Izvješće - A8-0361/2018Izvješće
A8-0361/2018

IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000

8.11.2018 - (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD)) - ***I

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestiteljica: Godelieve Quisthoudt-Rowohl


Postupak : 2018/0158(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0361/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0361/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Redovni zakonodavni postupak prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0312),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0202/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0361/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije utjecat će na odnose Ujedinjene Kraljevine i Unije s trećim stranama, posebno u kontekstu Svjetske trgovinske organizacije (WTO) u kojoj su obje izvorno članice.

(2)  Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije utjecat će na odnose Ujedinjene Kraljevine i Unije s trećim stranama, posebno u kontekstu Svjetske trgovinske organizacije (WTO) u kojoj su obje izvorno članice. Budući da će se taj proces odvijati istodobno kad i pregovori o višegodišnjem financijskom okviru (VFO), i uzimajući u obzir udio namijenjen za poljoprivredni sektor u VFO-u, taj bi sektor u velikoj mjeri mogao biti izložen opasnosti te će zbog toga biti potreban određeni stupanj opreza tijekom tih pregovora.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Amendement

(4)   Prema pravilima WTO-a carinske kvote koje su dio rasporeda koncesija i obveza Unije trebale bi se raspodijeliti u skladu s člankom XXVIII. Općeg Sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. („GATT-a iz 1994.”). Unija bi stoga nakon dovršetka preliminarnih kontakata trebala stupiti u pregovore s članicama WTO-a koje imaju najveći ili znatan interes u snabdijevanju ili pravo početnih pregovora za svaku od tih carinskih kvota.

(4)   Prema pravilima WTO-a carinske kvote koje su dio rasporeda koncesija i obveza Unije trebale bi se raspodijeliti u skladu s člankom XXVIII. Općeg Sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. („GATT-a iz 1994.”). Unija bi stoga nakon dovršetka preliminarnih kontakata trebala stupiti u pregovore s članicama WTO-a koje imaju najveći ili znatan interes u snabdijevanju ili pravo početnih pregovora za svaku od tih carinskih kvota. Ti bi pregovori trebali ostati ograničeni u pogledu područja primjene te ni na koji način ne bi trebali obuhvaćati ponovno pregovaranje o općim uvjetima ili stupnju pristupa proizvodâ tržištu Unije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Stoga bi se trebala primijeniti sljedeća metodologija: Prvo bi za svaku carinsku kvotu trebalo utvrditi udio u iskorištenosti za Ujedinjenu Kraljevinu. Udio u iskorištenosti (izražen kao postotak) jest udio koji je Ujedinjena Kraljevina imala u ukupnom uvozu EU-a za tu carinsku kvotu u nedavnom trogodišnjem reprezentativnom razdoblju. Taj udio u iskorištenosti tada bi se trebao primijeniti na cjelokupnu količinu carinskih kvota iz rasporeda kako bi se dobio udio Ujedinjene Kraljevine u određenoj carinskoj kvoti. Udio Unije tada bi se sastojao od preostalog dijela dotične carinske kvote. To znači da bi ukupna količina određene carinske kvote ostala nepromijenjena (tj. količina za EU-27 = trenutačna količina za EU-28 – količina za Ujedinjenu Kraljevinu). Podaci za izračun trebali bi se izlučiti iz odgovarajućih baza podataka Komisije.

(6)  Stoga bi se trebala primijeniti sljedeća metodologija: Prvo bi za svaku carinsku kvotu trebalo utvrditi udio u iskorištenosti za Ujedinjenu Kraljevinu. Udio u iskorištenosti (izražen kao postotak) jest udio koji je Ujedinjena Kraljevina imala u ukupnom uvozu EU-a za tu carinsku kvotu u nedavnom trogodišnjem reprezentativnom razdoblju. Taj udio u iskorištenosti tada bi se trebao primijeniti na cjelokupnu količinu carinskih kvota iz rasporeda, uzimajući u obzir svako nedovoljno ispunjenje kvota, kako bi se dobio udio Ujedinjene Kraljevine u određenoj carinskoj kvoti. Udio Unije tada bi se sastojao od preostalog dijela dotične carinske kvote. To znači da bi ukupna količina određene carinske kvote ostala nepromijenjena (tj. količina za EU-27 = trenutačna količina za EU-28 – količina za Ujedinjenu Kraljevinu). Podaci za izračun trebali bi se izlučiti iz odgovarajućih baza podataka Komisije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Unija i Ujedinjena Kraljevina utvrdile su i dogovorile metodologiju za udio u iskorištenosti za svaku pojedinačnu carinsku kvotu, u skladu s uvjetima članka 28. GATT-a iz 1994., te bi stoga tu metodologiju trebalo u potpunosti zadržati radi jamčenja njezine dosljedne primjene.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Za dotične carinske kvote koje se odnose na poljoprivredne proizvode pravna osnova za upravljanje carinskim kvotama nakon njihove raspodjele prema ovoj Uredbi predviđena je u člancima od 184. do 188. Uredbe (EU) br. 1308/20131. Carinskim kvotama koje se odnose na poljoprivredne, industrijske i određene obrađene poljoprivredne proizvode upravlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 32/20002. Dotične količine carinskih kvota utvrđuju se u Prilogu I. te uredbe, koji bi stoga trebalo zamijeniti količinama utvrđenima u dijelu B Priloga ovoj Uredbi.

(8)  Za dotične carinske kvote koje se odnose na poljoprivredne proizvode pravna osnova za upravljanje carinskim kvotama nakon njihove raspodjele prema ovoj Uredbi predviđena je u člancima od 184. do 188. Uredbe (EU) br. 1308/20131.  To upravljanje stoga se mora izvršavati u skladu s poljoprivrednim modelom Unije na temelju multifunkcionalnosti poljoprivredne aktivnosti s naglaskom i na izričitom priznavanju nekomercijalnih razmatranja i zadovoljavanju potreba javnosti u području sigurnosti hrane, zaštite okoliša, kvalitete hrane i dobrobiti životinja. Carinskim kvotama koje se odnose na poljoprivredne, industrijske i određene obrađene poljoprivredne proizvode upravlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 32/20002. Dotične količine carinskih kvota utvrđuju se u Prilogu I. te uredbe, koji bi stoga trebalo zamijeniti količinama utvrđenima u dijelu B Priloga ovoj Uredbi.

_________________

_________________

1 Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

1 Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 32/2000 od 17. prosinca 1999. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice određenih GATT-om i određenim carinskim kvotama Zajednice i o utvrđivanju detaljnih pravila za usklađivanje kvota, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1808/95 (SL L 5, 8.1.2000., str. 1.).

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 32/2000 od 17. prosinca 1999. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice određenih GATT-om i određenim carinskim kvotama Zajednice i o utvrđivanju detaljnih pravila za usklađivanje kvota, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1808/95 (SL L 5, 8.1.2000., str. 1.).

Obrazloženje

U izmjeni se upućuje na temeljna načela Sporazuma o poljoprivredi u GATT-u kako bi ih se primjenjivalo i u izradi i provedbi te raspodjele carinskih kvota.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Uzimajući u obzir da će se pregovori s predmetnim članicama WTO-a odvijati istovremeno s redovnim zakonodavnim postupkom za donošenje ove Uredbe, primjereno je Komisiji delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi izmjene Priloga ovoj Uredbi i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 32/2000 u pogledu količina raspodijeljenih carinskih kvota koje su u njemu popisane, kako bi se u obzir uzeli sporazumi koji su u međuvremenu sklopljeni ili relevantne informacije koje je Komisija eventualno primila u kontekstu tih pregovora, a koje upućuju na to da je zbog određenih prethodno nepoznatih čimbenika potrebno prilagoditi carinske kvote između Unije i Ujedinjene Kraljevine. Istu bi mogućnost trebalo predvidjeti i ako takve informacije postanu dostupne izvan konteksta pregovora.

(9)  Uzimajući u obzir da će se pregovori s predmetnim članicama WTO-a odvijati istovremeno s redovnim zakonodavnim postupkom za donošenje ove Uredbe, primjereno je Komisiji delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi izmjene Priloga ovoj Uredbi i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 32/2000 u pogledu količina raspodijeljenih carinskih kvota koje su u njemu popisane. Te priloge trebalo bi izmijeniti samo kako bi se u obzir uzeli međunarodni sporazumi koji su u međuvremenu sklopljeni ili relevantne informacije koje je Komisija eventualno primila bilo u kontekstu tih pregovora bilo izvan njih, a koje upućuju na to da je zbog određenih prethodno nepoznatih čimbenika potrebno prilagoditi carinske kvote između Unije i Ujedinjene Kraljevine.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Uredbom Vijeća (EZ) br. 32/2000 Komisiji se dodjeljuju ovlasti za provedbu nekih odredbi te Uredbe. Slijedom stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona, potrebno je te ovlasti uskladiti s člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). To bi usklađivanje trebalo učiniti, prema potrebi, dodjelom delegiranih ovlasti Komisiji i primjenom određenih postupaka iz Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća. U tu svrhu, provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji tom Uredbom trebaju se zamijeniti ovlastima za donošenje delegiranih i provedbenih akata.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Dio carinskih kvota Unije kako je utvrđeno u članku 1. određuje se primjenom sljedećeg postupka:

 

(1)   utvrđuje se udio iskorištenosti uvoza Unije, u postocima, za svaku carinsku kvotu, u nedavnom trogodišnjem reprezentativnom razdoblju;

 

(2)   udio iskorištenosti uvoza Unije, u postocima, primjenjuje se na cjelokupnu količinu carinskih kvota iz rasporeda kako bi se dobio udio u količini određene carinske kvote;

 

(3)   umjesto svake carinske kvote za koju se ne može zabilježiti trgovina tijekom reprezentativnog razdoblja kako je utvrđeno u točki 1., utvrđuje se udio Unije tako da se slijedi postupak utvrđen u točki 2. na temelju udjela iskorištenosti uvoza Unije, u postocima, druge carinske kvote s istim opisom proizvoda ili odgovarajuće tarifne linije izvan te carinske kvote.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Briše se.

Prilog I. Uredbi Vijeća (EZ) br. 32/2000 zamjenjuje se tekstom iz dijela B Priloga ovoj Uredbi.

 

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 4. radi izmjene Priloga ovoj Uredbi i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 32/2000 kako bi se uzelo u obzir sljedeće:

Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 4. radi izmjene dijela A Priloga ovoj Uredbi kako bi se u uzelo u obzir sljedeće i istodobno osigurala dosljednost sa zajedničkom metodologijom oko koje se usuglasila s Ujedinjenom Kraljevinom te osobito osiguralo da pristup tržištu Unije kako je sastavljen nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine ne premašuje onaj koji se odražava u udjelu trgovinskih tokova tijekom reprezentativnog razdoblja:

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  relevantne informacije koje je eventualno primila u kontekstu pregovora u skladu s člankom XXVIII. Općeg Sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. ili na drugi način.

(b)  relevantne informacije koje je eventualno primila u kontekstu pregovora u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. ili iz drugih izvora s interesom za određenu carinsku kvotu.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Uredba Vijeća (EZ) br. 32/2000 mijenja se kako slijedi:

 

(1)   u članku 6. stavak 2. zamjenjuje se kako slijedi:

 

„2. Odluka o privremenom ukidanju, u cijelosti ili djelomično, prava na carinske kvote iz stavka 1. usvaja se provedbenim aktima, nakon prikladnih prethodnih konzultacija Komisije i dotične zemlje korisnice. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 10. stavka 2.”

 

(2)   U članku 9. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

 

„1. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 10.a radi izmjene priloga od I. do VII.:

 

(a)   ako su izmjene, kao i tehničke prilagodbe, potrebne zbog promjena u kombiniranoj nomenklaturi i oznakama TARIC-a;

 

(b)   ako su izmjene potrebne zbog:

 

– sklapanja sporazuma Vijeća ili razmjene pisama u okviru GATT-a ili pridržavanja ugovornih obveza Unije prema pojedinim zemljama u okviru GATT-a, ili

 

– proširenja režima općih carinskih povlastica za jutu i proizvode od kokosovih vlakana;

 

(c)  radi dodavanja zemalja u razvoju na popise iz priloga IV. i V. na službeni zahtjev zemlje podnositeljice zahtjeva, a koja nudi potrebna jamstva za provjeru autentičnosti tih proizvoda;

 

(d)  ako su potrebne izmjene te prilagodbe definicijama za ručno izrađene proizvode i ručno tkane materijale, kao i primjercima potvrda o autentičnosti;

 

1.a  Svaka izmjena Priloga I., kako je utvrđeno u stavku 1., koja je nastala zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije:

 

(a)  jamči dosljednost sa zajedničkom metodologijom oko koje se usuglasila s Ujedinjenom Kraljevinom i osobito jamči da pristup tržištu Unije kako je sastavljen nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine ne premašuje onaj koji se odražava u udjelu trgovinskih tokova tijekom reprezentativnog razdoblja; i

 

(b)  može se donijeti i kako bi se u obzir uzele relevantne informacije koje je Komisija eventualno primila u kontekstu pregovora u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. ili iz drugih izvora s interesom za određenu carinsku kvotu”.

 

(3)  članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

 

„1. Komisiji pomaže Odbor za carinski zakonik osnovan člankom 285. Uredbe (EU) br. 952/2013.

 

2. Kod upućivanja na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.”

 

(4)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 10.a

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 9. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9. Odlukom o opozivu prestaju delegirane ovlasti navedene u toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

 

(5)  Prilog I. zamjenjuje se dijelom B Priloga ovoj Uredbi.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od [4] godine počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

(2)  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

(4)  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Kako bi se osigurao ravnopravan pristup svim informacijama, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [jedan mjesec] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

(6)  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članci 1. i 2. primjenjuju se od datuma na koji se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu sa sporazumom o povlačenju sklopljenim između Unije i Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji ili, ako takav ugovor ne bude sklopljen, od 30. ožujka 2019.

Članak 1. i članak 3.a (novi) stavak 5. primjenjuju se od datuma na koji se pravo Unije prestane primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu u skladu sa sporazumom o povlačenju sklopljenim između Unije i Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 50. Ugovora o Europskoj uniji ili, ako takav ugovor ne bude sklopljen, od 30. ožujka 2019.

(Numeriranje članaka u prijedlogu Komisije nije ispravno. Dva su članka greškom označena brojkom 4)

OBRAZLOŽENJE

Vlada Ujedinjene Kraljevine obavijestila je 29. ožujka 2017. Europsko vijeće o namjeri Ujedinjene Kraljevine da se povuče iz Europske unije (EU) u kojoj je trenutačno država članica. Stoga se očekuje da će Ujedinjena Kraljevina prestati biti državom članicom EU-a 30. ožujka 2019. U tom kontekstu potrebno je riješiti raspodjelu odgovarajućih carinskih kvota za EU i Ujedinjenu Kraljevinu koje su uključene u raspored koncesija i obveza WTO-a za EU koji je priložen GATT-u iz 1994.

EU provodi pregovore s trećim zemljama u skladu s člankom XXVIII. GATT-a kako bi izmijenio raspored WTO-a za EU koji sadržava količine carinskih kvota. Međutim, nije sigurno hoće li ti pregovori biti dovršeni sklapanjem sporazuma u roku prije nego što Ujedinjena Kraljevina više ne bude obuhvaćena rasporedom WTO-a za EU. Stoga je nužno pobrinuti se da, ako takvi sporazumi ne budu sklopljeni, EU svejedno može raspodijeliti carinske kvote izmjenom carinskih koncesija WTO-a i da Komisija dobije potrebne ovlasti kako bi nakon toga izmijenila relevantne odredbe iz zakonodavstva EU-a o otvaranju i provedbi odgovarajućih carinskih kvota.

U prijedlogu se navodi način na koji se carinske kvote iz rasporeda koncesija i obveza WTO-a za EU raspodjeljuju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine. U njemu se također daje ovlast Komisiji da tu raspodjelu izmijeni delegiranim aktima ako to postane nužno nakon kasnije sklopljenih sporazuma s trećim zemljama. Razmatraju se carinske kvote za poljoprivredne i nepoljoprivredne proizvode.

Izvjestiteljica se slaže s općim duhom i ciljevima prijedloga zato što bi EU trebao biti opremljen svim potrebnim alatima kako ne bi došlo do ometanja trgovine s trećim zemljama nakon što Ujedinjena Kraljevina napusti EU te u slučaju da nije moguće pravovremeno sklopiti odgovarajuće sporazume s trećim zemljama. No izvjestiteljica predlaže neke izmjene prijedloga, kako su opisane dalje u tekstu.

Prvo, u interesu pravne jasnoće, potrebno je u odredbama uredbe, a ne samo u uvodnim izjavama, navesti metodologiju koja je temelj raspodjele postojećih carinskih kvota između EU-a i Ujedinjene Kraljevine.

Drugo, potrebno je dodatno objasniti opseg delegiranja ovlasti Komisiji kako je trenutačno predviđeno u članku 3.

Naposljetku, u ovom nacrtu izvješća rješava se problem za koji izvjestiteljica smatra da je Komisija trebala riješiti izravno u prijedlogu. Naime, prijedlog uključuje delegiranje ovlasti kojim bi se izmijenio Prilog I. Uredbi (EZ) br. 32/2000[1]. U skladu s člankom 290. UFEU-a, s pomoću ovlasti za donošenje delegiranih akata jednim zakonodavnim aktom ne može se mijenjati drugi zakonodavni akt (to jest, da bi se izmijenio drugi zakonodavni akt, delegiranje ovlasti treba biti sadržano u njemu). Izvjestiteljica primjećuje da Uredba (EZ) br. 32/2000, unatoč nedavno preuzetim obvezama, osobito u stavku 27. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.[2], nije usklađena s odredbama članaka 290. i 291. UFEU-a. Na primjer, trebalo bi imati na umu da su svi glavni zakonodavni akti u području trgovinske politike usklađeni s delegiranim i provedbenim aktima još 2014. takozvanim Združenim zakonom o trgovini I.[3] i Združenim zakonom o trgovini II.[4] Stoga izvjestiteljica ne vidi nijedno drugo rješenje nego da se usklađivanje delegiranih i provedbenih akata Uredbe (EZ) 32/2000 uvrsti u trenutačnu uredbu.

Nadalje, s obzirom na opću nesigurnost u pogledu postupka povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, delegiranje ovlasti trebalo bi biti obnovljivo, kao što je to uobičajena praksa.

  • [1]  Uredba Vijeća (EZ) br. 32/2000 od 17. prosinca 1999. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice određenih GATT-om i određenim carinskim kvotama Zajednice i o utvrđivanju detaljnih pravila za usklađivanje kvota, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1808/95 (SL L 5, 8.1.2000., str. 1.).
  • [2]  Međuinstitucijski sporazum Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva (SL L 123, 12.5.2016., str. 1.–14.)
  • [3]  Uredba (EU) br. 37/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2014. o izmjeni određenih uredbi koje se odnose na zajedničku trgovinsku politiku s obzirom na postupke za donošenje određenih mjera (SL L 18, 21.1.2014., str. 1.–51.).
  • [4]  Uredba (EU) br. 38/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2014. o izmjeni određenih uredbi koje se odnose na zajedničku trgovinsku politiku s obzirom na dodjelu delegiranih i provedbenih ovlasti za donošenje određenih mjera (SL L 18, 21.1.2014., str. 52.–69.).

MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ (24.10.2018)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000
(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Matt Carty

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Carinske su kvote ključni instrument za upravljanje vanjskom konkurencijom poljoprivredno-prehrambenom sektoru Europske unije te za njezin nadzor. Ograničavanjem uvoza predodređenim razinama kvota te neprivlačnim carinama za uvoz izvan kvota, osjetljivi domaći sektori štite se od nepoštenog tržišnog natjecanja. Taj se instrument obično upotrebljava i u multilateralnom okviru WTO-a i u bilateralnom okviru sporazumâ o slobodnoj trgovini.

Tijekom godina broj carinskih kvota Europske unije u okviru WTO-a povećao se kako bi se u obzir uzele naknade koje se dodjeljuju u kontekstu proširenja EU-a i u rješavanju trgovinskih sporova (npr. u slučaju govedine s hormonima ili zamrznutih komadića piletine bez kostiju). Zbog predstojećeg izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a potrebno je revidirati sve carinske kvote koje su na popisu WTO-a između EU-a i Ujedinjene Kraljevine kako bi se u obzir uzela njihova stvarna uporaba tih kvota. Ne učini li se to na temelju jasne i objektivne metodologije, postoji opasnost od preplavljivanja tržišta, preusmjeravanja trgovine domaćim proizvodima i, u konačnici, utjecaja na cijene koje primarni proizvođači dobivaju za svoje proizvode.

Ne čudi da poljoprivredni proizvodi dominiraju popisom EU-a s 87 carinskih kvota, pri čemu se najveći broj kvota odnosi na meso, žitarice i mliječne proizvode. To pokazuje osjetljivost tih i drugih poljoprivrednih sektora na tržišno natjecanje i potrebu da ponovna raspodjela na temelju ove Uredbe bude poštena i precizna.

Prijedlog Europske komisije u pogledu raspodjele slijedi metodologiju dogovorenu s Ujedinjenom Kraljevinom prema kojoj se uzima u obzir udio u iskorištenosti za svaku kvotu. Izvjestitelj se slaže da je podjela carinskih kvota na temelju izračuna udjela uvoza obiju strana tijekom reprezentativnog razdoblja od 2013. do 2015. logičan i objektivno pravedan način rješavanja trenutačne situacije. Izvjestitelj predlaže izmjenu kako bi se naglasilo da se primjena udjela u iskorištenosti odnosi na cjelokupnu predviđenu carinsku kvotu bez obzira na bilo kakvo nedovoljno ispunjenje kvota, bez materijalnih izmjena metodologije.

Komisija predlaže da se u okviru primjene te metodologije u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. pokrene postupak suradnje s članicama WTO-a koje su glavni dobavljači, imaju znatan interes u ponovnim pregovorima ili pravo početnih pregovora. U tom kontekstu izvjestitelj smatra da je ključno naglasiti da mandat za pregovore ni na koji način ne može obuhvaćati ponovno pregovaranje o općim uvjetima pristupa ili bilo kakvo povećanje ukupnog obujma. To bi, naravno, trebalo uključivati i potrebu za održavanjem trenutačne ravnoteže, na primjer u situacijama u kojima je dopuštena ograničena prenosivost između programa visokokvalitetne govedine i teletine i autonomne kvote za govedinu.

Izvjestitelj potvrđuje da priroda tih pregovora i nesigurnost oko stvarnog datuma i uvjeta povlačenja Ujedinjene Kraljevine znače da bi mogla postojati potreba za izmjenama raspodjele koncesija navedenih u Prilogu.

Naravno, u nekim će slučajevima to biti nužno. U nedostatku drugih rješenja u pogledu obveze izbjegavanja tvrde granice na irskom otoku, Ujedinjena Kraljevina i EU dogovorili su se da će Sjeverna Irska ostati potpuno usklađena s jedinstvenim tržištem i carinskom unijom EU-a – u skladu s takozvanim Prijedlogom zaštitnog mehanizma (Backstop Proposal). U tom slučaju bit će potrebna potpuna ponovna raspodjela carinskih kvota navedenih u Prilogu Uredbi kako bi se uzela u obzir licencirana roba i roba uvezena u Sjevernu Irsku.

Možda će biti potrebno pronaći novi skup podataka za ponovnu raspodjelu, primjerice u slučajevima u kojima su sanitarne i fitosanitarne mjere tijekom referentnog razdoblja 2013. – 2015. uzrokovale poremećaje u trgovini s određenim partnerima WTO-a, zbog čega informacije ne odražavaju stvarno stanje na odgovarajući način.

Naposljetku, u nekim slučajevima, kad je udio u iskorištenosti carinskih kvota Ujedinjene Kraljevine vrlo malen, zbog raspodjele kvota u skladu s predloženom metodologijom carinska kvota bit će niža, te bi partneri u WTO-u mogli tvrditi da je nedostatna da bi se opravdala odvojena pošiljka.

Izvjestitelj smatra da će izmjene u skladu sa svim navedenim slučajevima uključivati političke odluke koje mogu utjecati na vrlo osjetljive poljoprivredne sektore.

Zato Europska komisija ne bi trebala imati neograničeno diskrecijsko pravo za izmjenu raspodjele carinskih kvota bez potrebe za suglasnošću Parlamenta, kako je predviđeno Ugovorima. U tim se slučajevima mora poštovati potpuna transparentnost i zakonodavna kontrola. Komisiju bi trebalo ovlastiti za donošenje delegiranih akata samo kad je sklopljen međunarodni sporazum jer je tada u svakom slučaju potreban pristanak Parlamenta. Izvjestitelj insistira na tome da Komisija za sve druge izmjene raspodjele treba podnijeti zakonodavni prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s postupkom predviđenim Ugovorima.

AMANDMANI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije utjecat će na odnose Ujedinjene Kraljevine i Unije s trećim stranama, posebno u kontekstu Svjetske trgovinske organizacije (WTO) u kojoj su obje izvorno članice.

(2)  Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije utjecat će na odnose Ujedinjene Kraljevine i Unije s trećim stranama, posebno u kontekstu Svjetske trgovinske organizacije (WTO) u kojoj su obje izvorno članice. Budući da će se taj proces odvijati istodobno s pregovorima o VFO-u, i uzimajući u obzir udio namijenjen za poljoprivredni sektor u VFO-u, to bi taj sektor moglo u velikoj mjeri izložiti opasnosti te će zbog toga biti potreban određeni stupanj opreza tijekom tih pregovora.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Valja podsjetiti na to da u pitanjima u pogledu Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) potpisanog u Ženevi 1947. i Sporazuma o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO) potpisanog u Marakešu 1994. Europska unija i njezine države članice djeluju u skladu s člancima 207. (zajednička trgovinska politika), 217. i 218. (međunarodni sporazumi) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (5.2.2.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)   Prema pravilima WTO-a carinske kvote koje su dio rasporeda koncesija i obveza Unije trebale bi se raspodijeliti u skladu s člankom XXVIII. Općeg Sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. („GATT-a iz 1994.”). Unija bi stoga nakon dovršetka preliminarnih kontakata trebala stupiti u pregovore s članicama WTO-a koje imaju najveći ili znatan interes u snabdijevanju ili pravo početnih pregovora za svaku od tih carinskih kvota.

(4)   Prema pravilima WTO-a carinske kvote koje su dio rasporeda koncesija i obveza Unije trebale bi se raspodijeliti u skladu s člankom XXVIII. Općeg Sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. („GATT-a iz 1994.”). Unija bi stoga nakon dovršetka preliminarnih kontakata trebala stupiti u pregovore s članicama WTO-a koje imaju najveći ili znatan interes u snabdijevanju ili pravo početnih pregovora za svaku od tih carinskih kvota. Ti bi pregovori trebali ostati ograničeni u pogledu područja primjene te ni na koji način ne bi trebali obuhvaćati ponovno pregovaranje o općim uvjetima pristupa ni stupnju pristupa proizvodâ tržištu Unije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Međutim s obzirom na rok za dovršenje tog postupka, koji je uvjetovan pregovorima o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Unije, moguće je da na datum na koji se carinske kvote iz rasporeda WTO-a za Uniju s koncesijama i obvezama primjenjivima na trgovinu robom više ne budu primjenjivale na Ujedinjenu Kraljevinu još ne budu sklopljeni sporazumi sa svim strankama WTO-a u pogledu svih carinskih kvota. S obzirom na potrebu osiguravanja pravne sigurnosti i kontinuiranog neometanog uvoza u okviru carinskih kvota u Uniju i Ujedinjenu Kraljevinu, nužno je da Unija može jednostrano raspodijeliti carinske kvote. Primijenjena metodologija trebala bi biti u skladu sa zahtjevima iz članka XXVIII. GATT-a iz 1994.

(5)  Međutim s obzirom na rok za dovršenje tog postupka, koji je uvjetovan pregovorima o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Unije i zasad nejasnim ishodom tih pregovora, moguće je da na datum na koji se carinske kvote iz rasporeda WTO-a za Uniju s koncesijama i obvezama primjenjivima na trgovinu robom više ne budu primjenjivale na Ujedinjenu Kraljevinu još ne budu sklopljeni sporazumi sa svim strankama WTO-a u pogledu svih carinskih kvota. S obzirom na potrebu osiguravanja pravne sigurnosti, posebno zaštite potrošača i dobrobiti poljoprivrednika, i kontinuiranog neometanog uvoza u okviru carinskih kvota u Uniju i Ujedinjenu Kraljevinu, nužno je da Unija može jednostrano raspodijeliti carinske kvote. Primijenjena metodologija trebala bi biti u skladu sa zahtjevima iz članka XXVIII. GATT-a iz 1994. Posebno u dijelu koji se odnosi na zajedničku poljoprivrednu politiku, dođe li do spora u vezi s odlučenom raspodjelom, mjera o kojoj je riječ podnosi se na ispitivanje Tijelu WTO-a za rješavanje sporova, jamčeći da se države potpisnice pridržavaju novih multilateralnih pravila, ali da se time ne sprečava primjena carinskih kvota koje je Unija u međuvremenu jednostrano utvrdila.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Stoga bi se trebala primijeniti sljedeća metodologija: Prvo bi za svaku carinsku kvotu trebalo utvrditi udio u iskorištenosti za Ujedinjenu Kraljevinu. Udio u iskorištenosti (izražen kao postotak) jest udio koji je Ujedinjena Kraljevina imala u ukupnom uvozu EU-a za tu carinsku kvotu u nedavnom trogodišnjem reprezentativnom razdoblju. Taj udio u iskorištenosti tada bi se trebao primijeniti na cjelokupnu količinu carinskih kvota iz rasporeda kako bi se dobio udio Ujedinjene Kraljevine u određenoj carinskoj kvoti. Udio Unije tada bi se sastojao od preostalog dijela dotične carinske kvote. To znači da bi ukupna količina određene carinske kvote ostala nepromijenjena (tj. količina za EU-27 = trenutačna količina za EU-28 količina za Ujedinjenu Kraljevinu). Podaci za izračun trebali bi se izlučiti iz odgovarajućih baza podataka Komisije.

(6)  Stoga bi se trebala primijeniti sljedeća metodologija: Prvo bi za svaku carinsku kvotu trebalo utvrditi udio u iskorištenosti za Ujedinjenu Kraljevinu. Udio u iskorištenosti (izražen kao postotak) jest udio koji je Ujedinjena Kraljevina imala u ukupnom uvozu EU-a za tu carinsku kvotu u nedavnom trogodišnjem reprezentativnom razdoblju. Taj udio u iskorištenosti tada bi se trebao primijeniti na cjelokupnu količinu carinskih kvota iz rasporeda, uzimajući u obzir svako nedovoljno ispunjenje kvota, kako bi se dobio udio Ujedinjene Kraljevine u određenoj carinskoj kvoti. Udio Unije tada bi se sastojao od preostalog dijela dotične carinske kvote. To znači da bi ukupna količina određene carinske kvote ostala nepromijenjena (tj. količina za EU-27 = trenutačna količina za EU-28 - količina za Ujedinjenu Kraljevinu). Podaci za izračun trebali bi se izlučiti iz odgovarajućih baza podataka Komisije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Unija i Ujedinjena Kraljevina utvrdile su i dogovorile metodologiju za udio u iskorištenosti za svaku pojedinačnu carinsku kvotu, u skladu s uvjetima iz članka 28. GATT-a iz 1994., te bi stoga utvrđenu i dogovorenu metodologiju trebalo u potpunosti zadržati radi jamčenja dosljedne primjene te metodologije.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Za dotične carinske kvote koje se odnose na poljoprivredne proizvode pravna osnova za upravljanje carinskim kvotama nakon njihove raspodjele prema ovoj Uredbi predviđena je u člancima od 184. do 188. Uredbe (EU) br. 1308/20131. Carinskim kvotama koje se odnose na poljoprivredne, industrijske i određene obrađene poljoprivredne proizvode upravlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 32/20002. Dotične količine carinskih kvota utvrđuju se u Prilogu I. te uredbe, koji bi stoga trebalo zamijeniti količinama utvrđenima u dijelu B Priloga ovoj Uredbi.

(8)  Za dotične carinske kvote koje se odnose na poljoprivredne proizvode pravna osnova za upravljanje carinskim kvotama nakon njihove raspodjele prema ovoj Uredbi predviđena je u člancima od 184. do 188. Uredbe (EU) br. 1308/20131. To upravljanje stoga se mora izvršavati u skladu s europskim poljoprivrednim modelom na temelju multifunkcionalnosti poljoprivredne aktivnosti s naglaskom i na izričitom priznavanju nekomercijalnih razmatranja i zadovoljavanju potreba javnosti u području sigurnosti hrane, zaštite okoliša, kvalitete hrane i dobrobiti životinja. Carinskim kvotama koje se odnose na poljoprivredne, industrijske i određene obrađene poljoprivredne proizvode upravlja se na temelju Uredbe (EZ) br. 32/20002. Dotične količine carinskih kvota utvrđuju se u Prilogu I. te uredbe, koji bi stoga trebalo zamijeniti količinama utvrđenima u dijelu B Priloga ovoj Uredbi.

_________________

_________________

1 Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

1 Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.).

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 32/2000 od 17. prosinca 1999. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice određenih GATT-om i određenim carinskim kvotama Zajednice i o utvrđivanju detaljnih pravila za usklađivanje kvota, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1808/95 (SL L 5, 8.1.2000., str. 1.)

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 32/2000 od 17. prosinca 1999. o otvaranju i upravljanju carinskim kvotama Zajednice određenih GATT-om i određenim carinskim kvotama Zajednice i o utvrđivanju detaljnih pravila za usklađivanje kvota, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1808/95 (SL L 5, 8.1.2000., str. 1.)

Obrazloženje

U izmjeni se upućuje na temeljna načela Sporazuma o poljoprivredi u GATT-u kako bi ih se primjenjivalo i u izradi i provedbi te raspodjele carinskih kvota.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Uzimajući u obzir da će se pregovori s predmetnim članicama WTO-a odvijati istovremeno s redovnim zakonodavnim postupkom za donošenje ove Uredbe, primjereno je Komisiji delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi izmjene Priloga ovoj Uredbi i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 32/2000 u pogledu količina raspodijeljenih carinskih kvota koje su u njemu popisane, kako bi se u obzir uzeli sporazumi koji su u međuvremenu sklopljeni ili relevantne informacije koje je Komisija eventualno primila u kontekstu tih pregovora, a koje upućuju na to da je zbog određenih prethodno nepoznatih čimbenika potrebno prilagoditi carinske kvote između Unije i Ujedinjene Kraljevine. Istu bi mogućnost trebalo predvidjeti i ako takve informacije postanu dostupne izvan konteksta pregovora.

(9)  Uzimajući u obzir da će se pregovori s predmetnim članicama WTO-a odvijati istovremeno s redovnim zakonodavnim postupkom za donošenje ove Uredbe, primjereno je Komisiji delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi izmjene Priloga ovoj Uredbi i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 32/2000 u pogledu količina raspodijeljenih carinskih kvota koje su u njemu popisane. Tako bi trebalo postupiti samo kako bi se u obzir uzeli međunarodni sporazumi koji su u međuvremenu sklopljeni ili relevantne informacije koje je Komisija eventualno primila bilo u kontekstu tih pregovora bilo izvan njih, a koje upućuju na to da je zbog određenih prethodno nepoznatih čimbenika potrebno prilagoditi carinske kvote između Unije i Ujedinjene Kraljevine.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)   U slučajevima u kojima se tijekom pregovora zaprime relevantne informacije koje zahtijevaju prilagodbu carinskih kvota, osim sklapanja međunarodnog sporazuma, Komisija poštuje postupke predviđene člankom 207. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije utjecat će na odnose Ujedinjene Kraljevine i Unije s trećim zemljama koje su trenutačno stranke u bilateralnom sporazumu o slobodnoj trgovini s Europskom unijom koja ima 28 članica. Komisija bi se trebala pozabaviti i tim pitanjem kako bi se zajamčila pravna sigurnost gospodarskih subjekata i izbjegao višak carinskih kvota koji bi mogao narušiti stabilnost tržišta skupine EU-27.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 4. radi izmjene Priloga ovoj Uredbi i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 32/2000 kako bi se uzelo u obzir sljedeće:

Komisiju se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 4. radi izmjene Priloga ovoj Uredbi i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 32/2000, istodobno pazeći da se ne poveća aktualna razina pristupa tržištu, kako bi se uzelo u obzir sljedeće:

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od [4] godine počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

(2)  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od [2] godine počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

(4)  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Kako bi se osigurao ravnopravan pristup svim informacijama, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [jedan mjesec] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

(6)  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [jedan mjesec/ili kako je zatraženo, ali ne više od 40 radnih dana] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Raspodjela carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000

Referentni dokumenti

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

31.5.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

31.5.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Matt Carthy

4.7.2018

Datum usvajanja

22.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Flack

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Raspodjela carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000

Referentni dokumenti

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Datum podnošenja EP-u

22.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

31.5.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Datum usvajanja

5.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

32

0

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Datum podnošenja

8.11.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 23. studenog 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti