Διαδικασία : 2018/0158(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0361/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0361/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0022

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 853kWORD 105k
8.11.2018
PE 627.022v02-00 A8-0361/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0312),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0202/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0361/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα έχει συνέπειες στις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης με τρίτα μέρη, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του οποίου είναι αρχικά μέλη.

(2)  Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα έχει συνέπειες στις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης με τρίτα μέρη, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του οποίου είναι αρχικά μέλη. Δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή θα βρίσκεται σε εξέλιξη ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), και λαμβανομένου υπόψη του μεριδίου του ΠΔΠ που προορίζεται για τον γεωργικό τομέα, ο τομέας αυτός ενδέχεται να εκτεθεί σε μεγάλο βαθμό και, ως εκ τούτου, θα χρειαστούν προσεκτικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)   Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η εν λόγω κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που αποτελούν μέρος του πίνακα παραχωρήσεων και δεσμεύσεων της Ένωσης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 («GATT του 1994»). Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών επαφών, να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα μέλη του ΠΟΕ που έχουν κύριο ή ουσιώδες συμφέρον του κύριου προμηθευτή ή κατέχουν αρχικό διαπραγματευτικό δικαίωμα σε σχέση με καθεμία από τις εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις.

(4)   Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η εν λόγω κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που αποτελούν μέρος του πίνακα παραχωρήσεων και δεσμεύσεων της Ένωσης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 («GATT του 1994»). Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών επαφών, να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα μέλη του ΠΟΕ που έχουν κύριο ή ουσιώδες συμφέρον του κύριου προμηθευτή ή κατέχουν αρχικό διαπραγματευτικό δικαίωμα σε σχέση με καθεμία από τις εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις. Η έκταση των εν λόγω διαπραγματεύσεων θα πρέπει να παραμείνει περιορισμένη και οι διαπραγματεύσεις δεν πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να επεκταθούν σε επαναδιαπραγμάτευση των γενικών όρων ή του βαθμού πρόσβασης των προϊόντων στην αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη μέθοδος: Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να καθοριστεί το ποσοστό χρήσης του Ηνωμένου Βασιλείου για κάθε επιμέρους δασμολογική ποσόστωση. Το ποσοστό χρήσης, εκφρασμένο ως ποσοστό, είναι το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου επί των συνολικών εισαγωγών της Ένωσης στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εντός πρόσφατης αντιπροσωπευτικής τριετούς περιόδου. Αυτό το ποσοστό χρήσης θα πρέπει τότε να εφαρμοστεί στον συνολικό όγκο των προγραμματισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων προκειμένου να συναχθεί το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου για μια δεδομένη δασμολογική ποσόστωση. Το μερίδιο της Ένωσης θα αποτελείται έτσι από το υπόλοιπο της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός όγκος δεδομένης δασμολογικής ποσόστωσης δεν μεταβάλλεται (δηλαδή όγκος ΕΕ-27 = σημερινός όγκος ΕΕ-28 – όγκος Ηνωμένου Βασιλείου). Τα σχετικά στοιχεία αναμένεται να αντληθούν από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων της Επιτροπής.

(6)  Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη μέθοδος: Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να καθοριστεί το ποσοστό χρήσης του Ηνωμένου Βασιλείου για κάθε επιμέρους δασμολογική ποσόστωση. Το ποσοστό χρήσης, εκφρασμένο ως ποσοστό, είναι το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου επί των συνολικών εισαγωγών της Ένωσης στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εντός πρόσφατης αντιπροσωπευτικής τριετούς περιόδου. Αυτό το ποσοστό χρήσης θα πρέπει τότε να εφαρμοστεί στον συνολικό όγκο των προγραμματισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων, λαμβανομένων υπόψη όσων ενδεχομένως δεν έχουν εξαντληθεί, προκειμένου να συναχθεί το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου για μια δεδομένη δασμολογική ποσόστωση. Το μερίδιο της Ένωσης θα αποτελείται έτσι από το υπόλοιπο της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός όγκος δεδομένης δασμολογικής ποσόστωσης δεν μεταβάλλεται (δηλαδή όγκος ΕΕ-27 = σημερινός όγκος ΕΕ-28 – όγκος Ηνωμένου Βασιλείου). Τα σχετικά στοιχεία αναμένεται να αντληθούν από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων της Επιτροπής.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η μεθοδολογία για τη διαπίστωση του μεριδίου χρήσης για κάθε επιμέρους δασμολογική ποσόστωση έχει θεσπιστεί και συμφωνηθεί από την Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου XXVIII της GATT του 1994 και, συνεπώς, η εν λόγω μεθοδολογία θα πρέπει να διατηρηθεί πλήρως ώστε να διασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή της.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για τις εν λόγω γεωργικές δασμολογικές ποσοστώσεις, τα άρθρα 184-188 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/20131308/20131 αποτελούν την αναγκαία νομική βάση για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων μόλις κατανεμηθούν με τον παρόντα κανονισμό. Για τις δασμολογικές ποσοστώσεις που καλύπτουν τα αλιευτικά, βιομηχανικά και ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, η διαχείριση διεξάγεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/20002. Οι εν λόγω ποσότητες των δασμολογικών ποσοστώσεων καθορίζονται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού και θα πρέπει επομένως να αντικατασταθούν από τις ποσότητες που καθορίζονται στο μέρος Β του παρατήματος του παρόντος κανονισμού.

(8)  Για τις εν λόγω γεωργικές δασμολογικές ποσοστώσεις, τα άρθρα 184-188 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/20131308/20131 αποτελούν την αναγκαία νομική βάση για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων μόλις κατανεμηθούν με τον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω διαχείριση πρέπει, συνεπώς, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το γεωργικό μοντέλο της Ένωσης, το οποίο βασίζεται στην πολυλειτουργικότητα της γεωργικής δραστηριότητας, με έμφαση επίσης στη ρητή αναγνώριση των μη εμπορικών πτυχών και στην αντιμετώπιση των αναγκών του κοινού στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιότητας των τροφίμων και της καλής μεταχείρισης των ζώων. Για τις δασμολογικές ποσοστώσεις που καλύπτουν τα αλιευτικά, βιομηχανικά και ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, η διαχείριση διεξάγεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/20002. Οι εν λόγω ποσότητες των δασμολογικών ποσοστώσεων καθορίζονται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού και θα πρέπει επομένως να αντικατασταθούν από τις ποσότητες που καθορίζονται στο μέρος Β του παρατήματος του παρόντος κανονισμού.

_________________

_________________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των παγιωμένων στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, και ορισμένων άλλων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, καθώς και με τον καθορισμό της μεθόδου τροποποίησης ή προσαρμογής των εν λόγω ποσοστώσεων και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1808/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 5 της 8.1.2000, σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των παγιωμένων στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, και ορισμένων άλλων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, καθώς και με τον καθορισμό της μεθόδου τροποποίησης ή προσαρμογής των εν λόγω ποσοστώσεων και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1808/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 5 της 8.1.2000, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει σκοπό να επισημάνει τις θεμελιώδεις αρχές της συμφωνίας για τη γεωργία στο πλαίσιο της GATT, ώστε να εφαρμοστούν και στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εν λόγω κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι διαπραγματεύσεις με τα θιγόμενα μέλη του ΠΟΕ θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την έκδοση του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για την τροποποίηση του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 όσον αφορά τις ποσότητες των κατανεμημένων δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών, οι οποίες καταδεικνύουν ότι συγκεκριμένοι παράγοντες που δεν ήταν προηγουμένως γνωστοί απαιτούν προσαρμογή της κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ίδια δυνατότητα θα πρέπει να προβλεφθεί στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές καθίστανται διαθέσιμες εκτός των εν λόγω διαπραγματεύσεων.

(9)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι διαπραγματεύσεις με τα θιγόμενα μέλη του ΠΟΕ θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την έκδοση του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για την τροποποίηση του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 όσον αφορά τις ποσότητες των κατανεμημένων δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα. Τα παραρτήματα αυτά θα πρέπει να τροποποιηθούν μόνο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν είτε εντός είτε εκτός του πλαισίου των διαπραγματεύσεων αυτών και οι οποίες καταδεικνύουν ότι συγκεκριμένοι παράγοντες που δεν ήταν προηγουμένως γνωστοί απαιτούν προσαρμογή της κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου αναθέτει αρμοδιότητες στην Επιτροπή με σκοπό την εφαρμογή ορισμένων από τις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να εναρμονιστούν με τα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η εναρμόνιση αυτή θα πρέπει να γίνει, όπου απαιτείται, μέσω ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή και με την εφαρμογή ορισμένων διαδικασιών που προβλέπονται στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή με τον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει να αντικατασταθούν από εξουσίες για την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

 

Το τμήμα των δασμολογικών ποσοστώσεων της Ένωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, καθορίζεται με την ακόλουθη διαδικασία:

 

(1)   το μερίδιο χρήσης της Ένωσης στις εισαγωγές σε ποσοστά καθορίζεται για κάθε επιμέρους δασμολογική ποσόστωση με βάση μια πρόσφατη αντιπροσωπευτική περίοδο τριών ετών·

 

(2)   το μερίδιο χρήσης της Ένωσης στις εισαγωγές – σε ποσοστό – εφαρμόζεται στον συνολικό όγκο των προβλεπόμενων δασμολογικών ποσοστώσεων προκειμένου να συναχθεί το μερίδιό της για μια συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση·

 

(3)   Για μεμονωμένες δασμολογικές ποσοστώσεις για τις οποίες δεν μπορεί να καταγραφεί συναλλαγή κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπευτικής περιόδου που ορίζεται στο σημείο 1, το μερίδιο της Ένωσης καθορίζεται, με τη διαδικασία του σημείου 2., βάσει του μεριδίου χρήσης της Ένωσης για τις εισαγωγές – σε ποσοστά – άλλης δασμολογικής ποσόστωσης με τον ίδιο ακριβώς ορισμό προϊόντος, ή στις αντίστοιχες δασμολογικές κλάσεις εκτός της δασμολογικής ποσόστωσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

διαγράφεται

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου αντικαθίσταται με το κείμενο που περιλαμβάνεται στο μέρος Β του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

 

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 4, για την τροποποίηση του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 για να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 4 για την τροποποίηση του μέρους Α του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, για να ληφθούν υπόψη τα εξής, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέπεια με την κοινή μεθοδολογία που έχει συμφωνηθεί από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδίως εξασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης, όπως αυτή συντίθεται μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα υπερβαίνει εκείνη που αντικατοπτρίζεται στο μερίδιο των εμπορικών ροών κατά τη διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου:

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σχετικές πληροφορίες που μπορεί να λάβει είτε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 είτε με άλλα μέσα.

β)  σχετικές πληροφορίες που μπορεί να λάβει είτε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 είτε από άλλες πηγές ενδιαφέροντος για μια συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου τροποποιείται ως εξής:

 

(1)   Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«2. Η απόφαση για την προσωρινή πλήρη ή μερική ανάκληση του δικαιώματος στις δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λαμβάνεται με εκτελεστικές πράξεις, μετά από κατάλληλες διαβουλεύσεις που διεξάγει η Επιτροπή με τη συγκεκριμένη δικαιούχο χώρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.»

 

(2)   Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, προκειμένου να τροποποιήσει τα παραρτήματα Ι έως VII:

 

α)   όταν οι τροποποιήσεις και τεχνικές προσαρμογές είναι αναγκαίες λόγω τροποποιήσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας ή των κωδίκων Tariċ·

 

β)   όταν απαιτούνται προσαρμογές λόγω:

 

- σύναψης από το Συμβούλιο συμφωνιών ή ανταλλαγών επιστολών στο πλαίσιο της GATT ή δυνάμει των συμβατικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Ένωση έναντι ορισμένων χωρών στο πλαίσιο της GATT ή

 

- παράτασης του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, όσον αφορά τα προϊόντα γιούτας και κοκοφοίνικα·

 

γ)  για την ένταξη αναπτυσσόμενων χωρών στους καταλόγους που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα IV και V, μετά από επίσημη αίτηση της υποψήφιας χώρας που παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις όσον αφορά τον έλεγχο γνησιότητας των εν λόγω προϊόντων·

 

δ)  όταν είναι αναγκαίες οι τροποποιήσεις και οι προσαρμογές των ορισμών για τα χειροποίητα προϊόντα και τα υφάσματα που υφαίνονται σε χειροκίνητους αργαλειούς καθώς και των υποδειγμάτων για τα πιστοποιητικά γνησιότητας,

 

1α.  Κάθε τροποποίηση του παραρτήματος Ι, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, η οποία προκύπτει από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση:

 

α)  διασφαλίζει τη συνοχή με την ενιαία μεθοδολογία που έχει συμφωνηθεί από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο, και ιδίως διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στην αγορά της Ένωσης, όπως αυτή συντίθεται μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν θα υπερβαίνει εκείνη που αντικατοπτρίζεται στο μερίδιο των εμπορικών ροών κατά τη διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου· και

 

β)  μπορεί επίσης να εγκριθεί προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι σχετικές πληροφορίες που ενδεχομένως θα λάβει η Επιτροπή είτε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 είτε από άλλες πηγές ενδιαφέροντος για μια συγκεκριμένη δασμολογική ποσόστωση».

 

(3)  Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή τελωνειακού κώδικα που συστάθηκε βάσει του άρθρου 285 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

 

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.».

 

(4)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 10α

 

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση αυτή ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.

 

3.  Η εκχώρηση εξουσιών που προβλέπεται στο άρθρο 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εκχώρηση εξουσιών που προορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Με την ανάκληση δεν θίγονται οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν τεθεί σε ισχύ ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

 

(5)  Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το μέρος Β του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο [4] ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(2)  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση αυτή ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016.

(4)  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας [δύο μηνών] από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά [έναν μήνα] με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(6)  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας [δύο μηνών] από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά [δύο μήνες] με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα άρθρα 1 και 2 εφαρμόζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με μια συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, από τις 30 Μαρτίου 2019.

Το άρθρο 1 και το άρθρο 3α νέο παράγραφος 5 εφαρμόζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με μια συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, από τις 30 Μαρτίου 2019.

(Η αρίθμηση των άρθρων δεν είναι σωστή στην πρόταση της Επιτροπής. Υπάρχουν εκ παραδρομής δύο άρθρα με αριθμό 4)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 29 Μαρτίου 2017, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), της οποίας είναι σήμερα κράτος μέλος. Αναμένεται συνεπώς ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ στις 30 Μαρτίου 2019. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να εξεταστεί η κατανομή των αντίστοιχων δασμολογικών ποσοστώσεων της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου που περιλαμβάνονται στον πίνακα παραχωρήσεων και δεσμεύσεων ΠΟΕ της ΕΕ που έχει προσαρτηθεί στην ΓΣΔΕ του 1994.

Η ΕΕ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ προκειμένου να τροποποιήσει τον πίνακα του ΠΟΕ που περιέχει τους όγκους των δασμολογικών ποσοστώσεων. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν με συμφωνία προτού το Ηνωμένο Βασίλειο διαγραφεί από τον πίνακα ΠΟΕ της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, η ΕΕ μπορεί παρ’ όλα αυτά να προβεί στην κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων με την τροποποίηση των δασμολογικών παραχωρήσεων του ΠΟΕ και ότι η Επιτροπή διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις της ΕΕ όσον αφορά το άνοιγμα και την εφαρμογή των σχετικών δασμολογικών ποσοστώσεων.

Η πρόταση αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο οι δασμολογικές ποσοστώσεις που προβλέπονται στον πίνακα παραχωρήσεων και δεσμεύσεων ΠΟΕ της ΕΕ θα κατανεμηθούν αναλογικά μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Παρέχει επίσης στην Επιτροπή την εξουσία να τροποποιεί την εν λόγω κατανομή με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, εφόσον καταστεί αναγκαίο μετά τις συμφωνίες που συνήφθησαν μεταγενέστερα με τρίτες χώρες. Πρόκειται για δασμολογικές ποσοστώσεις για γεωργικά και μη γεωργικά προϊόντα.

Η εισηγήτρια συμφωνεί με το γενικό πνεύμα και τους στόχους της πρότασης, καθώς η ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να μην διαταραχθεί το εμπόριο με τις τρίτες χώρες μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ καθώς και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύναψη κατάλληλων συμφωνιών με τρίτες χώρες εγκαίρως. Ωστόσο, η εισηγήτρια προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις της πρότασης, όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

Πρώτον, για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να κατοχυρωθεί στο διατακτικό του κανονισμού, και όχι μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις, η μεθοδολογία που αποτελεί τη βάση της κατανομής των υφιστάμενων δασμολογικών ποσοστώσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Δεύτερον, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί περαιτέρω το πεδίο της ανάθεσης εξουσιών στην Επιτροπή, όπως προβλέπεται επί του παρόντος βάσει του άρθρου 3.

Τέλος, στην παρούσα έκθεση εξετάζεται ένα ζήτημα που η εισηγήτρια θεωρεί ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε εξετάσει άμεσα στην πρόταση. Συγκεκριμένα, η πρόταση προβλέπει εξουσιοδότηση που θα έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000(1). Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, βάσει μιας νομοθετικής πράξης, δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την τροποποίηση άλλης νομοθετικής πράξης (δηλαδή ότι για την τροποποίηση μιας άλλης νομοθετικής πράξης η εξουσιοδότηση πρέπει να περιλαμβάνεται σε αυτή). Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000, παρά τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν μεταγενέστερα, ιδίως στην παράγραφο 27 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13 Απριλίου 2016(2), δεν ευθυγραμμίστηκε με τις διατάξεις των άρθρων 290 και 291 της ΣΛΕΕ. Για παράδειγμα, όλες οι σημαντικές νομοθετικές πράξεις στον τομέα της εμπορικής πολιτικής έχουν ευθυγραμμιστεί με τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις ήδη από το 2014, με τους κανονισμούς Omnibus I(3) και Trade Omnibus II(4). Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια κρίνει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να ενσωματωθεί στον ισχύοντα κανονισμό η ευθυγράμμιση με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000.

Επιπλέον, λόγω της γενικής αβεβαιότητας όσον αφορά τη διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, η ανάθεση εξουσιών θα πρέπει, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, να έχει διάρκεια που μπορεί να παραταθεί.

(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των παγιωμένων στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, και ορισμένων άλλων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, καθώς και με τον καθορισμό της μεθόδου τροποποίησης ή προσαρμογής των εν λόγω ποσοστώσεων και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1808/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 5 της 8.1.2000, σ. 1).

(2)

Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1-14).

(3)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 37/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2014, για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων (ΕΕ L 18 της 21.1.2014, σ. 1-51).

(4)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 38/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά την ανάθεση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων (ΕΕ L 18 της 21.1.2014, σ. 52–69)


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (24.10.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Matt Carthy

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις αποτελούν βασικό μέσο για τη διαχείριση και τον έλεγχο του εξωτερικού ανταγωνισμού στον αγροδιατροφικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον περιορισμό των εισαγωγών σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο ποσοστώσεων, σε συνδυασμό με ένα μη ελκυστικό δασμολογικό επίπεδο εκτός ποσόστωσης, οι ευαίσθητοι ή ευάλωτοι εγχώριοι τομείς προστατεύονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Το μέσο αυτό είθισται να χρησιμοποιείται τόσο στο πολυμερές πλαίσιο του ΠΟΕ όσο και στο διμερές πλαίσιο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ).

Με την πάροδο των ετών, ο αριθμός των δασμολογικών ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΟΕ αυξήθηκε, ώστε να αντικατοπτρίζει ιδίως την αντιστάθμιση που προέκυψε από τις διευρύνσεις της ΕΕ ή από τη διευθέτηση εμπορικών διαφορών (π.χ. ορμόνες του βοείου κρέατος, κατεψυγμένα τεμάχια κοτόπουλου χωρίς κόκαλα). Η επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την ΕΕ οδηγεί στην ανάγκη να ανασυνταχθεί στο σύνολό του ο κατάλογος των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΠΟΕ μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική χρήση τους από τα δύο μέρη. Η έλλειψη ανακατανομής βάσει σαφούς και αντικειμενικής μεθοδολογίας θα μπορούσε να κατακλύσει τις αγορές, να δημιουργήσει εκτροπή του εμπορίου των εγχώριων προϊόντων και, σε τελική ανάλυση, να επηρεάσει τις τιμές που λαμβάνουν οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα για το προϊόν τους.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι τα γεωργικά προϊόντα κυριαρχούν στον κατάλογο της ΕΕ σε 87 δασμολογικές ποσοστώσεις, με τα κρέατα, τα σιτηρά και τα γαλακτοκομικά προϊόντα να αντιπροσωπεύουν τους τρεις υψηλότερους αριθμούς ποσοστώσεων. Τούτο καταδεικνύει πόσο ευαίσθητοι είναι αυτοί και άλλοι τομείς της γεωργίας στον ανταγωνισμό, καθώς και την ανάγκη ο παρών κανονισμός να ρυθμίσει με δίκαιο και ακριβή τρόπο την ανακατανομή.

Όσον αφορά την κατανομή, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολουθεί τη μεθοδολογία που συμφωνήθηκε από κοινού με το ΗΒ για την εξέταση του μεριδίου χρήσης για κάθε ποσόστωση. Ο εισηγητής συμφωνεί ότι, η κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων με βάση τον υπολογισμό του μεριδίου κάθε μέρους στις εισαγωγές, στο πλαίσιο μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου 2013-2015, συνιστά έναν λογικό και αντικειμενικό τρόπο αντιμετώπισης της παρούσας κατάστασης. Χωρίς να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη μεθοδολογία, ο εισηγητής προτείνει μια τροποποίηση που τονίζει ότι η εφαρμογή του μεριδίου χρήσης πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την προγραμματισμένη δασμολογική ποσόστωση, ανεξάρτητα από τυχόν ποσοστώσεις που δεν εξαντλήθηκαν.

Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας αυτής, η Επιτροπή προτείνει την κίνηση διαδικασίας βάσει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994, για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των μελών του ΠΟΕ που είναι κύριοι προμηθευτές, έχουν ουσιαστικό συμφέρον για επαναδιαπραγμάτευση ή κατέχουν δικαιώματα αρχικής διαπραγμάτευσης. Για τη διαδικασία αυτή, ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας να τονιστεί ότι η εντολή διαπραγμάτευσης δεν καλύπτει επ’ ουδενί την επαναδιαπραγμάτευση των γενικών όρων πρόσβασης ούτε την αύξηση του συνολικού όγκου. Τούτο θα πρέπει ασφαλώς να περιλαμβάνει την ανάγκη διατήρησης της τρέχουσας ισορροπίας, για παράδειγμα, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η περιορισμένη δυνατότητα μεταφοράς μεταξύ του συστήματος βοείου κρέατος εκλεκτής ποιότητας και της αυτόνομης ποσόστωσης για το βόειο κρέας.

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η φύση των εν λόγω διαπραγματεύσεων, καθώς και η αβεβαιότητα όσον αφορά την πραγματική ημερομηνία και τους όρους αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, συνεπάγονται ενδεχομένως ανάγκη τροποποίησης του καταμερισμού των παραχωρήσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τούτο θα συμβεί οπωσδήποτε. Ελλείψει οποιασδήποτε άλλης λύσης σχετικά με τη δέσμευση να αποφευχθεί η δημιουργία δυσπροσπέλαστων συνόρων για το νησί της Ιρλανδίας, το ΗΒ και η ΕΕ συμφώνησαν ότι η Βόρεια Ιρλανδία θα παραμείνει σε «πλήρη ευθυγράμμιση» με την Ενιαία Αγορά και την Τελωνειακή Ένωση της ΕΕ. Πρόκειται για την αποκαλούμενη πρόταση «Backstop». Στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστεί πλήρης ανακατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού, για να ληφθούν υπόψη τα εμπορεύματα που λαμβάνουν άδεια ή εισάγονται από τη Βόρεια Ιρλανδία.

Μπορεί επίσης να υπάρξει ανάγκη αναζήτησης νέων δεδομένων για την ανακατανομή, όπου, για παράδειγμα, τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα που ελήφθησαν κατά την περίοδο αναφοράς 2013-2015 προκάλεσαν διαταραχές στο εμπόριο με συγκεκριμένο εταίρο του ΠΟΕ, γεγονός που σημαίνει ότι οι πληροφορίες δεν αντικατοπτρίζουν ορθά την πραγματικότητα.

Τέλος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το μερίδιο χρήσης των δασμολογικών ποσοστώσεων του ΗΒ είναι τόσο χαμηλό, ώστε ο καταμερισμός ποσοστώσεων σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία να οδηγήσει στη δημιουργία ακόμη χαμηλότερων δασμολογικών ποσοστώσεων, οι εταίροι του ΠΟΕ θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι δεν αιτιολογείται η πραγματοποίηση χωριστής αποστολής.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι, για να ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω, οι τροποποιήσεις θα συνεπάγονται πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν εξαιρετικά ευαίσθητους γεωργικούς τομείς.

Για τους λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να διαθέτει απεριόριστη διακριτική ευχέρεια για την τροποποίηση του επιμερισμού των δασμολογικών ποσοστώσεων, χωρίς να χρειάζεται να λάβει τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου, όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και να πραγματοποιείται νομοθετικός έλεγχος. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μόνον εφόσον έχει συναφθεί διεθνής συμφωνία, δεδομένου ότι σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ούτως ή άλλως η συγκατάθεση του Κοινοβουλίου. Για κάθε άλλη τροποποίηση της κατανομής, ο εισηγητής επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει της διαδικασίας που υπαγορεύουν οι Συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα έχει συνέπειες στις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης με τρίτα μέρη, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του οποίου είναι αρχικά μέλη.

(2)  Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα έχει συνέπειες στις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης με τρίτα μέρη, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του οποίου είναι αρχικά μέλη. Καθώς η διαδικασία αυτή θα βρίσκεται σε εξέλιξη ταυτόχρονα με τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, και λαμβανομένου υπόψη του μεριδίου που προορίζεται για τον γεωργικό τομέα στο ΠΔΠ, ο εν λόγω τομέας ενδέχεται να εκτεθεί σε μεγάλο βαθμό και, ως εκ τούτου, θα χρειαστούν προσεκτικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT), που υπεγράφη το 1947 στη Γενεύη, και της Συμφωνίας για την Ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), που υπεγράφη στο Μαρακές το 1994, η Ένωση και τα κράτη μέλη της ενεργούν δυνάμει των άρθρων 207 (κοινή εμπορική πολιτική), 217 και 218 (διεθνείς συμφωνίες) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5.2.2).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)   Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η εν λόγω κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που αποτελούν μέρος του πίνακα παραχωρήσεων και δεσμεύσεων της Ένωσης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 («GATT του 1994»). Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών επαφών, να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα μέλη του ΠΟΕ που έχουν κύριο ή ουσιώδες συμφέρον του κύριου προμηθευτή ή κατέχουν αρχικό διαπραγματευτικό δικαίωμα σε σχέση με καθεμία από τις εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις.

(4)   Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η εν λόγω κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που αποτελούν μέρος του πίνακα παραχωρήσεων και δεσμεύσεων της Ένωσης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 («GATT του 1994»). Ως εκ τούτου, η Ένωση θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών επαφών, να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα μέλη του ΠΟΕ που έχουν κύριο ή ουσιώδες συμφέρον του κύριου προμηθευτή ή κατέχουν αρχικό διαπραγματευτικό δικαίωμα σε σχέση με καθεμία από τις εν λόγω δασμολογικές ποσοστώσεις. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις θα πρέπει να παραμείνουν περιορισμένες όσον αφορά το πεδίο τους και κατ’ ουδένα τρόπο να επεκταθούν σε επαναδιαπραγμάτευση των γενικών όρων πρόσβασης ούτε του βαθμού πρόσβασης των προϊόντων στην αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που επιβάλλονται στη διαδικασία αυτή με τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, είναι πιθανό να μην έχουν συναφθεί συμφωνίες με όλα τα οικεία μέλη του ΠΟΕ σε σχέση με το σύνολο των δασμολογικών ποσοστώσεων την ημερομηνία κατά την οποία ο πίνακας παραχωρήσεων και δεσμεύσεων της Ένωσης έναντι του ΠΟΕ για το εμπόριο αγαθών θα παύσει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενόψει της ανάγκης να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και η συνεχής ομαλή λειτουργία των εισαγωγών στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων στην Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αναγκαίο η Ένωση να μπορεί να προβεί μονομερώς στην κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του άρθρου XXVIII της GATT του 1994.

(5)  Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των προθεσμιών που επιβάλλονται στη διαδικασία αυτή με τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και δεδομένου ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων εξακολουθεί να είναι ασαφές, είναι πιθανό να μην έχουν συναφθεί συμφωνίες με όλα τα οικεία μέλη του ΠΟΕ σε σχέση με το σύνολο των δασμολογικών ποσοστώσεων την ημερομηνία κατά την οποία ο πίνακας παραχωρήσεων και δεσμεύσεων της Ένωσης έναντι του ΠΟΕ για το εμπόριο αγαθών θα παύσει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενόψει της ανάγκης να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, και ιδίως η προστασία των καταναλωτών και η ευημερία των αγροτών, καθώς και η συνεχής ομαλή λειτουργία των εισαγωγών στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων στην Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αναγκαίο η Ένωση να μπορεί να προβεί μονομερώς στην κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του άρθρου XXVIII της GATT του 1994. Ειδικότερα για το μέρος που αφορά την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές ως προς την κατανομή που θα αποφασιστεί, το εν λόγω μέτρο θα υποβληθεί προς εξέταση στο όργανο επίλυσης διαφορών (ΟΕΔ) του ΠΟΕ, εξασφαλίζοντας ότι τα υπογράφοντα κράτη συμμορφώνονται προς τους νέους πολυμερείς κανόνες, χωρίς όμως αυτό να εμποδίζει εν τω μεταξύ την εφαρμογή της δασμολογικής ποσόστωσης που καθορίζεται μονομερώς από την Ένωση.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη μέθοδος: Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να καθοριστεί το ποσοστό χρήσης του Ηνωμένου Βασιλείου για κάθε επιμέρους δασμολογική ποσόστωση. Το ποσοστό χρήσης, εκφρασμένο ως ποσοστό, είναι το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου επί των συνολικών εισαγωγών της Ένωσης στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εντός πρόσφατης αντιπροσωπευτικής τριετούς περιόδου. Αυτό το ποσοστό χρήσης θα πρέπει τότε να εφαρμοστεί στον συνολικό όγκο των προγραμματισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων προκειμένου να συναχθεί το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου για μια δεδομένη δασμολογική ποσόστωση. Το μερίδιο της Ένωσης θα αποτελείται έτσι από το υπόλοιπο της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός όγκος δεδομένης δασμολογικής ποσόστωσης δεν μεταβάλλεται (δηλαδή όγκος ΕΕ-27 = σημερινός όγκος ΕΕ-28 – όγκος Ηνωμένου Βασιλείου). Τα σχετικά στοιχεία αναμένεται να αντληθούν από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων της Επιτροπής.

(6)  Θα πρέπει, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί η ακόλουθη μέθοδος: Σε πρώτη φάση, θα πρέπει να καθοριστεί το ποσοστό χρήσης του Ηνωμένου Βασιλείου για κάθε επιμέρους δασμολογική ποσόστωση. Το ποσοστό χρήσης, εκφρασμένο ως ποσοστό, είναι το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου επί των συνολικών εισαγωγών της Ένωσης στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εντός πρόσφατης αντιπροσωπευτικής τριετούς περιόδου. Αυτό το ποσοστό χρήσης θα πρέπει τότε να εφαρμοστεί στον συνολικό όγκο των προγραμματισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων, λαμβανομένων υπόψη όσων ενδεχομένως δεν έχουν εξαντληθεί, προκειμένου να συναχθεί το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου για μια δεδομένη δασμολογική ποσόστωση. Το μερίδιο της Ένωσης θα αποτελείται έτσι από το υπόλοιπο της εν λόγω δασμολογικής ποσόστωσης. Αυτό σημαίνει ότι ο συνολικός όγκος δεδομένης δασμολογικής ποσόστωσης δεν μεταβάλλεται (δηλαδή όγκος ΕΕ-27 = σημερινός όγκος ΕΕ-28 – όγκος Ηνωμένου Βασιλείου). Τα σχετικά στοιχεία αναμένεται να αντληθούν από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων της Επιτροπής.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Η μεθοδολογία για το μερίδιο χρήσης κάθε επιμέρους δασμολογικής ποσόστωσης έχει θεσπιστεί και συμφωνηθεί από την Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου XXVIII της GATT του 1994 και, συνεπώς, η μεθοδολογία που έχει θεσπιστεί και συμφωνηθεί θα πρέπει να διατηρηθεί πλήρως, έτσι ώστε να διασφαλιστεί συνεπής εφαρμογή της μεθοδολογίας.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για τις εν λόγω γεωργικές δασμολογικές ποσοστώσεις, τα άρθρα 184-188 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/20131 αποτελούν την αναγκαία νομική βάση για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων μόλις κατανεμηθούν με τον παρόντα κανονισμό. Για τις δασμολογικές ποσοστώσεις που καλύπτουν τα αλιευτικά, βιομηχανικά και ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, η διαχείριση διεξάγεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/20002. Οι εν λόγω ποσότητες των δασμολογικών ποσοστώσεων καθορίζονται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού και θα πρέπει επομένως να αντικατασταθούν από τις ποσότητες που καθορίζονται στο μέρος Β του παρατήματος του παρόντος κανονισμού.

(8)  Για τις εν λόγω γεωργικές δασμολογικές ποσοστώσεις, τα άρθρα 184-188 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/20131 αποτελούν την αναγκαία νομική βάση για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων μόλις κατανεμηθούν με τον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω διαχείριση πρέπει, συνεπώς, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο, με βάση την πολυλειτουργικότητα της γεωργικής δραστηριότητας, με έμφαση επίσης στη ρητή αναγνώριση των μη εμπορικών πτυχών και στην αντιμετώπιση των αναγκών του κοινού στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιότητας των τροφίμων και της καλής μεταχείρισης των ζώων. Για τις δασμολογικές ποσοστώσεις που καλύπτουν τα αλιευτικά, βιομηχανικά και ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, η διαχείριση διεξάγεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/20002. Οι εν λόγω ποσότητες των δασμολογικών ποσοστώσεων καθορίζονται στο παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού και θα πρέπει επομένως να αντικατασταθούν από τις ποσότητες που καθορίζονται στο μέρος Β του παρατήματος του παρόντος κανονισμού.

_________________

_________________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των παγιωμένων στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, και ορισμένων άλλων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, καθώς και με τον καθορισμό της μεθόδου τροποποίησης ή προσαρμογής των εν λόγω ποσοστώσεων και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1808/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 5 της 8.1.2000, σ. 1).

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των παγιωμένων στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, και ορισμένων άλλων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, καθώς και με τον καθορισμό της μεθόδου τροποποίησης ή προσαρμογής των εν λόγω ποσοστώσεων και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1808/95 του Συμβουλίου (ΕΕ L 5 της 8.1.2000, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει σκοπό να υπενθυμίσει τις θεμελιώδεις αρχές της συμφωνίας για τη γεωργία στο πλαίσιο της GATT, ώστε να εφαρμοστούν επίσης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εν λόγω κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι διαπραγματεύσεις με τα θιγόμενα μέλη του ΠΟΕ θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την έκδοση του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για την τροποποίηση του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 όσον αφορά τις ποσότητες των κατανεμημένων δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών, οι οποίες καταδεικνύουν ότι συγκεκριμένοι παράγοντες που δεν ήταν προηγουμένως γνωστοί απαιτούν προσαρμογή της κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ίδια δυνατότητα θα πρέπει να προβλεφθεί στην περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές καθίστανται διαθέσιμες εκτός των εν λόγω διαπραγματεύσεων.

(9)  Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι διαπραγματεύσεις με τα θιγόμενα μέλη του ΠΟΕ θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την έκδοση του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή για την τροποποίηση του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 όσον αφορά τις ποσότητες των κατανεμημένων δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα. Αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί ή χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να ληφθούν είτε εντός του πλαισίου των διαπραγματεύσεων αυτών είτε εκτός και οι οποίες καταδεικνύουν ότι συγκεκριμένοι παράγοντες που δεν ήταν προηγουμένως γνωστοί απαιτούν προσαρμογή της κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α)   Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ληφθούν σημαντικές πληροφορίες, βάσει των οποίων απαιτείται προσαρμογή της κατανομής των δασμολογικών ποσοστώσεων, διάφορη της σύναψης διεθνούς συμφωνίας, η Επιτροπή τηρεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 207 παράγραφος 4 και στο άρθρο 218 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση θα έχει αντίκτυπο στις σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ένωσης με τρίτες χώρες οι οποίες είναι τώρα μέρη διμερών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου για τους οικονομικούς φορείς και να αποφύγει πλεονασματικές δασμολογικές ποσοστώσεις που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την αγορά της ΕΕ των 27.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 4, για την τροποποίηση του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 για να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 4, για την τροποποίηση του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού και του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000, φροντίζοντας, παράλληλα, να μη διευρυνθεί το υφιστάμενο επίπεδο πρόσβασης στην αγορά, για να ληφθούν υπόψη τα εξής:

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο [4] ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(2)  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο [2] ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016.

(4)  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης η Επιτροπή συμβουλεύεται τους εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας [δύο μηνών] από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά [έναν μήνα] με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

(6)  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας [δύο μηνών] από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά [έναν μήνα/ή όπως ζητηθεί, αλλά κατά 40 εργάσιμες μέρες το μέγιστο] με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

31.5.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

31.5.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Matt Carthy

4.7.2018

Ημερομηνία έγκρισης

22.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Flack

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κατανομή των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα ΠΟΕ της Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

22.5.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

31.5.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

0

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Ημερομηνία κατάθεσης

8.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου