidu tüübikinnitusasutuse taotlusel mis tahes dokumendid ja teabe, mida tüübikinnitusasutus peab vajalikuks, et otsustada liidu tüübikinnituse andmise üle kooskõlas artikliga 5.

 

Esimeses lõigus osutatud dokumendid ja teave võivad hõlmata esialgset Ühendkuningriigi tüübikinnitust, sealhulgas kõiki muudatusi, teatmikku ja katsearuandeid. Sõidukite puhul võib selline taotlus hõlmata ka mis tahes ELi, EÜ või UNECE tüübikinnitust ja selle lisasid kogu sõiduki tüübikinnituse osana.

Selgitus

Nagu ka muude toodete puhul turul, kehtestab liit standardid ja kvaliteedisuunised vastavalt ohutusele ja kliimaalasele vastutusele. Seetõttu kutsutakse käesoleva täiendava artikliga tootjaid üles täitma liidu tüübikinnitusasutuse taotlusi. Liidu standardeid tuleb kaitsta, seetõttu on lisatud käesolev muudatusettepanek, et tagada liidu tüübikinnitusele kogu võimalik teave enne Ühendkuningriigi tüübikinnituse ülevõtmist, mistõttu liidu tüübikinnitusasutusel võiksid olla olemas kõik faktid enne selle otsustamist, kas nad peaksid andma või võtma üle Ühendkuningriigi tüübikinnituse või mitte.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kuna uusi nõudeid ei kohaldata ja ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, võib liidu tüübikinnituse anda samade katsearuannete põhjal, mida on kohaldatavate sätete alusel varem kasutatud Ühendkuningriigi tüübikinnituse andmisel, olenemata sellest, kas liidu tüübikinnitust andev liikmesriik on katsearuande väljastanud tehnilise teenistuse kindlaks määranud ja sellest teatanud kooskõlas direktiiviga 2007/46/EÜ, määrusega (EL) nr 167/2013, määrusega (EL) nr 168/2013 või määrusega (EL) 2016/1628, isegi kui liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis on lõppenud.

2.  Kuna uusi nõudeid ei kohaldata ja ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 3 kohaldamist, võib liidu tüübikinnituse anda samade katsearuannete põhjal, mida on kohaldatavate sätete alusel varem kasutatud Ühendkuningriigi tüübikinnituse andmisel, olenemata sellest, kas liidu tüübikinnitust andev liikmesriik on katsearuande väljastanud tehnilise teenistuse kindlaks määranud ja sellest teatanud kooskõlas direktiiviga 2007/46/EÜ, määrusega (EL) nr 167/2013, määrusega (EL) nr 168/2013 või määrusega (EL) 2016/1628, isegi kui liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis on lõppenud.

Selgitus

Lisatud selguse huvides täpsustamaks, et osutatakse samale liidu tüübikinnitusasutusele, mis väljastab tüübikinnitustunnistuse.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Lõike 1 kohaselt kinnitatud tüübile antakse ELi tüübikinnitustunnistus koos numbriga, mis koosneb selle liikmesriigi tunnusnumbrist, mille tüübikinnitusasutus liidu tüübikinnituse andis, ning artikli 2 lõikes 1 osutatud kohaldatava õigusakti numbrist. Samuti peab see sisaldama tüübikinnituse nõudeid sisaldava ja liidu tüübikinnituse andmise aluseks oleva viimase muutmisakti numbrit. Sõidukite puhul tehakse tüübikinnitustunnistuse ja vastavustunnistuse lahtrisse „Märkused“ märge „heaks kiidetud varasema tüübikinnitusega“ ja viidatakse pärast Ühendkuningriigi tüübikinnituse saamist saadud tüübikinnitustunnistuse numbrile. Süsteemide, osade või eraldi seadmestike puhul sisaldab tüübikinnitustunnistus märget „heaks kiidetud varasema tüübikinnitusega ja tähistatud järgmiselt“ ja viidet pärast Ühendkuningriigi tüübikinnituse saamist saadud märgistusele.

4.  Lõike 1 kohaselt kinnitatud tüübile antakse ELi tüübikinnitustunnistus koos numbriga, mis koosneb selle liikmesriigi tunnusnumbrist, mille tüübikinnitusasutus liidu tüübikinnituse andis, ning artikli 2 lõikes 1 osutatud kohaldatava õigusakti numbrist. Samuti peab see sisaldama tüübikinnituse nõudeid sisaldava ja liidu tüübikinnituse andmise aluseks oleva viimase muutmisakti numbrit. Sõidukite puhul tehakse tüübikinnitustunnistuse ja vastavustunnistuse lahtrisse „Märkused“ märge „heaks kiidetud varasema tüübikinnitusega“ ja viidatakse pärast Ühendkuningriigi tüübikinnituse saamist saadud tüübikinnitustunnistuse numbrile ja kuupäevale. Süsteemide, osade või eraldi seadmestike puhul sisaldab tüübikinnitustunnistus märget „heaks kiidetud varasema tüübikinnitusega ja tähistatud järgmiselt“ ja viidet pärast Ühendkuningriigi tüübikinnituse saamist saadud märgistusele.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liidu tüübikinnitus jõustub selle andmise päeval või selles kindlaks määratud hilisemal kuupäeval. Ühendkuningriigi tüübikinnitus muutub kehtetuks hiljemalt alates päevast, mil jõustub liidu tüübikinnitus.

5.  Liidu tüübikinnitus jõustub selle andmise päeval või selles kindlaks määratud hilisemal kuupäeval. Ühendkuningriigi tüübikinnitus muutub kehtetuks hiljemalt päeval, mil Ühendkuningriik lahkub liidust, või kui liit ja Ühendkuningriik lepivad väljaastumislepingu raames kokku üleminekuperioodis, siis üleminekuperioodi viimasele päevale järgneval päeval. Enne liidust lahkumist muutub see kehtetuks päeval, mil jõustub liidu tüübikinnitus.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liidu tüübikinnitusasutus kasutab alates liidu tüübikinnituse jõustumiskuupäevast ka kõiki Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse volitusi ja täidab kõiki kohustusi kõigi sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike puhul, mis on toodetud Ühendkuningriigi tüübikinnituse alusel ning juba turule viidud, registreeritud või liidus kasutusel. See ei hõlma vastutust Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutusele omistatava tegevuse või tegevusetuse eest.

Liidu tüübikinnitusasutus kasutab alates liidu tüübikinnituse jõustumiskuupäevast ka kõiki Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse volitusi ja täidab kõiki selle kohustusi seoses alljärgnevaga:

 

a)  sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike puhul, mis on toodetud Ühendkuningriigi tüübikinnituse alusel ning juba turule viidud, registreeritud või liidus kasutusel;

 

b)  sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike puhul, mis on toodetud Ühendkuningriigi tüübikinnituse alusel ning viiakse turule, registreeritakse või võetakse liidus kasutusele vastavalt lõigule 2 a.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tuuakse esile, millal liidu tüübikinnitus jõustub ning millised sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud kuuluvad liidu tüübikinnituse alla, ja milliste puhul peab liidu tüübikinnitusasutus kasutama oma volitusi ja võtma endale kohustusi, mis muul juhul kuulusid Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutusele enne Ühendkuningriigi liidust väljaastumist. Selleks vastutab liidu tüübikinnitusasutus nende sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike eest, mis on toodetud Ühendkuningriigi tüübikinnituse alusel ja mis on liidus turule lastud, registreeritud või kasutusele võetud, või mis alles viiakse turule, registreeritakse või võetakse kasutusele vastavalt tingimustele, mis on esitatud järgmises lõigus.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke, mis on toodetud vastavalt Ühendkuningriigi tüübikinnitusele, mis on kaotanud kehtivuse seoses liidu tüübikinnituse andmisega, võib lasta turule, registreerida või võtta kasutusele liidus kuni kuupäevani, mil lõpetatakse liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi suhtes, või, kui liidu tüübikinnitus muutub kehtetuks enne nimetatud kuupäeva vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ artiklile 17, määruse (EL) nr 167/2013 artiklile 32, määruse (EL) nr 168/2013 artiklile 37 või määruse (EL) nr 2016/1628 artiklile 30, kuni selle kuupäevani, mil liidu tüübikinnitus kaotab kehtivuse. Sõidukite puhul peavad tootjad lisaks vastavuskinnitusele ära märkima ka liidu tüübikinnituse numbri, enne kui sellised sõidukid liidus turule lastakse, registreeritakse või kasutusele võetakse.

Selgitus

Selle teksti lisamisega tagatakse, et olemas on turujärelevalveasutus, mis hõlmab sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke, mis võivad olla ebaselges olukorras, kuna Ühendkuningriigi tüübikinnitus on liidu tüübikinnituse andmise tõttu muutunud kehtetuks, või käesolevas sättes nimetatud artiklites loetletud põhjustel. Lisaks peavad sõidukitootjad esitama täiendava vastavustõendi, et uus tüübikinnitusasutus saaks võtta vastutuse nende sõidukite eest.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liidu tüübikinnitusasutus ei kanna vastutust Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse tegevuse või tegevusetuse eest.

Selgitus

See lõik on üle võetud komisjoni ettepaneku artikli 5 lõikest 6, et rõhutada, et liidu tüübikinnitusasutust ei saa pidada vastutavaks mis tahes tegevusetuse või tegevuse eest, mida Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutus on võinud teha.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikli 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Pärast lõikes 1 osutatud taotluse heakskiitmist ja artikli 5 kohase liidu tüübikinnituse andmist peab liidu tüübikinnitusasutus kasutama kõiki Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse volitusi ja täitma kõik kohustused kõigi lõikes 1 osutatud Ühendkuningriigi tüübikinnituste alusel toodetud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike osas seoses sõidukite tagasikutsumiste, remondi- ja hooldustööde ning kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrollidega. See ei hõlma vastutust Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutusele omistatava tegevuse või tegevusetuse eest.

3.  Pärast lõikes 1 osutatud taotluse heakskiitmist ja artikli 5 kohase liidu tüübikinnituse andmist peab liidu tüübikinnitusasutus kasutama kõiki Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse volitusi ja täitma kõik kohustused kõigi lõikes 1 osutatud Ühendkuningriigi tüübikinnituste alusel toodetud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike osas seoses sõidukite tagasikutsumiste, remondi- ja hooldustööde ning kasutusel olevate sõidukite vastavuskontrollidega.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Üleminekusätted

 

Käesoleva määrusega ei välistata selliste mootorite või sõidukite ja väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate, millele sellised mootorid paigaldatakse, turulelaskmist, turul kättesaadavaks tegemist, registreerimist või kasutuselevõtmist, mis vastavad sellisele tüübile, mille Ühendkuningriigi tüübikinnitus kaotas kehtivuse enne päeva, mil lõpeb liidu õigusaktide kohaldamine Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi suhtes vastavalt direktiivi 97/68/EÜ artikli 10 lõikele 7, määruse (EL) nr 2016/1628 artikli 34 lõigetele 7 ja 8 või artikli 58 lõigetele 5 kuni 11, määruse nr 167/2013 artikli 19 lõikele 6, artikli 20 lõikele 8, artikli 28 lõikele 6 ja artikli 53 lõikele 12, komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2015/96 artikli 11 lõikele 4 ja artiklile 14 või komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 2018/985 artikli 13 lõigetele 3 kuni 6.

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse, et mootoreid või sõidukeid ja väljaspool teid kasutatavaid liikurmasinaid, millele need mootorid paigaldatakse, võib siiski turule viia, turul kättesaadavaks teha, registreerida ja kasutusele võtta seni, kuni need on kooskõlas nimetatud liidu õigusaktidega; kuna nende Ühendkuningriigi tüübikinnitus oleks muutunud kehtetuks juba enne, kui liidu õigust enam ei kohaldata, mitte aga sellest tulenevalt.

  • [1]    Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

SELETUSKIRI

Taust

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja astuda. Seetõttu on Ühendkuningriigi EList väljaastumise kuupäevaks määratud 30. märts 2019, mida saab muuta vaid juhul, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus sätestatakse teisiti. Seejärel lõpeb ELi õigusaktide, sh tüübikinnitust käsitleva õigusraamistiku kohaldamine Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi suhtes. Ühtlasi tähendab see ka seda, et kõik tootjad, kes on varem saanud Ühendkuningriigi tüübikinnituse, vajavad nüüd uut liidu tüübikinnitust, mille annab välja tunnustatud liidu tüübikinnitusasutus.

Seoses sellega ja võttes arvesse kehtivaid õigusakte, leidis komisjon, et on vaja pöörata tähelepanu Ühendkuningriigi tüübikinnitustega tootjate õigusliku ebakindluse küsimusele. Seega on ettepaneku eesmärk:

  Võimaldada asjaomastel tootjatel esitada taotlus oma vabal valikul ükskõik millisele ELi 27 liikmesriigi tüübikinnitusasutusele tagamaks, et liit tunnustab Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse varem välja antud tüübikinnitusi.

  Lubada arvesse võtta katseid, mille on varem teinud Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutus, andes liidu tüübikinnitusasutustele samas ka võimaluse nõuda uusi katseid.

  Säilitada liidu ohutus- ja kvaliteedistandardid; pöörates erilist tähelepanu sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike ohutusele ja keskkonnasõbralikule toimimisele.

Komisjon on ka tunnistanud, et kooskõlas varem kehtestatud nõuetega võivad tootjad saada ainult ühe liidu tüübikinnituse.

Parlamendi töö

Käesoleva määruse eesmärk on täiendada kehtivat tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide raamistikku ja lõplikku läbiräägitud Brexiti kokkulepet. Raportöör ja kaasraportöörid on seisukohal, et käesolev määrus peab jõustuma põhjendamatu viivituseta, andes tööstusele vajaliku aja, et valmistuda Ühendkuningriigi väljaastumiseks.

Raportöör ja kaasraportöörid jõudsid järeldusele, et määrusega:

  tuleb nõuda nii tootjate kui ka tüübikinnitusasutuste vastutust, andes tüübikinnitusasutustele võimaluse nõuda uusi katseid, kui nad ei ole rahul Ühendkuningriigi tüübikinnitusasutuse tehtud katsetega enne Ühendkuningriigi liidust väljaastumist;

  ei muudeta kehtivat ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide raamistikku ning seega jäävad kehtima samad liidu standardid. Lisaks on parlament märkinud, et Brexiti suunistes sätestatud üleminekuperioodi kohaldatakse ka käesoleva määruse suhtes, kui ratifitseeritud väljaastumislepingus ei ole sätestatud teisiti;

  tagatakse võimalikult minimaalne mõju kaubandusele ja turulepääsule. Arvestades arusaama, et Ühendkuningriigi lahkumine võib tähendada piiratud juurdepääsu ühtsele turule, ei tohiks see siiski tähendada, et kauplemine peaks üldse seiskuma. Selle asemel püütakse määruse abil luua kompromiss, mis võiks vähendada sellise tühistamise poolt tootjatele ja tööstusele avaldatavat mõju.

Käesolev Euroopa Parlamendi ettepanek võimaldab tööstusele suuremat valmisolekut ja kindlust, mis ilma käesoleva määruseta vastasel juhul puuduks. Sellises koostöö vaimus ongi raportöör ja kaasraportöörid püüdnud tegeleda peamiste mureküsimustega, mis seisavad tööstuse ja Euroopa Liidu aga ka teiste ees, kes võivad käesolevast määrusest võita või kaotada. Sisuliselt on Euroopa Parlamendi ettepaneku eesmärk tagada õigusnormide järgimine, talitluspidevus ja vastutus.

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (4.9.2018)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamise kohta seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust
(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

Arvamuse koostaja: Adina‑Ioana Vălean

MUUDATUSETTEPANEK

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liidu tüübikinnitus jõustub selle andmise päeval või selles kindlaks määratud hilisemal kuupäeval. Ühendkuningriigi tüübikinnitus muutub kehtetuks hiljemalt alates päevast, mil jõustub liidu tüübikinnitus.

5.  Liidu tüübikinnitus jõustub selle andmise päeval või selles kindlaks määratud hilisemal kuupäeval. Ühendkuningriigi tüübikinnitus muutub kehtetuks päeval, mil jõustub liidu tüübikinnitus, või hiljemalt päeval, mil lõpeb liidu õiguse kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust

Viited

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

2.7.2018

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Vastuvõtmise kuupäev

30.8.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Olle Ludvigsson

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamine seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust

Viited

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

EP-le esitamise kuupäev

4.6.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

19.6.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

10.10.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

30.10.2018

 

 

 

Esitamise kuupäev

7.11.2018

Viimane päevakajastamine: 21. november 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika