Procedūra : 2018/0076(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0360/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0360/2018

Debates :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Balsojumi :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0124

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 716kWORD 79k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Eva Maydell

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0163),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0129/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 31. augusta atzinumu (CON/2018/38),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 11. jūlija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0360/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI,

ar ko attiecībā uz konkrētām maksām par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksām par valūtas maiņu groza Regulu (EK) Nr. 924/2009

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(3),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Kopš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2560/2001(4) un pēc tam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) No 924/2009(5) pieņemšanas maksas par pārrobežu maksājumiem euro valūtā starp dalībvalstīm eurozonā ir ievērojami samazinājušās līdz apmēram, kas lielākajā skaitā gadījumu ir nenozīmīgas.

(2)  Tomēr pārrobežu maksājumi euro valūtā no dalībvalstīm, kas nav eurozonas dalībnieces, veido aptuveni 80 % no visiem pārrobežu maksājumiem no dalībvalstīm, kas nav eurozonas dalībnieces. Maksas par šiem konkrētajiem pārrobežu maksājumiem joprojām ir pārmērīgi augstas vairākumā dalībvalstu, kuras neietilpst eurozonā, lai arī maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir pieejama tāda pati efektīva infrastruktūra, proti, TARGET 2 un STEP, šo darījumu apstrādāšanai ar ļoti mazām izmaksām kā maksājumu pakalpojumu sniedzējiem no eurozonas.

(2a)  Ir ļoti svarīgi Savienībā nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ iestādēm, kas pārvalda TARGET 2 un STEP sistēmas, proti, ECB un EBI, visā Savienībā būtu jāatvieglo maksājumu pakalpojumu sniedzēju piekļuve šīm platformām neatkarīgi no tā, vai maksājumu pakalpojumu sniedzēji atrodas eurozonā.

(3)  Pārmērīgi augstas maksas par pārrobežu maksājumiem joprojām ir šķērslis eurozonā neietilpstošu dalībvalstu uzņēmumu un iedzīvotāju pilnīgai integrācijai vienotajā tirgū, tādējādi iekšējā tirgū nostādot tos nelabvēlīgākā situācijā salīdzinājumā ar eurozonas dalībvalstu uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Šo augsto maksu dēļ Savienībā turpina pastāvēt divas maksājumu pakalpojumu lietotāju kategorijas: no vienas puses, maksājumu pakalpojumu lietotāji, kuru absolūtais vairākums gūst labumu no vienotās euro maksājumu telpas (SEPA), un, no otras puses, maksājumu pakalpojumu lietotāji, kas, veicot pārrobežu maksājumus euro valūtā, saskaras ar lielām izmaksām.

(4)  Lai veicinātu vienotā tirgus darbību un nojauktu šķēršļus starp maksājumu pakalpojumu lietotājiem eurozonā un dalībvalstīs, kas nav eurozonas dalībnieces,▐ ir nepieciešams nodrošināt, ka maksas par pārrobežu maksājumiem▐ Savienībā tiek pielāgotas maksām par iekšzemes maksājumiem tās dalībvalsts oficiālajā valūtā, kurā maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz pakalpojumus maksājumu pakalpojumu lietotājam. Lai šīs grozošās regulas mērķus sasniegtu ilgtspējīgā veidā, būtu jāņem vērā norises tirgū, kuras varētu veicināt šīs grozošās regulas mērķu īstenošanu, kā arī grozījumi saistītos tiesību aktos. Jaunu dalībnieku ienākšana maksājumu pakalpojumu tirgū palīdz samazināt darījumu izmaksas. Tādēļ šajā tirgū būtu jāveicina un jāuzrauga konkurence.

(5)  Maksas par valūtas maiņu veido ievērojamu daļu no izmaksām saistībā ar pārrobežu maksājumiem, kad maksātāja un saņēmēja valstīs tiek izmantotas dažādas valūtas. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366(6) 45. pantā ir paredzēta maksu un izmantotā maiņas kursa pārredzamība pirms maksājuma darījuma uzsākšanas. Kad, jo īpaši tirdzniecības vietā, bankomātā vai kredīta pārveduma veidā, tiek piedāvāti alternatīvi valūtas maiņas varianti, šāda pārredzamība var nebūt pietiekama, lai būtu iespējams ātri un skaidri salīdzināt šos dažādos valūtas maiņas variantus. Direktīvas (ES) 2015/2366 59. pants jau paredz vispārējas prasības attiecībā uz informāciju, kas jāatklāj pusei, kura sniedz valūtas maiņas pakalpojumu tirdzniecības vietā vai bankomātā, taču, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību šīs regulas mērķiem pārredzamības un salīdzināmības jomā, ir nepieciešami precizējumi. Turklāt, lai nodrošinātu, ka kredīta pārveduma valūtas konvertēšanas izmaksas maksājumu pakalpojumu lietotājiem tiek atklātas vienmēr, nevis tikai tad, kad tiek piedāvāti alternatīvi valūtas konvertēšanas pakalpojumi, būtu jāievieš skaidras pārredzamības un salīdzināmības prasības attiecībā uz valūtas maiņas pakalpojumiem, ko sniedz saistībā ar kredīta pārvedumiem. Šāds pārredzamības un salīdzināmības trūkums ierobežo konkurences iespējas mazināt valūtas maiņas izmaksas un palielina risku, ka maksājumu pakalpojumu lietotājs bez nodoma izvēlēsies dārgākus valūtas maiņas variantus. Tādēļ ir jāizstrādā valūtas maiņas pakalpojumus sniedzošām pusēm adresēti pasākumi, kas uzlabos pārredzamību un aizsargās patērētājus pret pārmērīgām maksām par valūtas maiņas pakalpojumiem, piemēram, gadījumos, kad patērētājiem netiek sniegta informācija, kas viņiem vajadzīga, lai varētu izvēlēties labāko valūtas maiņas variantu.

(5a)  Tādēļ, lai nepieļautu situāciju, kad valūtas maiņas varianti ir iepriekš atlasīti vai maksājumu pakalpojumu lietotājiem sniegti maldinošā veidā, maksājumu pakalpojumu lietotājiem skaidrā, neitrālā un saprotamā veidā vajadzētu būt nodrošinātiem vienlaikus visiem valūtas maiņas variantiem. Turklāt maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kas izdod kartēm piesaistītus maksāšanas instrumentus, būtu jānodrošina, ka šo instrumentu turētāji var viegli mainīt savas preferences attiecībā uz alternatīviem valūtas maiņas pakalpojumiem.

(6)  Lai nodrošinātu par valūtas maiņu ieturēto maksu pārredzamību, ir jāpielāgo pašreizējā maksājumu infrastruktūra un procesi, it īpaši saistībā ar tiešsaistē vai tirdzniecības vietā veiktiem maksājumiem un skaidras naudas izņemšanu no bankomāta. Šajā nolūkā būtu jāatvēl tirgus dalībniekiem pietiekams laiks infrastruktūras un procesus pielāgošanai, kā paredzēts šajās normās attiecībā uz maksām par valūtas maiņu, lai nodrošinātu atbilstību šajā regulā noteiktajām pārredzamības prasībām attiecībā uz maksu par valūtas maiņu.

(7a)  Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojums par šīs regulas piemērošanu un ietekmi. Tam būtu jāietver izvērtējums attiecībā uz šīs regulas noteikumu efektivitāti alternatīvu valūtas maiņas pakalpojumu tarifu salīdzināmības nodrošināšanā un ieteikums par to, vai ir nepieciešami turpmāki grozījumi, lai panāktu pilnīgu pārredzamību un salīdzināmību gan uzņēmumiem, gan patērētājiem.

(9)  Ņemot vērā, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet maksājumu pārrobežu būtības dēļ tos labāk var sasniegt Savienības mērogā, Savienība var apstiprināt pasākumus, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā minēto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 924/2009

Regulu (EK) Nr. 924/2009 groza šādi:

(1)  regulas 1. pantu groza šādi:

(a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.  Šī regula ietver noteikumus par pārrobežu maksājumiem un valūtas maiņas darījumu maksu pārredzamību Savienībā,”

(b)  panta 2. punktā pievieno šādu otro daļu:

“Tomēr 3.a un 3.ba pantu piemēro visiem pārrobežu maksājumiem ikreiz, kad tiek sniegts valūtas maiņas pakalpojums, neatkarīgi no tā, vai šie maksājumi ir denominēti euro vai kādas dalībvalsts valūtā, kas nav euro.”;

(1a)  regulas 2. pantā pievieno šādu definīciju:

“15.a “alternatīvi valūtas maiņas pakalpojumi” ir valūtas maiņas pakalpojumi, kurus maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir darījis zināmus kā pieejamus saistībā ar neuzsāktu pārrobežu maksājuma darījumu, tostarp gadījumos, kad šos pakalpojumus sniedz vienība, kas nav maksājumu pakalpojumu sniedzējs, tā filiāles vai neregulēts sniedzējs.”;

(2)  regulas 3. pantu groza šādi:

(a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.  Maksas, ko maksājumu pakalpojumu sniedzējs ietur no maksājumu pakalpojumu lietotāja par pārrobežu maksājumiem kādas dalībvalsts valūtā, ir tādas pašas kā maksas, ko šis maksājumu pakalpojumu sniedzējs ietur no maksājumu pakalpojumu lietotājiem attiecībā uz atbilstošiem iekšzemes maksājumiem tādā pašā apmērā un tās dalībvalsts valūtā, kurā maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz pakalpojumu maksājumu pakalpojumu lietotājam.”,

(c)  panta 3. punktu svītro;

(d)  panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.  Šā panta 1. ▌punktā minētās maksas neietver maksas par valūtas maiņu.”;

(3)  iekļauj šādu 3.a pantu:

“3.a pants

Maksas par valūtas maiņu, kuras saistītas ar kartēm piesaistītiem darījumiem

1.  No [PB ieraksta dienu, kurā aprit 12 mēneši kopš šīs regulas stāšanās spēkā] attiecībā uz Direktīvas 2015/2366 59. panta 2. punktā un 45. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteiktajām informācijas sniegšanas prasībām kopējo kartēm piesaistītiem darījumiem piemēroto valūtas maiņas maksu apjomu izsaka kā starpību starp maksājumu darījuma konvertēšanai izmantoto atsauces valūtas maiņas kursu un jaunāko pieejamo ECB valūtas maiņas kursu, kas piemērots darījuma summai.

Šajā nolūkā puses, kas sniedz valūtas maiņas pakalpojumus ar kartēm piesaistītiem darījumiem, maksājumu pakalpojumu lietotājiem norāda punkta pirmajā daļā minēto starpību, kā arī kopējo darījuma summu maksātāja konta valūtā, tostarp jebkādu piemēroto maksu par darījumu. Šo informāciju sniedz skaidrā, neitrālā un saprotamā veidā vienlaikus par visiem valūtas maiņas variantiem. Šo informāciju sniedz bez maksas.

2.a  Neskarot Otrās maksājumu pakalpojumu direktīvas 59. panta 2. punktā noteiktās informācijas sniegšanas prasības, puses, kas sniedz valūtas maiņas pakalpojumus tirdzniecības vietā vai bankomātā, vienmēr nodrošina iespēju veikt maksājumu vietējā valūtā.

2.b  Maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kas izdod kartēm piesaistītus maksājumu instrumentus, šo instrumentu turētājiem nodrošina iespēju attiecībā uz savu maksājumu instrumentu bloķēt tādu valūtas maiņas pakalpojumu izmantošanu, kurus nepiedāvā maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs. Šo iespēju norāda neitrālā veidā.

2.c  Maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka kartēm piesaistītu maksājumu instrumentu turētāji var viegli mainīt savas preferences attiecībā uz alternatīviem valūtas maiņas pakalpojumiem, izmantojot tehniskus rīkus, kurus to rīcībā nodevuši minētie maksājumu pakalpojumu sniedzēji.

2.d  Ja puses, kas sniedz valūtas maiņas pakalpojumus, tīrvērtei un norēķiniem izmanto valūtas maiņas kursus, kas noteikti laikā, kas nav laiks, kad maksājumu pakalpojumu sniedzējs uzsāka valūtas maiņu, viņi darījuma tīrvērtei un norēķiniem izmanto faktisko valūtas maiņas kursu, kuru puse, kas sniedz valūtas maiņas pakalpojumu maksājumu pakalpojumu lietotājam, izmantojusi darījuma uzsākšanas laikā.”;

(4a)  iekļauj šādu 3.b pantu:

“3.ba pants

Maksas par valūtas maiņu, kuras saistītas ar kredīta darījumiem

No [6 mēneši pēc šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas] ikreiz, kad maksātāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs piedāvā valūtas maiņas pakalpojumu attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 260/2012 2. panta 1. punktā definēto kredīta pārvedumu, maksājumu pakalpojumu sniedzējs pirms darījuma sākšanas skaidrā, neitrālā un saprotamā veidā informē maksājumu pakalpojumu lietotāju par lēstajām pilnajām kredīta darījumam piemērojamo valūtas maiņas pakalpojumu izmaksām.

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā maksājumu pakalpojumu sniedzēji atklāj pilnas maksājumu darījuma konvertēšanas izmaksas maksātāja konta valūtā. Šīs pilnās izmaksas ietver jebkādu maksu par darījumu un tās izsaka kā starpību starp maksājuma darījuma konvertēšanai izmantoto valūtas maiņas kursu un jaunāko pieejamo ECB atsauces valūtas maiņas kursu, kas piemērots darījuma summai. Maksājumu pakalpojumu sniedzēji arī paziņo summu, kas pārskaitāma maksājuma saņēmēja konta valūtā.”;

(4b)  regulas 14. pantu svītro;

(5)  regulas 15. pantu aizstāj ar šādu:

“15. pants

Pārskatīšana

Līdz 2021. gada 31. decembrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ▌ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un ietekmi, kurš jo īpaši ietver izvērtējumu par šīs regulas noteikumu efektivitāti alternatīvu valūtas maiņas pakalpojumu tarifu salīdzināmības nodrošināšanā un ieteikumu attiecībā uz to, vai ir nepieciešami turpmāki šīs regulas grozījumi, lai nodrošinātu pilnīgu tarifu pārredzamību un salīdzināmību gan uzņēmumiem, gan patērētājiem. Pamatojoties uz šo ziņojumu Komisija iesniedz priekšlikumu šīs regulas grozīšanai.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 1. janvāra.

Atkāpjoties no šā punkta otrās daļas, 1. panta 2. punkta a) apakšpunktu piemēro no ... [3 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz maksājumiem euro un no ... [12 mēnēši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] attiecībā uz maksājumiem citās Savienības valūtās.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  ...

(2)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(3)

OV C , , . lpp.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2560/2001 (2001. gada 19. decembris) par pārrobežu maksājumiem euro (OV L 344, 28.12.2001., 13. lpp.).

(5)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 924/2009 (2009. gada 16. septembris) par pārrobežu maksājumiem Kopienā, ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 2560/2001 (OV L 266, 9.10.2009., 11. lpp.).

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.).


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Maksas par pārrobežu maksājumiem Savienībā un maksas par valūtas maiņu

Atsauces

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

28.3.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

19.4.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Pieņemšanas datums

5.11.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

3

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Iesniegšanas datums

8.11.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 21. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika