Pranešimas - A8-0359/2018Pranešimas
A8-0359/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo

7.11.2018 - (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėja: Marlene Mizzi
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 2 dalis)


Procedūra : 2018/0220(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0359/2018
Pateikti tekstai :
A8-0359/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0397),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0250/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0359/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, nesant specialių nuostatų, daromas toks poveikis, kad anksčiau Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos išduoti tipo patvirtinimai nebegali užtikrinti patekimo į Sąjungos rinką. Tokius patvirtinimus taip pat turi kitose nei Jungtinė Karalystė valstybėse narėse įsisteigę gamintojai. Nors transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ir atskiri techniniai mazgai, kurių tipą patvirtino Jungtinė Karalystė, gali būti pateikti Sąjungos rinkai iki tada, kai Sąjungos teisė nustos būti taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, būtina įtvirtinti specialias nuostatas, siekiant palengvinti šių produktų pateikimą rinkai po šios datos;

(4)  Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, nesant specialių nuostatų, daromas toks poveikis, kad anksčiau Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos, remiantis Sąjungos norminiais aktais, išduoti ES arba EB tipo patvirtinimai nebegali užtikrinti patekimo į Sąjungos rinką. Tokius patvirtinimus taip pat turi kitose nei Jungtinė Karalystė valstybėse narėse įsisteigę gamintojai. Nors transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ir atskiri techniniai mazgai, kurių tipą, remiantis Sąjungos norminiais aktais, patvirtino Jungtinė Karalystė, gali būti pateikti Sąjungos rinkai iki tada, kai Sąjungos teisė nustos būti taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, būtina įtvirtinti specialias nuostatas, siekiant palengvinti šių produktų pateikimą rinkai po šios datos;

Pagrindimas

Nors pranešėja Tarybos tekstui iš esmės pritaria, siekdama aiškumo ji padarė keletą pakeitimų. Pakeitimais aiškiai nurodoma, kad šis reglamentas taikomas tik ES arba EB tipo patvirtinimams; UNECE tipo patvirtinimai nepatenka į šio reglamento taikymo sritį, išskyrus atvejus, kai kurioje nors iš konstatuojamųjų dalių ar nuostatų yra konkreti nuoroda į tai.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  reglamentu taip pat turi būti užtikrinama, kad gamintojai toliau turėtų kuo didesnę laisvę pasirinkti naują patvirtinimo instituciją. Būtent, kad gamintojų pasirinkimas nepriklausytų nuo Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos sutikimo ar bet kokių susitarimų tarp Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos ir naujos tipo patvirtinimo institucijos;

(6)  reglamentu taip pat turi būti užtikrinama, kad gamintojai toliau turėtų kuo didesnę laisvę pasirinkti naują Sąjungos tipo patvirtinimo instituciją. Būtent, kad gamintojų pasirinkimas nepriklausytų nuo Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos sutikimo ar bet kokių susitarimų tarp Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos ir naujos Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos;

Pagrindimas

Pakeitimu „Sąjungos tipo patvirtinimo...“ siekiama aiškumo. Todėl dar labiau patikslinama, kad tipo patvirtinimo institucija, į kurią daroma nuoroda, yra tipo patvirtinimo institucija, esanti vienoje iš 27 ES valstybių narių.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  kai gamintojai naudojasi šiame reglamente nustatytomis procedūromis, jų Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimas gali tapti negaliojančiu tą dieną, kai tam pačiam tipui suteikiamas Sąjungos tipo patvirtinimas. Gamintojai, kurie naudojasi šio reglamento nuostatomis, neturėtų atsidurti nepalankioje padėtyje. Todėl transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurie atitinka Sąjungos teisę ir yra pagaminti remiantis galiojančiu Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimu, atsargos turėtų būti pateikiamos rinkai, įregistruotos ir pradedamos eksploatuoti iki tol, kol gamintojai gaus naują Sąjungos tipo patvirtinimą ir tol, kol Sąjungos teisė bus toliau taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, jeigu tie produktai ir toliau atitinka šiame reglamente nurodytų aktų bendruosius reikalavimus. Kadangi pateikimo rinkai, registracijos ir eksploatavimo pradžios momentai gali skirtis, tai, ar yra laikomasi šiame reglamente nustatytų terminų, turėtų būti nustatoma tuo metu, kai įvykdomas pirmasis iš šių veiksmų;

Pagrindimas

Papildoma konstatuojamoji dalis skaitoma kartu su 6a straipsniu, kuriame pateikiamos tiesioginės nuorodos į pereinamojo laikotarpio nuostatas. Pagrindinis šios konstatuojamosios dalies tikslas – aiškiai nustatyti, kas bus daroma su jau turimais produktais – transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ar atskirais techniniais mazgais. Taigi gamintojai neatsidurs blogesnėje padėtyje, jeigu produktų atsargos visapusiškai atitiks Sąjungos teisės aktuose nustatytus bendruosius reikalavimus.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  dėl tų pačių priežasčių taip pat būtina, kad Sąjungos tipo patvirtinimo institucija prisiimtų tam tikras pareigas, susijusias su transporto priemonėmis, sistemomis, sudedamosiomis dalimis ir atskirais techniniais mazgais, pateiktais Sąjungos rinkai remiantis Jungtinėje Karalystėje suteiktais tipo patvirtinimais, kurie nebegalioja pagal Direktyvos 2007/46/EB 17 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 167/2013 32 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 168/2007 37 straipsnį ar Reglamento (ES) 2016/1628 30 straipsnį, arba dėl kurių neprašoma gauti tipo patvirtinimą pagal šį reglamentą. Siekiant užtikrinti, kad būtų atsakinga tipo patvirtinimo institucija, iš gamintojų turėtų būti reikalaujama prašyti institucijų, tvirtinančių tipus, kurie prieš tai buvo patvirtinti Jungtinėje Karalystėje, prisiimti pareigas, susijusias su transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų, pagrįstų kitais tipais ir jau pateiktų Sąjungos rinkai, atšaukimu iš rinkos, remonto ir techninės priežiūros informacijos teikimu ir eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrinimais. Siekiant apriboti Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos pareigų apimtį, šios pareigos turi būti susijusios tik su produktais, pagrįstais Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimais, suteiktais po 2008 m. sausio 1 d.;

(16)  taip pat būtina, kad Sąjungos tipo patvirtinimo institucija prisiimtų tam tikras pareigas, susijusias su transporto priemonėmis, sistemomis, sudedamosiomis dalimis ir atskirais techniniais mazgais, pateiktais Sąjungos rinkai remiantis Jungtinėje Karalystėje suteiktais tipo patvirtinimais, kurie nebegalioja pagal Direktyvos 2007/46/EB 17 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 167/2013 32 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 168/2007 37 straipsnį ar Reglamento (ES) 2016/1628 30 straipsnį, arba dėl kurių neprašoma gauti tipo patvirtinimą pagal šį reglamentą. Siekiant užtikrinti, kad būtų atsakinga tipo patvirtinimo institucija, iš gamintojų turėtų būti reikalaujama prašyti institucijų, tvirtinančių tipus, kurie prieš tai buvo patvirtinti Jungtinėje Karalystėje, prisiimti pareigas, susijusias su transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų, pagrįstų kitais tipais ir jau pateiktų Sąjungos rinkai, atšaukimu iš rinkos, remonto ir techninės priežiūros informacijos teikimu ir eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrinimais. Siekiant apriboti Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos pareigų apimtį, šios pareigos turi būti susijusios tik su produktais, pagrįstais Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimais, suteiktais po 2008 m. sausio 1 d.;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  nacionalinių valdžios institucijų sprendimai, priimti pagal Direktyvos 2007/46/EB 27 straipsnio 3 dalį, Reglamento (ES) Nr. 167/2013 39 straipsnio 3 dalį arba Reglamento (ES) Nr. 168/2013 44 straipsnio 3 dalį iki tos dienos, nuo kurios Sąjungos teisė nebetaikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, ir kuriais leidžiama tiekti rinkai, registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemones, atitinkančias tipą, kurio Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimas nustojo galioti iki tos dienos, kai Sąjungos teisė nustojo būti taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, turėtų būti toliau taikomi;

Pagrindimas

Remiantis atitinkamais šiame pakeitime nurodytais straipsniais, gamintojai privalo pateikti tipo patvirtinimo institucijoms priežastis, dėl kurių jie negali įvykdyti techninių reikalavimų. Pateikus šias priežastis, nacionalinės valdžios institucijos turi nustatyti, ar transporto priemonės vis dar gali būti tiekiamos rinkai, registruojamos, parduodamos ar pradedamos eksploatuoti. Taigi šiuo pakeitimu bus užtikrinta, kad sprendimai toliau galios net ir transporto priemonėms, dėl kurių sprendimas priimtas prieš Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b)  išimtys ir pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos ne keliais judantiems mechanizmams, kaip nustatyta Direktyvos 97/68/EB 10 straipsnio 7 dalyje, Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 7 dalyje, 34 straipsnio 8 dalyje arba 58 straipsnio 5–11 dalyse, Reglamento Nr. 167/2013 19 straipsnio 6 dalyje, 20 straipsnio 8 dalyje, 28 straipsnio 6 dalyje ir 53 straipsnio 12 dalyje, taip pat Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 11 straipsnio 4 dalyje ir 14 straipsnyje arba Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/985 13 straipsnio 3–6 dalyse, kuriomis leidžiama tokius mechanizmus pateikti rinkai nereikalaujant galiojančio tipo patvirtinimo, turėtų būti taikomos ir toliau;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šis reglamentas taikomas transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams, kurie patenka į Direktyvos 2007/46/EB, Reglamento (ES) Nr. 167/2013, Reglamento (ES) Nr. 168/2013 ir Reglamento (ES) 2016/1628 taikymo sritį, ir jų tipams, kurie buvo patvirtinti Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos remiantis šiais teisės aktais ar bet kuriais teisės aktais, nurodytais Direktyvos 2007/46/EB IV priede, ar bet kuriais teisės aktais, kurie šiais teisės aktais buvo panaikinti.

1.  Šis reglamentas taikomas transporto priemonėms, sistemoms, sudedamosioms dalims ir atskiriems techniniams mazgams, kurie patenka į Direktyvos 2007/46/EB, Reglamento (ES) Nr. 167/2013, Reglamento (ES) Nr. 168/2013 ir Reglamento (ES) 2016/1628 taikymo sritį, ir jų tipams, kurie buvo patvirtinti Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos remiantis šiais teisės aktais ar bet kuriais Sąjungos norminiais aktais, nurodytais Direktyvos 2007/46/EB IV priede, ar bet kuriais norminiais aktais, kurie šiais Sąjungos norminiais aktais buvo panaikinti.

Pagrindimas

Pagrindinis šio papildomo teksto tikslas – aiškumas.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nukrypstant nuo Direktyvos 2007/46/EB 6 straipsnio 6 dalies, Reglamento (ES) Nr. 167/2013 21 straipsnio 2 dalies, Reglamento (ES) 168/2013 26 straipsnio 2 dalies ir Reglamento (ES) 2016/1628 20 straipsnio 1 dalies, gamintojas, turintis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimą, jei jis netapo negaliojančiu pagal Direktyvos 2007/46/EB 17 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 167/2013 32 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 168/2013 37 straipsnį ar Reglamento (ES) 2016/1628 30 straipsnį, iki dienos, kai Sąjungos teisė nustos būti taikoma Jungtinei Karalystei, dėl to paties tipo Sąjungos tipo patvirtinimo institucijai gali pateikti paraišką dėl Sąjungos patvirtinimo.

1.  Nukrypstant nuo Direktyvos 2007/46/EB 6 straipsnio 6 dalies ir 7 straipsnio 1 dalies, Reglamento (ES) Nr. 167/2013 21 straipsnio 2 dalies, Reglamento (ES) 168/2013 26 straipsnio 2 dalies ir Reglamento (ES) 2016/1628 20 straipsnio 1 dalies, gamintojas, turintis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimą, jei jis netapo negaliojančiu pagal Direktyvos 2007/46/EB 17 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 167/2013 32 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 168/2013 37 straipsnį ar Reglamento (ES) 2016/1628 30 straipsnį, iki dienos, kai Sąjungos teisė nustos būti taikoma Jungtinei Karalystei, dėl to paties tipo Sąjungos tipo patvirtinimo institucijai gali pateikti paraišką dėl Sąjungos tipo patvirtinimo.

Pagrindimas

Direktyvos 2007/46/EB 7 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad tipo patvirtinimas taikomas sistemoms, sudėtinėms dalims, transporto priemonėms ir varikliams. Todėl įtraukus šį straipsnį užtikrinsime, kad bus atsižvelgta į visas kategorijas, kurioms gali reikėti Sąjungos tipo patvirtinimo.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pateikdamas paraišką pagal šio straipsnio 1 dalį, gamintojas turi sumokėti atitinkamus mokesčius už išlaidas, Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos patiriamas vykdant įgaliojimus ir pareigas, susijusias su Sąjungos tipo patvirtinimu.

3.  Pateikdamas paraišką pagal šio straipsnio 1 dalį, gamintojas turi sumokėti atitinkamus mokesčius, nustatytus Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos, už išlaidas, Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos patiriamas vykdant įgaliojimus ir pareigas, susijusias su Sąjungos tipo patvirtinimu.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Teikdamas paraišką pagal šio straipsnio 1 dalį, gamintojas, Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos prašymu, pateikia visus dokumentus ir informaciją, kurie, institucijos manymu, yra būtini siekiant nuspręsti, ar suteikti Sąjungos tipo patvirtinimą pagal 5 straipsnį.

 

Pirmoje pastraipoje nurodyti dokumentai ir informacija gali apimti pradinį Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimą, įskaitant visus pakeitimus, informacinį aplanką ir bandymų ataskaitas. Transporto priemonių atveju toks prašymas taip pat gali apimti ES, EB arba UNECE patvirtinimą ir jo priedus, kurie įeina į bendrą transporto priemonės tipo patvirtinimą.

Pagrindimas

Kaip ir kitiems rinkoje esantiems produktams, Sąjunga nustato standartus ir kokybės gaires, atitinkančias saugos ir klimato apsaugos reikalavimus. Todėl šiame papildomame straipsnyje gamintojai raginami įvykdyti Sąjungos tipo patvirtinimo institucijos prašymą. Sąjungos standartų lygis turėtų būti išsaugotas, todėl šis pakeitimas pridėtas siekiant užtikrinti, kad prieš priimant Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimą Sąjungos tipo patvirtinimo institucijai būtų pateikta visa galima informacija, taigi Sąjungos tipo patvirtinimo institucija turėtų visus faktus prieš nuspręsdama, ar suteikti arba priimti Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimą.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tiek, kiek nauji reikalavimai taikytini ir jais nepažeidžiama šio straipsnio 3 dalis, Sąjungos tipo patvirtinimas gali būti išduotas remiantis tomis pačiomis bandymų ataskaitomis, kuriomis prieš tai buvo naudojamasi suteikiant Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimą pagal taikytinas nuostatas, neatsižvelgiant į tai, ar bandymų ataskaitą išdavusią techninę tarnybą paskyrė ir apie ją pranešė Sąjungos tipą tvirtinanti valstybė narė pagal Direktyvą 2007/46/EB, Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, Reglamentą (ES) Nr. 168/2013 ar Reglamentą (ES) 2016/1628, net kai Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinėje Karalystėje.

2.  Tiek, kiek nauji reikalavimai taikytini ir jais nepažeidžiama šio straipsnio 3 dalis, Sąjungos tipo patvirtinimas gali būti išduotas remiantis tomis pačiomis bandymų ataskaitomis, kuriomis prieš tai buvo naudojamasi suteikiant Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimą pagal taikytinas nuostatas, neatsižvelgiant į tai, ar bandymų ataskaitą išdavusią techninę tarnybą paskyrė ir apie ją pranešė Sąjungos tipo patvirtinimą suteikianti valstybė narė pagal Direktyvą 2007/46/EB, Reglamentą (ES) Nr. 167/2013, Reglamentą (ES) Nr. 168/2013 ar Reglamentą (ES) 2016/1628, net kai Sąjungos teisė nebebus taikoma Jungtinėje Karalystėje.

Pagrindimas

Papildoma aiškumo tikslais, kad būtų aišku, jog nurodyta Sąjungos tipo patvirtinimo institucija yra ta pati, kuri išduoda tipo patvirtinimo sertifikatą.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tipui, patvirtintam pagal šio straipsnio 1 dalį, suteikiamas ES tipo patvirtinimo sertifikatas su numeriu, kurį sudaro valstybės narės, kurios tipo patvirtinimo institucija suteikė Sąjungos tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris ir 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto taikomo teisės akto numeris. Taip pat gali būti įtrauktas vėliausio keičiančio akto, kuriame yra tipo patvirtinimui taikomi reikalavimai, pagal kurį suteikiamas Sąjungos tipo patvirtinimas, numeris. Transporto priemonių tipo patvirtinimo sertifikato ir atitikties sertifikato skyriuje „Pastabos:“ turi būti nurodyta „Anksčiau tipas patvirtintas kaip“ ir turi būti nurodytas tipo patvirtinimo sertifikato, gauto pagal Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo procedūrą, numeris. Sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo sertifikatuose turi būti nurodyta „Anksčiau tipas patvirtintas ir pažymėtas kaip“ ir nurodytas žymuo, gautas per Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo procedūrą.

4.  Tipui, patvirtintam pagal šio straipsnio 1 dalį, suteikiamas ES tipo patvirtinimo sertifikatas su numeriu, kurį sudaro valstybės narės, kurios tipo patvirtinimo institucija suteikė Sąjungos tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris ir 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto taikomo teisės akto numeris. Taip pat gali būti įtrauktas vėliausio keičiančio akto, kuriame yra tipo patvirtinimui taikomi reikalavimai, pagal kurį suteikiamas Sąjungos tipo patvirtinimas, numeris. Transporto priemonių tipo patvirtinimo sertifikato ir atitikties sertifikato skyriuje „Pastabos:“ turi būti nurodyta „Anksčiau tipas patvirtintas kaip“ ir turi būti nurodytas tipo patvirtinimo sertifikato, gauto pagal Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo procedūrą, numeris ir data. Sistemų, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo sertifikatuose turi būti nurodyta „Anksčiau tipas patvirtintas ir pažymėtas kaip“ ir nurodytas žymuo, gautas per Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo procedūrą.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Sąjungos tipo patvirtinimas įsigalioja jo suteikimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimas tampa negaliojantis vėliausiai tą dieną, kai įsigalioja Sąjungos tipo patvirtinimas.

5.  Sąjungos tipo patvirtinimas įsigalioja jo suteikimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimas tampa negaliojantis vėliausiai tą dieną, kai Jungtinė Karalystė išstoja iš Sąjungos arba, jei Sąjunga ir Jungtinė Karalystė pagal susitarimą dėl išstojimo susitaria dėl pereinamojo laikotarpio, po paskutinės pereinamojo laikotarpio dienos. Iki šios datos, jis tampa negaliojantis tą dieną, kai įsigalioja Sąjungos tipo patvirtinimas.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungos tipo patvirtinimo institucija nuo Sąjungos tipo patvirtinimo įsigaliojimo dienos taip pat vykdo visus Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos įgaliojimus ir pareigas, kiek tai susiję su visomis transporto priemonėmis, sistemomis, sudedamosiomis dalimis ar atskirais techniniais mazgais, pagamintais remiantis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimu ir jau pateiktais rinkai, įregistruotais ar eksploatuojamais Sąjungoje. Tai netaikoma atsakomybei dėl bet kokių Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijai priskiriamų veiksmų ar neveikimo.

Sąjungos tipo patvirtinimo institucija nuo Sąjungos tipo patvirtinimo įsigaliojimo dienos taip pat vykdo visus Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos įgaliojimus ir pareigas, kiek tai susiję su:

 

a)  transporto priemonėmis, sistemomis, sudedamosiomis dalimis ar atskirais techniniais mazgais, pagamintais remiantis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimu ir jau pateiktais rinkai, įregistruotais ar eksploatuojamais Sąjungoje;

 

b)  transporto priemonėmis, sistemomis, sudedamosiomis dalimis ar atskirais techniniais mazgais, pagamintais remiantis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimu, kuriuos numatyta pateikti rinkai, įregistruoti ar eksploatuoti Sąjungoje pagal 2a pastraipą.

Pagrindimas

Siūlomu straipsnio pakeitimu pažymima, kada Sąjungos tipo patvirtinimas įsigalios ir kurioms transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams Sąjungos tipo patvirtinimas bus taikomas, taip pat kurių atžvilgiu Sąjungos tipo patvirtinimo institucija turės vykdyti savo įgaliojimus ir prisiimti įsipareigojimus, kurie iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos šiaip priklausė Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijai. Taigi Sąjungos tipo patvirtinimo institucija yra atsakinga už tas transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus, kurie buvo pagaminti remiantis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimu ir kurie buvo arba dar bus pateikti rinkai, įregistruoti ar pradėti eksploatuoti Sąjungoje remiantis tuo, kas nurodyta tolesnėje dalyje.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai, pagaminti remiantis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimu, kuris nustojo galioti suteikus Sąjungos tipo patvirtinimą, gali būti pateikiami rinkai, įregistruoti ar pradėti eksploatuoti Sąjungoje iki tos dienos, nuo kurios Sąjungos teisė nebetaikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje arba, jei iki tos dienos Sąjungos tipo patvirtinimas nustoja galioti pagal Direktyvos 2007/46/EB 17 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 167/2013 32 straipsnį, Reglamento (ES) Nr. 168/2013 37 straipsnį arba Reglamento (ES) 2016/1628 30 straipsnį, – iki tos dienos, nuo kurios Sąjungos tipo patvirtinimas netenka galios. Transporto priemonių atveju, gamintojas atitikties sertifikato priede nurodo Sąjungos tipo patvirtinimo numerį prieš šias transporto priemones pateikiant rinkai, įregistruojant ar pradedant eksploatuoti Sąjungoje.

Pagrindimas

Pridėjus šį tekstą bus užtikrinta, kad rinkos priežiūros institucija apims tas transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus, kurie gali atsidurti neaiškioje padėtyje dėl to, kad Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimas nustojo galioti suteikus Sąjungos tipo patvirtinimą arba dėl priežasčių, išvardytų šioje nuostatoje nurodytuose straipsniuose. Be to, transporto priemonių gamintojai taip pat pateikia papildomą atitikties sertifikatą, kad naujoji tipo patvirtinimo institucija galėtų prisiimti atsakomybę už tas transporto priemones.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sąjungos tipo patvirtinimo institucija neatsako už jokius Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos veiksmus ar neveikimą.

Pagrindimas

Šis sakinys perkeltas iš Komisijos pasiūlymo 5 straipsnio 6 dalies siekiant atkreipti dėmesį į tai, kad Sąjungos tipo patvirtinimo institucija nėra atsakinga už jokį neveikimą ar veiksmus, kurių gali imtis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucija.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Priėmusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą ir išdavusi Sąjungos tipo patvirtinimą pagal 5 straipsnį, Sąjungos tipo patvirtinimo institucija vykdo visus Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos įgaliojimus ir pareigas, susijusias su visomis transporto priemonėmis, sistemomis, sudedamosiomis dalimis ir atskirais techniniais mazgais, pagamintais remiantis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimais, nurodytais šio straipsnio 1 dalyje, dėl atšaukimo iš rinkos, remonto ir techninės priežiūros informacijos teikimo ir eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrinimų. Tai netaikoma atsakomybei dėl bet kokių Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijai priskiriamų veiksmų ar neveikimo.

3.  Priėmusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą ir išdavusi Sąjungos tipo patvirtinimą pagal 5 straipsnį, Sąjungos tipo patvirtinimo institucija vykdo visus Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos įgaliojimus ir pareigas, susijusias su visomis transporto priemonėmis, sistemomis, sudedamosiomis dalimis ir atskirais techniniais mazgais, pagamintais remiantis Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimais, nurodytais šio straipsnio 1 dalyje, dėl atšaukimo iš rinkos, remonto ir techninės priežiūros informacijos teikimo ir eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrinimų.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

 

Šis reglamentas neužkerta kelio pateikti rinkai, įregistruoti ar pradėti eksploatuoti variklius, transporto priemones ir ne keliais judančius mechanizmus, kuriuose įmontuoti tokie varikliai, atitinkančius tipą, kurio Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimas tapo negaliojančiu iki tos dienos, kai Sąjungos teisė nustojo būti taikoma Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje, pagal Direktyvos 97/68/EB 10 straipsnio 7 dalį, Reglamento (ES) 2016/1628 34 straipsnio 7 dalį, 34 straipsnio 8 dalį arba 58 straipsnio 5–11 dalis, Reglamento Nr. 167/2013 19 straipsnio 6 dalį, 20 straipsnio 8 dalį, 28 straipsnio 6 dalį ir 53 straipsnio 12 dalį, taip pat Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/96 11 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnį arba Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2018/985 13 straipsnio 3–6 dalis.

Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinama, kad varikliai arba transporto priemonės ir ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įmontuoti varikliai, vis tiek galėtų būti pateikiami ir tiekiami rinkai, įregistruoti ir pradėti eksploatuoti, jeigu jie atitinka nurodytą Sąjungos teisės nuostatą, kadangi jų Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimas tapo negaliojančiu anksčiau nei nustojo būti taikoma Sąjungos teisė, o ne dėl šios priežasties.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendroji informacija

Nuo 2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Dėl šios priežasties Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos terminas nustatytas 2019 m. kovo 30 d., o ši data gali būti pakeista tik tuo atveju, jei ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nustatyta kitaip. Po to ES teisės aktai, įskaitant ir teisės aktų sistemą, kuria reglamentuojamas tipo patvirtinimas, bus nebetaikomi Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje. Tai taip pat reiškia, kad visiems gamintojams, kuriems anksčiau buvo išduotas Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimas, dabar bus reikalingas naujas Sąjungos tipo patvirtinimas, kurį išduos pripažinta Sąjungos tipo patvirtinimo institucija.

Atsižvelgdama į šias aplinkybes ir galiojančius teisės aktus, Komisija išreiškė poreikį spręsti teisinio netikrumo, su kuriuo susiduria gamintojai, turintys Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimus, problemą. Taigi šiuo pasiūlymu siekiama:

  Leisti susijusiems gamintojams kreiptis į bet kurią pasirinktą ES 27 tipo patvirtinimo instituciją, siekiant užtikrinti, kad Sąjunga pripažintų tipo patvirtinimus, kuriuos anksčiau išdavė Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucija.

  Leisti pripažinti bandymus, kuriuos anksčiau atliko Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucija, kartu suteikiant Sąjungos tipo patvirtinimo institucijoms galimybę prašyti atlikti naujus bandymus.

  Išlaikyti Sąjungos saugos ir kokybės standartus, ypatingą dėmesį skiriant transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų saugai ir aplinkosauginiam veiksmingumui.

Komisija taip pat nusprendė, kad gamintojai gali gauti tik vieną Sąjungos tipo patvirtinimą, remiantis pirmiau nustatyta tvarka.

Parlamento darbas

Šiuo reglamentu siekiama papildyti dabartinę tipo patvirtinimo teisės aktų sistemą ir galutinį derybų metu pasiektą susitarimą dėl „Brexit’o“. Todėl pranešėja ir bendrapranešėjai mano, kad šis reglamentas turi įsigalioti nepagrįstai nedelsiant, tokiu būdu suteikiant pramonės įmonėms pakankamai laiko pasirengti Jungtinės Karalystės išstojimui.

Pranešėja ir bendrapranešėjai mano, kad reglamentu:

  turi būti reikalaujama, kad gamintojai ir tipo patvirtinimo institucijos prisiimtų atsakomybę, suteikiant tipo patvirtinimo institucijoms galimybę prašyti atlikti naujus bandymus, jeigu jos nėra visiškai patenkintos Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimo institucijos atliktais bandymais prieš Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos;

  nekeičiama dabartinė Sąjungos tipo patvirtinimo teisės aktų sistema, taigi bus išlaikyti tie patys Sąjungos standartai. Be to, Parlamentas taip pat pažymėjo, kad Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES gairėse nustatytas pereinamasis laikotarpis bus taikomas ir šiam reglamentui, nebent ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nurodyta kitaip;

  bus užtikrinta, kad poveikis prekybai ir patekimui į rinką būtų minimalus. Nors suvokiama, jog Jungtinės Karalystės išstojimas gali sumažinti galimybę patekti į bendrąją rinką, tai nereiškia, kad prekyba turėtų visiškai nutrūkti. Vietoje to, reglamentu siekiama kompromisinio sprendimo, kuris galėtų sumažinti galimą šio išstojimo poveikį gamintojams ir aptariamam pramonės sektoriui.

Šiuo Europos Parlamento pasiūlymu pramonei suteikiama daugiau laiko pasiruošimui ir tikrumo, kurio nebūtų be šio reglamento. Laikydamiesi minėtų bendradarbiavimo principų, pranešėja ir bendrapranešėjai bandė reaguoti į pagrindines problemas, kurios kelia susirūpinimą atitinkamam pramonės sektoriui, Sąjungai ir kitiems subjektams, galintiems patirti žalos arba gauti naudos iš šio reglamento. Iš esmės Europos Parlamento pasiūlymu siekiama užtikrinti atitiktį teisės aktams, veiklos tęstinumą ir atsakomybę.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (4.9.2018)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo
(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PAKEITIMAS

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Sąjungos tipo patvirtinimas įsigalioja jo suteikimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimas tampa negaliojantis vėliausiai tą dieną, kai įsigalioja Sąjungos tipo patvirtinimas.

5.  Sąjungos tipo patvirtinimas įsigalioja jo suteikimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jungtinės Karalystės tipo patvirtinimas tampa negaliojantis tą dieną, kai įsigalioja Sąjungos tipo patvirtinimas, arba vėliausiai tą dieną, kai Sąjungos teisė nustoja būti taikoma Jungtinei Karalystei ir joje.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

ES teisės aktų dėl tipo patvirtinimo papildymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos

Nuorodos

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

2.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Priėmimo data

30.8.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Olle Ludvigsson

  GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Papildomi ES teisės aktai dėl tipo patvirtinimo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos

Nuorodos

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

4.6.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

19.6.2018

Svarstymas komitete

10.10.2018

 

 

 

Priėmimo data

30.10.2018

 

 

 

Pateikimo data

7.11.2018

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 21 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika