JELENTÉS az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

8.11.2018 - (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD)) - ***I

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl


Eljárás : 2018/0158(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0361/2018
Előterjesztett szövegek :
A8-0361/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0312 –C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0312),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0202/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0361/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése hatással lesz az Egyesült Királyság és az Unió harmadik országokhoz fűződő kapcsolataira, különösen a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) összefüggésben, amelynek mindketten alapító tagjai.

(2)  Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése hatással lesz az Egyesült Királyság és az Unió harmadik országokhoz fűződő kapcsolataira, különösen a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) összefüggésben, amelynek mindketten alapító tagjai. Mivel ez a folyamat a többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokkal egy időben zajlik majd, továbbá figyelembe véve a többéves pénzügyi keretben a mezőgazdasági ágazatra fordított hányadot, ez az ágazat nagy mértékben kiszolgáltatottá válhat, ennélfogva a tárgyalások során bizonyos fokú óvatosságra lesz szükség.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)   A WTO szabályaival összhangban az Unió engedményeket és kötelezettségvállalásokat magában foglaló listájában szereplő vámkontingensek szóban forgó arányos felosztására az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT 1994) XXVIII. cikke szerint fog sor kerülni. Az Unió ezért – az előzetes kapcsolatfelvétel lezárultát követően – tárgyalásokat fog kezdeni a WTO azon tagjaival, amelyek elsődleges, illetve jelenős szállítói érdekkel vagy eredeti tárgyalási joggal rendelkeznek az egyes érintett vámkontingensek tekintetében.

(4)   A WTO szabályaival összhangban az Unió engedményeket és kötelezettségvállalásokat magában foglaló listájában szereplő vámkontingensek szóban forgó arányos felosztására az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT 1994) XXVIII. cikke szerint fog sor kerülni. Az Unió ezért – az előzetes kapcsolatfelvétel lezárultát követően – tárgyalásokat fog kezdeni a WTO azon tagjaival, amelyek elsődleges, illetve jelenős szállítói érdekkel vagy eredeti tárgyalási joggal rendelkeznek az egyes érintett vámkontingensek tekintetében. E tárgyalásoknak korlátozott hatókörűeknek kell maradniuk, és nem terjedhetnek ki a termékek uniós piacra jutása általános feltételeinek vagy mértékének újratárgyalására.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ezért a következő módszertant kell alkalmazni: első lépésként az egyes vámkontingensekre vonatkozóan meghatározásra kerül az a részarány, amelyet az Egyesült Királyság a vámkontingensből felhasznál. Ez a (százalékban kifejezett) felhasználási arány az Egyesült Királyság részesedése az Unió teljes behozatalából egy adott vámkontingens keretében egy közelmúltbeli hároméves reprezentatív időszak alatt. Ezt a felhasználási arányt kell azután alkalmazni a lista szerinti teljes vámkontingens-mennyiségre annak megállapításához, hogy egy adott vámkontingensnek mekkora része esik az Egyesült Királyságra. Az Unióra eső rész a szóban forgó vámkontingens fennmaradó része. Ez azt jelenti, hogy az adott vámkontingens összmennyisége nem változik (vagyis az EU27-re eső mennyiség = a EU-28-ra eső jelenlegi mennyiség − az Egyesült Királyságra eső mennyiség). Az alapul szolgáló adatokat a releváns bizottsági adatbázisokból kell lekérni.

(6)  Ezért a következő módszertant kell alkalmazni: első lépésként az egyes vámkontingensekre vonatkozóan meghatározásra kerül az a részarány, amelyet az Egyesült Királyság a vámkontingensből felhasznál. Ez a (százalékban kifejezett) felhasználási arány az Egyesült Királyság részesedése az Unió teljes behozatalából egy adott vámkontingens keretében egy közelmúltbeli hároméves reprezentatív időszak alatt. Ezt a felhasználási arányt kell azután alkalmazni ‒ figyelembe véve a kimerítetlen vámkontingenseket is ‒ a lista szerinti teljes vámkontingens-mennyiségre annak megállapításához, hogy egy adott vámkontingensnek mekkora része esik az Egyesült Királyságra. Az Unióra eső rész a szóban forgó vámkontingens fennmaradó része. Ez azt jelenti, hogy az adott vámkontingens összmennyisége nem változik (vagyis az EU27-re eső mennyiség = a EU-28-ra eső jelenlegi mennyiség − az Egyesült Királyságra eső mennyiség). Az alapul szolgáló adatokat a releváns bizottsági adatbázisokból kell lekérni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az Unió és az Egyesült Királyság megállapította és elfogadta az egyes vámkontingensek használatára vonatkozó módszertant, a GATT 1994 XXVIII. cikkében foglalt követelményekkel összhangban, így ezt a módszertant teljes egészében fenn kell tartani következetes alkalmazásának biztosítása érdekében.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az érintett mezőgazdasági vámkontingensek esetében az 1308/2013/EU rendelet1 184–188. cikke biztosítja a szükséges jogalapot a vámkontingensek e rendelet általi arányos felosztását követő kezeléséhez. A halászati, ipari és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingensek esetében a 32/2000/EK rendelet2 alapján történik a vámkontingensek kezelése. Az érintett vámkontingens-mennyiségeket az említett rendelet I. melléklete tartalmazza, ezért azokat az e rendelet mellékletének B. részében felsorolt mennyiségeknek kell felváltania.

(8)  Az érintett mezőgazdasági vámkontingensek esetében az 1308/2013/EU rendelet1 184–188. cikke biztosítja a szükséges jogalapot a vámkontingensek e rendelet általi arányos felosztását követő kezeléséhez.  Ennélfogva ezt a mezőgazdasági tevékenység többfunkciós jellegén alapuló uniós mezőgazdasági modell szerint kell elvégezni, különös tekintettel a nem kereskedelmi megfontolások kifejezett elismerésére és a lakosság igényeinek kielégítésére az élelmiszer-biztonság, a környezetvédelem, az élelmiszer-minőség és az állatjólét területén. A halászati, ipari és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingensek esetében a 32/2000/EK rendelet2 alapján történik a vámkontingensek kezelése. Az érintett vámkontingens-mennyiségeket az említett rendelet I. melléklete tartalmazza, ezért azokat az e rendelet mellékletének B. részében felsorolt mennyiségeknek kell felváltania.

_________________

_________________

1Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

1Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

2A Tanács 32/2000/EK rendelete (1999. december 17.) a GATT-Egyezményben előírt közösségi vámkontingensek és egyes egyéb közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, és a kontingensek kiigazítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1808/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 5., 2000.1.8., 1. o.).

2A Tanács 32/2000/EK rendelete (1999. december 17.) a GATT-Egyezményben előírt közösségi vámkontingensek és egyes egyéb közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, és a kontingensek kiigazítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1808/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 5., 2000.1.8., 1. o.).

Indokolás

A módosítás a GATT mezőgazdasági megállapodás alapelveire hivatkozik annak érdekében, hogy ezeket a vámkontingensek e felosztásának kialakítására és végrehajtására is alkalmazzák.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Tekintettel arra, hogy a WTO érintett tagjaival folytatandó tárgyalásokra az e rendelet elfogadásához kapcsolódó rendes jogalkotási eljárással egy időben fog sor kerülni, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékletének és a 32/2000/EK rendelet I. mellékletének az azokban felsorolt vámkontingensek arányosan felosztott mennyisége tekintetében történő módosítása céljából, hogy figyelembe vehesse a megkötött megállapodásokat, illetve az e tárgyalásokkal összefüggésben a tudomására jutó, korábban nem ismert olyan konkrét tényezőkre utaló releváns információkat, amelyek szükségessé teszik a vámkontingenseknek az Unió és az Egyesült Királyság közötti arányos felosztását. Ugyanerre lehetőséget kell biztosítani abban az esetben is, ha ilyen információk az említett tárgyalások keretein kívül jutnak a Bizottság tudomására.

(9)  Tekintettel arra, hogy a WTO érintett tagjaival folytatandó tárgyalásokra az e rendelet elfogadásához kapcsolódó rendes jogalkotási eljárással egy időben fog sor kerülni, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékletének és a 32/2000/EK rendelet I. mellékletének az azokban felsorolt vámkontingensek arányosan felosztott mennyisége tekintetében történő módosítása céljából. E mellékletek módosítása csak a megkötött nemzetközi megállapodások, illetve az e tárgyalásokkal összefüggésben vagy azokon kívül a tudomására jutó, korábban nem ismert olyan konkrét tényezőkre utaló releváns információk esetében indokolt, amelyek szükségessé teszik a vámkontingenseknek az Unió és az Egyesült Királyság közötti arányos felosztását.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az 32/2000/EK tanácsi rendelet hatásköröket ruház a Bizottságra az említett rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtása érdekében. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése követően indokolt az említett hatásköröket az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. és 291. cikkével összehangolni. Az összehangolásra adott esetben a Bizottság felhatalmazása, valamint a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt egyes eljárások alkalmazása révén kell sort keríteni. E célból az említett rendelet által a Bizottságra ruházott végrehajtási hatásköröket felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörökkel kell felváltani.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

A vámkontingensek az 1. cikk szerint az Unióra eső részét a következő eljárás alkalmazásával kell meghatározni:

 

(1)   meg kell határozni az import uniós felhasználási arányát százalékban, minden egyes vámkontingens esetében, egy közelmúltbeli reprezentatív hároméves időszak során;

 

(2)   az import százalékban kifejezett uniós felhasználási arányát kell azután alkalmazni a lista szerinti teljes vámkontingens-mennyiségre annak megállapításához, hogy egy adott vámkontingens mekkora részmennyisége esik az Unióra;

 

(3)   azon egyedi vámkontingensek esetében, amelyekre vonatkozóan a 1. pont szerinti reprezentatív időszak során nem állapítható meg kereskedelmi forgalom, az Unióra eső részt ehelyett a 2. pont szerinti eljárást követve kell megállapítani, az Unió egy másik, megegyező árumegnevezésű vámkontingensbeli behozatala, vagy a megfelelő tarifacsoportba tartozó áruk vámkontingensen kívüli behozatala százalékban kifejezett felhasználási arányának alapján.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. cikk

törölve

A 32/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletének helyébe e rendelet melléklete B. részének szövege lép.

 

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet mellékletének és a 32/2000/EK rendelet I. mellékletének az alábbiak figyelembevétele érdekében történő módosítása céljából:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet melléklete A részének az alábbiak figyelembevétele érdekében történő módosítása céljából, biztosítva az Egyesült Királysággal közösen megállapított közös módszertannal való összhangot, és különösen azt, hogy az Egyesült Királyság kilépése után az uniós piachoz való hozzáférés ne haladja meg azt a mértéket, amelyet a reprezentatív időszak során folytatott kereskedelmi forgalom aránya tükröz:

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXVIII. cikke értelmében folytatott tárgyalásokkal összefüggésben vagy más módon tudomására jutó releváns információk.

b)  az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXVIII. cikke értelmében folytatott tárgyalásokkal összefüggésben vagy egy bizonyos vámkontingenshez fűződő érdekkel rendelkező egyéb forrásból tudomására jutó releváns információk.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

A 32/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

 

(1)   A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„2. Az (1) bekezdésben említett vámkontingensekhez való jogosultságról szóló határozat átmenetileg részben vagy egészben való visszavonására vonatozó döntés végrehajtási jogi aktusok révén kerül elfogadásra, a Bizottság és a kérdéses kedvezményezett ország közötti előzetes konzultációkat követően. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 10. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

 

(2)   A 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„1. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 10a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I–VII. melléklet módosítására vonatkozóan:

 

a)   amennyiben a Kombinált Nómenklatúra és Taric-kódok megváltozása által technikai kiigazítások és módosítások válnak szükségessé;

 

b)   amennyiben az alábbiak által válnak szükségessé módosítások:

 

a Tanács részéről megállapodások megkötése vagy levélváltások az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény keretein belül, illetve az Unió egyes országokkal szembeni szerződéses kötelezettségeinek való megfelelés az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény keretein belül, vagy

 

az általános kedvezmények rendszerének kiterjesztése a jutából és kókuszrostból készült termékek esetében;

 

c)  fejlődő országok felvétele a IV. és V. mellékletben foglalt listára, olyan ország hivatalos kérésére, amely felajánlja a szükséges garanciákat az ilyen termékek valódiságának ellenőrzésére vonatkozóan;

 

d)  amennyiben módosítani kell vagy ki kell igazítani a kézzel gyártott termékek és kézi szövésű kelmék meghatározásait valamint az eredetiségigazolás mintáit;

 

1a.  Az I. melléklet bármilyen módosítása az (1) bekezdés szerint, amely az Egyesült Királyság Unióból való kilépéséből következik, és amely:

 

a)  biztosítja az Egyesült Királysággal közösen megállapított közös módszertannal való összhangot, és különösen azt, hogy az Egyesült Királyság kilépése után az uniós piacra jutás ne haladja meg azt a mértéket, amelyet a reprezentatív időszak során folytatott kereskedelmi forgalom aránya tükröz: továbbá

 

b)  az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXVIII. cikke értelmében folytatott tárgyalásokkal összefüggésben vagy más forrásokból egy bizonyos vámkontingenssel kapcsolatban tudomására jutó releváns információk figyelembe vétele érdekében is elfogadható.”

 

(3)  A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„1. A Bizottságot munkájában a 952/2013/EU rendelet 285. cikkével létrehozott Vámkódex Bizottság segíti.

 

2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

(4)  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„10a. cikk

 

1.  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás gyakorlásának feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

2.  A Bizottságnak a 9. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól [e módosító rendelet hatálybalépésének időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

3.  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 9. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon vagy a határozatban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

4.  Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

5.  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

6.  A 9. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.”

 

(5)  az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének B része lép.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása [négy]éves időtartamra szól az e rendelet hatálybalépésétől kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása 5 éves időtartamra szól az e rendelet hatálybalépésétől kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(4)  Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel. Az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács részére a tagállami szakértőkkel egy időben kell eljuttatni minden dokumentumot.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 3. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [egy hónap]-pal meghosszabbodik.

(6)  A 3. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [két hónap]-pal meghosszabbodik.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1. és a 2. cikket attól a naptól kell alkalmazni, amikortól az Unió és az Egyesült Királyság között az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke értelmében kötött megállapodásnak megfelelően az uniós jog már nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra, illetve ilyen megállapodás hiányában 2019. március 30-tól.

Az 1. cikket és a 3a. cikk (új) (5) bekezdését attól a naptól kell alkalmazni, amikortól az Unió és az Egyesült Királyság között az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikke értelmében kötött megállapodásnak megfelelően az uniós jog már nem alkalmazandó az Egyesült Királyságra, illetve ilyen megállapodás hiányában 2019. március 30-tól.

(A Bizottság javaslatában nem helyes a cikkek számozása. Tévedésből két cikk is 4-es sorszámú)

INDOKOLÁS

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én bejelentette az Európai Tanácsnak, hogy ki szándékozik lépni az Európai Unióból, amelynek jelenleg egyik tagállama. Az Egyesült Királyság uniós tagállami státusza ezért várhatóan 2019. március 30-án szűnik meg. Ebben az összefüggésben foglalkozni kell az 1994. évi GATT-megállapodáshoz csatolt, az Unió engedményeket és kötelezettségvállalásokat magában foglaló WTO-listájában szereplő vámkontingensek arányos felosztásával az Unió és az Egyesült királyság között.

Az EU tárgyalásokat folytat harmadik országokkal a GATT XXVIII. cikke alapján, az EU WTO-jegyzékének módosítása céljával azokon a helyeken, ahol vámkontingensek mennyiségeit tartalmazza. Azonban nem biztos, hogy a fenti tárgyalások megállapodással zárulnak le addig az időpontig, amelyet követően az Egyesült Királyság már fog az Unió WTO engedményes listájának hatálya alá tartozni. Ezért biztosítani kell, hogy a fenti megállapodások hiányában az EU a WTO-vámengedmények módosításával mégis el tudja végezni a vámkontingensek arányos felosztását, és hogy a Bizottság rendelkezzen az ahhoz szükséges hatáskörrel, hogy ennek megfelelően módosítsa a vonatkozó uniós rendelkezéseket az érintett vámkontingensek megnyitása és végrehajtása tekintetében.

A javaslat felsorolja, hogy az EU engedményeket és kötelezettségvállalásokat magában foglaló listájában szereplő vámkontingensek hogyan kerülnek felosztásra az EU és az Egyesült Királyság között. Felhatalmazza továbbá a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosítsa ezt a felosztást, amennyiben harmadik országokkal kötött későbbi megállapodásokat követően szükségessé válik. Ez a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingenseket érinti.

Az előadó egyetért a javaslat általános szellemével és célkitűzéseivel, mivel az EU-t fel kell szerelni minden eszközzel ahhoz, hogy a harmadik országokkal folytatott kereskedelemben ne keletkezzenek zavarok az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését követően, valamint arra az esetre, amennyiben nem sikerül harmadik országokkal kellő időben megfelelő megállapodásokat kötni. Az előadó mindazonáltal néhány helyen javaslatot tesz a javaslat módosítására, az alábbiakban leírtak szerint.

Először is, a jogi egyértelműség érdekében szükséges a rendelet rendelkezései, nem csupán a preambulumbekezdései közé foglalni a módszertant, amelyen a vámkontingenseknek az EU és az Egyesült Királyság közötti felosztása alapszik.

Másodszor tovább kell pontosítani a 3. cikk szerint a Bizottságra való hatáskör-átruházás jelenlegi hatályát.

Végül ez a jelentéstervezet egy olyan kérdésre is kitér, amelyről az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak közvetlenül a javaslatban kellett volna vele foglalkoznia. A javaslat nevezetesen olyan felhatalmazást tartalmaz, amely módosítaná a 32/2000/EK rendelet[1] I. mellékletét. Az EUMSZ 290. cikk értelmében a valamely jogalkotási aktusban foglalt, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás nem járhat egy másik jogalkotási aktus módosításának hatásával (azaz egy másik jogalkotási aktus módosításához a jogalkotási aktusnak erre való felhatalmazást kell tartalmaznia). Az előadó megjegyzi, hogy azon kötelezettségvállalások ellenére, amelyek legutóbb különösen a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás[2] 27. pontjában jelennek meg, a 32/2000/EK rendeletet nem hozták összhangba az EUMSZ 290. és 291. cikkével. Példaként meg kell jegyezni, hogy a kereskedelempolitika területén valamennyi fő jogalkotási aktust már 2014-ben felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusok rendszeréhez igazították, az úgynevezett I.[3] és II.[4] kereskedelmi salátarendelet révén. Ezért az előadó szerint nincs más választás, mint az, hogy a jelenlegi rendeletbe kerüljön belefoglalásra a 32/2000/EK rendeletnek a felhatalmazáson alapuló és végrehajtási jogi aktusokhoz igazítása.

Továbbá, tekintettel az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésének folyamatával kapcsolatos általános bizonytalanságra, a felhatalmazás megújítható időtartamra szól, az általános gyakorlatnak megfelelően.

  • [1] A Tanács 32/2000/EK rendelete (1999. december 17.) a GATT-Egyezményben előírt közösségi vámkontingensek és egyes egyéb közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, és a kontingensek kiigazítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1808/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 5., 2000.1.8., 1. o.).
  • [2] Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.).
  • [3] Az Európai Parlament és a Tanács 37/2014/EU rendelete (2014. január 15.) a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról (HL L 18., 2014.1.21., 1–51. o.).
  • [4] Az Európai Parlament és a Tanács 2014. január 15-i 38/2014/EU rendelete a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadása céljából adott felhatalmazás és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (24.10.2018)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

A vélemény előadója: Matt Carty

RÖVID INDOKOLÁS

A vámkontingens kulcsfontosságú eszköz az Európai Unió agrár-élelmiszeripari ágazatát érintő külső verseny kezelése és ellenőrzése szempontjából. Az érzékeny vagy törékeny hazai ágazatok tisztességtelen versennyel szembeni védelmét a behozatal előre meghatározott kvótaszintre való korlátozása, valamint a kvótán kívüli kedvezőtlen vámtétel biztosítja. Ezt az eszközt a WTO multilaterális keretében és a kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodásokban egyaránt általánosan használják.

Az évek során növekedett az Európai Unió vámkontingenseinek száma a WTO-ban, mégpedig azért, hogy tükrözze az Európai Unió bővítéseivel összefüggésben vagy a kereskedelmi viták (például a hormonkezelt szarvasmarhák, a csont nélküli fagyasztott csirkedarabok) rendezése folyamán adott kompenzációt. Az Egyesült Királyság Európai Unióból való, küszöbön álló kilépése szükségessé teszi a vámkontingenseket tartalmazó teljes WTO-listának az EU és az Egyesült Királyság közötti újbóli felosztását annak érdekében, hogy az tükrözze a vámkontingensek két fél általi tényleges felhasználását. Ha erre nem kerül sor egy egyértelmű és objektív módszertan szerint, az a piacok elárasztásával, a hazai termékek kereskedelmének eltérítésével járhat, és végső soron befolyásolhatja, hogy az elsődleges termelők milyen árat kapnak a termékükért.

Nem meglepő, hogy az Európai Unió 87 vámkontingenst tartalmazó jegyzékében a mezőgazdasági termékek vannak túlsúlyban, a három legnagyobb számú kontingenst pedig a húsok, a gabonafélék és a tejtermékek alkotják. Ez mutatja az említett termékek és egyéb mezőgazdasági ágazatok versenynek való kitettségét, valamint azt, hogy e rendeletnek tárgyilagosnak és pontosnak kell lennie az újrafelosztás tekintetében.

Ami az arányos felosztást illeti, az Európai Bizottság javaslata az Egyesült Királysággal közösen elfogadott, az egyes kontingensek felhasználási arányát figyelembe vevő módszertant követi. Az előadó egyetért azzal, hogy a jelenlegi helyzet kezelésének logikus és objektív módja, hogy a vámkontingenseket annak kiszámítása alapján osztják fel, hogy az egyes felek milyen arányban részesedtek a behozatalból a 2013‒2015-ös reprezentatív időszak alatt. Az előadó kiemeli, hogy a felhasználási arányt ‒ a módszertan lényeges megváltoztatása nélkül ‒ a lista szerinti teljes vámkontingens-mennyiségre kell alkalmazni, tekintet nélkül a kimerítetlen vámkontingensekre.

E módszertan alkalmazása kapcsán a Bizottság az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény XXVIII. cikke szerinti eljárás elindítását javasolja a WTO azon tagjaival való tárgyalás megkezdéséhez, amelyek elsődleges beszállítói érdekkel, jelenős újratárgyalási érdekkel vagy eredeti tárgyalási joggal rendelkeznek. Az előadó úgy gondolja, hogy ezen eljárás vonatkozásában rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy a tárgyalási megbízatás semmiképpen nem terjed ki az általános hozzáférési feltételek újratárgyalására és az összmennyiség növelésére. Természetesen magában kell foglalnia a jelenlegi egyensúly fenntartásának szükségességét például azokban az esetekben, ahol korlátozott átvihetőségre van lehetőség a kiváló minőségű marha- és borjúhúsra vonatkozó rendszer, valamint a marhahúsra vonatkozó autonóm vámkontingens között.

Az előadó elismeri, hogy a tárgyalások jellege, valamint az Egyesült Királyság kilépésének tényleges dátumát és feltételeit övező bizonytalanság azt jelenti, hogy szükség lehet a mellékletben felsorolt engedmények felosztásának módosítására.

Természetesen bizonyos esetekben erre feltétlenül szükség lesz. Mivel nem találtak más megoldást a fizikai határellenőrzés Ír-szigeten való visszaállításának elkerülésére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítésére, az Egyesült Királyság és az Európai Unió megállapodott abban, hogy Észak-Írország továbbra is teljes mértékben igazodik az uniós egységes piac és vámunió szabályaihoz ‒ ez a tartalékmegoldásra vonatkozó javaslat (Backstop Proposal). Ebben az esetben az Észak-Írországba való kivitelre engedélyezett vagy oda importált áruk figyelembevétele érdekében szükség lesz a rendelet mellékletében felsorolt vámkontingensek teljes újrafelosztására.

Az is előfordulhat, hogy az újrafelosztáshoz új adatok szükségesek, ha például az állat- és növény-egészségügyi (SPS) intézkedések a 2013‒2015-ös reprezentatív időszak során bizonyos WTO-partnerek vonatkozásában a kereskedelem fennakadását idézték elő, ami azt jelenti, hogy az információ nem megfelelően tükrözi a valóságot.

Végezetül bizonyos esetekben, amikor a vámkontingens Egyesült Királyságra vonatkozó felhasználási aránya annyira kicsi, a javasolt módszertan szerinti kontingensfelosztás kisebb vámkontingenst eredményez, amelyet a WTO-partnerek elégtelennek tarthatnak egy önálló szállítmányhoz.

Az előadó úgy véli, hogy a fenti eseteknek megfelelő módosítások olyan politikai döntéseket fognak maguk után vonni, amelyek kihathatnak a rendkívül érzékeny mezőgazdasági ágazatokra.

Ezen okok miatt az Európai Bizottság a Szerződésekben előírtak szerint csak a Parlament egyetértésének elnyerésével rendelkezhet korlátlan mérlegelési jogkörrel a vámkontingensek arányos felosztásának módosítására. Ezekben az esetekben tiszteletben kell tartani a teljes átláthatóság és a parlamenti ellenőrzés elvét. A Bizottságot csak nemzetközi megállapodás megkötését követően indokolt felhatalmazni felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására, mivel ilyenkor mindenképpen szükség van a Parlament egyetértésére. A felosztás minden más módosítása esetében az előadó ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság a Szerződések által előírt eljárás alapján nyújtson be jogalkotási javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

MÓDOSÍTÁS:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése hatással lesz az Egyesült Királyság és az Unió harmadik országokhoz fűződő kapcsolataira, különösen a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) összefüggésben, amelynek mindketten alapító tagjai.

(2)  Az Egyesült Királyság Unióból való kilépése hatással lesz az Egyesült Királyság és az Unió harmadik országokhoz fűződő kapcsolataira, különösen a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) összefüggésben, amelynek mindketten alapító tagjai. Mivel ez a folyamat a többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokkal egy időben zajlik majd, továbbá figyelembe véve a többéves pénzügyi keretben a mezőgazdasági ágazatra fordított hányadot, ez az ágazat nagy mértékben kiszolgáltatottá válhat, ennélfogva a tárgyalások során bizonyos fokú óvatosságra lesz szükség.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Érdemes szem előtt tartani, hogy a Genfben 1947-ben aláírt Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezménnyel (GATT), valamint az 1994-ben Marrákesben aláírt, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) létrehozásáról szóló egyezménnyel kapcsolatos ügyekben az Unió és tagállamai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. (közös kereskedelempolitika), 217. és 218. cikke (nemzetközi szerződések) (lásd az →5.2.2. sz. tájékoztatót) alapján lépnek fel.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)   A WTO szabályaival összhangban az Unió engedményeket és kötelezettségvállalásokat magában foglaló listájában szereplő vámkontingensek szóban forgó arányos felosztására az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT 1994) XXVIII. cikke szerint fog sor kerülni. Az Unió ezért – az előzetes kapcsolatfelvétel lezárultát követően – tárgyalásokat fog kezdeni a WTO azon tagjaival, amelyek elsődleges, illetve jelenős szállítói érdekkel vagy eredeti tárgyalási joggal rendelkeznek az egyes érintett vámkontingensek tekintetében.

(4)   A WTO szabályaival összhangban az Unió engedményeket és kötelezettségvállalásokat magában foglaló listájában szereplő vámkontingensek szóban forgó arányos felosztására az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT 1994) XXVIII. cikke szerint fog sor kerülni. Az Unió ezért – az előzetes kapcsolatfelvétel lezárultát követően – tárgyalásokat fog kezdeni a WTO azon tagjaival, amelyek elsődleges, illetve jelenős szállítói érdekkel vagy eredeti tárgyalási joggal rendelkeznek az egyes érintett vámkontingensek tekintetében. E tárgyalásoknak korlátozott hatókörűeknek kell maradniuk, és nem terjedhetnek ki az általános hozzáférési feltételek vagy a termékek uniós piacra jutása mértékének újratárgyalására.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Tekintettel az erre a folyamatra vonatkozóan az Egyesült Királyság Unióból való kilépéséről folytatott tárgyalások keretében előírt határidőkre, lehetséges, hogy az összes vámkontingens tekintetében nem sikerül megállapodásra jutni a WTO minden érintett felével addig az időpontig, amikortól az Egyesült Királyságra már nem vonatkozik az Unió engedményeket és kötelezettségvállalásokat magában foglaló WTO-listája. Tekintettel a jogbiztonság biztosításának, valamint az Unióba és az Egyesült Királyságba irányuló, vámkontingensek szerinti behozatal folyamatos és zökkenőmentes lebonyolításának szükségességére, az Uniónak egyoldalúan el kell tudnia végeznie a vámkontingensek arányos felosztását. Az alkalmazott módszertannak összhangban kell lennie a GATT 1994 XXVIII. cikkében foglalt követelményekkel.

(5)  Tekintettel az erre a folyamatra vonatkozóan az Egyesült Királyság Unióból való kilépéséről folytatott tárgyalások keretében előírt határidőkre, illetve a tárgyalások egyelőre kérdéses kimenetelére, lehetséges, hogy az összes vámkontingens tekintetében nem sikerül megállapodásra jutni a WTO minden érintett felével addig az időpontig, amikortól az Egyesült Királyságra már nem vonatkozik az Unió engedményeket és kötelezettségvállalásokat magában foglaló WTO-listája. Tekintettel a jogbiztonság biztosításának – különösen a fogyasztóvédelem és a mezőgazdasági termelők jólléte –, valamint az Unióba és az Egyesült Királyságba irányuló, vámkontingensek szerinti behozatal folyamatos és zökkenőmentes lebonyolításának szükségességére, az Uniónak egyoldalúan el kell tudnia végeznie a vámkontingensek arányos felosztását. Az alkalmazott módszertannak összhangban kell lennie a GATT 1994 XXVIII. cikkében foglalt követelményekkel. Különösen a közös agrárpolitikával (KAP) kapcsolatos részre vonatkozóan, amennyiben a felosztással kapcsolatban vita merül fel, a szóban forgó intézkedést a WTO Vitarendezési Testülete vizsgálja meg, annak biztosítása érdekében, hogy az aláíró államok betartsák az új többoldalú szabályokat, anélkül azonban, hogy ez megakadályozza az Unió által időközben egyoldalúan megállapított vámkontingens alkalmazását.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ezért a következő módszertant kell alkalmazni: első lépésként az egyes vámkontingensekre vonatkozóan meghatározásra kerül az a részarány, amelyet az Egyesült Királyság a vámkontingensből felhasznál. Ez a (százalékban kifejezett) felhasználási arány az Egyesült Királyság részesedése az Unió teljes behozatalából egy adott vámkontingens keretében egy közelmúltbeli hároméves reprezentatív időszak alatt. Ezt a felhasználási arányt kell azután alkalmazni a lista szerinti teljes vámkontingens-mennyiségre annak megállapításához, hogy egy adott vámkontingensnek mekkora része esik az Egyesült Királyságra. Az Unióra eső rész a szóban forgó vámkontingens fennmaradó része. Ez azt jelenti, hogy az adott vámkontingens összmennyisége nem változik (vagyis az EU27-re eső mennyiség = a EU-28-ra eső jelenlegi mennyiség − az Egyesült Királyságra eső mennyiség). Az alapul szolgáló adatokat a releváns bizottsági adatbázisokból kell lekérni.

(6)  Ezért a következő módszertant kell alkalmazni: első lépésként az egyes vámkontingensekre vonatkozóan meghatározásra kerül az a részarány, amelyet az Egyesült Királyság a vámkontingensből felhasznál. Ez a (százalékban kifejezett) felhasználási arány az Egyesült Királyság részesedése az Unió teljes behozatalából egy adott vámkontingens keretében egy közelmúltbeli hároméves reprezentatív időszak alatt. Ezt a felhasználási arányt kell azután alkalmazni ‒ figyelembe véve a kimerítetlen vámkontingenseket is ‒ a lista szerinti teljes vámkontingens-mennyiségre annak megállapításához, hogy egy adott vámkontingensnek mekkora része esik az Egyesült Királyságra. Az Unióra eső rész a szóban forgó vámkontingens fennmaradó része. Ez azt jelenti, hogy az adott vámkontingens összmennyisége nem változik (vagyis az EU27-re eső mennyiség = a EU-28-ra eső jelenlegi mennyiség − az Egyesült Királyságra eső mennyiség). Az alapul szolgáló adatokat a releváns bizottsági adatbázisokból kell lekérni.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az Unió és az Egyesült Királyság megállapította és elfogadta az egyes vámkontingensek használatára vonatkozó módszertant, a GATT 1994 XXVIII. cikkében foglalt követelményekkel összhangban, így a megállapított és elfogadott módszertant teljes egészében fenn kell tartani a módszertan következetes alkalmazásának biztosítása érdekében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az érintett mezőgazdasági vámkontingensek esetében az 1308/2013/EU rendelet1 184–188. cikke biztosítja a szükséges jogalapot a vámkontingensek e rendelet általi arányos felosztását követő kezeléséhez. A halászati, ipari és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingensek esetében a 32/2000/EK rendelet2 alapján történik a vámkontingensek kezelése. Az érintett vámkontingens-mennyiségeket az említett rendelet I. melléklete tartalmazza, ezért azokat az e rendelet mellékletének B. részében felsorolt mennyiségeknek kell felváltania.

(8)  Az érintett mezőgazdasági vámkontingensek esetében az 1308/2013/EU rendelet1 184–188. cikke biztosítja a szükséges jogalapot a vámkontingensek e rendelet általi arányos felosztását követő kezeléséhez.  Ennélfogva ezt a mezőgazdasági tevékenység többfunkciós jellegén alapuló európai mezőgazdasági modell szerint kell elvégezni, különös tekintettel a nem kereskedelmi megfontolások kifejezett elismerésére és a lakosság igényeinek kielégítésére az élelmiszer-biztonság, a környezetvédelem, az élelmiszer-minőség és az állatjólét területén. A halászati, ipari és egyes feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingensek esetében a 32/2000/EK rendelet2 alapján történik a vámkontingensek kezelése. Az érintett vámkontingens-mennyiségeket az említett rendelet I. melléklete tartalmazza, ezért azokat az e rendelet mellékletének B. részében felsorolt mennyiségeknek kell felváltania.

_________________

_________________

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete (2013. december 17.) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.).

2 A Tanács 32/2000/EK rendelete (1999. december 17.) a GATT-Egyezményben előírt közösségi vámkontingensek és egyes egyéb közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, és a kontingensek kiigazítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1808/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 5., 2000.1.8., 1. o.).

2 A Tanács 32/2000/EK rendelete (1999. december 17.) a GATT-Egyezményben előírt közösségi vámkontingensek és egyes egyéb közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről, és a kontingensek kiigazítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1808/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 5., 2000.1.8., 1. o.).

Indokolás

A módosítás a GATT mezőgazdasági megállapodás alapelveire hivatkozik annak érdekében, hogy ezeket a vámkontingensek e felosztásának kialakítására és végrehajtására is alkalmazzák.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Tekintettel arra, hogy a WTO érintett tagjaival folytatandó tárgyalásokra az e rendelet elfogadásához kapcsolódó rendes jogalkotási eljárással egy időben fog sor kerülni, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékletének és a 32/2000/EK rendelet I. mellékletének az azokban felsorolt vámkontingensek arányosan felosztott mennyisége tekintetében történő módosítása céljából, hogy figyelembe vehesse a megkötött megállapodásokat, illetve az e tárgyalásokkal összefüggésben a tudomására jutó, korábban nem ismert olyan konkrét tényezőkre utaló releváns információkat, amelyek szükségessé teszik a vámkontingenseknek az Unió és az Egyesült Királyság közötti arányos felosztását. Ugyanerre lehetőséget kell biztosítani abban az esetben is, ha ilyen információk az említett tárgyalások keretein kívül jutnak a Bizottság tudomására.

(9)  Tekintettel arra, hogy a WTO érintett tagjaival folytatandó tárgyalásokra az e rendelet elfogadásához kapcsolódó rendes jogalkotási eljárással egy időben fog sor kerülni, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikkével összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy jogi aktusokat fogadjon el e rendelet mellékletének és a 32/2000/EK rendelet I. mellékletének az azokban felsorolt vámkontingensek arányosan felosztott mennyisége tekintetében történő módosítása céljából. Ez csak a megkötött nemzetközi megállapodások, illetve az e tárgyalásokkal összefüggésben vagy azokon kívül a tudomására jutó, korábban nem ismert olyan konkrét tényezőkre utaló releváns információk esetében indokolt, amelyek szükségessé teszik a vámkontingenseknek az Unió és az Egyesült Királyság közötti arányos felosztását.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)   Amennyiben a tárgyalások során olyan releváns információk kerülnek napvilágra ‒ nemzetközi megállapodás megkötését kivéve ‒, amelyek szükségessé tennék a vámkontingensek kiigazítását, a Bizottságnak tiszteletben kell tartania az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (2) bekezdésében és 218. cikkének (6) bekezdésében előírt eljárásokat.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépése hatással lesz az Egyesült Királyság és az Unió azon harmadik országokkal fenntartott kapcsolataira, amelyek jelenleg a 28 tagú Európai Unióval kötött kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodások részes felei. A Bizottságnak foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel a gazdasági szereplők jogbiztonságának biztosítása és a többletkvóták elkerülése érdekében, amelyek destabilizálhatják az EU27 piacát.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet mellékletének és a 32/2000/EK rendelet I. mellékletének az alábbiak figyelembevétele érdekében történő módosítása céljából:

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 4. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e rendelet mellékletének és a 32/2000/EK rendelet I. mellékletének az alábbiak figyelembevétele érdekében történő módosítása céljából, miközben ügyel arra, hogy ne terjessze ki a piaci hozzáférés jelenlegi szintjét:

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 3. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása [négy]éves időtartamra szól az e rendelet hatálybalépésétől kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 3. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása [két]éves időtartamra szól az e rendelet hatálybalépésétől kezdődő hatállyal.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel. Az információkhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács részére a tagállami szakértőkkel egy időben kell eljuttatni minden dokumentumot.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 3. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [egy hónap]-pal meghosszabbodik.

(6)  A 3. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő [két hónapon] belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam [egy hónappal vagy igény szerint, de legfeljebb 40 munkanap]-pal meghosszabbodik.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unió WTO-engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztása és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

31.5.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

31.5.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Matt Carthy

4.7.2018

Az elfogadás dátuma

22.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

John Flack

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unió WTO-engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztása és a 32/2000/EK tanácsi rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

31.5.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

5.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

32

0

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Benyújtás dátuma

8.11.2018

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. november 23.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat