Menetlus : 2018/0076(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0360/2018

Esitatud tekstid :

A8-0360/2018

Arutelud :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Hääletused :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0124

RAPORT     ***I
PDF 554kWORD 79k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Eva Maydell

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0163),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0129/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 31. augusti 2018. aasta arvamust (CON/2018/38),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0360/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(2)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(3),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Alates Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2560/2001(4) ja hilisema Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 924/2009(5) vastuvõtmisest on euroala liikmesriikide piiriüleste euromaksete tasud oluliselt vähenenud ja jõudnud tasemele, mis enamikul juhtudest ei ole märkimisväärne.

(2)  Euroalaväliste liikmesriikide piiriülesed euromaksed moodustavad euroalaväliste liikmesriikide piiriülestest maksetest aga ligikaudu 80%. Kõnealuste konkreetsete piiriüleste maksete tasud on enamikes euroalavälistes liikmesriikides jätkuvalt liiga kõrged, kuigi makseteenuse pakkujatel on selliste tehingute väga väikeste kuludega töötlemiseks juurdepääs samale tõhusale taristule (TARGET2 ja STEP) nagu euroala makseteenuse pakkujatel.

(2 a)  Liidus on oluline tagada kõigi makseteenuse pakkujate jaoks võrdsed tingimused. Seepärast peaksid TARGET2 ja STEP süsteeme haldavad ametiasutused, st EKP ja EBA, muutma juurdepääsu nendele platvormidele makseteenuse pakkujate jaoks kogu liidus lihtsamaks, olenemata sellest, kas makseteenuse pakkuja asub euroalal või mitte.

(3)  Piiriüleste maksete liiga kõrged tasud on euroalaväliste liikmesriikide ettevõtjate ja kodanike täielikul ühtsesse turgu integreerimisel jätkuvalt takistus, sest see seab nad siseturul võrreldes euroala liikmesriikide ettevõtjate ja kodanikega ebasoodsasse olukorda. Kõrged tasud põlistavad liidus kaks makseteenuse kasutajate kategooriat: ühelt poolt makseteenuse kasutajad, kellest valdav enamik saab kasu ühtsest euromaksete piirkonnast (SEPA), ja teiselt poolt makseteenuse kasutajad, kes maksavad piiriüleste euromaksete eest kõrget tasu.

(4)  Selleks et hõlbustada ühtse turu toimimist ning kõrvaldada tõkked euroala ja euroalaväliste liikmesriikide makseteenuse kasutajate vahel▐, tuleb tagada, et liidus tehtavate piiriüleste maksete tasud on liikmesriigis, kus makseteenuse pakkuja makseteenuse kasutajale teenust pakub, kooskõlas ametlikus omavääringus tehtavate riigisiseste maksete tasudega. Käesoleva muutmismääruse eesmärkide jätkusuutlikuks saavutamiseks tuleks kaaluda arenguid turgudel, mis võivad käesoleva muutmismääruse eesmärkide saavutamist toetada, ning seotud õigusaktide muutmist. Uute tulijate sisenemine makseteenuste turule aitab vähendada tehingukulusid. Seetõttu tuleks sellel turul konkurentsi soodustada ja jälgida.

(5)  Kui maksja ja makse saaja riikides kasutatakse erinevaid vääringuid, on vääringu konverteerimise tasudel piiriüleste maksete puhul oluline osa. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366(6) artikliga 45 on ette nähtud, et makseteenuse pakkuja peab enne maksetehingu algatamist tagama tasude ja kasutatava vahetuskursi läbipaistvuse. Kui müügikohas, pangaautomaadis või kreeditkorralduste puhul pakutakse alternatiivseid vääringu konverteerimise võimalusi, ei pruugi selline läbipaistvus võimaldada kõnealuseid erinevaid vääringu konverteerimise võimalusi kiirelt ja selgelt võrrelda. Direktiivi (EL) 2015/2366 artiklis 59 on juba sätestatud üldnõuded teabele, mida teenust pakkuv pool peab müügikohas või sularaha- või makseautomaadis vääringu konverteerimise teenust pakkudes avalikustama, kuid selleks, et käesoleva määruse eesmärgid läbipaistvuse ja võrreldavuse osas täielikult täita, on vaja nõudeid täpsustada. Lisaks tuleks rakendada selgeid läbipaistvus- ja võrreldavusnõudeid kreeditkorralduste kontekstis osutatud vääringu konverteerimise teenuste puhul, et tagada, et kreeditkorralduse vääringu konverteerimise kulu avalikustatakse makseteenuse kasutajale alati ning mitte ainult alternatiivsete vääringu konverteerimise teenuste pakkumise korral. Läbipaistvuse ja võrreldavuse puudumine takistab konkurentsil vääringu konverteerimise kulude alandamist ja suurendab ohtu, et makseteenuse kasutaja valib tahtmatult kulukama vääringu konverteerimise variandi. Seepärast tuleb välja töötada vääringu konverteerimise teenuse pakkujatele suunatud meetmed, mis parandavad läbipaistvust ja kaitsevad tarbijaid vääringu konverteerimise teenuste ülemääraste tasude eest, eelkõige juhul, kui tarbijatele ei anta teavet, mida on vaja parima vääringu konverteerimise võimaluse valimiseks.

(5 a)  Selleks tuleks makseteenuse kasutajatele esitada kõik vääringu konverteerimise võimalused üheaegselt ning selgel, neutraalsel ja arusaadaval viisil, et vältida olukordi, kus vääringu konverteerimise võimalustest on tehtud eelvalik või need esitatakse eksitaval viisil. Lisaks peaksid kaardipõhiseid makseinstrumente väljastavad makseteenuse pakkujad tagama, et nende instrumentide omanikud saavad oma eelistusi seoses alternatiivsete vääringu konverteerimise teenustega kergesti muuta.

(6)  Vääringu konverteerimise tasude läbipaistvuse tagamiseks tuleb kohandada olemasolevat maksetaristut ja -protsesse, eelkõige internetimaksete, müügikohas tehtavate maksete ja pangaautomaadist sularaha väljavõtmise puhul. Selleks tuleks turuosalistele anda piisavalt aega taristu ja protsesside kohandamiseks seoses vääringu konverteerimise tasusid käsitlevate sätetega, et nad suudaksid järgida käesoleva määrusega vääringu konverteerimise tasude suhtes kehtestatavaid läbipaistvusnõudeid.

(7 a)  Komisjon peaks esitama Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva määruse kohaldamise ja mõju kohta. Selles tuleks hinnata, kui tõhusad on käesoleva määruse sätted alternatiivsete vääringu konverteerimise teenuste hindade võrreldavuse tagamise seisukohast, ning esitada soovitus selle kohta, kas nii ettevõtjate kui ka tarbijate jaoks täieliku läbipaistvuse ja võrreldavuse saavutamiseks on vaja teha täiendavaid muudatusi või mitte.

(9)  Kuna käesoleva määruse eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid maksete piiriülese olemuse tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1Määruse (EÜ) nr 924/2009 muutmine

Määrust (EÜ) nr 924/2009 muudetakse järgmiselt.

1)  Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad liidus tehtavate piiriüleste maksete kohta ning vääringu konverteerimise tasude läbipaistvuse kohta liidus.“;

b)  lõikele 2 lisatakse teine lõik:

„Artikleid 3a ja 3ba kohaldatakse siiski kõigi piiriüleste maksete suhtes, mille puhul osutatakse vääringu konverteerimise teenust, olenemata sellest, kas need maksed on nomineeritud eurodes või muus liikmesriigi omavääringus kui euro.“.

1 a)  Artiklisse 2 lisatakse järgmine mõiste:

„15a. „alternatiivsed vääringu konverteerimise teenused“ – vääringu konverteerimise teenused, mille võimalikkusest makseteenuse pakkuja mittealgatatud piiriülese maksetehingu puhul teada annab, sealhulgas juhul, kui kõnealuseid teenuseid osutab muu üksus kui makseteenuse pakkuja, tema tütarettevõtja või reguleerimata teenusepakkuja.“.

2)  Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Makseteenuse pakkuja võtab makseteenuse kasutajalt liikmesriigi vääringus tehtavate piiriüleste maksete eest sama suurt tasu kui see, mida ta võtab makseteenuse kasutajatelt sama väärtusega riigisiseste maksete eest, mis tehakse selle liikmesriigi vääringus, kus makseteenuse pakkuja makseteenuse kasutajale teenust pakub.“;

c)  lõige 3 jäetakse välja;

d)  lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.  Lõikes 1 ▌osutatud tasud ei hõlma vääringu konverteerimise tasusid.“.

3)  Lisatakse artikkel 3a:

„Artikkel 3aVääringu konverteerimise tasud

kaardipõhiste maksetehingute puhul

1.  Alates [väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] esitatakse kaardipõhisele maksetehingule kohaldatav vääringu konverteerimise tasude kogusumma maksetehingu konverteerimiseks kasutatava viitekursi ja tehingusumma suhtes kohaldatava EKP viimase olemasoleva vahetuskursi vahena, et võtta arvesse direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 59 lõikes 2 ja artikli 45 lõike 1 punktis d sätestatud teavitamiskohustust.

Kaardipõhiste maksetehingute puhul esitab vääringu konverteerimise teenust pakkuv pool esimeses lõigus osutatud vahe ning maksetehingu kogusumma, sealhulgas tehingutasude ja muude tasude summa, makseteenuse kasutajatele maksja konto vääringus. See teave esitatakse kõikide vääringu konverteerimise võimaluste kohta üheaegselt ning selgel, neutraalsel ja arusaadaval viisil. Teave tuleb esitada tasuta.

2 a.  Ilma et see piiraks teise makseteenuste direktiivi artikli 59 lõike 2 kohaste teavitamisnõuete kohaldamist, peab osaline, kes pakub müügikohas või sularaha- või makseautomaadis vääringu konverteerimise teenust, alati pakkuma võimalust teha makse kohalikus vääringus.

2 b.  Makseteenuse pakkuja, kes väljastab kaardipõhiseid makseinstrumente, peab andma nende instrumentide omanikele võimaluse blokeerida muud vääringu konverteerimise teenused peale nende, mida makseteenuse pakkuja pakub maksjale seoses makseinstrumendiga. See võimalus esitatakse neutraalsel viisil.

2 c.  Makseteenuse pakkuja tagab, et kaardipõhiste makseinstrumentide omanikud saavad alternatiivsete vääringu konverteerimise teenustega seotud eelistusi makseteenuse pakkuja poolt kättesaadavaks tehtavate tehniliste vahendite abil kergesti muuta.

2 d.  Kui vääringu konverteerimise teenuseid pakkuv pool kasutab kliirimise ja arvelduste jaoks vahetuskurssi, mis on kindlaks määratud muul ajal kui siis, kui makseteenuse kasutaja vääringu konverteerimise algatas, kasutab ta kliirimise ja tehingu arveldamise jaoks seda tegelikku vahetuskurssi, mida vääringu konverteerimise teenust pakkuv pool makseteenuse kasutajale maksetehingu algamise ajal pakkus.“.

4 a)  Lisatakse artikkel 3ba:

„Artikkel 3baVääringu konverteerimise tasud

kreeditkorralduste puhul

Alates [väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: 6 kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumist] esitab makseteenuse pakkuja makseteenuse kasutajale alati, kui ta pakub maksjale seoses kreeditkorraldusega (määruse (EL) nr 260/2012 artikli 2 punkti 1 tähenduses) vääringu konverteerimise teenust, kreeditkorraldusega seotud vääringu konverteerimise teenuste hinnangulise kogumaksumuse selgel, neutraalsel ja arusaadaval viisil ning enne tehingu algatamist.

Esimese lõigu kohaldamisel esitab makseteenuse pakkuja maksetehingu konverteerimise kogumaksumuse maksja konto vääringus. Kogumaksumus hõlmab kõiki tehingutasusid ning see esitatakse maksetehingu konverteerimiseks kasutatava vahetuskursi ja tehingusumma suhtes kohaldatava EKP viimase olemasoleva viitekursi vahena. Makseteenuse pakkuja esitab summa ka makse saaja konto vääringus.“.

4 b)  Artikkel 14 jäetakse välja.

5)  Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15Läbivaatamine

Komisjon esitab 31. detsembriks 2021 Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ▌aruande käesoleva määruse kohaldamise ja mõju kohta ning selles hinnatakse eelkõige seda, kui tõhusad on käesoleva määruse sätted alternatiivsete vääringu konverteerimise teenuste hindade võrreldavuse tagamise seisukohast, ja esitatakse soovitus selle kohta, kas hindade täieliku läbipaistvuse ja võrreldavuse saavutamiseks nii ettevõtjate kui ka tarbijate jaoks on vaja käesolevat määrust täiendavalt muuta või mitte. Kõnealuse aruande alusel võib komisjon esitada ettepaneku käesoleva määruse muutmiseks.“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

Erandina selle artikli teisest lõigust kohaldatakse artikli 1 lõike 2 punkti a euromaksete suhtes alates [3 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] ja muudes liidus käibel olevates vääringutes tehtavate maksete suhtes alates[12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  ...

(2)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(3)

  ELT C ..., ..., lk … .

(4)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2560/2001 eurodes tehtavate välismaksete kohta (EÜT L 344, 28.12.2001, lk 13).

(5)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 924/2009 piiriüleste maksete kohta ühenduses ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2560/2001 (ELT L 266, 9.10.2009, lk 11).

(6)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavad tasud ja vääringu konverteerimise tasud

Viited

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

EP-le esitamise kuupäev

28.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

19.4.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

5.11.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

3

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Esitamise kuupäev

8.11.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 22. november 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika