Procedure : 2018/0220(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0359/2018

Ingediende teksten :

A8-0359/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/12/2018 - 5.11

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0493

VERSLAG     ***I
PDF 556kWORD 86k
7.11.2018
PE 628.636v01-00 A8-0359/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Rapporteur: Marlene Mizzi

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 2, van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0397),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0250/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 19 september 2018(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8‑0359/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Als er geen bijzondere bepalingen worden vastgesteld, zou de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie tot gevolg hebben dat de typegoedkeuringen die eerder door de typegoedkeuringsinstantie van het Verenigd Koninkrijk zijn verleend, niet langer toegang bieden tot de markt van de Unie. Ook fabrikanten in de andere lidstaten dan het Verenigd Koninkrijk zijn in het bezit van dergelijke goedkeuringen. Voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden met een in het Verenigd Koninkrijk verleende typegoedkeuring kunnen in de Unie in de handel worden gebracht tot het moment waarop het Unierecht niet langer op en in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is, maar er moet worden voorzien in bijzondere bepalingen om het in de Unie in de handel brengen van die producten na die datum te vergemakkelijken.

(4)  Als er geen bijzondere bepalingen worden vastgesteld, zou de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie tot gevolg hebben dat de EU- of EG-typegoedkeuringen die eerder door de typegoedkeuringsinstantie van het Verenigd Koninkrijk zijn verleend, in overeenstemming met de regelgevingshandelingen van de Unie, niet langer toegang bieden tot de markt van de Unie. Ook fabrikanten in de andere lidstaten dan het Verenigd Koninkrijk zijn in het bezit van dergelijke goedkeuringen. Voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden met een in het Verenigd Koninkrijk, in overeenstemming met de regelgevingshandelingen van de Unie, verleende typegoedkeuring kunnen in de Unie in de handel worden gebracht tot het moment waarop het Unierecht niet langer op en in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is, maar er moet worden voorzien in bijzondere bepalingen om het in de Unie in de handel brengen van die producten na die datum te vergemakkelijken.

Motivering

Hoewel wordt ingestemd met de tekst van de Raad, heeft de rapporteur amendementen toegevoegd omwille van de duidelijkheid. Daardoor wordt verduidelijkt dat deze verordening uitsluitend wordt opgesteld in het kader van EU- en EG-typegoedkeuringen, zodat VN/ECE-typegoedkeuringen niet onder deze verordening vallen tenzij er in een van de overwegingen of artikelen specifiek naar wordt verwezen.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  Deze verordening moet ook waarborgen dat fabrikanten de grootst mogelijke vrijheid behouden bij hun keuze van een goedkeuringsinstantie. In het bijzonder moet die keuze van de fabrikant niet onderworpen zijn aan toestemming van de typegoedkeuringsinstantie van het Verenigd Koninkrijk, of afhankelijk zijn van eventuele afspraken tussen de typegoedkeuringsinstantie van het Verenigd Koninkrijk en de nieuwe typegoedkeuringsinstantie.

(6)  Deze verordening moet ook waarborgen dat fabrikanten de grootst mogelijke vrijheid behouden bij hun keuze van een typegoedkeuringsinstantie van de Unie. In het bijzonder moet die keuze van de fabrikant niet onderworpen zijn aan toestemming van de typegoedkeuringsinstantie van het Verenigd Koninkrijk, of afhankelijk zijn van eventuele afspraken tussen de typegoedkeuringsinstantie van het Verenigd Koninkrijk en de nieuwe typegoedkeuringsinstantie van de Unie.

Motivering

De term "typegoedkeuringinstantie van de Unie" wordt gebruikt omwille van de duidelijkheid. Daardoor wordt nog duidelijker dat de typegoedkeuringsinstantie een instantie is die gelokaliseerd is in de EU-27.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis)  Wanneer fabrikanten gebruik maken van de in deze verordening bedoelde procedures, kan hun typegoedkeuring van het VK ongeldig worden op de dag dat de typegoedkeuring van de Unie voor datzelfde type wordt verleend. Fabrikanten die gebruik hebben gemaakt van de bepalingen van deze verordening mogen geen nadeel ondervinden. Daartoe moeten de voertuigen, systemen, onderdelen en afzonderlijke technische eenheden die voldoen aan de Uniewetgeving en die geproduceerd zijn op basis van een geldige typegoedkeuring van het VK in de handel gebracht, geregistreerd en in het verkeer worden gebracht totdat de fabrikanten een nieuwe typegoedkeuring van de Unie hebben verkregen en zolang het Unierecht van toepassing blijft op en in het Verenigd Koninkrijk, mits die producten blijven voldoen aan de algemene vereiste van de rechtshandelingen waarnaar wordt verwezen in deze verordening. Aangezien de tijdstippen van het in de handel brengen, registreren en in het verkeer brengen uiteen kunnen lopen, moet pas worden bepaald of de in deze verordening vastgesteld termijnen in acht worden genomen nadat de eerste van deze stappen is gezet.

Motivering

De aanvullende overweging moet worden gelezen in samenhang met artikel 6 bis, waarin rechtstreeks wordt verwezen naar de Overgangsbepalingen. Belangrijkste doel van deze overweging is duidelijk te maken wat er zal gebeuren met de producten die reeds geproduceerd zijn, ongeacht of het voertuigen, systemen, onderdelen en afzonderlijke technische eenheden zijn. Daardoor worden de fabrikanten niet benadeeld als de geproduceerde producten volledig voldoen aan de algemene vereisten van de Uniewetgeving.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Om dezelfde redenen is het ook noodzakelijk dat een typegoedkeuringsinstantie van de Unie bepaalde verplichtingen op zich neemt met betrekking tot voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die in de Unie in de handel zijn gebracht op basis van door het Verenigd Koninkrijk verleende typegoedkeuringen die ofwel niet meer geldig zijn in de zin van artikel 17 van Richtlijn 2007/46/EG, artikel 32 van Verordening (EU) nr. 167/2013, artikel 37 van Verordening (EU) nr. 168/2013 of artikel 30 van Verordening (EU) 2016/1628, of waarvoor geen typegoedkeuring uit hoofde van deze verordening wordt aangevraagd. Om ervoor te zorgen dat er een verantwoordelijke goedkeuringsinstantie is, moet van de fabrikanten worden verlangd dat zij de instantie door wie zij de eerder in het Verenigd Koninkrijk goedgekeurde typen laten goedkeuren, verzoeken verplichtingen op zich te nemen ten aanzien van terugroepacties, reparatie- en onderhoudsinformatie en controles van de conformiteit tijdens het gebruik met betrekking tot voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die op andere typen gebaseerd zijn en reeds in de Unie in de handel zijn gebracht. Om de omvang van de verplichtingen die door de typegoedkeuringsinstantie van de Unie worden aangegaan te beperken, moeten die verplichtingen alleen betrekking hebben op producten gebaseerd op typegoedkeuringen van het VK die zijn verleend na 1 januari 2008.

(16)  Het is ook noodzakelijk dat een typegoedkeuringsinstantie van de Unie bepaalde verplichtingen op zich neemt met betrekking tot voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die in de Unie in de handel zijn gebracht op basis van door het Verenigd Koninkrijk verleende typegoedkeuringen die ofwel niet meer geldig zijn in de zin van artikel 17 van Richtlijn 2007/46/EG, artikel 32 van Verordening (EU) nr. 167/2013, artikel 37 van Verordening (EU) nr. 168/2013 of artikel 30 van Verordening (EU) 2016/1628, of waarvoor geen typegoedkeuring uit hoofde van deze verordening wordt aangevraagd. Om ervoor te zorgen dat er een verantwoordelijke goedkeuringsinstantie is, moet van de fabrikanten worden verlangd dat zij de instantie door wie zij de eerder in het Verenigd Koninkrijk goedgekeurde typen laten goedkeuren, verzoeken verplichtingen op zich te nemen ten aanzien van terugroepacties, reparatie- en onderhoudsinformatie en controles van de conformiteit tijdens het gebruik met betrekking tot voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die op andere typen gebaseerd zijn en reeds in de Unie in de handel zijn gebracht. Om de omvang van de verplichtingen die door de typegoedkeuringsinstantie van de Unie worden aangegaan te beperken, moeten die verplichtingen alleen betrekking hebben op producten gebaseerd op typegoedkeuringen van het VK die zijn verleend na 1 januari 2008.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  Besluiten van nationale instanties die genomen zijn voor de dag waarop het Unierecht niet langer van toepassing is op en in het Verenigd Koninkrijk in overeenstemming met artikel 27, lid 3, van Richtlijn 2007/46/EG, artikel 39, lid 3, van Verordening (EU) nr. 167/2013 of artikel 44, lid 3, van Verordening (EU) nr. 168/2013, op grond waarvan voertuigen in de handel mogen worden gebracht, mogen worden geregistreerd of in het verkeer mogen worden gebracht die in overeenstemming zijn met een type waarvan de typegoedkeuring van het VK ongeldig is geworden voor de dag waarop het Unierecht niet langer van toepassing is op en in het Verenigd Koninkrijk, moeten geldig blijven.

Motivering

In overeenstemming met de respectieve artikelen die in dit amendement worden vermeld, moeten de fabrikanten de keuringsinstanties de redenen meedelen waarom zij niet aan de technische vereisten kunnen voldoen. Wanneer die redenen zijn opgegeven is het aan de nationale instanties om te bepalen of die voertuigen in de handel mogen worden gebracht, geregistreerd, verkocht mogen worden of in het verkeer mogen worden gebracht. Dit amendement moet er dus voor zorgen dat de besluiten geldig blijven voor voertuigen waarover al een besluit is genomen vóór de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 16 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 ter)  De vrijstellingen en overgangsbepalingen die gelden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines als bedoeld in artikel 10, lid 7, van Richtlijn 97/68/EG, artikel 34, leden 7 en 8, of artikel 58, leden 5 t/m 11, van Verordening (EU) 2016/1628, in de artikelen 19, lid 6, artikel 20, lid 8, artikel 28, lid 6, en artikel 53, lid 12, van Verordening nr. 167/2013 en artikelen 11, lid 4, en artikel 14 van Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) 2015/96, of artikel 13, leden 3 t/m 6, van Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) 2018/985, op grond waarvan dergelijke machines in de handel mogen worden gebracht zonder de vereiste van een geldige typegoedkeuring, moeten blijven gelden.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze verordening is van toepassing op voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die vallen binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2007/46/EG, Verordening (EU) nr. 167/2013, Verordening (EU) nr. 168/2013 of Verordening (EU) 2016/1628 en de typen waartoe zij behoren en die door de typegoedkeuringsinstantie van het VK zijn goedgekeurd op basis van die handelingen of enige handeling vermeld in bijlage IV bij Richtlijn 2007/46/EG of een handeling die bij die handelingen is ingetrokken.

1.  Deze verordening is van toepassing op voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die vallen binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2007/46/EG, Verordening (EU) nr. 167/2013, Verordening (EU) nr. 168/2013 of Verordening (EU) 2016/1628 en de typen waartoe zij behoren en die door de typegoedkeuringsinstantie van het VK zijn goedgekeurd op basis van die handelingen of enige regelgevingshandeling van de Unie vermeld in bijlage IV bij Richtlijn 2007/46/EG of een regelgevingshandeling die bij die regelgevingshandelingen van de Unie is ingetrokken.

Motivering

Voornamelijk omwille van de duidelijkheid.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In afwijking van artikel 6, lid 6, van Richtlijn 2007/46/EG, artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) nr. 167/2013, artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) nr. 168/2013 en artikel 20, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1628 kan een fabrikant die houder is van een typegoedkeuring van het VK die niet haar geldigheid niet heeft verloren uit hoofde van artikel 17 van Richtlijn 2007/46/EG, artikel 32 van Verordening (EU) nr. 167/2013, artikel 37 van Verordening (EU) nr. 168/2013 of artikel 30 van Verordening (EU) 2016/1628, vóór de dag waarop het recht van de Unie niet langer op en in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is bij een typegoedkeuringsinstantie van de Unie een aanvraag indienen voor een goedkeuring van de Unie voor hetzelfde type.

1.  In afwijking van artikel 6, lid 6, en artikel 7, lid 1, van Richtlijn 2007/46/EG, artikel 21, lid 2, van Verordening (EU) nr. 167/2013, artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) nr. 168/2013 en artikel 20, lid 1, van Verordening (EU) 2016/1628 kan een fabrikant die houder is van een typegoedkeuring van het VK die niet haar geldigheid niet heeft verloren uit hoofde van artikel 17 van Richtlijn 2007/46/EG, artikel 32 van Verordening (EU) nr. 167/2013, artikel 37 van Verordening (EU) nr. 168/2013 of artikel 30 van Verordening (EU) 2016/1628, vóór de dag waarop het recht van de Unie niet langer op en in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is bij een typegoedkeuringsinstantie van de Unie een aanvraag indienen voor een typegoedkeuring van de Unie voor hetzelfde type.

Motivering

In artikel 7, lid 1, van Richtlijn 2007/46/EG wordt verwezen naar de indiening van een aanvraag voor een typegoedkeuring met betrekking tot systemen, onderdelen, voertuigen en motoren. Door dit artikel toe te voegen zorgen we ervoor dat alle categorieën eronder vallen waarvoor een typegoedkeuring van de Unie vereist is.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Met de indiening van de aanvraag krachtens lid 1 verplicht de fabrikant zich tot de betaling van een passende vergoeding voor de kosten die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden en het voldoen aan de verplichtingen van de goedkeuringsinstantie van de Unie met betrekking tot de typegoedkeuring van de Unie.

3.  Met de indiening van de aanvraag krachtens lid 1 verplicht de fabrikant zich tot de betaling van een passende vergoeding, als bepaald door de typegoedkeuringsinstantie van de Unie, voor de kosten die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden en het voldoen aan de verplichtingen van de goedkeuringsinstantie van de Unie met betrekking tot de typegoedkeuring van de Unie.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Wanneer de aanvraag overeenkomstig lid 1 van dit artikel wordt ingediend, verstrekt de fabrikant, op verzoek van de typegoedkeuringsinstantie van de Unie, alle documentatie en informatie die de instantie nodig acht om te besluiten een typegoedkeuring van de Unie overeenkomstig artikel 5 te verlenen.

 

De in de eerste alinea bedoelde documentatie en informatie kan de oorspronkelijke typegoedkeuring van het VK omvatten, met inbegrip van alle wijzigingen, informatiefolders en testverslagen. In het geval van voertuigen kan een dergelijke aanvraag ook een EU-, EG-, of VN/ECE-goedkeuring omvatten, en alle bijlagen als onderdeel van de gehele typegoedkeuring van het voertuig.

Motivering

Net als voor andere producten op de markt stelt de Unie de normen en kwaliteitsrichtsnoeren vast die overeenkomen met de veiligheid en klimaatverantwoordelijkheid. Om die reden wordt er in dit aanvullende artikel op aangedrongen dat de fabrikanten voldoen aan het verzoek van de typegoedkeuringsinstantie van de Unie. Handhaving van Unienormen moet worden gewaarborgd en daarom hebben we dit amendement toegevoegd om ervoor te zorgen dat de typegoedkeuringinstantie van de Unie voorzien wordt van alle mogelijke informatie alvorens een typegoedkeuring van het VK wordt overgenomen, zodat de typegoedkeuringsinstantie van de Unie beschikt over alle feiten alvorens een besluit te nemen of zij een typegoedkeuring verleent dan wel een typegoedkeuring van het VK overneemt.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor zover er geen nieuwe voorschriften van toepassing zijn en zonder afbreuk te doen aan lid 3, kan de typegoedkeuring van de Unie worden verleend op basis van dezelfde testrapporten die eerder zijn gebruikt voor het verlenen van de typegoedkeuring van het VK volgens de geldende bepalingen, ongeacht of de technische dienst die het testrapport heeft afgegeven door de lidstaat van de typegoedkeuring van de Unie overeenkomstig Richtlijn 2007/46/EG, Verordening (EU) nr. 167/2013, Verordening (EU) nr. 168/2013 of Verordening (EU) 2016/1628 is aangewezen en aangemeld, zelfs wanneer het Unierecht niet langer op en in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is.

2.  Voor zover er geen nieuwe voorschriften van toepassing zijn en zonder afbreuk te doen aan lid 3 van dit artikel, kan de typegoedkeuring van de Unie worden verleend op basis van dezelfde testrapporten die eerder zijn gebruikt voor het verlenen van de typegoedkeuring van het VK volgens de geldende bepalingen, ongeacht of de technische dienst die het testrapport heeft afgegeven door de lidstaat die de typegoedkeuring van de Unie verleent overeenkomstig Richtlijn 2007/46/EG, Verordening (EU) nr. 167/2013, Verordening (EU) nr. 168/2013 of Verordening (EU) 2016/1628 is aangewezen en aangemeld, zelfs wanneer het Unierecht niet langer op en in het Verenigd Koninkrijk van toepassing is.

Motivering

Toegevoegd omwille van de duidelijkheid om te benadrukken dat de typegoedkeuringsinstantie van de Unie dezelfde is als de instantie die het typegoedkeuringscertificaat zal afgeven.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Het type dat in overeenstemming met lid 1 is goedgekeurd, ontvangt een EU-typegoedkeuringscertificaat met een nummer bestaande uit het kengetal van de lidstaat waarvan de goedkeuringsinstantie de typegoedkeuring van de Unie heeft verleend en het nummer van de toepasselijke handeling als bedoeld in artikel 2, lid 1. Op het certificaat wordt ook het nummer vermeld van de laatste wijzigingshandeling die voorschriften voor typegoedkeuring bevatte in overeenstemming waarmee de typegoedkeuring van de Unie wordt verleend. Bij voertuigen bevatten het typegoedkeuringscertificaat en het certificaat van overeenstemming onder "Opmerkingen" de vermelding "Eerdere typegoedkeuring:" met het nummer van het typegoedkeuringscertificaat dat op grond van de typegoedkeuring van het VK is ontvangen. Bij systemen, onderdelen of technische eenheden bevat het typegoedkeuringscertificaat de vermelding "Eerdere typegoedkeuringsmarkering:" met een verwijzing naar de markering die op grond van de typegoedkeuring van het VK is ontvangen.

4.  Het type dat in overeenstemming met lid 1 is goedgekeurd, ontvangt een EU-typegoedkeuringscertificaat met een nummer bestaande uit het kengetal van de lidstaat waarvan de goedkeuringsinstantie de typegoedkeuring van de Unie heeft verleend en het nummer van de toepasselijke handeling als bedoeld in artikel 2, lid 1. Op het certificaat wordt ook het nummer vermeld van de laatste wijzigingshandeling die voorschriften voor typegoedkeuring bevatte in overeenstemming waarmee de typegoedkeuring van de Unie wordt verleend. Bij voertuigen bevatten het typegoedkeuringscertificaat en het certificaat van overeenstemming onder "Opmerkingen" de vermelding "Eerdere typegoedkeuring:" met het nummer en de datum van het typegoedkeuringscertificaat dat op grond van de typegoedkeuring van het VK is ontvangen. Bij systemen, onderdelen of technische eenheden bevat het typegoedkeuringscertificaat de vermelding "Eerdere typegoedkeuringsmarkering:" met een verwijzing naar de markering die op grond van de typegoedkeuring van het VK is ontvangen.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De typegoedkeuring van de Unie wordt van kracht op de dag waarop zij wordt verleend of op een latere datum die erin is vastgesteld. De typegoedkeuring van het VK wordt ongeldig uiterlijk op de dag waarop de typegoedkeuring van de Unie van kracht wordt.

5.  De typegoedkeuring van de Unie wordt van kracht op de dag waarop zij wordt verleend of op een latere datum die erin is vastgesteld. De typegoedkeuring van het VK wordt ongeldig uiterlijk op de dag waarop het Verenigd Koninkrijk uit de Unie treedt of, indien de Unie en het Verenigd Koninkrijk een overgangsperiode overeenkomen in de context van een terugtrekkingsovereenkomst, na de laatste dag van de overgangsperiode. Voor deze datum wordt zij ongeldig op de dag waarop de typegoedkeuring van de Unie van kracht wordt.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vanaf de ingangsdatum van de typegoedkeuring van de Unie oefent de typegoedkeuringsinstantie van de Unie eveneens alle bevoegdheden uit en voldoet zij aan alle verplichtingen van de typegoedkeuringsinstantie van het VK met betrekking tot alle voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die zijn geproduceerd op basis van de typegoedkeuring van het VK en die reeds in de Unie in de handel zijn gebracht, geregistreerd of in het verkeer zijn gebracht. Dit omvat niet de eventuele aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden die aan de typegoedkeuringsinstantie van het VK toe te schrijven zijn.

Vanaf de ingangsdatum van de typegoedkeuring van de Unie oefent de typegoedkeuringsinstantie van de Unie eveneens alle bevoegdheden uit en voldoet zij aan alle verplichtingen van de typegoedkeuringsinstantie van het VK met betrekking tot het volgende:

 

a)  voertuigen, systemen, onderdelen of afzonderlijke technische eenheden die zijn geproduceerd op basis van de typegoedkeuring van het VK en die reeds in de Unie in de handel zijn gebracht, geregistreerd of in het verkeer zijn gebracht;

 

b)  voertuigen, systemen, onderdelen of afzonderlijke technische eenheden die zijn geproduceerd op basis van de typegoedkeuring van het VK en die reeds in de Unie in de handel zijn gebracht, geregistreerd of in het verkeer zijn gebracht overeenkomstig alinea 2 bis.

Motivering

In het voorgestelde artikel wordt verhelderd wanneer de typegoedkeuring van de Unie in werking treedt en welke voertuigen, systemen, onderdelen of afzonderlijke technische eenheden onder de typegoedkeuring van de Unie zullen vallen, en waarvoor de typegoedkeuringsinstantie van de Unie zijn bevoegdheden zal uitoefenen en de verplichtingen op zich zal nemen die vroeger bij de typegoedkeuringsinstantie van het VK lagen, voor de terugtrekking van het VK uit de Unie. Hiertoe is de typegoedkeuringsinstantie van de Unie verantwoordelijk voor die voertuigen, systemen, onderdelen of afzonderlijke technische eenheden die zijn geproduceerd op basis van de typegoedkeuring van het VK en die reeds in de Unie in de handel zijn gebracht, geregistreerd of in het verkeer zijn gebracht of nog in de handel moeten worden gebracht, geregistreerd of in het verkeer moeten worden gebracht, in overeenstemming met de bepalingen van het volgende lid.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 6 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Voertuigen, systemen, onderdelen of afzonderlijke technische eenheden die zijn geproduceerd op basis van de typegoedkeuring van het VK, die ongeldig is geworden ten gevolge van de verlening van een typegoedkeuring van de Unie en die in de Unie in de handel mogen worden gebracht, geregistreerd of in het verkeer mogen worden gebracht of, wanneer de typegoedkeuring van de Unie ongeldig is geworden voor die datum overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2007/46/EG, artikel 32 van Verordening (EU) nr. 167/2013, artikel 37 van Verordening (EU) nr. 168/2013 of artikel 30 van Verordening (EU) 2016/1628, tot de datum waarop de typegoedkeuring van de Unie ongeldig wordt. Voor voertuigen geven de fabrikanten het typegoedkeuringsnummer van de Unie aan in een supplement bij het conformiteitscertificaat vóór dergelijke voertuigen in de Unie in de handel worden gebracht, geregistreerd of in het verkeer worden gebracht.

Motivering

Door deze tekst toe te voegen willen we ervoor zorgen dat er een markttoezichtsautoriteit zal zijn die zich buigt over die voertuigen, systemen, onderdelen of afzonderlijke technische eenheden die tussen wal en schip terechtkomen als de typegoedkeuring van het VK ongeldig is geworden door de verlening van een typegoedkeuring van de Unie, of om redenen die zijn vermeld in de in deze bepaling bedoelde artikelen. Daarnaast moeten automobielfabrikanten ook een supplement bij het conformiteitscertificaat verstrekken zodat de nieuwe typegoedkeuringsinstantie de verantwoordelijkheid voor die voertuigen op zich kan nemen.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 6 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De typegoedkeuringsinstantie van de Unie is niet aansprakelijk voor handelingen of omissies van de typegoedkeuringsinstantie van het VK.

Motivering

Dit is verwijderd uit artikel 5, lid 6, van het Commissievoorstel om te benadrukken dat de typegoedkeuringsautoriteit van de Unie niet verantwoordelijk zal worden gesteld voor omissies of handelingen van de typegoedkeuringsinstantie van het VK.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Na de aanvaarding van het in lid 1 bedoelde verzoek en de verlening van de typegoedkeuring van de Unie overeenkomstig artikel 5 oefent de typegoedkeuringsinstantie van de Unie met betrekking tot alle voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die zijn geproduceerd op basis van de in lid 1 bedoelde typegoedkeuringen van het VK alle bevoegdheden uit en voldoet zij aan alle verplichtingen van de typegoedkeuringsinstantie van het VK op het gebied van terugroepacties, reparatie- en onderhoudsinformatie en controles van de conformiteit tijdens het gebruik. Dit omvat niet de eventuele aansprakelijkheid voor handelingen of nalatigheden die aan de typegoedkeuringsinstantie van het VK toe te schrijven zijn.

3.  Na de aanvaarding van het in lid 1 bedoelde verzoek en de verlening van de typegoedkeuring van de Unie overeenkomstig artikel 5 oefent de typegoedkeuringsinstantie van de Unie met betrekking tot alle voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die zijn geproduceerd op basis van de in lid 1 bedoelde typegoedkeuringen van het VK alle bevoegdheden uit en voldoet zij aan alle verplichtingen van de typegoedkeuringsinstantie van het VK op het gebied van terugroepacties, reparatie- en onderhoudsinformatie en controles van de conformiteit tijdens het gebruik.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 6 bis

 

Overgangsbepalingen

 

Deze verordening staat het in de handel brengen, op de markt brengen, registreren of in het verkeer brengen van motoren of voertuigen en niet voor de weg bestemde mobiele machines waarin dergelijke motoren zijn ingebouwd in overeenstemming met een type waarvan de typegoedkeuring voor het VK ongeldig is geworden voor de dag waarop het Unierecht niet langer van toepassing is op en in het Verenigd Koninkrijk, overeenkomstig artikel 10, lid 7, van Richtlijn 97/68/EG, artikel 34, leden 7 en 8, of artikel 58, leden 5 t/m lid 11, van Verordening (EU) 2016/1628, en de artikelen 19, lid 6, artikel 20, lid 8, artikel 28, lid 6, en artikel 53, lid 12, van Verordening nr. 167/2013 en artikelen 11, lid 4, en artikel 14 van Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) 2015/96, of artikel 13, leden 3 t/m 6, van Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) 2018/985, niet in de weg.

Motivering

Dit zorgt ervoor dat motoren en voertuigen en niet voor de weg bestemde mobiele machines waarin dergelijke motoren zijn ingebouwd nog steeds in de handel en op de markt mogen worden gebracht, geregistreerd mogen worden en in het verkeer mogen worden genomen mits zij conform zijn aan de genoemde bepalingen van het Unierecht. aangezien hun typegoedkeuring van het VK ongeldig geworden zou zijn voor de dag waarop het Unierecht niet langer van toepassing is, en niet ten gevolge daarvan.

(1)

  Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


TOELICHTING

Achtergrond

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennis gegeven van zijn voornemen om zich uit de Europese Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie. Om die reden is de datum waarop het Verenigd Koninkrijk zich zal terugtrekken uit de Unie vastgesteld op 30 maart 2019. Deze datum kan alleen worden gewijzigd als in een geratificeerde terugtrekkingsovereenkomst anderszins wordt bepaald. Het EU-recht zal dan niet langer van toepassing zijn op en in het Verenigd Koninkrijk, met inbegrip van het rechtskader inzake typegoedkeuringen. Dat zal ook inhouden dat alle fabrikanten die in het verleden een typegoedkeuring hebben verkregen van het VK nu een nieuwe typegoedkeuring van de Unie nodig zullen hebben, die zal moeten worden verleend door een erkende typegoedkeuringsinstantie van de Unie.

In deze context en met betrekking tot de huidige wetgeving achtte de Commissie het noodzakelijk om iets te doen aan de rechtsonzekerheid voor fabrikanten met typegoedkeuringen van het VK. Met het voorstel wordt beoogd:

  de betrokken fabrikanten in staat te stellen een aanvraag in te dienen bij een van typegoedkeuringsinstantie naar keuze in een van de EU-27 lidstaten om ervoor te zorgen dat de Unie de typegoedkeuringen erkent die eerder verleend zijn door een typegoedkeuringsinstantie van het VK.

  ervoor te zorgen dat tests die eerder zijn verricht door een typegoedkeuringsinstantie van het VK worden erkend, terwijl typegoedkeuringsinstanties van de Unie ook de mogelijkheid wordt geboden nieuwe tests aan te vragen.

  de veiligheids- en kwaliteitsnormen van de Unie te handhaven. Met bijzondere aandacht voor de veiligheids- en milieuprestaties van voertuigen, systemen, onderdelen of afzonderlijke technische eenheden.

De Commissie heeft ook erkend dat fabrikanten slechts één typegoedkeuring van de Unie mogen verkrijgen in overeenstemming met wat eerder was vastgesteld.

Parlementaire werkzaamheden

Doel van deze verordening is het huidige rechtskader inzake typegoedkeuringen en de definitieve brexitovereenkomst aan te vullen. De rapporteur en co-rapporteurs zijn van mening dat deze verordening zonder onnodige vertraging in werking moet treden, om zo de industrie de nodige tijd te geven om zich voor te bereiden op de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie.

De rapporteur en de co-rapporteurs hebben in overweging genomen dat de verordening:

  moet aandringen op aansprakelijkheid van zowel de fabrikanten als de typegoedkeuringsinstanties, door de typegoedkeuringsinstanties de mogelijkheid te bieden nieuwe tests aan te vragen als zij niet bijzonder tevreden zijn met de tests die zijn verricht door de typegoedkeuringsinstantie van het VK voor het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Unie.

  het huidige rechtskader inzake typegoedkeuringen van de Unie niet wijzigt, zodat dezelfde normen worden gehandhaafd als die van de Unie. Bovendien heeft het Parlement er ook nota van genomen dat de overgangsperiode die is vastgesteld in de brexit-richtsnoeren ook zal gelden voor deze verordening, tenzij een geratificeerde terugtrekkingsovereenkomst anderszins bepaalt.

  ervoor zal zorgen dat de impact op de handel en de markttoegang minimaal zal zijn. overwegende dat er overeenstemming over bestaat dat terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk beperkte toegang tot de interne markt kan inhouden, mag het er niet toe leiden dat de handel stil komt te vallen. In plaats hiervan wordt er in deze verordening gestreefd naar een compromis waardoor de impact van de terugtrekking minder hevig wordt voor de fabrikanten en de industrie.

Dit voorstel van het Europees Parlement verschaft de industrie meer gelegenheid om zich voor te bereiden en meer zekerheid, die zij anders zou ontberen zonder deze verordening. De rapporteur en de co-rapporteurs hebben in een sfeer van samenwerking getracht de belangrijkste zorgen van de industrie en de Unie en anderen die baat zouden kunnen hebben of nadeel zouden kunnen ondervinden van deze verordening, weg te nemen. Doel van het voorstel van het Europees Parlement is in essentie te zorgen voor naleving van wet- en regelgeving, continuïteit van de dienstverlening en aansprakelijkheid.

4.9.2018

ADVIES

van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

Rapporteur voor advies: Adina‑Ioana Vălean

AMENDEMENT

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De typegoedkeuring van de Unie wordt van kracht op de dag waarop zij wordt verleend of op een latere datum die erin is vastgesteld. De typegoedkeuring van het VK wordt ongeldig uiterlijk op de dag waarop de typegoedkeuring van de Unie van kracht wordt.

5.  De typegoedkeuring van de Unie wordt van kracht op de dag waarop zij wordt verleend of op een latere datum die erin is vastgesteld. De typegoedkeuring van het VK wordt ongeldig op de dag waarop de typegoedkeuring van de Unie van kracht wordt of uiterlijk op de dag dat de Uniewetgeving ophoudt van toepassing te zijn op en in het Verenigd Koninkrijk.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

2.7.2018

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum goedkeuring

30.8.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

6

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Olle Ludvigsson

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Aanvulling van de wetgeving inzake EU-typegoedkeuring in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

Document‑ en procedurenummers

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Datum indiening bij EP

4.6.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Adviserende commissies

       Datum bekendmaking

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Geen advies

       Datum besluit

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Vereenvoudigde procedure – datum besluit

19.6.2018

Behandeling in de commissie

10.10.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

30.10.2018

 

 

 

Datum indiening

7.11.2018

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid