Postupak : 2018/0076(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0360/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0360/2018

Rasprave :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Glasovanja :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0124

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 640kWORD 60k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestiteljica: Eva Maydell

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0163),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0129/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (CON/2018/38) od 31. kolovoza 2018.,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0360/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za konverziju valute

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(3),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Od donošenja, prvo, Uredbe (EZ) br. 2560/2001 Europskog parlamenta i Vijeća(4) i nakon toga Uredbe (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(5) naknade za prekogranična plaćanja u eurima između država članica europodručja znatno su se smanjile na razine koje su u velikoj većini slučajeva neznatne.

(2)  Prekogranična plaćanja u eurima iz država članica izvan europodručja čine međutim oko 80 % svih prekograničnih plaćanja iz država članica izvan europodručja. Naknade za ta posebna prekogranična plaćanja i dalje su pretjerano visoke u većini država članica izvan europodručja, iako pružatelji platnih usluga imaju pristup istim učinkovitim infrastrukturama, poglavito sustavima TARGET2 i STEP, za obradu tih transakcija uz vrlo niske troškove kao i pružatelji platnih usluga iz europodručja.

(2a)  Od ključne je važnosti uspostaviti jednake uvjete za sve pružatelje platnih usluga u Uniji. Stoga tijela koja upravljaju sustavima TARGET2 i STEP, odnosno ESB i EBA, trebaju pružateljima platnih usluga u cijeloj Uniji olakšati pristup tim platformama neovisno o tome nalaze li se pružatelji platnih usluga u europodručju ili ne.

(3)  Pretjerano visoke naknade za prekogranična plaćanja i dalje su prepreka potpunom uključivanju poduzeća i građana iz država članica izvan europodručja na jedinstveno tržište, zbog čega su ona u usporedbi s poduzećima i građanima iz država članica europodručja u nepovoljnijem položaju na jedinstvenom tržištu. Tim se visokim naknadama produljuje stanje u kojem postoje dvije kategorije korisnika platnih usluga u Uniji: s jedne su strane korisnici platnih usluga od kojih većina ostvaruje korist od jedinstvenog područja plaćanja u eurima („SEPA”), a s druge strane korisnici platnih usluga koji plaćaju visoke troškove za svoja prekogranična plaćanja u eurima.

(4)  Kako bi se olakšalo funkcioniranje jedinstvenog tržišta i uklonile prepreke između korisnika platnih usluga u državama članicama europodručja i državama članicama izvan europodručja ▐, nužno je osigurati da su naknade za prekogranična plaćanja ▐ unutar Unije usklađene s naknadama za domaća plaćanja izvršena u službenoj valuti države članice u kojoj pružatelji platnih usluga svoje usluge pružaju korisnicima platnih usluga. Da bi ova Uredba o izmjeni postigla svoje ciljeve na održiv način potrebno je voditi računa o promjenama na tržištima kojima bi se mogli poduprijeti ciljevi ove Uredbe o izmjeni te o izmjenama povezanih zakona. Ulazak novih sudionika na tržište platnih usluga potiče smanjenje troškova transakcija. Stoga bi na tom tržištu trebalo poticati i pratiti tržišno natjecanje.

(5)  Naknade za konverziju valute čine znatan trošak kod prekograničnih plaćanja ako se upotrebljavaju različite valute u zemlji platitelja i zemlji primatelja plaćanja. Člankom 45. Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća(6) propisuje se transparentnost naknada i tečaja koji su se upotrebljavali prije iniciranja platne transakcije. Ako se, osobito na prodajnom mjestu, na bankomatu ili u obliku kreditnog transfera, nude alternativne opcije konverzije valute, ta transparentnost možda ne omogućuje brzu i jasnu usporedbu tih različitih opcija konverzije valute. Člankom 59. Direktive (EU) 2015/2366 već se propisuju opći zahtjevi u pogledu informacija koje mora navesti stranka koja na prodajnom mjestu ili bankomatu pruža uslugu konverzije valute, no potrebne su dodatne specifikacije kako bi se ciljevi ove Uredbe u pogledu transparentnosti i usporedivosti u potpunosti ostvarili. Nadalje, potrebno je uvesti jasne zahtjeve u pogledu transparentnosti i usporedivosti usluga konverzije valute koje se pružaju u kontekstu kreditnih transfera kako bi se osiguralo da se trošak konverzije valute za kreditni transfer uvijek navede korisnicima usluge platnog prometa, a ne samo kada se nude alternativne usluge konverzije valute. Taj manjak transparentnosti i usporedivosti onemogućuje da se tržišnim natjecanjem smanjuju troškovi konverzije valute i povećava rizik od toga da će korisnici platnih usluga slučajno odabrati skuplju opciju konverzije valute. Stoga je nužno izraditi mjere upućene strankama koje pružaju usluge konverzije valute kojima će se povećati transparentnost i zaštititi potrošače od prekomjernih naknada za usluge konverzije valute, osobito ako potrošačima nisu dane potrebne informacije kako bi odabrali najbolju opciju konverzije valute.

(5a)  U tu bi svrhu korisnicima platnih usluga istodobno te na jasan, neutralan i razumljiv način trebalo ponuditi sve opcije konverzije valute kako bi se izbjegle situacije u kojima se opcije konverzije valute unaprijed odabiru ili nude na zavaravajući način. Nadalje, pružatelji platnih usluga koji izdaju kartične platne instrumente trebali bi osigurati da nositelji tih instrumenata mogu jednostavno promijeniti svoje preferencije u pogledu alternativnih usluga konverzije valute.

(6)  Za transparentne naknade za konverziju valute potrebno je prilagoditi trenutačne infrastrukture i postupke plaćanja, osobito za internetska plaćanja, plaćanja na prodajnim mjestima ili za podizanje novca s bankomata. Stoga bi sudionicima na tržištu trebalo dati dovoljno vremena da svoju infrastrukturu i postupke prilagode u skladu s tim odredbama koje se odnose na naknade za konverziju valute kako bi poštovali zahtjeve iz ove Uredbe u pogledu naknada za konverziju valute.

(7a)  Komisija bi Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru trebala podnijeti izvješće o primjeni i učinku ove Uredbe. Ono bi trebalo sadržavati ocjenu učinkovitosti odredbi ove Uredbe u pogledu usporedivosti cijena alternativnih usluga konverzije valute te preporuku o tome jesu li potrebne dodatne izmjene kako bi se postigla potpuna transparentnost i usporedivost i za poslovne subjekte i za potrošače.

(9)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog prekograničnog karaktera plaćanja oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.Izmjene Uredbe (EZ) br. 924/2009

Uredba (EZ) br. 924/2009 mijenja se kako slijedi:

1.  članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Ovom se Uredbom utvrđuju pravila o prekograničnim plaćanjima i transparentnosti naknada za konverziju valute unutar Unije”,

(b)  u stavku 2. dodaje se sljedeći drugi podstavak:

„No članci 3.a i 3.ba primjenjuju se na sva prekogranična plaćanja kod kojih dolazi do konverzije valute, bez obzira na to jesu li ta plaćanja izražena u eurima ili u nacionalnoj valuti države članice koja nije euro.”;

1.a  u članku 2. dodaje se sljedeća definicija:

„15.a ,alternativne usluge konverzije valuteʼ znači usluge konverzije valute koje pružatelj platnih usluga navodi kao raspoložive u odnosu na nepokrenute prekogranične platne transakcije, uključujući ako te usluge pruža subjekt koji nije taj pružatelj platnih usluga, njegova povezana društva ili neregulirani pružatelj.”;

2.  članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Naknade koje pružatelj platnih usluga zaračunava korisniku platnih usluga za prekogranična plaćanja u valuti države članice jednake su naknadama koje taj pružatelj platnih usluga zaračunava korisnicima platnih usluga za odgovarajuća nacionalna plaćanja jednake vrijednosti i u ▌valuti države članice u kojoj pružatelj platne usluge pruža svoje usluge korisniku platne usluge.”,

(c)  stavak 3. briše se,

(d)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4.  Naknade iz stavka 1. ▌ne obuhvaćaju naknade za konverziju valute.”;

3.  umeće se sljedeći članak 3.a:

„Članak 3.aNaknade za konverziju valute

povezane s kartičnim transakcijama

1.  Od [PO: unijeti datum 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe], u pogledu obveza informiranja iz članka 59. stavka 2. i članka 45. stavka 1. točke (d) Direktive 2015/2366, ukupan iznos naknada za konverziju valute koje se primjenjuju na kartične platne transakcije izražava se kao razlika između referentnog tečaja koji se upotrebljava za konverziju platne transakcije i posljednjeg dostupnog tečaja ESB-a koji se primjenjuje na iznos transakcije.

Stranke koje pružaju usluge konverzije valute za kartične platne transakcije korisnicima platnih usluga navode razliku iz prvog podstavka te ukupan iznos transakcije u valuti računa platitelja, uključujući sve transakcijske naknade i naknade koje se naplaćuju. Te se informacije navode istodobno za sve opcije konverzije valute te na jasan, neutralan i razumljiv način. Pružene informacije su besplatne.

2.a  Ne dovodeći u pitanje obveze obavještavanja iz članka 59. stavka 2. Druge direktive o platnim uslugama, stranke koje pružaju usluge konverzije valute na prodajnom mjestu ili bankomatu uvijek moraju pružiti mogućnost plaćanja u lokalnoj valuti.

2.b  Pružatelji platnih usluga koji izdaju kartične platne instrumente daju nositeljima tih instrumenata mogućnost da blokiraju korištenje usluga konverzije valute, osim onih koje pružatelj platnih usluga platitelja nudi za svoj platni instrument. Ta se mogućnost predstavlja na neutralan način.

2.c  Pružatelji platnih usluga osiguravaju da nositelji kartičnih platnih instrumenata imaju mogućnost lako promijeniti svoj odabir u pogledu alternativnih usluga konverzije valute koristeći tehničke alate koje im na raspolaganje stavlja taj pružatelj platnih usluga.

2.d  Ako stranke koje pružaju usluge konverzije valute za poravnanje i namiru koriste stope konverzije valute koje se utvrđuju prije ili poslije trenutka u kojem je korisnik platne usluge pokrenuo konverziju valute, one za poravnanje i namiru transakcije koriste efektivni tečaj koji koristi stranka koja usluge konverzije valute pruža korisniku platnih usluga u trenutku pokretanja transakcije.”;

4.a  umeće se sljedeći članak 3.ba:

„Članak 3.baNaknade za konverziju valute povezane s kreditnim transferom

Od [6 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni], svaki put kad pružatelj platnih usluga platitelju ponudi uslugu konverzije valute za kreditni transfer kako je definiran člankom 2. točkom 1. Uredbe (EU) br. 260/2012, pružatelj platnih usluga prije početka transakcije na jasan, neutralan i razumljiv način obavješćuje korisnika platnih usluga o procijenjenom punom trošku usluga konverzije valute koji se primjenjuje na taj kreditni transfer.

Za potrebe prvog podstavka pružatelji platnih usluga navode puni trošak konverzije platne transakcije u valuti računa platitelja. Taj puni trošak uključuje sve naknade za transakcije i izražava se kao razlika između tečaja koji se koristi za konverziju platne transakcije i najnovijeg dostupnog referentnog tečaja ESB-a koji se primjenjuje na iznos transakcije. Pružatelji platnih usluga moraju iznos koji se šalje također navesti u valuti računa primatelja.”;

4.b  članak 14. briše se;

5.  članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 15.Preispitivanje

Do 31. prosinca 2021. Komisija podnosi Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru izvješće o primjeni i učinku ove Uredbe, koje prije svega sadrži ocjenu učinkovitosti odredbi ove Uredbe u pogledu usporedivosti cijena alternativnih usluga konverzije valute te preporuku o tome jesu li potrebne dodatne izmjene ove Uredbe kako bi se postigla potpuna transparentnost i usporedivost cijena i za poslovne subjekte i za potrošače. Komisija na temelju tog izvješća može podnijeti prijedlog za izmjenu ove Uredbe.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

Odstupajući od drugog podstavka ovog stavka, članak 1. stavak 2. točka (a) primjenjuje se od [3 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe ] na plaćanja u eurima i od [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] na plaćanja u drugim valutama Unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  ...

(2)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(3)

  SL C, , str. .

(4)

  Uredba (EZ) br. 2560/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. prosinca 2001. o prekograničnim plaćanjima u eurima (SL L 344, 28.12.2001., str. 13.).

(5)

  Uredba (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima u Zajednici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2560/2001 (SL L 266, 9.10.2009., str. 11.).

(6)

  Direktiva (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu, o izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2009/110/EZ i 2013/36/EU te Uredbe (EU) br. 1093/2010 i o stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (SL L 337, 23.12.2015., str. 35.)


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Naknade za prekogranična plaćanja u Uniji i naknade za konverziju valute

Referentni dokumenti

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

19.4.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Datum usvajanja

5.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

3

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Datum podnošenja

8.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 22. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti