Postup : 2018/0076(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0360/2018

Predkladané texty :

A8-0360/2018

Rozpravy :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0124

SPRÁVA     ***I
PDF 657kWORD 83k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Eva Maydell

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0163),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0129/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (CON/2018/38) z 31. augusta 2018,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0360/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

So zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(3),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Po prijatí nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001(4) a následne aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009(5) sa poplatky za cezhraničné platby v eurách medzi členskými štátmi eurozóny výrazne znížili na úrovne, ktoré sú v prevažnej väčšine prípadov zanedbateľné.

(2)  Cezhraničné platby v eurách z členských štátov mimo eurozóny však tvoria približne 80 % všetkých cezhraničných platieb z členských štátov mimo eurozóny. Poplatky za tieto konkrétne cezhraničné platby sú vo väčšine členských štátov mimo eurozóny naďalej príliš vysoké, a to aj napriek tomu, že poskytovatelia platobných služieb majú prístup k tým istým efektívnym infraštruktúram, konkrétne TARGET2 a STEP, na spracovanie týchto transakcií pri veľmi nízkych nákladoch ako poskytovatelia platobných služieb z eurozóny.

(2a)  Je nevyhnutné zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov platobných služieb v Únii. Preto by orgány spravujúce systémy TARGET2 a STEP, konkrétne ECB a EBA, mali uľahčiť prístup k týmto platformám pre poskytovateľov platobných služieb v celej Únii bez ohľadu na to, či sa poskytovatelia platobných služieb nachádzajú v eurozóne alebo nie.

(3)  Príliš vysoké poplatky za cezhraničné platby sú naďalej prekážkou úplnej integrácie podnikov a občanov v členských štátoch mimo eurozóny do jednotného trhu, a tým ich stavajú do nevýhodnej pozície na vnútornom trhu Únie v porovnaní s podnikmi a občanmi z členských štátov eurozóny. Tieto vysoké poplatky sú príčinou toho, že v Únii pretrvávajú dve kategórie používateľov platobných služieb: na jednej strane sú to používatelia platobných služieb, z ktorých prevažná väčšina využíva výhody jednotnej oblasti platieb v eurách (ďalej len „SEPA“), a na druhej strane sú to používatelia platobných služieb, ktorí za svoje cezhraničné platby v eurách platia vysoké ceny.

(4)  V záujme ľahšieho fungovania jednotného trhu a odstránenia prekážok medzi používateľmi platobných služieb v členských štátoch eurozóny a členských štátoch mimo eurozóny ▌ je nevyhnutné zabezpečiť, aby poplatky za cezhraničné platby ▌ v rámci Únie boli zosúladené s poplatkami za domáce platby vykonávané v oficiálnej mene členského štátu, v ktorom poskytovateľ platobných služieb ponúka svoje služby používateľovi platobných služieb. V záujme udržateľného dosiahnutia cieľov tohto pozmeňujúceho nariadenia by sa mal zohľadniť vývoj na trhoch, ktorý by mohol podporiť ciele tohto pozmeňujúceho nariadenia, ako aj zmeny súvisiacich právnych predpisov. Príchod nových účastníkov na trh s platobnými službami pomáha znižovať transakčné náklady. Preto by sa na tomto trhu mala podporovať a monitorovať hospodárska súťaž.

(5)  Poplatky za menovú konverziu predstavujú významné náklady na cezhraničné platby v prípadoch, keď sa v krajine platiteľa a v krajine príjemcu používajú rôzne meny. V článku 45 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366(6) sa vyžaduje transparentnosť poplatkov a použitého výmenného kurzu ešte pred iniciovaním platobnej transakcie. Keď sa ponúkajú alternatívne možnosti menovej konverzie, najmä na predajnom mieste, v bankomate alebo v podobe úhrady, táto transparentnosť nie je vždy taká, aby umožňovala rýchle a jednoznačné porovnanie uvedených rôznych možností menovej konverzie. V článku 59 smernice (EÚ) 2015/2366 sa už stanovujú všeobecné požiadavky týkajúce sa informácií poskytovaných poskytovateľom služieb menovej konverzie na predajnom mieste alebo v bankomate, ale je potrebná ďalšia špecifikácia, aby plne slúžili cieľom tohto nariadenia, pokiaľ ide o transparentnosť a porovnateľnosť. Okrem toho by sa mali zaviesť jasné požiadavky na transparentnosť a porovnateľnosť služieb menovej konverzie poskytovaných v súvislosti s úhradami, aby sa zabezpečilo, že náklady na menovú konverziu v rámci úhrady sa používateľom platobných služieb sprístupnia vždy, a nielen vtedy, keď sa ponúkajú alternatívne služby menovej konverzie. Nedostatočná transparentnosť a porovnateľnosť bráni tomu, aby sa na základe hospodárskej súťaže znížili náklady na menovú konverziu, a zvyšuje riziko, že si používatelia platobných služieb neúmyselne vyberú drahšiu možnosť menovej konverzie. Je preto nevyhnutné vypracovať opatrenia zamerané na poskytovateľov služieb menovej konverzie, ktorými sa zlepší transparentnosť a ktoré budú chrániť spotrebiteľov pred nadmernými poplatkami za služby menovej konverzie, najmä keď spotrebiteľom nie sú poskytnuté informácie, ktoré potrebujú, aby si vybrali najlepšiu možnosť menovej konverzie.

(5a)  Na tento účel by sa používateľom platobných služieb mali poskytovať všetky možnosti menovej konverzie naraz, a to jasným, neutrálnym a zrozumiteľným spôsobom, aby sa zabránilo situáciám, v ktorých sa možnosti menovej konverzie predbežne vyberú alebo predložia zavádzajúcim spôsobom. Okrem toho by poskytovatelia platobných služieb vydávajúci platobné nástroje viazané na kartu mali zabezpečiť, aby držitelia týchto nástrojov mohli jednoducho zmeniť svoje preferencie v súvislosti s alternatívnymi službami menovej konverzie.

(6)  Transparentnosť poplatkov za menovú konverziu si vyžaduje prispôsobenie súčasných platobných infraštruktúr a procesov, a to najmä v prípade platieb vykonávaných cez internet, na predajných miestach alebo v prípade výberov hotovosti z bankomatov. Na tento účel by účastníci trhu mali dostať dostatočný čas, aby prispôsobili svoje infraštruktúry a procesy uvedeným ustanoveniam, ktoré sa týkajú poplatkov za menovú konverziu, aby spĺňali požiadavky na transparentnosť poplatkov za menovú konverziu podľa tohto nariadenia.

(7a)  Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní a vplyve tohto nariadenia. Mala by obsahovať hodnotenie účinnosti ustanovení tohto nariadenia pri zabezpečovaní porovnateľnosti cien alternatívnych služieb menovej konverzie a odporúčanie, či sú potrebné ďalšie zmeny s cieľom dosiahnuť úplnú transparentnosť a porovnateľnosť pre podniky aj spotrebiteľov.

(9)  Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov cezhraničného charakteru platieb ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1Zmeny nariadenia (ES) č. 924/2009

Nariadenie (ES) č. 924/2009 sa mení takto:

(1)  Článok 1 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá pre cezhraničné platby a transparentnosť poplatkov za menovú konverziu v rámci Únie“;

b)  V odseku 2 sa dopĺňa tento druhý pododsek:

„Články 3a a 3ba sa však uplatňujú na všetky cezhraničné platby, pri ktorých sa použije služba menovej konverzie, bez ohľadu na to, či ide o platby v eurách alebo v národnej mene členského štátu inej ako euro.“

(1a)  V článku 2 sa dopĺňa toto vymedzenie pojmov:

„15a. „alternatívne služby menovej konverzie“ sú služby menovej konverzie, ktoré poskytovateľ platobných služieb zverejnil ako služby dostupné v súvislosti s neiniciovanou cezhraničnou platobnou transakciou, a to aj v prípade, keď tieto služby poskytuje iný subjekt než poskytovateľ platobných služieb, jeho pridružené subjekty alebo neregulovaný poskytovateľ.“;

(2)  Článok 3 sa mení takto:

a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje používateľovi platobných služieb v súvislosti s cezhraničnými platbami v mene členského štátu, sú rovnaké ako poplatky, ktoré tento poskytovateľ platobných služieb účtuje používateľom platobných služieb za zodpovedajúce vnútroštátne platby v tej istej hodnote a v ▌ mene členského štátu, v ktorom poskytovateľ platobných služieb poskytuje svoje služby používateľovi platobných služieb.“;

c)  odsek 3 sa vypúšťa;

d)  odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.  Poplatky uvedené v odseku 1 ▌ sa nevzťahujú na poplatky za menovú konverziu.“;

(3)  Vkladá sa tento článok 3a:

„Článok 3aPoplatky za menovú konverziu

vzťahujúce sa na transakcie viazané na kartu

1.  Od [OP: vložte dátum 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa so zreteľom na informačné povinnosti stanovené v článku 59 ods. 2 a v článku 45 ods. 1 písm. d) smernice 2015/2366 celková výška poplatkov za menovú konverziu uplatnených na platobné transakcie viazané na kartu vyjadruje ako rozdiel medzi referenčným výmenným kurzom použitým na konverziu platobnej transakcie a posledným dostupným výmenným kurzom ECB uplatnený na sumu transakcie.

Poskytovatelia služieb menovej konverzie pre platobné transakcie viazané na kartu musia používateľom platobných služieb oznámiť rozdiel uvedený v prvom pododseku, ako aj celkovú výšku transakcie v mene účtu platiteľa, a to vrátane akéhokoľvek poplatku za transakciu a účtovaných poplatkov. Tieto informácie sa predkladajú pre všetky možnosti menovej konverzie súčasne a jasným, neutrálnym a zrozumiteľným spôsobom. Tieto informácie sa poskytujú zdarma.

2a.  Bez toho, aby boli dotknuté informačné povinnosti podľa článku 59 ods. 2 smernice o platobných službách 2, poskytovatelia služieb menovej konverzie na predajnom mieste alebo v bankomate vždy poskytujú možnosť platby v miestnej mene.

2b.  Poskytovatelia platobných služieb vydávajúci platobné nástroje viazané na kartu poskytnú držiteľom týchto nástrojov možnosť zablokovať využívanie iných služieb menovej konverzie, než sú služby ponúkané poskytovateľom platobných služieb platiteľa, pokiaľ ide o ich platobný nástroj. Táto možnosť sa prezentuje neutrálnym spôsobom.

2c.  Poskytovatelia platobných služieb zabezpečia, aby držitelia platobných nástrojov viazaných na kartu mohli jednoducho zmeniť svoje preferencie v súvislosti s alternatívnymi službami menovej konverzie, a to prostredníctvom technických nástrojov, ktoré im dali k dispozícii títo poskytovatelia platobných služieb.

2d.  Ak poskytovatelia služieb menovej konverzie používajú na zúčtovanie a vyrovnanie výmenné kurzy určené v inom čase, než v čase, keď používateľ platobných služieb iniciuje menovú konverziu, použijú na zúčtovanie a vyrovnanie transakcie výmenný kurz, ktorý používa poskytovateľ poskytujúci službu menovej konverzie používateľovi platobných služieb, platný v čase začatia transakcie.“;

(4a)  Vkladá sa tento článok 3ba:

„Článok 3baPoplatky za menovú konverziu vzťahujúce sa na úhrady

Od [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia] vždy, keď poskytovateľ platobných služieb platiteľa ponúka službu menovej konverzie v súvislosti s úhradou podľa vymedzenia v článku 2 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 260/2012, poskytovateľ platobných služieb jasným, neutrálnym a zrozumiteľným spôsobom informuje používateľa platobných služieb o odhadovaných úplných nákladoch na služby menovej konverzie, ktoré sa vzťahujú na úhradu, pred začatím transakcie.

Na účely prvého pododseku poskytovatelia platobných služieb zverejňujú celkové náklady na konverziu platobnej transakcie v mene účtu platiteľa. Uvedené celkové náklady zahŕňajú akýkoľvek poplatok za transakciu a sú vyjadrené ako rozdiel medzi výmenným kurzom použitým na konverziu platobnej transakcie a posledným dostupným referenčným výmenným kurzom ECB uplatnený na sumu transakcie. Poskytovatelia platobných služieb oznámia sumu, ktorá sa má zaslať, aj v mene účtu príjemcu.“;

(4b)  Článok 14 sa vypúšťa;

(5)  Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15Preskúmanie

Komisia do 31. decembra 2021 predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru ▌správu o uplatňovaní a vplyve tohto nariadenia, ktorá obsahuje najmä hodnotenie účinnosti ustanovení tohto nariadenia pri zabezpečovaní porovnateľnosti cien alternatívnych služieb menovej konverzie a odporúčanie týkajúce sa toho, či sú potrebné ďalšie zmeny tohto nariadenia s cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť a porovnateľnosť cien pre podniky aj spotrebiteľov. Na základe tejto správy môže Komisia predložiť návrh na zmenu tohto nariadenia.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2019.

Odchylne od druhého pododseku tohto odseku sa článok 1 ods. 2 písm. a) uplatňuje od [3 mesiace po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] v súvislosti s platbami v eurách a od [12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] v súvislosti s platbami v iných menách Únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

(1)

  ...

(2)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

  Ú. v. EÚ C , , s. .

(4)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 z 19. decembra 2001 o cezhraničných platbách v eurách (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 13).

(5)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 zo 16. septembra 2009 o cezhraničných platbách v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2560/2001 (Ú. v. EÚ L 266, 9.10.2009, s. 11).

(6)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Poplatky za cezhraničné platby v Únii a poplatky za menovú konverziu

Referenčné čísla

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Dátum predloženia v EP

28.3.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

19.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

3

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Dátum predloženia

8.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 21. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia