Eljárás : 2018/0076(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0360/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0360/2018

Viták :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Szavazatok :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0124

JELENTÉS     ***I
PDF 496kWORD 83k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Eva Maydell

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0163),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0129/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Központi Bank 2018. augusztus 31-i véleményére (CON/2018/38),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. július 11-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0360/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI(2)*

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(3),

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az euróövezeti tagállamok közötti határokon átnyúló, euróban történő fizetések esetén felszámolt díjak jelentős mértékben – az esetek túlnyomó többségében jelentéktelen szintre – csökkentek azóta, hogy először elfogadták a 2560/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet(4), majd később a 924/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet(5).

(2)  Az euróövezeten kívüli tagállamokból induló, euróban teljesített határokon átnyúló fizetések azonban mintegy 80%-át teszik ki az euróövezeten kívüli tagállamokból induló összes határokon átnyúló fizetésnek. E konkrét határokon átnyúló fizetések díja az euróövezeten kívüli legtöbb tagállamban továbbra is túlzottan magas, jóllehet a pénzforgalmi szolgáltatók ugyanazt a hatékony infrastruktúrát – nevezetesen a TARGET2-t és a STEP-et – vehetik igénybe ezen ügyletek rendkívül alacsony költséggel történő feldolgozásához mint az euróövezet pénzforgalmi szolgáltatói.

(2a)  Az Unióban rendkívül fontos valamennyi pénzforgalmi szolgáltató számára egyenlő versenyfeltételeket biztosítani. Ezért a TARGET2 és a STEP rendszereket irányító hatóságoknak, nevezetesen az EKB-nak és az EBH-nak elő kell segíteniük, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók az Unió egész területén hozzáférjenek ezekhez a platformokhoz, függetlenül attól, hogy az adott pénzforgalmi szolgáltató az euróövezetben működik-e vagy sem.

(3)  A határokon átnyúló fizetések túlzottan magas díjai továbbra is akadályt jelentenek az euróövezeten kívüli tagállamok vállalkozásainak és polgárainak az egységes piacba történő maradéktalan integrációja előtt, így ezzel az ilyen vállalkozások és polgárok a belső piacon az euróövezeten belüli tagállamokból származó vállalkozásokhoz és polgárokhoz viszonyítva hátrányos helyzetbe kerülnek. Ezek a magas díjak fenntartják az Unióban pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők két kategóriáját: egyrészt azokét a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőkét, akiknek a túlnyomó többsége részesül az egységes eurófizetési térség (SEPA) előnyeiből, másrészt pedig azokét a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőkét, akik magas költségeket fizetnek euróban teljesített határokon átnyúló fizetéseikért.

(4)  Az egységes piac működésének megkönnyítése érdekében, továbbá az euróövezeti és euróövezeten kívüli tagállamok pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevői közötti ▌akadályok megszüntetése céljából biztosítani kell, hogy az Unión belül ▌teljesített határokon átnyúló fizetésekért felszámolt díjakat összehangolják azon tagállam hivatalos pénznemében végzett belföldi fizetések díjaival, amely tagállamban a pénzforgalmi szolgáltató a szolgáltatásait nyújtja a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők részére. Annak érdekében, hogy ez a módosító rendelet fenntartható módon érje el kitűzött céljait, figyelembe kell venni egyrészt azokat a piaci fejleményeket, amelyek támogathatják e módosító rendelet céljait, másrészt pedig a kapcsolódó jogszabályok változásait. A pénzforgalmi szolgáltatások piacára belépő új szereplők megjelenése elősegíti az ügyleti költségek leszorítását. Ezért ösztönözöni kell és figyelemmel kell kísérni az ezen a piacon zajló versenyt.

(5)  A valutaátszámítási díjak jelentős költséget jelentenek azoknál a határokon átnyúló fizetéseknél, ahol a fizető fél és a kedvezményezett országa eltérő pénznemet használ. Az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv(6) 45. cikke előírja a díjak és az alkalmazott átváltási árfolyam átláthatóságát a fizetési ügylet kezdeményezését megelőzően. Ha – különösen egy értékesítési ponton vagy bankjegykiadó automata (ATM) útján, illetve átutaláskor – alternatív valutaátszámítási lehetőségeket kínálnak, az említett átláthatóság nem feltétlenül teszi lehetővé a szóban forgó különféle valutaátszámítási lehetőségek gyors és világos összehasonlítását. Az (EU) 2015/2366 irányelv 59. cikke már előírja az értékesítési ponton vagy bankjegykiadó automata útján valutaátszámítási szolgáltatást nyújtó fél által nyújtandó információkra vonatkozó általános követelményeket, azonban az átláthatóság és az összehasonlíthatóság tekintetében további előírásokra van szükség az e rendelet célkitűzéseinek való teljes körű megfelelés érdekében. Továbbá az átutalások kapcsán nyújtott valutaátszámítási szolgáltatásokra vonatkozóan egyértelmű átláthatósági és összehasonlíthatósági követelményeket kell bevezetni annak érdekében, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőit ne csupán az alternatív valutaátszámítási szolgáltatások felkínálásakor, hanem minden esetben tájékoztassák az átutalás valutaátszámítási költségéről. Az ezzel kapcsolatos átláthatóság és összehasonlíthatóság hiánya megakadályozza, hogy a verseny leszorítsa a valutaátszámítás költségeit, és növeli annak kockázatát, hogy a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője nem szándékosan egy drágább valutaátszámítási lehetőséget választ. Ezért olyan, a valutaátszámítási szolgáltatásokat nyújtó feleknek címzett intézkedéseket kell kidolgozni, amelyek javítani fogják az átláthatóságot és védelmet nyújtanak a fogyasztóknak a valutaátszámítási szolgáltatások túlzottan magas díjaival szemben, különösen abban az esetben, amikor a fogyasztók nem kapják meg a legjobb valutaátszámítási lehetőség kiválasztásához szükséges információt.

(5a)  Ennek érdekében a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőit valamennyi valutaátszámítási lehetőségről egyidejűleg, egyértelmű, semleges és érthető módon tájékoztatni kell, elkerülendő az olyan helyzeteket, amikor a valutaátszámítási lehetőségeket megtévesztő módon, előzetesen választják ki vagy mutatják be részükre. Továbbá a kártyaalapú fizetési eszközt kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatóknak lehetőséget kell biztosítaniuk arra, hogy az ilyen eszközök birtokosai egyszerűen módosíthassák az alternatív valutaátszámítási szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciáikat.

(6)  A valutaátszámítási díjak átláthatósága szükségessé teszi a jelenlegi fizetési infrastruktúrák és eljárások kiigazítását, különösen az online és az értékesítési pontokon teljesített fizetések, vagy az ATM-ből történő készpénzfelvétel esetén. Ezért a piaci szereplőknek elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy kiigazítsák infrastruktúrájukat és eljárásaikat a valutaátszámítási díjakra vonatkozó rendelkezések tekintetében, hogy megfeleljenek a valutaátszámítási díjakkal kapcsolatos, e rendelet szerinti átláthatósági követelményeknek.

(7a)  A Bizottságnak jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról és hatásáról. E jelentésnek értékelnie kell e rendelet rendelkezéseinek hatékonyságát abban a tekintetben, hogy azok biztosítják-e az alternatív valutaátszámítási szolgáltatások árának összehasonlíthatóságát, továbbá tartalmaznia kell egy ajánlást azzal kapcsolatban, szükség van-e további módosításokra ahhoz, hogy biztosított legyen a teljes körű átláthatóság és összehasonlíthatóság mind a vállalkozások, mind a fogyasztók számára.

(9)  Mivel e rendelet céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban a fizetések határokon átnyúló jellege miatt e célok jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 924/2009/EK rendelet módosításai

A 924/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1)  Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Ez a rendelet az Unión belüli, határokon átnyúló fizetésekre és a valutaátszámítási díjak átláthatóságára vonatkozó szabályokat állapít meg”.

b)  a (2) bekezdés a következő második albekezdéssel egészül ki:

„Mindazonáltal a 3a. és 3ba. cikket valamennyi határokon átnyúló fizetésre alkalmazni kell, amennyiben valutaátszámítási szolgáltatásra kerül sor, függetlenül attól, hogy ezeket a fizetéseket euróban vagy egy tagállam eurótól eltérő nemzeti pénznemében denominálták.”;

(1a)  A 2. cikk a következő fogalommeghatározással egészül ki:

„15a. »alternatív valutaátszámítási szolgáltatások«: olyan valutaátszámítási szolgáltatások, amelyeket egy pénzforgalmi szolgáltató egy még nem kezdeményezett, határon átnyúló fizetési ügylettel összefüggésben tesz elérhetővé, beleértve azt az esetet, amikor e szolgáltatásokat a pénzforgalmi szolgáltatótól eltérő jogalany, annak fiókintézményei vagy valamely nem szabályozott szolgáltató nyújtja.”;

(2)  A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)  az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)  Egy pénzforgalmi szolgáltató által egy tagállam pénznemében történő határon átnyúló fizetésekért a pénzügyi szolgáltatást igénybe vevőnek felszámított díjaknak meg kell egyezniük a szóban forgó pénzforgalmi szolgáltató által a pénzügyi szolgáltatást igénybe vevőknek az olyan megfelelő, azonos összegű belföldi fizetésekért felszámított díjakkal, amelyekre azon tagállampénznemében kerül sor, amelyben a pénzforgalmi szolgáltató a szolgáltatásait nyújtja a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő részére.”

c)  a (3) bekezdést el kell hagyni,

d)  a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)  Az (1) ▌bekezdésben említett díjak nem fedik le a valutaátszámítási díjakat.”;

(3)  a szöveg a következő 3a. cikkel egészül ki:

„3a. cikk

A kártyaalapú ügyletekhez kapcsolódó valutaátszámítási díjak

(1)  [OP please insert date 12 months after the entry into force of this Regulation]-tól/-től kezdve az (EU) 2015/2366 irányelv 59. cikkének (2) bekezdésében és 45. cikke (1) bekezdésének d) pontjában rögzített tájékoztatási kötelezettségek tekintetében a kártyaalapú fizetési ügyletekre alkalmazott valutaátszámítási díjak teljes összegét a fizetési ügylet átváltásához használt referencia-árfolyam és az EKB legutóbbi elérhető referencia-árfolyama közötti különbségként kell meghatározni, az ügylet összegére vonatkoztatva.

A kártyaalapú fizetési ügyletek során valutaátszámítási szolgáltatásokat nyújtó feleknek fel kell tüntetniük a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők részére az első albekezdésben említett különbséget, valamint az ügylet teljes összegét a fizető fél számlájának pénznemében, beleértve a felszámított összes ügyleti költséget és díjat. Ezt a tájékoztatást valamennyi valutaátszámítási lehetőségre vonatkozóan egyidejűleg, egyértelmű, semleges és érthető módon kell feltüntetni. A tájékoztatást ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani.

(2a)  A második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv 59. cikkének (2) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségek sérelme nélkül az értékesítési ponton vagy bankjegykiadó automata útján valutaátszámítási szolgáltatásokat nyújtó felek mindig kötelesek biztosítani a helyi pénznemben történő fizetés lehetőségét.

(2b)  A kártyaalapú fizetési eszközt kibocsátó pénzforgalmi szolgáltatóknak lehetőséget kell biztosítaniuk ezen eszközök birtokosainak arra, hogy saját fizetési eszközük tekintetében letiltsák a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója által kínáltaktól eltérő valutaátszámítási szolgáltatások használatát. Ezt a lehetőséget semleges módon kell bemutatni.

(2c)  A pénzforgalmi szolgáltatóknak lehetővé kell tenniük, hogy a kártyaalapú fizetési eszközök birtokosai egyszerűen módosíthassák az alternatív valutaátszámítási szolgáltatásokkal kapcsolatos preferenciáikat a pénzforgalmi szolgáltatójuk által rendelkezésükre bocsátott technikai eszközök segítségével.

(2d)  Ha a valutaátszámítási szolgáltatásokat nyújtó felek klíring és elszámolás céljából olyan átváltási árfolyamokat alkalmaznak, amelyeket a valutaátszámításnak a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője általi kezdeményezése időpontjától eltérő időpontban állapítanak meg, akkor az ügylet klíringje és elszámolása céljából azt a tényleges átváltási árfolyamot kell alapul venniük, amelyet a valutaátszámítási szolgáltatást nyújtó fél a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevője tekintetében az ügylet kezdeményezésének időpontjában alkalmaz.”;

(4a)  A szöveg a következő 3ba. cikkel egészül ki:

„3ba. cikk

Az átutalásokhoz kapcsolódó valutaátszámítási díjak

[E módosító rendelet hatálybalépésének időpontját követő 6 hónappal]-tól/-től, amennyiben a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a 260/2012/EU rendelet 2. cikke 1. pontjának meghatározása szerinti átutalás tekintetében valutaátszámítási szolgáltatást kínál fel, akkor a pénzforgalmi szolgáltatónak az ügylet kezdeményezése előtt egyértelmű, semleges és érthető módon tájékoztatnia kell a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjét a valutaátszámítási szolgáltatásoknak az átutalásra alkalmazandó becsült teljes költségéről.

Az első albekezdés alkalmazásában a pénzforgalmi szolgáltatóknak a fizető fél számlájának pénznemében kell megadniuk a fizetési ügylet átszámításának teljes költségét. E teljes költség magában foglal valamennyi ügyleti díjat, és azt a fizetési ügylet átszámításához használt árfolyam és az EKB legutóbbi elérhető referencia-árfolyama közötti különbségként kell meghatározni, az ügylet összegére vonatkoztatva. A pénzforgalmi szolgáltatóknak továbbá közölniük kell az átutalandó összeget a fizető fél számlájának pénznemében kifejezve.”;

(4b)  A 14. cikket el kell hagyni;

(5)  A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„15. cikkFelülvizsgálat

A Bizottság 2021. december 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak e rendelet alkalmazásáról és hatásáról, amely jelentésnek különösen értékelnie kell e rendelet rendelkezéseinek hatékonyságát abban a tekintetben, hogy azok biztosítják-e az alternatív valutaátszámítási szolgáltatások árának összehasonlíthatóságát, továbbá tartalmaznia kell egy ajánlást azzal kapcsolatban, szükség van-e e rendelet további módosítására ahhoz, hogy biztosított legyen az árak teljes körű átláthatósága és összehasonlíthatósága mind a vállalkozások, mind a fogyasztók számára. Az említett jelentés alapján a Bizottság javaslatot nyújthat be e rendelet módosítása érdekében.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

E bekezdés második albekezdésétől eltérve az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontját az euróban történő fizetések tekintetében [3 hónappal e rendelet hatálybalépését követően], az Unió egyéb pénznemeiben történő fizetések tekintetében pedig [12 hónappal e rendelet hatálybalépését követően] kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

(1)

  ...

(2)

* Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.

(3)

  HL C , , . o.

(4)

  Az Európai Parlament és a Tanács 2560/2001/EK rendelete (2001. december 19.) a határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről (HL L 344., 2001.12.28., 13. o.)

(5)

  Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 266., 2009.10.9., 11. o.).

(6)

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelve (2015. november 25.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 337., 2015.12.23., 35. o.).


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A határon átnyúló fizetésekért felszámolt díjak az Unióban és a pénznemek közötti átváltás során keletkező díjak

Hivatkozások

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.3.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

19.4.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

5.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

3

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Benyújtás dátuma

8.11.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. november 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat