Postupak : 2018/0220(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0359/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0359/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/12/2018 - 5.11

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0493

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 718kWORD 84k
7.11.2018
PE 628.636v01-00 A8-0359/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dopuni homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica: Marlene Mizzi

(Pojednostavljeni postupak – članak 50. stavak 2. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dopuni homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0397),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0250/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0359/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije značilo bi, u nedostatku posebnih odredaba, da homologacije koje je dodijelilo homologacijsko tijelo Ujedinjene Kraljevine više ne mogu biti jamstvo pristupa tržištu Unije. Nositelji takvih homologacija su i proizvođači s poslovnim nastanom u drugim državama članicama. Vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice koje je homologirala Ujedinjena Kraljevina mogu se stavljati na tržište Unije do prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj, no potrebno je utvrditi posebne odredbe za olakšavanje stavljanja tih proizvoda na tržište Unije nakon datuma povlačenja.

(4)  Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije značilo bi, u nedostatku posebnih odredaba, da EU ili EZ homologacije koje je dodijelilo homologacijsko tijelo Ujedinjene Kraljevine u skladu s regulatornim aktima Unije više ne mogu biti jamstvo pristupa tržištu Unije. Nositelji takvih homologacija su i proizvođači s poslovnim nastanom u drugim državama članicama. Vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice koje je homologirala Ujedinjena Kraljevina u skladu s regulatornim aktima Unije mogu se stavljati na tržište Unije do prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj, no potrebno je utvrditi posebne odredbe za olakšavanje stavljanja tih proizvoda na tržište Unije nakon datuma povlačenja.

Obrazloženje

Iako se slaže s tekstom Vijeća, izvjestiteljica je radi jasnoće dodala izmjene. Time se jasno navodi da je ova Uredba sastavljena isključivo u kontekstu EU ili EZ homologacije te da UNECE homologacije nisu obuhvaćene ovom Uredbom, osim ako se u nekoj od kasnijih uvodnih izjava ili odredbi to posebno navodi.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Ovom bi Uredbom trebalo osigurati i to da proizvođači i dalje imaju najveću moguću slobodu odabira novog homologacijskog tijela. Konkretno, proizvođačev odabir ne bi trebao ovisiti o suglasnosti homologacijskog tijela Ujedinjene Kraljevine ili o postojanju bilo kakvih dogovora između homologacijskog tijela Ujedinjene Kraljevine i novog homologacijskog tijela.

(6)  Ovom bi Uredbom trebalo osigurati i to da proizvođači i dalje imaju najveću moguću slobodu odabira novog homologacijskog tijela Unije. Konkretno, proizvođačev odabir ne bi trebao ovisiti o suglasnosti homologacijskog tijela Ujedinjene Kraljevine ili o postojanju bilo kakvih dogovora između homologacijskog tijela Ujedinjene Kraljevine i novog homologacijskog tijela Unije.

Obrazloženje

Umetanjem dijela „homologacijo tijelo Unije...” želi se postići jasnoća. Tako je još jasnije da se homologacijsko tijelo o kojem se govori nalazi u EU-27.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Kada proizvođači primjenjuju postupke utvrđene u ovoj Uredbi, njihova UK homologacija mogla bi postati nevažeća na dan dodjele homologacije Unije za isti tip. Proizvođače koji su primjenjivali odredbe ove Uredbe ne bi se smjelo staviti u nepovoljan položaj. Stoga bi zalihe vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koje su sukladne pravu Unije i proizvedene na temelju valjane UK homologacije trebalo staviti na tržište, registrirati i pustiti u promet sve dok proizvođači ne dobiju novu EU homologaciju i sve dok se pravo Unije i dalje primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj, pod uvjetom da ti proizvodi i dalje ispunjavaju opće zahtjeve iz akata navedenih u ovoj Uredbi. Budući da se datumi stavljanja na tržište, registracije i puštanja u promet mogu razlikovati, odluku o tome poštuju li se rokovi utvrđeni ovom Uredbom trebalo bi donijeti u trenutku poduzimanja prvog od tih koraka.

Obrazloženje

Ovu dodatnu uvodnu izjavu treba tumačiti u odnosu na članak 6.a, u kojem je izričito riječ o prijelaznim odredbama. Glavni je cilj ove uvodne izjave jasno utvrditi što će se dogoditi s proizvodima koji su već na zalihama, neovisno o tome radi li se o vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama. Na taj način proizvođači neće biti u nepovoljnom položaju kad god su proizvodi na zalihama potpuno u skladu s općim zahtjevima utvrđenima u pravu Unije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Zbog istog je razloga potrebno i da homologacijsko tijelo Unije preuzme određene obveze u pogledu vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica stavljenih na tržište Unije na temelju homologacija dodijeljenih u Ujedinjenoj Kraljevini koje više ne važe u skladu s člankom 17. Direktive 2007/46/EZ, člankom 32. Uredbe (EU) br. 167/2013, člankom 37. Uredbe (EU) br. 168/2013 ili člankom 30. Uredbe (EU) 2016/1628 ili za koje se ne traži homologacija u skladu s ovom Uredbom. Kako bi se osiguralo da postoji odgovorno homologacijsko tijelo, od proizvođača bi trebalo zahtijevati da od tijela koje homologira tipove prethodno homologirane u Ujedinjenoj Kraljevini traži da preuzme obveze u pogledu opoziva, informacija za popravak i održavanje te provjere sukladnosti u upotrebi kad je riječ o njegovim vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama koji se temelje na drugim tipovima i već su stavljeni na tržište Unije. Da se ograniči opseg obveza koje preuzima homologacijsko tijelo Unije, te bi se obveze trebale odnositi samo na proizvode koji se temelje na UK homologacijama dodijeljenima nakon 1. siječnja 2008.

(16)  Potrebno je i da homologacijsko tijelo Unije preuzme određene obveze u pogledu vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica stavljenih na tržište Unije na temelju homologacija dodijeljenih u Ujedinjenoj Kraljevini koje više ne važe u skladu s člankom 17. Direktive 2007/46/EZ, člankom 32. Uredbe (EU) br. 167/2013, člankom 37. Uredbe (EU) br. 168/2013 ili člankom 30. Uredbe (EU) 2016/1628 ili za koje se ne traži homologacija u skladu s ovom Uredbom. Kako bi se osiguralo da postoji odgovorno homologacijsko tijelo, od proizvođača bi trebalo zahtijevati da od tijela koje homologira tipove prethodno homologirane u Ujedinjenoj Kraljevini traži da preuzme obveze u pogledu opoziva, informacija za popravak i održavanje te provjere sukladnosti u upotrebi kad je riječ o njegovim vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama koji se temelje na drugim tipovima i već su stavljeni na tržište Unije. Da se ograniči opseg obveza koje preuzima homologacijsko tijelo Unije, te bi se obveze trebale odnositi samo na proizvode koji se temelje na UK homologacijama dodijeljenima nakon 1. siječnja 2008.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  I dalje bi se trebale primjenjivati odluke nacionalnih tijela donesene prije prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj u skladu s člankom 27. stavkom 3. Direktive 2007/46/EZ, člankom 39. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 167/2013 ili člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 168/2013, kojima se dopušta stavljanje na raspolaganje na tržištu, registracija, prodaja ili puštanje u promet vozila koja su u skladu s tipom čija je UK homologacija prestala važiti prije prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

Obrazloženje

U skladu s odgovarajućim člancima navedenima u ovoj izmjeni, proizvođači su obvezni homologacijskim tijelima dostaviti razloge zbog kojih ne mogu ispuniti tehničke zahtjeve. Nakon što se ti razlozi dostave, nacionalna tijela utvrđuju mogu li se vozila staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati, prodati ili pustiti u promet. Stoga će se ovom izmjenom osigurati da odluke ostaju valjane čak i za vozila o kojima je odluka donesena prije povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16b)  I dalje bi se trebala primjenjivati izuzeća i prijelazne odredbe koje se primjenjuju na necestovne pokretne strojeve, kako je utvrđeno u članku 10. stavku 7. Direktive 97/68/EZ, članku 34. stavku 7., članku 34. stavku 8. ili članku 58. stavcima 5. do 11. Uredbe (EU) 2016/1628, članku 19. stavku 6., članku 20. stavku 8., članku 28. stavku 6. i članku 53. stavku 12. Uredbe br. 167/2013 te članku 11. stavku 4. i članku 14. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/96 ili članku 13. stavcima 3. do 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/985, kojima se dopušta stavljanje takvih strojeva na tržište bez zahtjeva za valjanom homologacijom.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ova se Uredba primjenjuje na vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2007/46/EZ, Uredbe (EU) br. 167/2013, Uredbe (EU) br. 168/2013 ili Uredbe (EU) 2016/1628 te na njihove tipove, a homologiralo ih je homologacijsko tijelo UK-a na temelju tih akata ili bilo kojeg akta navedenog u Prilogu IV. Direktivi 2007/46/EZ ili bilo kojeg akta stavljenog izvan snage tim aktima.

1.  Ova se Uredba primjenjuje na vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice koji su obuhvaćeni područjem primjene Direktive 2007/46/EZ, Uredbe (EU) br. 167/2013, Uredbe (EU) br. 168/2013 ili Uredbe (EU) 2016/1628 te na njihove tipove, a homologiralo ih je homologacijsko tijelo UK-a na temelju tih akata ili bilo kojeg regulatornog akta Unije navedenog u Prilogu IV. Direktivi 2007/46/EZ ili bilo kojeg regulatornog akta stavljenog izvan snage tim regulatornim aktima Unije.

Obrazloženje

Umetnutim dijelom želi se postići jasnoća.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Odstupajući od članka 6. stavka 6. Direktive 2007/46/EZ, članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 167/2013, članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) br. 168/2013 i članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1628, proizvođač koji ima UK homologaciju koja nije postala nevažeća u skladu s člankom 17. Direktive 2007/46/EZ, člankom 32. Uredbe (EU) br. 167/2013, člankom 37. Uredbe (EU) br. 168/2013 ili člankom 30. Uredbe (EU) 2016/1628 može, prije dana prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevini i u njoj, podnijeti zahtjev homologacijskom tijelu Unije za homologaciju Unije za isti tip.

1.  Odstupajući od članka 6. stavka 6. i članka 7. stavka 1. Direktive 2007/46/EZ, članka 21. stavka 2. Uredbe (EU) br. 167/2013, članka 26. stavka 2. Uredbe (EU) br. 168/2013 i članka 20. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1628, proizvođač koji ima UK homologaciju koja nije postala nevažeća u skladu s člankom 17. Direktive 2007/46/EZ, člankom 32. Uredbe (EU) br. 167/2013, člankom 37. Uredbe (EU) br. 168/2013 ili člankom 30. Uredbe (EU) 2016/1628 može, prije dana prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevini i u njoj, podnijeti zahtjev homologacijskom tijelu Unije za homologaciju Unije za isti tip.

Obrazloženje

Članak 7. stavak 1. Direktive 2007/46/EZ odnosi se na primjenu homologacije u kontekstu sustava, sastavnih dijelova, vozila i motora. Dodavanjem tog članka osigurat će se obuhvaćanje svih kategorija za koje bi mogla biti potrebna homologacija Unije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Podnošenjem zahtjeva u skladu sa stavkom 1. proizvođač postaje odgovoran za plaćanje odgovarajućih naknada za bilo kakve troškove koji nastanu zbog izvršavanja ovlasti i ispunjavanja obveza homologacijskog tijela Unije povezanih s homologacijom Unije.

3.  Podnošenjem zahtjeva u skladu sa stavkom 1. proizvođač postaje odgovoran za plaćanje odgovarajućih naknada, kako je utvrdilo homologacijsko tijelo Unije, za bilo kakve troškove koji nastanu zbog izvršavanja ovlasti i ispunjavanja obveza homologacijskog tijela Unije povezanih s homologacijom Unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Prilikom podnošenja zahtjeva u skladu sa stavkom 1. ovog članka, proizvođač mora na zahtjev homologacijskog tijela Unije dostaviti svu dokumentaciju i informacije koje tijelo smatra potrebnima za donošenje odluke o dodjeljivanju homologacije Unije u skladu s člankom 5.

 

Dokumentacija i informacije iz prvog podstavka mogu sadržavati izvornu UK homologaciju, uključujući sve izmjene, opisne mape i izvješća o ispitivanju. Za vozila takav zahtjev također može u okviru opće homologacije vozila sadržavati EU, EZ ili UNECE homologacije i njihove priloge.

Obrazloženje

Kao i za ostale proizvode na tržištu, Unija utvrđuje standarde i smjernice za kvalitetu, koji su u skladu s odgovornosti u području sigurnosti i klime. Zbog toga se ovim dodatnim člankom proizvođače poziva na usklađivanje sa zahtjevom homologacijskog tijela Unije. Održavanje standarda Unije mora se štititi i stoga smo dodali ovu izmjenu kako bi se osiguralo da se homologacija Unije izdaje na temelju svih mogućih informacija prije odobravanja UK homologacije. Homologacijsko tijelo Unije raspolagalo bi dakle sa svim činjenicama prije donošenja odluke o tome treba li ili ne odobriti ili preuzeti UK homologaciju.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se ne primjenjuju nikakvi novi zahtjevi i ne dovodeći u pitanje stavak 3., homologacija Unije može se dodijeliti na temelju istih ispitnih izvješća koja su prethodno upotrijebljena za dodjelu UK homologacije u skladu s primjenjivim odredbama, neovisno o tome je li tehničku službu koja je izdala ispitno izvješće imenovala i prijavila država članica homologacijskog tijela Unije u skladu s Direktivom 2007/46/EZ, Uredbom (EU) br. 167/2013, Uredbom (EU) br. 168/2013 ili Uredbom (EU) 2016/1628, čak i nakon prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

2.  Ako se ne primjenjuju nikakvi novi zahtjevi i ne dovodeći u pitanje stavak 3. ovog članka, homologacija Unije može se dodijeliti na temelju istih ispitnih izvješća koja su prethodno upotrijebljena za dodjelu UK homologacije u skladu s primjenjivim odredbama, neovisno o tome je li tehničku službu koja je izdala ispitno izvješće imenovala i prijavila država članica koja odobrava homologaciju Unije u skladu s Direktivom 2007/46/EZ, Uredbom (EU) br. 167/2013, Uredbom (EU) br. 168/2013 ili Uredbom (EU) 2016/1628, čak i nakon prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

Obrazloženje

Dodaje se radi pojašnjenja kako bi se potvrdilo da je navedeno homologacijsko tijelo Unije isto ono koje će izdati certifikat o homologaciji.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tip homologiran u skladu sa stavkom 1. dobiva certifikat o EU homologaciji s brojem koji se sastoji od razlikovnog broja države članice čije je homologacijsko tijelo dodijelilo homologaciju Unije i broja primjenjivog akta iz članka 2. stavka 1. Sadržava i broj zadnjeg akta o izmjeni sa zahtjevima u pogledu homologacije u skladu s kojima je dodijeljena homologacija Unije. Za vozila se u certifikatu o homologaciji i certifikatu o sukladnosti navodi, u dijelu „Napomene:”, tekst „Prethodno homologirano kao” i broj certifikata o homologaciji dobivenog nakon UK homologacije. Za sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice u certifikatu o homologaciji navodi se tekst „Prethodno homologirano i označeno kao” i oznaka dobivena nakon UK homologacije.

4.  Tip homologiran u skladu sa stavkom 1. dobiva certifikat o EU homologaciji s brojem koji se sastoji od razlikovnog broja države članice čije je homologacijsko tijelo dodijelilo homologaciju Unije i broja primjenjivog akta iz članka 2. stavka 1. Sadržava i broj zadnjeg akta o izmjeni sa zahtjevima u pogledu homologacije u skladu s kojima je dodijeljena homologacija Unije. Za vozila se u certifikatu o homologaciji i certifikatu o sukladnosti navodi, u dijelu „Napomene:”, tekst „Prethodno homologirano kao” i broj i datum certifikata o homologaciji dobivenog nakon UK homologacije. Za sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice u certifikatu o homologaciji navodi se tekst „Prethodno homologirano i označeno kao” i oznaka dobivena nakon UK homologacije.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Homologacija Unije važi od dana njezine dodjele ili od kasnijeg datuma utvrđenog u njoj. UK homologacija postaje nevažeća najkasnije na dan početka važenja homologacije Unije.

5.  Homologacija Unije važi od dana njezine dodjele ili od kasnijeg datuma utvrđenog u njoj. UK homologacija postaje nevažeća najkasnije na dan povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije ili, ako Unija i Ujedinjena Kraljevina u kontekstu sporazuma o povlačenju dogovore prijelazno razdoblje, nakon zadnjeg dana prijelaznog razdoblja. Prije tog datuma postaje nevažeća na dan početka važenja homologacije Unije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Od datuma početka važenja homologacije Unije homologacijsko tijelo Unije izvršava sve ovlasti i ispunjava sve obveze homologacijskog tijela UK-a koje se odnose na sva vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice proizvedene na temelju UK homologacije i već stavljene na tržište, registrirane ili puštene u promet u Uniji. To ne obuhvaća bilo kakvu odgovornost za bilo koji čin ili propust koji se može pripisati homologacijskom tijelu UK-a.

Od datuma početka važenja homologacije Unije homologacijsko tijelo Unije izvršava sve ovlasti i ispunjava sve obveze homologacijskog tijela UK-a koje se odnose na sljedeće:

 

(a)  vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice proizvedene na temelju UK homologacije i već stavljene na tržište, registrirane ili puštene u promet u Uniji;

 

(b)  vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice proizvedene na temelju UK homologacije koji će biti stavljeni na tržište, registrirani ili pušteni u promet u Uniji u skladu s podstavkom 2.a.

Obrazloženje

Predloženom izmjenom članka ističe se kada će EU homologacija stupiti na snagu te koja će vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice biti obuhvaćeni homologacijom Unije i za koje će homologacijsko tijelo Unije morati izvršavati svoje ovlasti i preuzeti obveze koje su inače prije povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije pripadale homologacijskom tijelu UK-a. U tu je svrhu homologacijsko tijelo Unije odgovorno za ta vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji su proizvedeni na temelju UK homologacije i koji su već ili tek trebaju biti stavljeni na tržište, registrirani ili pušteni u promet u Uniji u skladu s onim što je navedeno u sljedećem stavku.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice proizvedeni na temelju UK homologacije koja je postala nevažeća zbog dodjele EU homologacije mogu se staviti na tržište, registrirati ili pustiti u promet u Uniji do datuma prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj ili, ako homologacija Unije postane nevažeća prije tog datuma na temelju članka 17. Direktive 2007/46/EZ, članka 32. Uredbe (EU) br. 167/2013, članka 37. Uredbe (EU) br. 168/2013 ili članka 30. Uredbe (EU) 2016/1628, do datuma na koji homologacija Unije postaje nevažeća. Proizvođači za vozila moraju u dopuni certifikata o sukladnosti navesti broj homologacije Unije prije nego što se takva vozila stave na tržište, registriraju ili puste u promet u Uniji.

Obrazloženje

Dodavanjem ovog teksta osigurat ćemo da postoji tijelo za nadzor tržišta zaduženo za ta vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koje bi se mogle naći u međuprostoru jer je UK homologacija postala nevažeća zbog dodjele homologacije Unije ili iz razloga sadržanih u člancima navedenima u ovoj odredbi. Osim toga, proizvođači vozila moraju dostaviti i dodatnu potvrdu o sukladnosti kako bi novo homologacijsko tijelo moglo preuzeti odgovornost za ta vozila.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 6. – podstavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Homologacijsko tijelo Unije nije odgovorno za bilo koje radnje ili propuste homologacijskog tijela UK-a.

Obrazloženje

Premješteno iz članka 5. stavka 6. prijedloga Komisije kako bi se naglasilo da se homologacijsko tijelo Unije neće smatrati odgovornim za bilo koje propuste ili radnje koje je eventualno počinilo homologacijsko tijelo UK-a.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nakon što primi zahtjev iz stavka 1. i izda homologaciju Unije u skladu s člankom 5. homologacijsko tijelo Unije izvršava sve ovlasti i ispunjava sve obveze homologacijskog tijela UK-a u pogledu opoziva, informacija za popravak i održavanje te provjera sukladnosti u upotrebi vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica proizvedenih na temelju UK homologacija iz stavka 1. To ne obuhvaća bilo kakvu odgovornost za bilo koji čin ili propust koji se može pripisati homologacijskom tijelu UK-a.

3.  Nakon što primi zahtjev iz stavka 1. i izda homologaciju Unije u skladu s člankom 5. homologacijsko tijelo Unije izvršava sve ovlasti i ispunjava sve obveze homologacijskog tijela UK-a u pogledu opoziva, informacija za popravak i održavanje te provjera sukladnosti u upotrebi vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica proizvedenih na temelju UK homologacija iz stavka 1.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 6.a

 

Prijelazne odredbe

 

Ovom se Uredbom ne isključuje stavljanje na tržište, stavljanje na raspolaganje na tržištu, registracija ili puštanje u promet motora ili vozila i necestovnih pokretnih strojeva u koje su takvi motori ugrađeni koji su sukladni tipu čija je UK homologacija postala nevažeća prije dana prestanka primjene prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj, u skladu s člankom 10. stavkom 7. Direktive 97/68/EZ, člankom 34. stavcima 7. i 8. ili člankom 58. stavcima 5. do 11. Uredbe (EU) 2016/1628, člankom 19. stavkom 6., člankom 20. stavkom 8., člankom 28. stavkom 6. i člankom 53. stavkom 12. Uredbe br. 167/2013 te člankom 11. stavkom 4. i člankom 14. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/96 ili člankom 13. stavcima 3. do 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/985.

Obrazloženje

Osigurava se da se motori ili vozila i necestovni strojevi u koje su motori ugrađeni još uvijek mogu staviti na tržište, staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati i pustiti u promet dok god su sukladni s navedenim odredbama prava Unije budući da bi njihova UK homologacija postala nevažeća prije dana prestanka primjene prava Unije, a ne kao posljedica toga.

(1)

  Još nije objavljeno u Službenom listu.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Ujedinjena Kraljevina dostavila je 29. ožujka 2017. obavijest o namjeri povlačenja iz Europske unije u skladu s člankom 50. Ugovora o Europskoj uniji. Zbog toga je 30. ožujka 2019. određen kao datum povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i on se može promijeniti samo ako je u ratificiranom sporazumu o povlačenju navedeno drukčije. Nakon tog datuma zakonodavstvo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj, uključujući zakonodavni okvir kojim se uređuje zakonodavstvo o homologaciji. To će također značiti da će svi proizvođači koji su prethodno dobili UK homologaciju sada trebati novu homologaciju Unije koju je izdalo priznato homologacijsko tijelo Unije.

U tom kontekstu i u odnosu na postojeće zakonodavstvo Komisija je smatrala da je potrebno riješiti problem pravne nesigurnosti za proizvođače koji imaju UK homologacije. Cilj ovog prijedloga je dakle:

  Omogućiti proizvođačima na koje se to odnosi da podnesu zahtjeve bilo kojem homologacijskom tijelu iz EU-27 po vlastitom izboru kako bi bili sigurni da Unija priznaje homologacije koje je prethodno izdalo homologacijsko tijelo iz Ujedinjene Kraljevine.

  Omogućiti priznavanje ispitivanja koja je prethodno provelo homologacijsko tijelo UK-a i istovremeno omogućiti homologacijskim tijelima Unije da zatraže novo ispitivanje.

  Održavati standarde Unije u pogledu sigurnosti i kvalitete, s posebnim naglaskom na sigurnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica i njihovom utjecaju na okoliš.

Komisija je također potvrdila da se proizvođačima može izdati samo jedna homologacija Unije u skladu s prethodno utvrđenim uvjetima.

Parlamentarni rad

Ovom se Uredbom želi dopuniti postojeći okvir za zakonodavstvo o homologaciji i konačni sporazum o Brexitu nakon pregovora. Stoga izvjestiteljica i suizvjestitelji smatraju da ova Uredba mora stupiti na snagu bez nepotrebnog odlaganja kako bi dionici iz sektora imali dovoljno vremena da se pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine.

Izvjestiteljica i suizvjestitelji smatraju sljedeće:

  Uredbom se mora zahtijevati odgovornost i proizvođača i homologacijskih tijela tako da se homologacijskim tijelima omogućiti da traže nova ispitivanja ako nisu u potpunosti zadovoljni onima koje je provelo homologacijsko tijelo Ujedinjene Kraljevine prije njezinog povlačenja iz Unije.

  Uredbom se ne mijenja postojeći okvir zakonodavstva o homologaciji Unije te se u Uniji zadržavaju isti standardi. Nadalje, Parlament također uviđa da će se prijelazno razdoblje utvrđeno u smjernicama za Brexit primjenjivati i na ovu Uredbu, osim ako se ratificiranim sporazumom o povlačenju ne odredi drukčije.

  Uredbom se osigurava minimalan utjecaj na trgovinu i pristup tržištu. Budući da bi povlačenje Ujedinjene Kraljevine moglo značiti ograničen pristup jedinstvenom tržištu, ne bi trebalo doći do prekida trgovine. Umjesto toga, Uredbom se nastoji ponuditi kompromis kojim bi se mogao umanjiti učinak tog povlačenja na proizvođače i predmetni sektor.

Ovaj prijedlog Europskog parlamenta sektoru pruža veću pripravnost i sigurnost, čega bez ove Uredbe možda ne bi bilo. U tom duhu suradnje izvjestiteljica i suizvjestitelji pokušali su riješiti glavne probleme predmetnog sektora i Unije te ostalih dionika kojima bi ova Uredba mogla donijeti gubitke ili pak koristi. U konačnici, cilj prijedloga Europskog parlamenta osigurati je regulatornu usklađenost, kontinuitet poslovanja i odgovornost.

4.9.2018

MIŠLJENJE

Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

upućeno Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o dopuni homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

AMANDMAN

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeći amandman:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Homologacija Unije važi od dana njezine dodjele ili od kasnijeg datuma utvrđenog u njoj. UK homologacija postaje nevažeća najkasnije na dan početka važenja homologacije Unije.

5.  Homologacija Unije važi od dana njezine dodjele ili od kasnijeg datuma utvrđenog u njoj. UK homologacija postaje nevažeća na dan početka važenja homologacije Unije ili najkasnije na dan kada se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Dopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

Referentni dokumenti

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

2.7.2018

Izvjestiteljica za mišljenje

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum usvajanja

30.8.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Olle Ludvigsson

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Dopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije

Referentni dokumenti

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Datum podnošenja EP-u

4.6.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Pojednostavljeni postupak – datum odluke

19.6.2018

Razmatranje u odboru

10.10.2018

 

 

 

Datum usvajanja

30.10.2018

 

 

 

Datum podnošenja

7.11.2018

Posljednje ažuriranje: 21. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti