Förfarande : 2018/0076(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0360/2018

Ingivna texter :

A8-0360/2018

Debatter :

PV 13/02/2019 - 24
CRE 13/02/2019 - 24

Omröstningar :

PV 14/02/2019 - 10.10
CRE 14/02/2019 - 10.10

Antagna texter :

P8_TA(2019)0124

BETÄNKANDE     ***I
PDF 485kWORD 83k
8.11.2018
PE 626.669v02-00 A8-0360/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Eva Maydell

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter

(COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0163),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0129/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken (CON/2018/38) av den 31 augusti 2018,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8–0360/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Sedan Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001(4), och därefter Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009(5), antogs har avgifterna för gränsöverskridande betalningar i euro mellan medlemsstater i euroområdet minskat kraftigt, och är numera så låga att de i de flesta fall saknar betydelse.

(2)  Av alla gränsöverskridande betalningar som sker från medlemsstater utanför euroområdet sker cirka 80 % i euro. Avgifterna för dessa gränsöverskridande betalningar är fortfarande överdrivet höga i de flesta medlemsstater utanför euroområdet, trots att betaltjänstleverantörerna har tillgång till samma effektiva infrastruktur, nämligen TARGET2 och STEP, för att behandla sådana transaktioner till mycket låga kostnader som betaltjänstleverantörer inom euroområdet.

(2a)  Det är mycket viktigt att lika spelregler säkras för alla betaltjänstleverantörer i unionen. De myndigheter som förvaltar TARGET2 och STEP, det vill säga ECB och EBA, bör därför underlätta tillgången till dessa plattformar för betaltjänstleverantörer i hela EU, oavsett om de berörda betaltjänstleverantörerna är etablerade i euroområdet eller inte.

(3)  De överdrivet höga avgifterna för gränsöverskridande betalningar är fortfarande ett hinder för en fullständig integrering i den inre marknaden för företag och privatpersoner i medlemsstater utanför euroområdet, vilket innebär att de missgynnas på den inre marknaden jämfört med företag och medborgare från medlemsstaterna i euroområdet. Dessa höga avgifter leder till att betaltjänstanvändare inom unionen hamnar i två kategorier, å ena sidan de betaltjänstanvändare som i de allra flesta fall kan utnyttja fördelarna med det gemensamma eurobetalningsområdet (Sepa), å andra sidan de användare som fortsätter betala höga avgifter för gränsöverskridande betalningar i euro.

(4)  För att underlätta den inre marknadens funktion och undanröja skillnaderna i villkor mellan betaltjänstanvändare i euroområdet och betaltjänstanvändare i medlemsstater utanför euroområdet, bör man säkerställa att avgifterna för gränsöverskridande betalningar ▐ inom EU ligger i linje med avgifterna för inhemska betalningar i en medlemsstats officiella valuta i vilken betaltjänstleverantörer erbjuder sina tjänster till betaltjänstanvändare. För att denna ändringsförordning ska kunna uppnå sina mål på ett hållbart sätt bör man beakta sådan utveckling på marknaderna som skulle kunna stödja syftet med denna ändringsförordning samt ändringar av relaterade lagar. Nytillkomna aktörer på marknaden för betalningstjänster bidrar till att minska transaktionskostnaderna. Konkurrens på denna marknad bör därför uppmuntras och övervakas.

(5)  Valutaväxlingsavgifter utgör en betydande kostnad vid gränsöverskridande betalningar i fall där en annan valuta används i betalarens land än i betalningsmottagarens land. Enligt artikel 45 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366(6) krävs det att betaltjänstanvändaren, innan en betalningstransaktion inleds, ges tydlig information om alla avgifter samt om den växelkurs som ska tillämpas. När alternativa möjligheter för valutaväxling erbjuds, särskilt på ett försäljningsställe, i en uttagsautomat eller i form av gireringar, är beskrivningen av dessa alternativ inte alltid tillräckligt tydlig för en snabb och lättbegriplig jämförelse. Artikel 59 i direktiv (EU) 2015/2366 innehåller redan allmänna krav avseende de uppgifter som ska lämnas av den part som erbjuder valutaväxlingstjänster vid ett försäljningsställe eller en uttagsautomat, men det krävs ytterligare specifikationer för att målen i denna förordning avseende tydlighet och jämförbarhet till fullo ska kunna uppfyllas. Dessutom bör tydliga krav på transparens och jämförbarhet för valutaväxlingstjänster som tillhandahålls i samband med gireringar uppfyllas för att säkerställa att valutaväxlingskostnaderna för en girering alltid meddelas betaltjänstanvändarna, och inte bara när alternativa valutaväxlingstjänster erbjuds. Denna brist på transparens och jämförbarhet försenar också utvecklingen mot lägre kostnader för valutaväxling genom konkurrens, och ökar risken för att en betaltjänstanvändare oavsiktligt väljer dyrare alternativ för valutaväxling. Man bör därför utforma åtgärder som riktar sig till parter som erbjuder valutaväxlingstjänster, i syfte att förbättra transparensen och skydda konsumenterna mot överdrivet höga kostnader för valutaväxling, särskilt när dessa kostnader beror på att konsumenterna inte får den information de behöver för att kunna välja de bästa alternativen.

(5a)  I detta avseende bör betaltjänstanvändare samtidigt förses med alla valutaväxlingsalternativ på ett tydligt, neutralt och begripligt sätt för att undvika situationer där valutaväxlingsalternativ är förvalda eller presenteras för dem på ett vilseledande sätt. Dessutom bör betaltjänstleverantörer som utfärdar kortbaserade betalningsinstrument se till att innehavare av dessa instrument enkelt kan ändra sina preferenser i fråga om alternativa valutaväxlingstjänster.

(6)  Transparenta valutaväxlingsavgifter kräver att man anpassar nuvarande infrastrukturer och processer, särskilt för onlinebetalningar, betalningar vid försäljningsställen och kontantuttag från uttagsautomater. Därför bör marknadsaktörerna ges tillräckligt med tid för att anpassa sina infrastrukturer och processer i fråga om valutaväxlingsavgifter, så att de kan uppfylla de nya transparenskraven i fråga om valutaväxlingsavgifter i denna förordning.

(7a)  Kommissionen bör förelägga Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén en rapport om tillämpningen och effekterna av denna förordning. Rapporten bör dessutom omfatta en utvärdering av effektiviteten i bestämmelserna i denna förordning för att säkerställa prisjämförbarhet mellan olika valutaväxlingstjänster, och en rekommendation om huruvida det behövs ytterligare ändringar för att säkerställa fullständig transparens och jämförbarhet för både företag och konsumenter.

(9)  Eftersom målen för denna förordning inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan, på grund av de berörda betalningarnas gränsöverskridande natur, bättre kan uppnås genom åtgärder på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1Ändringar av förordning (EG) nr 924/2009

Förordning (EG) nr 924/2009 ska ändras på följande sätt:

(1)  Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.  I denna förordning fastställs bestämmelser om gränsöverskridande betalningar och transparens om valutaväxlingsavgifter inom unionen”,

(b)  I punkt 2 ska följande andra stycke läggas till:

Artikel 3a och 3ba ska dock tillämpas på alla gränsöverskridande betalningar när det sker en valutaväxling, oavsett om betalningarna anges i euro eller i den nationella valutan i en medlemsstat, där denna valuta är en annan än euro.”

(1a)  I artikel 2 ska följande definition läggas till:

”15a. alternativa valutaväxlingstjänster: valutaväxlingstjänster som betaltjänstleverantören anger som tillgängliga för en ännu inte inledd gränsöverskridande betalningstransaktion, inbegripet när dessa tjänster tillhandahålls genom andra enheter än sådana betaltjänstleverantörer, deras anknutna företag eller en icke-reglerad leverantör.”

(2)  Artikel 3 ska ändras på följande sätt:

(a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.  De avgifter som en betaltjänstleverantör tar ut av en betaltjänstanvändare för gränsöverskridande betalningar i en medlemsstats valuta ▌ska vara desamma som de avgifter som denna betaltjänstleverantör tar ut av betaltjänstanvändare för motsvarande nationella betalningar till samma värde och i valutan i den medlemsstat där betaltjänstleverantören erbjuder sina tjänster till betaltjänstanvändaren.”

(c)  Punkt 3 ska utgå.

(d)  Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.  De avgifter som avses i punkt 1 ▌ ska inte omfatta valutaväxlingsavgifter.”

(3)  Följande artikel ska införas som artikel 3a:

”Artikel 3aAvgifter för valutaväxling

för kortbaserade betalningstransaktioner

1.  Från och med den [Publikationsbyrån: för in det datum som infaller 12 månader efter det att denna förordning trätt i kraft], när det gäller de informationskrav som fastställs i artikel 59.2 och i artikel 45.1 d i direktiv 2015/2366, ska totalbeloppet för de valutaväxlingsavgifter som tillämpas på kortbaserade betalningstransaktioner uttryckas som skillnaden mellan den referensväxelkurs som används för omräkning av betalningstransaktionen och ECB:s senaste tillgängliga växelkurs, såsom den tillämpas på transaktionsbeloppet.

Parter som tillhandahåller valutaväxlingstjänster för kortbaserade betalningstransaktioner ska ange den skillnad som avses i första stycket samt totalbeloppet för transaktionen till betaltjänstanvändarna i valutan för betalarens konto, inklusive eventuella transaktionsavgifter och avgifter. Denna information ska lämnas samtidigt för alla valutaväxlingsalternativ och på ett tydligt, neutralt och begripligt sätt. Informationen ska tillhandahållas kostnadsfritt.

2a.  Utan att det påverkar informationskraven enligt artikel 59.2 i andra betaltjänstdirektivet (PSD2) ska parter som tillhandahåller växlingstjänster vid ett försäljningsställe eller en uttagsautomat alltid erbjuda en möjlighet att betala i den lokala valutan.

2b.  Betaltjänstleverantörer som utfärdar kortbaserade betalningsinstrument ska ge innehavarna av dessa instrument möjlighet att blockera användningen av andra valutaväxlingstjänster än dem som betalarens betaltjänstleverantör erbjuder när det gäller deras betalningsinstrument. Denna möjlighet ska presenteras på ett neutralt sätt.

2c.  Betaltjänstleverantörer ska säkerställa att innehavare av kortbaserade betalningsinstrument lätt kan ändra sina preferenser i fråga om alternativa valutaväxlingstjänster med hjälp av tekniska verktyg som dessa betaltjänstleverantörer tillhandahåller.

2d.  Om parter som tillhandahåller valutaväxlingstjänster tillämpar valutaväxlingskurser för clearing och avveckling som fastställts vid en annan tidpunkt än när valutaväxlingen inleddes av betaltjänstanvändaren, ska de för clearing och avveckling av transaktionen använda den faktiska växelkurs som användes av den part som tillhandahöll valutaväxlingstjänsten till betaltjänstanvändaren vid den tidpunkt då transaktionen inleddes.”

(4a)  Följande ska införas som artikel 3ba:

”Artikel 3baAvgifter för valutaväxling för kortbaserade betalningstransaktioner

Från och med [6 månader efter dagen för denna ändringsförordnings ikraftträdande] ska betaltjänstleverantören, när en valutaväxlingstjänst erbjuds av betalarens betaltjänstleverantör för en betalning enligt definitionen i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 260/2012, informera betaltjänstanvändaren, på ett tydligt, neutralt och begripligt sätt, om den uppskattade fulla kostnaden för valutaväxlingstjänster som gällde för kreditöverföringar innan transaktionen inleddes.

Vid tillämpningen av första stycket ska betaltjänstleverantörer ange den fullständiga kostnaden för omräkningen av betalningstransaktionen i valutan för betalarens konto. Denna fullständiga kostnad ska inkludera alla transaktionsavgifter och ska anges som skillnaden mellan den växelkurs som användes för omräkningen av betalningstransaktionen och ECB:s senaste referensväxelkurs, tillämpad på transaktionsbeloppet. Betaltjänstleverantörer ska även meddela det belopp som ska sändas i valutan för betalarens konto.”

(4b)  Artikel 14 ska utgå.

(5)  Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15Översyn

Senast den 31 december 2021 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ▌ en rapport om tillämpningen och effekterna av denna förordning, vilken särskilt ska innehålla en utvärdering av effektiviteten i bestämmelserna i denna förordning för att säkerställa prisjämförbarhet mellan olika valutaväxlingstjänster, och en rekommendation om huruvida det behövs ytterligare ändringar av denna förordning för att säkerställa fullständig pristransparens och prisjämförbarhet för både företag och konsumenter. På basis av denna rapport får kommissionen lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag till denna förordning.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Genom undantag från andra stycket i denna punkt ska artikel 1.2 a tillämpas från och med den [3 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] när det gäller betalningar i euro och från och med [12 månader efter denna förordnings ikraftträdande] när det gäller betalningar i andra unionsvalutor.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar      På rådets vägnar

Ordförande            Ordförande

(1)

...

(2)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(3)

EUT C ..., s. ... .

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 december 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro (EUT L 344, 28.12.2001, s. 13).

(5)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 (EUT L 266, 9.10.2009, s. 11).

(6)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG, 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avgifter för gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter

Referensnummer

COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)

Framläggande för parlamentet

28.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

19.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

IMCO

23.4.2018

JURI

23.4.2018

 

 

Föredragande

       Utnämning

Eva Maydell

31.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

3

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Ingivande

8.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

37

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

3

-

ECR

Bernd Lucke

EFDD

David Coburn

NI

Steven Woolfe

3

0

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

PPE

Luděk Niedermayer

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 22 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy