SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000

8.11.2018 - (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD)) - ***I

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl


Postup : 2018/0158(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0361/2018
Predkladané texty :
A8-0361/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0312),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0202/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0361/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie bude mať vplyv na vzťahy Spojeného kráľovstva a Únie s tretími stranami, najmä v kontexte Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pričom EÚ, ako aj Spojené kráľovstvo sú pôvodnými členmi tejto organizácie.

(2)  Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie bude mať vplyv na vzťahy Spojeného kráľovstva a Únie s tretími stranami, najmä v kontexte Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pričom EÚ, ako aj Spojené kráľovstvo sú pôvodnými členmi tejto organizácie. Vzhľadom na to, že tento proces bude prebiehať v rovnakom čase ako rokovania o viacročnom finančnom rámci (VFR), a so zreteľom na podiel, ktorý je vo VFR určený na odvetvie poľnohospodárstva, by toto odvetvie mohlo byť výrazne ovplyvnené, a preto sa v priebehu týchto rokovaní bude vyžadovať určitý stupeň opatrnosti.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)   V súlade s pravidlami WTO bude nutné na účely takéhoto proporčného rozdelenia colných kvót, ktoré sú uvedené v Listine koncesií a záväzkov Únie, postupovať podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „dohoda GATT 1994“). Únia preto po ukončení predbežných kontaktov uskutoční rokovania s členmi WTO, ktorí majú hlavný alebo významný dodávateľský záujem alebo pôvodné rokovacie právo v súvislosti s každou s týchto colných kvót.

(4)   V súlade s pravidlami WTO bude nutné na účely takéhoto proporčného rozdelenia colných kvót, ktoré sú uvedené v Listine koncesií a záväzkov Únie, postupovať podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „dohoda GATT 1994“). Únia preto po ukončení predbežných kontaktov uskutoční rokovania s členmi WTO, ktorí majú hlavný alebo významný dodávateľský záujem alebo pôvodné rokovacie právo v súvislosti s každou s týchto colných kvót. Rozsah týchto rokovaní by mal zostať obmedzený a rokovania by v žiadnom prípade nemali zahŕňať opätovné prerokovanie všeobecných podmienok alebo miery prístupu výrobkov na trh Únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Mala by sa preto použiť táto metodika: v prvom kroku by sa mal v prípade každej individuálnej colnej kvóty stanoviť podiel využitia pre Spojené kráľovstvo. Podiel využitia (vyjadrený v percentách) predstavuje podiel Spojeného kráľovstva na celkovom dovoze do Únie v rámci colných kvót za posledné reprezentatívne obdobie troch rokov. Tento podiel využitia by sa mal následne uplatniť na celý objem colných kvót uvedených v listine, aby sa získal podiel Spojeného kráľovstva v prípade danej colnej kvóty. Podiel Únie by potom predstavoval zvyšok dotknutej colnej kvóty. To znamená, že celkový objem danej colnej kvóty sa nemení (t. j. objem pre EÚ-27 = súčasný objem pre EÚ-28 – objem pre Spojené kráľovstvo). Podkladové údaje by sa mali získať z príslušných databáz Komisie.

(6)  Mala by sa preto použiť táto metodika: v prvom kroku by sa mal v prípade každej individuálnej colnej kvóty stanoviť podiel využitia pre Spojené kráľovstvo. Podiel využitia (vyjadrený v percentách) predstavuje podiel Spojeného kráľovstva na celkovom dovoze do Únie v rámci colných kvót za posledné reprezentatívne obdobie troch rokov. Tento podiel využitia by sa mal následne uplatniť na celý objem colných kvót uvedených v listine, pri zohľadnení akéhokoľvek prípadného nenaplnenia, aby sa získal podiel Spojeného kráľovstva v prípade danej colnej kvóty. Podiel Únie by potom predstavoval zvyšok dotknutej colnej kvóty. To znamená, že celkový objem danej colnej kvóty sa nemení (t. j. objem pre EÚ-27 = súčasný objem pre EÚ-28 – objem pre Spojené kráľovstvo). Podkladové údaje by sa mali získať z príslušných databáz Komisie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Metodika na určenie podielu využitia každej individuálnej colnej kvóty bola stanovená a dohodnutá medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom v súlade s požiadavkami článku XXVIII dohody GATT z roku 1994, a preto by sa táto metodika mala v plnej miere zachovať, aby sa zabezpečilo jej konzistentné uplatňovanie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Pokiaľ ide o dotknuté poľnohospodárske colné kvóty, články 184 – 188 nariadenia (EÚ) č. 1308/20131 poskytujú potrebný právny základ pre správu týchto colných kvót po ich proporčnom rozdelení podľa tohto nariadenia. Pokiaľ ide o colné kvóty vzťahujúce sa na produkty rybolovu, priemyselné a určité spracované poľnohospodárske výrobky, správa sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 32/20002. Príslušné množstvá colných kvót sú uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu a mali by sa preto nahradiť množstvami uvedenými v časti B prílohy k tomuto nariadeniu.

(8)  Pokiaľ ide o dotknuté poľnohospodárske colné kvóty, články 184 – 188 nariadenia (EÚ) č. 1308/20131 poskytujú potrebný právny základ pre správu týchto colných kvót po ich proporčnom rozdelení podľa tohto nariadenia.  Táto správa sa preto musí vykonávať v súlade s poľnohospodárskym modelom Únie, ktorý je založený na multifunkčnosti poľnohospodárskej činnosti, pričom je potrebné zároveň klásť dôraz na jasné uznanie nekomerčných hľadísk a na uspokojovanie potrieb verejnosti v oblasti bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia, kvality potravín a dobrých životných podmienok zvierat. Pokiaľ ide o colné kvóty vzťahujúce sa na produkty rybolovu, priemyselné a určité spracované poľnohospodárske výrobky, správa sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 32/20002. Príslušné množstvá colných kvót sú uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu, a mali by sa preto nahradiť množstvami uvedenými v časti B prílohy k tomuto nariadeniu.

_________________

_________________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347, 20.12.2013, s. 671).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES)č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. L 347, 20.12.2013, s. 671).

2 Nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 zo 17. decembra 1999, ktorým sa otvárajú colné kvóty spoločenstva záväzné podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a určité ďalšie colné kvóty spoločenstva a ustanovuje ich správa, a ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá úpravy týchto kvót, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1808/95 (Ú. v. ES L 5, 8.1.2000, s. 1).

2 Nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 zo 17. decembra 1999, ktorým sa otvárajú colné kvóty spoločenstva záväzné podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a určité ďalšie colné kvóty spoločenstva a ustanovuje ich správa, a ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá úpravy týchto kvót, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1808/95 (Ú. v. ES L 5, 8.1.2000, s. 1).

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh odkazuje na základné zásady Dohody o poľnohospodárstve v rámci dohody GATT, aby sa uplatňovali aj pri vytváraní a vykonávaní tohto rozdelenia colných kvót.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Vzhľadom na to, že rokovania s dotknutými členmi WTO budú prebiehať súčasne s riadnym legislatívnym postupom na prijatie tohto nariadenia, na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby Komisia mohla meniť prílohu k tomuto nariadeniu a prílohu I k nariadeniu (ES) č. 32/2000, pokiaľ ide o množstvá proporčne rozdelených colných kvót uvedených v daných prílohách, a to s cieľom zohľadniť akékoľvek uzatvorené dohody alebo relevantné informácie, ktoré môže Komisia získať v rámci týchto rokovaní a ktoré by naznačovali, že určité faktory, ktoré neboli predtým známe, si vyžadujú úpravu proporčného rozdelenia colných kvót medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Taká istá možnosť by sa mala zabezpečiť, ak sa takéto informácie získajú mimo takýchto rokovaní.

(9)  Vzhľadom na to, že rokovania s dotknutými členmi WTO budú prebiehať súčasne s riadnym legislatívnym postupom na prijatie tohto nariadenia, na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby Komisia mohla meniť prílohu k tomuto nariadeniu a prílohu I k nariadeniu (ES) č. 32/2000, pokiaľ ide o množstvá proporčne rozdelených colných kvót uvedených v daných prílohách. Tieto prílohy by sa mali meniť iba s cieľom zohľadniť akékoľvek uzatvorené medzinárodné dohody alebo relevantné informácie, ktoré môže Komisia získať, či už v rámci týchto rokovaní, alebo mimo nich, a ktoré by naznačovali, že určité faktory, ktoré neboli predtým známe, si vyžadujú úpravu proporčného rozdelenia colných kvót medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Nariadením Rady (ES) č. 32/2000 sa na účely vykonávania niektorých jeho ustanovení prenášajú právomoci na Komisiu. V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné zosúladiť uvedené právomoci s článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Tam, kde je to vhodné, by sa malo toto zosúladenie urobiť priznaním delegovaných právomocí Komisii a uplatňovaním určitých postupov stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011. Na tento účel by sa vykonávacie právomoci prenesené uvedeným nariadením na Komisiu mali nahradiť právomocami prijímať delegované a vykonávacie akty.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Časť colných kvót Únie stanovená v článku 1 sa určí uplatnením tohto postupu:

 

1)   podiel Únie na využití dovozu v percentách pre každú individuálnu colnú kvótu sa stanoví v priebehu nedávneho reprezentatívneho obdobia troch rokov;

 

2)   tento podiel Únie na využití dovozu v percentách sa následne uplatní na celý objem colných kvót uvedených v listine, aby sa získal jej podiel na objeme danej colnej kvóty;

 

3)   v prípade individuálnych colných kvót, pri ktorých nie je možné pozorovať žiadny obchod počas reprezentatívneho obdobia stanoveného v bode 1, sa časť podiel Únie namiesto toho stanoví na základe postupu stanoveného v bode 2 na základe podielu Únie na využití dovozu v percentách inej colnej kvóty s úplne rovnakou definíciou výrobku alebo v príslušných colných položkách mimo colnej kvóty.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

vypúšťa sa

Príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 32/2000 sa nahrádza znením časti B prílohy k tomuto nariadeniu.

 

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 4 na účely zmeny prílohy k tomuto nariadeniu a prílohy I k nariadeniu (ES) č. 32/2000 s cieľom zohľadniť:

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 4 na účely zmeny časti A prílohy k tomuto nariadeniu s cieľom zohľadniť ďalej uvedené skutočnosti a zároveň zabezpečiť súlad so spoločnou metodikou dohodnutou v spolupráci so Spojeným kráľovstvom, a najmä zabezpečiť, aby prístup na trh Únie v zložení po odchode Spojeného kráľovstva nepresiahol prístup, ktorý sa odráža v podiele obchodných tokov počas reprezentatívneho obdobia:

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  relevantné informácie, ktoré môže získať buď v rámci rokovaní podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 alebo iným spôsobom.

b)  relevantné informácie, ktoré môže získať buď v rámci rokovaní podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, alebo z iných zdrojov so záujmom o konkrétnu colnú kvótu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 sa mení takto:

 

(1)   V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

„2. Rozhodnutie o dočasnom úplnom alebo čiastočnom odňatí nároku na colné kvóty uvedeného v odseku 1 sa prijíma vykonávacími aktmi 2 po príslušných predchádzajúcich konzultáciách, ktoré uskutočnila Komisia s dotknutou krajinou využívajúcou dané colné kvóty. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2.“

 

(2)   V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

„1. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom zmeniť prílohy I až VII:

 

a)   ak sú zmeny a technické úpravy vyvolané zmenami v číselných znakoch kombinovanej nomenklatúry a číselných znakoch TARIC;

 

b)   ak sú úpravy vynútené v dôsledku:

 

– dohôd, ktoré uzatvorila Rada, alebo výmen listov v rámci GATT alebo v dôsledku uvedenia do súladu so zmluvnými záväzkami Únie vo vzťahu k určitým krajinám v rámci GATT alebo

 

– rozšírenia všeobecného systému preferencií vo vzťahu k výrobkom z juty a kokosových vlákien;

 

c)  s cieľom rozšíriť zoznamy uvedené v prílohách IV a V o rozvojové krajiny na základe oficiálnej žiadosti dožadujúcej krajiny, ktorá poskytuje potrebné záruky, pokiaľ ide o kontrolu pravosti týchto výrobkov;

 

d)  ak sa vyžadujú zmeny a úpravy vo vzťahu k definíciám ručne vyrobených výrobkov a ručne tkaných textílií, ako aj vo vzťahu ku vzorom osvedčení o pravosti;

 

1a.  Každá zmena prílohy I, ako sa stanovuje v odseku 1, ktorá vyplýva z vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie:

 

a)  zabezpečuje súlad so spoločnou metodikou dohodnutou v spolupráci so Spojeným kráľovstvom, a najmä zabezpečuje, aby prístup na trh Únie v zložení po odchode Spojeného kráľovstva nepresiahol prístup, ktorý sa odráža v podiele obchodných tokov počas reprezentatívneho obdobia; a

 

b)  sa môže tiež prijať s cieľom zohľadniť relevantné informácie, ktoré môže získať Komisia buď v rámci rokovaní podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994, alebo z iných zdrojov so záujmom o konkrétnu colnú kvótu.“

 

(3)  Článok 10 sa nahrádza takto:

 

„1. Komisii pomáha Výbor pre Colný kódex zriadený článkom 285 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.

 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

 

(4)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 10a

 

1.  Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

 

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto pozmeňujúceho nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

 

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

 

(5)  Príloha I sa nahrádza časťou B prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 sa Komisii udeľuje na obdobie [4] rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 sa Komisii udeľuje na obdobie [4] rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. S cieľom zabezpečiť rovnaký prístup ku všetkým informáciám sa všetky dokumenty zasielajú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [jeden mesiac].

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Články 1 a 2 sa uplatňujú odo dňa, ktorým sa právo Únie prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo v súlade s dohodou uzatvorenou medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii, alebo od 30. marca 2019, ak nedôjde k uzatvoreniu takej dohody.

Článok 1 a článok 3a (nový) ods. 5 sa uplatňujú odo dňa, ktorým sa právo Únie prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo v súlade s dohodou uzatvorenou medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii, alebo od 30. marca 2019, ak nedôjde k uzatvoreniu takej dohody.

(Číslovanie článkov nie je v návrhu Komisie správne. Omylom sa očíslovali dva články číslom 4.)

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vláda Spojeného kráľovstva oznámila 29. marca 2017 Európskej rade, že Spojené kráľovstvo, ktoré je v súčasnosti členom Európskej únie (EÚ), má v úmysle z EÚ vystúpiť. Očakáva sa teda, že Spojené kráľovstvo prestane byť členom Európskej únie od 30. marca 2019. V tejto súvislosti treba riešiť rozdelenie príslušných colných kvót EÚ a Spojeného kráľovstva, ktoré sú zahrnuté do Listiny koncesií a záväzkov WTO pre EÚ uvedených v prílohe k dohode GATT z roku 1994.

EÚ vedie rokovania s tretími krajinami podľa článku XXVIII dohody GATT s cieľom upraviť listinu WTO pre EÚ, ak obsahuje objemy colných kvót. Nie je však isté, že všetky tieto rokovania sa ukončia dohodou pred tým, ako sa na Spojené kráľovstvo už nebude vzťahovať listina WTO pre EÚ. Preto treba zabezpečiť, aby v prípade, že nebudú uzatvorené takéto dohody, EÚ mohla napriek tomu proporčne rozdeliť colné kvóty a zmeniť colné koncesie v rámci WTO a aby Komisia mala potrebné právomoci na následnú zmenu príslušných ustanovení EÚ týkajúcich sa otvorenia a vykonávania príslušných colných kvót.

V návrhu sa uvádza, ako sa colné kvóty uvedené v Listine koncesií a záväzkov WTO pre EÚ proporčne rozdelia medzi EÚ a Spojené kráľovstvo. Komisii sa takisto udeľuje právomoc upraviť toto rozdelenie delegovanými aktmi, ak by to bolo v nadväznosti na neskôr uzatvorené dohody s tretími krajinami nevyhnutné. Dotknuté sú colné kvóty pre poľnohospodárske a nepoľnohospodárske výrobky.

Spravodajkyňa súhlasí so všeobecným duchom a s cieľmi návrhu, keďže EÚ by mala byť vybavená všetkými potrebnými nástrojmi, aby po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ neprerušila obchod s tretími krajinami, a pre prípad, že nie je možné včas uzavrieť príslušné dohody s tretími krajinami. Spravodajkyňa napriek tomu navrhuje určité zmeny návrhu, ako sa uvádza nižšie.

Po prvé, v záujme právnej zrozumiteľnosti je potrebné zakotviť do ustanovení nariadenia, a nielen v odôvodneniach, metodiku, ktorá je základom rozdelenia existujúcich colných kvót medzi EÚ a Spojené kráľovstvo.

Po druhé, rozsah delegovania právomocí Komisii, ktorý je v súčasnosti stanovený v článku 3, by sa mal viac objasniť.

Napokon, v tomto návrhu správy sa rieši problém, ktorým sa podľa spravodajkyne mala Komisia zaoberať priamo v návrhu. Návrh konkrétne zahŕňa delegovanie právomoci, ktorého dôsledkom by bola zmena prílohy I k nariadeniu (ES) č. 32/2000[1]. Podľa článku 290 ZFEÚ právomoc prijímať delegované akty na základe jedného legislatívneho aktu nemôže mať za následok zmenu iného legislatívneho aktu (t. j. ak sa má zmeniť iný legislatívny akt, musí obsahovať delegovanie právomocí). Spravodajkyňa poznamenáva, že nariadenie (ES) č. 32/2000 nebolo napriek záväzkom, ktoré boli prijaté nedávno, najmä v bode 27 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016[2], zosúladené s ustanoveniami článkov 290 a 291 ZFEÚ. Napríklad treba poznamenať, že všetky hlavné legislatívne akty v oblasti obchodnej politiky boli zosúladené s delegovanými a vykonávacími aktmi už v roku 2014 prostredníctvom súhrnných aktov pre obchod Omnibus I[3] a Omnibus II[4]. Spravodajkyňa preto nevidí inú možnosť, ako zahrnúť zosúladenie s delegovanými a vykonávacími aktmi nariadenia (ES) č. 32/2000 do súčasného nariadenia.

Okrem toho, vzhľadom na všeobecnú neistotu, pokiaľ ide o proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, by delegovanie právomoci malo mať obnoviteľné trvanie, ako je všeobecnou praxou.

  • [1]  Nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 zo 17. decembra 1999, ktorým sa otvárajú colné kvóty spoločenstva záväzné podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a určité ďalšie colné kvóty spoločenstva a ustanovuje ich správa, a ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá úpravy týchto kvót, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1808/95 (Ú. v. ES L 5, 8.1.2000, s. 1).
  • [2]  Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva, (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14).
  • [3]  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 37/2014 z 15. januára 2014, ktorým sa menia určité nariadenia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení (Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 1 – 51).
  • [4]  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 38/2014 z 15. januára 2014, ktorým sa menia určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných a vykonávacích právomocí na účely prijímania určitých opatrení (Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 52 – 69).

STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (24.10.2018)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000
(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Matt Carthy

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Colná kvóta (CK) je kľúčovým nástrojom riadenia a kontroly vonkajšej hospodárskej súťaže v agropotravinárskom odvetví Európskej únie. Obmedzenie dovozu na vopred určenú hodnotu kvóty v kombinácii s neatraktívnou úrovňou cla mimo kvóty chráni citlivé alebo zraniteľné domáce sektory pred nekalou hospodárskou súťažou. Tento nástroj sa bežne používa tak v multilaterálnom rámci WTO, ako aj v dvojstrannom rámci dohôd o voľnom obchode (FTA).

Rokmi sa počet colných kvót Európskej únie v rámci WTO zvýšil s cieľom zohľadniť najmä kompenzáciu poskytovanú v súvislosti s rozšíreniami EÚ alebo pri riešení obchodných sporov (napríklad hormóny v hovädzom mäse, mrazené vykostené kuracie kusy). Blížiaci sa odchod Spojeného kráľovstva z EÚ vyvoláva potrebu prehodnotiť celý zoznam colných kvót WTO medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom tak, aby bolo zohľadnené skutočné využívanie colných kvót oboma stranami. Ak sa tak nestane na základe jasnej a objektívnej metodiky, môže dôjsť k zaplaveniu trhov, odkloneniu obchodu s domácimi výrobkami a v konečnom dôsledku k ovplyvneniu cien, ktoré prvovýrobcovia dostanú za svoj výrobok.

Nie je preto prekvapujúce, že poľnohospodárske výrobky na zozname EÚ s 87 colnými kvótami prevládajú, pričom mäso, obilniny a mliečne výrobky predstavujú tri najpočetnejšie kvóty. To poukazuje na citlivosť týchto a iných poľnohospodárskych odvetví na hospodársku súťaž, ako aj na potrebu toho, aby toto nariadenie bolo spravodlivé a presné, pokiaľ ide o opätovné rozdelenie.

Čo sa týka rozdelenia, návrh Európskej komisie vychádza z metodiky, ktorá bola dohodnutá spoločne so Spojeným kráľovstvom, zohľadňujúc podiel využívania každej danej kvóty. Spravodajca súhlasí, že rozdelenie colných kvót na základe výpočtu podielu jednotlivých strán na dovoze počas reprezentatívneho obdobia rokov 2013 až 2015 je logickým a objektívne spravodlivým spôsobom riešenia súčasnej situácie. Spravodajca bez toho, aby uskutočnil podstatné zmeny v metodike, navrhuje úpravu zdôrazňujúcu skutočnosť, že uplatnenie podielu využívania sa vzťahuje na celú plánovanú colnú kvótu bez ohľadu na akékoľvek jej prípadné nenaplnenie.

Pri uplatnení tejto metodiky Komisia navrhuje začať postup podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 s cieľom nadviazať spoluprácu s členmi WTO, ktorí sú hlavnými dodávateľmi, ktorí majú podstatný záujem na prerokovaní alebo ktorí majú počiatočné vyjednávacie práva. Podľa spravodajcu je v súvislosti s týmto postupom dôležité zdôrazniť, že mandát na rokovanie nedáva v žiadnom prípade možnosť opätovne rokovať o všeobecných podmienkach prístupu ani o zvýšení celkového objemu. Toto by samozrejme malo zahŕňať potrebu zachovať súčasnú rovnováhu, napríklad v prípadoch, keď je povolená obmedzená prevoditeľnosť medzi systémom pre hovädzie a teľacie mäso vysokej kvality (vysoko kvalitné hovädzie a teľacie mäso) a autonómnou kvótou pre hovädzie mäso (ABQ).

Spravodajca uznáva, že povaha týchto rokovaní a neistota spojená so skutočným dátumom a podmienkami vystúpenia Spojeného kráľovstva môžu viesť k potrebe úprav rozdelenia koncesií uvedených v prílohe.

V niektorých prípadoch to samozrejme bude potrebné. Keďže neexistuje žiadne iné riešenie týkajúce sa záväzku vyhnúť sa pevnej hranici na ostrove Írsko, Spojené kráľovstvo a EÚ sa dohodli, že Severné Írsko zostane v „úplnom zosúladení“ s jednotným trhom a colnou úniou EÚ – tzv. návrh zabezpečovacieho mechanizmu. V tomto prípade bude potrebné uskutočniť úplné prerozdelenie colných kvót uvedených v prílohe k nariadeniu s cieľom zohľadniť tovary, ktorým bola udelená licencia alebo ktoré sa dovážajú do Severného Írska.

Takisto môže byť potrebné hľadať nové údaje pre opätovné rozdelenie v prípade, ak napríklad sanitárne a fytosanitárne opatrenia počas referenčného obdobia rokov 2013 – 2015 spôsobili narušenie obchodu s určitým partnerom WTO, čo by znamenalo, že tieto informácie náležite neodrážajú realitu.

Napokon v niektorých prípadoch, keď je podiel využitia colnej kvóty v Spojenom kráľovstve taký malý, že bude rozdelenie kvót podľa navrhovanej metodiky viesť k výslednej nižšej colnej kvóte a partneri WTO môžu namietať, že táto nebude dostatočná na uskutočnenie samostatnej dodávky.

Podľa spravodajcu budú zmeny týkajúce sa všetkých vyššie uvedených prípadov zahŕňať politické rozhodnutia, ktoré môžu mať vplyv na vysoko citlivé poľnohospodárske odvetvia.

Z týchto dôvodov by Európska komisia nemala mať neobmedzenú diskrečnú právomoc meniť rozdelenie colných kvót bez toho, aby musela získať súhlas Parlamentu tak, ako stanovujú zmluvy. V týchto prípadoch sa musí dodržiavať úplná transparentnosť a kontrola právnych predpisov. Komisia by mala mať právo prijať delegované akty len vtedy, ak bola uzatvorená medzinárodná dohoda, keďže v týchto prípadoch bude potrebný súhlas Parlamentu. V prípade všetkých ostatných zmien týkajúcich sa rozdelenia spravodajca trvá na tom, aby Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh v súlade s postupom stanoveným v zmluvách.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie bude mať vplyv na vzťahy Spojeného kráľovstva a Únie s tretími stranami, najmä v kontexte Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pričom EÚ, ako aj Spojené kráľovstvo sú pôvodnými členmi tejto organizácie.

(2)  Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie bude mať vplyv na vzťahy Spojeného kráľovstva a Únie s tretími stranami, najmä v kontexte Svetovej obchodnej organizácie (WTO), pričom EÚ, ako aj Spojené kráľovstvo sú pôvodnými členmi tejto organizácie. Vzhľadom na to, že tento proces bude prebiehať v rovnakom čase ako rokovania o VFR a so zreteľom na podiel, ktorý je v rámci VFR určený na odvetvie poľnohospodárstva, by to mohlo na toto odvetvie výrazne vplývať, a preto sa v priebehu týchto rokovaní bude vyžadovať určitý stupeň opatrnosti.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  Treba pripomenúť, že v otázkach týkajúcich sa Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), podpísanej v Ženeve v roku 1947, a Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie (WTO), podpísanej v Marrákeši v roku 1994, Únia a členské štáty konajú podľa článkov 207 (spoločná obchodná politika), 217 a 218 (medzinárodné dohody) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (5.2.2).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)   V súlade s pravidlami WTO bude nutné na účely takéhoto proporčného rozdelenia colných kvót, ktoré sú uvedené v Listine koncesií a záväzkov Únie, postupovať podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „dohoda GATT 1994“). Únia preto po ukončení predbežných kontaktov uskutoční rokovania s členmi WTO, ktorí majú hlavný alebo významný dodávateľský záujem alebo pôvodné rokovacie právo v súvislosti s každou s týchto colných kvót.

(4)   V súlade s pravidlami WTO bude nutné na účely takéhoto proporčného rozdelenia colných kvót, ktoré sú uvedené v Listine koncesií a záväzkov Únie, postupovať podľa článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (ďalej len „dohoda GATT 1994“). Únia preto po ukončení predbežných kontaktov uskutoční rokovania s členmi WTO, ktorí majú hlavný alebo významný dodávateľský záujem alebo pôvodné rokovacie právo v súvislosti s každou s týchto colných kvót. Rozsah týchto rokovaní by mal zostať obmedzený a v žiadnom prípade by nemali zahŕňať opätovné prerokovanie všeobecných podmienok prístupu ani mieru prístupu výrobkov na trh Únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Avšak vzhľadom na časové obmedzenia tohto procesu z dôvodu rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie je možné, že nebude možné uzatvoriť dohody so všetkými dotknutými členmi WTO v súvislosti so všetkými colnými kvótami ku dňu, ktorým sa Listina koncesií a záväzkov WTO pre Úniu týkajúca sa obchodu s tovarom prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo. S cieľom zabezpečiť právnu istotu a nepretržitý plynulý dovoz do Únie a Spojeného kráľovstva v rámci colných kvót je nutné, aby Únia mohla jednostranne proporčne rozdeliť colné kvóty. Použitá metodika by mala byť v súlade s požiadavkami článku XXVIII dohody GATT 1994.

(5)  Avšak vzhľadom na časové obmedzenia tohto procesu z dôvodu rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a na doteraz nejasný výsledok týchto rokovaní je možné, že nebude možné uzatvoriť dohody so všetkými dotknutými členmi WTO v súvislosti so všetkými colnými kvótami ku dňu, ktorým sa Listina koncesií a záväzkov WTO pre Úniu týkajúca sa obchodu s tovarom prestane uplatňovať na Spojené kráľovstvo. S cieľom zabezpečiť právnu istotu, a najmä ochranu spotrebiteľov a dobré životné podmienky poľnohospodárov, a nepretržitý plynulý dovoz do Únie a Spojeného kráľovstva v rámci colných kvót je nutné, aby Únia mohla jednostranne proporčne rozdeliť colné kvóty. Použitá metodika by mala byť v súlade s požiadavkami článku XXVIII dohody GATT 1994. Najmä vzhľadom na časť týkajúcu sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) bude príslušné opatrenie predložené na preskúmanie orgánu WTO na urovnávanie sporov v prípade vzniku sporu v súvislosti s rozdelením, o ktorom sa rozhodlo, pričom sa zabezpečí, aby signatárske štáty dodržiavali nové multilaterálne pravidlá, avšak tak, aby sa nebránilo uplatňovaniu colnej kvóty, ktorú Únia medzičasom jednostranne zaviedla.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Mala by sa preto použiť táto metodika: v prvom kroku by sa mal v prípade každej individuálnej colnej kvóty stanoviť podiel využitia pre Spojené kráľovstvo. Podiel využitia (vyjadrený v percentách) predstavuje podiel Spojeného kráľovstva na celkovom dovoze do Únie v rámci colných kvót za posledné reprezentatívne obdobie troch rokov. Tento podiel využitia by sa mal následne uplatniť na celý objem colných kvót uvedených v listine, aby sa získal podiel Spojeného kráľovstva v prípade danej colnej kvóty. Podiel Únie by potom predstavoval zvyšok dotknutej colnej kvóty. To znamená, že celkový objem danej colnej kvóty sa nemení (t. j. objem pre EÚ-27 = súčasný objem pre EÚ-28 – objem pre Spojené kráľovstvo). Podkladové údaje by sa mali získať z príslušných databáz Komisie.

(6)  Mala by sa preto použiť táto metodika: v prvom kroku by sa mal v prípade každej individuálnej colnej kvóty stanoviť podiel využitia pre Spojené kráľovstvo. Podiel využitia (vyjadrený v percentách) predstavuje podiel Spojeného kráľovstva na celkovom dovoze do Únie v rámci colných kvót za posledné reprezentatívne obdobie troch rokov. Tento podiel využitia by sa mal následne uplatniť na celý objem colných kvót uvedených v listine, po zohľadnení akéhokoľvek prípadného nenaplnenia, aby sa tak stanovil podiel Spojeného kráľovstva pre danú colnú kvótu. Podiel Únie by potom predstavoval zvyšok dotknutej colnej kvóty. To znamená, že celkový objem danej colnej kvóty sa nemení (t. j. objem pre EÚ-27 = súčasný objem pre EÚ-28 – objem pre Spojené kráľovstvo). Podkladové údaje by sa mali získať z príslušných databáz Komisie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Metodika na určenie podielu využitia každej individuálnej colnej kvóty bola stanovená a dohodnutá medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom v súlade s požiadavkami článku XXVIII dohody GATT z roku 1994, a preto by sa stanovená a dohodnutá metodika mala v plnej miere zachovať, aby sa zabezpečilo jej konzistentné uplatňovanie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Pokiaľ ide o dotknuté poľnohospodárske colné kvóty, články 184 – 188 nariadenia (EÚ) č. 1308/20131 poskytujú potrebný právny základ pre správu týchto colných kvót po ich proporčnom rozdelení podľa tohto nariadenia. Pokiaľ ide o colné kvóty vzťahujúce sa na produkty rybolovu, priemyselné a určité spracované poľnohospodárske výrobky, správa sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 32/20002. Príslušné množstvá colných kvót sú uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu a mali by sa preto nahradiť množstvami uvedenými v časti B prílohy k tomuto nariadeniu.

(8)  Pokiaľ ide o dotknuté poľnohospodárske colné kvóty, články 184 – 188 nariadenia (EÚ) č. 1308/20131 poskytujú potrebný právny základ pre správu týchto colných kvót po ich proporčnom rozdelení podľa tohto nariadenia.  Táto správa sa preto musí vykonávať v súlade s európskym poľnohospodárskym modelom, ktorý je založený na multifunkčnosti poľnohospodárskej činnosti, pričom je potrebné zároveň klásť dôraz na jasné uznanie nekomerčných hľadísk a na uspokojovanie potrieb verejnosti v oblasti bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia, kvality potravín a dobrých životných podmienok zvierat. Pokiaľ ide o colné kvóty vzťahujúce sa na produkty rybolovu, priemyselné a určité spracované poľnohospodárske výrobky, správa sa vykonáva v súlade s nariadením (ES) č. 32/20002. Príslušné množstvá colných kvót sú uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu a mali by sa preto nahradiť množstvami uvedenými v časti B prílohy k tomuto nariadeniu.

_________________

_________________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. ES L 347, 20.12.2013, s. 671).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. L 347, 20.12.2013, s. 671);

2 Nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 zo 17. decembra 1999, ktorým sa otvárajú colné kvóty spoločenstva záväzné podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a určité ďalšie colné kvóty spoločenstva a ustanovuje ich správa, a ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá úpravy týchto kvót, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1808/95 (Ú. v. ES L 5, 8.1.2000, s. 1).

2 Nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 zo 17. decembra 1999, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva záväzné podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a určité ďalšie colné kvóty Spoločenstva a ustanovuje ich správa, a ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá úpravy týchto kvót, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1808/95 (Ú. v. ES L 5, 8.1.2000, s. 1).

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh odkazuje na základné zásady Dohody o poľnohospodárstve v rámci dohody GATT, aby sa uplatňovali aj pri vytváraní a vykonávaní tohto rozdelenia colných kvót.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Vzhľadom na to, že rokovania s dotknutými členmi WTO budú prebiehať súčasne s riadnym legislatívnym postupom na prijatie tohto nariadenia, na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby Komisia mohla meniť prílohu k tomuto nariadeniu a prílohu I k nariadeniu (ES) č. 32/2000, pokiaľ ide o množstvá proporčne rozdelených colných kvót uvedených v daných prílohách, a to s cieľom zohľadniť akékoľvek uzatvorené dohody alebo relevantné informácie, ktoré môže Komisia získať v rámci týchto rokovaní a ktoré by naznačovali, že určité faktory, ktoré neboli predtým známe, si vyžadujú úpravu proporčného rozdelenia colných kvót medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Taká istá možnosť by sa mala zabezpečiť, ak sa takéto informácie získajú mimo takýchto rokovaní.

(9)  Vzhľadom na to, že rokovania s dotknutými členmi WTO budú prebiehať súčasne s riadnym legislatívnym postupom na prijatie tohto nariadenia, na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby Komisia mohla meniť prílohu k tomuto nariadeniu a prílohu I k nariadeniu (ES) č. 32/2000, pokiaľ ide o množstvá proporčne rozdelených colných kvót uvedených v daných prílohách. Malo by k tomu dochádzať iba s cieľom zohľadniť akékoľvek uzatvorené medzinárodné dohody alebo relevantné informácie, ktoré môže Komisia získať, či už v rámci týchto rokovaní alebo mimo nich, a ktoré by naznačovali, že určité faktory, ktoré neboli predtým známe, si vyžadujú úpravu proporčného rozdelenia colných kvót medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)   Ak by boli počas rokovaní prijaté relevantné informácie, ktoré si vyžadujú úpravu colných kvót, okrem uzatvorenia medzinárodnej dohody, Komisia musí dodržiavať postupy stanovené v článku 207 ods. 4 a článku 218 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie bude mať vplyv na vzťahy Spojeného kráľovstva a Únie s tretími krajinami, ktoré sú v súčasnosti zmluvnými stranami dvojstrannej dohody o voľnom obchode s Európskou úniou, ktorú tvorí 28 členských štátov. Komisia by sa touto otázkou mala zaoberať aj s cieľom zabezpečiť právnu istotu pre hospodárske subjekty a vyhnúť sa nadbytočným colným kvótam, ktoré by mohli destabilizovať trh EÚ 27.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 4 na účely zmeny prílohy k tomuto nariadeniu a prílohy I k nariadeniu (ES) č. 32/2000 s cieľom zohľadniť:

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 4 na účely zmeny prílohy k tomuto nariadeniu a prílohy I k nariadeniu (ES) č. 32/2000, pričom sa zameriava na to, aby nedošlo k rozšíreniu existujúcej úrovne prístupu na trhu, s cieľom zohľadniť:

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 sa Komisii udeľuje na obdobie [4] rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(2)  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 sa Komisii udeľuje na obdobie [2] rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

(4)  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. S cieľom zabezpečiť rovnaký prístup ku všetkým informáciám sa všetky dokumenty zasielajú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [jeden mesiac].

(6)  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [jeden mesiac/alebo iné požadované obdobie v maximálnej dĺžke 40 pracovných dní].

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Proporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a zmena nariadenia Rady (ES) č. 32/2000

Referenčné čísla

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

31.5.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

31.5.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Matt Carthy

4.7.2018

Dátum prijatia

22.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

John Flack

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Proporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a zmena nariadenia Rady (ES) č. 32/2000

Referenčné čísla

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Dátum predloženia v EP

22.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

31.5.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Spravodajkyňa

       dátum vymenovania

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Dátum predloženia

8.11.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 23. novembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia