Procedūra : 2018/0076(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0360/2018

Pateikti tekstai :

A8-0360/2018

Debatai :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Balsavimas :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0124

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 714kWORD 61k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Eva Maydell

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0163),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0129/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 31 d. Europos centrinio banko nuomonę (CON/2018/38),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0360/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 nuostatos, susijusios su tam tikru atlyginimu už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimu už valiutos keitimą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  priėmus pirmiausia Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2560/2001(4), o vėliau – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 924/2009(5), atlyginimas už euro zonos valstybių narių tarpusavio tarptautinius mokėjimus eurais labai sumažėjo ir daugeliu atvejų jo dydis tapo nereikšmingas;

(2)  tačiau tarptautiniai mokėjimai eurais iš euro zonai nepriklausančių valstybių narių sudaro apie 80 proc. visų tarptautinių mokėjimų iš euro zonai nepriklausančių valstybių narių. Atlyginimas už šiuos konkrečius tarptautinius mokėjimus išlieka pernelyg didelis daugelyje euro zonai nepriklausančių valstybių, nors mokėjimo paslaugų teikėjai, kaip ir euro zonos mokėjimo paslaugų teikėjai, gali naudotis tokia pačia veiksminga infrastruktūra, būtent TARGET2 ir STEP, ir šias operacijas vykdyti labai nebrangiai;

(2a)  itin svarbu užtikrinti, kad Sąjungoje būtų sudarytos vienodos sąlygos visiems mokėjimo paslaugų teikėjams. Todėl TARGET2 ir STEP sistemas valdančios institucijos, t. y. ECB ir EBI, turėtų sudaryti palankesnes sąlygas naudotis tomis platformomis mokėjimo paslaugų teikėjams visoje Sąjungoje, neatsižvelgiant į tai, ar mokėjimo paslaugų teikėjai įsisteigę euro zonoje, ar ne;

(3)  pernelyg didelis atlyginimas už tarptautinius mokėjimus toliau kliudo euro zonai nepriklausančių valstybių narių įmonėms ir piliečiams visiškai integruotis į bendrąją rinką, todėl jos atsiduria nepalankioje padėtyje vidaus rinkoje, palyginti su euro zonos įmonėmis ir piliečiais. Dėl tokio didelio atlyginimo Sąjungoje išlieka dviejų kategorijų mokėjimo paslaugų vartotojai: mokėjimo paslaugų vartotojai, kurių dauguma naudojasi bendra mokėjimų eurais erdve (SEPA), ir mokėjimo paslaugų vartotojai, kurie brangiai moka už savo tarptautinius mokėjimus eurais;

(4)  siekiant palengvinti bendrosios rinkos veikimą ir pašalinti tarptautinių mokėjimų eurais kliūtis tarp euro zonos ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių▐, būtina užtikrinti, kad atlyginimas už tarptautinius mokėjimus ▐ Sąjungoje būtų suderintas su atlyginimu už vidaus mokėjimus, atliekamus oficialiąja valiuta valstybės narės, kurioje mokėjimo paslaugų teikėjas teikia savo paslaugas mokėjimo paslaugų vartotojui. Norint, kad šio iš dalies keičiančio reglamento tikslai būtų tvariai pasiekti, reikia atsižvelgti į pokyčius rinkose, kurie galėtų padėti siekti šio iš dalies keičiančio reglamento tikslų, taip pat į susijusių teisės aktų pakeitimus. Naujų rinkos dalyvių atėjimas į mokėjimo paslaugų rinką padeda sumažinti sandorių išlaidas. Todėl konkurencija toje rinkoje turėtų būti skatinama ir stebima;

(5)  atlyginimas už valiutos keitimą sudaro didelę dalį tarptautinių mokėjimų kainos, kai mokėtojo ir gavėjo šalyse naudojamos skirtingos valiutos. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366(6) 45 straipsnį reikalaujama užtikrinti atlyginimo ir naudojamo valiutos keitimo kurso skaidrumą iki mokėjimo operacijos inicijavimo. Kai siūlomi pasirenkamieji valiutos keitimo variantai, visų pirma pardavimo vietoje arba bankomate, arba kredito pervedimų forma, esant tokiam skaidrumui gali būti neįmanoma greitai ir aiškiai tuos skirtingus valiutos keitimo variantus palyginti. Direktyvos (ES) 2015/2366 59 straipsnyje jau numatyti bendrieji reikalavimai, taikomi valiutos keitimo paslaugą teikiančios šalies atskleidžiamai informacijai pardavimo vietoje arba bankomate, tačiau siekiant visiškai įgyvendinti šio reglamento tikslus skaidrumo ir palyginamumo požiūriu reikalingos papildomos specifikacijos. Be to, valiutos keitimo paslaugoms, teikiamoms kredito pervedimų atveju, turėtų būti taikomi aiškūs skaidrumo ir palyginamumo reikalavimai, siekiant užtikrinti, kad kredito pervedimo valiutos keitimo išlaidos visada būtų nurodytos mokėjimo paslaugos vartotojams, o ne tik tais atvejais, kai siūlomos alternatyvios valiutos keitimo paslaugos. Kai trūksta skaidrumo ir galimybių palyginti, konkurencija negali sumažinti valiutos keitimo išlaidų ir didėja rizika, kad mokėjimo paslaugų vartotojas nežinodamas rinksis brangesnius valiutos keitimo variantus. Todėl būtina parengti valiutos keitimo paslaugas teikiančioms šalims skirtas priemones, kuriomis būtų didinamas skaidrumas ir vartotojai apsaugomi nuo per didelio atlyginimo už valiutos keitimo paslaugas, visų pirma, kai vartotojams nesuteikiama reikiamos informacijos, kad jie pasirinktų geriausią valiutos keitimo variantą;

(5a)  tuo tikslu mokėjimo paslaugų vartotojams turėtų vienu metu būti pateiktos visos valiutos keitimo galimybės aiškiu, neutraliu ir suprantamu būdu, kad būtų galima išvengti atvejų, kai valiutos keitimo variantas parenkamas iš anksto ir pateikiamas klaidinamai. Be to, mokėjimo paslaugų teikėjai, išleidžiantys kortele grindžiamas mokėjimo priemones, turėtų užtikrinti, kad tų priemonių turėtojai galėtų lengvai pakeisti savo nustatymus dėl alternatyvių valiutos keitimo paslaugų;

(6)  siekiant atlyginimo už valiutos keitimą skaidrumo, reikia pritaikyti esamas mokėjimo infrastruktūras ir procesus, visų pirma mokėjimams internetu ir pardavimo vietoje arba grynųjų pinigų išsiėmimui iš bankomato. Kad šis tikslas būtų pasiektas, rinkos dalyviams reikėtų suteikti pakankamai laiko pritaikyti savo infrastruktūrą ir procesus prie tų nuostatų, kurios susijusios su atlyginimu už valiutos keitimą, kad jie galėtų laikytis šiame reglamente nustatytų atlyginimo už valiutos keitimą skaidrumo reikalavimų;

(7a)  Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šio reglamento taikymo ir poveikio ataskaitą. Joje turėtų būti įvertintas šio reglamento nuostatų veiksmingumas užtikrinant alternatyvių valiutos keitimo paslaugų kainų palyginamumą, ir rekomendacija, ar reikia tolesnių pakeitimų siekiant visiško skaidrumo ir palyginamumo tiek įmonėms, tiek vartotojams;

(9)  kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl mokėjimų tarptautinio pobūdžio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnisReglamento (EB) Nr. 924/2009 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 iš dalies keičiamas taip:

1)  1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Šiuo reglamentu nustatomos tarptautinių mokėjimų ir atlyginimo už valiutos keitimą skaidrumo Sąjungoje taisyklės.“,

b)  2 dalis papildoma antra pastraipa:

„Tačiau 3a ir 3ba straipsniai taikomi visiems tarptautiniams mokėjimams, kai teikiama valiutos keitimo paslauga, nepriklausomai nuo to, ar tie mokėjimai atliekami eurais, ar kita nei euro valstybės narės nacionaline valiuta.“;

1a)  2 straipsnis papildomas šia apibrėžtimi:

„15a. pasirenkamosios valiutos keitimo paslaugos – valiutos keitimo paslaugos, kurias mokėjimo paslaugų teikėjas nurodo kaip galimas neinicijuotos tarpvalstybinės mokėjimo operacijos atveju, įskaitant paslaugas, kurias teikia ne mokėjimo paslaugų teikėjas, jo filialai ar nereguliuojamas teikėjas, o kitas subjektas.“;

2)  3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Mokėjimo paslaugų teikėjas už tarptautinius mokėjimus valstybės narės valiuta iš mokėjimo paslaugų vartotojo ima tokį patį atlyginimą, kokį tas mokėjimo paslaugų teikėjas imtų iš mokėjimo paslaugų vartotojų už tos pačios vertės atitinkamų nacionalinių mokėjimų valstybės narės, kurioje mokėjimo paslaugų teikėjas teikia savo paslaugas mokėjimo paslaugų vartotojui, ▌ valiuta.“;

c)  3 dalis išbraukiama;

d)  4 dalis pakeičiama taip:

„4.  1 ▌dalyje nurodytas atlyginimas neapima atlyginimo už valiutos keitimą.“;

3)  Įterpiamas 3a straipsnis:

„3a straipsnisAtlyginimas už valiutos keitimą

kortele grindžiamų operacijų atveju

1.  Nuo [LB prašom įrašyti datą – 12 mėn. nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos], kiek tai susiję su Direktyvos 2015/2366 59 straipsnio 2 dalyje ir 45 straipsnio 1 dalies d punkte nustatytomis pareigomis teikti informaciją, bendra atlyginimo už valiutos keitimą suma kortele grindžiamų mokėjimo operacijų atveju išreiškiama kaip orientacinės valiutos keitimo normos, naudojamos perskaičiuojant mokėjimo operacijos valiutą, ir paskutinio ECB turimo valiutos kurso, taikomo sandorio sumai, skirtumas.

Kortele grindžiamų mokėjimo operacijų valiutos keitimo paslaugas teikiančios šalys nurodo pirmoje pastraipoje paminėtą skirtumą ir bendrą operacijos sumą mokėjimo paslaugų vartotojams mokėtojo sąskaitos valiuta ir bet kokius mokesčius už operaciją bei imamą atlyginimą. Ta informacija vienu metu pateikiama nurodant visas valiutos keitimo galimybes aiškiu, neutraliu ir suprantamu būdu. Informacija teikiama nemokamai.

2a.  Nedarant poveikio informacijos teikimo pareigoms pagal Antrosios mokėjimo paslaugų direktyvos 59 straipsnio 2 dalį, valiutos keitimo paslaugas pardavimo vietoje arba bankomate teikiančios šalys visada suteikia galimybę mokėti vietos valiuta.

2b.  Mokėjimo paslaugų teikėjai, išleidžiantys kortele grindžiamas mokėjimo priemones, užtikrina, kad tų priemonių turėtojai galėtų lengvai blokuoti tas valiutos keitimo paslaugas, kurias teikia ne jų mokėjimo paslaugos teikėjas, kiek tai susiję su jų mokėjimo priemonėmis. Ta galimybė pateikiama neutraliu būdu.

2c.  Mokėjimo paslaugų teikėjai užtikrina, kad kortele grindžiamų mokėjimo priemonių turėtojai galėtų lengvai pakeisti savo nustatymus dėl pasirenkamųjų valiutos keitimo paslaugų naudodamiesi jiems tų mokėjimo paslaugų teikėjų suteiktomis techninėmis priemonėmis.

2d.  Jei valiutos keitimo paslaugas teikiančios šalys tarpuskaitos ir atsiskaitymo tikslais naudoja ne tos dienos, kurią mokėjimo paslaugų vartotojas inicijavo valiutos keitimo operaciją, nustatytą valiutos keitimo kursą, jos sandorio tarpuskaitos ir atsiskaitymo tikslais naudoja efektyvųjį valiutos keitimo kursą, kurį taiko valiutos keitimo paslaugą teikianti šalis mokėjimo paslaugų vartotojui operacijos inicijavimo metu.“;

4a)  įterpiamas 3ba straipsnis:

„3ba straipsnisAtlyginimas už valiutos keitimą kredito pervedimų atveju

Nuo [6 mėnesiai nuo šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos] visais atvejais, kai mokėjimo paslaugų teikėjas siūlo valiutos keitimo paslaugą kredito pervedimo mokėtojui, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 260/2012 2 straipsnio 1 dalyje, mokėjimo paslaugos teikėjas informuoja mokėjimo paslaugos vartotoją aiškiu, neutraliu ir suprantamu būdu ir nurodo bendras apskaičiuotas kredito pervedimui taikomas valiutos keitimo paslaugos sąnaudas prieš inicijuojant operaciją.

Pirmos dalies tikslais mokėjimo paslaugų teikėjai nurodo bendras mokėjimo operacijos valiutos keitimo sąnaudas mokėtojo sąskaitos valiuta. Bendros sąnaudos apima visus mokesčius už operaciją ir yra išreiškiamos kaip orientacinės valiutos keitimo kurso, kuris naudojamas konvertuojant mokėjimo operacijos valiutą, ir paskutinio ECB turimo valiutos kurso, taikomo sandorio sumai, skirtumas. Mokėjimo paslaugų teikėjai taip pat nurodo, kokia suma pervesta gavėjo sąskaitos valiuta.“;

4b)  14 straipsnis išbraukiamas.

5)  15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnisPeržiūra

Komisija ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šio reglamento taikymo ir poveikio ataskaitą, kurioje visų pirma įvertinamas šio reglamento nuostatų veiksmingumas užtikrinant alternatyvių valiutos keitimo paslaugų kainų palyginamumą, ir rekomendacija, ar reikia tolesnių šio reglamento pakeitimų siekiant užtikrinti visišką kainų skaidrumą ir palyginamumą tiek įmonėms, tiek vartotojams. Remdamasi ta ataskaita Komisija gali pateikti pasiūlymą iš dalies pakeisti šį reglamentą.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d.

Nukrypstant nuo šios dalies antros pastraipos, 1 straipsnio 2 dalies a punktas taikomas nuo [3 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] mokėjimų eurais atveju ir nuo [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] mokėjimų kitomis Sąjungos valiutomis atveju.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

(1)

  ...

(2)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  OL C , , p. .

(4)

  2001 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2560/2001 dėl tarptautinių mokėjimų eurais (OL L 344, 2001 12 28, p. 13).

(5)

  2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001 (OL L 266, 2009 10 9, p. 11).

(6)

  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Atlyginimas už tarptautinius mokėjimus Sąjungoje ir atlyginimas už valiutos keitimą

Nuorodos

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

28.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

19.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Priėmimo data

5.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

3

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Pateikimo data

8.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika