Postup : 2018/0179(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0363/2018

Předložené texty :

A8-0363/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Hlasování :

PV 18/04/2019 - 10.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0435

ZPRÁVA     ***I
PDF 943kWORD 121k
9.11.2018
PE 626.716v02-00 A8-0363/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Paul Tang

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0354),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0208/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [datum stanoviska] (1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0363/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o zveřejňování informací ohledně rizik týkajících se výkonnosti investic v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(3),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(4),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Přechod na udržitelnější nízkouhlíkové oběhové hospodářství, které účinněji využívá zdroje, je klíčový pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti ekonomiky Unie. Pařížská dohoda o klimatu (COP21), již Unie ratifikovala dne 5. října 2016(5) a jež vstoupila v platnost dne 4. listopadu 2016, usiluje o zlepšení reakce na změnu klimatu mimo jiné sladěním finančních toků s nízkoemisním rozvojem odolným vůči změně klimatu.

(1a)  Začlenění environmentálních, sociálních a správních faktorů do procesu přijímání investičních rozhodnutí může přinést výhody i mimo finanční trhy. Je proto velmi důležité, aby účastníci finančních trhů poskytovali nezbytné informace, které umožní porovnávat investice a přijímat informovaná investiční rozhodnutí. Aby účastníci finančního trhu mohli plnit své povinnosti náležité péče týkající se dopadu na udržitelnost a rizik udržitelnosti a aby koncoví investoři měli k dispozici smysluplné informace, měly by společnosti, do nichž se investuje, zveřejňovat spolehlivé, srovnatelné a harmonizované informace. Tento proces může být úspěšný jedině tehdy, budou-li definice stanoveny zákonem.

(2)  Společným cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(6), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES(7), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU(8), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(9), směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97(10), směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341(11), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013(12) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013(13) je usnadnit subjektům kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), správcům alternativních investičních fondů, pojišťovnám, investičním podnikům, pojišťovacím zprostředkovatelům, institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP), správcům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu (správci EuVECA) a správcům kvalifikovaných fondů sociálního podnikání (správci EuSEF) přístup k činnostem a jejich výkon. Uvedené směrnice a nařízení zajišťují jednotnější ochranu koncových investorů, umožňují jim požívat výhod široké řady finančních produktů a služeb a zároveň poskytují pravidla, která investorům umožňují činit informovanější investiční rozhodnutí. I když už se těchto cílů ve značné míře dosáhlo, požadavky na zveřejňovaní informací koncovým investorům a investorům, které se týkají začleňování rizik týkajících se udržitelnosti, výkonnosti investic z hlediska udržitelnosti a cílů udržitelných investic do investičních rozhodnutí ze strany správcovských společností SKIPCP, správců alternativních investičních fondů, pojišťoven, investičních podniků poskytujících správu portfolia, IZPP, poskytovatelů penzijního pojištění, úvěrových institucí, správců EuVECA a správců EuSEF (účastníci finančního trhu), a zveřejňovaní informací o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a výkonnosti investic v oblasti udržitelnosti do poradenských procesů pojišťovacími zprostředkovateli, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, a investičními podniky, jež poskytují investiční poradenství (finanční poradci), koncovým investorům a investorům jsou nedostatečně propracovány, neboť zveřejňovaní těchto informací a začlenění rizik týkajících se udržitelnosti do přijímání investičních rozhodnutí ještě nepodléhá harmonizovaným ukazatelům výkonnosti a požadavkům. Aby mohli účastníci finančního trhu plnit své povinnosti náležité péče v oblasti významných rizik týkajících se udržitelnosti a používat ukazatele výkonnosti v oblasti udržitelnosti, potřebují získávat od společností, do nichž investují, spolehlivé, srovnatelné a harmonizované informace a musí existovat harmonizované účetní normy pro ukazatele udržitelnosti.

(2a)  Nařízení stanovuje pravidla zveřejňování pro účastníky finančního trhu týkající se finančních produktů nebo služeb a investičního poradenství. Aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny účastníky finančního trhu a bylo možné srovnávat finanční produkty, je třeba zavést harmonizovaný rámec pro zveřejňování rizik týkajících se udržitelnosti a výkonnosti v oblasti udržitelnosti v rámci náležité péče a procesů řízení rizika investic a úvěrů, které uplatňují účastníci finančního trhu. Požadavek na zveřejnění by měl být úměrný velikosti a systémovému významu subjektu a měl by zajistit ochranu nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství).

(2b)  Orgán EBA by měl prověřit proveditelnost a vhodnost zavedení technických kritérií pro proces přezkoumání a hodnocení v oblasti dohledu (SREP) ve vztahu k rizikům souvisejícím s expozicemi činnostem, které jsou výrazně spojeny s cíli v environmentální, sociální a správní oblasti (ESG), aby mimo jiné posoudil možné zdroje a dopady takových rizik na instituce, přičemž vezme v úvahu stávající požadavky, které musí instituce dodržovat v oblasti poskytování informací o udržitelnosti.

(3)  Při neexistenci harmonizovaných pravidel Unie pro zveřejňování informací souvisejících s udržitelností investorům a koncovým investorům, investory a společnostmi, do nichž se investovalo, je pravděpodobné, že i nadále budou přijímána rozdílná opatření na vnitrostátní úrovni a mohou přetrvat rozdílné přístupy v různých odvětvích finančních služeb. Tato rozdílná opatření a rozdílné přístupy by neustále významně narušovaly hospodářskou soutěž v důsledku značných rozdílů v normách pro zveřejnění informací. Kromě toho paralelní rozvoj tržních postupů založených na komerčně zaměřených prioritách, které vedou k různým výsledkům, v současnosti způsobuje další roztříštěnost trhu a v budoucnu by mohl ještě více zhoršit fungování vnitřního trhu. Rozdílné normy pro zveřejňování informací a tržní postupy a neexistence harmonizovaného souboru ukazatelů výkonnosti v oblasti udržitelnosti velmi ztěžují srovnávání různých finančních produktů a služeb a vytvářejí nerovné podmínky mezi těmito produkty a službami a distribučními řetězci a vytvářejí další překážky vnitřního trhu. Tyto rozdíly mohou být rovněž matoucí pro koncové investory a mohou narušit jejich investiční rozhodnutí. Existuje riziko, že členské státy pro zajištění souladu s Pařížskou dohodou pravděpodobně přijmou rozdílná vnitrostátní opatření, jež by mohla vytvořit překážky pro hladké fungování vnitřního trhu a poškodit účastníky finančního trhu a finanční poradce. Neexistence harmonizovaných pravidel a ukazatelů výkonnosti v oblasti udržitelnosti pro transparentnost mimoto investorům ztěžuje účinné srovnávání různých finančních produktů a služeb v různých státech, pokud jde o jejich environmentální a sociální rizika, výkonnost v oblasti udržitelnosti a cíle udržitelných investic vztahující se na finanční produkty a příslušné společnosti. Je tudíž nutné dbát na fungování vnitřního trhu a zajistit srovnatelnost finančních produktů, aby se zamezilo vzniku investičních překážek.

(4)  Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto nařízení a aby účastníci finančního trhu jasně a konzistentně uplatňovali povinnosti zveřejňovat informace stanovené tímto nařízením, je nutné stanovit jasnou harmonizovanou definici „udržitelných investic“ a „rizik týkajících se udržitelnosti“, přičemž je nutné zamezit překrývání regulace, které by bylo v rozporu se zásadami zlepšování právní úpravy a proporcionality. Definice udržitelných investic zajistí minimální úroveň jednotnosti finančních produktů a služeb a rovněž povede k tomu, že tyto investice budou mít pozitivní čistý dopad, pokud jde o jejich výkonnost v oblasti udržitelnosti. Díky mnohotvárné povaze udržitelnosti – ve smyslu tří dimenzí environmentální, sociální a správní udržitelnosti – nemusí být pozitivní dopad v jednom ohledu vždy spojen s pozitivním dopadem v jiných ohledech, avšak celková výkonnost v oblasti udržitelnosti měřené harmonizovanými ukazateli udržitelnosti musí být vždy výrazně pozitivní. Definice rizik udržitelnosti sice musí zajistit minimální úroveň jednotnosti, pokud jde o výsledky právní úpravy, ale má také být vyvíjejícím se a dynamickým nástrojem schopným zahrnovat i nově se objevující rizika a odhalovat potenciální i reálné negativní dopady. Definice zahrnuje také finanční a nefinanční dopad nezohlednění environmentálních, sociálních a správních rizik. Měla by být orientována na budoucnost, aby mohla zahrnovat jak současná rizika, tak i rizika, která mohou vzniknout v krátkodobém, střednědobém či dlouhodobém výhledu. Účastníci finančních trhů by měli odhalování rizik týkajících se udržitelnost, vyhýbání se těmto rizikům a jejich zmírňování začlenit do svých procesů náležité péče, při nichž by rovněž měli zjišťovat negativní dopady; za tímto účelem by měli posuzovat rizika týkající se udržitelnost uvedená v příloze Ia tohoto nařízení. Výkonnost v oblasti udržitelnosti se měří na základě harmonizovaných ukazatelů udržitelnosti, které co nejdříve vypracuje Evropská komise, a s využitím stávajících evropských a mezinárodních závazků. Soubor harmonizovaných ukazatelů přispěje k vytváření pobídek pro účastníky finančního trhu, aby postupně podnikali přiměřené kroky k udržitelnému přechodu prostřednictvím zvýšené transparentnosti, a současně zajišťovali koherenci mezi ostatními návrhy v oblasti udržitelných financí, včetně [OP: Vložte odkaz na nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování] a [OP: Vložte odkaz na nařízení o referenčních hodnotách pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem].

(5)  Politiky účastníků finančních trhů a finančních poradců v oblasti odměňování by měly být konzistentní se začleněním rizik týkajících se udržitelnosti a v příslušných případech s cíli udržitelných investic a měly by být navrženy tak, aby přispívaly k dlouhodobému udržitelnému růstu. Zveřejnění informací před uzavřením smlouvy by proto mělo zahrnovat informace o tom, jak jsou politiky těchto subjektů v oblasti odměňování konzistentní se začleněním rizik týkajících se udržitelnosti a se směrnicí (EU) 2017/828, a sledovat kritéria fungování účastníků finančních trhů v oblasti environmentální, sociální a správní výkonnosti při současném dosahování příslušných dlouhodobých růstových cílů a v příslušných případech, jak jsou v souladu s cíli udržitelných investic finančních produktů a služeb, které účastníci finančního trhu poskytují nebo o nichž finanční poradci poskytují poradenství.

(6)  Jelikož referenční hodnoty týkající se udržitelnosti slouží jako referenční údaje, vůči nimž se měří udržitelné investice, koncoví investoři by měli být v rámci zveřejnění informací před uzavřením smlouvy informováni o vhodnosti určeného indexu, zejména o souladu daného indexu s cílem udržitelných investic. Účastníci finančního trhu by rovněž měli zveřejnit důvody pro rozdílné váhy a složky určeného indexu v porovnání se širokým tržním indexem a rozlišovat přitom mezi produktem, který reprodukuje určitý index, a určitým indexem, který je použitý k měření nebo porovnání výkonnosti produktu. Pro další posílení transparentnosti by účastníci finančního trhu měli rovněž uvést, kde lze nalézt metodiku použitou pro výpočet určeného indexu a širokého tržního indexu, aby měli koncoví investoři potřebné informace o tom, jak byla podkladová aktiva indexů vybrána a zvážena, která aktiva byla vyloučena a z jakého důvodu, jak byly změřeny dopady podkladových aktiv na udržitelnost nebo jaké zdroje údajů byly použity. Pokud je výslovně stanoveno, že finanční produkt má být v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu nebo má za cíl snížení emisí uhlíku, standardizované informace musí rovněž obsahovat vědecky podložený údaj o míře souladu s Pařížskou dohodou. Tyto poskytnuté informace by měly být založeny na harmonizovaném souboru ukazatelů výkonnosti, umožňujícímu účinné srovnání, a přispět k rozvoji správného vnímání rizik týkajících se udržitelnosti a výkonnosti v oblasti udržitelnosti investic. Nebyl-li žádný index jako referenční hodnota určen, měli by účastníci finančního trhu vysvětlit, jak je dosahováno cíle udržitelných investic a jak byly integrovány ukazatele rizik týkajících se udržitelnosti a výkonnosti v oblasti udržitelnosti.

(7)  Pokud je finanční produkt nebo služba zaměřena na snížení emisí uhlíku, informace poskytnuté před uzavřením smlouvy by měly zahrnovat expozice nízkouhlíkových emisí, kterých chce produkt nebo služba dosáhnout, včetně informací o souladu tohoto produktu nebo služby s Pařížskou dohodou a příslušnými cíli EU.

(8)  S cílem zvýšit transparentnost a informovat investory a koncové investory by přístup k informacím o tom, jak účastníci finančního trhu zohledňují výkonnost v oblasti udržitelnosti a jak začleňují rizika týkající se udržitelnosti, která již existují nebo která pravděpodobně vzniknou, do procesu investičního rozhodování, včetně organizačních aspektů a aspektů rizikového řízení a správy, a jak finanční poradci začleňují prvky do poradenských procesů a jak společnosti, do nichž se investuje, začleňují tyto prvky do svých strategií a činností, by měl být upraven tak, že by účastníci finančního trhu by měly zveřejňovat stručný souhrn těchto politik na svých webových stránkách.

(9)  Stávající požadavky na zveřejnění informací stanovené právními předpisy Unie nestanoví, že by veškeré informace nutné pro řádné informování koncových investorů o dopadu jejich investic na udržitelnost, musely být zveřejňovány. Je tudíž vhodné stanovit konkrétnější požadavky na standardizované požadavky na zveřejňování informací, pro umožnění srovnatelnosti, s ohledem na tyto udržitelné investice. Například celková výkonnost finančních produktů v oblasti udržitelnosti by měla být pravidelně oznamována prostřednictvím harmonizovaného souboru ukazatelů, jež jsou relevantní pro měření a porovnávání výkonnosti v oblasti udržitelnosti. Pokud byl jako referenční hodnota určen vhodný index, měla by tato informace být rovněž poskytnuta pro určený index a široký tržní index, aby bylo možné srovnání, a rozlišovat přitom mezi produktem, který reprodukuje určitý index, a určitým indexem, který je použitý k měření nebo porovnání výkonnosti produktu. Informace o složkách určeného indexu a širokého tržního indexu spolu s jejich váhami by rovněž měly být zveřejněny s cílem poskytnout další srovnatelné informace o tom, jak jsou dosaženy cíle udržitelných investic. Pokud správci EuSEF zveřejňují informace o pozitivním sociálním dopadu, na nějž se zaměřuje daný fond, celkovém dosaženém sociálním výsledku a souvisejících metodách použitých v souladu s nařízením (EU) č. 346/2013, mohou v příslušných případech tyto informace použít pro účely zveřejnění informací podle tohoto nařízení.

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU(14) ukládá povinnost transparentnosti, pokud jde o sociální a environmentální aspekty a aspekty týkající se správy a řízení podniků v nefinančních výkazech. Požadovaná forma a prezentace stanovená těmito směrnicemi však není vhodná pro přímé použití účastníky finančního trhu a finančními poradci při jednání s koncovými investory. Účastníci finančního trhu a finanční poradci by v příslušných případech pro účely tohoto nařízení měli mít možnost použít informace ve zprávách vedení podniku a přehledech nefinančních informací v souladu se směrnicí 2013/34/EU. Aby bylo zajištěno poskytování kvalitních a srovnatelných údajů investorům, měla by být směrnice 2013/34/EU pozměněna, aby zahrnovala podstatná rizika týkající se udržitelnosti a výkonnosti v oblasti udržitelnosti založená na harmonizovaných ukazatelích, které by se oznamovaly v integrovaných pravidelných přehledech obsahujících finanční a nefinanční informace.

(11)  S cílem zajistit spolehlivost informací zveřejněných na webových stránkách účastníků finančního trhu a finančních poradců by tyto informace měly být průběžně aktualizovány a jakýkoli přezkum nebo jakákoli změna by měly být jasně vysvětleny.

(12)  Za účelem upřesnění, jak IZPP činí investiční rozhodnutí a posuzují rizika, aby zohlednily environmentální a sociální rizika a rizika týkající se správy a řízení, by ve směrnici (EU) 2016/2341 měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Pravidla pro správu a řízení a řízení rizika se již vztahují na investiční rozhodnutí a posuzování rizik s cílem zajistit kontinuitu a řádný výkon činností IZPP. Investiční rozhodnutí a posouzení příslušných rizik, včetně environmentálních a sociálních rizik a rizik týkajících se správy a řízení, by měla být učiněna tak, aby byl zajištěn soulad se zájmy členů a příjemců. Činnosti a základní procesy IZPP by měly zajistit dosažení cíle aktů v přenesené pravomoci. Akty v přenesené pravomoci by měly v příslušných případech zajistit konzistentnost s akty v přenesené pravomoci přijatými podle směrnic 2009/65/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EU. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající veřejné konzultace ▌a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Aby byla zajištěna rovná účast na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada obdržet všechny dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na zasedání expertních skupin Komise, které se přípravou aktů v přenesené pravomoci zabývají.

(13)  Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (společně známé jako „evropské orgány dohledu“) zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010(15), nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010(16) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(17)) by měly prostřednictvím společného výboru vypracovat regulační technické normy, které dále upřesňují podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací o výkonnosti a rizicích v oblasti udržitelnosti, jež mají být zveřejněny v dokumentech před uzavřením smlouvy, v pravidelných zprávách, a to alespoň jednou ročně, a na webových stránkách účastníků finančního trhu v souladu s články 10 až 14 nařízení č. 1093/2010, nařízení č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010. Komise by měla být zmocněna k přijímání těchto regulačních technických norem.

(14)  Komise by měla být zmocněna k přijímání prováděcích technických norem vypracovaných evropskými orgány dohledu prostřednictvím společného výboru formou prováděcích aktů podle článku 291 SFEU a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, článkem 15 nařízení (EU) č. 1094/2010 a článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010, aby zavedla standardní prezentaci udržitelných investic v marketingových sděleních.

(15)  Vzhledem k tomu, že pravidelné zprávy v podstatě shrnují obchodní výsledky za celý kalendářní rok, použití ustanovení o požadavcích na transparentnost v pravidelných zprávách by mělo být odloženo na … [OP: Vložte 1. ledna roku následujícího po dni, který je uvedený v druhém pododstavci článku 12].

(16)  Pravidla pro zveřejňování informací obsažená v tomto nařízení by měla doplňovat ustanovení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, (EU) 2016/2341(18), nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 a platit spolu s těmito ustanoveními.

(16a)  Pravidla pro zveřejňování stanovená v tomto nařízení doplňují zavedení úplného zastřešujícího a povinného rámce náležité péče pro všechny účastníky finančního trhu, včetně složky povinnosti řádné péče, jenž má být postupně zaveden během přechodného období s přihlédnutím k zásadám proporcionality a zvláště k proporcionalitě z hlediska velikosti a systémového významu daného subjektu a k nutnosti zajistit ochranu nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství). Provádění náležité péče znamená přiměřené zohlednění a posuzování rizik ESG na základě ukazatelů ESG. V souladu s pokyny OECD investoři budou schopni nejenom se vyhnout negativním dopadům svých investic na společnost a životní prostředí, ale také se vyhnout finančním rizikům a riziku ztráty dobré pověsti, reagovat na očekávání svých klientů a příjemců a přispět k dosažení globálních cílů v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje. Účastníci finančního trhu přitom budou povinni jít nad rámec pouhého finančního porozumění svým povinnostem investora. Tento rámec navíc vychází z požadavku Evropského parlamentu, vyjádřený v usnesení z vlastního podnětu o udržitelných financích (2018/2007(INI)), aby vznikl povinný rámec náležité péče, dále z obecných pokynů OECD „Odpovědné podnikání institucionálních investorů: klíčové otázky pro náležitou péči podle obecných pokynů OECD pro nadnárodní společnosti“ (2017) a z francouzského zákona o povinnosti podniků v oblasti obezřetnosti ze dne 27. března 2017, zejména na jeho články 1 a 2.

(17)  Toto nařízení ctí základní práva a zachovává zásady uznávané zejména v Listině základních práv Evropské unie.

(18)  Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména posílit ochranu koncových investorů a informací poskytovaných investorům a zlepšit zveřejňování informací, které potřebují, a jejich investiční možnosti a pomáhat účastníků finančního trhu, investičním poradcům a kótovaných společností začleňovat do přijímání investičních rozhodnutí environmentální, sociální a právní rizika, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu potřeby stanovit jednotné požadavky na zveřejňování informací na úrovni Unie, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout po přechodném období, poskytujícím účastníkům trhu dostatek času na přizpůsobení, opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1Předmět

Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro transparentnost, jež mají být použita účastníky finančního trhu, pojišťovacími zprostředkovateli, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, a investičními podniky, které poskytují investiční poradenství, a společnostmi, do nichž se investuje, pokud jde o začleňování rizik týkajících se udržitelnostivýkonnosti do investičních rozhodovacích procesů nebo poradenství, a pro transparentnost finančních produktů nebo služeb bez ohledu na to, zda jsou investicemi s cíleným dopadem na udržitelnost, nebo nikoli.

Článek 2Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)  „účastníkem finančního trhu“ kterýkoli z těchto subjektů:

i)  pojišťovna▐, správce alternativních investičních fondů, investiční podnik, který poskytuje správu portfolia, IZPP nebo poskytovatel penzijního produktu;

ii)  správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu registrovaný v souladu s článkem 14 nařízení (EU) č. 345/2013;

iii)  správce kvalifikovaného fondu sociálního podnikání registrovaný v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 346/2013;

iv)  správcovská společnost SKIPCP;

iva)  úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013, která poskytuje procesy řízení investičního a úvěrového rizika, s výjimkou malých a nekomplexních institucí ve smyslu [OP: Vložte odkaz na příslušný článek] nařízení (EU) č. 575/2013;

b)  „pojišťovnou“ pojišťovna, která má povolení v souladu s článkem 18 směrnice 2009/138/ES;

ba)  „společností, do níž se investuje,“ kotované nebo nekotované společnosti ve smyslu článku 1 směrnice 2013/34;

bb)  „výkonností v oblasti udržitelnosti“ soulad finančního produktu nebo služby s environmentálními, sociálními a správními riziky a faktory, které odrážejí dopad harmonizovaných ukazatelů udržitelnosti;

c)  „pojistným produktem s investiční složkou“ kterýkoli z těchto produktů:

i)  pojistný produkt s investiční složkou, jak je definován v čl. 4 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014(19);

ii)  pojistný produkt, který je poskytnutý profesionálnímu investorovi a který nabízí určitou hodnotu odkupného nebo hodnotu v době splatnosti, jež je zcela nebo zčásti vystavena, přímo či nepřímo, tržním výkyvům;

d)  „správcem alternativního investičního fondu“ správce alternativního investičního fondu ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU;

e)  „investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU s výjimkou malých a vzájemně nepropojených investičních podniků ve smyslu článku 12 nařízení [OP: Vložte odkaz na nařízení o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky];

f)  „správou portfolia“ správa portfolia ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 8 směrnice 2014/65/EU;

g)  „IZPP“ instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění mající povolení nebo zapsaná v souladu s článkem 9 směrnice (EU) 2016/2341;

h)  „penzijním produktem“ kterýkoli z těchto produktů:

i)  penzijní produkt podle čl. 2 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1286/2014;

ii)  individuální penzijní produkt podle čl. 2 odst. 2 písm. g) nařízení (EU) č. 1286/2014;

iia)  celoevropský osobní penzijní produkt (PEPP) podle čl. 2 odst. 2 [OP: Vložte odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)];

i)  „správcovskou společností SKIPCP“ správcovská společnost ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2009/65/ES nebo investiční společnost podle čl. 1 odst. 2 uvedené směrnice;

j)  „finančním produktem nebo službou“ správa portfolia, alternativní investiční fond, pojistný produkt s investiční složkou, penzijní produkt, penzijní plán nebo SKIPCP;

k)  „alternativním investičním fondem“ alternativní investiční fond ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2011/61/EU;

l)  „penzijním plánem“ penzijní plán ve smyslu čl. 6 bodu 2 směrnice (EU) 2016/2341;

m)  „SKIPCP“ subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů povolený podle článku 5 směrnice 2009/65/ES;

n)  „investičním poradenstvím“ investiční poradenství ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 4 směrnice 2014/65/EU;

na)  „relevantními příslušnými orgány“ příslušné či určené orgány pro dozor nad účastníky finančního trhu podle písmene a) tohoto článku;

o)  „udržitelnými investicemi“ produkty spojené se strategiemi usilujícími o dosažení výkonnosti v environmentální, sociální a správní oblasti, k nimž patří jakékoli z těchto investic nebo jejich kombinace:

i)  investice do hospodářské činnosti, jež podstatně přispívá k environmentálním cílům, včetně klíčových ukazatelů pro účinnost zdrojů, jako je využívání energie, využívání energie z obnovitelných zdrojů, využívání surovin, produkce odpadů, emise, emise CO2, využívání vody, využívání půdy a dopad na biologickou rozmanitost, jak je stanoví rámec Evropské komise pro sledování oběhového hospodářství. Tyto cíle nesmějí podstatně poškozovat žádný z cílů investic podle bodů ii) a iii);

ii)  investice do hospodářské činnosti, jež podstatně přispívá k sociálním cílům, a zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, a nepoškozuje podstatně cíle investic podle bodů i) a iii);

iii)  investice, jež podporuje postupy dobré správy ve společnostech, a zejména ve společnostech, které mají řádnou a transparentní strukturu řízení a postupy náležité péče, zdravé vztahy mezi zaměstnanci a transparentní politiky odměňování příslušných zaměstnanců a které dodržují daňové předpisy, a nepoškozuje podstatně cíle investic podle bodů i) a ii);

oa)  „udržitelným investičním přístupem“ investiční přístup nebo strategie, které podporují produkty nebo služby usilující o dosažení výkonnosti v environmentální, sociální a správní oblasti;

p)  „neprofesionálním investorem“ investor, který není profesionálním investorem;

pa)  „náležitou péčí“ průběžný proces přiměřené pozornosti a šetření, na jehož základě investor nebo poskytovatel investičních služeb před tím, než je investice realizována, a poté až do okamžiku jejího prodeje nebo splatnosti určuje, jaké existují skutečné nebo potenciální nepříznivé environmentální, sociální a správní faktory a rizika týkající se udržitelnosti, a těmto faktorům a rizikům se vyhýbá, zmírňuje je, zohledňuje je a informuje o nich;

pb)  „environmentální, sociální a správní preference“ preference zákazníka nebo potenciálního zákazníka, pokud jde o investice, které jsou udržitelné z hlediska životního prostředí, sociální investice nebo investice související s řádnou správou;

q)  „profesionálním investorem“ zákazník, který splňuje kritéria stanovená v příloze II směrnice 2014/65/EU;

r)  „pojišťovacím zprostředkovatelem“ pojišťovací zprostředkovatel ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 3 směrnice (EU) 2016/97;

s)  „pojišťovacím poradenstvím“ poradenství ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 15 směrnice (EU) 2016/97;

sa)  „riziky týkajícími se udržitelnosti“ finanční nebo nefinanční rizika – významná nebo taková, která se významnými pravděpodobně stanou – spojená s environmentálními, sociálními a správními riziky a faktory, pokud je to podstatné pro daný konkrétní investiční přístup.

Rizika týkající se udržitelnosti zahrnují:

a)  krátkodobá nebo dlouhodobá rizika, pokud jde o návratnost finančního nebo penzijního produktu, která plynou z jeho expozice vůči hospodářským činnostem, jež mohou mít škodlivý environmentální nebo sociální dopad, nebo z jeho expozice vůči subjektům, do nichž se investuje, které vykazují špatnou správu;

b)  krátkodobé nebo dlouhodobé riziko, že hospodářské činnosti, jimž je finanční nebo penzijní produkt vystaven, mají škodlivé dopady na přírodní prostředí, na pracovní sílu a komunity nebo na řízení subjektů, do nichž se investuje, mj. pokud je toto riziko spojeno s finančním rizikem podle písmene a).

Účastníci finančního trhu by měli přihlížet k environmentálním, sociálním a správním faktorům a ukazatelům uvedeným v příloze Ia tohoto nařízení.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a za účelem upřesnění dalších prvků definic uvedených v odst. 1 písm. bb), o), bb) a sa) tohoto článku s cílem zohlednit vývoj na trhu, zkušenosti s uplatňováním pravidel pro zveřejňování informací a nové či měnící se definice na evropské úrovni.

Při vypracovávání aktů v přenesené pravomoci v souladu s druhým odstavcem Komise přihlíží k zásadám uvedeným v příloze IIa.

Článek 3Transparentnost politik v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

1.  Účastníci finančního trhu mají zavedeny politiky náležité péče pro posuzování rizik týkajících se udržitelnosti a každoročně o nich podávají zprávu příslušným orgánům. Přihlížejí při tom k zásadě proporcionality. Tyto politiky se týkají přinejmenším začleňování rizik – významných nebo takových, která se významnými pravděpodobně stanou – týkajících se udržitelnosti a výkonnosti založené na ukazatelích udržitelnosti v oblasti správy, provozních podmínek, zejména investiční strategie a umisťování aktiv, organizačních požadavků na podniky včetně postupů řízení rizik, výkonu hlasovacích práv akcionářů a jejich zapojení do společnosti. Krátké shrnutí těchto politik se zveřejní, a to tak, aby byla zajištěna důvěrnost a ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) ve smyslu směrnice (EU) 2016/943.

2.  Pojišťovací zprostředkovatelé, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, a investiční podniky, jež poskytují investiční poradenství, mají zavedeny písemné politiky náležité péče pro účely posuzování rizik týkajících se udržitelnosti a každoročně o nich podávají zprávu příslušným orgánům. Přihlížejí při tom k zásadě proporcionality. Tyto politiky se týkají přinejmenším začleňování rizik – významných nebo takových, která se významnými pravděpodobně stanou – týkajících se udržitelnosti a výkonnosti založené na ukazatelích udržitelnosti v oblasti správy, umisťování aktiv, investičního poradenství, řízení rizik, výkonu hlasovacích práv akcionářů a jejich zapojení do společnosti. Krátké shrnutí těchto politik se zveřejní, a to tak, aby byla zajištěna důvěrnost a ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) ve smyslu směrnice (EU) 2016/943.

2a.  Úvěrové instituce a pojišťovny mají zavedeny politiky pro začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do procesů řízení investičního a úvěrového rizika. Krátké shrnutí těchto politik se zveřejní, a to tak, aby byla zajištěna důvěrnost a ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) ve smyslu směrnice (EU) 2016/943.

2b.  Účastníci finančních trhů a zprostředkovatelé pojištění zajistí, aby měli do svých postupů náležité péče a rozhodování o investicích dostatečně začleněno určování a řízení rizik týkajících se udržitelnosti, což od investorů vyžaduje, aby se vyhýbali environmentálním, sociálním a správním faktorům a zmírňovali a zohledňovali je a zveřejnili je v písemné podobě nebo na svých webových stránkách.

2c.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 9a, v nichž upřesní:

a)  zastřešující a závazný rámec s minimálními standardy pro písemné politiky a postupy náležité péče, které musí účastníci finančního trhu a zprostředkovatelé pojištění zavést pro účely zajištění toho, aby byla rizika, která nepříznivě ovlivňují udržitelnost, způsobená účastníkem finančního trhu začleněna do rozhodování o investicích, včetně začlenění úplné škály environmentálních, sociálních a správních ukazatelů;

b)  pokyny týkající se požadavků na zveřejňování informací podle odstavců 1 a 2 tohoto článku;

c)  pokyny týkající se uplatňování zásady proporcionality uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, se zvláštním ohledem na proporcionalitu, pokud jde o velikost a systémový význam subjektu.

2d.  Při vypracovávání aktů v přenesené pravomoci v souladu s odstavcem 2c Komise přihlíží k zásadám uvedeným v příloze IIa.

Článek 4Transparentnost začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a 

výkonnosti v oblasti udržitelnosti

1.  Účastníci finančního trhu v rámci zveřejnění informací – při zajištění důvěrnosti a ochrany nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) ve smyslu směrnice (EU) 2016/943 – před uzavřením smlouvy zahrnou popis:

a)  postupů náležité péče a podmínek uplatňovaných pro začleňování rizik – významných nebo takových, která se významnými pravděpodobně stanou – týkajících se udržitelnosti do investičních rozhodovacích procesů u daného konkrétního produktuzpůsobu jejich uplatňovánídále postupů měření výkonnosti v oblasti udržitelnosti;

b)  rozsahu, v němž se očekává, že rizika týkající se udržitelnosti budou mít významný dopad na nabízené finanční produkty nebo služby, a kde v portfoliu byla tato rizika identifikována;

c)  jak jsou politiky účastníků finančního trhu v oblasti odměňování konzistentní se směrnicí (EU) 2017/828 a se začleněním rizik týkajících se udržitelnosti a jak jsou v souladu s interními a provozními kritérii výkonnosti, při současném plnění cílů dlouhodobě životaschopného růstu, a v příslušných případech, jak jsou v souladu s cíli finančních produktů nebo služeb, pokud jde o udržitelné investice;

ca)  pokud jde o hlasování akcionářů v souvislosti s výkonností v oblasti udržitelnosti a zmírňováním rizik týkajících se udržitelnosti, pokyny pro hlasování a důvody pro hlasování stojící za hlasováním proti vedení, zdržením se hlasování a spornými hlasy.

Zveřejnění informací podle písmene ca) je v souladu se směrnicí (EU) 2017/828.

2.  Pojišťovací zprostředkovatelé, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, a investiční podniky, jež poskytují investiční poradenství, v rámci zveřejnění informací před uzavřením smlouvy zahrnou popis:

a)  postupů náležité péče a podmínek uplatňovaných pro začleňování rizik – významných nebo takových, která se významnými pravděpodobně stanou – týkajících se udržitelnosti do investičního nebo pojišťovacího poradenství a postupů měření výkonnosti v oblasti udržitelnosti;

b)  rozsahu, v němž se očekává, že rizika týkající se udržitelnosti budou mít významný dopad na nabízené finanční produkty nebo služby, a kde v portfoliu byla tato rizika identifikována;

c)  jak jsou politiky investičních podniků, které poskytují investiční poradenství, a pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, v oblasti odměňování konzistentní se směrnicí (EU) 2017/828, jak odrážejí začlenění rizik týkajících se udržitelnosti a jak jsou v souladu s interními a provozními kritérii výkonnosti, při současném plnění cílů dlouhodobě životaschopného růstu, a v příslušných případech, jak jsou v souladu s cíli finančních produktů nebo služeb, ohledně nichž se poskytuje poradenství, pokud jde o udržitelné investice;

ca)  pokud jde o hlasování akcionářů v souvislosti s výkonností v oblasti udržitelnosti a zmírňováním rizik týkajících se udržitelnosti, pokyny pro hlasování a důvody pro hlasování stojící za hlasováním proti vedení, zdržením se hlasování a spornými hlasy.

Zveřejnění informací podle odst. 2 písm. ca) je v souladu se směrnicí (EU) 2017/828.

3.  Popisy v rámci zveřejňování informací uvedené v odstavcích 1 a 2 se předkládají takto:

a)  správci alternativních investičních fondů je poskytnou společně s informacemi investorům podle čl. 23 odst. 1 směrnice 2011/61/EU;

b)  pojišťovny je poskytnou společně s informacemi podle čl. 185 odst. 2 směrnice 2009/138/ES;

c)  IZPP je poskytnou společně s informacemi podle článku 41 směrnice (EU) 2016/2341;

d)  správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu je poskytnou společně s informacemi podle čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 345/2013;

e)  správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání je poskytnou společně s informacemi podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 346/2013;

f)  poskytovatelé penzijních produktů poskytnou tyto informace písemně v dostatečném předstihu předtím, než je neprofesionální investor vázán smlouvou o penzijním produktu;

g)  správcovské společnosti SKIPCP je uvedou v prospektu podle článku 69 směrnice 2009/65/ES;

h)  investiční podniky, jež poskytují správu portfolia nebo investiční poradenství, poskytnou tyto informace v souladu s čl. 24 odst. 4 směrnice 2014/65/EU, přičemž tyto informace lze poskytnout ve standardizovaném formátu podle čl. 24 odst. 5 směrnice 2014/65/EU;

i)  pojišťovací zprostředkovatelé, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, poskytnou tyto informace v souladu s čl. 29 odst. 1 směrnice (EU) 2016/97.

3a.  Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vypracují prostřednictvím Společného výboru evropských orgánů dohledu (dále jen „společný výbor“) návrh regulačních technických norem, které dále upřesňují sladění ustanovení uvedených v odstavci 3 s požadavky odstavců 1 a 2, pokud jde o podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací, jež mají být zveřejněny podle tohoto článku.

Orgány EBA, EIOPA a ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 5Transparentnost

rizik týkajících se udržitelnosti a výkonnosti investic v rámci zveřejnění informací před uzavřením smlouvy

1.  Pokud jsou finanční produkt nebo služba uvedeny na trh a jako referenční hodnota byl určen index, informace, jež mají být zveřejněny podle čl. 4 odst. 1, musí doplňovat tyto informace:

a)  popis cíle udržitelných investic a informace o tom, jak je určený index uvedený do souladu s tímto cílem;

aa)  vysvětlení, jak jsou ukazatele uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. sa) zohledněny v metodice indexu;

b)  vysvětlení, proč se váhy a složky určeného indexu sladěného s tímto cílem liší od širokého tržního indexu.

Je zapotřebí rozlišovat mezi produktem, který reprodukuje určitý index, a indexem, který je použit k měření nebo porovnání výkonnosti produktu.

2.  Pokud pro finanční produkt nebo službu nebyl určen žádný index jako referenční hodnota, informace uvedené v čl. 4 odst. 1 musí obsahovat popis jejich dopadu na udržitelnost s využitím ukazatelů rizik týkajících se udržitelnosti uvedených v článku 2.

3.  Pokud mají být finanční produkt nebo služba výslovně v souladu s Pařížskou dohodou o změně klimatu nebo mají za cíl snížení emisí uhlíku, standardizované informace, jež se mají zveřejnit podle čl. 4 odst. 1, musí obsahovat vědecky podložený stupeň sladění s Pařížskou dohodou nebo expozice nízkouhlíkových emisí, kterých chce produkt dosáhnout.

Odchylně od ustanovení odstavce 2, není-li k dispozici [referenční hodnota pro nízkouhlíkové investice] ani [referenční hodnota pro investice s pozitivním uhlíkovým dopadem] v souladu s nařízením (EU) 2016/1011, informace uvedené v článku 4 musí obsahovat podrobné vysvětlení, jak je zajištěno ▌dosažení cíle snížení emisí uhlíku nebo splnění cílů Pařížské dohody.

4.  Účastníci finančního trhu v rámci informací, jež mají být zveřejněny podle čl. 4 odst. 1, zahrnou, kde lze nalézt metodiku použitou pro výpočet indexů uvedených v odstavci 1 tohoto článku a referenčních hodnot uvedených v odst. 3 druhém pododstavci tohoto článku.

5.  Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) prostřednictvím Společného výboru evropských orgánů dohledu (dále jen „společný výbor“) vypracují návrh regulačních technických norem, které dále upřesňují podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací, jež mají být zveřejněny podle tohoto článku.

6.  EBA, EIOPA a ESMA předloží tento návrh regulačních technických norem Komisi do [OP: Vložte datum 18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 6Transparentnost

rizik týkajících se udržitelnosti a výkonnosti investic na webových stránkách

1.  Účastníci finančního trhu u každého finančního produktu nebo služby uvedených v čl. 5 odst. 1, 2 a 3 na svých webových stránkách zveřejní a uchovají tyto informace:

a)  popis cíle udržitelných investic;

b)  informace o metodikách použitých k posouzení, měření a sledování výkonnosti v oblasti udržitelnosti investic vybraných u finančního produktu nebo služby, včetně zdrojů údajů, hodnotících kritérií pro podkladová aktiva a příslušných ukazatelů udržitelnosti použitých k měření celkového udržitelného dopadu finančního produktu nebo služby;

c)  informace podle článku 5;

d)  informace podle článku 7.

Informace, jež mají být zveřejněny podle prvního pododstavce, musí být jasné, stručné a srozumitelné neprofesionálním investorům a široké veřejnosti. Musí být zveřejněny jasně a v hlavní části webových stránek, být snadno přístupné a snadno pochopitelné, s využitím jasného a jednoduchého jazyka. Webové stránky musí poskytovat i podrobnější informace pro profesionální investory a další odborníky.

2.  EBA, EIOPA a ESMA prostřednictvím společného výboru vypracují návrh regulačních technických norem, které dále upřesní podrobnosti týkající se obsahu a struktury informací podle ▌odstavce 1 a které rovněž upřesní sladění ustanovení uvedených v odstavci 2 s požadavky odstavce 1 ohledně podrobností týkajících se obsahu a struktury informací uvedených v tomto odstavci.

EBA, EIOPA a ESMA zohledňují nové či měnící se definice na evropské úrovni.

EBA, EIOPA a ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [OP: Vložte datum 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost].

▌Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010 týkající se regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci.

Článek 7Transparentnost

rizik týkajících se udržitelnosti a výkonnosti investic v pravidelných zprávách

1.  Pokud účastníci finančního trhu poskytují finanční produkty nebo služby uvedené v čl. 5 odst. 1, 2 a 3, zahrnou v pravidelných, auditovaných, integrovaných zprávách předkládaných nejméně jednou ročně a obsahujících jak finanční, tak i nefinanční informace tyto popisy:

a)  celkový dopad finančních produktů či služeb na udržitelnost a jejich výkonnost v oblasti udržitelnosti formou harmonizovaných a srovnatelných ukazatelů rizik týkajících se udržitelnosti;

b)  byl-li určen index jako referenční hodnota, srovnání mezi celkovým dopadem finančního produktu nebo služby s určeným indexem a širokým tržním indexem, pokud jde o váhy, složky a ukazatele udržitelnosti;

ba)  kotované společnosti uvedou popis, jak byla začleněna výkonnost v oblasti udržitelnosti a rizika týkající se udržitelnosti do řídících procesů a investiční strategie v ročních finančních výkazech a konsolidovaných finančních výkazech uvedených ve směrnici 2013/34/EU.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 se zveřejní takto:

a)  správci alternativních investičních fondů uvádějí tyto informace ve výroční zprávě podle článku 22 směrnice 2011/61/EU;

b)  pojišťovny poskytnou tyto informace každoročně písemně v souladu s čl. 185 odst. 6 směrnice 2009/138/ES;

c)  IZPP uvádějí tyto informace v přehledu důchodových dávek podle článku 38 směrnice (EU) 2016/2341 a při poskytování informací podle článku 43 směrnice (EU) 2016/2341;

d)  správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu poskytnou tyto informace ve výročních zprávách podle článku 12 nařízení (EU) č. 345/2013;

e)  správci kvalifikovaných fondů sociálního podnikání poskytnou tyto informace ve výročních zprávách podle článku 13 nařízení (EU) č. 346/2013;

f)  poskytovatelé penzijních produktů uvádějí tyto informace písemně alespoň ve výročních zprávách nebo ve zprávách v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

g)  správcovské společnosti SKIPCP či investiční společnosti SKIPCP uvádějí tyto informace ve svých pololetních a výročních zprávách podle článku 69 směrnice 2009/65/ES;

h)  investiční podniky, jež poskytují správu portfolia, uvádějí tyto informace v pravidelných zprávách podle čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU;

ha)  pro kotované a nekotované společnosti v souladu s pravidelnými výkazy uvedenými v článcích 19a a 29a směrnice 2013/34.

3.  Účastníci finančního trhu použijí pro účely odstavce 1 informace ve zprávách vedení podniku v souladu s článkem 19 nebo v příslušných případech informace v přehledu nefinančních informací v souladu s článkem 19a směrnice 2013/34/EU, přičemž zajistí, aby informace pro koncové investory byly prezentovány jasným způsobem, který je snadno srozumitelný a přístupný.

4.  EBA, EIOPA a ESMA prostřednictvím společného výboru vypracují návrh regulačních technických norem, které dále upřesní podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací podle odstavce 1, které dále upřesňují sladění ustanovení uvedených v odstavci 2 s požadavky odstavce 1 ohledně podrobností týkajících se obsahu a struktury informací uvedených v tomto odstavci.

EBA, EIOPA a ESMA zohledňují nové či měnící se definice na evropské úrovni.

EBA, EIOPA a ESMA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [OP: Vložte datum 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 8Přezkum zveřejněných informací

1.  Účastníci finančního trhu zajistí, aby byly jakékoli informace zveřejněné v souladu s článkem 3 nebo 6 aktualizovány. Pozmění-li účastník finančního trhu tyto informace, musí být na stejné webové stránce uvedeno jasné vysvětlení této změny.

2.  Odstavec 1 se obdobně použije pro pojišťovací zprostředkovatele, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, a investiční podniky, které poskytují investiční poradenství, pokud jde o jakékoli informace zveřejněné v souladu s článkem 3.

Článek 9Marketingová sdělení

1.  Aniž jsou dotčeny přísnější odvětvové právní předpisy, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, 2014/65/EU, (EU) 2016/97 a nařízení (EU) č. 1286/2014, účastníci finančního trhu, pojišťovací zprostředkovatelé, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, a investiční podniky, které poskytují investiční poradenství, zajistí, aby jejich marketingová sdělení nebyla v rozporu s informacemi zveřejněnými podle tohoto nařízení.

2.  EBA, EIOPA a ESMA mohou prostřednictvím společného výboru vypracovat návrh prováděcích technických norem s cílem určit standardní prezentaci informací o udržitelných investicích.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení (EU) č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 9a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 3 je svěřena Komisi na dobu pěti let. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 2 a čl. 3 odst. 2b vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 10aZměny směrnice (EU) 2013/34

Směrnice (EU) 2013/34 se mění takto:

1)  V čl. 19a odst. 1 a čl. 29a odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„f)  rizika týkající se udržitelnosti relevantní ve vztahu k určitému podniku ve smyslu čl. 2 písm. a) [OP: Vložte odkaz na nařízení o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341 a směrnice 2013/34/EU] umožňující účastníkům finančního trhu ve smyslu čl. 2 písm. sa) uvedeného nařízení splnit své povinnosti týkající se zveřejňování a zmírňování rizik týkajících se udržitelnosti ve smyslu článků 4 a 5 uvedeného nařízení;

g)  výkonnost měřená vůči ukazatelům udržitelnosti relevantním ve vztahu k určitému podniku a odvětví a založeným na seznamu harmonizovaných ukazatelů udržitelnosti vypracovaném a aktualizovaném Evropskou komisí, v souladu s [OP: Vložte odkaz na nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování];“.

Článek 10Změny směrnice (EU) 2016/2341

Směrnice (EU) 2016/2341 se mění takto:

1)  v článku 19 se doplňuje nový odstavec 9, který zní:

„9. Komise je zmocněna přijímat formou aktů v přenesené pravomoci podle článku 60a opatření zajišťující, aby:

a)  bylo zohledněno „pravidlo obezřetnosti“, pokud jde o zohlednění environmentálních a sociálních rizik a rizik týkajících se správy a řízení;

b)  environmentální a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení byly zahrnuty do vnitřních investičních rozhodnutí a řízení rizik.

Tyto akty v přenesené pravomoci zohlední velikost, povahu, rozsah a složitost činností IZPP a rizik, která z těchto činností vyplývají, a zajistí soulad s článkem 14 směrnice 2009/65/ES, článkem 132 směrnice 2009/138/ES a článkem 12 směrnice 2011/61/EU.“;

2)  vkládá se nový článek 60a, který zní:

„Článek 60a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 19 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje dnem vstupu tohoto nařízení v platnost.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 19 odst. 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 19 odst. 9 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.“.

Článek 11

Hodnocení

Do [OP: Vložte datum 36 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise provede hodnocení používání tohoto nařízení, zejména pokud jde o sociální a správní faktory a ukazatele, jejich začlenění do investičního rozhodování a zveřejnění informací před uzavřením smlouvy. Toto hodnocení zahrnuje posouzení dopadu týkající se dostupnosti a kvality údajů emitenta a schopnosti účastníků finančního trhu začlenit rizika týkající se udržitelnosti do zveřejňování informací o produktu a do investičních rozhodnutí.

Komise přezkoumá, zda je třeba revidovat směrnici 2013/34/EU za účelem zdokonalení podávání zpráv ohledně rizik týkajících se udržitelnosti ze strany podniků.

Článek 12Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Je použitelné ode dne [OP: Vložte datum 12 měsíců po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie]. Případné budoucí revizi nebo aktualizaci tohoto nařízení předchází posouzení dopadu, které vyhodnotí její proveditelnost.

Nicméně čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 4, čl. 9 odst. 2 a článek 10 jsou použitelné ode dne [OP: Vložte datum vstupu tohoto nařízení v platnost] a čl. 7 odst. 1 až 3 jsou použitelné ode dne [OP: Vložte 1. ledna roku následujícího po dni, který je uvedený v druhém pododstavci].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament    Za Radu

předseda          předseda

PŘÍLOHA Ia

Na základě hlavních definic pro rok 2018 (z listopadu 2017) rámce pro podávání zpráv spojeného se zásadami odpovědného investování, které podporuje OSN, a také rámce Evropské komise pro sledování oběhového hospodářství mohou rizika týkající se udržitelnosti zahrnovat tyto faktory a ukazatele v environmentální a sociální oblasti a v oblasti řádné správy:

i)  otázky týkající se kvality a fungování přírodního prostředí a přírodních systémů. Patří sem: ztráta biologické rozmanitosti; emise skleníkových plynů, změna klimatu, energie z obnovitelných zdrojů, energetická účinnost, ovzduší, vyčerpávání nebo znečištění vody nebo zdrojů, nakládání s odpady, poškozování ozonové vrstvy, změny týkající se půdy;

ii)  otázky týkající se práv, životních podmínek a zájmů lidí a komunit. Patří sem: lidská práva, pracovní normy v dodavatelském řetězci, dětská, otrocká a nucená práce, bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti, svoboda sdružování a svoboda projevu, svobodná a nezávislá občanská společnost, schopnost ochránců lidských práv vykonávat svou činnost, řízení lidského kapitálu a pracovněprávní vztahy; rozmanitost; vztahy s místními společenstvími, včetně svobodného, předchozího a informovaného souhlasu, činnosti v oblastech konfliktů, zdravotnictví a přístup k lékům, HIV/AIDS, ochrana spotřebitele; a kontroverzní zbraně; a

iii)  otázky týkající se řízení společností a dalších subjektů, do nichž bylo investováno. V kontextu kotovaných akcií mezi ně patří: struktura, velikost, rozmanitost, dovednosti a nezávislost správní rady, odměňování vedoucích pracovníků, práva akcionářů, interakce zúčastněných stran, zveřejňování informací, profesní etika, úplatkářství a korupce, dodržování daňových povinností, soukromí a ochrana údajů, vnitřní kontroly a řízení rizik a obecně otázky týkající se vztahu mezi vedením společnosti, její radou, akcionáři a dalšími zúčastněnými stranami. Tato kategorie může rovněž zahrnovat otázky obchodní strategie zahrnující důsledky obchodní strategie pro environmentální a sociální otázky a způsob, jakým má být strategie prováděna. Ve věcech týkajících se správy a řízení společností s akciemi, které nejsou kótovány na burze, se tyto záležitosti týkají rovněž otázky správy fondů, jako jsou pravomoci poradních výborů, otázky oceňování, struktury poplatků atd.

PŘÍLOHA IIa

Mezinárodní zásady

1.

OSN

Zásady odpovědného investování – rámec pro podávání zpráv – https://www.unpri.org/

2.

OECD

Pokyny OECD – Odpovědné podnikání institucionálních investorů: klíčové otázky pro náležitou péči v rámci pokynů OECD pro nadnárodní společnosti (2017) – https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

(1)

Úř. věst.......

(2)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(3)

  Úř. věst. C , , s. .

(4)

  Úř. věst. C , , s. .

(5)

  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 ze dne 5. října 2016 o uzavření Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 1).

(6)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

(8)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(9)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(10)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).

(11)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).

(12)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

(13)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).

(14)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

(15)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(16)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(17)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(18)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).

(19)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (11.10.2018)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341

o zveřejňování informací o dopadu a rizicích investic s ohledem na udržitelnost a o změně směrnice (EU) 2016/2341

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Společným cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES32, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES33, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU34, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU35, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/9736, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/234137, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/201338 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/201339 je usnadnit subjektům kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), správcům alternativních investičních fondů, pojišťovnám, investičním podnikům, pojišťovacím zprostředkovatelům, institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP), správcům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu (správci EuVECA) a správcům kvalifikovaných fondů sociálního podnikání (správci EuSEF) přístup k činnostem a jejich výkon. Uvedené směrnice a nařízení zajišťují jednotnější ochranu koncových investorů, umožňují jim požívat výhod široké řady finančních produktů a služeb a zároveň poskytují pravidla, která investorům umožňují činit informovanější investiční rozhodnutí. I když už se těchto cílů ve značné míře dosáhlo, požadavky na zveřejňovaní informací koncovým investorům, které se týkají začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a cílů udržitelných investic do investičních rozhodnutí ze strany správcovských společností SKIPCP, správců alternativních investičních fondů, pojišťoven, investičních podniků poskytujících správu portfolia, IZPP, poskytovatelů penzijního pojištění, správců EuVECA a správců EuSEF (účastníci finančního trhu), a zveřejňovaní informací o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do poradenských procesů pojišťovacími zprostředkovateli, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, a investičními podniky, jež poskytují investiční poradenství (finanční poradci), koncovým investorům jsou nedostatečně propracovány, neboť zveřejňovaní těchto informací ještě nepodléhá harmonizovaným požadavkům.

(2)  Společným cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES32, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES33, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU34, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU35, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/9736, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/234137, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/201338 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/201339 je usnadnit subjektům kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), správcům alternativních investičních fondů, pojišťovnám, investičním podnikům, pojišťovacím zprostředkovatelům, institucím zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP), správcům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu (správci EuVECA) a správcům kvalifikovaných fondů sociálního podnikání (správci EuSEF) přístup k činnostem a jejich výkon. Uvedené směrnice a nařízení zajišťují jednotnější ochranu koncových investorů, umožňují jim požívat výhod široké řady finančních produktů a služeb a zároveň poskytují pravidla, která investorům umožňují činit informovanější investiční rozhodnutí. I když už se těchto cílů ve značné míře dosáhlo, požadavky na zveřejňovaní informací o dopadu na udržitelnost, které se týkají začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a cílů udržitelných investic do investičních rozhodnutí ze strany správcovských společností SKIPCP, správců alternativních investičních fondů, pojišťoven, investičních podniků poskytujících správu portfolia, IZPP, poskytovatelů penzijního pojištění, správců EuVECA a správců EuSEF (účastníci finančního trhu), a zveřejňovaní informací o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do poradenských procesů pojišťovacími zprostředkovateli, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, a investičními podniky, jež poskytují investiční poradenství (finanční poradci), koncovým investorům jsou nedostatečně propracovány, neboť zveřejňovaní těchto informací ještě nepodléhá harmonizovaným ukazatelům a požadavkům. Mají-li účastníci finančního trhu plnit své povinnosti náležité péče týkající se dopadu a rizik s ohledem na udržitelnost, potřebují sami, aby společnosti, do nichž se investovalo, zveřejňovaly spolehlivé, srovnatelné a harmonizované informace. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU39a stanoví povinnosti týkající se požadavků společností na účetnictví a předkládání zpráv. Tato směrnice by tedy měla být aktualizována tak, aby zahrnovala integrované, auditované podávání zpráv o dopadu a rizicích s ohledem na udržitelnost s cílem reagovat na stále silnější potřebu začlenit otázky udržitelnosti do strategie a řízení rizik společností.

__________________

__________________

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).“;

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).“;

36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).

36 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění (Úř. věst. L 26, 2.2.2016, s. 19).

37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).

37 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 18).

 

39a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Při neexistenci harmonizovaných pravidel Unie pro zveřejňování informací souvisejících s udržitelností koncovým investorům je pravděpodobné, že i nadále budou přijímána rozdílná opatření na vnitrostátní úrovni a mohou přetrvat rozdílné přístupy v různých odvětvích finančních služeb. Tato rozdílná opatření a rozdílné přístupy by neustále významně narušovaly hospodářskou soutěž v důsledku značných rozdílů v normách pro zveřejnění informací. Kromě toho paralelní rozvoj tržních postupů založených na komerčně zaměřených prioritách, které vedou k různým výsledkům, v současnosti způsobuje další roztříštěnost trhu a v budoucnu by mohl ještě více zhoršit fungování vnitřního trhu. Rozdílné normy pro zveřejňování informací a tržní postupy velmi ztěžují srovnávání různých finančních produktů a služeb a vytvářejí nerovné podmínky mezi těmito produkty a službami a distribučními řetězci a vytvářejí další překážky vnitřního trhu. Tyto rozdíly mohou být rovněž matoucí pro koncové investory a mohou narušit jejich investiční rozhodnutí. Členské státy pro zajištění souladu s Pařížskou dohodou pravděpodobně přijmou rozdílná vnitrostátní opatření, jež by mohla vytvořit překážky pro hladké fungování vnitřního trhu a poškodit účastníky finančního trhu a finanční poradce. Neexistence harmonizovaných pravidel pro transparentnost mimoto koncovým investorům ztěžuje účinné srovnávání různých finančních produktů a služeb v různých státech, pokud jde o jejich environmentální a sociální rizika a rizika týkající se správy a řízení a cíle udržitelných investic. Pro fungování vnitřního trhu je tudíž nutné řešit stávající překážky a předejít pravděpodobným překážkám v budoucnosti.

(3)  Při neexistenci harmonizovaných pravidel Unie pro zveřejňování informací souvisejících s udržitelností ze strany emitentů a investorů je pravděpodobné, že i nadále budou přijímána rozdílná opatření na vnitrostátní úrovni a mohou přetrvat rozdílné přístupy v různých odvětvích finančních služeb. Tato rozdílná opatření a rozdílné přístupy by neustále významně narušovaly hospodářskou soutěž v důsledku značných rozdílů v normách pro zveřejnění informací. Kromě toho paralelní rozvoj tržních postupů založených na komerčně zaměřených prioritách, které vedou k různým výsledkům, v současnosti způsobuje další roztříštěnost trhu a v budoucnu by mohl ještě více zhoršit fungování vnitřního trhu. Rozdílné normy pro zveřejňování informací a tržní postupy a neexistence harmonizovaného souboru ukazatelů velmi ztěžují srovnávání různých finančních produktů a služeb a vytvářejí nerovné podmínky mezi těmito produkty a službami a distribučními řetězci a vytvářejí další překážky vnitřního trhu. Tyto rozdíly mohou být rovněž matoucí pro koncové investory a mohou narušit jejich investiční rozhodnutí. Členské státy pro zajištění souladu s Pařížskou dohodou pravděpodobně přijmou rozdílná vnitrostátní opatření, jež by mohla vytvořit překážky pro hladké fungování vnitřního trhu a poškodit účastníky finančního trhu a finanční poradce. Neexistence harmonizovaných pravidel a ukazatelů pro transparentnost mimoto investorům ztěžuje účinné srovnávání podkladových společností, do nichž je investováno, a různých finančních produktů a služeb v různých státech, pokud jde o jejich environmentální a sociální rizika a dopad a o rizika a dopad týkající se správy a řízení a cíle udržitelných investic. Pro fungování vnitřního trhu je tudíž nutné řešit stávající překážky a předejít pravděpodobným překážkám v budoucnosti.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto nařízení a aby účastníci finančního trhu jasně a konzistentně uplatňovali povinnosti zveřejňovat informace stanovené tímto nařízením, je nutné stanovit harmonizovanou definici „udržitelných investic“.

(4)  Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto nařízení a aby účastníci finančního trhu jasně a konzistentně uplatňovali povinnosti zveřejňovat informace stanovené tímto nařízením, je nutné stanovit harmonizovanou definici „udržitelných investic“ a „rizik týkajících se udržitelnosti“ založených na harmonizovaném souboru ukazatelů. Definice by se měla soustředit na podstatná rizika a být orientovaná do budoucna tak, aby řádně zohledňovala i nově se objevující rizika.

Odůvodnění

Jasné definice a harmonizované ukazatele jsou nezbytné k zajištění právní jistoty, minimální úrovně soudržnosti mezi vnitrostátními orgány a účastníky trhu a k zamezení roztříštěnosti trhu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Jelikož referenční hodnoty týkající se udržitelnosti slouží jako referenční údaje, vůči nimž se měří udržitelné investice, koncoví investoři by měli být v rámci zveřejnění informací před uzavřením smlouvy informováni o vhodnosti určeného indexu, zejména o souladu daného indexu s cílem udržitelných investic. Účastníci finančního trhu by rovněž měli zveřejnit důvody pro rozdílné váhy a složky určeného indexu v porovnání se širokým tržním indexem. Pro další posílení transparentnosti by účastníci finančního trhu měli rovněž uvést, kde lze nalézt metodiku použitou pro výpočet určeného indexu a širokého tržního indexu, aby měli koncoví investoři potřebné informace o tom, jak byla podkladová aktiva indexů vybrána a zvážena, která aktiva byla vyloučena a z jakého důvodu, jak byly změřeny dopady podkladových aktiv na udržitelnost nebo jaké zdroje údajů byly použity. Tyto poskytnuté informace by měly umožnit účinné srovnání a přispět k rozvoji správného vnímání investic orientovaných na udržitelnost. Nebyl-li žádný index jako referenční hodnota určen, měli by účastníci finančního trhu vysvětlit, jak je dosahováno cíle udržitelných investic.

(6)  Jelikož referenční hodnoty týkající se udržitelnosti slouží jako referenční údaje, vůči nimž se měří udržitelné investice, koncoví investoři by měli být v rámci zveřejnění informací před uzavřením smlouvy informováni o vhodnosti určeného indexu, zejména o souladu daného indexu s cílem udržitelných investic. Účastníci finančního trhu by rovněž měli zveřejnit důvody pro rozdílné váhy a složky určeného indexu v porovnání se širokým tržním indexem. Pro další posílení transparentnosti by účastníci finančního trhu měli rovněž uvést, kde lze nalézt metodiku použitou pro výpočet určeného indexu a širokého tržního indexu, aby měli koncoví investoři potřebné informace o tom, jak byla podkladová aktiva indexů vybrána a zvážena, která aktiva byla vyloučena a z jakého důvodu, jak byly změřeny dopady podkladových aktiv na udržitelnost nebo jaké zdroje údajů byly použity. Tyto poskytnuté informace založené na harmonizovaném souboru ukazatelů by měly umožnit účinné srovnání a přispět k rozvoji správného vnímání investic orientovaných na udržitelnost. Nebyl-li žádný index jako referenční hodnota určen, měli by účastníci finančního trhu vysvětlit, jak je dosahováno cíle udržitelných investic.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Pokud jsou finanční produkt nebo služba tvořeny dluhopisy, rozdílovými smlouvami, deriváty nebo jinými nástroji založenými na hodnotě podkladových aktiv, je nutné, aby zpráva jasně uváděla souvislost mezi dosažením cílů udržitelnosti a hodnotou aktiv.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  S cílem zvýšit transparentnost a informovat koncové investory by přístup k informacím o tom, jak účastníci finančního trhu začleňují rizika týkající se udržitelnosti do procesu investičního rozhodování a finanční poradci do poradenských procesů, měl být upraven tak, že by tyto subjekty měly povinnost uchovávat uvedené informace na svých webových stránkách.

(8)  S cílem zvýšit transparentnost a srovnatelnost a informovat investory by přístup k informacím o tom, jak je zohledněn dopad na udržitelnost a jak účastníci finančního trhu začleňují rizika týkající se udržitelnosti do procesu investičního rozhodování a finanční poradci do poradenských procesů, měl být upraven tak, že by tyto subjekty měly povinnost uchovávat uvedené informace na svých webových stránkách.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Stávající požadavky na zveřejnění informací stanovené právními předpisy Unie nestanoví, že by veškeré informace nutné pro řádné informování koncových investorů o dopadu jejich investic na udržitelnost, musely být zveřejňovány. Je tudíž vhodné stanovit konkrétnější požadavky na zveřejnění informací s ohledem na udržitelné investice. Například celkový dopad finančních produktů na udržitelnost by měl být pravidelně oznamován prostřednictvím ukazatelů, jež jsou relevantní pro zvolený cíl udržitelné investice. Pokud byl jako referenční hodnota určen vhodný index, měla by tato informace být rovněž poskytnuta pro určený index a široký tržní index, aby bylo možné srovnání. Informace o složkách určeného indexu a širokého tržního indexu spolu s jejich váhami by rovněž měly být zveřejněny s cílem poskytnout další informace o tom, jak jsou dosaženy cíle udržitelných investic. Pokud správci EuSEF zveřejňují informace o pozitivním sociálním dopadu, na nějž se zaměřuje daný fond, celkovém dosaženém sociálním výsledku a souvisejících metodách použitých v souladu s nařízením (EU) č. 346/2013, mohou v příslušných případech tyto informace použít pro účely zveřejnění informací podle tohoto nařízení.

(9)  Stávající požadavky na zveřejnění informací stanovené právními předpisy Unie nestanoví, že by veškeré informace nutné pro řádné informování koncových investorů o dopadu jejich investic na udržitelnost, musely být zveřejňovány. Je tudíž vhodné stanovit konkrétnější požadavky na zveřejnění informací s ohledem na udržitelné investice. Například celkový dopad finančních produktů na udržitelnost by měl být pravidelně oznamován prostřednictvím harmonizovaného souboru ukazatelů, jež jsou relevantní pro zvolený cíl udržitelné investice. Pokud byl jako referenční hodnota určen vhodný index, měla by tato informace být rovněž poskytnuta pro určený index a široký tržní index, aby bylo možné srovnání. Informace o složkách určeného indexu a širokého tržního indexu spolu s jejich váhami by rovněž měly být zveřejněny s cílem poskytnout další informace o tom, jak jsou dosaženy cíle udržitelných investic. Pokud správci EuSEF zveřejňují informace o pozitivním sociálním dopadu, na nějž se zaměřuje daný fond, celkovém dosaženém sociálním výsledku a souvisejících metodách použitých v souladu s nařízením (EU) č. 346/2013, mohou v příslušných případech tyto informace použít pro účely zveřejnění informací podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU40 ukládá povinnost transparentnosti, pokud jde o sociální a environmentální aspekty a aspekty týkající se správy a řízení podniků v nefinančních výkazech. Požadovaná forma a prezentace stanovená těmito směrnicemi však není vhodná pro přímé použití účastníky finančního trhu a finančními poradci při jednání s koncovými investory. Účastníci finančního trhu a finanční poradci by v příslušných případech pro účely tohoto nařízení měli mít možnost použít informace ve zprávách vedení podniku a přehledech nefinančních informací v souladu se směrnicí 2013/34/EU.

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU40 ukládá povinnost transparentnosti, pokud jde o sociální a environmentální aspekty a aspekty týkající se správy a řízení podniků v nefinančních výkazech. Požadovaná forma a prezentace stanovená těmito směrnicemi však není vhodná pro přímé použití účastníky finančního trhu a finančními poradci při jednání s koncovými investory. Účastníci finančního trhu, finanční poradci a kótované společnosti by pro účely tohoto nařízení měli zveřejnit informace o environmentálním a sociálním dopadu a rizicích a o dopadu a rizicích týkajících se správy a řízení společnosti ve výročních zprávách vedení podniku a přehledech nefinančních informací v souladu se směrnicí 2013/34/EU.

__________________

__________________

40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (společně známé jako „evropské orgány dohledu“) zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/201041, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/201042 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/201043 by měly prostřednictvím společného výboru vypracovat regulační technické normy, které dále upřesňují podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací o cílech udržitelných investic, jež mají být zveřejněny v dokumentech před uzavřením smlouvy, v pravidelných zprávách a na webových stránkách účastníků finančního trhu v souladu s články 10 až 14 nařízení č. 1093/2010, nařízení č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010. Komise by měla být zmocněna k přijímání těchto regulačních technických norem.

(13)  Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (společně známé jako „evropské orgány dohledu“) zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/201041, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/201042 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/201043 by měly prostřednictvím společného výboru vypracovat regulační technické normy, které dále upřesňují podrobnosti týkající se struktury a obsahu informací o dopadu a rizicích investic s ohledem na udržitelnost, jež mají být zveřejněny v dokumentech před uzavřením smlouvy, v pravidelných a výročních integrovaných zprávách a na webových stránkách účastníků finančního trhu v souladu s články 10 až 14 nařízení č. 1093/2010, nařízení č. 1094/2010 a nařízení (EU) č. 1095/2010. Komise by měla být zmocněna k přijímání těchto regulačních technických norem.

__________________

__________________

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010, ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Pravidla pro zveřejňování informací stanovená v tomto nařízení doplňují zavedení úplného zastřešujícího a povinného rámce náležité péče pro všechny účastníky trhu, jak investorských společností, tak společností, do nichž se investovalo, včetně složky povinnosti řádné péče, jež má být postupně zavedena během přechodného období s přihlédnutím k zásadě proporcionality, v souladu s pokyny OECD pro náležitou péči a na základě usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. května 2018 o udržitelných financích, které požaduje povinný rámec náležité péče.

Odůvodnění

Posílení rámce náležité péče pro účastníky finančního trhu pomáhá investorům vyhnout se možným negativním dopadům svých investic na společnost a životní prostředí, vyhnout se finančním rizikům a riziku ztráty dobré pověsti, reagovat na očekávání svých klientů a příjemců a zvážit rizika nad rámec finančního pojetí svých povinností investora.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména posílit ochranu koncových investorů a zlepšit poskytování informací koncovým investorům, včetně případů přeshraničních nákupů pro koncové investory, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu potřeby stanovit jednotné požadavky na zveřejňování informací na úrovni Unie, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

(18)  Jelikož cílů tohoto nařízení, zejména posílit informace pro investory a zlepšit poskytování informací investorům a pomoci účastníkům finančního trhu, investičním poradcům a kótovaným společnostem zahrnout environmentální a sociální rizika a rizika týkající se správy a řízení do svých investičních strategií a rozhodnutí správních rad, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu potřeby stanovit jednotné požadavky na zveřejňování informací na úrovni Unie, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Aby účastníci finančního trhu splnili své povinnosti náležité péče týkající se dopadu a rizik s ohledem na udržitelnost, potřebují, aby společnosti, do nichž se investovalo, zveřejňovaly spolehlivé, srovnatelné a harmonizované informace. Proto by se požadavky na zveřejnění informací stanovené v tomto nařízení měly týkat kótovaných společností po přechodném období 18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise by proto měla prověřit, zda by nebylo vhodné navrhnout odpovídající změny směrnice 2013/34/EU.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro transparentnost, jež mají být použita účastníky finančního trhu, pojišťovacími zprostředkovateli, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, a investičními podniky, které poskytují investiční poradenství, s ohledem na začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičních rozhodovacích procesů nebo poradenství a pro transparentnost finančních produktů, jež jsou zaměřené na udržitelné investice, včetně snížení emisí uhlíku.

Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla pro transparentnost, jež mají být použita účastníky finančního trhu, pojišťovacími zprostředkovateli, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, a investičními podniky, které poskytují investiční poradenství, a kótovanými společnostmi, pokud jde o způsob, jak mají být rizika a dopad s ohledem na udržitelnost začleňovány do investičních rozhodovacích procesů nebo poradenství, a pokud jde o zajištění transparentnosti dopadu a rizik investičních produktů, včetně finančních, s ohledem na udržitelnost, je-li to podstatné a vhodné.

Odůvodnění

V právním textu by mělo být jasné, že požadavky na transparentnost v nařízení se vztahují na všechny finanční produkty.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  „kótovanou společností“ podnik ve smyslu směrnice 2013/34/EU;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. h – písm. ii a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iia)  celoevropský osobní penzijní produkt, jak je navržen v nařízení Evropského parlamentu a Rady 201X/XXX1a;

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP), 2017/0143 (COD).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. o – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o)  „udržitelnými investicemi“ jakékoli z těchto investic nebo jejich kombinace:

o)  „udržitelnými investicemi“ produkty spojené se strategiemi, jejichž cílem je dosažení environmentálního a sociálního dopadu a dopadu týkajícího se správy a řízení, včetně jakékoli jejich kombinace, pokud jsou cíle jednotlivých kategorií v souladu s kterýmkoli cílem dalších níže uvedených kategorií a závažně je nepoškozují:

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. o – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  investice do hospodářské činnosti, jež přispívá k environmentálním cílům, včetně environmentálně udržitelných investic ve smyslu článku 2 [OP: Vložte odkaz na nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování];

i)  investice do hospodářské činnosti, jež přispívá k environmentálním cílům, včetně environmentálně udržitelných investic ve smyslu článku 2 [OP: Vložte odkaz na nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování], a jež vychází z klíčových ukazatelů účinného využívání zdrojů týkajících se např. využívání energie, využívání energie z obnovitelných zdrojů, využívání surovin, produkce odpadů, emise, emise CO2, využívání vody, využívání půdy či dopadu na biologickou rozmanitost;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. o – písm. iii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii)  investice do společností dodržujících postupy dobré správy a zejména do společností s řádnou strukturou řízení, zdravými vztahy mezi zaměstnanci, odměňováním příslušných zaměstnanců, a jež dodržují daňové předpisy;

iii)  investice do společností dodržujících postupy dobré správy a zejména do společností s řádnou strukturou řízení a náležité péče, zdravými vztahy mezi zaměstnanci, odměňováním příslušných zaměstnanců, a jež dodržují daňové předpisy;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. s a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

sa)  „riziky týkajícími se udržitelnosti“ finanční nebo nefinanční rizika, podstatná nebo taková, která by se z dlouhodobého hlediska mohla podstatnými stát, spojená s environmentálními a sociálními faktory a faktory týkajícími se správy a řízení, pokud jsou relevantní z hlediska konkrétního investičního přístupu;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Transparentnost politik v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti

Transparentnost politik v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti a dopadu na udržitelnost

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Účastníci finančního trhu zveřejní písemné politiky začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního rozhodování na svých webových stránkách.

1.  Účastníci finančního trhu uplatňují písemné politiky začleňování rizik a dopadu týkajících se udržitelnosti do investičního rozhodování, jako například v oblasti správy a řízení, alokace aktiv, investiční strategie, řízení rizik, výkonu hlasovacích práv akcionářů či angažovanosti společnosti, a zveřejňují shrnutí těchto politik v písemné formě na svých webových stránkách.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pojišťovací zprostředkovatelé, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, a investiční podniky, jež poskytují investiční poradenství, zveřejní písemné politiky začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního nebo pojišťovacího poradenství na svých webových stránkách.

2.  Pojišťovací zprostředkovatelé, kteří poskytují pojišťovací poradenství, pokud jde o pojistné produkty s investiční složkou, a investiční podniky, jež poskytují investiční poradenství, uplatňují písemné politiky začleňování rizik a dopadu týkajících se udržitelnosti do investičního nebo pojišťovacího poradenství v oblasti správy a řízení, alokace aktiv, investiční strategie, řízení rizik, výkonu hlasovacích práv akcionářů či angažovanosti společnosti, a zveřejňují shrnutí těchto politik v písemné formě na svých webových stránkách;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Účastníci finančních trhů a zprostředkovatelé pojištění musí uplatňovat postupy náležité péče, které zajistí, že určování a řízení rizik z hlediska udržitelnosti bude dostatečně začleněno do rozhodování o investicích, tak aby investoři museli identifikovat, předvídat, zmírňovat a zohledňovat environmentální, sociální a správní faktory, s přihlédnutím k pokynům OECD z roku 2017 nazvaným „Odpovědné podnikání institucionálních investorů: klíčové otázky pro náležitou péči podle obecných pokynů OECD pro nadnárodní společnosti“, a zveřejní tyto postupy v písemné podobě na svých webových stránkách.

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Písemné politiky uvedené v odstavcích 1 a 2 zahrnují mimo jiné:

 

a)  začleňování rizik týkajících se dopadů změny klimatu, včetně akutních a chronických rizik pro investice;

 

b)  začleňování rizik a příležitostí spojených s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství, včetně regulačních omezení emisí skleníkových plynů, stanovení cen uhlíku, rizik vedení sporů, rizik ztráty dobré pověsti a technologických a tržních rizik.

Odůvodnění

Evropská rada pro systémová rizika, Nizozemská centrální banka, The Bank of England a mnoho dalších finančních institucí a poradenských orgánů uznává, že změna klimatu znamená systémové riziko pro finanční systém a pro hospodářství. Začleněná rizika pro udržitelnost tak musí také jasně pokrývat rizika, která představuje změna klimatu.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.  Písemné politiky uvedené v odstavcích 1 a 2 zahrnují mimo jiné informace o postupu zjišťování rizik pro udržitelnost, o metodice a způsobech měření používaných pro posouzení rizik týkajících se udržitelnosti, dohledu rady nad zjišťováním a řízením rizik týkajících se udržitelnosti a přehled rizik týkajících se udržitelnosti, která organizace zjistila.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d.  Komise přijme do 30. června 2019 akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem [...] za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podrobnějších požadavků na písemné politiky a postupy v oblasti náležité péče s cílem posoudit jejich provádění.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Transparentnost začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

Transparentnost začleňování rizik a dopadu s ohledem na udržitelnost

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  postupů a podmínek uplatňovaných pro začlenění rizik týkajících se udržitelnosti do investičních rozhodnutí;

a)  postupů náležité péče a podmínek uplatňovaných pro začlenění rizik týkajících se udržitelnosti, mimo jiné včetně rizik týkajících se dopadů změny klimatu a rizik a příležitostí spojených s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství, do investičních rozhodnutí;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  rozsahu, v němž se očekává, že rizika týkající se udržitelnosti budou mít významný dopad na návratnost nabízených finančních produktů;

b)  rozsahu, v němž se očekává, že rizika týkající se udržitelnosti, mimo jiné včetně rizik týkajících se dopadů změny klimatu a rizik a příležitostí spojených s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství, budou mít významný dopad na environmentální, sociální a správní záležitosti a na návratnost nabízených finančních produktů;

Odůvodnění

Evropská rada pro systémová rizika, Nizozemská centrální banka, The Bank of England a mnoho dalších finančních institucí a poradenských orgánů uznává, že změna klimatu znamená systémové riziko pro finanční systém a pro hospodářství. Začleněná rizika pro udržitelnost tak musí také jasně pokrývat rizika, která představuje změna klimatu.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  scénářů a předpokládaných nákladů spojených se stanovením cen uhlíku, vycházejících z obchodování s emisemi, zdanění nebo jiných relevantních regulačních požadavků, k nimž bylo přihlédnuto při hodnocení rizik týkajících se udržitelnosti;

Odůvodnění

Stanovení cen uhlíku, např. prostřednictvím systému EU pro obchodování s emisemi nebo národního systému Číny pro obchodování s emisemi, představuje jasné náklady. Investoři, poskytovatelé půjček, pojišťovatelé a další zúčastněné subjekty však často nemají jasné informace o možných nákladech na uhlík souvisejících s investicemi. Vzhledem k tomu, že se rozsah a výše stanovení cen uhlíku může značně lišit v důsledku přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, pomohla by větší transparentnost ohledně nákladů na uhlík snížit systémová rizika.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  výsledků zátěžového klimatického testu za použití scénářové analýzy pro posouzení různých možností budoucího vývoje, včetně následujících scénářů:

 

i)  scénář „rychlé dekarbonizace“ s patnáctiletým globálním přechodem všech hospodářských odvětví na nulové emise skleníkových plynů;

 

ii)  scénář „nekontrolovaného oteplování“ s účinky nárůstu globální teploty o 4 stupně Celsia ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  hlasování akcionářů s ohledem na udržitelné investice a zmírnění rizik týkajících se udržitelnosti, pokynů pro hlasování a odůvodnění hlasů proti managementu, zdržení se hlasování a sporného hlasování;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  postupů a podmínek uplatňovaných pro začlenění rizik týkajících se udržitelnosti do investičního nebo pojišťovacího poradenství;

a)  postupů a podmínek uplatňovaných pro začlenění rizik týkajících se udržitelnosti, mimo jiné včetně rizik týkajících se dopadů změny klimatu a rizik a příležitostí spojených s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství, do investičního nebo pojišťovacího poradenství;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  rozsahu, v němž se očekává, že rizika týkající se udržitelnosti budou mít významný dopad na návratnost finančních produktů, ohledně nichž se poskytuje poradenství;

b)  rozsahu, v němž se očekává, že rizika týkající se udržitelnosti, mimo jiné včetně rizik týkajících se dopadů změny klimatu a rizik a příležitostí spojených s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství, budou mít významný dopad na environmentální, sociální a správní záležitosti a na návratnost finančních produktů, ohledně nichž se poskytuje poradenství;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  scénářů a předpokládaných nákladů spojených se stanovením cen uhlíku, vycházejících z obchodování s emisemi, zdanění nebo jiných relevantních regulačních požadavků, k nimž bylo přihlédnuto při kvantitativním hodnocení rizik týkajících se udržitelnosti;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  výsledků zátěžového klimatického testu za použití scénářové analýzy pro posouzení různých možností budoucího vývoje, včetně následujících scénářů:

 

i)  scénář „rychlé dekarbonizace“ s patnáctiletým globálním přechodem všech hospodářských odvětví na nulové emise skleníkových plynů;

 

ii)  scénář „nekontrolovaného oteplování“ s účinky nárůstu globální teploty o 4 stupně Celsia ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  kótované společnosti v souladu se směrnicí 2013/34/EU.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Zveřejněné informace uvedené v odstavcích 1 a 2 obsahují veškeré údaje, které by mohly být důležité pro rozhodování investora o investici. Tyto informace jsou prezentovány spravedlivě, nejsou zavádějící ani klamavé a žádné významné informace nejsou zamlčeny.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Transparentnost udržitelných investic v rámci zveřejnění informací před uzavřením smlouvy

Transparentnost dopadu a rizik investic s ohledem na udržitelnost v rámci zveřejnění informací před uzavřením smlouvy

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  informace o metodikách použitých k posouzení, měření a sledování dopadu udržitelných investic vybraných u finančního produktu, včetně zdrojů údajů, hodnotících kritérií pro podkladová aktiva a příslušných ukazatelů udržitelnosti použitých k měření celkového udržitelného dopadu finančního produktu;

b)  informace o metodikách použitých k posouzení, měření a sledování dopadu investic na udržitelnost vybraných u finančního produktu, včetně zdrojů údajů, hodnotících kritérií pro podkladová aktiva a příslušných ukazatelů udržitelnosti použitých k měření celkového udržitelného dopadu finančního produktu;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace, jež mají být zveřejněny podle prvního pododstavce, musí být zveřejněny jasně a v hlavní části webových stránek.

Informace, jež mají být zveřejněny podle prvního pododstavce, musí být zveřejněny jasně a v hlavní části webových stránek, způsobem, který je srozumitelný jednotlivým zúčastněným subjektům, včetně neodborné veřejnosti s různým stupněm finanční gramotnosti.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud účastníci finančního trhu poskytují finanční produkty uvedené v čl. 5 odst. 1, 2 a 3, zahrnou v pravidelných zprávách tyto popisy:

1.  Pokud účastníci finančního trhu poskytují finanční produkty uvedené v čl. 5 odst. 1, 2 a 3, zahrnou v pravidelných, auditovaných, integrovaných zprávách vypracovávaných nejméně jednou ročně tyto popisy:

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  celkový dopad finančních produktů na udržitelnost formou příslušných ukazatelů udržitelnosti;

a)  celkový dopad finančních produktů na udržitelnost formou harmonizovaných a srovnatelných ukazatelů udržitelnosti;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  kótované společnosti uvedou popis toho, jak byly dopad a rizika s ohledem na udržitelnost zahrnuty do řídících procesů a investiční strategie v ročních finančních výkazech a konsolidovaných účetních závěrkách v souladu se směrnicí 2013/34/EU.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  kótované společnosti v souladu s pravidelnými výkazy podle směrnice 2013/34/EU.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do [OP: Vložte datum 60 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise provede hodnocení používání tohoto nařízení.

Do [OP: Vložte datum 24 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise provede hodnocení používání tohoto nařízení.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tato politika je nová a že v oblasti udržitelných financí dochází k rychlému vývoji, je vhodnější provést hodnocení po 24 měsících.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Zvařejňování týkající se udržitelného investování a rizik udržitelnosti

Referenční údaje

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

5.7.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

5.7.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum přijetí

10.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

58

4

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Kati Piri

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

58

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Danilo Oscar Lancini Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

4

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

1

0

EFDD

Julia Reid

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zvařejňování týkající se udržitelného investování a rizik udržitelnosti

Referenční údaje

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Datum předložení EP

24.5.2018

 

 

 

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

5.7.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

FEMM

5.7.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

EMPL

31.5.2018

FEMM

20.6.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

3.9.2018

18.10.2018

 

 

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

41

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Datum předložení

9.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

41

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 23. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí