Förfarande : 2018/0047(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0362/2018

Ingivna texter :

A8-0362/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/03/2019 - 18.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0302

BETÄNKANDE     ***I
PDF 379kWORD 79k
9.11.2018
PE 625.579v02-00 A8-0362/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Caroline Nagtegaal

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument

(COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0099),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 53.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0102/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0362/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)*

till kommissionens förslag

---------------------------------------------------------

2018/0099 (COD)

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT [DENNA FÖRORDNING/DETTA DIREKTIV/DETTA BESLUT],

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 53.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(3),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(4),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Gräsrotsfinansiering är en finansteknisk lösning som ger små och medelstora företag, och i synnerhet uppstartsföretag och expansionsbenägna företag, alternativ tillgång till finansiering, i syfte att främja innovativt företagande och därmed stärka kapitalmarknadsunionen. Detta bidrar i sin tur till ett mer diversifierat finansiellt system som är mindre beroende av bankfinansiering och därmed begränsar system- och koncentrationsriskerna. Andra fördelar med att främja innovativt företagande genom gräsrotsfinansiering är att frigöra fryst kapital för investeringar i nya och innovativa projekt, att påskynda en effektiv resursallokering och att diversifiera tillgångarna.

(2)  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr XXX/XXX(5) kan juridiska personer välja att ansöka hos den nationella behöriga myndigheten om en auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster.

(3)  I förordning (EU) XXX/XXXX [förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster] fastställs enhetliga, proportionella och direkt tillämpliga krav för auktorisation av och tillsyn över leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster ▌.

(4)  För att skapa rättssäkerhet när det gäller vilka personer och verksamheter som omfattats av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) XXX/XXXX och direktiv 2014/65/EU(6) och för att undvika att samma verksamhet är föremål för olika auktorisationer inom unionen bör juridiska personer som har auktoriserats som leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt förordning (EU) XXX/XXXX [förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster] undantas från tillämpningsområdet för direktiv 2014/65/EU.

(5)  Eftersom den ändring som föreskrivs i detta direktiv är direkt kopplad till förordning (EU) XXX/XXXX [förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster] bör det datum från vilket medlemsstaterna tillämpar nationella bestämmelser som införlivar denna ändring uppskjutas för att sammanfalla med den dag för tillämpning som anges i den förordningen.

(5a)  Virtuella valutor används av många icke-professionella investerare som substitut för andra tillgångar. Till skillnad från andra finansiella instrument är virtuella valutor i princip oreglerade i nuläget. Som en följd av detta kan marknader för virtuella valutor sakna transparens, vara utsatta för marknadsmissbruk och lida brist på grundläggande investerarskydd. Kommissionen bör hålla virtuella valutor under bevakning och föreslå tydliga riktlinjer för hur virtuella valutor skulle kunna klassificeras som finansiella instrument och vid behov lägga till virtuella valutor, som en ny kategori, i förteckningen över finansiella instrument. Om kommissionen kommer fram till att det är lämpligt att reglera virtuella valutor bör den lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 2.1 i direktiv 2014/65/EU ska följande led läggas till som led p:

”p)  leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt definitionen i artikel 3.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) XXX/XXX* samt juridiska personer som erbjuder gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med nationell rätt, så länge som de befinner sig under tröskelvärdet enligt artikel 2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) XXX/XXX*.

_____________________________________________________________

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) XXX/XXX om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster (EUT L […], […], s. […]).”.

Artikel 2

1.  Medlemsstaterna ska senast den [Publikationsbyrån: 6 månader från och med ikraftträdandet av förordningen om gräsrotsfinansiering] anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Medlemsstaterna ska tillämpa dessa bestämmelser från och med [Publikationsbyrån: dagen då förordningen om gräsrotsfinansiering börjar tillämpas].

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen och Esma överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

(1)

EUT C 367, 10.10.2018, s. 65.

(2)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och strykningar markeras med symbolen ▌.

(3)

EUT C […], […], s. […].

(4)

EUT C […], […], s. […].

(5)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) XXX/XXX om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster (EUT L […], […], s. […]).”.

(6)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Marknader för finansiella instrument

Referensnummer

COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)

Framläggande för parlamentet

7.3.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

24.4.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Föredragande

       Utnämning

Caroline Nagtegaal

31.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

41

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Pervenche Berès, David Coburn, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tiziana Beghin, Esther de Lange, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Syed Kamall, Ricardo Serrão Santos, Tom Vandenkendelaere, Roberts Zīle

Ingivande

9.11.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

41

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 23 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy