ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000

8.11.2018 - (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)) - ***I

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodajka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl


Postup : 2018/0158(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0361/2018
Předložené texty :
A8-0361/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0312),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0202/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0361/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Vystoupení Spojeného království z Unie bude mít dopad na vztahy Spojeného království a Unie se třetími stranami, zejména pokud jde o Světovou obchodní organizaci (WTO), v níž patří Spojené království a Unie k původním členům.

(2)  Vystoupení Spojeného království z Unie bude mít dopad na vztahy Spojeného království a Unie se třetími stranami, zejména pokud jde o Světovou obchodní organizaci (WTO), v níž patří Spojené království a Unie k původním členům. Jelikož bude tento proces probíhat současně s jednáními o víceletém finančním rámci (VFR), a vezmeme-li v úvahu poměrnou část, která je v rámci VFR na zemědělské odvětví vyhrazena, mohlo by dojít ke značné expozici tohoto odvětví, a proto bude v průběhu těchto jednání nutná určitá míra opatrnosti.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Text proposé par la Commission

Amendement

(4)   V souladu s pravidly WTO bude toto rozdělení celních kvót, které jsou součástí listiny koncesí a závazků Unie, muset být provedeno podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 („GATT 1994“). Unie se proto po navázání předběžných kontaktů zapojí do jednání se členy WTO, kteří mají zásadní nebo významný dodavatelský zájem na koncesi nebo mají právo původního sjednání koncese ve vztahu ke každé z těchto celních kvót.

(4)   V souladu s pravidly WTO bude toto rozdělení celních kvót, které jsou součástí listiny koncesí a závazků Unie, muset být provedeno podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 („GATT 1994“). Unie se proto po navázání předběžných kontaktů zapojí do jednání se členy WTO, kteří mají zásadní nebo významný dodavatelský zájem na koncesi nebo mají právo původního sjednání koncese ve vztahu ke každé z těchto celních kvót. Rozsah těchto jednání by měl zůstat omezen a jejich předmět by se v žádném případě neměl rozšiřovat na znovuprojednání obecných podmínek nebo míry přístupu produktů na trh Unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Proto by se měla použít tato metodologie: v prvním kroku by měl být stanoven podíl využití Spojeného království pro každou jednotlivou celní kvótu. Podíl využití vyjádřený v procentech je podíl Spojeného království na celkových dovozech Unie v rámci celní kvóty za poslední reprezentativní tříleté období. Podíl využití by se pak měl použít na celý objem celních kvót uvedených v listině, aby byl určen podíl Spojeného království na dané celní kvótě. Podíl Unie by tedy tvořila zbývající část dotčené celní kvóty. To znamená, že celkový objem dané celní kvóty se nemění (tj. objem pro EU27 = stávající objem pro EU28 – objem Spojeného království). Podkladové údaje by měly být získány z příslušných databází Komise.

(6)  Proto by se měla použít tato metodologie: v prvním kroku by měl být stanoven podíl využití Spojeného království pro každou jednotlivou celní kvótu. Podíl využití vyjádřený v procentech je podíl Spojeného království na celkových dovozech Unie v rámci celní kvóty za poslední reprezentativní tříleté období. Podíl využití by se pak měl použít na celý objem celních kvót uvedených v listině, s ohledem na jakékoli nenaplnění kvóty, aby byl určen podíl Spojeného království na dané celní kvótě. Podíl Unie by tedy tvořila zbývající část dotčené celní kvóty. To znamená, že celkový objem dané celní kvóty se nemění (tj. objem pro EU27 = stávající objem pro EU28 – objem Spojeného království). Podkladové údaje by měly být získány z příslušných databází Komise.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Metodologie pro určení podílu využití jednotlivých celních kvót byla Unií a Spojeným královstvím zavedena a schválena v souladu s požadavky článku XXVIII GATT 1994, a proto by tato metodologie měla být v plném rozsahu zachována s cílem zajistit její jednotné uplatňování.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Pokud jde o dotčené zemědělské celní kvóty, články 184–188 nařízení (EU) č. 1308/20131 stanoví nezbytný právní základ pro správu celních kvót po jejich rozdělení tímto nařízením. Pokud jde o celní kvóty vztahující se na rybolov, průmyslové výrobky a určité zpracované zemědělské produkty, jsou spravovány podle nařízení (ES) č. 32/20002. Příslušná množství celních kvót jsou uvedena v příloze I uvedeného nařízení a měla by proto být nahrazena množstvími uvedenými v části B přílohy tohoto nařízení.

(8)  Pokud jde o dotčené zemědělské celní kvóty, články 184–188 nařízení (EU) č. 1308/20131 stanoví nezbytný právní základ pro správu celních kvót po jejich rozdělení tímto nařízením.  Tato správa musí být proto prováděna v souladu se zemědělským modelem Unie založeným na multifunkčnosti zemědělské činnosti, přičemž je nutné klást rovněž důraz na jasné uznání zájmů neobchodní povahy a vyhovění potřebám veřejnosti v oblasti bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí, kvality potravin a dobrých životních podmínek zvířat. Pokud jde o celní kvóty vztahující se na rybolov, průmyslové výrobky a určité zpracované zemědělské produkty, jsou spravovány podle nařízení (ES) č. 32/20002. Příslušná množství celních kvót jsou uvedena v příloze I uvedeného nařízení a měla by proto být nahrazena množstvími uvedenými v části B přílohy tohoto nařízení.

_________________

_________________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

2 Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1).

2 Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odkazuje na základní zásady Dohody o zemědělství uzavřené v rámci GATT, aby bylo dosaženo jejich uplatňování i při koncipování a provádění tohoto rozdělení celních kvót.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Vzhledem k tomu, že jednání s dotčenými členy WTO budou probíhat současně s řádným legislativním postupem pro přijetí tohoto nařízení, měla by Komisi být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské Unie za účelem změny přílohy tohoto nařízení a přílohy I nařízení (ES) č. 32/2000, pokud jde o množství rozdělených celních kvót uvedených v těchto přílohách, s cílem zohlednit jakékoli uzavřené dohody nebo relevantní informace, které může Komise obdržet v souvislosti s těmito vyjednáváními a které by svědčily o tom, že specifické faktory, které nebyly dříve známy, vyžadují úpravu rozdělení celních kvót mezi Unii a Spojené království. Stejná možnost by měla být poskytnuta rovněž tehdy, pokud takové informace budou k dispozici mimo tato jednání.

(9)  Vzhledem k tomu, že jednání s dotčenými členy WTO budou probíhat současně s řádným legislativním postupem pro přijetí tohoto nařízení, měla by Komisi být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské Unie za účelem změny přílohy tohoto nařízení a přílohy I nařízení (ES) č. 32/2000, pokud jde o množství rozdělených celních kvót uvedených v těchto přílohách. Tyto přílohy by měly být pozměněny pouze s cílem zohlednit jakékoli uzavřené mezinárodní dohody nebo relevantní informace, které může Komise obdržet, ať již v souvislosti s těmito vyjednáváními, nebo mimo ně, a které by svědčily o tom, že specifické faktory, které nebyly dříve známy, vyžadují úpravu rozdělení celních kvót mezi Unii a Spojené království.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 svěřuje Komisi pravomoci k provádění některých ustanovení uvedeného nařízení. V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je vhodné uvést tyto pravomoci do souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Ve vhodných případech by tak mělo být učiněno svěřením přenesených pravomocí Komisi a použitím určitých postupů stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011. Za tímto účelem by prováděcí pravomoci, které uvedené nařízení Komisi svěřuje, měly být nahrazeny pravomocemi přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Podíl celních kvót Unie stanovený v článku 1 se určí na základě následujícího postupu:

 

1)   stanoví se podíl využití Unie na dovozech, vyjádřený v procentech, pro každou jednotlivou celní kvótu za poslední reprezentativní tři roky;

 

2)   podíl využití Unie na dovozech vyjádřený v procentech se pak uplatní na celý objem celní kvóty uvedené v listině, aby byl určen podíl Unie na objemu dané celní kvóty;

 

3)   v případě jednotlivých celních kvót, u nichž nebyl během reprezentativního období stanoveného v bodě 1 zaznamenán obchod, se podíl Unie namísto toho určí postupem stanoveným v bodě 2, a to na základě podílu Unie (v procentech) na dovozech podléhajících jiné celní kvótě s totožnou definicí produktu, nebo v odpovídajících celních položkách mimo celní kvótu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2

vypouští se

Příloha I nařízení Rady (ES) č. 32/2000 se nahrazuje zněním části B přílohy tohoto nařízení.

 

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4 za účelem změny přílohy tohoto nařízení a přílohy I nařízení (ES) č. 32/2000 s cílem zohlednit:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4 za účelem změny části A přílohy tohoto nařízení s cílem zohlednit následující skutečnosti a současně zajistit soulad se společnou metodikou dohodnutou společně se Spojeným královstvím, a zejména zajistit, aby přístup na trh Unie ve složení po vystoupení Spojeného království nepřekročil přístup na trh, který se odráží v podílu obchodních toků během reprezentativního období:

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  relevantní informace, které může Komise obdržet buď v souvislosti s vyjednáváními podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994, nebo jiným způsobem.

b)  relevantní informace, které může Komise obdržet buď v souvislosti s vyjednáváními podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994, nebo z jiných zdrojů se zájmem o konkrétní celní kvótu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3a

 

Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 se mění takto:

 

1)   V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Rozhodnutí dočasně zcela nebo částečně odejmout nárok na celní kvóty uvedené v odstavci 1 se přijímá prostřednictvím prováděcích aktů po příslušných předchozích konzultacích Komise s dotyčnou zvýhodněnou zemí. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.“

 

2)   V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a za účelem změn příloh I až VII:

 

a)   pokud je nezbytné provést změny a technické úpravy v důsledku změn kódů kombinované nomenklatury a kódů Taric;

 

b)   pokud je nezbytné provést úpravy v důsledku:

 

– uzavření dohod Radou nebo výměn dopisů v rámci GATT nebo na základě smluvních závazků Unie vůči určitým zemím v rámci GATT, nebo

 

– prodloužení systému všeobecných preferencí pro výrobky z juty a kokosových vláken;

 

c)  s cílem zařadit rozvojové země na seznamy uvedené v přílohách IV a V na oficiální žádost kandidátské země, která poskytne nezbytné záruky, pokud jde o prověření pravosti těchto výrobků;

 

d)  pokud je nezbytné provést změny a úpravy definic ručně vyráběných výrobků a ručně tkaných textilií a změny a úpravy vzorů osvědčení o pravosti;

 

1a.  Každá změna přílohy I stanovená v odstavci 1, která vyplývá z vystoupení Spojeného království z Unie:

 

a)  zajistí soulad se společnou metodikou dohodnutou společně se Spojeným královstvím a zejména zajistí, aby přístup na trh Unie ve složení po vystoupení Spojeného království nepřekročil přístup na trh, který se odráží v podílu obchodních toků během reprezentativního období; a

 

b)  může být přijata také za účelem zohlednění relevantních informací, které Komise může obdržet buď v rámci jednání podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 nebo z jiných zdrojů se zájmem o konkrétní celní kvótu.“

 

3)  Článek 10 se nahrazuje tímto:

 

„1. Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex zřízený článkem 285 nařízení (EU) č. 952/2013.

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.“

 

4)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 10a

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 9 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise zároveň neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

 

5)  Příloha I se nahrazuje částí B přílohy tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 3 je svěřena Komisi na dobu [4] let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(2)  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

(4)  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. V zájmu zajištění rovného přístupu ke všem informacím obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [jeden měsíc].

(6)  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Články 1 a 2 se použijí ode dne, kdy se na Spojené království přestane vztahovat právo Unie v souladu s dohodou uzavřenou Unií a Spojeným královstvím podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, nebo v případě neexistence takové dohody ode dne 30. března 2019.

Článek 1 a čl. 3a (nový) odst. 5 se použijí ode dne, kdy se na Spojené království přestane vztahovat právo Unie v souladu s dohodou uzavřenou Unií a Spojeným královstvím podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii, nebo v případě neexistence takové dohody ode dne 30. března 2019.

(Číslování článků v návrhu Komise není správné. Dva články jsou omylem označeny za článek 4.)

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dne 29. března 2017 oznámila vláda Spojeného království Evropské radě záměr Spojeného království vystoupit z Evropské unie (EU), jejímž je v současné době členským státem. Očekává se tedy, že Spojené království přestane být členským státem EU ode dne 30. března 2019. V této souvislosti je nezbytné zabývat se rozdělením příslušných celních kvót EU a Spojeného království, které jsou uvedeny v listině koncesí a závazků WTO pro EU připojené ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994).

EU vede jednání se třetími zeměmi podle článku XXVIII GATT za účelem změny listiny WTO pro EU, pokud obsahuje objemy celních kvót. Není však jisté, že všechna tato jednání budou uzavřena dohodou dříve, než se na Spojené království přestane listina WTO pro EU vztahovat. Proto je důležité zajistit, aby v případě, že takovéto dohody nebudou uzavřeny, mohla EU přesto rozdělit celní kvóty změnou celních koncesí WTO, a aby Komisi byly svěřeny nezbytné pravomoci k následné změně příslušných ustanovení EU týkajících se otevření a uplatňování příslušných celních kvót.

V návrhu se uvádí, jakým způsobem budou celní kvóty uvedené v listině koncesí a závazků WTO pro EU rozděleny mezi EU a Spojené království. Komisi se rovněž uděluje pravomoc měnit toto rozdělení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, pokud by to bylo v důsledku později uzavřených dohod se třetími zeměmi nezbytné. Jedná se o celní kvóty na zemědělské a nezemědělské produkty.

Zpravodajka souhlasí s celkovým duchem a cíli návrhu, neboť EU by měla být vybavena veškerými potřebnými nástroji k zajištění toho, aby po odchodu Spojeného království z EU nedošlo k narušení obchodu se třetími zeměmi v případě, že nebude možné včas uzavřít příslušné dohody se třetími zeměmi. Zpravodajka nicméně navrhuje některé níže uvedené změny.

Zaprvé, v zájmu právní srozumitelnosti je nezbytné, aby metodika, která je základem pro rozdělení stávajících celních kvót mezi EU a Spojené království, byla zakotvena v ustanoveních nařízení, a nikoli jen v bodech odůvodnění.

Zadruhé by měl být dále upřesněn rozsah přenesení pravomocí na Komisi, který je v současnosti stanoven v článku 3.

A na závěr se návrh zprávy zabývá problémem, který měla podle názoru zpravodajky řešit Komise přímo v návrhu. Konkrétně jde o to, že návrh obsahuje přenesení pravomoci, které by vedlo ke změně přílohy I nařízení (ES) č. 32/2000[1]. Podle článku 290 Smlouvy o fungování EU nemůže zmocnění k přijímání aktů v přenesené pravomoci podle jednoho legislativního aktu vést ke změně jiného legislativního aktu (tj. ke změně jiného legislativního aktu musí být přenesení pravomocí obsaženo v dotčeném aktu). Zpravodajka konstatuje, že nařízení (ES) č. 32/2000 nebylo navzdory nedávno přijatým závazkům, zejména podle bodu 27 interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů[2], uvedeno do souladu s ustanoveními článků 290 a 291 Smlouvy o fungování EU. Všechny nejdůležitější legislativní akty v oblasti obchodní politiky byly například uvedeny do souladu s akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty již v roce 2014 na základě tzv. „souhrnného aktu o obchodu I“[3] a „souhrnného aktu o obchodu II“[4]. Zpravodajka proto nevidí jinou možnost, než začlenit sladění nařízení (ES) č. 32/2000 s akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty do stávajícího nařízení.

Vzhledem ke všeobecné nejistotě, pokud jde o proces odchodu Spojeného království z EU, by navíc mělo mít přenesení pravomoci obnovitelné trvání, což je obvyklá praxe.

  • [1]  Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1).
  • [2]  Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1–14).
  • [3]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 37/2014 ze dne 15. ledna 2014, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření (Úř. věst. L 18, 21.1.2014, s. 1–51).
  • [4]  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 38/2014 ze dne 15. ledna 2014, kterým se mění některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o svěření přenesených a prováděcích pravomocí k přijímání určitých opatření (Úř. věst. L 18, 21.1.2014, s. 52–69).

STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (24.10.2018)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000
(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Zpravodaj: Matt Carthy

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Celní kvóty představují klíčový nástroj pro řízení a kontrolu vnější hospodářské soutěže, jíž je vystaveno zemědělsko-potravinářské odvětví Evropské unie. Omezením dovozu na předem určenou kvótu v kombinaci s neatraktivní výší cla uvaleného na zboží nad rámec kvót jsou citlivá nebo zranitelná domácí odvětví chráněna před nekalou hospodářskou soutěží. Tento nástroj je obecně používán jak na mnohostranné úrovni v rámci WTO, tak na dvoustranné úrovni v rámci dohod o volném obchodu.

Počet celních kvót Evropské unie v rámci WTO se během let zvýšil především s ohledem na kompenzace v souvislosti s rozšířením EU nebo při urovnávání obchodních sporů (např. pokud jde o kvóty na hovězí maso s obsahem hormonů či zmrazené vykostěné dělené kuřecí maso). Nadcházející vystoupení Spojeného království z EU vytváří nutnost přerozdělit celý seznam celních kvót WTO mezi EU a Spojené království s ohledem na faktické využívání celních kvót oběma stranami. Pokud tak nebude učiněno na základě jasné a objektivní metodologie, hrozí, že trhy budou zahlceny a dojde k obchodnímu odklonu od domácích produktů, což v konečném důsledku ovlivní ceny, které primární producenti utrží za svůj produkt.

Není překvapením, že zemědělské produkty na seznamu EU dominují. V jejich souvislosti existuje 87 celních kvót, přičemž tři největší skupiny kvót se týkají masa, obilovin a mléčných výrobků. To poukazuje na citlivost těchto a dalších zemědělských odvětví vůči hospodářské soutěži a na to, že toto nařízení musí být při přerozdělování kvót spravedlivé a přesné.

Pokud jde o rozdělení, návrh Evropské komise se řídí metodologií sjednanou se Spojeným královstvím, která sleduje podíl využití každé jednotlivé kvóty. Zpravodaj souhlasí s tím, že rozdělení celních kvót na základě výpočtu podílu každé strany na dovozech za reprezentativní období 2013–2015 je logickým a objektivně spravedlivým způsobem, jak současnou situaci řešit. Aniž by tuto metodologii jakkoli zásadně měnil, formuluje pozměňovací návrh, v němž zdůrazňuje, že uplatňování pravidla podílu využití se týká celého objemu celních kvót uvedených v listině bez ohledu na jejich nenaplnění.

Při uplatňování této metodologie navrhuje Komise zahájit postup podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 a jednat se členy WTO, kteří jsou hlavními dodavateli, mají zásadní zájem na vyjednání nových podmínek nebo právo původního sjednání koncese. Zpravodaj se domnívá, že je naprosto nezbytné zdůraznit, že se vyjednávací mandát v žádném případě nevztahuje na vyjednávání nových všeobecných podmínek přístupu ani jakéhokoli zvýšení celkového objemu. To by samozřejmě mělo zahrnovat nutnost zachovat stávající rovnováhu, například tam, kde je povolena omezená převoditelnost mezi režimem pro hovězí a telecí maso vysoké kvality a autonomní kvótou na dovoz hovězího masa.

Zpravodaj si je vědom toho, že povaha těchto jednání a nejistota týkající se faktického data a podmínek, za kterých Spojené království z Unie vystoupí, mohou vyvolat potřebu změn v rozdělení koncesí uvedených v příloze.

V některých případech to bude samozřejmé nutné. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné jiné řešení závazku vyhnout se tvrdé hranici na irském ostrově, Spojené království a EU se dohodly, že Severní Irsko zůstane „v plném souladu“ s jednotným trhem a celní unií EU – tzv. varianta „backstop“. V tomto případě bude třeba plně přerozdělit celní kvóty uvedené v příloze nařízení, aby se zohlednilo zboží, které je povoleno k dovozu nebo dováženo do Severního Irska.

Je také možné, že při rozdělení bude nutno vycházet z nových údajů. Například sanitární a fytosanitární opatření v referenčním období 2013–2015 totiž způsobila narušení obchodu s jistým partnerem WTO, což znamená, že dané informace řádně neodrážely realitu.

V některých případech, kdy podíl využití celní kvóty Spojeného království je velmi malý, se po rozdělení kvót podle navrhované metodologie stane, že bude kvóta Spojeného království ještě menší, a partneři WTO tak mohou argumentovat, že není dostatečná pro uskutečnění samostatné dodávky.

Zpravodaj se domnívá, že změny týkající se všech výše zmíněných případů budou obnášet politická rozhodnutí, která mají potenciál ovlivnit vysoce citlivá zemědělská odvětví.

Z tohoto důvodu by Komise neměla mít neomezenou rozhodovací pravomoc upravovat rozdělení celních kvót, aniž by musela od Parlamentu získat souhlas, jak je stanoveno ve Smlouvách. Je nutné, aby v těchto situacích byla dodržována transparentnost a legislativní kontrola. Komise by měla mít pouze pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci tam, kde byla uzavřena mezinárodní dohoda, přičemž souhlas Parlamentu bude tak jako tak nutný i v těchto případech. U všech ostatních úprav rozdělení kvót zpravodaj trvá na tom, aby Komise předložila Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh v rámci postupu stanoveného Smlouvami.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Vystoupení Spojeného království z Unie bude mít dopad na vztahy Spojeného království a Unie se třetími stranami, zejména pokud jde o Světovou obchodní organizaci (WTO), v níž patří Spojené království a Unie k původním členům.

(2)  Vystoupení Spojeného království z Unie bude mít dopad na vztahy Spojeného království a Unie se třetími stranami, zejména pokud jde o Světovou obchodní organizaci (WTO), v níž patří Spojené království a Unie k původním členům. Jelikož bude tento proces probíhat současně s jednáními o VFR, a vezmeme-li v úvahu poměrnou část, která je v rámci VFR na zemědělské odvětví vyhrazena, mohlo by dojít ke značné expozici tohoto odvětví, a proto bude v průběhu těchto jednání nutná určitá míra opatrnosti.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Je třeba připomenout, že v záležitostech týkajících se Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) podepsané v Ženevě roku 1947 a Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO), která byla podepsána v Marrákeši v roce 1994, jednají Unie a její členské státy podle článků 207 (společná obchodní politika), 217 a 218 (mezinárodní dohody) Smlouvy o fungování Evropské unie (5.2.2).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)   V souladu s pravidly WTO bude toto rozdělení celních kvót, které jsou součástí listiny koncesí a závazků Unie, muset být provedeno podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 („GATT 1994“). Unie se proto po navázání předběžných kontaktů zapojí do jednání se členy WTO, kteří mají zásadní nebo významný dodavatelský zájem na koncesi nebo mají právo původního sjednání koncese ve vztahu ke každé z těchto celních kvót.

(4)   V souladu s pravidly WTO bude toto rozdělení celních kvót, které jsou součástí listiny koncesí a závazků Unie, muset být provedeno podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 („GATT 1994“). Unie se proto po navázání předběžných kontaktů zapojí do jednání se členy WTO, kteří mají zásadní nebo významný dodavatelský zájem na koncesi nebo mají právo původního sjednání koncese ve vztahu ke každé z těchto celních kvót. Rozsah těchto jednání by měl zůstat omezen a jejich předmět by se v žádném případě neměl rozšiřovat na znovuprojednání obecných podmínek přístupu, ani na míru přístupu produktů na trh Unie.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Avšak vzhledem ke lhůtám pro tento postup, které vyplývají z vyjednávání o vystoupení Spojeného království z Unie, je možné, že ke dni, kdy se na Spojené království přestane vztahovat listina koncesí a závazků WTO týkajících se obchodu se zbožím pro Unii, nebudou uzavřeny dohody se všemi dotčenými členy WTO ve vztahu ke všem celním kvótám. S ohledem na potřebu zajistit právní jistotu a pokračující hladký průběh dovozů v rámci celních kvót do Unie a do Spojeného království je nutné, aby Unie mohla jednostranně přikročit k rozdělení celních kvót. Použitá metodologie by měla být v souladu s požadavky článku XXVIII GATT 1994.

(5)  Avšak vzhledem ke lhůtám pro tento postup, které vyplývají z vyjednávání o vystoupení Spojeného království z Unie, a k dosud nejasnému výsledku tohoto vyjednávání je možné, že ke dni, kdy se na Spojené království přestane vztahovat listina koncesí a závazků WTO týkajících se obchodu se zbožím pro Unii, nebudou uzavřeny dohody se všemi dotčenými členy WTO ve vztahu ke všem celním kvótám. S ohledem na potřebu zajistit právní jistotu, zejména ochranu spotřebitelů a dobré životní podmínky zemědělců, a pokračující hladký průběh dovozů v rámci celních kvót do Unie a do Spojeného království je nutné, aby Unie mohla jednostranně přikročit k rozdělení celních kvót. Použitá metodologie by měla být v souladu s požadavky článku XXVIII GATT 1994. Pokud by vznikl spor ohledně rozdělení, o němž bylo rozhodnuto, zejména v souvislosti s částí týkající se společné zemědělské politiky (SZP), bude dotčené opatření předáno k prošetření Orgánu pro řešení sporů WTO (DSB) s cílem zajistit, aby signatářské státy dodržovaly nová multilaterální pravidla; tento krok však nezabrání tomu, aby byla mezitím uplatňována celní kvóta, kterou jednostranně zavedla Unie.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Proto by se měla použít tato metodologie: v prvním kroku by měl být stanoven podíl využití Spojeného království pro každou jednotlivou celní kvótu. Podíl využití vyjádřený v procentech je podíl Spojeného království na celkových dovozech Unie v rámci celní kvóty za poslední reprezentativní tříleté období. Podíl využití by se pak měl použít na celý objem celních kvót uvedených v listině, aby byl určen podíl Spojeného království na dané celní kvótě. Podíl Unie by tedy tvořila zbývající část dotčené celní kvóty. To znamená, že celkový objem dané celní kvóty se nemění (tj. objem pro EU27 = stávající objem pro EU28 – objem Spojeného království). Podkladové údaje by měly být získány z příslušných databází Komise.

(6)  Proto by se měla použít tato metodologie: v prvním kroku by měl být stanoven podíl využití Spojeného království pro každou jednotlivou celní kvótu. Podíl využití vyjádřený v procentech je podíl Spojeného království na celkových dovozech Unie v rámci celní kvóty za poslední reprezentativní tříleté období. Podíl využití by se pak měl použít na celý objem celních kvót uvedených v listině, s ohledem na jakékoli nenaplnění kvóty, aby byl určen podíl Spojeného království na dané celní kvótě. Podíl Unie by tedy tvořila zbývající část dotčené celní kvóty. To znamená, že celkový objem dané celní kvóty se nemění (tj. objem pro EU27 = stávající objem pro EU28 – objem Spojeného království). Podkladové údaje by měly být získány z příslušných databází Komise.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Metodologie pro určení podílu využití jednotlivých celních kvót byla Unií a Spojeným královstvím zavedena a schválena v souladu s požadavky článku XXVIII GATT 1994, a proto by zavedená a schválená metodologie měla být v plném rozsahu zachována s cílem zajistit její jednotné uplatňování.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Pokud jde o dotčené zemědělské celní kvóty, články 184–188 nařízení (EU) č. 1308/20131 stanoví nezbytný právní základ pro správu celních kvót po jejich rozdělení tímto nařízením. Pokud jde o celní kvóty vztahující se na rybolov, průmyslové výrobky a určité zpracované zemědělské produkty, jsou spravovány podle nařízení (ES) č. 32/20002. Příslušná množství celních kvót jsou uvedena v příloze I uvedeného nařízení a měla by proto být nahrazena množstvími uvedenými v části B přílohy tohoto nařízení.

(8)  Pokud jde o dotčené zemědělské celní kvóty, články 184–188 nařízení (EU) č. 1308/20131 stanoví nezbytný právní základ pro správu celních kvót po jejich rozdělení tímto nařízením.  Tato správa musí být proto prováděna v souladu s evropským zemědělským modelem založeným na multifunkčnosti zemědělské činnosti, přičemž je nutné klást rovněž důraz na jasné uznání zájmů neobchodní povahy a vyhovění potřebám veřejnosti v oblasti bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí, kvality potravin a dobrých životních podmínek zvířat. Pokud jde o celní kvóty vztahující se na rybolov, průmyslové výrobky a určité zpracované zemědělské produkty, jsou spravovány podle nařízení (ES) č. 32/20002. Příslušná množství celních kvót jsou uvedena v příloze I uvedeného nařízení a měla by proto být nahrazena množstvími uvedenými v části B přílohy tohoto nařízení.

_________________

_________________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

2Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1).

2 Nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 (Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odkazuje na základní zásady Dohody o zemědělství uzavřené v rámci GATT, aby bylo dosaženo jejich uplatňování i při koncipování a provádění tohoto rozdělení celních kvót.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Vzhledem k tomu, že jednání s dotčenými členy WTO budou probíhat současně s řádným legislativním postupem pro přijetí tohoto nařízení, měla by Komisi být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské Unie za účelem změny přílohy tohoto nařízení a přílohy I nařízení (ES) č. 32/2000, pokud jde o množství rozdělených celních kvót uvedených v těchto přílohách, s cílem zohlednit jakékoli uzavřené dohody nebo relevantní informace, které může Komise obdržet v souvislosti s těmito vyjednáváními a které by svědčily o tom, že specifické faktory, které nebyly dříve známy, vyžadují úpravu rozdělení celních kvót mezi Unii a Spojené království. Stejná možnost by měla být poskytnuta rovněž tehdy, pokud takové informace budou k dispozici mimo tato jednání.

(9)  Vzhledem k tomu, že jednání s dotčenými členy WTO budou probíhat současně s řádným legislativním postupem pro přijetí tohoto nařízení, měla by Komisi být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské Unie za účelem změny přílohy tohoto nařízení a přílohy I nařízení (ES) č. 32/2000, pokud jde o množství rozdělených celních kvót uvedených v těchto přílohách. K tomu by mělo docházet pouze s cílem zohlednit jakékoli uzavřené mezinárodní dohody nebo relevantní informace, které může Komise obdržet, ať již v souvislosti s těmito vyjednáváními, nebo mimo ně, a které by svědčily o tom, že specifické faktory, které nebyly dříve známy, vyžadují úpravu rozdělení celních kvót mezi Unii a Spojené království.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)   Pokud byly během jednání získány relevantní informace, které by vyžadovaly úpravu celních kvót, přičemž by se nejednalo o uzavřenou mezinárodní dohodu, dodržuje Komise postupy stanovené v čl. 207 odst. 4 a čl. 218 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Vystoupení Spojeného království z Unie bude mít dopad na vztahy Spojeného království a Unie se třetími zeměmi, jež jsou v současné době smluvními stranami dvoustranné dohody o volném obchodu s Evropskou unií tvořenou 28 členskými státy. Komise by se měla touto otázkou zabývat rovněž za účelem zajištění právní jistoty pro hospodářské subjekty a předejití přebytečným celním kvótám, které by mohly destabilizovat trh EU27.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4 za účelem změny přílohy tohoto nařízení a přílohy I nařízení (ES) č. 32/2000 s cílem zohlednit:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 4 za účelem změny přílohy tohoto nařízení a přílohy I nařízení (ES) č. 32/2000, přičemž se zaměřuje na to, aby nedošlo k rozšíření stávající úrovně přístupu na trh, s cílem zohlednit:

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 3 je svěřena Komisi na dobu [4] let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

(2)  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 3 je svěřena Komisi na dobu [2] let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

(4)  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. V zájmu zajištění rovného přístupu ke všem informacím obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [jeden měsíc].

(6)  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [jeden měsíc / o jiné požadované období v maximální délce 40 pracovních dnů].

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a změna nařízení Rady (ES) č. 32/2000

Referenční údaje

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

31.5.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

31.5.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Matt Carthy

4.7.2018

Datum přijetí

22.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Flack

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a změna nařízení Rady (ES) č. 32/2000

Referenční údaje

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Datum předložení EP

22.5.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

31.5.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Datum předložení

8.11.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 22. listopadu 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí