Procedure : 2018/0076(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0360/2018

Indgivne tekster :

A8-0360/2018

Forhandlinger :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Afstemninger :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0124

BETÆNKNING     ***I
PDF 399kWORD 80k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Eva Maydell

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0163),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0129/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 31. august 2018 fra Den Europæiske Centralbank (CON/2018/38),

–  der henviser til udtalelse af 11. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0360/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(2)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 for så vidt angår gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Siden vedtagelsen af først Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2560/2001(4) og dernæst Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009(5) er gebyrerne for grænseoverskridende betalinger i euro mellem medlemsstaterne i euroområdet faldet drastisk og er nu i langt de fleste tilfælde ubetydelige.

(2)  Grænseoverskridende betalinger i euro fra medlemsstater uden for euroområdet tegner sig dog for omkring 80 % af alle grænseoverskridende betalinger fra medlemsstater uden for euroområdet. Gebyrerne for disse særlige grænseoverskridende betalinger er fortsat urimeligt høje i de fleste medlemsstater uden for euroområdet, selv om udbyderne af betalingstjenester har adgang til de samme effektive infrastrukturer som udbyderne af betalingstjenester fra euroområdet, nemlig TARGET2 og STEP, og dermed mulighed for at behandle disse transaktioner med meget lave omkostninger til følge.

(2a)  Det er afgørende at sikre lige konkurrencevilkår for alle udbydere af betalingstjenester i Unionen. Derfor bør de myndigheder, der forvalter TARGET2- og STEP-systemerne, dvs. ECB og EBA, lette adgangen til disse systemer for alle udbydere af betalingstjenester i EU, uanset om de hører hjemme i euroområdet eller ej.

(3)  Urimeligt høje gebyrer for grænseoverskridende betalinger er fortsat en hindring for fuldstændig integration i det indre marked af virksomheder og borgere i medlemsstater uden for euroområdet og bringer dem således i en ugunstig position på EU's indre marked i forhold til virksomheder og borgere fra medlemsstater i euroområdet. Disse høje gebyrer er årsag til, at der fortsat findes to kategorier af brugere af betalingstjenester i Unionen: på den ene side brugere af betalingstjenester, hvoraf langt de fleste drager fordel af det fælles eurobetalingsområde ("SEPA"), og på den anden side brugere af betalingstjenester, for hvilke der er store omkostninger forbundet med grænseoverskridende betalinger i euro.

(4)  For at det indre marked kan fungere tilfredsstillende og hindringerne for brugere af betalingstjenester i medlemsstater i og uden for euroområdet ▌ er det nødvendigt at sikre, at gebyrer for grænseoverskridende betalinger ▌ inden for Unionen bringes på samme niveau som gebyrerne for indenlandske betalinger i den officielle valuta i den medlemsstat, hvor udbyderen af en betalingstjeneste udbyder sin tjeneste til brugeren. For at denne ændringsforordning kan nå sine mål på en holdbar måde, bør der tages hensyn til markedsudviklinger, der kan støtte målene i denne ændringsforordning, samt til ændringer af dertil knyttede love. Ankomsten af nye aktører på markedet for betalingstjenester hjælper med at nedbringe transaktionsomkostningerne. Derfor bør konkurrencen på dette marked fremmes og overvåges.

(5)  Vekselgebyrerne tegner sig for betydelig del af de omkostninger, der er forbundet med grænseoverskridende betalinger, når der anvendes forskellige valutaer i betalerens og betalingsmodtagerens respektive lande. I artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366(6) stilles der krav om gennemsigtighed i forbindelse med gebyrer og den anvendte vekselkurs, inden betalingstransaktionen initieres. Når der udbydes alternative valutaomregningsmuligheder, navnlig på salgsstedet, ved en hæveautomat eller i form af kreditoverførsler, gør denne gennemsigtighed det ikke nødvendigvis muligt at foretage en hurtig og entydig sammenligning af disse forskellige valutaomregningsmuligheder. Artikel 59 i direktiv (EU) 2015/2366 indeholder allerede generelle krav vedrørende de oplysninger, der skal opgives af en udbyder af en valutaomregningstjeneste på salgsstedet eller ved en hæveautomat, men der er behov for yderligere præciseringer for fuldt ud at opfylde målene i denne forordning vedrørende gennemsigtighed og sammenlignelighed. Desuden bør der indføres klare gennemsigtigheds- og sammenlignelighedskrav for valutaomregningstjenester i forbindelse med kreditoverførsler for at sikre, at omkostningerne ved valutaomregning ved en kreditoverførsel altid oplyses til betalingstjenestebrugere, og ikke kun når der tilbydes alternative valutaomregningstjenester. Denne mangel på gennemsigtighed og sammenlignelighed hindrer konkurrencen i at reducere de omkostninger, der er forbundet med valutaomregning, og øger risikoen for, at en bruger af en betalingstjeneste uden at vide det vælger dyrere valutaomregningsmuligheder. Det er derfor nødvendigt at træffe foranstaltninger rettet mod udbydere af valutaomregningstjenester, som forbedrer gennemsigtigheden og beskytter forbrugerne mod overdrevent høje gebyrer for valutaomregningstjenester, navnlig når forbrugerne ikke gives de informationer, som de har brug for til at vælge den bedste valutaomregningsmulighed.

(5a)  For at nå dette mål bør brugere af betalingstjenester få forelagt alle valutaomregningsmuligheder samtidig på en klar, neutral og forståelig måde for at undgå situationer, hvor valutaomregningsmuligheder er valgt på forhånd eller forelægges for dem på en vildledende måde. Betalingstjenesteudbydere, der udsteder kortbaserede betalingsinstrumenter, bør desuden sikre, at indehavere af disse instrumenter let kan ændre deres præferencer med hensyn til alternative valutaomregningstjenester.

(6)  Gennemsigtighed i forbindelse med vekselgebyrer forudsætter en tilpasning af de eksisterende betalingsinfrastrukturer og -processer, navnlig for betalinger, som foretages online og på salgsstedet eller for hævning af kontanter i automater. Markedsaktørerne bør derfor gives tilstrækkelig tid til at tilpasse deres infrastruktur og processer til de bestemmelser, som vedrører vekselgebyrer, med henblik på at overholde kravene om gennemsigtighed i forbindelse med vekselgebyrer i denne forordning.

(7a)  Kommissionen bør forelægge Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en rapport om anvendelsen og virkningerne af denne forordning. Den bør indeholde en evaluering af effektiviteten af bestemmelserne i denne forordning med henblik på at sikre prissammenlignelighed af alternative valutaomregningstjenester, og en anbefaling om, hvorvidt der er behov for yderligere ændringer af denne forordning for at sikre fuld gennemsigtighed og sammenlignelighed for både virksomheder og forbrugere.

(9)  Målene for denne forordning kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af betalingernes grænseoverskridende karakter bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1Ændring af forordning (EF) nr. 924/2009

I forordning (EF) nr. 2009/924 foretages følgende ændringer:

1)  I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1.  I denne forordning fastsættes bestemmelser om grænseoverskridende betalinger og gennemsigtighed af vekselgebyrer inden for Unionen".

b)  I stk. 2 tilføjes følgende som andet afsnit:

"Artikel 3a og 3ba gælder dog for alle grænseoverskridende betalinger, hvor der foretages valutaomregning, uanset om disse betalinger foretages i euro eller i en anden national valuta i en medlemsstat end euroen."

1a)  I artikel 2 tilføjes følgende definition:

"15a. "alternative valutaomregningstjenester": valutaomregningstjenester, som udbyderen af en betalingstjeneste forelægger i forbindelse med en endnu ikke initieret grænseoverskridende betalingstransaktion, herunder når de pågældende tjenester tilbydes af en anden enhed end udbyderen af betalingstjenesten eller dennes tilknyttede selskaber eller af en ikke-reguleret udbyder."

2)  I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

"1.  Gebyrer, som en udbyder af betalingstjenester opkræver af en bruger af betalingstjenester i forbindelse med grænseoverskridende betalinger i en medlemsstats valuta, skal være de samme som de gebyrer, som denne udbyder af betalingstjenester opkræver af brugere af betalingstjenester i forbindelse med tilsvarende indenlandske betalinger af samme værdi og i valutaen i den medlemsstat, hvor udbyderen af betalingstjenester tilbyder sine tjenester til brugere af betalingstjenesten."

c)  Stk. 3 udgår.

d)  Stk. 4 affattes således:

"4.  Gebyrerne i stk. 1 ▌ omfatter ikke vekselgebyrer."

3)  Som artikel 3 a indsættes følgende:

"Artikel 3aVekselgebyrer

i forbindelse med kortbaserede transaktioner

1.  Fra den [indsæt datoen 12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], skal det samlede beløb for vekselgebyrer, der anvendes for kortbaserede betalingstransaktioner, udtrykkes som forskellen mellem den referencekurs, der anvendes ved omregning af betalingstransaktionen og ECB's seneste tilgængelige vekselkurs, som anvendt på transaktionsbeløbet, jf. de oplysningsforpligtelser, der er fastsat i artikel 59, stk. 2, og artikel 45, stk. 1, litra d), i direktiv 2015/2366.

Udbydere af valutaomregningstjenester for kortbaserede betalingstransaktioner, angiver den forskel, der er omhandlet i første afsnit, samt transaktionens samlede beløb til betalingstjenestebrugere i betalers kontovaluta, herunder et eventuelt transaktionsgebyr og opkrævede gebyrer. Disse oplysninger forelægges samtidig for alle valutaomregningsmuligheder på en klar, neutral og forståelig måde. Disse oplysninger skal tilbydes gratis.

2a.  Uden at det berører informationskravene i henhold til artikel 59, stk. 2, i PSD2, giver udbydere af valutaomregningstjenester på salgsstedet eller ved en hæveautomat altid mulighed for betaling i den lokale valuta.

2b.  Udbydere af betalingstjenester, som udsteder kortbaserede betalingsinstrumenter, giver indehavere af de pågældende instrumenter mulighed for at blokere for brugen af andre valutaomregningstjenester end dem, der tilbydes af betalerens udbyder af betalingstjenester for så vidt angår deres betalingsinstrument. Denne valgmulighed skal præsenteres på en neutral måde.

2c.  Udbydere af betalingstjenester skal sikre, at indehavere af kortbaserede betalingsinstrumenter let kan ændre deres præferencer med hensyn til alternative valutaomregningstjenester ved hjælp af tekniske værktøjer, der stilles til rådighed for dem af de pågældende udbyder af betalingstjenester.

2d.  Hvis udbydere af valutaomregningstjenester ved clearing og afregning anvender valutakurser, som er fastsat på et andet tidspunkt end ved betalingstjenestebrugerens initiering af valutaomregningen, skal de til clearing og afvikling af transaktionen anvende den effektive vekselkurs, der blev benyttet af udbyderen af valutaomregningstjenesten over for betalingstjenestebrugeren på tidspunktet, hvor transaktionen blev initieret."

4a)  Følgende artikel 3ba indsættes:

"Artikel 3baVekselgebyrer

i forbindelse med kreditoverførsler

Fra den [6 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] skal en udbyder af betalingstjenester, når en valutaomregningstjeneste tilbydes af betalerens betalingstjenesteudbyder for en kreditoverførsel som defineret i artikel 2, nr. 1, i forordning (EU) nr. 260/2012, på en klar, neutral og forståelig måde oplyse betalingstjenestebrugeren om de skønnede samlede omkostninger for de valutaomregningstjenester, der gælder for kreditoverførslen, før transaktionen initieres.

Ved anvendelsen af første afsnit skal betalingstjenesteudbydere oplyse de fulde omkostninger ved konverteringen af betalingstransaktionen i betalerens kontovaluta. Disse fulde omkostninger skal inkludere et eventuelt transaktionsgebyr og skal udtrykkes som forskellen mellem den vekselkurs, der anvendes til omregning af betalingstransaktionen, og den senest tilgængelige referencekurs fra ECB, beregnet på basis af transaktionsbeløbet. Betalingstjenesteudbydere skal også oplyse det beløb, der skal sendes, i betalingsmodtagerens kontovaluta."

4b)  Artikel 14 udgår

5)  Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15Evaluering

Senest den 31. december 2021 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ▌en rapport om anvendelsen og virkningen af denne forordning, som navnlig skal indeholde en evaluering af, hvor effektive bestemmelserne i denne forordning er med hensyn til at sikre prissammenlignelighed mellem alternative valutaomregningstjenester, og en anbefaling om, hvorvidt der er behov for yderligere ændringer af denne forordning for at sikre fuld prisgennemsigtighed og -sammenlignelighed for både virksomheder og forbrugere. På grundlag af denne rapport kan Kommissionen fremsætte et forslag til ændring af denne forordning."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2019.

Uanset dette stykkes andet afsnit finder artikel 1, stk. 2, litra a), anvendelse fra [3 måneder efter denne forordnings ikrafttræden], for så vidt angår betalinger i euro og fra [12 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] med hensyn til betalinger i andre af Unionens valutaer.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formanden  Formanden

(1)

  ...

(2)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(3)

EUT C […] af […], s. […].

(4)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2560/2001 af 19. december 2001 om grænseoverskridende betalinger i euro (EUT L 344 af 28.12.2001, s. 13).

(5)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 924/2009 af 16. september 2009 om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001 (EUT L 266 af 9.10.2009, s. 11).

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, og om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Gebyrer for grænseoverskridende betalinger i Unionen og vekselgebyrer

Referencer

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Dato for høring af EP

28.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

19.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

3

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Dato for indgivelse

8.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 22. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik