Postupak : 2018/0179(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0363/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0363/2018

Rasprave :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Glasovanja :

PV 18/04/2019 - 10.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0435

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 913kWORD 118k
9.11.2018
PE 626.716v02-00 A8-0363/2018

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj/ica: Paul Tang

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0354),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0208/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od [datum mišljenja](1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0363/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima

Izmjena    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o objavljivanju podataka o ▌rizicima za održivost i uspješnost ulaganja u pogledu održivosti te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(3),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(4),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Prijelaz na niskougljično, održivije kružno gospodarstvo u kojem se učinkovitije iskorištavaju resursi ključno je za dugoročnu konkurentnost gospodarstva EU-a. Pariški klimatski sporazum (COP21), koji je Unija ratificirala 5. listopada 2016.(5) i koji je stupio na snagu 4. studenoga 2016., pokušaj je snažnijeg odgovora na klimatske promjene, među ostalim, usklađivanjem financijskih tokova s prijelazom na niske emisije stakleničkih plinova i razvoj otporan na klimatske promjene.

(1a)  Uključivanje okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika u postupke odlučivanja o ulaganjima može stvoriti prednosti izvan financijskih tržišta. Stoga je ključno da sudionici na financijskim tržištima pruže potrebne informacije kako bi omogućili usporedivost ulaganja i informirane odluke o ulaganjima. Nadalje, kako bi se ispunile obveze dužne pažnje u pogledu učinka na održivost i rizika za održivost te pružile značajne informacije krajnjim ulagateljima, sudionici na financijskim tržištima trebaju pouzdano, usporedivo i usklađeno objavljivanje informacija od društava u koja se ulaže. Taj postupak može biti uspješan samo ako se uspostave zakonski usuglašene definicije.

(2)  Zajednički je cilj Direktive 2009/65/EC Europskog parlamenta i Vijeća(6), Direktive 2009/138/EC Europskog parlamenta i Vijeća(7), Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća(8), Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(9), Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća(10), Direktive (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća(11), Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(12) i Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(13) olakšati početak i nastavak obavljanja djelatnosti subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), upravitelja alternativnih investicijskih fondova (UAIF), društava za osiguranje, investicijskih društava, posrednika u osiguranju, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala (upravitelji EuVECA) i upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo (upravitelji EuSEF). Tim direktivama i uredbama osigurava se ujednačenija zaštita krajnjih ulagatelja i olakšava im se upotreba brojnih financijskih proizvoda i usluga te istodobno propisuju pravila na temelju kojih ulagatelji mogu donijeti informirane odluke o ulaganjima. Iako su ti ciljevi u velikoj mjeri ostvareni, objavljivanje podataka krajnjim ulagateljima i ulagateljima o uključivanju rizika za održivost, uspješnosti u pogledu održivosti i ciljeva održivog ulaganja u postupak odlučivanja o ulaganjima na razini društava za upravljanje UCITS-ima, upravitelja alternativnih investicijskih fondova, društava za osiguranje, investicijskih društava koja pružaju uslugu upravljanja portfeljem, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, pružatelja mirovinskog osiguranja, kreditnih institucija, upravitelja fondova EuVECA i EuSEF (sudionici na financijskim tržištima) te objavljivanje podataka krajnjim ulagateljima i ulagateljima o uključivanju rizika za održivost i uspješnosti u pogledu održivosti u savjetodavne postupke posrednika u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima i investicijskih društava koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja (financijski savjetnici) nedovoljno je razvijeno jer objavljivanja podataka i uključivanje rizika za održivost u donošenje odluka o ulaganjima još nisu usklađeni i ne podliježu pokazateljima uspješnosti u pogledu održivosti. Kako bi ispunili svoje obveze dužne pažnje da uzmu u obzir materijalne rizike za održivost i uključe pokazatelje uspješnosti u pogledu održivosti, sudionici na financijskim tržištima trebaju pouzdano, usporedivo i usklađeno objavljivanje informacija od društava u koja se ulaže te usklađene računovodstvene standarde u pogledu pokazatelja održivosti.

(2a)  U Uredbi se razmatraju pravila o objavljivanju podataka za sudionike na financijskim tržištima u pogledu financijskih proizvoda ili usluga i investicijskog savjetovanja. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti među sudionicima na financijskom tržištu i omogućila usporedivost financijskih proizvoda, važno je uspostaviti usklađeni okvir za objavljivanje rizika za održivost i uspješnosti ulaganja u području dužne pažnje, ulaganja i upravljanja kreditnim rizikom sudionika na financijskim tržištima. Zahtjev za objavljivanje trebao bi biti razmjeran veličini i sistemskoj važnosti subjekta te osigurati zaštitu neobjavljenih znanja i iskustava i poslovnih informacija (poslovne tajne).

(2b)  EBA bi trebala istražiti izvedivost i prikladnost uvođenja tehničkih kriterija za postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP) rizika u pogledu izloženosti aktivnostima u velikoj mjeri povezanima s okolišnim, socijalnim i upravljačkim ciljevima u svrhu procjene, među ostalim, mogućih izvora i učinaka takvih rizika na institucije, uzimajući u obzir postojeće izvješćivanje institucija o održivosti.

(3)  U nedostatku usklađenih pravila Unije o objavljivanju podataka o održivosti ulagateljima i krajnjim ulagateljima, koje provode ulagatelji i društva u koja se ulaže, vjerojatno će se na nacionalnoj razini i dalje donositi različite mjere i u različitim sektorima financijskih usluga i dalje primjenjivati različiti pristupi. Takve različite mjere i pristupi mogli bi i nadalje uzrokovati znatna narušavanja tržišnog natjecanja koja nastaju zbog različitih standarda za objavljivanje podataka. Osim toga, usporedan razvoj tržišnih praksi koji se temelji na komercijalnim prioritetima zbog kojih su rezultati različiti trenutačno uzrokuje daljnju fragmentaciju tržišta i mogao bi dodatno pogoršati funkcioniranje unutarnjeg tržišta u budućnosti. Različiti standardi za objavljivanje podataka i različite tržišne prakse te nedostatak usklađenog skupa pokazatelja uspješnosti u pogledu održivosti uvelike otežavaju usporedbe različitih financijskih proizvoda i usluga, stvaraju nejednake uvjete za različite financijske proizvode, usluge i distribucijske kanale te stvaraju dodatne prepreke na unutarnjem tržištu. Takve razlike mogu biti zbunjujuće i za krajnje ulagatelje te mogu nepovoljno utjecati na njihove odluke o ulaganjima. Kako bi osigurale usklađenost s Pariškim klimatskim sporazumom, postoji opasnost da će države članice donijeti različite nacionalne mjere zbog kojih bi mogle nastati prepreke neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i štetni učinci za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike. Osim toga, nedostatak usklađenih pravila i pokazatelja uspješnosti u pogledu održivosti o transparentnosti krajnjim ulagateljima otežava učinkovitu usporedbu različitih financijskih proizvoda i usluga u različitim državama članicama u pogledu njihovih okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika, uspješnosti u pogledu održivosti te ciljeva održivih ulaganja financijskih proizvoda i temeljnih društava. Stoga je nužno razmotriti funkcioniranje unutarnjeg tržišta i omogućiti usporedivost financijskih proizvoda kako bi se izbjegle moguće buduće prepreke ulaganjima.

(4)  Kako bi se osigurala usklađena primjena ove Uredbe te jasno i dosljedno ispunjavanje obveza objavljivanja podataka iz ove Uredbe na razini sudionika financijskih tržišta, potrebno je utvrditi jasnu i usklađenu definiciju „održivih ulaganja” i „rizika za održivost” i izbjeći sva preklapanja u reguliranju koja ne bi bila u skladu s načelima bolje regulative i proporcionalnosti. Definicijom održivih ulaganja osigurava se minimalna razina dosljednosti među financijskim proizvodima i uslugama te se osigurava da takva ulaganja imaju pozitivan neto učinak u smislu uspješnosti u pogledu održivosti. Zbog višedimenzionalne prirode održivosti, u smislu triju dimenzija ekološke, socijalne i upravljačke održivosti, pozitivni učinci u jednoj dimenziji ne moraju uvijek biti popraćeni pozitivnim učincima u drugoj, no neto učinkovitost održivosti, koja se mjeri usklađenim pokazateljima održivosti, uvijek mora biti znatno pozitivna. Definicija rizika za održivost potrebna je radi jamčenja minimalne razine usklađenosti regulatornih rezultata, ali služi i kao dinamičan instrument koji se mijenja i može uključiti rizike koji nastaju i prepoznati potencijalne i trenutačne nepovoljne učinke. Definicija obuhvaća financijske i nefinancijske učinke neuzimanja u obzir okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika. Definicija bi trebala biti usmjerena na budućnost kako bi se obuhvatili značajni rizici i rizici koji bi se mogli ostvariti u kratkoročnom, srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Sudionici na financijskim tržištima trebaju uključiti identifikaciju, izbjegavanje i ublažavanje rizika za održivost i utvrditi negativne učinke u svojim postupcima dubinske analize za što bi trebali uzeti u obzir rizike za održivost navedene u Prilogu I.a ovoj Uredbi. Uspješnost u pogledu održivosti mora se mjeriti na temelju usklađenih pokazatelja održivosti koje Europska komisija mora utvrditi po hitnom postupku i na temelju postojećih europskih i međunarodnih poduzeća. Skupom usklađenih pokazatelja pomoći će se poticanju sudionika na financijskim tržištima na postupne i razmjerne korake za održivu tranziciju s pomoću veće transparentnosti, uz istodobno osiguravanje usklađenosti između drugih prijedloga za održivo financiranje, uključujući [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na Uredbu o uspostavi okvira za olakšavanje održivog ulaganja] i [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na Uredbu u pogledu referentnih vrijednosti za niske emisije ugljika i referentnih vrijednosti za pozitivan ugljični učinak].

(5)  Politike nagrađivanja sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika trebale bi biti u skladu s uključivanjem rizika za održivost i, prema potrebi, ciljevima održivih ulaganja te doprinositi dugoročno održivom rastu. Predugovorna objava podataka trebala bi stoga sadržavati informacije o usklađenosti politika nagrađivanja tih subjekata s uključivanjem rizika za održivost, Direktivom (EU) 2017/828 i slijediti unutarnje i operativne kriterije sudionika na tržištu u pogledu okolišne, socijalne i upravljačke uspješnosti te istodobno ostvarivati dugoročne relevantne ciljeve rasta i, prema potrebi, s ciljevima održivih ulaganja u financijske proizvode i usluge koje nude sudionici na financijskim tržištima odnosno o kojima financijski savjetnici savjetuju.

(6)  Budući da referentna mjerila održivosti služe kao standardne referentne točke kojima se mjere održiva ulaganja, krajnji ulagatelji bi s pomoću predugovornih objava podataka trebali dobiti informacije o prikladnosti određenog indeksa, odnosno usklađenosti tog indeksa s ciljem održivih ulaganja. Sudionici na financijskim tržištima trebali bi objaviti i razloge za različito ponderiranje i različite sastavne dijelove određenog indeksa u usporedbi sa širim tržišnim indeksom i razlikovati između proizvoda koji replicira indeks i proizvoda koji koristi indeks kao mjeru za uspoređivanje uspješnosti. Kako bi se dodatno povećala transparentnost, sudionici na financijskim tržištima trebali bi navesti i gdje se može pronaći metodologija primijenjena za izračun određenog indeksa i šireg tržišnog indeksa tako da krajnji ulagatelji dobiju potrebne informacije o tome kako je odabrana i ponderirana odnosna imovina indeksa, koja je imovina isključena i zašto, kako su izmjereni učinci odnosne imovine u pogledu održivosti ili koji su izvori podataka upotrijebljeni. Ako je izričita namjena financijskog proizvoda usklađenost s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama ili ako je cilj smanjenje emisija ugljika, pružatelji referentnih vrijednosti trebali bi isto tako objaviti znanstveno utemeljeni stupanj usklađenosti s Pariškim sporazumom. Takve bi se objave podataka trebale temeljiti na usklađenom skupu pokazatelja, kojim se omogućuje učinkovita usporedba i doprinosi razvoju ispravne percepcije rizika za održivost, uspješnosti u pogledu održivosti i ulaganja koja potiču održivost. Ako kao referentna vrijednost nije određen nijedan indeks, sudionici na financijskim tržištima trebali bi objasniti kako se ostvaruje cilj održivih ulaganja ili kako su uključeni rizici za održivost i pokazatelji uspješnosti u pogledu održivosti.

(7)  Ako je cilj financijskog proizvoda ili usluge smanjenje emisija ugljika, predugovorna objava podataka trebala bi uključivati ciljanu izloženost koja se odnosi na niske emisije ugljika, uključujući informacije o njezinoj usklađenosti s Pariškim sporazumom i odgovarajućim ciljevima EU-a.

(8)  Kako bi se povećala transparentnost i informirali ulagatelji i krajnji ulagatelji, trebalo bi regulirati pristup informacijama o tome kako se uspješnost u pogledu održivosti uzima u obzir i kako sudionici na financijskim tržištima uključuju rizike za održivost koji su značajni ili vjerojatni u postupke odlučivanja o ulaganjima, uključujući aspekte organizacije, upravljanja rizicima i upravljanja, kako ih financijski savjetnici uključuju u savjetodavne postupke te kako ih društva u koja se ulaže uključuju u svoje strategije i operacije tako da se sudionicima na financijskom tržištu naloži da objave kratak sažetak tih politika na svojim internetskim stranicama.

(9)  Postojećim zahtjevima za objavljivanje podataka utvrđenima propisima Unije ne predviđa se obveza objavljivanja svih informacija potrebnih za ispravno informiranje krajnjih ulagatelja o učincima njihova ulaganja na održivost. Stoga je primjereno utvrditi određenije standardizirane zahtjeve za objavljivanje podataka kako bi se omogućila usporedivost u pogledu tih održivih ulaganja kako bi se omogućila usporedivost. Na primjer, trebalo bi redovito izvješćivati o ukupnom uspješnosti financijskih proizvoda na održivost na standardiziran način s pomoću usklađenog skupa pokazatelja koji su relevantni za mjerenje i usporedbu uspješnosti u pogledu održivosti. Ako je odgovarajući indeks određen kao referentna vrijednost, tu bi informaciju radi usporedbe trebalo objaviti i za određeni indeks i širi tržišni indeks i razlikovati između proizvoda koji replicira indeks i proizvoda koji koristi indeks kao mjeru za uspoređivanje uspješnosti. Trebalo bi objaviti i informacije o sastavnim dijelovima određenog indeksa i šireg tržišnog indeksa zajedno s njihovim ponderima kako bi se pružile dodatne usporedive informacije o načinu na koji su postignuti ciljevi održivih ulaganja. Ako upravitelji fondova EuSEF stavljaju na raspolaganje informacije o ciljanom pozitivnom društvenom učinku određenog fonda, ukupnom ostvarenom socijalnom rezultatu i povezanim metodama primijenjenima u skladu s Uredbom (EU) br. 346/2013, oni mogu, prema potrebi, te informacije iskoristiti za potrebe objavljivanja podataka na temelju ove Uredbe.

(10)  Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća(14) propisuju se obveze transparentnosti u pogledu socijalnih i okolišnih aspekata te aspekata korporativnog upravljanja u nefinancijskom izvješćivanju. Traženi oblik i prikaz utvrđeni tim direktivama nisu, međutim, prikladni za izravnu primjenu na razini sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika pri poslovanju s krajnjim ulagateljima. Sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici trebali bi, prema potrebi, moći upotrebljavati informacije iz izvješća poslovodstva i nefinancijskih izvješća u skladu s Direktivom 2013/34/EU za potrebe ove Uredbe. Kako bi se zajamčilo da ulagatelji dobiju kvalitetne i usporedive podatke, potrebno je ažurirati obveze transparentnosti iz Direktive 2013/34/EU tako da uključuju materijalne rizike za održivost i uspješnost u pogledu održivosti na temelju usklađenih pokazatelja te o njima izvješćivati u integriranim periodičnim izvješćima koja sadržavaju i financijske i nefinancijske informacije.

(11)  Kako bi se osigurala pouzdanost podataka objavljenih na internetskim stranicama sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika, te bi informacije trebalo ažurirati te bi svaku reviziju ili izmjenu trebalo jasno objasniti.

(12)  Kako bi se odredilo kako institucije za strukovno mirovinsko osiguranje donose odluke o ulaganjima i procjenjuju rizike radi uzimanja u obzir okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u Direktivi (EU) 2016/2341. Pravila o općem upravljanju i upravljanju rizikom već se primjenjuju na odluke o ulaganjima i procjene rizika kako bi se osigurali kontinuitet i pravilnost obavljanja djelatnosti institucija za strukovno mirovinsko osiguranje. Odluke o ulaganjima i procjena relevantnih rizika, uključujući okolišne, socijalne i upravljačke rizike, trebale bi se donositi na način da se osigura usklađenost s interesima članova i korisnika. Djelatnostima institucija za strukovno mirovinsko osiguranje i s njima povezanim postupcima trebalo bi se osigurati ostvarenje cilja delegiranih akata. Delegiranim aktima trebala bi se osigurati usklađenost, prema potrebi, s delegiranim aktima donesenima u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, Direktivom 2009/138/EZ i Direktivom 2011/61/EU. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća javna savjetovanja ▌ te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće trebali bi sve dokumente dobiti istodobno kada i stručnjaci iz država članica te bi njihovi stručnjaci trebali sustavno imati pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(13)  Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo („EBA”), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje („EIOPA”) i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) (zajedno: „europska nadzorna tijela”), osnovana Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(15), Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(16) odnosno Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(17), trebala bi preko Zajedničkog odbora izraditi regulatorne tehničke standarde kojima se pobliže određuju pojedinosti o prikazu i sadržaju informacija o uspješnosti i rizicima koji se objavljuju u predugovornim dokumentima, periodičnim izvješćima koja se objavljuju barem jednom godišnje i na internetskim stranicama sudionika na financijskim tržištima u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe br. 1093/2010, Uredbe br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje tih regulatornih tehničkih standarda.

(14)  Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje provedbenih tehničkih standarda koje su izradila europska nadzorna tijela preko Zajedničkog odbora putem provedbenih akata na temelju članka 291. UFEU-a i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010, člankom 15. Uredbe (EU) br. 1094/2010 i člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 radi utvrđivanja standardnog prikaza održivih ulaganja u promidžbenim sadržajima.

(15)  S obzirom na to da se u periodičnim izvješćima u načelu navodi sažetak poslovnih rezultata za cijelu kalendarsku godinu, primjenu odredbi o zahtjevima u pogledu transparentnosti u periodičnim izvješćima trebalo bi odgoditi do [1. siječnja godine nakon datuma iz članka 12. drugog podstavka].

(16)  Pravila o objavljivanju podataka iz ove Uredbe trebalo bi dopuniti i primjenjivati uz odredbe Direktive 2009/65/EZ, Direktive 2009/138/EZ, Direktive 2011/61/EU, Direktive (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća(18), Uredbe (EU) br. 345/2013 i Uredbe (EU) br. 346/2013.

(16a)  Pravila o objavljivanju podataka koja su navedena u ovoj Uredbi dopunjuju uvođenje potpunog sveobuhvatnog obveznog okvira za dubinsku analizu za sve sudionike na financijskom tržištu, uključujući postupno uvođenje postupanja s pažnjom tijekom prijelaznog razdoblja te vodeći računa o načelu proporcionalnosti, uz obraćanje posebne pozornosti na proporcionalnost u smislu veličine i subjekta i njegove važnosti za sustav, i osiguravaju zaštitu neobjavljenih stručnih znanja i poslovnih informacija (poslovne tajne). Provedba dubinske analize znači razumna pažnja i istraživanje ekoloških, socijalnih i upravljačkih rizika na temelju ekoloških, socijalnih i upravljačkih pokazatelja. Provedbom dubinske analize ulagatelji neće moći samo izbjeći negativne posljedice svojih ulaganja na društvo i okoliš, nego će također moći izbjeći rizike za financije i ugled, odgovoriti na očekivanja klijenata i korisnika i doprinijeti globalnim ciljevima za klimu i održivi razvoj. Time će se sudionici na financijskom tržištu obvezati na više od samog financijskog razumijevanja svojih dužnosti kao ulagača. Nadalje, okvir se gradi na temeljima zahtjeva Europskog parlamenta za obaveznim okvirom za dužnu pažnju u svom izvješću na vlastitu inicijativu za održivo financiranje 2018/2007(INI)), Smjernicama OECD-a – odgovorno poslovno ponašanje za institucionalne ulagatelje – ključna pitanja za dužnu pažnju prema Smjernicama OECD-a za multinacionalne ulagatelje (2017.), i na francuskom poslovnom Zakonu o dužnosti pažnje od 27. ožujka 2017., a osobito njegovim člancima 1. i 2.

(17)  Ova Uredba poštuje temeljna prava i pridržava se načela priznatih posebno Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.

(18)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, osobito cilj bolje zaštite krajnjih ulagatelja i podataka za ulagatelje, poboljšanog objavljivanja podataka i odluka o ulaganjimatim ulagateljima i pomaganja sudionicima na financijskim tržištima, savjetnicima za ulaganja i društvima uvrštenima na burzu da uključe okolišne, socijalne i upravljačke rizike u svoje strategije ulaganja i donošenja odluka, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice, nego se zbog potrebe uvođenja jedinstvenih zahtjeva za objavljivanje podataka na razini Unije mogu bolje postići na razini Unije, Unija nakon prijelaznog razdoblja kako bi se sudionicima na tržištu dalo dovoljno vremena za prilagodbu može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je navedeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila o transparentnosti koja moraju primjenjivati sudionici na financijskim tržištima, posrednici u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima te investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja, i društva u koja se ulaže, o uključivanju rizika za održivost i uspješnost u postupke odlučivanja o ulaganjima ili savjetodavne postupke te o transparentnosti svih financijskih proizvoda ili usluga, bez obzira na to radi li se o ulaganjima s ciljanim održivim utjecajem.

Članak 2.Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „sudionik na financijskim tržištima” znači jedno od sljedećeg:

(i)  društvo za osiguranje▐, UAIF, investicijsko društvo koje pruža uslugu upravljanja portfeljem, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje ili pružatelj mirovinskog proizvoda;

(ii)  upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala koji je registriran u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(iii)  upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo koji je registriran u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 346/2013;

(iv)  društvo za upravljanje UCITS-om;

(iva)  kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 koja omogućava postupke ulaganja ili upravljanja kreditnim rizikom uz iznimku malih i jednostavnih institucija definiranih u [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na relevantni članak] Uredbi (EU) br. 575/2013];

(b)  „društvo za osiguranje” znači društvo za osiguranje koje ima odobrenje za rad u skladu s člankom 18. Direktive 2009/138/EZ;

(ba)  „društvo u koje se ulaže” znači uvrštena i neuvrštena društva iz članka 1. Direktive 2013/34;

(bb)  „uspješnost u pogledu održivosti” znači usklađenost financijskog proizvoda ili usluge s ekološkim, socijalnim i upravljačkim rizicima i čimbenicima koji odražavaju učinak usklađenih pokazatelja održivosti;

(c)  „investicijski osigurateljni proizvod” znači jedno od sljedećeg:

(i)  investicijski osigurateljni proizvod kako je definiran u članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(19);

(ii)  proizvod osiguranja koji je dostupan profesionalnom ulagatelju koji nudi vrijednost po dospijeću ili otkupnu vrijednost osiguranja i kada je ta vrijednost po dospijeću ili otkupna vrijednost osiguranja u potpunosti ili djelomično izložena, izravno ili neizravno, fluktuacijama na tržištu;

(d)  „UAIF” znači UAIF kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (b) Direktive 2011/61/EU;

(e)  „investicijsko društvo” znači investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/65/EU uz iznimku malih i međusobno nepovezanih investicijskih društava definiranih u članku 12. Uredbe [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na Uredbu o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva];

(f)  „upravljanje portfeljem” znači upravljanje portfeljem kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 8. Direktive 2014/65/EU;

(g)  „institucija za strukovno mirovinsko osiguranje” znači institucija za strukovno mirovinsko osiguranje s odobrenjem za rad ili registrirana u skladu s člankom 9. Direktive (EU) 2016/2341;

(h)  „mirovinski proizvod” znači jedno od sljedećeg:

(i)  mirovinski proizvod iz članka 2. stavka 2. točke (e) Uredbe (EU) br. 1286/2014;

(ii)  pojedinačni mirovinski proizvod iz članka 2. stavka 2. točke (g) Uredbe (EU) br. 1286/2014;

(iia)  „paneuropski osobni mirovinski proizvod (PEPP)” iz članka 2. stavka 2. [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP)];

(i)  „društvo za upravljanje UCITS-om” znači društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ ili društvo za investicije iz njezina članka 1. stavka 2.;

(j)  „financijski proizvod ili usluga” znači usluga upravljanja portfeljem, AIF, investicijski osigurateljni proizvod, mirovinski proizvod, mirovinski program ili UCITS;

(k)  „AIF” znači AIF kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU;

(l)  „mirovinski program” znači mirovinski program kako je definiran u članku 6. stavku 2. Direktive (EU) 2016/2341;

(m)  „UCITS” znači subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire u skladu s člankom 5. Direktive 2009/65/EZ;

(n)  „investicijsko savjetovanje” znači investicijsko savjetovanje kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 4. Direktive 2014/65/EU;

(na)  „relevantna nadležna tijela” znači nadležna tijela ili tijela zadužena za nadzor sudionika na financijskim tržištima iz točke (a) ovog članka;

(o)  „održiva ulaganja” znači proizvodi povezani sa strategijama kojima je cilj postizanje učinka povezanog s okolišem, društvom i upravljanjem, uključujući jedno od sljedećeg ili kombinaciju bilo čega od sljedećeg:

i.  ulaganja u gospodarsku aktivnost koja znatno doprinosi ekološkim ciljevima, uključujući ključne pokazatelje učinkovitosti resursa, kao što su upotreba energije, upotreba obnovljivih izvora energije, upotreba sirovina, stvaranje otpada, emisije, emisije CO2, upotreba vode, upotreba zemljišta i utjecaj na bioraznolikost, kako je utvrđeno u okviru Europske komisije za praćenje kružnog gospodarstva; ti ciljevi ne smiju znatno štetiti bilo kojem od ciljeva ulaganja iz podtočaka ii. i iii.;

ii.  ulaganja u gospodarsku aktivnost koja znatno doprinosi ostvarenju socijalnih ciljeva, a posebno ulaganje koje doprinosi borbi protiv nejednakosti, ulaganje kojim se potiču socijalna kohezija, socijalno uključivanje i radni odnosi, ili ulaganje u ljudski kapital ili ekonomski ili socijalno ugrožene zajednice, kojim se ne šteti u znatnoj mjeri ciljevima ulaganja iz podtočaka i. i iii.;

iii.  ulaganja kojima se promiču ili podržavaju dobre prakse upravljanja u poduzećima, a posebno u poduzećima s dobrim i transparentnim upravljačkim strukturama i postupcima dužne pažnje, odnosima zaposlenika, transparentnim politikama naknade za relevantno osoblje i izvršenjem poreznih obveza i kojima se ne šteti u znatnoj mjeri ciljevima ulaganja iz podtočaka i. i ii.

(oa)  „održivi ulagački pristup” znači ulagački pristup preko kojeg se podržavaju proizvodi i usluge kojima je cilj postizanje uspjeha u području okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika;

(p)  „mali ulagatelj” znači ulagatelj koji nije profesionalni ulagatelj;

(pa)  „dužna pažnja” znači stalni proces razumne pažnje i istrage preko kojeg ulagatelj ili pružatelj investicijskih usluga identificira, izbjegava ili ublažava postojeće ili potencijalne negativne okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike i rizike za održivost te odgovara za njih i obavješćuje o njima, prije provođenja ulaganja i do prodaje ili dospijeća ulaganja;

(pb)  „okolišne, socijalne i upravljačke preferencije” znači preferencije klijenta ili potencijalnog klijenta za okolišno održiva ulaganja, socijalna ulaganja ili ulaganja u dobro upravljanje;

(q)  „profesionalni ulagatelj” znači klijent koji ispunjuje kriterije utvrđene u Prilogu II. Direktivi 2014/65/EU;

(r)  „posrednik u osiguranju” znači posrednik u osiguranju kako je definiran u članku 2. stavku 1. točki (3) Direktive (EU) 2016/97;

(s)  „usluga savjetovanja o osiguranju” znači savjetovanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (15) Direktive (EU) 2016/97.

(sa)  „rizici za održivost” znači financijski ili nefinancijski rizici, koji su ostvareni ili koji će se vjerojatno ostvariti, povezani s okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima i čimbenicima, ako su relevantni za određeni investicijski pristup;

„rizici za održivost” uključuju:

(a)  kratkoročne i/ili dugoročne rizike za povrat financijskog ili mirovinskog proizvoda koji nastaju zbog izloženosti gospodarskim aktivnostima koje mogu imati štetan utjecaj na okoliš ili društvo ili zbog izloženosti proizvoda subjektima u koje se ulaže, a kojima se loše upravlja;

(b)  kratkoročne i/ili dugoročne rizike u pogledu toga da gospodarske aktivnosti kojima je financijski ili mirovinski proizvod izložen imaju negativan učinak na okoliš, radnu snagu i zajednice ili na upravljanje subjektima u koje se ulaže, među ostalim kad su povezani s financijskim rizicima iz točke (a);

sudionici financijskih tržišta trebali bi razmotriti okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike i pokazatelje iz Priloga I.a ove Uredbe.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 9.a radi utvrđivanja dodatnih elemenata definicija iz točaka (bb), (o), (bb) i (sa) iz prvog stavka ovog članka, kako bi se u obzir uzeli razvoj događaja na tržištu, iskustva u primjeni pravila o objavljivanju i nove definicije ili definicije koje se izmjenjuju na europskoj razini.

Komisija prilikom sastavljanja delegiranih akata iz drugog stavka vodi računa o načelima iz Priloga II.a.

Članak 3.Transparentnost politike rizika za održivost

1.  Sudionici na financijskim tržištima moraju imati uspostavljene politike dužne pažnje za procjenu rizika za održivost i izvješćivanje o njima nadležnim tijelima na godišnjoj osnovi, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti. Te se politike tiču barem rizika za održivost koji su ostvareni ili će se vjerojatno ostvariti i uspješnosti temeljene na pokazateljima održivosti u području upravljanja, operativnih uvjeta, osobito investicijskih strategija i raspodjele imovine, organizacijskih zahtjeva poduzeća, uključujući postupke upravljanja rizicima, ostvarivanja prava glasa dioničara i angažmana s društvima. Objavljuje se kratak sažetak tih politika, te se pritom jamči povjerljivost i zaštita neotkrivenih znanja i iskustva (poslovne tajne) kako je definirano Direktivom EU 2016/943.

2.  Posrednici u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima i investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja moraju imati pisana pravila o dužnoj pažnji za procjenu rizika za održivost i jednom godišnje ih priopćiti nadležnim tijelima, uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti. Ta se pravila tiču barem ostvarenih ili potencijalno ostvarivih rizika za održivost i uspješnosti temeljene na pokazateljima održivosti u području upravljanja, raspodjele imovine, investicijskih savjeta, upravljanja rizicima, ostvarivanja prava glasa dioničara i angažmana s društvima. Objavljuje se kratak sažetak tih politika, te se pritom jamči povjerljivost i zaštita neotkrivenog znanja i iskustva (poslovne tajne) kako je definirano Direktivom EU 2016/943.

2a.  Kreditne institucije i osiguravajuća društva imaju uspostavljene politike za uključivanje rizika za održivost u svoje postupke upravljanja investicijskim i kreditnim rizikom. Objavljuje se kratak sažetak tih politika, te se pritom jamči povjerljivost i zaštita neobjavljenog znanja i iskustva (poslovne tajne) kako je definirano Direktivom EU 2016/943.

2b.  Sudionici financijskih tržišta i posrednici u osiguranju jamče da su utvrđivanje rizika za održivost i upravljanje njima u dovoljnoj mjeri integrirani u njihove postupke dužne pažnje i u postupke donošenja odluka, zahtijevajući od ulagatelja da izbjegavaju ili ublažavaju okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike, da odgovaraju za njih i objavljuju ih u pisanom obliku na svojim internetskim stranicama.

2c.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 9.a kako bi utvrdila:

(a)  sveobuhvatan i obvezan okvir uz minimalne standarde za pisana pravila i postupke dužne pažnje koje moraju primijeniti sudionici financijskog tržišta i posrednici u osiguranju kako bi se osiguralo da su negativni rizici za održivost koje stvara sudionik financijskog tržišta uključeni u postupke odlučivanja o ulaganjima, uključujući integraciju čitavog niza okolišnih, socijalnih i upravljačkih pokazatelja;

(b)  smjernice o zahtjevima objavljivanja iz stavaka 1. i 2. ovog članka;

(c)  smjernice o načinu primjene načela proporcionalnosti iz stavaka 1. i 2. ovog članka, uzimajući posebno u obzir proporcionalnost u pogledu veličine i sistemske važnosti subjekta.

2d.  Komisija pri sastavljanju delegiranih akata iz stavka 2.c razmatra načela navedena u Prilogu II.a.

Članak 4.Transparentnost uključivanja rizika za održivost

i uspješnosti u pogledu održivosti

1.  Sudionici na financijskim tržištima u predugovorne objave podataka uključuju opise sljedećeg, te pritom jamče povjerljivost i zaštitu neobjavljenog znanja i iskustva (poslovne tajne) kako je definirano Direktivom EU 2016/943:

(a)  postupaka i uvjeta dužne pažnje koji se primjenjuju za uključivanje rizika za održivost koji su se ostvarili ili će se vjerojatno ostvariti u postupke odlučivanja o ulaganjima za određeni proizvod i načina na koji se oni primjenjuju; te postupaka za mjerenje uspješnosti u pogledu održivosti;

(b)  očekivanog relevantnog učinka rizika za održivost na financijske proizvode ili usluge koji se nude i toga gdje su unutar portfelja utvrđeni ti rizici;

(c)  usklađenosti politika nagrađivanja sudionika na financijskom tržištu s Direktivom (EU) 2017/828 i uključivanjem rizika za održivost, usklađenosti s internim i operativnim okolišnim, socijalnim i upravljačkim kriterijima uspješnosti, uz istodobno ostvarivanje izvedivih dugoročnih ciljeva rasta. te usklađenosti, prema potrebi, s ciljem održivih ulaganja u financijski proizvod ili uslugu.

(ca)  uputa za glasovanje i obrazloženja glasova protiv uprave, suzdržanih glasova i spornih glasova, kad je riječ o glasovanju dioničara o uspješnosti u pogledu održivosti i ublažavanju rizika za održivost.

Objave iz točke (ca) u skladu su s Direktivom (EU) 2017/828.

2.  Posrednici u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima i investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja u predugovorne objave podataka uključuju opise sljedećeg:

(a)  postupaka i uvjeta dužne pažnje koji se primjenjuju za uključivanje rizika za održivost koji su se ostvarili ili će se vjerojatno ostvariti u investicijsko savjetovanje ili savjetovanje o osiguranju i postupaka za mjerenje uspješnosti u području održivosti;

(b)  očekivanog relevantnog učinka rizika za održivost na ponuđene financijske proizvode ili financijske usluge i toga gdje su unutar portfelja utvrđeni ti rizici;

(c)  usklađenosti politika nagrađivanja investicijskih društava koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja i posrednika u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima s Direktivom (EU) 2017/828, njihova odražavanja uključivanja rizika za održivost, usklađenosti s internim i operativnim okolišnim, socijalnim i upravljačkim kriterijima uspješnosti, uz istodobno ostvarivanje dugoročnih ciljeva održivog rasta, i usklađenosti, prema potrebi, s ciljem održivih ulaganja u financijski proizvod ili financijsku uslugu o kojima se savjetuje.

(ca)  uputa za glasovanje i obrazloženja glasova protiv uprave, suzdržanih glasova i spornih glasova, kad je riječ o glasovanju dioničara o uspješnosti u pogledu održivosti i ublažavanju rizika za održivost;

objave iz stavka 2. točke (ca) u skladu su s Direktivom (EU) 2017/828.

3.  Upućivanja na objavljivanje podataka iz stavka 1. i stavka 2. uvode se na sljedeći način:

(a)  za UAIF-ove, u objavama podataka za ulagatelje iz članka 23. stavka 1. Direktive 2011/61/EU;

(b)  za društva za osiguranje, u okviru dostave informacija iz članka 185. stavka 2. Direktive 2009/138/EZ;

(c)  za institucije za strukovno mirovinsko osiguranje, u okviru dostave informacija iz članka 41. Direktive (EU) 2016/2341;

(d)  za upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala, u okviru dostave informacija iz članka 13. stavka 1. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(e)  za upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, u okviru dostave informacija iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) br. 346/2013;

(f)  za pružatelje mirovinskih proizvoda, u pisanom obliku u razumnom roku prije nego što se mali ulagatelj obveže ugovorom o mirovinskom proizvodu;

(g)  za društva za upravljanje UCITS-ima, u prospektu iz članka 69. Direktive 2009/65/EZ;

(h)  za investicijska društva koja pružaju usluge upravljanja portfeljem ili investicijskog savjetovanja, u skladu s člankom 24. stavkom 4. Direktive 2014/65/EU te se objave mogu pružiti u standardiziranom formatu iz članka 24. stavka 5. Direktive 2014/65/EU;

(i)  za posrednike u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima, u skladu s člankom 29. stavkom 1. Direktive (EU) 2016/97.

3a.  Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), preko Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela („Zajednički odbor”) izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuje usklađenost odredbi iz stavka 3. sa zahtjevima stavaka 1. i 2. o pojedinostima prikaza i sadržaja informacija koje se objavljuju u skladu s ovim člankom.

EBA, EIOPA i ESMA dostavljaju Komisiji taj nacrt regulatornih tehničkih standarda do [12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda navedenih u prvom podstavku u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 5.Transparentnost

rizika za održivost i prinosa ulaganja u predugovornim objavama podataka

1.  Ako su neki financijski proizvod ili usluga stavljeni na tržište i ako je za to određen referentni indeks, uz informacije koje se objavljuju u skladu s člankom 4. stavkom 1. prilaže se sljedeće:

(a)  opis cilja održivog ulaganja i informacije o usklađenosti indeksa s tim ciljem;

(aa)  objašnjenje načina na koji se u metodologiji indeksa vodi računa o pokazateljima navedenima u članku 2. stavku 1. točki (sa);

(b)  objašnjenje o tome zašto se ponderiranje i sastavni dijelovi određenog indeksa usklađenog s tim ciljem razlikuju od šireg tržišnog indeksa.

Trebalo bi razlikovati između proizvoda koji replicira indeks i indeksa koji se koristi za mjerenje ili usporedbu uspješnosti proizvoda.

2.  Ako financijski proizvod ili usluga nemaju određeni referentni indeks▐, informacije iz članka 4. stavka 1. sadržavaju opis učinka na održivost upotrebom pokazatelja rizika za održivost iz članka 2.

3.  Ako je izričita namjena financijskog proizvoda ili financijske usluge usklađenost s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama ili ako je cilj smanjenje emisija ugljika, standardizirane informacije koje se objavljuju u skladu s člankom 4. stavkom 1. uključuju ciljani znanstveno utemeljeni stupanj usklađenosti s Pariškim sporazumom ili ciljane izloženosti koje se odnose na niske emisije ugljika.

Odstupajući od stavka 2., ako nema [referentne vrijednosti EU-a za niske emisije ugljika] ili [referentne vrijednosti za pozitivan ugljični učinak] u skladu s Uredbom (EU) 2016/1011, informacije iz članka 4. uključuju detaljno objašnjenje o tome kako su osigurani cilj smanjenja emisija ugljika i/ili postizanje ciljeva Pariškog sporazuma.

4.  Sudionici na financijskim tržištima u informacijama koje se objavljuju u skladu s člankom 4. stavkom 1. navode gdje se može pronaći metodologija primijenjena za izračun indeksa iz stavka 1. ovog članka i vrijednosti iz drugog podstavka stavka 3. ovog članka.

5.  Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), preko Zajedničkog odbora europskih nadzornih tijela („Zajednički odbor”) izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju pojedinosti o prikazu i sadržaju informacija koje se objavljuju u skladu s ovim člankom.

6.  EBA, EIOPA i ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnose Komisiji do [Ured za publikacije: unijeti datum koji je 18 mjeseci nakon dana stupanja na snagu].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda navedenih u prvom podstavku u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 6.Transparentnost

rizika za održivost i uspješnosti ulaganja na internetskim stranicama

1.  Sudionici na financijskim tržištima objavljuju i ažuriraju na svojim internetskim stranicama za svaki financijski proizvod ili financijsku uslugu iz članka 5. stavaka 1., 2. i 3. sljedeće:

(a)  opis cilja održivih ulaganja;

(b)  informacije o metodologijama koje su primijenjene za procjenu, mjerenje i nadzor uspješnosti u pogledu održivosti odabranih ▌ulaganja u financijski proizvod ili financijsku uslugu, uključujući izvore podataka, kriterije za analizu odnosne imovine te relevantne pokazatelje održivosti upotrijebljene za mjerenje ukupnog učinka financijskog proizvoda ili financijske usluge na održivost;

(c)  informacije iz članka 5.;

(d)  informacije iz članka 7.

Informacije koje se objavljuju u skladu s prvim podstavkom jesu jasne, sažete i razumljive malim ulagateljima i javnosti. Objavljuju se na jasan način i na vidljivom dijelu internetske stranice, lako su dostupne i lako razumljive, upotrebom jasnog i jednostavnog jezika. Na internetskoj stranici nalaze se i detaljnije informacije za profesionalne ulagatelje i ostale stručnjake.

2.  EBA, EIOPA i ESMA preko Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju pojedinosti o sadržaju i prikazu ▌informacija iz stavka 1., pobliže određujući usklađenost odredbi iz stavka 2. sa zahtjevima iz stavka 1. u pogledu pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija iz ovog stavka.

EBA, EIOPA i ESMA vode računa o novim ili izmijenjenim definicijama na europskoj razini.

EBA, EIOPA i ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnose Komisiji do [Ured za publikacije: unijeti datum koji je 12 mjeseci nakon dana stupanja na snagu].

Komisija donosi delegirane akte u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010, odnosno Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010 u pogledu regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka.

Članak 7.Transparentnost

rizika za održivost i uspješnosti ulaganja u periodičnim izvješćima

1.  Ako sudionici na financijskim tržištima nude financijski proizvod ili financijsku uslugu iz članka 5. stavaka 1., 2. i 3., u periodična, revidirana, integrirana izvješća, koja se vode najmanje jednom godišnje i sadržavaju i financijske i nefinancijske informacije, uključuju opis sljedećeg:

(a)  ukupni učinak i uspješnost financijskog proizvoda ili financijske usluge u pogledu održivosti s pomoću usklađenih i usporedivih pokazatelja rizika za održivost;

(b)  ako je indeks određen kao referentna vrijednost, usporedbu između ukupnog učinka financijskog proizvoda ili financijske usluge s određenim indeksom i širim tržišnim indeksom u smislu ponderiranja, sastavnih dijelova i pokazatelja održivosti,

(b a)  društva uvrštena na burzu moraju uključiti opis načina na koji su uspješnost u pogledu održivosti i rizici za održivost uključeni u postupke upravljanja i strategiju ulaganja u godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima, kako je utvrđeno u Direktivi 2013/34/EU.

2.  Podaci iz stavka 1. objavljuju se na sljedeći način:

(a)  za UAIF-ove, u godišnjem izvješću iz članka 22. Direktive 2011/61/EU;

(b)  za društva za osiguranje, svake godine u pisanom obliku u skladu s člankom 185. stavkom 6. Direktive 2009/138/EZ;

(c)  za institucije za strukovno mirovinsko osiguranje, u izvještaju o mirovinskim primanjima iz članka 38. Direktive (EU) 2016/2341 i u okviru pružanja informacija iz članka 43. Direktive (EU) 2016/2341;

(d)  za upravitelje kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala, u godišnjem izvješću iz članka 12. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(e)  za upravitelje kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo, u godišnjem izvješću iz članka 13. Uredbe (EU) br. 346/2013;

(f)  za pružatelje mirovinskih proizvoda, u pisanom obliku najmanje u godišnjim izvješćima ili u izvješćima u skladu s nacionalnim pravom;

(g)  za društva za upravljanje UCITS-ima ili UCITS-e osnovane kao društva za investicije, u polugodišnjim i godišnjim izvješćima iz članka 69. Direktive 2009/65/EZ;

(h)  za investicijska društva koja pružaju uslugu upravljanja portfeljem, u periodičnim izvješćima u skladu s člankom 25. stavkom 6. Direktive 2014/65/EU;

(ha)  za društva koja su uvrštena na burzu i ona koja nisu uvrštena na burzu, u skladu s periodičnim izvješćima iz članaka 19.a i članka 29.a Direktive 2013/34.

3.  Za potrebe stavka 1. sudionici na financijskim tržištima upotrebljavaju informacije iz izvješća poslovodstva u skladu s člankom 19. ili informacije iz nefinancijskih izvješća u skladu s člankom 19.a Direktive 2013/34/EU, prema potrebi, istodobno osiguravajući da se informacije krajnjim ulagateljima prikazuju na jasan način koji je lako razumljiv i lako dostupan.

4.  EBA, EIOPA i ESMA preko Zajedničkog odbora izrađuju nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija iz stavka 1., pobliže određujući usklađenost odredbi iz stavka 2. sa zahtjevima iz stavka 1. u pogledu pojedinosti o sadržaju i prikazu informacija iz ovog stavka.

EBA, EIOPA i ESMA vode računa o novim ili izmijenjenim definicijama na europskoj razini.

EBA, EIOPA i ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda podnose Komisiji do [Ured za publikacije: unijeti datum koji je 12 mjeseci nakon dana stupanja na snagu].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda navedenih u prvom podstavku u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 8.Način objave

1.  Sudionici na financijskim tržištima jamče redovito ažuriranje informacija objavljenih u skladu s člankom 3. ili člankom 6. Ako sudionik na financijskom tržištu izmijeni te informacije, na istoj internetskoj stranici objavljuje jasno objašnjenje te izmjene.

2.  Stavak 1. primjenjuje se mutatis mutandis na posrednike u osiguranju koji pružaju uslugu savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima i na investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja u pogledu svih informacija objavljenih u skladu s člankom 3.

Članak 9.Promidžbeni sadržaji

1.  Ne dovodeći u pitanje strože sektorsko zakonodavstvo, posebno Direktivu 2009/65/EZ, Direktivu 2014/65/EU, Direktivu (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbu (EU) br. 1286/2014, sudionici na financijskim tržištima, posrednici u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima i investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja vode brigu o tome da njihovi promidžbeni sadržaji ne budu u suprotnosti s informacijama objavljenima u skladu s ovom Uredbom.

2.  EBA, EIOPA i ESMA mogu, preko Zajedničkog odbora, izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se utvrđuje standardni prikaz informacija o održivim ulaganjima.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010, Uredbe (EU) br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 9.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od 5 godina. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave te odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. Opoziv ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 2. stavka (..), članka 3. stavka 2.b stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne ulože prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 10.aIzmjene Direktive (EU) 2013/34

Direktiva (EU) 2013/34 mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 19.a stavku 1. i članku 29.a stavku 1. dodaju se sljedeće točke:

„(f)  rizike za održivost relevantne za određeno društvo, kako je definirano u članku 2. točki (a) [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na Uredbu o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341 i Direktive 2013/34/EU], čime se sudionicima na financijskim tržištima iz članka 2. točke (sa) te Uredbe omogućuje da ispune svoje obveze iz članaka 4. i 5. te Uredbe u vezi s objavom podataka o rizicima za održivost i ublažavanjem tih rizika;

(g)  mjerenje rezultata prema pokazateljima održivosti koji su relevantni za određeni poslovni sektor i industriju, na temelju ujednačenih pokazatelja održivosti koje će razviti i ažurirati Europska komisija u skladu s [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na Uredbu o uspostavi okvira za olakšavanje održivog ulaganja];”.

Članak 10.Izmjene Direktive (EU) 2016/2341

Direktiva (EU) 2016/2341 mijenja se kako slijedi:

(1)  u članku 19. dodaje se sljedeći stavak 9.:

„9. Komisija je ovlaštena donijeti, putem delegiranih akata u skladu s člankom 60.a, mjere kojima se osigurava:

(a)  „načelo razboritosti” pri razmatranju okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika;

(b)  uključivanje okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika u interne odluke o ulaganjima te postupke upravljanja rizicima.

U tim delegiranim aktima uzimaju se u obzir veličina, vrsta, opseg i složenost djelatnosti institucija za strukovno mirovinsko osiguranje i rizici povezani s tim djelatnostima te osigurava usklađenost s člankom 14. Direktive 2009/65/EZ, člankom 132. Direktive 2009/138/EZ i člankom 12. Direktive 2011/61/EU.”;

(2)  umeće se sljedeći članak 60.a:

„Članak 60.a

Delegiranje ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 19. stavka 9. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 19. stavka 9. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Opoziv ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5. Delegirani akt donesen na temelju članka 19. stavka 9. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. To se razdoblje produžuje za tri mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”

Članak 11.

Evaluacija

Do [Ured za publikacije: unijeti datum 36 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu]. Komisija ocjenjuje primjenu ove Uredbe, posebice u pogledu socijalnih i upravljačkih čimbenika i pokazatelja, njihova uključivanja u odluke o ulaganjima i u predugovorne objave podataka. Ta evaluacija uključuje procjenu učinka dostupnosti i kvalitete podataka izdavatelja na mogućnost da sudionici na financijskim tržištima uključe rizik za održivost u objavljivanje podataka o proizvodu i u odluke o ulaganjima.

Komisija razmatra mogućnost revizije Direktive 2013/34/EU kako bi se unaprijedilo korporativno izvješćivanje o rizicima za održivost.

Članak 12.Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od [Ured za publikacije: unijeti datum koji je 12 mjeseci nakon datuma objave u Službenom listu Europske unije]. Svakoj budućoj reviziji ili ažuriranju ove Uredbe prethodi procjena učinka kojom se utvrđuje izvedivost.

Međutim, članak 5. stavak 5., članak 6. stavak 2., članak 7. stavak 4., članak 9. stavak 2. i članak 10. primjenjuju se od [Ured za publikacije: unijeti datum stupanja na snagu], članak 7. stavci od 1. do 3. primjenjuju se od [Ured za publikacije: unijeti datum 1. siječnja godine nakon datuma iz drugog podstavka].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  PredsjednikPRILOG I.a

Na temelju glavnih definicija za 2018. iz okvira za izvješćivanje u sklopu načela odgovornog ulaganja koja podupiru Ujedinjeni narodi (studeni 2017.) i okvira Europske komisije za praćenje kružnog gospodarstva, rizici za održivost mogu uključivati sljedeće okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike i pokazatelje:

i.  probleme koji se odnose na kvalitetu i funkcioniranje prirodnog okoliša i prirodnih sustava; to uključuje: gubitak bioraznolikosti, emisije stakleničkih plinova, klimatske promjene, obnovljivu energiju, energetsku učinkovitost, iscrpljivanje ili zagađenje zraka, vode ili resursa, gospodarenje otpadom, oštećenje stratosferskog ozonskog sloja, promjene u pogledu zemljišta;

ii.  probleme povezane s pravima, dobrobiti i interesima ljudi i zajednica; to uključuje: ljudska prava, radne norme u lancu opskrbe, rad djece, robovski rad i prinudni rad, zdravlje i sigurnost na radu, slobodu udruživanja i izražavanja, slobodno i nezavisno civilno društvo, sposobnost branitelja ljudskih prava da obavljaju svoje aktivnosti, upravljanje ljudskim kapitalom i odnose sa zaposlenicima, raznolikost, odnose s lokalnim zajednicama uključujući slobodni, prethodni i informirani pristanak, aktivnosti u područjima sukoba, zdravlje i pristup lijekovima, HIV/AIDS, zaštitu potrošača, i kontroverzna oružja, te

iii.  probleme povezane s upravljanjem društvima i drugim subjektima u koje se ulaže; u kontekstu vlasničkog kapitala uvrštenog na burzu oni uključuju: strukturu odbora, veličinu, raznolikost, vještine i nezavisnost, plaće osoba na rukovodećim položajima, prava dioničara, interakcije s dionicima, objavljivanje podataka, poslovnu etiku, mito i korupciju, poštovanje poreznih propisa, privatnost i zaštitu podataka, unutarnju kontrolu i upravljanje rizicima i, općenito, pitanja u pogledu odnosa s upravom određenog društva, njegovim odborom, njegovim dioničarima i drugim dionicima; ova kategorija može uključivati i pitanja poslovne strategije, koja uključuju implikacije poslovne strategije za okolišna i socijalna pitanja, kao i način na koji će strategija biti provedena; u razredima imovine koja nije uvrštena na burzu problemi u pogledu upravljanja također uključuju pitanja upravljanja sredstvima, poput ovlasti savjetodavnih odbora, pitanja procjene vrijednosti, strukture naknada, itd.;

PRILOG II.a

Međunarodna načela

1.

UN-ova

načela odgovornog ulaganja – okvir za izvješćivanje – https://www.unpri.org/

2.

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

Smjernice OECD-a –odgovorno poslovno ponašanje za institucionalne ulagatelje – ključna pitanja za dužnu pažnju prema Smjernicama OECD-a za multinacionalne ulagatelje (2017.) – https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

(1)

SL......

(2)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(3)

  SL C, , str. .

(4)

  SL C, , str. .

(5)

  Odluka Vijeća (EU) 2016/1841 od 5. listopada 2016. o sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenoga u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (SL L 282, 19.10.2016., str. 1.).

(6)

  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(7)

  Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

(8)

  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(9)

  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(10)

  Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (SL L 26, 2.2.2016., str. 19.).

(11)

  Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.).

(12)

  Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1.).

(13)

  Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.).

(14)

  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(15)

  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.)

(16)

  Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

(17)

  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(18)

  Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.).

(19)

  Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (11.10.2018)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Glava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341

o objavljivanju koje se odnosi na učinak i rizike ulaganja i o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341

(Tekst značajan za EGP)

(Tekst značajan za EGP)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Zajednički je cilj Direktive 2009/65/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća32, Direktive 2009/138/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća33, Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća34, Direktive (EU) 2014/65 Europskog parlamenta i Vijeća35, Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća36, Direktive (EU) 2016/2341 Europskoga parlamenta i Vijeća37, Uredbe (EU) 345/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća38 i Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća39 olakšati početak i nastavak obavljanja djelatnosti subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), upravitelja alternativnih investicijskih fondova (UAIF), društava za osiguranje, investicijskih društava, posrednika u osiguranju, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala (upravitelji EuVECA) i upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo (upravitelji EuSEF). Tim direktivama i uredbama osigurava se ujednačenija zaštita krajnjih ulagatelja i olakšava im se upotreba brojnih financijskih proizvoda i usluga te istodobno propisuju pravila na temelju kojih ulagatelji mogu donijeti informirane odluke o ulaganjima. Iako su ti ciljevi u velikoj mjeri ostvareni, objavljivanje podataka krajnjim ulagateljima o uključivanju rizika za održivost i ciljeva održivog ulaganja u postupak odlučivanja o ulaganjima na razini društava za upravljanje UCITS-ima, upravitelja alternativnih investicijskih fondova, društava za osiguranje, investicijskih društava koja pružaju uslugu upravljanja portfeljem, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, pružatelja mirovinskog osiguranja, upravitelja fondova EuVECA i EuSEF (sudionici na financijskim tržištima) te objavljivanje podataka krajnjim ulagateljima o uključivanju rizika za održivost u savjetodavne postupke posrednika u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima i investicijskih društava koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja (financijski savjetnici) nedovoljno je razvijeno jer uvjeti za objavljivanje tih podataka još nisu usklađeni.

(2)  Zajednički je cilj Direktive 2009/65/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća32, Direktive 2009/138/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća33, Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća34, Direktive (EU) 2014/65 Europskog parlamenta i Vijeća35, Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća36, Direktive (EU) 2016/2341 Europskoga parlamenta i Vijeća37, Uredbe (EU) 345/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća38 i Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskoga parlamenta i Vijeća39 olakšati početak i nastavak obavljanja djelatnosti subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS), upravitelja alternativnih investicijskih fondova (UAIF), društava za osiguranje, investicijskih društava, posrednika u osiguranju, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala (upravitelji EuVECA) i upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo (upravitelji EuSEF). Tim direktivama i uredbama osigurava se ujednačenija zaštita krajnjih ulagatelja i olakšava im se upotreba brojnih financijskih proizvoda i usluga te istodobno propisuju pravila na temelju kojih ulagatelji mogu donijeti informirane odluke o ulaganjima. Iako su ti ciljevi u velikoj mjeri ostvareni, objavljivanje podataka o procjeni učinka na održivost i uključivanju rizika za održivost i ciljeva održivog ulaganja u postupak odlučivanja o ulaganjima na razini društava za upravljanje UCITS-ima, upravitelja alternativnih investicijskih fondova, društava za osiguranje, investicijskih društava koja pružaju uslugu upravljanja portfeljem, institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, pružatelja mirovinskog osiguranja, upravitelja fondova EuVECA i EuSEF (sudionici na financijskim tržištima) te objavljivanje podataka krajnjim ulagateljima o uključivanju rizika za održivost u savjetodavne postupke posrednika u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima i investicijskih društava koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja (financijski savjetnici) nedovoljno je razvijeno jer uvjeti i pokazatelji za objavljivanje tih podataka još nisu usklađeni. Kako bi ispunili svoje obveze dužne pažnje o procjeni učinka na održivost i njezinim rizicima, sudionici financijskih tržišta trebaju pouzdano, usporedivo i usklađeno objavljivanje informacija od društava u koja se ulaže. Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća39a uređuju se obveze u pogledu zahtjeva društava o računovodstvu i izvješćivanju. Stoga bi se ta Direktiva trebala ažurirati tako da uključe integrirano, revidirano izvješćivanje o rizicima i učinku na održivost kako bi se odgovorilo na sve veću potrebu za integracijom razmatranja održivosti u strategiji i upravljanju rizicima kompanija.

__________________

__________________

32 Direktiva 2009/65/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009, str. 32).

32 Direktiva 2009/65/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009, str. 32).

33 Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

33 Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).

34 Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (SL L 174, 1.7.2011., Str. 1).

34 Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (SL L 174, 1.7.2011., Str. 1).

35 Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).”;

35 Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).”;

36 Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (SL L 26, 2.2.2016, str. 19).

36 Direktiva (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. siječnja 2016. o distribuciji osiguranja (SL L 26, 2.2.2016, str. 19).

37 Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP) (SL L 354, 23.12.2016., str 37).

37 Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (IORP) (SL L 354, 23.12.2016., str 37).

38 Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1).

38 Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013., str. 1).

39 Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.).

39 Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013., str. 18.).

 

39a Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  U nedostatku usklađenih pravila Unije o objavljivanju podataka o održivosti krajnjim ulagateljima vjerojatno će se na nacionalnoj razini i dalje donositi različite mjere i u različitim sektorima financijskih usluga i dalje primjenjivati različiti pristupi. Takve različite mjere i pristupi mogli bi i nadalje uzrokovati znatna narušavanja tržišnog natjecanja koja nastaju zbog različitih standarda za objavljivanje podataka. Osim toga, usporedan razvoj tržišnih praksi koji se temelji na komercijalnim prioritetima zbog kojih su rezultati različiti trenutačno uzrokuje daljnju fragmentaciju tržišta i mogao bi dodatno pogoršati funkcioniranje unutarnjeg tržišta u budućnosti. Različiti standardi za objavljivanje podataka i različite tržišne prakse uvelike otežavaju usporedbe različitih financijskih proizvoda i usluga, stvaraju nejednake uvjete za različite financijske proizvode, usluge i distribucijske kanale te stvaraju dodatne prepreke na unutarnjem tržištu. Takve razlike mogu biti zbunjujuće i za krajnje ulagatelje te mogu nepovoljno utjecati na njihove odluke o ulaganjima. Kako bi osigurale usklađenost s Pariškim klimatskim sporazumom, države članice mogle bi donijeti različite nacionalne mjere zbog kojih bi mogle nastati prepreke neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i štetni učinci za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike. Osim toga, nedostatak usklađenih pravila o transparentnosti krajnjim ulagateljima otežava učinkovitu usporedbu različitih financijskih proizvoda i usluga u različitim državama članicama u pogledu njihovih okolišnih, socijalnih i upravljačkih rizika te ciljeva održivih ulaganja. Stoga je nužno ukloniti postojeće i spriječiti moguće buduće prepreke funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

(3)  U nedostatku usklađenih pravila Unije o objavljivanju podataka o održivosti izdavateljima i ulagateljima vjerojatno će se na nacionalnoj razini i dalje donositi različite mjere i u različitim sektorima financijskih usluga i dalje primjenjivati različiti pristupi. Takve različite mjere i pristupi mogli bi i nadalje uzrokovati znatna narušavanja tržišnog natjecanja koja nastaju zbog različitih standarda za objavljivanje podataka. Osim toga, usporedan razvoj tržišnih praksi koji se temelji na komercijalnim prioritetima zbog kojih su rezultati različiti trenutačno uzrokuje daljnju fragmentaciju tržišta i mogao bi dodatno pogoršati funkcioniranje unutarnjeg tržišta u budućnosti. Različiti standardi za objavljivanje podataka i različite tržišne prakse te nedostatak usklađenih pokazatelja uvelike otežavaju usporedbe različitih financijskih proizvoda i usluga, stvaraju nejednake uvjete za različite financijske proizvode, usluge i distribucijske kanale te stvaraju dodatne prepreke na unutarnjem tržištu. Takve razlike mogu biti zbunjujuće i za krajnje ulagatelje te mogu nepovoljno utjecati na njihove odluke o ulaganjima. Kako bi osigurale usklađenost s Pariškim klimatskim sporazumom, države članice mogle bi donijeti različite nacionalne mjere zbog kojih bi mogle nastati prepreke neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta i štetni učinci za sudionike na financijskim tržištima i financijske savjetnike. Osim toga, nedostatak usklađenih pravila i pokazatelja o transparentnosti ulagateljima otežava učinkovitu usporedbu temeljnih društava u koja se ulaže i različitih financijskih proizvoda i usluga u različitim državama članicama u pogledu njihovih okolišnih, socijalnih i upravljačkih učinaka i rizika te ciljeva održivih ulaganja. Stoga je nužno ukloniti postojeće i spriječiti moguće buduće prepreke funkcioniranju unutarnjeg tržišta.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Kako bi se osigurala usklađena primjena ove Uredbe te jasno i dosljedno ispunjavanje obveza objavljivanja podataka iz ove Uredbe na razini sudionika financijskih tržišta, potrebno je utvrditi usklađenu definiciju „održivih ulaganja”.

(4)  Kako bi se osigurala usklađena primjena ove Uredbe te jasno i dosljedno ispunjavanje obveza objavljivanja podataka iz ove Uredbe na razini sudionika financijskih tržišta, potrebno je utvrditi usklađenu definiciju „održivih ulaganja” i „rizika za održivost”, na temelju usklađenog skupa pokazatelja. Istodobno se usredotočujući na materijalne rizike, ta definicija trebala bi biti usmjerena na budućnost kako bi se uzeli u obzir nadolazeći rizici.

Obrazloženje

Nužne su jasne definicije i usklađeni pokazatelji kako bi se zajamčila pravna sigurnost, minimalna razina dosljednosti između nacionalnih vlasti i sudionika na tržištu te izbjegla rascjepkanost tržišta.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Budući da referentna mjerila održivosti služe kao standardne referentne točke kojima se mjere održiva ulaganja, krajnji ulagatelji bi s pomoću predugovornih objava podataka trebali dobiti informacije o prikladnosti određenog indeksa, odnosno usklađenosti tog indeksa s ciljem održivih ulaganja. Sudionici na financijskim tržištima trebali bi objaviti i razloge za različito ponderiranje i različite sastavne dijelove određenog indeksa u usporedbi sa širim tržišnim indeksom. Kako bi se dodatno povećala transparentnost, sudionici na financijskim tržištima trebali bi navesti i gdje se može pronaći metodologija primijenjena za izračun određenog indeksa i šireg tržišnog indeksa tako da krajnji ulagatelji dobiju potrebne informacije o tome kako je odabrana i ponderirana odnosna imovina indeksa, koja je imovina isključena i zašto, kako su izmjereni učinci odnosne imovine u pogledu održivosti ili koji su izvori podataka upotrijebljeni. Takve bi objave podataka trebale omogućiti učinkovitu usporedbu i doprinijeti razvoju ispravne percepcije ulaganja koja potiču održivost. Ako kao referentna vrijednost nije određen nijedan indeks, sudionici na financijskim tržištima trebali bi objasniti kako se ostvaruje cilj održivih ulaganja.

(6)  Budući da referentna mjerila održivosti služe kao standardne referentne točke kojima se mjere održiva ulaganja, krajnji ulagatelji bi s pomoću predugovornih objava podataka trebali dobiti informacije o prikladnosti određenog indeksa, odnosno usklađenosti tog indeksa s ciljem održivih ulaganja. Sudionici na financijskim tržištima trebali bi objaviti i razloge za različito ponderiranje i različite sastavne dijelove određenog indeksa u usporedbi sa širim tržišnim indeksom. Kako bi se dodatno povećala transparentnost, sudionici na financijskim tržištima trebali bi navesti i gdje se može pronaći metodologija primijenjena za izračun određenog indeksa i šireg tržišnog indeksa tako da krajnji ulagatelji dobiju potrebne informacije o tome kako je odabrana i ponderirana odnosna imovina indeksa, koja je imovina isključena i zašto, kako su izmjereni učinci odnosne imovine u pogledu održivosti ili koji su izvori podataka upotrijebljeni. Takve objave podataka, koje se temelje na usklađenom skupu pokazatelja, trebale bi omogućiti učinkovitu usporedbu i doprinijeti razvoju ispravne percepcije ulaganja koja potiču održivost. Ako kao referentna vrijednost nije određen nijedan indeks, sudionici na financijskim tržištima trebali bi objasniti kako se ostvaruje cilj održivih ulaganja.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Ako se proizvod ili financijska usluga sastoje od obveznica, ugovora za razlike, derivata ili drugih instrumenata koji se temelje na vrijednosti predmetne imovine, objavom mora biti jasno utvrđena veza između postizanja ciljeva održivosti i vrijednosti imovine.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se povećala transparentnost i informirali krajnji ulagatelji, trebalo bi regulirati pristup informacijama o tome kako sudionici na financijskim tržištima uključuju rizike za održivost u postupke odlučivanja o ulaganjima te kako ih financijski savjetnici uključuju u savjetodavne postupke tako da se tim subjektima naloži da te informacije održavaju na svojim internetskim stranicama.

(8)  Kako bi se povećala transparentnost i usporedivost, informirali ulagatelji, trebalo bi regulirati pristup informacijama o tome kako se učinak na održivost uzima u obzir i kako sudionici na financijskim tržištima uključuju rizike za održivost u postupke odlučivanja o ulaganjima te kako ih financijski savjetnici uključuju u savjetodavne postupke tako da se tim subjektima naloži da te informacije održavaju na svojim internetskim stranicama.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Postojećim zahtjevima za objavljivanje podataka utvrđenima propisima Unije ne predviđa se obveza objavljivanja svih informacija potrebnih za ispravno informiranje krajnjih ulagatelja o učincima njihova ulaganja na održivost. Stoga je primjereno utvrditi određenije zahtjeve za objavljivanje podataka u pogledu održivih ulaganja. Na primjer, trebalo bi redovito izvješćivati o ukupnom učinku financijskih proizvoda na održivost s pomoću pokazatelja relevantnih za odabrani cilj održivih ulaganja. Ako je odgovarajući indeks određen kao referentna vrijednost, tu bi informaciju radi usporedbe trebalo objaviti i za određeni indeks i širi tržišni indeks. Trebalo bi objaviti i informacije o sastavnim dijelovima određenog indeksa i šireg tržišnog indeksa zajedno s njihovim ponderima kako bi se pružile dodatne informacije o načinu na koji su postignuti ciljevi održivih ulaganja. Ako upravitelji fondova EuSEF stavljaju na raspolaganje informacije o ciljanom pozitivnom društvenom učinku određenog fonda, ukupnom ostvarenom socijalnom rezultatu i povezanim metodama primijenjenima u skladu s Uredbom (EU) br. 346/2013, oni mogu, prema potrebi, te informacije iskoristiti za potrebe objavljivanja podataka na temelju ove Uredbe.

(9)  Postojećim zahtjevima za objavljivanje podataka utvrđenima propisima Unije ne predviđa se obveza objavljivanja svih informacija potrebnih za ispravno informiranje krajnjih ulagatelja o učincima njihova ulaganja na održivost. Stoga je primjereno utvrditi određenije zahtjeve za objavljivanje podataka u pogledu održivih ulaganja. Na primjer, trebalo bi redovito izvješćivati o ukupnom učinku financijskih proizvoda na održivost s pomoću usklađenog skupa pokazatelja koji su relevantni za odabrani cilj održivih ulaganja. Ako je odgovarajući indeks određen kao referentna vrijednost, tu bi informaciju radi usporedbe trebalo objaviti i za određeni indeks i širi tržišni indeks. Trebalo bi objaviti i informacije o sastavnim dijelovima određenog indeksa i šireg tržišnog indeksa zajedno s njihovim ponderima kako bi se pružile dodatne informacije o načinu na koji su postignuti ciljevi održivih ulaganja. Ako upravitelji fondova EuSEF stavljaju na raspolaganje informacije o ciljanom pozitivnom društvenom učinku određenog fonda, ukupnom ostvarenom socijalnom rezultatu i povezanim metodama primijenjenima u skladu s Uredbom (EU) br. 346/2013, oni mogu, prema potrebi, te informacije iskoristiti za potrebe objavljivanja podataka na temelju ove Uredbe.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća40 propisuju se obveze transparentnosti u pogledu socijalnih i okolišnih aspekata te aspekata korporativnog upravljanja u nefinancijskom izvješćivanju. Traženi oblik i prikaz utvrđeni tim direktivama nisu, međutim, prikladni za izravnu primjenu na razini sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika pri poslovanju s krajnjim ulagateljima. Sudionici na financijskim tržištima i financijski savjetnici trebali bi, prema potrebi, moći upotrebljavati informacije iz izvješća poslovodstva i nefinancijskih izvješća u skladu s Direktivom 2013/34/EU za potrebe ove Uredbe.

(10)  Direktivom 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća40 propisuju se obveze transparentnosti u pogledu socijalnih i okolišnih aspekata te aspekata korporativnog upravljanja u nefinancijskom izvješćivanju. Traženi oblik i prikaz utvrđeni tim direktivama nisu, međutim, prikladni za izravnu primjenu na razini sudionika na financijskim tržištima i financijskih savjetnika pri poslovanju s krajnjim ulagateljima. Sudionici na financijskim tržištima, financijski savjetnici i trgovačka društva uvrštena na burzu trebali bi objavljivati podatke o okolišnom i socijalnom učinku i rizicima, kao i za korporativno upravljanje u godišnjim izvješćima poslovodstva i nefinancijskim izvješćima u skladu s Direktivom 2013/34/EU za potrebe ove Uredbe.

__________________

__________________

40 Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

40 Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo („EBA”), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje („EIOPA”) i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) (zajedno: „europska nadzorna tijela”), osnovana Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća41, Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća42 odnosno Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća43, trebala bi preko Zajedničkog odbora izraditi regulatorne tehničke standarde kojima se pobliže određuju pojedinosti o prikazu i sadržaju informacija o ciljevima održivih ulaganja koji se objavljuju u predugovornim dokumentima, periodičnim izvješćima i na internetskim stranicama sudionika na financijskim tržištima u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe br. 1093/2010, Uredbe br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje tih regulatornih tehničkih standarda.

(13)  Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo („EBA”), Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje („EIOPA”) i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala („ESMA”) (zajedno: „europska nadzorna tijela”), osnovana Uredbom (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća41, Uredbom (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća42 odnosno Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća43, trebala bi preko Zajedničkog odbora izraditi regulatorne tehničke standarde kojima se pobliže određuju pojedinosti o prikazu i sadržaju informacija o učinku i rizicima za održivost ulaganja koji se objavljuju u predugovornim dokumentima, periodičnim i godišnjim integriranim izvješćima i na internetskim stranicama sudionika na financijskim tržištima u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe br. 1093/2010, Uredbe br. 1094/2010 i Uredbe (EU) br. 1095/2010. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje tih regulatornih tehničkih standarda.

__________________

__________________

41 Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

41 Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

42 Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010, str. 48.).

42 Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010, str. 48.).

43 Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

43 Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Pravila o objavljivanju podataka koja su navedena u ovoj Uredbi dopunjuju uvođenje potpunog sveobuhvatnog obveznog okvira za dubinsku analizu, uključujući postupanje s pažnjom koje je potrebno postupno, ali u potpunosti uvesti tijekom prijelaznog razdoblja te vodeći računa o načelu proporcionalnosti, u skladu sa Smjernicama OECD-a za dubinsku analizu, a na temelju rezolucije Europskog parlamenta od 29. svibnja 2018. o održivom financiranju, koji zahtijeva obvezni okvir za dubinsku analizu.

Obrazloženje

Jačanje okvira za dubinsku analizu za sudionike financijskih tržišta pomaže ulagačima da izbjegavaju moguće negativne učinke svojih ulaganja u drušva i okoliš, izbjegavaju financijske i reputacijske rizike, odgovaraju na očekivanja svojih klijenata i korisnika i uzmu u obzir rizike izvan finacijske kuture svojih dužnosti kao ulagača.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, osobito cilj bolje zaštite krajnjih ulagatelja i poboljšanog objavljivanja podataka tim ulagateljima, među ostalim u slučajevima njihovih prekograničnih kupnji, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice nego se zbog potrebe uvođenja jedinstvenih zahtjeva za objavljivanje podataka na razini Unije mogu bolje postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je navedeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

(18)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, osobito cilj bolje obaviještenosti ulagatelja i poboljšanog objavljivanja podataka tim ulagateljima, i pomaganje sudionicima financijskih tržišta, savjetnicima za ulaganja i društvima uvrštenim na burzi da integriraju okolišne, socijalne i upravljačke rizike u njihove strategije ulaganja i odluke uprava trgovačkih društava, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice nego se zbog potrebe uvođenja jedinstvenih zahtjeva za objavljivanje podataka na razini Unije mogu bolje postići na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je navedeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti kako je utvrđeno u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  Kako bi se ispunile obveze dubinske analize o učinku na održivost i njezinim rizicima, sudionici financijskog tržišta trebaju pouzdano, usporedivo i usklađeno objavljivanje informacija od društava u koja se ulaže. Stoga bi se zahtjevi za objavljivanje podataka utvrđeni u ovoj Uredbi trebali primjenjivati na društva koja su uvrštena na burzi nakon prijelaznog razdoblja od 18 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe. U skladu s tim, Komisija bi trebala ispitati je li prikladno predložiti odgovarajuće izmjene Direktive 2013/34/EU.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila o transparentnosti koja moraju primjenjivati sudionici na financijskim tržištima, posrednici u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima te investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja o uključivanju rizika za održivost u postupke odlučivanja o ulaganjima ili savjetodavne postupke te o transparentnosti financijskih proizvoda čiji su cilj održiva ulaganja, uključujući smanjenje emisija ugljika.

Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila o transparentnosti koja moraju primjenjivati sudionici na financijskim tržištima, posrednici u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima, investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja te društva uvrštena na burzi o uključivanju rizika za održivost i učinka na održivost u postupke odlučivanja o ulaganjima ili savjetodavne postupke te o transparentnosti učinka na održivost i rizika za održivost investicijskih proizvoda, uključujući financijske proizvode, ako su materijalni i odgovarajući.

Obrazloženje

U pravnom tekstu trebalo bi biti jasno da se zahtjevi transparentnosti iz Uredbe primjenjuju na sve financijske proizvode.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  „društvo uvršteno na burzu” znači poduzeće u području primjene Direktive 2013/34/EU;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka h – podtočka ii.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iia)  paneuropski osobni mirovinski proizvod kao što se predlaže u Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu;

 

__________________

 

1a Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP), 2017/0143 (COD).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka o – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)  „održiva ulaganja” znači jedno od sljedećeg ili kombinacija bilo čega od sljedećeg:

(o)  „održiva ulaganja” znači proizvode povezane sa strategijama čiji je cilj ostvarivanje okolišnih, socijalnih i upravljačkih učinaka, uključujući bilo kakvu kombinaciju sljedećeg, u mjeri u kojoj su ciljevi bilo koje od kategorija u skladu i ne ugrožavaju značajno bilo koji od ciljeva ostalih kategorija u nastavku:

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka o – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  ulaganja u gospodarsku aktivnost koja doprinosi ekološkim ciljevima, uključujući ekološki održiva ulaganja kako je definirano u članku 2. [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na Uredbu o uspostavi okvira za olakšavanje održivog ulaganja];

(i)  ulaganja u gospodarsku aktivnost koja doprinosi ekološkim ciljevima, uključujući ekološki održiva ulaganja kako je definirano u članku 2. [Ured za publikacije: unijeti upućivanje na Uredbu o uspostavi okvira za olakšavanje održivog ulaganja] i na temelju ključnih pokazatelja učinkovitosti resursa, kao što su korištenje energije, korištenje obnovljivih izvora energije, korištenje sirovina, proizvodnja otpada, emisije, emisije CO2, korištenje vode, korištenje zemljišta i utjecaj na bioraznolikost;

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka o – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(iii)  ulaganja u poduzeća s dobrom praksom upravljanja, a posebno poduzeća s dobrim upravljačkim strukturama i odnosima zaposlenika, naknadama za relevantno osoblje i izvršenjem poreznih obveza;

(iii)  ulaganja u poduzeća s dobrom praksom upravljanja, a posebno poduzeća s dobrim upravljačkim strukturama i strukturama za dubinsku analizu, odnosima zaposlenika, naknadama za relevantno osoblje i izvršenjem poreznih obveza;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka sa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(sa)  „rizici održivosti" znače financijske ili nefinancijske rizike, materijalne rizike ili rizike koji će se vjerojatno dugoročno realizirati, povezani s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima, ako su relevantni za određeni investicijski pristup;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Transparentnost politike rizika za održivost

Transparentnost politike rizika za održivost i učinka na održivost

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Sudionici na financijskim tržištima moraju na svojim internetskim stranicama objavljivati pisana pravila o uključivanju rizika za održivost u postupke odlučivanja o ulaganjima.

1.  Sudionici na financijskim tržištima moraju na svojim internetskim stranicama imati uspostavljena pisana pravila o uključivanju rizika za održivost u postupke odlučivanja o ulaganjima, primjerice u područjima upravljanja, raspodjele imovine, investicijske strategije, upravljanja rizicima, izvršavanja glasovanja dioničara i angažmana kompanije te objavljuju sažetak tih politika u pisanom obliku;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Posrednici u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima i investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja moraju na svojim internetskim stranicama objavljivati pisana pravila o uključivanju rizika za održivost u investicijsko savjetovanje ili savjetovanje o ulaganjima.

2.  Posrednici u osiguranju koji pružaju usluge savjetovanja o investicijskim osigurateljnim proizvodima i investicijska društva koja pružaju usluge investicijskog savjetovanja moraju imati uspostavljena pisana pravila o uključivanju rizika i učinka na održivost u investicijsko savjetovanje ili savjetovanje o osiguranju, kao i za područja upravljanja, raspodjele imovine, investicijske strategije, upravljanje rizicima, izvršavanja glasovanja dioničara i angažmana kompanije te objavljuju sažetak tih politika u pisanom obliku;

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Sudionici financijskih tržišta i posrednici u osiguranju imaju postupke dužne pažnje kojima se jamči da su identifikacija i upravljanje rizicima za održivost u dovoljnoj mjeri uključeni u postupke odlučivanja o ulaganjima, što zahtijeva od ulagača identifikaciju, izbjegavanje, ublažavanje i uzimanje u obzir ESG kriterija prema Smjernicama OECD-a „Odgovorno poslovno ponašanje za institucionalne ulagače: Ključna pitanja za dužnu pažnju prema Smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća” iz 2017. uz njihovu objavu u pisanom obliku na njihovim internetskim stranicama.

 

 

 

 

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Pisana pravila utvrđena u stavcima 1. i 2. uključuju, između ostalog:

 

(a)  integraciju rizika povezanih s utjecajima klimatskih promjena, uključujući i akutne i kronične rizike za ulaganja;

 

(b)  integraciju rizika i prilika povezanih s prijelazom na gospodarstvo s niskom razinom ugljika, uključujući regulatorne granice emisije stakleničkih plinova, određivanje cijena ugljika, rizike od vođenja spora, rizike za ugled, rizike u pogledu tehnologije i tržišta.

Obrazloženje

Europski odbor za sistemske rizike, Njemačka centralna banka, Engleska banka i mnoge druge financijske institucije i savjetodavna tijela prepoznaju sustavni rizik od klimatskih promjena za financijski sustav i gospodarstvo. Integrirani rizici za održivost stoga također moraju jasno pokrivati rizike koji proizlaze iz klimatskih promjena.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.c  Pisana pravila utvrđena u stavcima 1. i 2. uključuju između ostalog informacije o postupku identificiranja rizika za održivost, metodologiji i parametrima koji se koriste za ocjenu rizika za održivost, nadzornom odboru za identifikaciju i upravljanje rizika za održivost te pregled tih rizika koje je organizacija identificirala.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.d  Komisija će do 30. lipnja 2019. donijeti delegirane akte u skladu s člankom [...] radi dopunjavanja ove Uredbe kojima se dodatno detaljno utvrđuju zahtjevi za pisana pravila i postupke dubinske analize za procjenu njihove provedbe.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Transparentnost uključivanja rizika za održivost

Transparentnost uključivanja rizika za održivost i učinka

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postupci i uvjeti koji se primjenjuju za uključivanje rizika za održivost u odluke o ulaganjima;

(a)  postupci i uvjeti povezani s dubinskom provjerom koji se primjenjuju za uključivanje rizika za održivost u odluke o ulaganjima, uključujući, između ostalog, rizike povezane s utjecajima klimatskih promjena i rizike i prilike u vezi s prijelazom na gospodarstvo s niskom razinom ugljika;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  očekivani relevantni učinak rizika za održivost na povrate od financijskih proizvoda koji se nude;

(b)  očekivani relevantni učinak rizika za održivost, uključujući, između ostalog, rizike povezane s utjecajima klimatskih promjena i rizike i prilike u vezi s prijelazom na gospodarstvo s niskom razinom ugljika, imaju značajan učinak na povrate od financijskih proizvoda koji se nude;

Obrazloženje

Europski odbor za sistemske rizike, Njemačka centralna banka, Engleska banka i mnoge druge financijske institucije i savjetodavna tijela prepoznaju sustavni rizik od klimatskih promjena za financijski sustav i gospodarstvo. Integrirani rizici za održivost stoga također moraju jasno pokrivati rizike koji proizlaze iz klimatskih promjena.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  scenariji i predviđeni troškovi povezani s utvrđivanjem cijena ugljika, trgovina emisijama, oporezivanje ili drugi relevantni regulatorni zahtjevi, koji su uzeti u obzir prilikom procjene rizika za održivost;

Obrazloženje

Utvrđivanje cijena ugljika, npr. putem sustava trgovanja emisijama EU-a ili kineskog nacionalnog sustava trgovanja emisijama, jasno je određeni . Međutim, ulagatelji, zajmodavci, osiguravatelji i ostali dionici obično nemaju jasne informacije o potencijalnim troškovima emisije ugljika u vezi s ulaganjima. S obzirom da se opseg i razina cijena emisija ugljika mogu značajno promijeniti zbog prijelaza na gospodarske djelatnosti koje karakteriziraju niske emisije ugljika, dodatna transparentnost troškova emisije ugljika može pomoći u smanjenju sustavnih rizika.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  rezultati Testa klimatskog stresa koji se temelje na analizama scenarija za ocjenjivanje mogućih budućih razvoja događaja, uključujući sljedeće scenarije:

 

(i)  scenarij "brze dekarbonizacije" s 15-godišnjom globalnom tranzicijom, u svim gospodarskim sektorima, prema emisijama stakleničkih plinova bez nulte emisije;

 

(ii)  scenarij „nekontroliranog zagrijevanja“ s učinkom globalnog rasta temperature od 4 Celzijeva stupnja iznad predindustrijskih razina;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  u pogledu glasovanja dioničara o održivim ulaganjima i ublažavanju rizika održivosti, uputi za glasovanje i obrazloženje za glasovanje protiv uprave, suzdržani i sporni glasovi;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  postupci i uvjeti za uključivanje rizika za održivost u investicijsko savjetovanje ili savjetovanje o ulaganjima;

(a)  postupci i uvjeti primijenjeni za integraciju rizika za održivost, uključujući, između ostalog, rizike povezane s utjecajima klimatskih promjena i rizicima i prilikama povezanim s prijelazom na gospodarstvo s niskom razinom ugljika, investicijskim savjetima ili savjetima o osiguranju;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  očekivani relevantni učinak rizika za održivost na povrate od financijskih proizvoda na koje se usluge savjetovanja odnose;

(b)  očekivani relevantni učinak rizika za održivost, uključujući, između ostalog, rizike povezane s utjecajima klimatskih promjena i rizike i prilike u vezi s prijelazom na gospodarstvo s niskom razinom ugljika, imaju značajan učinak na okolišna, socijalna i upravljačka pitanja i povrate od financijskih proizvoda na koje se usluge savjetovanja odnose;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  scenariji i predviđeni troškovi povezani s utvrđivanjem cijena ugljika, trgovina emisijama, oporezivanje ili drugi relevantni regulatorni zahtjevi, koji se moraju uzeti u obzir u kvantitativnim ocjenama rizika za održivost;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  rezultati Testa klimatskog stresa koji se temelje na analizama scenarija za ocjenjivanje mogućih budućih razvoja događaja, uključujući sljedeće scenarije:

 

(i)  scenarij "brze dekarbonizacije" s 15-godišnjom globalnom tranzicijom, u svim gospodarskim sektorima, prema emisijama stakleničkih plinova bez nulte emisije;

 

(ii)  scenarij „nekontroliranog zagrijevanja“ s učinkom globalnog rasta temperature od 4 Celzijeva stupnja iznad predindustrijskih razina;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 4. – točka 3. – podtočka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ia)  za društva uvrštena na burzu, sukladno Direktivi 2013/34/EU.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Objavljivanje podataka utvrđeno u stavku 1. i 2. mora sadržavati sve informacije koje bi bile bitne ulagatelju za donošenje odluke o ulaganju. Ti će podaci biti objektivno predstavljeni, ne smiju dovoditi u zabludu ili varati ili sadržati bilo kakvo bitno izostavljanje informacija.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Transparentnost održivih ulaganja u predugovornim objavama podataka

Transparentnost učinka na održivost i rizika ulaganja u predugovornim objavama podataka

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  informacije o metodologijama koje su primijenjene za procjenu, mjerenje i nadzor utjecaja odabranih održivih ulaganja u financijski proizvod, uključujući izvore podataka, kriterije za analizu odnosne imovine te relevantne pokazatelje održivosti upotrijebljene za mjerenje ukupnog učinka financijskog proizvoda na održivost;

(b)  informacije o metodologijama koje su primijenjene za procjenu, mjerenje i nadzor utjecaja na održivost odabranih ulaganja u financijski proizvod, uključujući izvore podataka, kriterije za analizu odnosne imovine te relevantne pokazatelje održivosti upotrijebljene za mjerenje ukupnog učinka financijskog proizvoda na održivost;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije koje se objavljuju u skladu s prvim podstavkom objavljuju se na jasan način i na vidljivom dijelu internetske stranice.

Informacije koje se objavljuju u skladu s prvim podstavkom objavljuju se na jasan način i na vidljivom dijelu internetske stranice, na način koji je razumljiv različitim dioničarima, uključujući nespecijaliziranu publiku s različitim razinama financijske pismenosti.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako sudionici na financijskim tržištima nude financijski proizvod iz članka 5. stavaka 1., 2. i 3., u periodična izvješća uključuju opis sljedećeg:

1.  Ako sudionici na financijskim tržištima nude financijski proizvod iz članka 5. stavaka 1., 2. i 3., u periodična, revidirana, integrirana izvješća, koja se objavljuju najmanje jednom godišnje, uključuju opis sljedećeg:

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ukupni učinak financijskog proizvoda na održivost s pomoću relevantnih pokazatelja održivosti;

(a)  ukupni učinak financijskog proizvoda na održivost s pomoću usklađenih i usporedivih pokazatelja održivosti;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  društva uvrštena na burzu moraju uključiti opis načina na koji će učinak na održivost i rizici biti uključeni u procese upravljanja i strategiju ulaganja u godišnjim financijskim izvješćima i konsolidiranim financijskim izvješćima, kako je utvrđeno u Direktivi 2013/34/EU.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 7. – točka 2. – podtočka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  za društva uvrštena na burzu, u skladu s periodičnim izvješćima iz Direktive 2013/34/EU.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do [Ured za publikacije: unijeti datum 60 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu], Komisija ocjenjuje primjenu ove Uredbe.

Do [Ured za publikacije: unijeti datum koji je 24 mjeseci nakon dana stupanja na snagu]. Komisija ocjenjuje primjenu ove Uredbe.

Obrazloženje

S obzirom na novost ove politike i brzi razvoj u području održivog financiranja, ocjena nakon 24 mjeseca je prikladnija.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Objavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost

Referentni dokumenti

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

5.7.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

5.7.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Datum usvajanja

10.10.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

58

4

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Kati Piri

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

58

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Danilo Oscar Lancini Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

4

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

1

0

EFDD

Julia Reid

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Objavljivanje podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost

Referentni dokumenti

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Datum podnošenja EP-u

24.5.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

5.7.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

FEMM

5.7.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

EMPL

31.5.2018

FEMM

20.6.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.9.2018

18.10.2018

 

 

Datum usvajanja

5.11.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

41

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Datum podnošenja

9.11.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

41

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 23. studenog 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti