Postopek : 2018/0158(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0361/2018

Predložena besedila :

A8-0361/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/01/2019 - 12.9

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0022

POROČILO     ***I
PDF 820kWORD 96k
8.11.2018
PE 627.022v02-00 A8-0361/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0312),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0202/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0361/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Izstop Združenega kraljestva iz Unije bo vplival na odnose Združenega kraljestva in Unije s tretjimi stranmi, zlasti v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO), katere prvotni članici sta oba.

(2)  Izstop Združenega kraljestva iz Unije bo vplival na odnose Združenega kraljestva in Unije s tretjimi stranmi, zlasti v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO), katere prvotni članici sta oba. Glede na to, da bo ta proces potekal sočasno s pogajanji o večletnem finančnem okviru, in glede na delež, ki ga ima kmetijstvo v večletnem finančnem okviru, bi bil lahko ta sektor zelo izpostavljen, zato bo v pogajanjih potrebna določena stopnja previdnosti.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)   V skladu s pravili STO se bo taka porazdelitev tarifnih kvot, ki so del seznama koncesij in obveznosti Unije, morala izvesti v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 (GATT 1994). Unija bo zato po zaključku predhodnih stikov začela pogajanja s članicami STO, ki so zainteresirane kot glavne ali pomembne dobaviteljice ali imajo prednostno pogajalsko pravico v zvezi z vsako od teh tarifnih kvot.

(4)   V skladu s pravili STO se bo taka porazdelitev tarifnih kvot, ki so del seznama koncesij in obveznosti Unije, morala izvesti v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 (GATT 1994). Unija bo zato po zaključku predhodnih stikov začela pogajanja s članicami STO, ki so zainteresirane kot glavne ali pomembne dobaviteljice ali imajo prednostno pogajalsko pravico v zvezi z vsako od teh tarifnih kvot. Ta pogajanja bi morala ostati omejena in se ne bi smela v nobenem primeru razširiti na ponovna pogajanja o splošnih pogojih ali stopnji dostopa proizvodov do trga Unije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Zato bi se morala uporabiti naslednja metodologija: najprej bi se moral določiti delež uporabe vsake posamezne tarifne kvote za Združeno kraljestvo. Delež uporabe, izražen v odstotkih, je delež Združenega kraljestva pri skupnem uvozu v Unijo v okviru tarifnih kvot v zadnjem reprezentativnem triletnem obdobju. Ta delež uporabe bi se moral nato uporabiti za celotno predvideno količino tarifnih kvot za določitev deleža Združenega kraljestva za dano tarifno kvoto. Delež Unije bi bil v tem primeru preostanek zadevne tarifne kvote. To pomeni, da se skupna količina dane tarifne kvote ni spremenila (tj. količina za EU-27 = trenutna količina za EU-28 – količina za Združeno kraljestvo). Osnovni podatki bi morali biti pridobljeni iz ustreznih podatkovnih zbirk Komisije.

(6)  Zato bi se morala uporabiti naslednja metodologija: najprej bi se moral določiti delež uporabe vsake posamezne tarifne kvote za Združeno kraljestvo. Delež uporabe, izražen v odstotkih, je delež Združenega kraljestva pri skupnem uvozu v Unijo v okviru tarifnih kvot v zadnjem reprezentativnem triletnem obdobju. Ta delež uporabe bi se moral nato uporabiti za celotno predvideno količino tarifnih kvot, ob upoštevanju vseh izkoriščanj v celoti, za določitev deleža Združenega kraljestva za dano tarifno kvoto. Delež Unije bi bil v tem primeru preostanek zadevne tarifne kvote. To pomeni, da se skupna količina dane tarifne kvote ni spremenila (tj. količina za EU-27 = trenutna količina za EU-28 – količina za Združeno kraljestvo). Osnovni podatki bi morali biti pridobljeni iz ustreznih podatkovnih zbirk Komisije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Metodologija za delež uporabe vsake posamezne tarifne kvote je bila določena in dogovorjena med Unijo in Združenim kraljestvom, v skladu z zahtevami iz člena XXVIII sporazuma GATT 1994, zato je treba to metodologijo v celoti ohraniti, da se zagotovi njena dosledna uporaba.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  V zvezi z zadevnimi tarifnimi kvotami za kmetijske proizvode predstavljajo členi od 184 do 188 Uredbe (EU) št. 1308/20131 potrebno pravno podlago za upravljanje tarifnih kvot po porazdelitvi na podlagi te uredbe. Tarifne kvote, ki zajemajo ribiške, industrijske in nekatere predelane kmetijske proizvode, se upravljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 32/20002. Zadevne količine tarifnih kvot so določene v Prilogi I k navedeni uredbi in bi se torej morale nadomestiti s količinami iz dela B Priloge k tej uredbi.

(8)  V zvezi z zadevnimi tarifnimi kvotami za kmetijske proizvode predstavljajo členi od 184 do 188 Uredbe (EU) št. 1308/20131 potrebno pravno podlago za upravljanje tarifnih kvot po porazdelitvi na podlagi te uredbe.  To upravljanje se mora izvajati ob spoštovanju kmetijskega modela Unije, ki temelji na večfunkcionalnosti kmetijske dejavnosti, ter poudarjati tudi izrecno priznavanje nekomercialnih vidikov in zadovoljevati potrebe javnosti na področjih varnosti hrane, varstva okolja, kakovosti hrane in dobrobiti živali. Tarifne kvote, ki zajemajo ribiške, industrijske in nekatere predelane kmetijske proizvode, se upravljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 32/20002. Zadevne količine tarifnih kvot so določene v Prilogi I k navedeni uredbi in bi se torej morale nadomestiti s količinami iz dela B Priloge k tej uredbi.

_________________

_________________

1 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

1 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

2 Uredba Sveta (ES) št. 32/2000 z dne 17. decembra 1999 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti določenih v GATT in nekaterih drugih tarifnih kvot Skupnosti ter o vzpostavitvi podrobnih pravil za prilagajanje teh kvot in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1808/95 (UL L 5, 8.1.2000, str. 1).

2 Uredba Sveta (ES) št. 32/2000 z dne 17. decembra 1999 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti določenih v GATT in nekaterih drugih tarifnih kvot Skupnosti ter o vzpostavitvi podrobnih pravil za prilagajanje teh kvot in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1808/95 (UL L 5, 8.1.2000, str. 1).

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja sklicevanje na temeljna načela sporazuma o kmetijstvu v okviru GATT, da bi se upoštevala tudi pri sedanji porazdelitvi kvot.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Glede na to, da bodo pogajanja z zadevnimi članicami STO potekala hkrati z rednim zakonodajnim postopkom za sprejetje te uredbe, bi se moralo na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije za spremembo Priloge k tej uredbi in Priloge I k Uredbi (ES) št. 32/2000 v zvezi s količinami porazdeljenih tarifnih kvot, ki so v njej navedene, da bi se upoštevali morebitni sklenjeni sporazumi ali ustrezne informacije, ki jih lahko prejme v okviru teh pogajanj, iz katerih bi bilo razvidno, da je zaradi posebnih dejavnikov, ki predhodno niso bili znani, potrebna prilagoditev porazdelitve tarifnih kvot med Unijo in Združenim kraljestvom. Enako možnost bi bilo treba zagotoviti tudi, kadar postanejo take informacije na voljo zunaj teh pogajanj.

(9)  Glede na to, da bodo pogajanja z zadevnimi članicami STO potekala hkrati z rednim zakonodajnim postopkom za sprejetje te uredbe, bi se moralo na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije za spremembo Priloge k tej uredbi in Priloge I k Uredbi (ES) št. 32/2000 v zvezi s količinami porazdeljenih tarifnih kvot, ki so v njej navedene. Priloge bi se spremenile le, da bi se upoštevali morebitni sklenjeni mednarodni sporazumi ali ustrezne informacije, ki jih lahko prejme v okviru teh pogajanj ali ob drugi priložnosti, iz katerih bi bilo razvidno, da je zaradi posebnih dejavnikov, ki predhodno niso bili znani, potrebna prilagoditev porazdelitve tarifnih kvot med Unijo in Združenim kraljestvom

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Z Uredbo Sveta (ES) št. 32/2000 se na Komisijo prenesejo pooblastila za izvajanje nekaterih določb navedene uredbe. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je primerno navedena pooblastila uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Taka uskladitev se po potrebi opravi z dodelitvijo delegiranih pooblastil Komisiji in uporabo nekaterih postopkov iz Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta. V ta namen bi bilo treba izvedbena pooblastila, ki jih ta uredba prenaša na Komisijo, nadomestiti s pooblastili za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Delež Unije pri tarifnih kvotah iz člena 1 se določi z naslednjim postopkom:

 

(1)   za vsako posamezno tarifno kvoto se opredeli delež uporabe Unije pri uvozu v odstotkih v zadnjem reprezentativnem triletnem obdobju;

 

(2)   ta delež pri uvozu, izražen v odstotkih, se nato uporabi za celotno predvideno količino tarifnih kvot, da se določi količinski delež za dano tarifno kvoto;

 

(3)   za posamezne tarifne kvote, za katere ni mogoče opaziti trgovine v reprezentativnem obdobju iz točke 1, se namesto tega delež Unije opredeli s postopkom iz točke 2 na podlagi njenega deleža uporabe pri uvozu, izraženega v odstotkih, pri drugi tarifni kvoti z enako opredelitvijo proizvoda ali v ustreznih tarifnih postavkah izven tarifne kvote.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2

črtano

Priloga I k Uredbi Sveta (ES) št. 32/2000 se nadomesti z besedilom iz dela B Priloge k tej uredbi.

 

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4 za spremembo Priloge k tej uredbi in Priloge I k Uredbi (ES) št. 32/2000, da bi upoštevala naslednje:

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4 za spremembo dela A Priloge k tej uredbi, da bi upoštevala naslednje, pri tem pa zagotavljala skladnost s skupno metodologijo, sprejeto skupaj z Združenim kraljestvom, zlasti pa zagotovila, da dostop na trg Unije, kot bo sestavljen po izstopu Združenega kraljestva, ne presega dostopa, ki se odraža v deležu trgovinskih tokov v reprezentativnem obdobju:

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ustrezne informacije, ki jih lahko prejme v okviru pogajanj v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 ali na druge načine.

(b)  ustrezne informacije, ki jih lahko prejme v okviru pogajanj v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 ali iz drugih virov, ki obravnavajo posamezne tarifne kvote.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Uredba Sveta (ES) št. 32/2000 se spremeni:

 

(1)   V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

 

„2. Odločitev za začasen odvzem pravice do koriščenja tarifnih kvot, v celoti ali delno, iz odstavka 1 se sprejme na podlagi izvedbenih aktov po predhodnem posvetovanju med Komisijo in zadevno državo upravičenko. Izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 10(2).“;

 

(2)   V členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

 

„1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s spremembo prilog I do VII:

 

(a)   kadar so spremembe in tehnične prilagoditve potrebne zaradi spremenjene kombinirane nomenklature in spremenjenih oznak TARIC;

 

(b)   kadar so potrebne prilagoditve zaradi:

 

sklenitev sporazumov s strani Sveta ali izmenjav pisem v okviru GATT ali skladnosti s pogodbenimi obveznostmi Unije do nekaterih držav v okviru GATT, ali

 

širitve sistema splošnih preferencialov glede izdelkov iz jute in kokosovih vlaken;

 

(c)  za dodajanje držav v razvoju na sezname iz prilog IV in V na uradno zahtevo države prosilke, ki nudi potrebna jamstva za preverjanje pristnosti teh izdelkov;

 

(d)  kadar se zahtevajo spremembe in prilagoditve opredelitev ročno izdelanih izdelkov in ročno tkanega blaga ter vzorčnih potrdil o pristnosti.

 

1a.  Vsaka sprememba Priloge I, določena v odstavku 1, do katere pride zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije:

 

(a)  zagotavlja skladnost s skupno metodologijo, sprejeto skupaj z Združenim kraljestvom, zlasti pa zagotovi, da dostop na trg Unije, kot bo sestavljen po izstopu Združenega kraljestva, ne presega dostopa, ki se odraža v deležu trgovinskih tokov v reprezentativnem obdobju; in

 

(b)  se lahko sprejme tudi, da bi se upoštevale informacije, ki jih Komisija lahko prejme v okviru pogajanj v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 ali iz drugih virov, ki obravnavajo posamezne tarifne kvote.“;

 

(3)  Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

 

„1. Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 285 Uredbe (EU) št. 952/2013.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.“;

 

(4)  Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 10a

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji iz tega člena.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 9 se Komisiji podeli za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe o spremembi]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3.  Evropski parlament ali Svet lahko prenos pooblastila iz člena 9 kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši datum, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem hkrati uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 9, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

 

(5)  Priloga I se nadomesti z delom B Priloge k tej uredbi.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3 se prenese na Komisijo za obdobje [4] let od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

(2)  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3 se prenese na Komisijo za obdobje pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenuje vsaka država članica, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

(4)  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakega dostopa do vseh informacij prejmeta Evropski parlament in Svet vse dokumente istočasno kot strokovnjaki iz držav članic.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku [dveh mesecev] od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [en mesec].

(6)  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku [dveh mesecev] od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [dva meseca].

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člena 1 in 2 se uporabljata od datuma, na katerega se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo v skladu s sporazumom, ki sta ga Unija in Združeno kraljestvo sklenila v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji, ali, če takega sporazuma ni, od 30. marca 2019.

Člen 1 in novi člen 3a(5) se uporabljata od datuma, na katerega se pravo Unije preneha uporabljati za Združeno kraljestvo v skladu s sporazumom, ki sta ga Unija in Združeno kraljestvo sklenila v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji, ali, če takega sporazuma ni, od 30. marca 2019.

(Številčenje členov v angleški različici predloga Komisije ni pravilno. Dva člena sta napačno oštevilčena s številko 4.)


OBRAZLOŽITEV

Vlada Združenega kraljestva je 29. marca 2017 uradno obvestila Evropski svet, da namerava Združeno kraljestvo izstopiti iz Evropske unije (EU), katere država članica je trenutno. Zato se pričakuje, da od 30. marca 2019 Združeno kraljestvo ne bo več država članica EU. V zvezi s tem je treba obravnavati porazdelitev zadevnih tarifnih kvot EU in Združenega kraljestva, vključenih v seznam koncesij in obveznosti EU v okviru STO, ki je priložen Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini iz leta 1994 (GATT).

EU v skladu s členom XXVIII GATT vodi pogajanja s tretjimi državami, da bi se spremenila del seznama EU v okviru STO, ki vsebuje količine tarifnih kvot. Vendar pa ni gotovo, da se bodo vsa ta pogajanja zaključila s sporazumom, dokler za Združeno kraljestvo še velja seznam EU v okviru STO. Zato je treba zagotoviti, da lahko EU v primeru, ko takšni sporazumi niso sklenjeni, vseeno nadaljuje s porazdelitvijo tarifnih kvot s spremembo tarifnih koncesij STO ter da se Komisiji podelijo potrebna pooblastila za posledično spremembo zadevnih določb EU o uvedbi in izvajanju zadevnih tarifnih kvot.

Predlog navaja, kako se tarifne kvote s seznama koncesij in obveznosti EU v okviru STO porazdelijo med EU in Združeno kraljestvo. Obenem na Komisijo prenaša pooblastila za spremembo te porazdelitve z delegiranimi akti, če bi to bilo potrebno po kasnejši sklenitvi sporazumov s tretjimi državami. Obravnavajo se tarifne kvote za kmetijske in nekmetijske proizvode.

Poročevalka se strinja s splošno usmeritvijo in cilji predloga, saj bi bilo treba EU opremiti z vsemi potrebnimi orodji, da bi se po izstopu Združenega kraljestva iz EU preprečilo oviranje trgovine s tretjimi državami ali za primer, če ne bi bilo mogoče pravočasno skleniti ustreznih sporazumov s tretjimi državami. Poročevalka kljub temu predlaga nekatere spremembe predloga, ki so opisane v nadaljevanju.

Prvič, zaradi pravne jasnosti bi bilo treba metodologijo, ki tvori podlago za porazdelitev obstoječih tarifnih kvot med EU in Združenim kraljestvom, opredeliti ne samo v uvodnih izjavah, temveč tudi v samih določbah uredbe.

Drugič, dodatno bi bilo treba pojasniti obseg prenosa pooblastil na Komisijo, kot je določen v členu 3.

Ta osnutek poročila obravnava tudi vprašanje, ki bi ga po mnenju poročevalke Komisija morala obravnavati v samem predlogu. Predlog namreč vključuje prenos pooblastila, ki bi povzročil spremembo Priloge I k Uredbi (ES) št. 32/2000(1). V skladu s členom 290 PDEU pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov na podlagi enega zakonodajnega akta ne sme povzročiti spremembe drugega zakonodajnega akta (prenos pooblastil za spremembo drugega zakonodajnega akta mora biti opredeljen v zakonodajnem aktu). Poročevalka ugotavlja, da Uredba (ES) št. 32/2000, kljub nedavno sprejetim zavezam, zlasti v odstavku 27 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016(2), ni usklajena z določbami členov 290 in 291 PDEU. Na primer, opozoriti je treba, da so bili vsi glavni zakonodajni akti na področju trgovinske politike usklajeni z delegiranimi in izvedbenimi akti že leta 2014 na podlagi t. i. omnibusa za trgovino I(3) in omnibusa za trgovino II(4). Poročevalka zato ne vidi druge možnosti, kot da vključi uskladitev Uredbe (ES) št. 32/2000 z delegiranimi in izvedbeni akti v sedanjo uredbo.

Poleg tega bi bilo treba za trajanje prenosa pooblastil zaradi splošne negotovosti v zvezi s postopkom izstopa Združenega kraljestva iz EU določiti možnost podaljšanja, kar je tudi splošna praksa.

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 32/2000 z dne 17. decembra 1999 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti določenih v GATT in nekaterih drugih tarifnih kvot Skupnosti ter o vzpostavitvi podrobnih pravil za prilagajanje teh kvot in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1808/95 (UL L 5, 8.1.2000, str. 1).

(2)

Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14).

(3)

Uredba (EU) št. 37/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2014 o spremembi določenih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje določenih ukrepov (UL L 18, 21.1.2014, str. 1–51).

(4)

Uredba (EU) št. 38/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2014 o spremembi določenih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi z dodelitvijo delegiranih in izvedbenih pooblastil za sprejetje določenih ukrepov (UL L 18, 21.1.2014, str. 52–69).


MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (24.10.2018)

za Odbor za mednarodno trgovino

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000

(COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

Pripravljavec mnenja: Matt Carthy

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Tarifne kvote so ključni instrument za upravljanje in nadzor zunanje konkurence agroživilskega sektorja Evropske unije. Z omejevanjem uvoza na vnaprej določeno raven kvote, skupaj z odvračilno tarifno ravnijo za vse presežne proizvode, so občutljivi oziroma ranljivi domači sektorji zaščiteni pred nelojalno konkurenco. Ta instrument se običajno uporablja tako v večstranskem okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) kot v dvostranskem okviru sporazumov o prosti trgovini.

V zadnjih letih se je število tarifnih kvot Evropske unije v STO povečalo, zlasti da bi se upoštevalo nadomestilo, dodeljeno v okviru širitev EU ali pri reševanju trgovinskih sporov (npr. hormoni v govejem mesu, zamrznjeni kosi piščančjega mesa brez kosti). Skorajšnji izstop Združenega kraljestva iz EU s seboj prinaša potrebo po ponovni porazdelitvi celotnega seznama tarifnih kvot STO med EU in Združenim kraljestvom, da bi se odražal način na katerega obe strani dejansko uporabljata tarifne kvote. Če se to ne stori v skladu z jasno in objektivno metodologijo, obstaja možnost, da bodo trgi prenasičeni in da se bo ustvarilo preusmerjanje trgovine z domačimi izdelki, kar bo na koncu vplivalo na cene, ki jih primarni proizvajalci prejmejo za svoje proizvode.

Ni presenetljivo, da kmetijski proizvodi prevladujejo na seznamu EU, in sicer z 87 tarifnimi kvotami, pri čemer so meso, žita in mlečni izdelki tri najštevilčnejše kvote. To kaže na občutljivost teh in drugih kmetijskih sektorjev na konkurenco ter na potrebo, da mora biti ta uredba poštena in točna pri ponovni porazdelitvi.

Predlog Evropske komisije glede porazdelitve sledi metodologiji, ki je bila dogovorjena z Združenim kraljestvom, v zvezi s preučitvijo deleža uporabe za vsako posamezno kvoto. Pripravljavec mnenja se strinja, da je delitev tarifnih kvot na podlagi izračuna deleža uvoza vsake strani v reprezentativnem obdobju 2013–2015 logičen in objektivno pošten način obravnavanja sedanjega stanja. Pripravljavec mnenja brez vsebinskih sprememb metodologije predlaga predlog spremembe, v katerem poudarja, da se uporaba deleža uporabe nanaša na celotno predvideno tarifno kvoto, ne glede na to, ali je izkoriščena v celoti.

Komisija pri uporabi te metodologije predlaga, da se v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 začne postopek za sodelovanje s članicami STO, ki so glavne dobaviteljice, se znatno zanimajo za ponovna pogajanja ali imajo prednostne pogajalske pravice. V zvezi s tem pripravljavec mnenja meni, da je nujno treba poudariti, da mandat za pogajanje nikakor ni razširjeno niti na ponovno pogajanje o splošnih pogojih dostopa niti na povečanje skupnega obsega. Ta mora seveda vključevati potrebo po ohranitvi trenutnega ravnovesja, na primer, kadar je dovoljena omejena prenosljivost med shemo visokokakovostnega govejega in telečjega mesa ter avtonomno kvoto za goveje meso.

Pripravljavec mnenja priznava, da zaradi narave teh pogajanj in negotovosti glede dejanskega datuma in pogojev izstopa Združenega kraljestva, morda obstaja potreba po spremembah delitve koncesij, navedenih v Prilogi.

V nekaterih primerih bo to seveda nujno. Ker ni na voljo nobene druge rešitve glede zaveze, da bi se izognili neprepustni meji na Irskem, sta se Združeno kraljestvo in EU dogovorila, da bo Severna Irska ostala „popolnoma usklajena“ z enotnim trgom in carinsko unijo EU – tako imenovani „predlog varovalnega mehanizma“. V tem primeru bo treba popolnoma ponovno porazdeliti tarifne kvote, navedene v Prilogi k uredbi, da se bo upoštevalo blago, ki je licencirano ali uvoženo na Severno Irsko.

Morda bo treba poiskati nov nabor podatkov za ponovno porazdelitev, če so na primer sanitarni in fitosanitarni ukrepi v referenčnem obdobju 2013–2015 povzročili motnje v trgovini z določeno državo partnerico STO, kar pomeni, da informacije niso ustrezno odražale resničnosti.

Nazadnje, v nekaterih primerih, kjer je delež uporabe tarifne kvote v Združenem kraljestvu majhen, bo delitev kvot v skladu s predlagano metodologijo imela za rezultat manjšo kvoto, ki bi jo lahko partnerji STO utemeljevali kot nezadostno za zagotavljanje ločenega pošiljanja.

Pripravljavec mnenja meni, da bodo spremembe v skladu z vsemi zgoraj navedenimi primeri vključevale politične odločitve, ki bodo lahko vplivale na zelo občutljive kmetijske sektorje.

Zaradi tega Evropska komisija ne bi smela imeti neomejene diskrecijske pravice za spreminjanje ponovne porazdelitve tarifnih kvot, ne da bi za to morala imeti privolitev Parlamenta, kot je predvideno v Pogodbah. V teh primerih je treba spoštovati popolno preglednost in zakonodajni nadzor. Komisija bi morala biti pooblaščena le za sprejemanje delegiranih aktov, kadar se sklene mednarodni sporazum, saj bo v teh primerih vsekakor potrebna privolitev Parlamenta. Za vse druge spremembe oddelkov pripravljavec mnenja vztraja, da mora Komisija v skladu s postopkom, ki ga določajo Pogodbe, Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti zakonodajni predlog.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Izstop Združenega kraljestva iz Unije bo vplival na odnose Združenega kraljestva in Unije s tretjimi stranmi, zlasti v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO), katere prvotni članici sta oba.

(2)  Izstop Združenega kraljestva iz Unije bo vplival na odnose Združenega kraljestva in Unije s tretjimi stranmi, zlasti v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO), katere prvotni članici sta oba. Glede na to, da bo ta proces potekal sočasno s pogajanji o večletnem finančnem okviru, in glede na delež, ki ga ima kmetijstvo v večletnem finančnem okviru, bi bil lahko ta sektor zelo izpostavljen, zato bo v pogajanjih potrebna velika previdnost.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Opozoriti velja, da Unija in njene države članice v zadevah, povezanih s Splošnim sporazumom o carinah in trgovini (GATT), ki je bil podpisan v Ženevi leta 1947, in Sporazumom o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), ki je bil podpisan v Marakešu leta 1994, delujejo na podlagi členov 207 (skupna trgovinska politika), 217 in 218 (mednarodni sporazumi) Pogodbe o delovanju Evropske unije (5.2.2).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)   V skladu s pravili STO se bo taka porazdelitev tarifnih kvot, ki so del seznama koncesij in obveznosti Unije, morala izvesti v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 (GATT 1994). Unija bo zato po zaključku predhodnih stikov začela pogajanja s članicami STO, ki so zainteresirane kot glavne ali pomembne dobaviteljice ali imajo prednostno pogajalsko pravico v zvezi z vsako od teh tarifnih kvot.

(4)   V skladu s pravili STO se bo taka porazdelitev tarifnih kvot, ki so del seznama koncesij in obveznosti Unije, morala izvesti v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 (GATT 1994). Unija bo zato po zaključku predhodnih stikov začela pogajanja s članicami STO, ki so zainteresirane kot glavne ali pomembne dobaviteljice ali imajo prednostno pogajalsko pravico v zvezi z vsako od teh tarifnih kvot. Ta pogajanja bi morala ostati omejena in se ne bi smela v nobenem primeru razširiti na ponovna pogajanja o splošnih pogojih za dostop ali o stopnji dostopa proizvodov do trga Unije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Vendar je glede na časovne omejitve v tem procesu zaradi pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz Unije mogoče, da sporazumi z vsemi zadevnimi članicami STO v zvezi z vsemi tarifnimi kvotami ne bodo mogli biti sklenjeni do datuma, na katerega bo seznam koncesij in obveznosti Unije v okviru STO v zvezi s trgovino z blagom za Združeno kraljestvo prenehal veljati. Glede na potrebo po zagotovitvi pravne varnosti ter neprekinjenega in nemotenega delovanja uvoza v okviru tarifne kvote za Unijo in Združeno kraljestvo mora imeti Unija možnost enostransko ukrepati glede porazdelitve tarifnih kvot. Uporabljena metodologija bi morala biti v skladu z zahtevami člena XXVIII GATT 1994.

(5)  Vendar je glede na časovne omejitve v tem procesu zaradi pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz Unije in nejasnega izida teh pogajanj mogoče, da sporazumi z vsemi zadevnimi članicami STO v zvezi z vsemi tarifnimi kvotami ne bodo mogli biti sklenjeni do datuma, na katerega bo seznam koncesij in obveznosti Unije v okviru STO v zvezi s trgovino z blagom za Združeno kraljestvo prenehal veljati. Glede na potrebo po zagotovitvi pravne varnosti, zlasti varstva potrošnikov in blaginje kmetov, ter neprekinjenega in nemotenega delovanja uvoza v okviru tarifne kvote za Unijo in Združeno kraljestvo mora imeti Unija možnost enostransko ukrepati glede porazdelitve tarifnih kvot. Uporabljena metodologija bi morala biti v skladu z zahtevami člena XXVIII GATT 1994. V primeru, ko bi prišlo do spora glede porazdelitve, ki se določi, kar velja zlasti za del, ki zadeva skupno kmetijsko politiko (SKP), bi bilo treba ta ukrep porazdelitve predložiti v pregled organu STO za reševanje sporov (DSB) ter zagotoviti, da države podpisnice spoštujejo nova večstranska pravila, ne da bi to v vmesnem času preprečevalo uporabo kvot, ki jih enostransko uvede Unija.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Zato bi se morala uporabiti naslednja metodologija: najprej bi se moral določiti delež uporabe vsake posamezne tarifne kvote za Združeno kraljestvo. Delež uporabe, izražen v odstotkih, je delež Združenega kraljestva pri skupnem uvozu v Unijo v okviru tarifnih kvot v zadnjem reprezentativnem triletnem obdobju. Ta delež uporabe bi se moral nato uporabiti za celotno predvideno količino tarifnih kvot za določitev deleža Združenega kraljestva za dano tarifno kvoto. Delež Unije bi bil v tem primeru preostanek zadevne tarifne kvote. To pomeni, da se skupna količina dane tarifne kvote ni spremenila (tj. količina za EU-27 = trenutna količina za EU-28 – količina za Združeno kraljestvo). Osnovni podatki bi morali biti pridobljeni iz ustreznih podatkovnih zbirk Komisije.

(6)  Zato bi se morala uporabiti naslednja metodologija: najprej bi se moral določiti delež uporabe vsake posamezne tarifne kvote za Združeno kraljestvo. Delež uporabe, izražen v odstotkih, je delež Združenega kraljestva pri skupnem uvozu v Unijo v okviru tarifnih kvot v zadnjem reprezentativnem triletnem obdobju. Ta delež uporabe bi se moral nato uporabiti za celotno predvideno količino tarifnih kvot, ob upoštevanju vseh izkoriščanj v celoti, za določitev deleža Združenega kraljestva za dano tarifno kvoto. Delež Unije bi bil v tem primeru preostanek zadevne tarifne kvote. To pomeni, da se skupna količina dane tarifne kvote ni spremenila (tj. količina za EU-27 = trenutna količina za EU-28 – količina za Združeno kraljestvo). Osnovni podatki bi morali biti pridobljeni iz ustreznih podatkovnih zbirk Komisije.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Metodologija za delež uporabe vsake posamezne tarifne kvote je bila določena in dogovorjena med Unijo in Združenim kraljestvom, v skladu z zahtevami iz člena XXVIII sporazuma GATT 1994, zato je treba to uveljavljeno in dogovorjeno metodologijo v celoti ohraniti, da se zagotovi njena dosledna uporaba.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  V zvezi z zadevnimi tarifnimi kvotami za kmetijske proizvode predstavljajo členi od 184 do 188 Uredbe (EU) št. 1308/20131 potrebno pravno podlago za upravljanje tarifnih kvot po porazdelitvi na podlagi te uredbe. Tarifne kvote, ki zajemajo ribiške, industrijske in nekatere predelane kmetijske proizvode, se upravljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 32/20002. Zadevne količine tarifnih kvot so določene v Prilogi I k navedeni uredbi in bi se torej morale nadomestiti s količinami iz dela B Priloge k tej uredbi.

(8)  V zvezi z zadevnimi tarifnimi kvotami za kmetijske proizvode predstavljajo členi od 184 do 188 Uredbe (EU) št. 1308/20131 potrebno pravno podlago za upravljanje tarifnih kvot po porazdelitvi na podlagi te uredbe.  To upravljanje se mora izvajati ob spoštovanju evropskega kmetijskega modela, ki temelji na večfunkcionalnosti kmetijske dejavnosti, ter poudarjati tudi izrecno priznavanje nekomercialnih vidikov in zadovoljevati potrebe javnosti na področjih varnosti hrane, varstva okolja, kakovosti hrane in dobrobiti živali. Tarifne kvote, ki zajemajo ribiške, industrijske in nekatere predelane kmetijske proizvode, se upravljajo v skladu z Uredbo (ES) št. 32/20002. Zadevne količine tarifnih kvot so določene v Prilogi I k navedeni uredbi in bi se torej morale nadomestiti s količinami iz dela B Priloge k tej uredbi.

_________________

_________________

1 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

1 Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

2 Uredba Sveta (ES) št. 32/2000 z dne 17. decembra 1999 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti določenih v GATT in nekaterih drugih tarifnih kvot Skupnosti ter o vzpostavitvi podrobnih pravil za prilagajanje teh kvot in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1808/95 (UL L 5, 8.1.2000, str. 1).

2 Uredba Sveta (ES) št. 32/2000 z dne 17. decembra 1999 o odpiranju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti določenih v GATT in nekaterih drugih tarifnih kvot Skupnosti ter o vzpostavitvi podrobnih pravil za prilagajanje teh kvot in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1808/95 (UL L 5, 8.1.2000, str. 1).

Obrazložitev

Predlog spremembe uvaja sklicevanje na temeljna načela sporazuma o kmetijstvu v okviru GATT, da bi se upoštevala tudi pri sedanji porazdelitvi kvot.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Glede na to, da bodo pogajanja z zadevnimi članicami STO potekala hkrati z rednim zakonodajnim postopkom za sprejetje te uredbe, bi se moralo na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije za spremembo Priloge k tej uredbi in Priloge I k Uredbi (ES) št. 32/2000 v zvezi s količinami porazdeljenih tarifnih kvot, ki so v njej navedene, da bi se upoštevali morebitni sklenjeni sporazumi ali ustrezne informacije, ki jih lahko prejme v okviru teh pogajanj, iz katerih bi bilo razvidno, da je zaradi posebnih dejavnikov, ki predhodno niso bili znani, potrebna prilagoditev porazdelitve tarifnih kvot med Unijo in Združenim kraljestvom. Enako možnost bi bilo treba zagotoviti tudi, kadar postanejo take informacije na voljo zunaj teh pogajanj.

(9)  Glede na to, da bodo pogajanja z zadevnimi članicami STO potekala hkrati z rednim zakonodajnim postopkom za sprejetje te uredbe, bi se moralo na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije za spremembo Priloge k tej uredbi in Priloge I k Uredbi (ES) št. 32/2000 v zvezi s količinami porazdeljenih tarifnih kvot, ki so v njej navedene. Edini namen tega je, da bi se upoštevali morebitni sklenjeni mednarodni sporazumi ali ustrezne informacije, ki jih lahko prejme v okviru teh pogajanj ali ob drugi priložnosti, iz katerih bi bilo razvidno, da je zaradi posebnih dejavnikov, ki predhodno niso bili znani, potrebna prilagoditev porazdelitve tarifnih kvot med Unijo in Združenim kraljestvom

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)   Če so bile med pogajanji prejete ustrezne informacije, ki bi zahtevale prilagoditev tarifnih kvot, razen sklenitve mednarodnega sporazuma, Komisija upošteva postopke iz členov 207(2) in 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a)  Izstop Združenega kraljestva iz Unije bo vplival na odnose Združenega kraljestva in Unije s tretjimi državami, ki imajo sedaj sporazum o dvostranski prosti trgovini z Evropsko unijo 28 držav članic. Komisija bi morala obravnavati tudi to vprašanje, da bi zagotovila pravno varnost za gospodarske subjekte in preprečila presežne tarifne kvote, ki bi lahko destabilizirale trg EU27.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4 za spremembo Priloge k tej uredbi in Priloge I k Uredbi (ES) št. 32/2000, da bi upoštevala naslednje:

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4 za spremembo Priloge k tej uredbi in Priloge I k Uredbi (ES) št. 32/2000, ne da bi pri tem povečala trenutno raven tržnega dostopa, da bi upoštevala naslednje:

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3 se prenese na Komisijo za obdobje [4] let od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

(2)  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3 se prenese na Komisijo za obdobje [2] let od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenuje vsaka država članica, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

(4)  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenuje vsaka država članica, v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakega dostopa do vseh informacij prejmeta Evropski parlament in Svet vse dokumente istočasno kot strokovnjaki iz držav članic.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku [dveh mesecev] od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [en mesec].

(6)  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku [dveh mesecev] od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za [en mesec/ali zahtevano obdobje, vendar ne več kot 40 delovnih dni].

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Porazdelitev tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000

Referenčni dokumenti

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

31.5.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

31.5.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Matt Carthy

4.7.2018

Datum sprejetja

22.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Sofia Ribeiro, Molly Scott Cato

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Flack

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

36

+

ALDE

Elsi Katainen

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Philippe Loiseau

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Czesław Adam Siekierski

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momčil Nekov (Momchil Nekov), Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Molly Scott Cato

5

-

ECR

Jørn Dohrmann, John Flack, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD

John Stuart Agnew

0

0

-

-

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Porazdelitev tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000

Referenčni dokumenti

COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)

Datum predložitve EP

22.5.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

31.5.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

31.5.2018

AGRI

31.5.2018

PECH

31.5.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

19.6.2018

PECH

20.6.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Godelieve Quisthoudt-Rowohl

20.6.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

10.7.2018

27.9.2018

 

 

Datum sprejetja

5.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

32

0

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Datum predložitve

8.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

32

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

0

-

 

 

5

0

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

ENF

France Jamet

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 23. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov