Procedure : 2018/0076(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0360/2018

Ingediende teksten :

A8-0360/2018

Debatten :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Stemmingen :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0124

VERSLAG     ***I
PDF 394kWORD 83k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft

(COM(2018) 163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Eva Maydell

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft

(COM(2018) 163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018) 163),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0129/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank (CON/2018/38) van 31 augustus 2018,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2018,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0360/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(1)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité(2),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Sinds de vaststelling van, ten eerste, Verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees Parlement en de Raad(3) en, vervolgens, Verordening (EG) nr. 924/2009 van het Europees Parlement en de Raad(4) zijn de kosten van grensoverschrijdende betalingen in euro's tussen lidstaten van de eurozone sterk gedaald tot een niveau dat in de meeste gevallen verwaarloosbaar is.

(2)  Grensoverschrijdende betalingen in euro's van lidstaten buiten de eurozone maken echter ongeveer 80 % uit van alle grensoverschrijdende betalingen uit lidstaten buiten de eurozone. De kosten van die specifieke grensoverschrijdende betalingen blijven in de meeste lidstaten buiten de eurozone buitensporig hoog, ook al hebben de betalingsdienstaanbieders toegang tot dezelfde efficiënte infrastructuren, namelijk TARGET2 en STEP, om die transacties tegen zeer lage kosten te verwerken, als de betalingsdienstaanbieders uit de eurozone.

(2 bis)  Het is van vitaal belang om voor alle betalingsdienstaanbieders in de Unie voor een gelijk speelveld te zorgen. Daarom moeten de autoriteiten die TARGET2 en STEP beheren, namelijk de ECB en de EBA, de toegang tot die platforms voor betalingsdienstaanbieders in de hele Unie vergemakkelijken, ongeacht of de betalingsdienstaanbieders zich in de eurozone bevinden of niet.

(3)  De buitensporig hoge kosten van grensoverschrijdende betalingen blijven een hinderpaal voor de volledige integratie in de eengemaakte markt van de burgers en ondernemingen uit lidstaten buiten de eurozone, die daarmee op de eengemaakte markt benadeeld worden ten opzichte van ondernemingen en burgers uit lidstaten binnen de eurozone. Deze hoge kosten houden twee categorieën betalingsdienstgebruikers in de Unie in stand: aan de ene kant een grote meerderheid betalingsdienstgebruikers die profiteren van de gemeenschappelijke eurobetalingsruimte (afgekort SEPA), aan de andere kant betalingsdienstgebruikers die hoge kosten betalen voor hun grensoverschrijdende betalingen in euro's.

(4)  Om de werking van de eengemaakte markt te vergemakkelijken en ▌een einde te maken aan de hinderpalen tussen betalingsdienstgebruikers in de lidstaten binnen en buiten de eurozone, moet ervoor worden gezorgd dat de kosten van grensoverschrijdende betalingen ▌binnen de Unie worden gelijkgetrokken met de kosten van binnenlandse betalingen in de officiële valuta van een lidstaat waarin de betalingsdienstaanbieder zijn diensten aan de betalingsdienstgebruiker aanbiedt. Om de doelstellingen van deze wijzigingsverordening op duurzame wijze te verwezenlijken, moet rekening worden gehouden met ontwikkelingen op de markten die de doelstellingen van deze wijzigingsverordening kunnen ondersteunen, alsook met wijzigingen in gerelateerde wetgeving. De komst van nieuwkomers op de markt voor betalingsdiensten draagt bij tot een verlaging van de transactiekosten. Daarom moet de concurrentie op die markt worden aangemoedigd en gemonitord.

(5)  Valutawisselkosten zijn significante kosten van grensoverschrijdende betalingen wanneer in de landen van de betaler en de begunstigde andere valuta's worden gebruikt. Artikel 45 van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad(5) vereist transparantie van de kosten en de gebruikte wisselkoers voorafgaand aan het initiëren van een betalingstransactie. Wanneer met name in een verkooppunt, aan een geldautomaat of in de vorm van overmakingen verschillende valutawisselopties worden aangeboden, volstaat die transparantie mogelijk niet voor een snelle en eenduidige vergelijking tussen die valutawisselopties. Artikel 59 van Richtlijn (EU) 2015/2366 bevat reeds algemene vereisten betreffende de informatie die de partij die de valutawisseldienst in een verkooppunt of aan een geldautomaat aanbiedt, moet bekendmaken, maar er is nadere specificatie nodig om volledig aan de doelstellingen van deze verordening inzake transparantie en vergelijkbaarheid te voldoen. Bovendien moeten er duidelijke transparantie- en vergelijkbaarheidsvereisten voor valutawisseldiensten bij overmakingen worden ingevoerd opdat de valutawisselkosten van een overmaking altijd aan betalingsdienstgebruikers worden meegedeeld, en niet alleen wanneer alternatieve valutawisseldiensten worden aangeboden. Door dat gebrek aan transparantie en vergelijkbaarheid kan de concurrentie de kosten van valutawissel niet doen dalen, en verhoogt het risico dat een betalingsdienstgebruiker ongewild voor een duurdere valutawisseloptie kiest. Daarom moeten ten aanzien van partijen die valutawisseldiensten aanbieden, maatregelen worden ontwikkeld die de transparantie verbeteren en de consumenten beschermen tegen buitensporige kosten voor valutawisseldiensten, met name wanneer consumenten niet de informatie krijgen die zij nodig hebben om de beste valutawisseloptie te kiezen.

(5 bis)  Daartoe moeten betalingsdienstgebruikers tegelijkertijd en op duidelijke en neutrale wijze alle valutawisselopties aangeboden krijgen, om situaties te voorkomen waarin valutawisselopties vooraf worden geselecteerd of op misleidende wijze aan de betalingsdienstgebruikers worden gepresenteerd. Voorts moeten betalingsdienstaanbieders die op kaarten gebaseerde betalingsinstrumenten uitgeven, ervoor zorgen dat houders van deze instrumenten hun voorkeuren met betrekking tot alternatieve valutawisseldiensten gemakkelijk kunnen wijzigen.

(6)  Om de kosten van valutawissel transparant te maken, moeten de bestaande betalingsinfrastructuren en ‑processen worden aangepast, met name voor betalingen die online of in een verkooppunt worden gedaan of voor geldopnames aan een geldautomaat. De marktspelers moeten daarom voldoende tijd krijgen om hun infrastructuur en processen aan de bepalingen inzake valutawisselkosten aan te passen en te kunnen voldoen aan de transparantievereisten voor valutawisselkosten in deze verordening.

(7 bis)  De Commissie moet bij het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank en het Europees Economisch en Sociaal Comité een verslag indienen over de toepassing en het effect van deze verordening. Het verslag moet een evaluatie bevatten van de doeltreffendheid van de bepalingen van deze verordening om de prijsvergelijkbaarheid van alternatieve valutawisseldiensten te waarborgen, alsook een aanbeveling inzake de vraag of verdere wijzigingen van deze verordening nodig zijn om volledige prijstransparantie en vergelijkbaarheid te bewerkstelligen voor zowel bedrijven als consumenten.

(9)  Daar de doelstellingen van deze verordening niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de grensoverschrijdende aard van de betalingen beter door de Unie kunnen worden bereikt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 924/2009

Verordening (EG) nr. 924/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)  artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 1 wordt vervangen door:

"1.  In deze verordening zijn regels neergelegd betreffende grensoverschrijdende betalingen en transparantie van valutawisselkosten binnen de Unie;

b)  in lid 2 wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:

"De artikelen 3 bis en 3 ter zijn echter van toepassing op alle grensoverschrijdende betalingen wanneer er een valutawisseldienst plaatsvindt, ongeacht of die betalingen in euro luiden dan wel in een andere nationale valuta van een lidstaat dan de euro.";

1 bis)  aan artikel 2 wordt de volgende definitie toegevoegd:

"15 bis. 'alternatieve valutawisseldiensten': valutawisseldiensten waarvan de betalingsdienstaanbieder bekendmaakt dat ze bij een niet-geïnitieerde grensoverschrijdende betalingstransactie beschikbaar zijn, ook als die diensten worden aangeboden door een andere entiteit dan de betalingsdienstaanbieder, zijn gelieerde ondernemingen of een niet-gereguleerde aanbieder.";

2)  artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 1 wordt vervangen door:

"1.  De kosten die een betalingsdienstaanbieder aan een betalingsdienstgebruiker aanrekent voor grensoverschrijdende betalingen in een valuta van een lidstaat zijn dezelfde als de kosten die deze betalingsdienstaanbieder aan betalingsdienstgebruikers aanrekent voor overeenkomstige binnenlandse betalingen van dezelfde waarde en in de ▌valuta van de lidstaat waar de betalingsdienstaanbieder zijn dienst aan de betalingsdienstgebruiker aanbiedt.";

c)  lid 3 wordt geschrapt;

d)  lid 4 wordt vervangen door:

"4.  De in lid 1 ▌bedoelde kosten omvatten niet de valutawisselkosten.";

3)  het volgende artikel 3 bis wordt ingevoegd:

Artikel 3 bis.Valutawisselkosten

bij op kaarten gebaseerde transacties

1.  Vanaf [OP please insert date 12 months after the entry into force of this Regulation] wordt met betrekking tot de in artikel 59, lid 2, en artikel 45, lid 1, onder d), van Richtlijn 2015/2366 vastgestelde informatieverplichtingen het totale bedrag van de omrekenkosten voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties uitgedrukt als het verschil tussen de referentiewisselkoers die wordt gebruikt voor de omrekening van de betalingstransactie en de meest recente beschikbare wisselkoers van de ECB, zoals toegepast op het transactiebedrag.

Partijen die valutawisseldiensten voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties aanbieden, presenteren betalingsdienstgebruikers het in de eerste alinea bedoelde verschil en het totale bedrag van de transactie in de valuta van de rekening van de betaler, met inbegrip van eventuele transactievergoedingen en ‑kosten. Die informatie wordt voor alle valutawisselopties tegelijkertijd en op duidelijke, neutrale en bevattelijke wijze gepresenteerd. De informatie wordt kosteloos verstrekt.

2 bis.  Onverminderd de informatieverplichtingen uit hoofde van artikel 59, lid 2, van de tweede richtlijn betalingsdiensten bieden partijen die valutawisseldiensten in een verkooppunt of aan een geldautomaat aanbieden, altijd de mogelijkheid om in de lokale valuta te betalen.

2 ter.  Betalingsdienstaanbieders die op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven, bieden houders van deze instrumenten de mogelijkheid om het gebruik van andere valutawisseldiensten dan die welke de betalingsdienstaanbieder van de betaler met betrekking tot hun betaalinstrument aanbiedt, te blokkeren. Die optie wordt op neutrale wijze gepresenteerd.

2 quater.  Betalingsdienstaanbieders zorgen ervoor dat houders van op kaarten gebaseerde betalingsinstrumenten hun voorkeuren met betrekking tot alternatieve valutawisseldiensten gemakkelijk kunnen wijzigen met behulp van technische hulpmiddelen die deze betalingsdienstaanbieders hun ter beschikking stellen.

2 quinquies.  Indien partijen die valutawisseldiensten aanbieden, voor clearing en afwikkeling wisselkoersen gebruiken die worden vastgesteld op een ander tijdstip dan het tijdstip waarop de betalingsdienstgebruiker de valutawissel heeft geïnitieerd, gebruiken zij voor de clearing en afwikkeling van de transactie de effectieve wisselkoers die op het tijdstip van het initiëren van de transactie wordt gebruikt door de partij die de valutawisseldienst aan de betalingsdienstgebruiker aanbiedt.";

4 bis)  het volgende artikel 3 ter bis wordt ingevoegd:

"Artikel 3 ter bis.Valutawisselkosten bij overmakingen

Vanaf [6 maanden na de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] stelt de betalingsdienstaanbieder, telkens wanneer de betalingsdienstaanbieder van de betaler een valutawisseldienst wordt aanbiedt bij een overmaking zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 1, van Verordening (EU) nr. 260/2012, de betalingsdienstgebruiker voorafgaand aan het initiëren van de transactie op duidelijke, neutrale en bevattelijke wijze in kennis van de geraamde volledige kosten van de valutawisseldiensten die op de overmaking van toepassing zijn.

Voor de toepassing van de eerste alinea maken betalingsdienstaanbieders de volledige kosten van de omrekening van de betalingstransactie in de valuta van de rekening van de betaler bekend. Die volledige kosten omvatten alle transactiekosten en worden uitgedrukt als het verschil tussen de wisselkoers die wordt gebruikt voor de omrekening van de betalingstransactie en de meest recente beschikbare referentiewisselkoers van de ECB, zoals toegepast op het transactiebedrag. Betalingsdienstaanbieders delen ook het over te maken bedrag in de valuta van de rekening van de begunstigde mee.";

4 ter)  artikel 14 wordt geschrapt;

5)  artikel 15 wordt vervangen door:

"Artikel 15Evaluatie

Uiterlijk op 31 december 2021 legt de Commissie het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank en het Europees Economisch en Sociaal Comité ▌een verslag over de toepassing van deze verordening voor, dat met name een evaluatie bevat van de doeltreffendheid van de bepalingen van deze verordening om de prijsvergelijkbaarheid van alternatieve valutawisseldiensten te waarborgen, alsook een aanbeveling inzake de vraag of verdere wijzigingen van deze verordening nodig zijn om volledige prijstransparantie en vergelijkbaarheid te bewerkstelligen voor zowel bedrijven als consumenten. Op basis van dat verslag kan de Commissie een voorstel tot wijziging van deze verordening indienen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2019.

In afwijking van de tweede alinea van dit lid is artikel 1, lid 2, onder a), met ingang van [3 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] van toepassing op betalingen in euro en met ingang van [12 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] van toepassing op betalingen in andere valuta van de Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De Voorzitter  De Voorzitter

(1)

* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(2)

  PB C , blz. .

(3)

  Verordening (EG) nr. 2560/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2001 betreffende grensoverschrijdende betalingen in euro (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 13).

(4)

  Verordening (EG) nr. 924/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2560/2001 (PB L 266 van 9.10.2009, blz. 11).

(5)

  Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35).


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten

Document- en procedurenummers

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Datum indiening bij EP

28.3.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

19.4.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Geen advies

       Datum besluit

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Datum goedkeuring

5.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

37

3

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Datum indiening

8.11.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 21 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid