SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

7.11.2018 - (COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Marlene Mizzi
(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku)


Postup : 2018/0220(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0359/2018
Predkladané texty :
A8-0359/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0397),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0250/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018[1],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0359/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie by v dôsledku absencie akýchkoľvek osobitných ustanovení malo za následok, že typové schválenia, ktoré predtým udelil schvaľovací úrad Spojeného kráľovstva, by už nemohli zabezpečiť prístup na trh Únie. Takéto schválenie bolo udelené aj výrobcom, ktorí sú usadení v iných členských štátoch, ako je Spojené kráľovstvo. Zatiaľ čo vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú typovo schválené Spojeným kráľovstvom, môžu byť uvedené na trh Únie dovtedy, kým sa právne predpisy Únie prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, je potrebné stanoviť osobitné ustanovenia na účely uľahčenia uvedenia týchto výrobkov na trh Únie po tomto dátume.

(4)  Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie by v dôsledku absencie akýchkoľvek osobitných ustanovení malo za následok, že typové schválenia EÚ alebo ES, ktoré predtým udelil schvaľovací úrad Spojeného kráľovstva v súlade s regulačnými aktmi Únie, by už nemohli zabezpečiť prístup na trh Únie. Takéto schválenie bolo udelené aj výrobcom, ktorí sú usadení v iných členských štátoch, ako je Spojené kráľovstvo. Zatiaľ čo vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú typovo schválené Spojeným kráľovstvom v súlade s regulačnými aktmi Únie, môžu byť uvádzané na trh Únie dovtedy, kým sa právne predpisy Únie prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, je potrebné stanoviť osobitné ustanovenia na účely uľahčenia uvedenia týchto výrobkov na trh Únie po tomto dátume.

Odôvodnenie

Hoci spravodajca súhlasí so znením Rady, v záujme jednoznačnosti ho doplnil o pozmeňujúce návrhy . Tým, že sa jasne uvádza, že toto nariadenie je vypracované výhradne v súvislosti s typovými schváleniami EÚ alebo ES, typové schválenia EHK OSN nepodliehajú tomuto nariadeniu, pokiaľ sa v žiadnom z odôvodnení alebo ustanovení neuvádza konkrétny odkaz na toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Toto nariadenie by tiež malo zabezpečiť, aby výrobcovia aj naďalej mali čo najväčšiu možnú slobodu pri výbere nového úradu pre schvaľovanie. Táto voľba výrobcu by predovšetkým nemala závisieť od súhlasu schvaľovacieho úradu Spojeného kráľovstva alebo od existencie akejkoľvek dohody medzi schvaľovacím úradom Spojeného kráľovstva a novým schvaľovacím úradom.

(6)  Toto nariadenie by tiež malo zabezpečiť, aby výrobcovia aj naďalej mali čo najväčšiu možnú slobodu pri výbere nového schvaľovacieho úradu EÚ. Táto voľba výrobcu by predovšetkým nemala závisieť od súhlasu schvaľovacieho úradu Spojeného kráľovstva alebo od existencie akejkoľvek dohody medzi schvaľovacím úradom Spojeného kráľovstva a novým schvaľovacím úradom.

Odôvodnenie

Účelom „typového schválenia EÚ...“ je jednoznačnosť. Ešte väčšia jednoznačnosť sa preto dosiahne, keď sa uvedie, že schvaľovací úrad, na ktorý sa odkazuje, je schvaľovací úrad, ktorý sa nachádza v rámci EÚ-27.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Ak výrobcovia použijú postupy stanovené v tomto nariadení, ich typové schválenie Spojeného kráľovstva by sa mohlo stať neplatným v deň, keď sa udelí typové schválenie EÚ pre ten istý typ. Výrobcovia, ktorí využili ustanovenia tohto nariadenia, by nemali byť znevýhodnení. Na tento účel by sa vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú už na sklade a ktoré sú v súlade s právom Únie a boli vyrobené na základe platného typového schválenia Spojeného kráľovstva, mali uvádzať na trh, zaevidovať a uvádzať do prevádzky až dovtedy, kým výrobcovia nezískajú nové typové schválenie EÚ a kým sa právne predpisy Únie budú naďalej vzťahovať na Spojené kráľovstvo a uplatňovať v ňom, a to za predpokladu, že tieto výrobky naďalej spĺňajú všeobecnú požiadavku aktov uvedených v tomto nariadení. Keďže dátumy uvedenia na trh, zaevidovania a uvedenia do prevádzky sa môžu líšiť, v čase, keď sa vykoná prvý z týchto krokov, by sa malo určiť, či sa dodržiavajú lehoty stanovené v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Doplňujúce odôvodnenie je nutné chápať v spojení s článkom 6a, v ktorom sa uvádza priamy odkaz na prechodné ustanovenia. Hlavným cieľom tohto odôvodnenia je jasne určiť, čo sa stane s výrobkami, ktoré sú už na sklade, či už ide o vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky. Výrobcovia tak nebudú znevýhodnení, pokiaľ ide o výrobky, ktoré sú na sklade a sú v úplnom súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Z rovnakých dôvodov je tiež potrebné, aby schvaľovací úrad Únie prevzal určité povinnosti týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré boli uvedené na trh v Únii na základe typového schválenia udeleného Spojeným kráľovstvom, ktoré už nie sú platné podľa článku 17 smernice 2007/46/ES, článku 32 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, článku 37 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 alebo článku 30 nariadenia (EÚ) č. 2016/1628, alebo pre ktoré sa podľa tohto nariadenia nepožaduje žiadne typové schválenie. S cieľom zabezpečiť existenciu zodpovedného schvaľovacieho úradu by sa malo od výrobcov vyžadovať, aby požiadali úrad, ktorý schvaľuje typy, ktorým predtým bolo udelené schválenie v Spojenom kráľovstve, aby prevzal povinnosti informovať o stiahnutí, oprave a údržbe povinnosti kontroly súladu pri používaní s ohľadom na svoje vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky založené na ostatných typoch a na typoch, ktoré už boli uvedené na trh Únie. S cieľom obmedziť rozsah povinností prijatých úniovým schvaľovacím úradom, by sa tieto povinnosti mali týkať len výrobkov založených na typovom schválení udelenom v Spojenom kráľovstve po 1. januári 2008.

(16)  Je tiež potrebné, aby schvaľovací úrad prevzal určité povinnosti týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré boli uvedené na trh v Únii na základe typového schválenia udeleného Spojeným kráľovstvom, ktoré už nie sú platné podľa článku 17 smernice 2007/46/ES, článku 32 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, článku 37 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 alebo článku 30 nariadenia (EÚ) č. 2016/1628, alebo pre ktoré sa podľa tohto nariadenia nepožaduje žiadne typové schválenie. S cieľom zabezpečiť existenciu zodpovedného schvaľovacieho úradu by sa malo od výrobcov vyžadovať, aby požiadali úrad, ktorý schvaľuje typy, ktorým predtým bolo udelené schválenie v Spojenom kráľovstve, aby prevzal povinnosti informovať o stiahnutí, oprave a údržbe povinnosti kontroly súladu pri používaní s ohľadom na svoje vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky založené na ostatných typoch a na typoch, ktoré už boli uvedené na trh Únie. S cieľom obmedziť rozsah povinností prijatých schvaľovacím úradom, by sa tieto povinnosti mali týkať len výrobkov založených na typovom schválení udelenom v Spojenom kráľovstve po 1. januári 2008.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Rozhodnutia vnútroštátnych orgánov prijaté pred dátumom, keď sa právne predpisy Únie prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo a uplatňovať v ňom v súlade s článkom 27 ods. 3 smernice 2007/46/ES, článkom 39 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 167/2013 alebo článkom 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 168/2013, ktorým sa umožní sprístupnenie na trhu, zaevidovanie, predaj alebo uvedenie do prevádzky vozidiel zodpovedajúcich typu, ktorého typové schválenie Spojeného kráľovstva sa stalo neplatným pred dátumom, keď sa právne predpisy Únie prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo a uplatňovať v ňom, by mali zostať v platnosti.

Odôvodnenie

V súlade s príslušnými článkami uvedenými v tomto pozmeňujúcom návrhu sú výrobcovia povinní uviesť schvaľovacím úradom dôvody, pre ktoré nemôžu splniť technické požiadavky. Keď sa tieto dôvody uvedú, je na vnútroštátnych úradoch, aby určili, či vozidlá ešte môžu byť sprístupnené na trhu, zaevidované, predané alebo uvedené do prevádzky. Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zabezpečí, aby rozhodnutia zostali platné aj v prípade vozidiel, o ktorých sa rozhodlo pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b)  Výnimky a prechodné ustanovenia uplatniteľné na necestné pojazdné stroje, ako sú stanovené v článku 10 ods. 7 smernice 97/68/ES, článku 34 ods. 7, článku 34 ods. 8 alebo článkoch 58 ods. 5 až 58 ods. 11) nariadenia (EÚ) 2016/1628, v článku 19 ods. 6, článku 20 ods. 8, článku 28 ods. 6 a článku 53 ods. 12 nariadenia č. 167/2013 a v článku 11 ods. 4 a článku 14 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/96, alebo v článkoch 13 ods. 3 až 13 ods. 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/985, ktoré umožňujú uvedenie takéhoto strojového zariadenia na trh bez požiadavky platného typového schválenia, by sa mali naďalej uplatňovať.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2007/46/ES, nariadenia (EÚ) č. 167/2013, nariadenia (EÚ) č. 168/2013 alebo nariadenia (EÚ) č. 2016/1628 a ich typy, ktorým udelil schválenie britský schvaľovací úrad na základe týchto aktov alebo akéhokoľvek aktu uvedeného v prílohe IV k smernici 2007/46/ES alebo akéhokoľvek aktu, ktorý tieto akty zrušili.

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2007/46/ES, nariadenia (EÚ) č. 167/2013, nariadenia (EÚ) č. 168/2013 alebo nariadenia (EÚ) č. 2016/1628 a ich typy, ktorým udelil schválenie schvaľovací úrad Spojeného kráľovstva na základe týchto aktov alebo akéhokoľvek regulačného aktu Únie uvedeného v prílohe IV k smernici 2007/46/ES alebo akéhokoľvek regulačného aktu, ktorý tieto regulačné akty Únie zrušili.

Odôvodnenie

Hlavným cieľom tohto dodatočného znenia je najmä objasnenie.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Odchylne od článku 6 ods. 6 smernice 2007/46/ES, článku 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a článku 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1628, výrobca, ktorému bolo udelené britské typové schválenie, a ktoré sa stalo neplatným podľa článku 17 smernice 2007/46/ES, článku 32 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, článku 37 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 alebo článku 30 nariadenia (EÚ) č. 2016/1628 môže pred dňom, keď sa právne predpisy Únie prestanú uplatňovať v Spojenom kráľovstve a na Spojené kráľovstvo, požiadať úniový schvaľovací úrad o udelenie úniového typového schválenia rovnakého typu.

1.  Odchylne od článku 6 ods. 6 a článku 7 ods. 1 smernice 2007/46/ES, článku 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 a článku 20 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1628, výrobca, ktorému bolo udelené typové schválenie Spojeného kráľovstva, ktoré sa nestalo neplatným podľa článku 17 smernice 2007/46/ES, článku 32 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, článku 37 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 alebo článku 30 nariadenia (EÚ) č. 2016/1628, môže pred dňom, keď sa právne predpisy Únie prestanú uplatňovať v Spojenom kráľovstve a vzťahovať na Spojené kráľovstvo, predložiť schvaľovaciemu úradu EÚ žiadosť o udelenie typového schválenia rovnakého typu.

Odôvodnenie

V článku 7 ods. 1 smernice 2007/46/ES sa odkazuje na uplatňovanie typového schválenia v súvislosti so systémami, komponentmi, vozidlami a motormi. Doplnením tohto článku zabezpečíme, aby sa vzťahoval na všetky kategórie, ktoré si môžu vyžadovať typové schválenie EÚ.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Predložením žiadosti podľa odseku 1 je výrobca povinný uhradiť primerané poplatky za akékoľvek náklady vyplývajúce z výkonu právomocí a plnenia povinností úniového schvaľovacieho úradu vo vzťahu k úniovému typovému schváleniu.

3.  Predložením žiadosti podľa odseku 1 je výrobca povinný uhradiť primerané poplatky, ktoré určil schvaľovací úrad EÚ, za akékoľvek náklady vyplývajúce z výkonu právomocí a plnenia povinností schvaľovacieho úradu vo vzťahu k typovému schváleniu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Pri predkladaní žiadosti podľa odseku 1 tohto článku výrobca na žiadosť schvaľovacieho úradu EÚ predloží akúkoľvek dokumentáciu a akékoľvek informácie, ktoré úrad môže považovať za potrebné na rozhodnutie o udelení typového schválenia EÚ v súlade s článkom 5.

 

Súčasťou dokumentácie a informácií uvedených v prvom pododseku môže byť pôvodné typové schválenie Spojeného kráľovstva vrátane všetkých zmien, súboru informácií a protokolov o skúškach. V prípade vozidiel môže takáto žiadosť zahŕňať aj typové schválenie EÚ, ES alebo EHK OSN a jeho prílohy ako súčasť typového schválenia celého vozidla.

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o ostatné výrobky na trhu, Únia stanovuje normy a usmernenia týkajúce sa kvality, ktoré zodpovedajú zodpovednosti za bezpečnosť a klímu. Z tohto dôvodu tento dodatočný článok vyzýva výrobcov, aby vyhoveli požiadavke schvaľovacieho úradu EÚ. Je nutné zabezpečiť, aby sa normy Únie zachovali, a preto sme tento pozmeňujúci návrh doplnili tak, aby pred získaním typového schvaľovania v Spojenom kráľovstve boli k dispozícii všetky dostupné informácie potrebné na typové schválenie EÚ, čo schvaľovaciemu úradu EÚ umožní mať všetky údaje predtým, ako sa rozhodne, či udelí schválenie alebo prevezme typové schválenie Spojeného kráľovstva.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Keďže nie sú uplatniteľné žiadne nové požiadavky a bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, môže byť typové schválenie Únie udelené na základe rovnakých protokolov o skúškach, ktoré sa predtým použili na udelenie typového schválenia v Spojenom kráľovstve v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami bez ohľadu na to, či technická služba, ktorá vydala protokol o skúškach, bola určená a oznámená členským štátom, ktorý udelil typové schválenie Únie v súlade so smernicou 2007/46/ES, nariadením (EÚ) č. 167/2013, nariadením (EÚ) č. 168/2013 alebo nariadením (EÚ) 2016/1628, a to aj vtedy, keď sa právne predpisy Únie prestanú uplatňovať v Spojenom kráľovstvena Spojené kráľovstvo.

2.  Keďže nie sú uplatniteľné žiadne nové požiadavky a bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, môže byť typové schválenie udelené na základe rovnakých protokolov o skúškach, ktoré sa predtým použili na udelenie typového schválenia v Spojenom kráľovstve v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami bez ohľadu na to, či technická služba, ktorá vydala protokol o skúškach, bola určená a oznámená členským štátom, ktorý udelil typové schválenie v súlade so smernicou 2007/46/ES, nariadením (EÚ) č. 167/2013, nariadením (EÚ) č. 168/2013 alebo nariadením (EÚ) 2016/1628, a to aj vtedy, keď sa právne predpisy Únie prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvouplatňovať v ňom.

Odôvodnenie

Doplnenie, ktorého cieľom je objasniť, že typové schválenie EÚ, ktoré sa tu uvádza, je to isté, ktoré vydá osvedčenie o typovom schválení.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Typ schválený v súlade s odsekom 1 získa osvedčenie o udelení úniového typového schválenia s číslom pozostávajúcim z rozlišovacieho čísla členského štátu, ktorého schvaľovací úrad udelil úniové typové schválenie, a čísla príslušného aktu uvedeného v článku 2 ods. 1. Musí tiež obsahovať číslo posledného pozmeňujúceho aktu obsahujúceho požiadavky na typové schválenie, v súlade s ktorými bolo udelené typové schválenie v rámci Únie. V prípade vozidiel musí osvedčenie o udelení typového schválenia a osvedčenie o súlade obsahovať v časti „Poznámky:“ označenie „Predtým typovo schválené ako“ a odkazovať na číslo osvedčenia o udelení typového schválenia získaného po udelení typového schválenia v Spojenom kráľovstve. V prípade systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek musí osvedčenie o udelení typového schválenia obsahovať označenie „Predtým typovo schválené a označené ako“ a odkazovať na označenie získané po udelení typového schválenia v Spojenom kráľovstve.

4.  Typ schválený v súlade s odsekom 1 získa osvedčenie o udelení typového schválenia s číslom pozostávajúcim z rozlišovacieho čísla členského štátu, ktorého schvaľovací úrad udelil typové schválenie, a čísla príslušného aktu uvedeného v článku 2 ods. 1. Musí tiež obsahovať číslo posledného pozmeňujúceho aktu obsahujúceho požiadavky na typové schválenie, v súlade s ktorými bolo udelené typové schválenie v rámci Únie. V prípade vozidiel musí osvedčenie o udelení typového schválenia a certifikát zhody obsahovať v časti „Poznámky:“ označenie „Predtým typovo schválené ako“ a odkazovať na číslo a dátum osvedčenia o udelení typového schválenia získaného po udelení typového schválenia v Spojenom kráľovstve. V prípade systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek musí osvedčenie o udelení typového schválenia obsahovať označenie „Predtým typovo schválené a označené ako“ a odkazovať na označenie získané po udelení typového schválenia v Spojenom kráľovstve.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Úniové typové schválenie nadobúda účinnosť dňom jeho udelenia alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom stanovený. Britské typové schválenie sa stane neplatným najneskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti úniového typového schválenia.

5.  Typové schválenie nadobúda účinnosť dňom jeho udelenia alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom stanovený. Typové schválenie Spojeného kráľovstva sa stane neplatným najneskôr v deň, keď Spojené kráľovstvo vystúpi z Únie, alebo, ak sa Únia a Spojené kráľovstvo dohodnú na prechodnom období v kontexte dohody o vystúpení, po poslednom dni prechodného obdobia. Predtým sa stane neplatným dňom nadobudnutia účinnosti typového schválenia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úniový schvaľovací úrad tiež vykonáva od dátumu nadobudnutia účinnosti úniového typového schválenia všetky právomoci a plní všetky povinnosti britského schvaľovacieho úradu, pokiaľ ide o všetky vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vyrobené na základe britského typového schválenia a ktoré už sú uvedené na trh, zaregistrované alebo v prevádzke v Únii. Nevzťahuje sa to na akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek konania alebo opomenutia, ktoré možno pripísať britskému schvaľovaciemu úradu.

Schvaľovací úrad tiež vykonáva od dátumu nadobudnutia účinnosti typového schválenia všetky právomoci a plní všetky povinnosti britského schvaľovacieho úradu, pokiaľ ide o: 

 

a)  vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vyrobené na základe typového schválenia Spojeného kráľovstva, ktoré už sú uvedené na trh, zaevidované alebo v prevádzke v Únii;

 

b)  vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vyrobené na základe typového schválenia Spojeného kráľovstva, ktoré už sú uvedené na trh, zaevidované alebo v prevádzke v Únii v súlade s pododsekom 2a;

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena článku zdôrazňuje, kedy typové schválenie EÚ nadobudne účinnosť a ktoré vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky budú patriť do rozsahu pôsobnosti typového schválenia EÚ a v prípade ktorých schvaľovací úrad EÚ bude musieť uplatňovať svoje právomoci a prevziať povinnosti, ktoré inak patrili schvaľovaciemu úradu Spojeného kráľovstva pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie. Na tento účel je schvaľovací úrad EÚ zodpovedný za tie vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré boli vyrobené na základe typového schválenia Spojeného kráľovstva a ktoré boli alebo ešte len majú byť uvedené na trh, zaevidované alebo uvedené do prevádzky v Únii v súlade s tým, čo je uvedené v nasledujúcom odseku.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vyrobené na základe typového schválenia Spojeného kráľovstva, ktoré sa stalo neplatným v dôsledku udelenia typového schválenia EÚ, sa môžu uviesť na trh, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky v Únii do dátumu, keď sa právne predpisy Únie prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo a uplatňovať v ňom, alebo v prípade, že sa typové schválenie EÚ stane neplatným pred uvedeným dátumom podľa článku 17 smernice 2007/46/ES, článku 32 nariadenia (EÚ) č. 167/2013, článku 37 nariadenia (EÚ) č. 168/2013 alebo článku 30 nariadenia (EÚ) 2016/1628, do dátumu, keď sa typové schválenie EÚ stane neplatným. V prípade vozidiel výrobcovia uvedú číslo typového schválenia EÚ v dodatku k certifikátu zhody predtým, ako sa takéto vozidlá uvedú na trh, zaevidujú alebo uvedú do prevádzky v Únii.

Odôvodnenie

Doplnením uvedeného textu sa zabezpečí, že bude existovať orgán dohľadu nad trhom vzťahujúci sa na tie vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré môžu prechádzať dočasnou zmenou po tom, ako sa typové schválenie Spojeného kráľovstva stane neplatným v dôsledku udelenia typového schválenia EÚ, alebo z dôvodov uvedených v článkoch spomenutých v tomto ustanovení. Výrobcovia vozidiel navyše musia poskytnúť aj doplňujúci certifikát zhody, aby bol nový schvaľovací úrad schopný prevziať zodpovednosť za tieto vozidlá.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Schvaľovací úrad EÚ nie je zodpovedný za žiadne činy alebo opomenutia schvaľovacieho úradu Spojeného kráľovstva.

Odôvodnenie

Táto časť sa presunula z článku 5 ods. 6 návrhu Komisie, aby sa zdôraznilo, že schvaľovací úrad EÚ nenesie zodpovednosť za žiadne opomenutie alebo činy, ktorých sa mohol dopustiť schvaľovací úrad Spojeného kráľovstva.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Po prijatí žiadosti uvedenej v odseku 1 a vydaní úniového typového schválenia v súlade s článkom 5 vykoná úniový schvaľovací úrad všetky právomoci a splní všetky povinnosti britského schvaľovacieho úradu vo vzťahu k všetkým vozidlám, systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám vyrobeným na základe britského typového schválenia, ktoré je uvedené v odseku 1 a ktoré sa týka stiahnutia z trhu, informácií o oprave a údržbe a kontrol súladu pri používaní. Nevzťahuje sa to na akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek konania alebo opomenutia, ktoré možno pripísať britskému schvaľovaciemu úradu.

3.  Po prijatí žiadosti uvedenej v odseku 1 a vydaní typového schválenia v súlade s článkom 5 vykonáva schvaľovací úrad všetky právomoci a plní všetky povinnosti schvaľovacieho úradu Spojeného kráľovstva vo vzťahu ku všetkým vozidlám, systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám vyrobeným na základe typového schválenia Spojeného kráľovstva, ktoré je uvedené v odseku 1 a ktoré sa týka stiahnutia z trhu, informácií o oprave a údržbe a kontrol súladu pri používaní.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 6a

 

Prechodné ustanovenia

 

Toto nariadenie nebráni uvádzaniu na trh, sprístupneniu na trhu, zaevidovaniu alebo uvedeniu do prevádzky motorov alebo vozidiel a necestných pojazdných strojov, v ktorých sú takéto motory namontované, zodpovedajúcich typu, ktorého typové schválenie Spojeného kráľovstva sa stalo neplatným pred dátumom, keď sa právo Únie prestane vzťahovať na Spojené kráľovstvo a uplatňovať v ňom, v súlade s článkom 10 ods. 7 smernice 97/68/ES, článkom 34 ods. 7, článkom 34 ods. 8 alebo článkom 58 ods. 5 až ods. 11 nariadenia (EÚ) 2016/1628, článkom 19 ods. 6, článkom 20 ods. 8, článkom 28 ods. 6 a článkom 53 ods. 12 nariadenia č. 167/2013 a článkom 11 ods. 4 a článkom 14 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/96, alebo článkom 13 ods. 3 až ods. 6 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/985.

Odôvodnenie

Zabezpečuje, aby motory alebo vozidlá a necestné pojazdné stroje, v ktorých sú motory namontované, mohli byť ešte umiestnené a sprístupnené na trhu, zaevidované a uvedené do prevádzky, pokiaľ sú v súlade s uvedeným právnym predpisom Únie, pretože ich typové schválenie v Spojenom kráľovstve by sa stalo neplatným pred dátumom, od ktorého sa právne predpisy Únie prestanú uplatňovať, a nie v dôsledku toho.

  • [1]    Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext

Spojené kráľovstvo predložilo 29. marca 2017 oznámenie o svojom zámere vystúpiť z Únie v súlade s článkom 50 Zmluvy o Európskej únii. Práve z tohto dôvodu je dátum vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie stanovený na 30. marca 2019, pričom tento dátum sa môže zmeniť len vtedy, ak sa v ratifikovanej dohode o vystúpení uvedie inak. Právne predpisy EÚ sa potom prestávajú vzťahovať na Spojené kráľovstvo a uplatňovať v ňom, čo platí aj pre legislatívny rámec upravujúci právne predpisy o typovom schvaľovaní. Bude to tiež znamenať, že všetci výrobcovia, ktorí v minulosti získali typové schválenie v Spojenom kráľovstve, budú teraz potrebovať nové typové schválenie EÚ vydané uznaným schvaľovacím úradom EÚ.

V tejto súvislosti a so zreteľom na súčasné právne predpisy sa Komisia domnieva, že je potrebné riešiť právnu neistotu, pokiaľ ide o výrobcov, ktorí majú typové schválenia Spojeného kráľovstva. Cieľom návrhu je:

  – umožniť príslušným výrobcom, aby podali žiadosť na ktorýkoľvek schvaľovací úrad EÚ-27 podľa vlastného výberu s cieľom zabezpečiť, aby Únia uznala typové schválenia, ktoré predtým vydal schvaľovací úrad Spojeného kráľovstva.

  – povoliť uznávanie skúšok, ktoré predtým vykonal schvaľovací úrad Spojeného kráľovstva, a zároveň poskytnúť schvaľovacím úradom EÚ možnosť požiadať o nové testovanie.

  – zachovať normy bezpečnosti a kvality Únie. Osobitne sa pritom dbá na bezpečnosť a environmentálne vlastnosti vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

Komisia takisto uznáva, že výrobcovia môžu získať iba jedno typové schválenie EÚ v súlade s tým, čo bolo stanovené v minulosti.

Parlamentná činnosť

Zámerom tohto nariadenia je doplniť súčasný rámec právnych predpisov o typovom schvaľovaní a konečnú dohodu o brexite, o ktorej sa rokuje. Spravodajkyňa a spoluspravodajcovia sa preto domnievajú, že toto nariadenie musí nadobudnúť účinnosť bez zbytočného odkladu, čím sa výrobnému odvetviu poskytne potrebný čas na prípravu na vystúpenie Spojeného kráľovstva.

Spravodajkyňa a spoluspravodajcovia sa rozhodli, že nariadenie:

  – musí vyzývať na zodpovednosť tak výrobcov, ako aj schvaľovacích úradov, a to tým, že schvaľovacím úradom poskytne možnosť požiadať o nové skúšky, ak nie sú úplne spokojné so skúškami, ktoré vykonal schvaľovací úrad Spojeného kráľovstva pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie.

  – nemení súčasný rámec právnych predpisov Únie v oblasti typového schvaľovania, preto zachová rovnaké normy Únie. Parlament okrem toho poznamenal, že prechodné obdobie stanovené v usmerneniach pre brexit sa bude uplatňovať aj na toto nariadenie, pokiaľ sa v ratifikovanej dohode o vystúpení nestanoví inak.

  – zabezpečí, že bude mať minimálny vplyv na obchod a prístup na trh. Hoci je zrejmé, že vystúpenie Spojeného kráľovstva môže znamenať obmedzený prístup na jednotný trh, nemalo by to znamenať, že obchod by sa mal zastaviť. Namiesto toho sa nariadenie snaží nájsť kompromis, ktorým sa môže zmierniť vplyv, ktorý toto vystúpenie môže mať na výrobcov a priemysel.

Tento návrh Európskeho parlamentu poskytuje výrobnému odvetviu väčšiu pripravenosť a istotu, ktoré by bez tohto nariadenia mohli chýbať. Práve v tomto duchu spolupráce sa spravodajkyňa a spoluspravodajcovia snažili zaoberať hlavnými obavami odvetvia a Únie, ako aj ďalších, ktorí by v dôsledku tohto nariadenia mohli niečo stratiť, príp. získať. Cieľom návrhu Európskeho parlamentu je v podstate zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov, kontinuitu činností a zodpovednosť.

4.9.2018

STANOVISKO

Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

(COM(2018)0397 – C8‑0250/2018 – 2018/0220(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina‑Ioana Vălean

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Typové schválenie EÚ nadobúda účinnosť dňom jeho udelenia alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom stanovený. Britské typové schválenie sa stane neplatným najneskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti úniového typového schválenia.

5.  Typové schválenie EÚ nadobúda účinnosť dňom jeho udelenia alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom stanovený. Typové schválenie Spojeného kráľovstva sa stane neplatným v deň nadobudnutia účinnosti typového schválenia EÚ alebo najneskôr v deň, keď sa právne predpisy Únie prestanú vzťahovať na Spojené kráľovstvo a uplatňovať v ňom.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Dopĺňanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

Referenčné čísla

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

2.7.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dátum prijatia

30.8.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Cristian-Silviu Buşoi, Elena Gentile, Anja Hazekamp, Norbert Lins, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42

+

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Younous Omarjee

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

S&D:

Guillaume Balas, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Elena Gentile, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE:

Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dopĺňanie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

Referenčné čísla

COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)

Dátum predloženia v EP

4.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

2.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

2.7.2018

TRAN

2.7.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

TRAN

20.6.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Marlene Mizzi

19.6.2018

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

19.6.2018

Prerokovanie vo výbore

10.10.2018

 

 

 

Dátum prijatia

30.10.2018

 

 

 

Dátum predloženia

7.11.2018

Posledná úprava: 19. novembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia