JELENTÉS az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

7.11.2018 - (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)) - ***I

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Marlene Mizzi


Eljárás : 2018/0220(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0359/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0359/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0397),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0250/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i véleményére[1],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0359/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése bármilyen különleges rendelkezés hiányában azzal a hatással járna, hogy az Egyesült Királyság típusjóváhagyó hatósága által korábban kiadott típusjóváhagyási engedélyek immár nem tudnának hozzáférést biztosítani az uniós piachoz. Ilyen engedélyekkel az Egyesült Királyságtól eltérő tagállamokban letelepedett gyártók is rendelkeznek. Noha az Egyesült Királyság által típusjóváhagyott járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek forgalomba hozhatók az Unióban, amíg meg nem szűnik az uniós jog alkalmazása az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, különleges rendelkezéseket kell kialakítani e termékek Unióban történő forgalomba hozatalának megkönnyítése céljából ezen időpontot követően.

(4)  Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése bármilyen különleges rendelkezés hiányában azzal a hatással járna, hogy az Egyesült Királyság típusjóváhagyó hatósága által korábban kiadott EU vagy EK típusjóváhagyási engedélyek a rendeleti jellegű uniós jogi aktusoknak megfelelően immár nem tudnának hozzáférést biztosítani az uniós piachoz. Ilyen engedélyekkel az Egyesült Királyságtól eltérő tagállamokban letelepedett gyártók is rendelkeznek. Noha az Egyesült Királyság által típusjóváhagyott járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek a rendeleti jellegű uniós jogi aktusoknak megfelelően forgalomba hozhatók az Unióban, amíg meg nem szűnik az uniós jog alkalmazása az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, különleges rendelkezéseket kell kialakítani e termékek Unióban történő forgalomba hozatalának megkönnyítése céljából ezen időpontot követően.

Indokolás

Bár az előadó egyetért a Tanács szövegével, a szöveget az egyértelműség érdekében egészítette ki a módosításokkal. Annak érdekében, hogy egyértelműen megállapítható legyen, hogy ez a rendelet kizárólag az EU vagy az EK típusjóváhagyásaival összefüggésben készült, az ENSZ-EGB típusjóváhagyásai nem tartoznak e rendelet hatálya alá, kivéve, ha erre ezt követően a preambulumbekezdésekben vagy rendelkezésekben konkrét utalás történik.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  E rendeletnek azt is biztosítania kell, hogy a gyártókat továbbra is a lehető legnagyobb szabadság illesse meg az új jóváhagyó hatóság kiválasztása terén. Közelebbről a gyártó e döntése nem függhet az Egyesült Királyság típusjóváhagyó hatóságának hozzájárulásától, illetve az Egyesült Királyság típusjóváhagyó hatósága és az új típusjóváhagyó hatóság közötti bármilyen megállapodás meglététől.

(6)  E rendeletnek azt is biztosítania kell, hogy a gyártókat továbbra is a lehető legnagyobb szabadság illesse meg az új uniós típusjóváhagyó hatóság kiválasztása terén. Közelebbről a gyártó e döntése nem függhet az Egyesült Királyság típusjóváhagyó hatóságának hozzájárulásától, illetve az Egyesült Királyság típusjóváhagyó hatósága és az új uniós típusjóváhagyó hatóság közötti bármilyen megállapodás meglététől.

Indokolás

Az „uniós típusjóváhagyó ...” célja az egyértelműség. Ezért még nyilvánvalóbbá válik, hogy a típusjóváhagyó hatóság a 27-tagú EU-n belül működő típusjóváhagyó hatóságra utal.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  Amennyiben a gyártók az e rendeletben meghatározott eljárásokat alkalmazzák, egyesült királysági típusjóváhagyásuk az azonos típus uniós típusjóváhagyásának megadása napján érvénytelenné válhat. Az e rendelet rendelkezéseit alkalmazó gyártókat nem szabad hátrányos helyzetbe hozni. E célból az uniós jognak megfelelő és érvényes egyesült királysági típusjóváhagyás alapján gyártott járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek készleteit addig kell forgalmazni, nyilvántartásba venni és forgalomba helyezni, amíg a gyártók új uniós típusjóváhagyást nem kapnak, és mindaddig, amíg az uniós jogot alkalmazzák az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, feltéve, hogy e termékek továbbra is megfelelnek az e rendeletben említett jogi aktusok általános követelményének. Mivel a forgalmazás, a nyilvántartásba vétel és a forgalomba helyezés időpontja eltérő lehet, annak meghatározására, hogy az e rendeletben rögzített határidőket betartják-e, akkor kerül sor, amikor e lépések közül az elsőt megtették.

Indokolás

A kiegészítő preambulumbekezdést a 6a. cikkel összefüggésben kell értelmezni, amely az átmeneti rendelkezésekre közvetlenül hivatkozik. E preambulumbekezdés fő célja annak egyértelmű meghatározása, hogy mi történik a már raktáron lévő termékekkel, legyenek azok járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek. Így a gyártók nem lesznek hátrányos helyzetben, ha a készleten lévő termékek teljes mértékben megfelelnek az uniós jogban meghatározott általános követelményeknek.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Ugyanezen okok miatt az is szükséges, hogy egy uniós típusjóváhagyó hatóság lásson el bizonyos kötelezettségeket az Unióban az Egyesült Királyságban kiadott olyan típusjóváhagyások alapján forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek vonatkozásában, amelyek már vagy nem érvényesek a 2007/46/EK irányelv 17. cikke, a 167/2013/EU rendelet 32. cikke, a 168/2013/EU rendelet 37. cikke és az (EU) 2016/1628 rendelet 30. cikke alapján vagy amelyek vonatkozásában nem kértek e rendelet alapján típusjóváhagyást. Annak biztosítása érdekében, hogy legyen felelős típusjóváhagyó hatóság, a gyártók számára elő kell írni, hogy hívják fel a korábban az Egyesült Királyságban jóváhagyott típusokat jóváhagyó hatóságot arra, hogy vállalja a visszahívásokkal, javítási és karbantartási információkkal, valamint a használatban lévő termékek megfelelőségének vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségeket a más típusokon alapuló és az Unióban már forgalomban hozott járműveik, rendszereik, alkatrészeik és önálló műszaki egységeik vonatkozásában. Az uniós típusjóváhagyó hatóság által ellátott kötelezettségek mértékének korlátozása érdekében e kötelezettségek kizárólag az Egyesült Királyságban 2008. január 1. után kiadott típusjóváhagyásokon alapuló termékekre vonatkoznak.

(16)  Az is szükséges, hogy egy uniós típusjóváhagyó hatóság lásson el bizonyos kötelezettségeket az Unióban az Egyesült Királyságban kiadott olyan típusjóváhagyások alapján forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek vonatkozásában, amelyek már vagy nem érvényesek a 2007/46/EK irányelv 17. cikke, a 167/2013/EU rendelet 32. cikke, a 168/2013/EU rendelet 37. cikke és az (EU) 2016/1628 rendelet 30. cikke alapján vagy amelyek vonatkozásában nem kértek e rendelet alapján típusjóváhagyást. Annak biztosítása érdekében, hogy legyen felelős típusjóváhagyó hatóság, a gyártók számára elő kell írni, hogy hívják fel a korábban az Egyesült Királyságban jóváhagyott típusokat jóváhagyó hatóságot arra, hogy vállalja a visszahívásokkal, javítási és karbantartási információkkal, valamint a használatban lévő termékek megfelelőségének vizsgálatával kapcsolatos kötelezettségeket a más típusokon alapuló és az Unióban már forgalomban hozott járműveik, rendszereik, alkatrészeik és önálló műszaki egységeik vonatkozásában. Az uniós típusjóváhagyó hatóság által ellátott kötelezettségek mértékének korlátozása érdekében e kötelezettségek kizárólag az Egyesült Királyságban 2008. január 1. után kiadott típusjóváhagyásokon alapuló termékekre vonatkoznak.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a)  A nemzeti hatóságoknak az uniós jog Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban való alkalmazásának megszűnése előtt hozott azon határozatai, amelyek lehetővé teszik azon járművek forgalmazását, nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy forgalomba helyezését, amelyek egy olyan típusnak felelnek meg, amelynek az egyesült királysági típusjóváhagyása az uniós jog Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban való alkalmazásának megszűnése előtt érvénytelen volt, a 2007/46/EK irányelv 27. cikke (3) bekezdésének, a 167/2013/EU rendelet 39. cikke (3) bekezdésének vagy a 168/2013/EU rendelet 44. cikke (3) bekezdésének megfelelően továbbra is érvényben maradnak.

Indokolás

Az ebben a módosításban említett vonatkozó cikkekkel összhangban a gyártók kötelesek a típusjóváhagyó hatóságok elé azokat az indokokat tárni, hogy miért nem felelnek meg a műszaki követelményeknek. Ezen indokok alapján a nemzeti hatóságok feladata annak megállapítása, hogy a járműveket továbbra is forgalomba lehet-e hozni, nyilvántartásba vetetni, értékesíteni vagy forgalomba helyezni. Ezért ez a módosítás biztosítani fogja, hogy a határozatok azon járművekre vonatkozóan is érvényben maradjanak, amelyek esetében az Egyesült Királyság Unióból való kilépését megelőzően határoztak.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b)  A nem közúti mozgó gépekre vonatkozóan a 97/68/EK irányelv 10. cikkének (7) bekezdése, 34. cikkének (7) bekezdése, 34. cikkének (8) bekezdése és 58. cikkének (5)–(11) bekezdése, a 167/2013 rendelet 19. cikkének (6) bekezdése, 20. cikkének (8) bekezdése, 28. cikkének (6) bekezdése és 53. cikkének (12) bekezdése, valamint az (EU)2015/96 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikkének (4) bekezdése és 14. cikke, illetve az (EU) 2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 13. cikkének (3)–(6) bekezdése szerint alkalmazandó, az ilyen gépek érvényes típusjóváhagyás nélküli forgalomba hozatalát engedélyező mentességeket és átmeneti rendelkezéseket továbbra is alkalmazni kell.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendeletet a 2007/46/EK irányelv, a 167/2013/EU rendelet, a 168/2013/EU rendelet és az (EU) 2016/1628 rendelet hatálya alá tartozó járművekre, rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre, valamint azon típusaikra kell alkalmazni, amelyeket az Egyesült Királyság típusjóváhagyó hatósága ezen jogi aktusok vagy a 2007/46/EK irányelv IV. mellékletében felsorolt bármely jogi aktus, illetve az ezen jogi aktusok által hatályon kívül helyezett bármely jogi aktus alapján hagyott jóvá.

(1)  E rendeletet a 2007/46/EK irányelv, a 167/2013/EU rendelet, a 168/2013/EU rendelet és az (EU) 2016/1628 rendelet hatálya alá tartozó járművekre, rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre, valamint azon típusaikra kell alkalmazni, amelyeket az Egyesült Királyság típusjóváhagyó hatósága ezen jogi aktusok vagy a 2007/46/EK irányelv IV. mellékletében felsorolt bármely rendeleti jellegű uniós jogi aktus, illetve az ezen rendeleti jellegű uniós jogi aktusok által hatályon kívül helyezett bármely rendeleti jellegű uniós jogi aktus alapján hagyott jóvá.

Indokolás

A kiegészítés fő célja az egyértelműség.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 2007/46/EK irányelv 6. cikkének (6) bekezdésétől, a 167/2013/EU rendelet 21. cikkének (2) bekezdésétől, a 168/2013/EU rendelet 26. cikkének (2) bekezdésétől és az (EU) 2016/1628 rendelet 20. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az olyan egyesült királysági típusjóváhagyással rendelkező gyártó, amely nem vált érvénytelenné a 2007/46/EK irányelv 17. cikke, a 167/2013/EU rendelet 32. cikke, a 168/2013/EU rendelet 37. cikke vagy az (EU) 2016/1628 rendelet 30. cikke alapján, azt megelőzően, hogy megszűnik az uniós jog alkalmazása az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, ugyanazon típus vonatkozásában uniós típusjóváhagyást kérhet valamely uniós típusjóváhagyó hatóságtól.

(1)  A 2007/46/EK irányelv 6. cikkének (6) bekezdésétől és 7. cikkének (1) bekezdésétől, a 167/2013/EU rendelet 21. cikkének (2) bekezdésétől, a 168/2013/EU rendelet 26. cikkének (2) bekezdésétől és az (EU) 2016/1628 rendelet 20. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az olyan egyesült királysági típusjóváhagyással rendelkező gyártó, amely nem vált érvénytelenné a 2007/46/EK irányelv 17. cikke, a 167/2013/EU rendelet 32. cikke, a 168/2013/EU rendelet 37. cikke vagy az (EU) 2016/1628 rendelet 30. cikke alapján, azt megelőzően, hogy megszűnik az uniós jog alkalmazása az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban, ugyanazon típus vonatkozásában uniós típusjóváhagyási kérelmet nyújthat be valamely uniós típusjóváhagyó hatósághoz.

Indokolás

A 2007/46/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdése a rendszerek, alkatrészek, járművek és motorok vonatkozásában a típusjóváhagyás alkalmazására hivatkozik. Így e cikk hozzáadásával biztosítani lehet, hogy minden olyan kategória le legyen fedve, amely uniós típusjóváhagyást tehet szükségessé.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kérelem (1) bekezdésnek megfelelő benyújtását követően a gyártó köteles megfelelő díjat fizetni az uniós típusjóváhagyó hatóság uniós típusjóváhagyással kapcsolatos hatásköreinek gyakorlásából és kötelezettségeinek teljesítéséből eredő bármely költség után.

(3)  A kérelem (1) bekezdésnek megfelelő benyújtását követően a gyártó köteles az uniós típusjóváhagyó hatóság által meghatározottmegfelelő díjat fizetni az uniós típusjóváhagyó hatóság uniós típusjóváhagyással kapcsolatos hatásköreinek gyakorlásából és kötelezettségeinek teljesítéséből eredő bármely költség után.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az e cikk (1) bekezdése szerinti kérelem benyújtásakor a gyártónak az uniós típusjóváhagyó hatóság kérésére be kell nyújtania azokat a dokumentumokat és információkat, amelyeket a hatóság szükségesnek ítél annak eldöntéséhez, hogy az 5. cikknek megfelelően megadja-e az uniós típusjóváhagyást.

 

Az első albekezdésben említett dokumentáció és információ tartalmazhatja az eredeti egyesült királysági típusjóváhagyást, beleértve az összes módosítást, az adatközlő mappát és a vizsgálati jegyzőkönyvet is. Járművek esetében a kérelem tartalmazhatja a járműre vonatkozó teljes típusjóváhagyás részeként az EU, az EK és az ENSZ-EGB jóváhagyását és annak mellékleteit is.

Indokolás

Ami a piacon található többi terméket illeti, az Unió olyan szabványokat és minőségi iránymutatásokat határoz meg, amelyek megfelelnek a biztonsággal és az éghajlatváltozással kapcsolatos felelősségvállalásoknak. Ezért e további cikk felhívja a gyártókat, hogy tegyenek eleget az uniós típusjóváhagyó hatóság kérésének. Az uniós szabványok fenntartására vigyázni kell, a szöveget annak biztosítására egészítettük ki ezzel a módosítással, hogy az uniós típusjóváhagyáshoz az egyesült királysági típusjóváhagyás megadása előtt minden lehetséges információt biztosítsanak, ezért az uniós típusjóváhagyó hatóság rendelkezésére állhat minden tény, még mielőtt dönt arról, hogy engedélyezi-e vagy sem az egyesült királysági típusjóváhagyást.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben nem alkalmazandók új követelmények, és a (3) bekezdés sérelme nélkül, az uniós típusjóváhagyás kiadható azon vizsgálati eredmények alapján, amelyeket korábban az egyesült királysági típusjóváhagyás kiadásához használtak a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, függetlenül attól, hogy a vizsgálati jegyzőkönyvet kiadó műszaki szolgálatot az uniós típusjóváhagyás tagállama a 2007/46/EK irányelvnek, a 167/2013/EU rendeletnek, a 168/2013/EU rendeletnek vagy az (EU) 2016/1628 rendeletnek megfelelően kijelölte és bejelentette-e, még azt követően is, hogy megszűnt az uniós jog alkalmazása az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

(2)  Amennyiben nem alkalmazandók új követelmények, és ezen cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, az uniós típusjóváhagyás kiadható azon vizsgálati eredmények alapján, amelyeket korábban az egyesült királysági típusjóváhagyás kiadásához használtak a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, függetlenül attól, hogy a vizsgálati jegyzőkönyvet kiadó műszaki szolgálatot az uniós típusjóváhagyást megadó tagállam a 2007/46/EK irányelvnek, a 167/2013/EU rendeletnek, a 168/2013/EU rendeletnek vagy az (EU) 2016/1628 rendeletnek megfelelően kijelölte és bejelentette-e, még azt követően is, hogy megszűnt az uniós jog alkalmazása az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy az uniós típusjóváhagyó hatóság megegyezik a típusjóváhagyási tanúsítványt kibocsátó hatósággal.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) bekezdésnek megfelelően jóváhagyott típus EU-típusbizonyítványt kap olyan számmal, amely azon tagállam azonosító számából áll, amelynek típusjóváhagyó hatósága kiadta az uniós típusjóváhagyást, valamint a 2. cikk (1) bekezdésében hivatkozott alkalmazandó jogi aktus számából. Emellett tartalmaznia kell az utolsó olyan módosító jogi aktus számát, amely olyan, a típusjóváhagyásra vonatkozó követelményeket tartalmaz, amelyekkel összhangban az uniós típusjóváhagyást kiadták. A járművek esetében a típusbizonyítványnak és a megfelelőségi nyilatkozatnak a „Megjegyzések:” rovatban tartalmaznia kell a „Korábbi típusjóváhagyás” szöveget, valamint hivatkoznia kell az egyesült királysági típusjóváhagyás alapján kapott típusbizonyítvány számára. A rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében a típusbizonyítványnak tartalmaznia kell a „Korábbi típusjóváhagyás és jelölés” szöveget, valamint hivatkoznia kell az egyesült királysági típusjóváhagyás alapján kapott jelölésre.

(4)  Az (1) bekezdésnek megfelelően jóváhagyott típus EU-típusbizonyítványt kap olyan számmal, amely azon tagállam azonosító számából áll, amelynek típusjóváhagyó hatósága kiadta az uniós típusjóváhagyást, valamint a 2. cikk (1) bekezdésében hivatkozott alkalmazandó jogi aktus számából. Emellett tartalmaznia kell az utolsó olyan módosító jogi aktus számát, amely olyan, a típusjóváhagyásra vonatkozó követelményeket tartalmaz, amelyekkel összhangban az uniós típusjóváhagyást kiadták. A járművek esetében a típusbizonyítványnak és a megfelelőségi nyilatkozatnak a „Megjegyzések:” rovatban tartalmaznia kell a „Korábbi típusjóváhagyás” szöveget, valamint hivatkoznia kell az egyesült királysági típusjóváhagyás alapján kapott típusbizonyítvány számára és kiállítási dátumára. A rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében a típusbizonyítványnak tartalmaznia kell a „Korábbi típusjóváhagyás és jelölés” szöveget, valamint hivatkoznia kell az egyesült királysági típusjóváhagyás alapján kapott jelölésre.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az uniós típusjóváhagyás kiadásának napján vagy az abban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. Az egyesült királysági típusjóváhagyás legkésőbb az uniós típusjóváhagyás hatálybalépésének napján válik érvénytelenné.

(5)  Az uniós típusjóváhagyás kiadásának napján vagy az abban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. Az egyesült királysági típusjóváhagyás legkésőbb azon a napon válik érvénytelenné, amikor az Egyesült Királyság kilép az Unióból, vagy – ha az Unió és az Egyesült Királyság a kilépési megállapodás keretében átmeneti időszakról állapodik meg – az átmeneti időszak utolsó napját követően. Ezt megelőzően azon a napon válik érvénytelenné, amelyen az uniós típusjóváhagyás hatályba lép.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az uniós típusjóváhagyó hatóság emellett az uniós típusjóváhagyás hatálybalépésétől kezdve gyakorolja az egyesült királysági típusjóváhagyó hatóság valamennyi hatáskörét és teljesíti valamennyi kötelezettségét minden, az egyesült királysági típusjóváhagyás alapján gyártott és az Unióban már forgalomba hozott, nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység vonatkozásában. Ez nem terjed ki az egyesült királysági típusjóváhagyó hatóság bármely cselekményéből vagy mulasztásából eredő felelősségre.

Az uniós típusjóváhagyó hatóság emellett az uniós típusjóváhagyás hatálybalépésétől kezdve gyakorolja az egyesült királysági típusjóváhagyó hatóság valamennyi hatáskörét és teljesíti valamennyi kötelezettségét az alábbiak vonatkozásában:

 

a)  az egyesült királysági típusjóváhagyás alapján gyártott és az Unióban már forgalomba hozott, nyilvántartásba vett vagy forgalomba helyezett járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek;

 

b)  az egyesült királysági típusjóváhagyás alapján gyártott és az Unióban a 2. pont a) alpontjának megfelelően forgalomba hozandó, nyilvántartásba veendő vagy forgalomba helyezendő járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek;

Indokolás

A javasolt cikk rávilágít arra, hogy mikor lép hatályba az uniós típusjóváhagyás, és milyen járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek esnek az uniós típusjóváhagyás hatálya alá, és amelyekre vonatkozóan az uniós típusjóváhagyó hatóságnak gyakorolnia kell hatásköreit, és olyan kötelezettségeket kell vállalnia, amelyek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése előtt egyébként az egyesült királysági típusjóváhagyó hatóságra tartoztak. E célból az uniós típusjóváhagyó hatóság felelős az olyan járművekért, rendszerekért, alkotrészekért vagy önálló műszaki egységekért, amelyeket egyesült királysági típusjóváhagyás alapján gyártottak, és amelyeket az Unióban a következő albekezdésben leírtaknak megfelelően hoztak vagy hoznak forgalomba, vesznek vagy vettek nyilvántartásba, illetve helyeznek vagy helyeztek forgalomba.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az olyan járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek, amelyeket az uniós típusjóváhagyás megadása következtében érvénytelenné vált egyesült királysági típusjóváhagyás alapján állítottak elő, az uniós jog Egyesült Királyságra és Egyesült Királyságban történő alkalmazásának megszűnéséig forgalomba hozhatók, nyilvántartásba vehetők vagy forgalomba helyezhetők, illetve – amennyiben az uniós típusjóváhagyás ezen időpont előtt a 2007/46/EK irányelv 17. cikke, a 167/2013/EU rendelet 32. cikke, a 168/2013/EU rendelet 37. cikke, vagy az (EU)2016/1628 rendelet 30. cikke alapján érvénytelenné válik – addig az időpontig, amikor az uniós típusjóváhagyás érvénytelenné válik. A járművek esetében a gyártóknak a megfelelőségi nyilatkozat kiegészítésében fel kell tüntetniük az uniós típusjóváhagyási számot, mielőtt az ilyen járműveket forgalomba hozzák, nyilvántartásba veszik vagy forgalomba helyezik az Unióban.

Indokolás

E szöveg hozzáadásával biztosítani fogjuk, hogy a piacfelügyeleti hatóság lefedi azokat a járműveket, rendszereket, alkatrészeket és önálló műszaki egységeket, amelyek ideiglenes váltás tárgyát képezhetik, mivel az uniós típusjóváhagyás megadása, illetve az e rendelkezésben említett cikkekben felsorolt okok miatt az egyesült királysági típusjóváhagyás érvénytelenné válik. Ezen túlmenően a járműgyártóknak kiegészítő megfelelőségi nyilatkozatot is be kell nyújtaniuk, hogy az új típusjóváhagyó hatóság felelhessen e járművekért.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az uniós típusjóváhagyó hatóság nem felelős az egyesült királysági típusjóváhagyó hatóság cselekményeiért vagy mulasztásaiért.

Indokolás

Ez a bizottsági javaslat 5. cikkének (6) bekezdéséből került át annak kiemelésére, hogy az uniós típusjóváhagyó hatóságot nem terheli felelősség az egyesült királysági típusjóváhagyó hatóság által esetleg elkövetett mulasztásokért vagy cselekményekért.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben hivatkozott kérelem elfogadását és az 5. cikkel összhangban az uniós típusjóváhagyás kibocsátását követően a visszahívásokkal, javítási és karbantartási információkkal, valamint a használatban lévő termékek megfelelőségének vizsgálatával kapcsolatban az uniós típusjóváhagyó hatóság gyakorolja az egyesült királysági típusjóváhagyó hatóság valamennyi hatáskörét és teljesíti valamennyi kötelezettségét minden, az (1) bekezdésben hivatkozott egyesült királysági típusjóváhagyások alapján gyártott jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység vonatkozásában. Ez nem terjed ki az egyesült királysági típusjóváhagyó hatóság bármely cselekményéből vagy mulasztásából eredő felelősségre.

(3)  Az (1) bekezdésben hivatkozott kérelem elfogadását és az 5. cikkel összhangban az uniós típusjóváhagyás kibocsátását követően a visszahívásokkal, javítási és karbantartási információkkal, valamint a használatban lévő termékek megfelelőségének vizsgálatával kapcsolatban az uniós típusjóváhagyó hatóság gyakorolja az egyesült királysági típusjóváhagyó hatóság valamennyi hatáskörét és teljesíti valamennyi kötelezettségét minden, az (1) bekezdésben hivatkozott egyesült királysági típusjóváhagyások alapján gyártott jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység vonatkozásában.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

Átmeneti rendelkezések

 

Ez a rendelet a 97/68/EK irányelv 10. cikke (7) bekezdésének, az (EU)2016/1628 rendelet 34. cikke (7) bekezdésének, 34. cikke (8) bekezdésének, illetve 58. cikke (5)–(11) bekezdésének, a 167/2013 rendelet 19. cikke (6) bekezdésének, 20. cikke (8) bekezdésének, 28. cikke (6) bekezdésének és 53. cikke (12) bekezdésének, az (EU)2015/96 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke (4) bekezdésének és 14. cikkének, illetve az (EU)2018/985 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 13. cikke (3)–(6) bekezdésének megfelelően nem zárja ki az olyan motorokkal felszerelt motorok, járművek és nem közúti mozgó gépek forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését, amelyek egy olyan típusnak felelnek meg, amelynek egyesült királysági jóváhagyása az uniós jog Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban való alkalmazásának megszűnése előtt vált érvénytelenné.

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy azok a motorok, járművek és nem közúti mozgó gépek, amelyekbe motorokat telepítenek, még mindig forgalomba hozhatók, nyilvántartásba vehetők és forgalomba helyezhetők legyenek, amennyiben megfelelnek az említett uniós jog rendelkezéseinek; mivel egyesült királysági típusjóváhagyásuk az uniós jog alkalmazásának megszűnését megelőzően, és nem annak következtében vált volna érvénytelenné.

  • [1]    A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

Előzmények

2017. március 29-én az Egyesült Királyság az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikkének megfelelően bejelentette az Európai Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez az oka annak, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésének időpontját 2019. március 30-ra tűzték ki, és ez az időpont csak akkor változtatható meg, ha a megerősített kilépési megállapodás másként rendelkezik. Ezt követően az uniós jogszabályok – ideértve a típusjóváhagyásra vonatkozó jogszabályi keretet is – hatályukat vesztik az Egyesült Királyságban és az Egyesült Királyságra nézve. Ez azt is jelenti, hogy minden olyan gyártónak, amely a múltban egyesült királysági típusjóváhagyást kapott, egy elismert uniós típusjóváhagyó hatóság által kiállított új uniós típusjóváhagyást kell kiadni.

Ebben az összefüggésben és a jelenlegi jogszabályok tekintetében a Bizottság úgy vélte, hogy orvosolni kell a gyártók egyesült királyságbeli típusjóváhagyásokkal kapcsolatos jogbizonytalanságát. Ily módon a javaslat célja:

  Lehetővé tenni az érintett gyártók számára, hogy bármely EU-27 típusjóváhagyó hatósághoz bejelentkezzenek annak biztosítása érdekében, hogy az Unió elismerje az Egyesült Királyság típusjóváhagyó hatóságai által korábban kiadott típusjóváhagyásokat.

  Lehetővé kell tenni az Egyesült Királyság típusjóváhagyó hatóságai által korábban elvégzett vizsgálatok elismerését, ugyanakkor lehetőséget biztosítva az uniós típusjóváhagyó hatóságok számára, hogy új vizsgálatokat kérjenek.

  Fenntartani az Unió biztonsági és minőségi előírásait. Különös figyelmet fordítva a járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek biztonságára és környezetvédelmi teljesítményére.

A Bizottság azt is elismerte, hogy a korábban megállapítottakkal összhangban a gyártók csak egy uniós típusjóváhagyással rendelkezhetnek.

Parlamenti munka

Ez a rendelet kiegészíti a típusjóváhagyásra vonatkozó jogszabályok jelenlegi keretét és a brexitről szóló végső megtárgyalt megállapodást. Ezért az előadó és a társelőadók úgy vélik, hogy e rendeletnek indokolatlan késedelem nélkül hatályba kell lépnie, elégséges időt biztosítva ezáltal az ágazat számára az Egyesült Királyság kilépésének előkészítéséhez.

Az előadó és a társelőadók úgy vélik, hogy:

  A rendeletnek meg kell határoznia a gyártók és a típusjóváhagyó hatóságok felelősségét azáltal, hogy a típusjóváhagyó hatóságok számára lehetőséget biztosít arra, hogy új vizsgálatokat kérjenek, amennyiben nincsenek megelégedve az Egyesült Királyság Unióból való kilépése előtt az egyesült királysági típusjóváhagyó hatóságok által végzett vizsgálatokkal.

  A rendelet nem változtatja meg az uniós típusjóváhagyásra vonatkozó jogszabályok jelenlegi keretét, és így fenntartja az azonos uniós normákat. Ezen túlmenően a parlament azt is megállapította, hogy a brexitre vonatkozó iránymutatásokban rögzített átmeneti időszak e rendeletre is vonatkozik, kivéve, ha a kilépésről rendelkező, megerősített megállapodás másként rendelkezik.

  A rendelet biztosítani fogja a kereskedelemre és a piacra jutásra gyakorolt minimális hatást. Mivel egyetértés van abban, hogy az Egyesült Királyság kilépése korlátozott hozzáférést jelenthet az egységes piachoz, nem kellene, hogy azt jelentse, hogy a kereskedelemnek le kell állnia. Ehelyett a rendelet olyan kompromisszumra törekszik, amely csökkentheti a kilépés által a gyártókra és az iparra gyakorolt hatást.

Az Európai Parlament e javaslata fokozottabb felkészültséget és bizonyosságot biztosít az ipar számára, ami nem lenne meg e rendelet hiányában. Az együttműködés ilyen szellemében próbálta meg az előadó és a társelőadók az ágazat és az Unió főbb és más egyéb olyan aggályaival foglalkozni, amelyek e rendelet előnyeit élvezhetik . Az Európai Parlament javaslatának célja lényegében a szabályozás betartásának, az üzletmenet folytonosságának és a felelősség biztosítása.

4.9.2018

VÉLEMÉNY

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

MÓDOSÍTÁS:

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosítást:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az uniós típusjóváhagyás kiadásának napján vagy az abban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. Az egyesült királysági típusjóváhagyás legkésőbb az uniós típusjóváhagyás hatálybalépésének napján válik érvénytelenné.

(5)  Az uniós típusjóváhagyás kiadásának napján vagy az abban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. Az egyesült királysági típusjóváhagyás az uniós típusjóváhagyás hatálybalépésének napján válik érvénytelenné, vagy legkésőbb azon a napon, amikor megszűnik az uniós jog alkalmazása az Egyesült Királyságra és az Egyesült Királyságban.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítése

Hivatkozások

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

2.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Az elfogadás dátuma

30.8.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk, (2) bekezdés)

Olle Ludvigsson

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítése

Hivatkozások

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

4.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

19.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

10.10.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

30.10.2018

 

 

 

A benyújtás dátuma

7.11.2018

Utolsó frissítés: 2018. november 21.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat