Procedūra : 2018/0179(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0363/2018

Pateikti tekstai :

A8-0363/2018

Debatai :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Balsavimas :

PV 18/04/2019 - 10.15
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0435

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 996kWORD 99k
9.11.2018
PE 626.716v02-00 A8-0363/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Paul Tang

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0354),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0208/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į [nuomonės data] Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0363/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl informacijos, susijusios su ▌rizika tvarumui ir investicijų tvarumo rezultatais, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(3),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  perėjimas prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų, tvaresnės, tausiai išteklius naudojančios ir žiedinės ekonomikos yra labai svarbus siekiant užtikrinti ilgalaikį Europos Sąjungos ekonomikos konkurencingumą. Paryžiaus klimato susitarimo (COP21), kurį Europos Sąjunga ratifikavo 2016 m. spalio 5 d.(5) ir kuris įsigaliojo 2016 m. lapkričio 4 d., tikslas yra stiprinti kovą su klimato kaita, be kita ko, užtikrinant, kad finansavimo srautai atitiktų išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir klimato kaitos poveikiui atsparaus vystymosi kryptį;

(1a)  įtraukiant aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesą galima gauti naudos ne tik finansų rinkose. Todėl labai svarbu, kad finansų rinkų dalyviai teiktų reikiamą informaciją, kad būtų galima palyginti investicijas ir priimti informacija pagrįstus investicinius sprendimus. Be to, kad finansų rinkos dalyviai galėtų vykdyti išsamaus patikrinimo įsipareigojimus, susijusius su poveikiu ir rizika tvarumui, ir teikti reikšmingą informaciją galutiniams investuotojams, jiems reikalingas patikimas, palyginamas ir suderintas bendrovių, į kurias investuojama, informacijos atskleidimas. Šis procesas gali būti sėkmingas tik tuo atveju, jei bus nustatytos teisiškai suderintos apibrėžtys;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB(6), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB(7), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES(8), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES(9), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/97(10), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/2341(11), Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/2013(12) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/2013(13) bendras tikslas yra palengvinti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), alternatyvaus investavimo fondo valdytojų (AIFV), draudimo įmonių, investicinių įmonių, draudimo tarpininkų, profesinių pensijų įstaigų (PPĮ), reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų (EuVECA valdytojų) ir reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų (EuSEF valdytojų) veiklos pradėjimą ir vykdymą. Šių direktyvų ir reglamentų nuostatomis užtikrinama vienodesnė galutinių investuotojų apsauga, jiems sudaroma galimybė lengviau pasinaudoti įvairiais finansiniais produktais ir paslaugomis; be to, juose nustatytos taisyklės, leidžiančios investuotojams priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl investicijų. Nors minėti tikslai beveik įgyvendinti, informacijos apie tai, kaip KIPVPS valdymo įmonės, AIFV, draudimo įmonės, portfelio valdymo paslaugas teikiančios investicinės įmonės, PPĮ, pensijų teikėjai, kredito įstaigos, EuVECA valdytojai ir EuSEF valdytojai (finansų rinkos dalyviai) integruoja riziką tvarumui, tvarumo rezultatus ir tvarių investicijų tikslus į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesą, atskleidimo galutiniams investuotojams ir investuotojams procesas ir informacijos apie tai, kaip draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (DPPIP), ir konsultacijas dėl investicijų teikiančios investicinės įmonės (finansų klausimais konsultuojantys subjektai) integruoja riziką tvarumui ir tvarumo rezultatus į konsultavimo procesą, atskleidimo galutiniams investuotojams ir investuotojams procesas yra nepakankamai išplėtoti, nes minėtiems informacijos atskleidimo procesams ir rizikos tvarumui integravimui į sprendimus dėl investicijų dar nėra taikomi suderinti tvarumo rezultatų rodikliai ir reikalavimai. Kad finansų rinkos dalyviai galėtų vykdyti savo išsamaus patikrinimo įsipareigojimus ir atsižvelgti į svarbią tvarumui kylančią riziką, taip pat įtraukti tvarumo rezultatų rodiklius, jiems patiems reikalingas patikimas, palyginamas ir suderintas bendrovių, į kurias investuojama, informacijos atskleidimas ir suderinti tvarumo rodiklių apskaitos standartai;

(2a)  reglamente išdėstytos finansų rinkų dalyviams taikomos informacijos, susijusios su finansiniais produktais ir paslaugomis, taip pat su konsultacijomis dėl investicijų, atskleidimo taisyklės. Siekiant finansų rinkos dalyviams užtikrinti vienodas veiklos sąlygas ir sudaryti sąlygas palyginti finansinius produktus, svarbu nustatyti suderintą rizikos tvarumui ir veiklos rezultatų atskleidimo sistemą vykdant finansų rinkų dalyvių išsamaus patikrinimo ir investavimo bei kredito rizikos valdymo procedūras. Informacijos atskleidimo reikalavimas turėtų atitikti subjekto dydį ir sisteminę svarbą ir užtikrinti neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugą;

(2b)  EBI turėtų išnagrinėti, ar būtų įgyvendinama ir tinkama nustatyti techninius kriterijus, susijusius su priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesu (SREP), kai kalbama apie dalyvavimo veikloje, kuri yra iš esmės susijusi su aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo (ASV) tikslais, riziką, siekiant, be kita ko, įvertinti galimus tokios rizikos šaltinius ir poveikį įmonėms, atsižvelgiant į esamas įstaigų tvarumo ataskaitas;

(3)  nesant suderintų Europos Sąjungos taisyklių dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo investuotojams ir galutiniams investuotojams, kurią teiktų investuotojai ir įmonės, į kurias investuoja, tikėtina, kad nacionaliniu lygmeniu ir toliau bus priimamos skirtingos priemonės, o skirtinguose finansinių paslaugų sektoriuose greičiausiai bus toliau laikomasi skirtingų principų. Dėl tokių skirtingų priemonių ir principų toliau būtų labai iškraipoma konkurencija, nes būtų taikomi labai skirtingi informacijos atskleidimo standartai. Be to, šiuo metu dėl lygiagrečiai plėtojamos į komercinius tikslus orientuotais prioritetais pagrįstos rinkos praktikos, kuri duoda skirtingus rezultatus, rinka toliau skaidoma, o vidaus rinkos veikimas ateityje gali net dar labiau sutrikti. Dėl skirtingų informacijos atskleidimo standartų ir rinkos praktikos, taip pat dėl to, kad nėra suderintų tvarumo rezultatų rodiklių rinkinio, labai sunku palyginti skirtingus finansinius produktus ir paslaugas, sudaromos nevienodos sąlygos minėtiems produktams ir paslaugoms, įvairiems platinimo kanalams ir sukuriama papildomų kliūčių vidaus rinkoje. Tokie skirtumai taip pat gali klaidinti galutinius investuotojus ir iškeipti jų sprendimus dėl investicijų. Esama rizikos, kad valstybės narės, norėdamos užtikrinti atitiktį Paryžiaus klimato susitarimo nuostatoms, nustatys skirtingas nacionalines priemones, dėl kurių gali atsirasti kliūčių sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir gali būti pakenkta finansų rinkos dalyviams ir finansų klausimais konsultuojantiems subjektams. Be to, kadangi nėra suderintų skaidrumo užtikrinimo ir tvarumo rezultatų taisyklių ir rodiklių, galutiniams investuotojams sunku veiksmingai palyginti skirtingų valstybių narių skirtingus finansinius produktus ir paslaugas pagal jų su aplinkos, socialiniais ir valdymo aspektais susijusią riziką, tvarumo rezultatus ir siekiamus finansinių produktų ir bendrovių, į kurias investuojama, tvarių investicijų tikslus. Todėl būtina stebėti vidaus rinkos veikimą ir suteikti galimybę palyginti finansinius produktus, kad būtų galima išvengti kliūčių ateityje;

(4)  siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų nuosekliai taikomas, o finansų rinkos dalyviai aiškiai ir sistemingai taikytų šiame reglamente nustatytus įpareigojimus atskleisti informaciją, būtina nustatyti suderintas ir aiškias terminų „tvarios investicijos“ ir „rizika tvarumui“ apibrėžtis, vengiant bet kokio reglamentavimo dubliavimosi ir neatitikties geresnio reglamentavimo ir proporcingumo principams. Tvarių investicijų apibrėžtis užtikrina minimalų finansinių produktų ir paslaugų nuoseklumo lygį ir užtikrina, kad tokios investicijos darytų teigiamą bendrą poveikį tvarumo rezultatams. Atsižvelgiant į daugialypį tvarumo pobūdį – turint mintyje tris aplinkos, socialinius ir valdymo tvarumo aspektus – teigiamas poveikis vienu aspektu ne visada reiškia, kad teigiamas poveikis bus gautas ir kitu aspektu, tačiau bendri tvarumo rezultatai, vertinami taikant suderintus tvarumo rodiklius, visada turi būti aiškiai teigiami. Tvarumo rizikos apibrėžtis reikalinga siekiant užtikrinti minimalų reguliavimo rezultatų nuoseklumo lygį, tačiau ją taip pat siekiama padaryti kintančia ir dinamiška priemone, kuria galima integruoti kylančią riziką ir nustatyti galimą bei faktinį neigiamą poveikį. Apibrėžtis apima finansinį ir nefinansinį poveikį, kai neatsižvelgiama į su aplinkos, socialiniais ir valdymo aspektais susijusią riziką. Ji turėtų būti orientuota į ateitį, apimti reikšmingą riziką ir riziką, kuri ilgainiui gali tapti reikšminga, trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais. Finansų rinkos dalyviai turėtų įtraukti tvarumo rizikos nustatymą, vengimą ir švelninimą ir nustatyti jų išsamaus patikrinimo procesų neigiamą poveikį, dėl kurio jie turėtų atsižvelgti į šio reglamento Ia priede nurodytą su tvarumu susijusią riziką. Tvarumo rezultatai turi būti vertinami remiantis suderintais tvarumo rodikliais, kuriuos skubos tvarka turi nustatyti Europos Komisija, ir pasinaudojant esamomis Europos ir tarptautinėmis įmonėmis. Suderintų rodiklių rinkinys padės skatinti finansų rinkų dalyvius laipsniškai ir proporcingai imtis veiksmų tvaraus perėjimo link užtikrinant didesnį skaidrumą ir kitų pasiūlymų dėl tvarių finansinių priemonių nuoseklumą, įskaitant [LB: įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti] ir [LB: įrašyti nuorodą i Reglamentą dėl anglies pėdsako mažinimo ir teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamųjų indeksų];

(5)  finansų rinkos dalyvių ir finansų klausimais konsultuojančių subjektų atlyginimo politika turėtų atitikti rizikos tvarumui integravimo procesą ir, jei reikia, tvarių investicijų tikslus ir turėtų būti parengta taip, kad padėtų užtikrinti ilgalaikį tvarų augimą. Todėl prieš sutarties sudarymą atskleidžiama informacija turėtų apimti informaciją apie tai, kaip tų subjektų atlyginimo politika dera su rizikos tvarumui integravimu, Direktyva (ES) 2017/828, kaip laikomasi finansų rinkos dalyvių aplinkosaugos, socialinių ir valdymo vidaus veiklos rezultatų kriterijų, kartu siekiant ilgalaikių susijusių ekonomikos augimo tikslų, ir, jei taikoma, kaip ji atitinka tvarių investicijų tikslus, kurių siekiama finansiniais produktais ir paslaugomis, kuriuos teikia finansų rinkos dalyviai arba dėl kurių konsultuoja finansų klausimais konsultuojantys subjektai;

(6)  kadangi tvarios investicijos vertinamos remiantis tvarumo lyginamaisiais indeksais kaip standartiniais atskaitos taškais, prieš sutarties sudarymą galutiniams investuotojams turėtų būti atskleidžiama informacija apie nustatyto indekso tinkamumą, t. y. to indekso suderinimą su tvarių investicijų tikslu. Finansų rinkos dalyviai taip pat turėtų atskleisti priežastis, dėl kurių nustatyto indekso koeficientas ir sudedamosios dalys skiriasi nuo bendrojo rinkos indekso, sykiu atskiriant produktus, kurie atitinka indeksą, ir kuriems jis naudojamas veiksmingumui įvertinti ir palyginti. Siekiant dar labiau skatinti skaidrumą, finansų rinkos dalyviai taip pat turėtų nurodyti, kokiu būdu būtų galima susipažinti su nustatyto indekso ir bendrojo rinkos indekso skaičiavimo metodika, tam, kad galutiniai investuotojai turėtų reikiamą informaciją apie tai, kaip buvo parinktas ir koreguotas indeksų bazinis turtas, kuris turtas nebuvo įtrauktas ir kokios yra tokio neįtraukimo priežastys, kaip buvo pamatuotas bazinio turto su tvarumu susijęs poveikis arba kokiais duomenų šaltiniais buvo remiamasi. Tais atvejais, kai finansinį produktą aiškiai siekiama suderinti su Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos arba juo siekiama sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, lyginamųjų indeksų teikėjai taip pat turėtų atskleisti moksliškai pagrįstą suderinimo su Paryžiaus susitarimu lygį. Toks informacijos atskleidimas turėtų būti grindžiamas suderintų veiksmingumo rezultatų rinkiniu, kad būtų galima veiksmingai palyginti duomenis ir padėti vystyti teisingą tvarumo rizikos, tvarumo rezultatų ir tvarumui palankių investicijų suvokimą. Jei indeksas nebuvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, finansų rinkos dalyviai turėtų paaiškinti, kokiu būdu siekiama tvarių investicijų tikslo arba kaip buvo integruota tvarumo rizika ir tvarumo rezultatų rodikliai;

(7)  kai finansiniu produktu ar paslauga siekiama sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, prieš sutarties sudarymą atskleidžiama informacija turėtų apimti informaciją apie tikslinį poveikį išmetamo anglies dioksido kiekio sumažinimui, įskaitant informaciją apie jo suderinimą su Paryžiaus susitarimu ir atitinkamais ES tikslais;

(8)  siekiant didinti skaidrumą ir informuoti investuotojus bei galutinius investuotojus, galimybė gauti informacijos apie tai, kaip finansų rinkos dalyviai atsižvelgia į tvarumo rezultatus ir kaip integruoja reikšmingą arba galinčią tapti reikšminga riziką tvarumui į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesus, įskaitant organizacinius, rizikos valdymo ir valdymo aspektus, ir kaip finansų klausimais konsultuojantys subjektai bei bendrovės, į kurias investuojama, integruoja riziką tvarumui į strategijas ir veiklą, turėtų būti reguliuojama nustatant finansų rinkos dalyviams reikalavimą skelbti trumpą šių strategijų santrauką savo svetainėse;

(9)  šiuo metu Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais informacijos atskleidimo reikalavimais nėra užtikrinama, kad būtų atskleista visa galutiniams investuotojams tinkamai informuoti būtina informacija apie jų investicijų daromą su tvarumu susijusį poveikį. Todėl tikslinga nustatyti konkretesnius standartinius informacijos atskleidimo reikalavimus (kad informacija būtų palyginama), taikytinus su tvariomis investicijomis susijusiais atvejais. Pavyzdžiui, apie bendrą su tvarumu susijusį finansinių produktų veiksmingumą ir poveikį turėtų būti nuolat pranešama standartizuotu būdu nurodant pasirinktam tvarių investicijų tikslui tinkamų suderintų rodiklių, kurie gali būti naudojami lyginant tvarumo rezultatus, rinkinį. Jei atitinkamas indeksas buvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, tokia informacija apie nustatytą indeksą ir bendrąjį rinkos indeksą taip pat turėtų būti teikiama tam, kad būtų galima palyginti duomenis, atskiriant produktus, kurie atitinka indeksą, ir kuriems jis naudojamas veiksmingumui įvertinti ir palyginti. Taip pat turėtų būti atskleista informacija apie nustatyto indekso ir bendrojo rinkos indekso sudedamąsias dalis ir koeficientus norint teikti išsamesnę palyginamą informaciją apie tai, kaip siekiama tvarių investicijų tikslų. Kai EuSEF valdytojai sudaro galimybę susipažinti su informacija apie konkretaus fondo siekiamą teigiamą socialinį poveikį, pasiektus bendrus socialinius rezultatus ir atitinkamus remiantis Reglamentu (ES) Nr. 346/2013 naudojamus metodus, jie gali, jei reikia, panaudoti tą informaciją vykdydami šiame reglamente nustatytą informacijos atskleidimo reikalavimą;

(10)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES(14) nustatyti skaidrumo užtikrinimo įpareigojimai, susiję su socialiniais, aplinkos ir valdymo aspektais nefinansinėse ataskaitose. Tačiau minėtose direktyvose nustatyta forma ir pateikimo tvarka nėra tinkama, kad jomis finansų rinkos dalyviai ir finansų klausimais konsultuojantys subjektai galėtų tiesiogiai naudotis su galutiniais investuotojais susijusiais tikslais. Finansų rinkos dalyviams ir finansų klausimais konsultuojantiems subjektams turėtų būti sudaryta galimybė prireikus panaudoti remiantis Direktyva 2013/34/ES rengiamuose vadovybės pranešimuose ir nefinansinėse ataskaitose esančią informaciją įgyvendinant šiame reglamente nustatytus tikslus. Siekiant užtikrinti, kad būtų teikiami kokybiški ir palyginami duomenys investuotojams, Direktyvoje 2013/34/ES nustatyti skaidrumo užtikrinimo įpareigojimai turėtų būti atnaujinti ir į juos turėtų būti įtraukta svarbi tvarumui kylanti rizika ir tvarumo rezultatai, grindžiami suderintais rodikliais, ir jie turėtų būti teikiami integruotuose periodiniuose pareiškimuose, kuriuose teikiama ir finansinė, ir nefinansinė informacija;

(11)  siekiant užtikrinti finansų rinkos dalyvių ir finansų klausimais konsultuojančių subjektų svetainėse skelbiamos informacijos patikimumą, minėta informacija turėtų būti nuolat atnaujinama, o bet kokia jos peržiūra ar pakeitimas turėtų būti aiškiai paaiškintas;

(12)  norint nustatyti, kaip PPĮ turėtų priimti sprendimus dėl investicijų ir vertinti riziką, kad atsižvelgtų į riziką, susijusią su aplinkos, socialiniais ir valdymo aspektais, Direktyvoje (ES) 2016/2341 turėtų būti nustatyta, kad Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti aktus. Įmonių valdymo ir rizikos valdymo taisyklės jau yra taikomos sprendimams dėl investicijų ir rizikos vertinimams siekiant užtikrinti PPĮ vykdomos veiklos tęstinumą ir reguliarumą. Sprendimai dėl investicijų turėtų būtų priimami, o atitinkama rizika, įskaitant su aplinkos, socialiniais ir valdymo aspektais susijusią riziką, vertinama taip, kad būtų paisoma narių ir naudos gavėjų interesų. PPĮ veikla ir pagrindiniai vykdomi procesai turėtų užtikrinti deleguotaisiais aktais siekiamo tikslo įvykdymą. Jei reikia, deleguotaisiais aktais turėtų būti užtikrinta atitiktis remiantis Direktyva 2009/65/EB, Direktyva 2009/138/EB ir Direktyva 2011/61/ES priimtiems deleguotiesiems aktams. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija rengtų tinkamas viešas konsultacijas▌, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti lygiateisį dalyvavimą su deleguotaisiais aktais susijusiame parengiamajame darbe, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu, kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turėtų būti suteikta galimybė nuolat dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(13)  Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (toliau kartu – EPI), įsteigtos atitinkamai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/2010(15), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/2010(16) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010(17), Jungtiniame komitete turėtų parengti techninius reguliavimo standartus, kuriuose būtų papildomai konkrečiai nurodyta išsami informacijos apie tvarumo rezultatus ir riziką tvarumui, kuri turėtų būti atskleidžiama finansų rinkos dalyvių prieš sudarant sutartį teikiamuose dokumentuose, bent kartą per metus skelbiamose periodinėse ataskaitose ir svetainėse remiantis Reglamento Nr. 1093/2010 10–14 straipsniais, Reglamentu Nr. 1094/2010 ir Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010, pateikimo tvarka ir turinys. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti minėtus techninius reguliavimo standartus;

(14)  Komisijai pagal SESV 291 straipsnį ir vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsniu, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 15 straipsniu ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu turėtų būti suteikti įgaliojimai įgyvendinimo aktais priimti EPI Jungtiniame komitete parengtus techninius įgyvendinimo standartus ir taip įtvirtinti informacijos apie tvarias investicijas pateikimo rinkai skirtuose pranešimuose standartą;

(15)  kadangi periodinėse ataskaitose iš esmės pateikiama visų kalendorinių metų verslo rezultatų santrauka, skaidrumo reikalavimus nustatančių nuostatų taikymas periodinėms ataskaitoms turėtų būti atidėtas iki ... [sausio 1 d. metų, einančių po 12 straipsnio antrojoje pastraipoje nurodytos datos];

(16)  šiame reglamente nustatytos informacijos atskleidimo taisyklės turėtų papildyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB, Direktyvos 2009/138/EB, Direktyvos 2011/61/ES, Direktyvos (ES) 2016/2341(18), Reglamento (ES) Nr. 345/2013 ir Reglamento (ES) Nr. 346/2013 nuostatas ir turėtų būti taikomos kartu su nurodytomis nuostatomis;

(16a)  šiame reglamente išdėstytos informacijos atskleidimo taisyklės papildo visa apimančią, privalomą išsamaus patikrinimo sistemą visiems finansų rinkos dalyviams, įskaitant rūpestingumo pareigą, kuri palaipsniui visapusiškai būtų įtraukta, ir kuria atsižvelgiama į proporcingumo principus, ypatingą dėmesį skiriant proporcingumui subjekto dydžio ir sisteminės svarbos požiūriu ir siekiant užtikrinti neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) apsaugą. Išsamus patikrinimas yra deramas atsargumas ir ASV rizikos, paremtos ASV rodikliais, nustatymas. Vykdydami išsamų patikrinimą investuotojai galės išvengti ne tik neigiamų pasekmių savo investicijoms į visuomenę ir aplinką, bet ir finansinės rizikos bei rizikos reputacijai, patenkinti klientų ir naudos gavėjų lūkesčius ir prisidėti prie pasaulinių klimato ir tvaraus vystymosi tikslų. Tokiu būdu finansų rinkų dalyviai bus įpareigoti žvelgti plačiau ir savo investuotojo įsipareigojimus suprasti ne vien finansine prasme. Be to, sistema grindžiama Europos Parlamento reikalavimu parengti privalomą išsamaus patikrinimo sistemą (jis išdėstytas pranešime savo iniciatyva dėl tvarių finansų (2018/2007 (INI))), EBPO dokumentu „Atsakingas institucinių investuotojų profesinis elgesys: išsamaus patikrinimo pagal EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms pagrindiniai aspektai“ (2017 m.) ir Prancūzijos 2017 m. kovo 27 d. įstatymu dėl įmonių budrumo pareigos, ypač jo 1 ir 2 ir straipsniais;

(17)  šiuo reglamentu paisoma pagrindinių teisių ir laikomasi principų, pripažintų, visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

(18)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. stiprinti galutinių investuotojų apsaugą ir informacijos teikimą investuotojams, taip pat patobulinti informacijos atskleidimo ir investicijų pasirinkimo praktiką, taip pat padėti finansų rinkų dalyviams, investicijų konsultantams ir biržinėms bendrovėms priimant sprendimus dėl investicijų, įtraukti aplinkos, socialinę ir valdymo riziką, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl būtinybės nustatyti vienodus informacijos atskleidimo reikalavimus minėtų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Europos Sąjunga gali patvirtinti priemones, kurios būtų taikomos praėjus pereinamajam laikotarpiui, per kurį rinkos dalyviai turėtų pakankamai laiko prisitaikyti. Pagal minėtame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnisDalykas

Šiame reglamente nustatytos suderintos skaidrumo taisyklės, kurias turi taikyti finansų rinkos dalyviai, draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo DPPIP, ir investicinės įmonės, kurios teikia konsultacijas dėl investicijų, ir bendrovės, į kurias investuojama, kad į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesą arba konsultavimo procesą būtų integruota rizika tvarumui ir veiksmingumas ir kad būtų užtikrintas finansinių produktų arba paslaugų skaidrumas, neatsižvelgiant į tai, ar jie turi numatytą tvarumo poveikį, ar ne.

2 straipsnisTerminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

a)  finansų rinkos dalyvis – kuris nors iš šių subjektų:

i)  draudimo įmonė▐, AIFV, portfelio valdymo paslaugas teikianti investicinė įmonė, PPĮ arba pensijos produkto teikėjas;

ii)  reikalavimus atitinkančio rizikos kapitalo fondo valdytojas, užregistruotas remiantis Reglamento (ES) Nr. 345/2013 14 straipsnio nuostatomis;

iii)  reikalavimus atitinkančio socialinio verslumo fondo valdytojas, užregistruotas remiantis Reglamento (ES) Nr. 346/2013 15 straipsnio nuostatomis;

iv)  KIPVPS valdymo įmonė;

iva)  kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies (1) punkte, teikianti investavimo arba kredito rizikos valdymo paslaugas, išskyrus mažas ir nesudėtingas įmones, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 [LB įterpia nuorodą į atitinkamą straipsnį] straipsnyje;

b)  draudimo įmonė – draudimo įmonė, kuriai išduotas leidimas remiantis Direktyvos 2009/138/EB 18 straipsniu;

ba)  įmonė, į kurią investuojama – biržinė arba nebiržinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/34 1 straipsnyje;

bb)  tvarumo rezultatai – tai, kaip finansinis produktas ar paslauga atitinka ASV riziką ir veiksnius, atspindinčius suderintų tvarumo rodiklių poveikį;

c)  DPPIP – kuris nors iš šių produktų:

i)  draudimo principu pagrįstas investicinis produktas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1286/2014(19) 4 straipsnio 2 dalyje;

ii)  draudimo produktas, teikiamas profesionaliajam investuotojui ir turintis termino arba išperkamąją vertę, kuri visiškai arba iš dalies tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso nuo rinkos svyravimų;

d)  AIFV – AIFV, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punkte;

e)  investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, išskyrus mažas ir tarpusavio sąsajų neturinčias investicines įmones, apibrėžtas Reglamento [LB: įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms] 12 straipsnyje;

f)  portfelio valdymas – portfelio valdymas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 8 punkte;

g)  PPĮ – profesinių pensijų įstaiga, kuriai išduotas leidimas arba kuri įregistruota remiantis Direktyvos (ES) 2016/2341 9 straipsniu;

h)  pensijos produktas – kuris nors iš šių produktų:

i)  pensijos produktas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 2 straipsnio 2 dalies e punkte;

ii)  asmeninės pensijos produktas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 1286/2014 2 straipsnio 2 dalies g punkte;

iia)  visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP), kaip apibrėžta [LB: įrašyti nuorodą į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP)] 2 straipsnio 2 dalyje;

i)  KIPVPS valdymo įmonė – valdymo įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkte arba jos 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta investicinė bendrovė;

j)  finansinis produktas arba paslauga – portfelio valdymas, AIF, DPPIP, pensijos produktas, pensijų sistema arba KIPVPS;

k)  AIF – AIF, kaip apibrėžta Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies a punkte;

l)  pensijų sistema – pensijų sistema, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/2341 6 straipsnio 2 punkte;

m)  KIPVPS – kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektas, kuriam išduotas leidimas pagal Direktyvos 2009/65/EB 5 straipsnį;

n)  konsultacijos dėl investicijų – konsultacijos dėl investicijų, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte;

na)  atitinkamos kompetentingos institucijos – kompetentingos arba paskirtos institucijos, atsakingos už šio straipsnio a punkte nurodytų finansų rinkos dalyvių priežiūrą;

o)  tvarios investicijos – produktai, susiję su strategijomis, kuriomis siekiama teigiamo poveikio aplinkai, socialinio poveikio ir su valdymu susijusio poveikio, apimantys kurią nors iš šių investicijų arba jų derinį:

i)  investicijas į ekonominę veiklą, kuria reikšmingai prisidedama prie aplinkosaugos tikslo įgyvendinimo, įskaitant tas, kurios grindžiamos pagrindiniais efektyvaus išteklių naudojimo rodikliais, kaip antai energijos, atsinaujinančiosios energijos, žaliavų naudojimu, pagaminamų atliekų kiekiu, išmetamaisiais teršalais, išmetamu CO2 kiekiu, vandens naudojimu, žemės naudojimu ir poveikiu biologinei įvairovei, kaip nurodyta Europos Komisijos žiedinės ekonomikos stebėsenos sistemoje. Šie tikslai neturi daryti didelės žalos nė vienam iš investicijų, daromų pagal ii ir iii papunkčius, tikslui;

ii)  investicijos į ekonominę veiklą, kuria reikšmingai prisidedama prie socialinio tikslo įgyvendinimo, visų pirma nelygybės klausimus padedanti spręsti investicija, socialinę sanglaudą, socialinę integraciją ir darbo santykius skatinanti investicija arba investicija į žmogiškąjį kapitalą arba palankių ekonominių ar socialinių sąlygų neturinčias bendruomenes, kuri neturi reikšmingo neigiamo poveikio pagal i ir iii papunkčius daromų investicijų tikslams;

iii)  investicijos, kuriomis skatinama arba remiama gera įmonių valdymo praktika bendrovėse▐, visų pirma bendrovėse, turinčiose patikimas ir skaidrias valdymo struktūras ir išsamaus patikrinimo procedūras, patikimus santykius su darbuotojais, skaidrią atitinkamų darbuotojų atlyginimų politiką ir mokestinių prievolių vykdymą, ir kurios neturi reikšmingo neigiamo poveikio pagal i ir ii papunkčius daromų investicijų tikslams;

oa)  tvari investavimo strategija – investavimo požiūris arba strategija, kuriuo remiami produktai arba paslaugos, kuriais siekiama prisidėti prie su ASV susijusių rezultatų;

p)  mažmeninis investuotojas – investuotojas, kuris nėra profesionalusis investuotojas;

pa)  išsamus patikrinimas – tai nuolatinis deramo atsargumo ir tyrimo procesas, per kurį investuotojas arba investicinių paslaugų teikėjas įvardija galimus neigiamus ASV veiksnius ir riziką tvarumui, siekia jų išvengti, juos sušvelninti, į juos atsižvelgti prieš darant investiciją ir kol investicinis produktas parduodamas arba sueina jo išpirkimo terminas;

pb)  ASV prioritetai – kliento arba potencialaus kliento teikiama pirmenybė aplinkos požiūriu tvarioms investicijoms, socialinėms investicijoms arba investicijoms į gerą valdymą;

q)  profesionalusis investuotojas – klientas, atitinkantis Direktyvos 2014/65/ES II priede nustatytus kriterijus;

r)  draudimo tarpininkas – draudimo tarpininkas, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/97 2 straipsnio 1 dalies 3 punkte;

s)  konsultacija dėl draudimo – konsultacija, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2016/97 2 straipsnio 1 dalies 15 punkte.

sa)  rizika tvarumui – reikšminga arba galinti tapti reikšminga finansinė arba nefinansinė rizika, susijusi su aplinkos, socialiniais ir valdymo veiksniais, jei reikšminga konkrečiai investicijų strategijai;

rizika tvarumui apima:

a)  trumpalaikę ir (arba) ilgalaikę riziką finansinio arba pensijos produkto grąžai, kylančią dėl ekonominės veiklos, kuri gali turėti neigiamą poveikį aplinkai arba socialinį poveikį, arba dėl ūkio subjektų, į kuriuos investuojama, veiklos, kuriai būdingas prastas valdymas;

b)  trumpalaikę ir (arba) ilgalaikę riziką, kad su finansiniu arba pensijos produktu susijusi ekonominė veikla gali turėti neigiamą poveikį aplinkai, darbo jėgai ir bendruomenėms, arba poveikį subjektų, į kuriuos investuojama, valdymui, įskaitant a punkte nurodytą finansinę riziką, bet ja neapsiribojant;

Finansų rinkų dalyviai turėtų atsižvelgti į šio reglamento Ia priede išvardytus aplinkosaugos, socialinius ir valdymo veiksnius bei rodiklius.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant patikslinti šio straipsnio pirmos pastraipos bb, o, bb ir sa punktuose nustatytas apibrėžtis, kad būtų atsižvelgta į rinkos pokyčius, informacijos atskleidimo taisyklių taikymo patirtį ir naujas arba pakeistas apibrėžtis Europos lygmeniu.

Rengdama antroje pastraipoje nurodytus deleguotuosius aktus Komisija atsižvelgia į IIa priede išvardytus principus.

3 straipsnisRizikos tvarumui politikos skaidrumas

1.  Finansų rinkos dalyviai parengia išsamaus patikrinimo politiką, pagal kurią vertina riziką tvarumui ir kasmet apie ją praneša kompetentingoms institucijoms, atsižvelgdami į proporcingumo principą. Į šią politiką įtraukiama bent jau reikšminga arba galinti tapti reikšminga rizika tvarumui ir rezultatams, pagrįsta tvarumo rodikliais valdymo, veiklos sąlygų, visų pirma investavimo strategijos ir turto paskirstymo, organizacinių įmonių reikalavimų, apimančių rizikos valdymo procedūras, naudojimosi akcininkų balsavimo teisėmis ir dalyvavimo įmonių veikloje srityse. Trumpa šios politikos santrauka skelbiama viešai, užtikrinant neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) konfidencialumą ir apsaugą, kaip apibrėžta Direktyvoje ES 2016/943.

2.  Draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo DPPIP, ir investicinės įmonės, kurios teikia konsultacijas dėl investicijų, raštu parengia išsamaus patikrinimo politiką, pagal kurią vertina riziką tvarumui ir kasmet apie ją praneša kompetentingoms institucijoms, atsižvelgdami į proporcingumo principą. Į ją įtraukiama bent jau reikšminga arba galinti tapti reikšminga rizika tvarumui ir rezultatams, pagrįsta tvarumo rodikliais valdymo, turto paskirstymo, konsultacijų dėl investicijų, rizikos valdymo, naudojimosi akcininkų balsavimo teisėmis ir dalyvavimo įmonių veikloje srityse. Trumpa šios politikos santrauka skelbiama viešai, užtikrinant neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) konfidencialumą ir apsaugą, kaip apibrėžta Direktyvoje ES 2016/943.

2a.  Kredito įstaigos ir draudimo bendrovės parengia politiką, kaip rizika tvarumui integruojama į investicijų ir paskolų teikimo įmonėms rizikos valdymo procesą. Trumpa šios politikos santrauka skelbiama viešai, užtikrinant neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) konfidencialumą ir apsaugą, kaip apibrėžta Direktyvoje ES 2016/943.

2b.  Finansų rinkų dalyviai ir draudimo tarpininkai užtikrina, kad rizikos tvarumui nustatymas ir valdymas būtų pakankamai integruoti į išsamaus patikrinimo ir sprendimų dėl investicijų priėmimo procesus, kad investuotojai būtų įpareigoti vengti ASV veiksnių arba sušvelninti jų poveikį ir į juos atsižvelgti bei raštu paskelbti savo svetainėse.

2c.  Komisija pagal 9a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais patikslinama:

a)  visa apimanti ir privaloma sistema, kurioje nustatomi būtiniausi reikalavimai, taikomi rašytinei politikai ir išsamaus patikrinimo procedūroms, kurias finansų rinkos dalyviai ir draudimo tarpininkai turi įgyvendinti, siekdami užtikrinti, kad finansų rinkos dalyvio sukurta rizika tvarumui būtų integruota į investavimo sprendimų priėmimo procesą, įskaitant visų ASV rodiklių integravimą;

b)  informacijos atskleidimo reikalavimų gairės, kaip nurodyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse;

c)  gairės, kaip turi būti taikomas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas proporcingumo principas, ypač atsižvelgiant į proporcingumą subjekto dydžio ir sisteminės svarbos požiūriu.

2d.  Rengdama 2c dalyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisija atsižvelgia į IIa priede išvardytus principus.

4 straipsnisRizikos tvarumui

ir tvarumo rezultatų integravimo skaidrumas

1.  Finansų rinkos dalyviai prieš sutarties sudarymą atskleidžiamą informaciją papildo toliau nurodyta informacija, užtikrindami neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos (komercinių paslapčių) konfidencialumą ir apsaugą, kaip apibrėžta Direktyvoje ES 2016/943:

a)  informacija apie išsamaus patikrinimo procedūras ir sąlygas, taikomas integruojant reikšmingą arba galinčią tapti reikšminga riziką tvarumui į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesus tam konkrečiam produktui, ir nurodo, kaip jos taikomos; informacija apie tvarumo rezultatų įvertinimo procedūras;

b)  atitinkamo poveikio, kurį, tikėtina, pateiktiems finansiniams produktams arba paslaugoms darys rizika tvarumui, mastą, ir kur portfelyje ši rizika tvarumui buvo nustatyta;

c)  tai, kaip finansų rinkos dalyvių atlyginimo politika dera su Direktyva (ES) 2018/828, rizikos tvarumui integravimu, ir kaip ja atsižvelgiama į ASV vidaus ir veiklos rezultatų kriterijus, siekiant ilgalaikių gyvybingų ekonomikos augimo tikslų; kaip ji atitinka, konkrečiais atvejais, finansiniu produktu arba paslauga siekiamą tvarių investicijų tikslą;

ca)  informaciją apie tai, kaip akcininkai balsavo dėl tvarumo rezultatų ir rizikos tvarumui mažinimo, balsavimo instrukcijas ir balsavimo prieš valdybą priežastis, susilaikymo nuo balsavimo ir ginčytinus balsavimo atvejus.

ca punkte nurodytas informacijos atskleidimo reikalavimas turi atitikti Direktyvą (ES) 2017/828.

2.  Draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo DPPIP, ir investicinės įmonės, kurios teikia konsultacijas dėl investicijų, prieš sutarties sudarymą atskleidžiamą informaciją papildo informacija apie:

a)  išsamaus patikrinimo procedūras ir sąlygas, taikomas integruojant reikšmingą arba galinčią tapti reikšminga riziką tvarumui į konsultacijas dėl investicijų arba konsultacijas dėl draudimo, ir tvarumo rezultatų įvertinimo procedūras;

b)  atitinkamo poveikio, kurį, tikėtina, pateiktiems finansiniams produktams arba paslaugoms darys rizika tvarumui, mastą, ir kur portfelyje ši rizika tvarumui buvo nustatyta;

c)  tai, kaip investicinių įmonių, kurios teikia konsultacijas dėl investicijų, ir draudimo tarpininkų, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo DPPIP, atlyginimo politika dera su Direktyva (ES) 2017/828 ir ją atspindi, kaip ji dera su rizikos tvarumui integravimu ir kaip ja atsižvelgiama į ASV vidaus ir veiklos rezultatų kriterijus, siekiant ilgalaikių gyvybingų ekonomikos augimo tikslų, ir atitinka finansiniu produktu arba paslauga, dėl kurių konsultuojama, siekiamą tvarių investicijų tikslą.

ca)  informaciją apie tai, kaip akcininkai balsavo dėl tvarumo rezultatų ir rizikos tvarumui mažinimo, balsavimo instrukcijas ir balsavimo prieš valdybą priežastis, susilaikymo nuo balsavimo ir ginčytinus balsavimo atvejus.

2 ca punkte nurodytas informacijos atskleidimo reikalavimas turi atitikti Direktyvą (ES) 2017/828.

3.  Nuorodos į 1 ir 2 dalyse nurodytus informacijos atskleidimo reikalavimus pateikiamos taip:

a)  AIFV – teikdami investuotojams atskleidžiamą informaciją pagal Direktyvos 2011/61/ES 23 straipsnio 1 dalį;

b)  draudimo įmonės – teikdamos informaciją, nurodytą Direktyvos 2009/138/EB 185 straipsnio 2 dalyje;

c)  PPĮ – teikdamos informaciją, nurodytą Direktyvos (ES) 2016/2341 41 straipsnyje;

d)  reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai – teikdami informaciją, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 345/2013 13 straipsnio 1 dalyje;

e)  reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai – teikdami informaciją, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 346/2013 14 straipsnio 1 dalyje;

f)  pensijos produktų teikėjai ją pateikia raštu likus pakankamai laiko iki to momento, kai mažmeninis investuotojas susaistomas su pensijos produktu susijusia sutartimi;

g)  KIPVPS valdymo įmonės ją įtraukia į prospektą, nurodytą Direktyvos 2009/65/EB 69 straipsnyje;

h)  investicinės įmonės, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas arba konsultacijas dėl investicijų – teikdamos informaciją, nurodytą Direktyvos 2014/65/ES 24 straipsnio 4 dalyje; ta informacija gali būti pateikiama standartiniu formatu, kaip nurodyta Direktyvos 2014/65/ES 24 straipsnio 5 dalyje;

i)  draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo DPPIP – teikdami informaciją, nurodytą Direktyvos (ES) 2016/97 29 straipsnio 1 dalyje.

3a.  Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete (toliau – Jungtinis komitetas) parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame papildomai nurodoma, kaip 3 dalyje nurodytos nuostatos turi būti derinamos su 1 ir 2 dalies reikalavimais, susijusiais su išsamia informacija, kuri turi būti atskleidžiama remiantis šiuo straipsniu.

EBI, EIOPA ir ESMA minėtą techninių reguliavimo standartų projektą pateikia Komisijai iki [12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus remiantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais.

5 straipsnisPrieš sutarties sudarymą atskleidžiamos su

rizika tvarumui ir investicijų rezultatais susijusios informacijos skaidrumas

1.  Kai finansinis produktas arba paslauga pateikiami rinkai ir kai tam nustatomas referencinis lyginamasis indeksas, kartu su informacija, kuri turi būti atskleidžiama remiantis 4 straipsnio 1 dalimi, pateikiama ir toliau nurodyta informacija:

a)  tvarių investicijų tikslo aprašymas ir informacija apie tai, kaip nustatytas indeksas yra suderintas su minėtu tikslu;

aa)  paaiškinimas, kaip indekso metodikoje atsižvelgiama į 2 straipsnio 1 dalies sa punkte išvardytus rodiklius;

b)  priežastys, dėl kurių su minėtu tikslu suderinto nustatyto indekso koeficientas ir sudedamosios dalys skiriasi nuo bendrojo rinkos indekso.

Turėtų būti atskirti produktai, kurie atitinka indeksą, ir indeksas, kuris naudojamas produkto veiksmingumui įvertinti arba palyginti.

2.  Kai finansinio produkto arba paslaugos referencinis lyginamasis indeksas nebuvo nustatytas, 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija apima jo poveikio tvarumui aprašymą taikant 2 straipsnyje išvardytus rizikos tvarumui rodiklius.

3.  Kai finansinį produktą arba paslaugą aiškiai siekiama suderinti su Paryžiaus susitarimu dėl klimato kaitos arba juo siekiama sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, standartizuota informacija, kuri turi būti atskleista remiantis 4 straipsnio 1 dalimi, apima moksliškai pagrįstą suderinimo su Paryžiaus susitarimu lygį arba tikslinį poveikį išmetamo anglies dioksido kiekio sumažinimui.

Nukrypstant nuo 2 dalies, kai [ES anglies pėdsako mažinimo lyginamasis indeksas] arba [teigiamo poveikio mažinant anglies pėdsaką lyginamasis indeksas] remiantis Reglamentu (ES) 2016/1011 nėra nustatytas, 4 straipsnyje nurodyta informacija turi apimti išsamų paaiškinimą, kokiu būdu užtikrinami išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo ir (arba) Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo tikslai.

4.  Finansų rinkos dalyvių informacija, kuri turi būti atskleista remiantis 4 straipsnio 1 dalimi, turėtų apimti informaciją apie tai, kur pateikiama šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems indeksams ir 3 dalies antroje pastraipoje nurodytiems lyginamiesiems indeksams apskaičiuoti naudojama metodika.

5.  Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) Europos priežiūros institucijų jungtiniame komitete (toliau – Jungtinis komitetas) parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame papildomai nurodoma išsami informacijos, kuri turi būti atskleidžiama remiantis šiuo straipsniu, pateikimo tvarka ir turinys.

6.  EBI, EIOPA ir ESMA minėtą techninių reguliavimo standartų projektą pateikia Komisijai iki [LB: įrašyti datą, kuri yra 18 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus remiantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais.

6 straipsnis

Rizikos tvarumui ir investicijų rezultatų skaidrumo užtikrinimas svetainėse

1.  Finansų rinkos dalyviai savo svetainėse skelbia ir tvarko toliau nurodytą informaciją apie kiekvieną 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą finansinį produktą arba paslaugą:

a)  tvarių investicijų tikslo aprašymą;

b)  informaciją apie finansiniam produktui arba paslaugai parinktų investicijų ▌tvarumo rezultatų vertinimo, matavimo ir stebėjimo metodus, įskaitant jo duomenų šaltinius, pagrindinio turto vertinimo kriterijus ir atitinkamus tvarumo rodiklius, kurie naudojami bendram finansinio produkto arba paslaugos tvarumo poveikiui išmatuoti;

c)  5 straipsnyje nurodytą informaciją;

d)  7 straipsnyje nurodytą informaciją.

Informacija, kuri turi būti atskleidžiama remiantis pirmąja pastraipa, turi būti aiški, glausta ir suprantama mažmeniniams investuotojams ir plačiajai visuomenei. Ji aiškiai paskelbiama gerai matomoje svetainės vietoje taip, kad būtų lengvai prieinama ir suprantama, joje turi būti vartojama aiški ir paprasta kalba. Svetainėje taip pat pateikiama išsamesnės informacijos profesionaliems investuotojams ir kitiems ekspertams.

2.  EBA, EIOPA ir ESMA Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame papildomai nurodoma ▌1 dalyje nurodytos informacijos pateikimo tvarka ir turinys, paaiškinama, kaip 2 dalyje nurodytos nuostatos turi būti derinamos su 1 dalies reikalavimais, susijusiais su išsamia informacija, kuri turi būti atskleidžiama remiantis šia dalimi.

EBI, EIOPA ir ESMA atsižvelgia į naujas arba pakeistas apibrėžtis Europos lygmeniu.

EBI, EIOPA ir ESMA minėtą techninių reguliavimo standartų projektą pateikia Komisijai iki [LB: įrašyti datą, kuri yra 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos].

Komisija ▌pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnius priima pirmoje pastraipoje nurodytus deleguotuosius aktus dėl techninių reguliavimo standartų.

7 straipsnis

Rizikos tvarumui ir investicijų rezultatų skaidrumo užtikrinimas periodinėse ataskaitose

1.  Kai finansų rinkos dalyviai teikia 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą finansinį produktą arba paslaugą, į periodines audituotas integruotas ataskaitas, kurios rengiamos bent kasmet ir kuriose teikiama ir finansinė, ir nefinansinė informacija, jie turi įtraukti toliau nurodytus aprašymus:

a)  bendro finansinio produkto arba paslaugos poveikio tvarumui ir rezultatams aprašymą naudodami suderintus ir palyginamus rizikos tvarumui rodiklius;

b)  tais atvejais, kai indeksas buvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas – bendro finansinio produkto arba paslaugos poveikio, kai nustatytas indeksas ir kai nustatytas bendras rinkos indeksas palyginimo pagal koeficientus, sudedamąsias dalis ir tvarumo rodiklius aprašymą;

ba)  biržinės bendrovės – aprašymą, kaip tvarumo rezultatai ir rizika tvarumui buvo įtraukti į valdymo procesus ir investavimo strategiją metinėse finansinėse atskaitose ir konsoliduotose finansinėse atskaitose, kaip nurodyta Direktyvoje 2013/34/ES.

2.  1 dalyje nurodyta informacija atskleidžiama taip:

a)  AIFV informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Direktyvos 2011/61/ES 22 straipsnyje;

b)  draudimo įmonės teikia informaciją raštu kiekvienais metais, kaip nurodyta Direktyvos 2009/138/EB 185 straipsnio 6 dalyje;

c)  PPĮ pateikia informaciją pensijų išmokų ataskaitoje, nurodytoje Direktyvos (ES) 2016/2341 38 straipsnyje, ir teikdamos informaciją, nurodytą Direktyvos (ES) 2016/2341 43 straipsnyje;

d)  reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojai informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 345/2013 12 straipsnyje;

e)  reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojai informaciją įtraukia į metinę ataskaitą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 346/2013 13 straipsnyje;

f)  pensijos produktų teikėjai informaciją pateikia raštu bent jau metinėse ataskaitose arba ataskaitose, rengiamose pagal nacionalinę teisę;

g)  KIPVPS valdymo įmonės arba KIPVPS investicinės įmonės informaciją įtraukia į pusmečio ir metines ataskaitas, nurodytas Direktyvos 2009/65/EB 69 straipsnyje;

h)  investicinės įmonės, kurios teikia portfelio valdymo paslaugas, informaciją įtraukia į periodines ataskaitas, nurodytas Direktyvos 2014/65/ES 25 straipsnio 6 dalyje;

ha)  biržinės ir nebiržinės bendrovės įtraukia informaciją į periodines ataskaitas, kaip nurodyta Direktyvos 2013/34 19a ir 29a straipsniuose.

3.  Įgyvendindami 1 dalies nuostatas finansų rinkos dalyviai ▌, jei tinkama, panaudoja vadovybės pranešimų, rengiamų remiantis Direktyvos 2013/34/ES 19 straipsniu, informaciją arba nefinansinių ataskaitų, rengiamų remiantis minėtos direktyvos 19a straipsniu, informaciją, sykiu užtikrindami, kad informacija galutiniams investuotojams būtų teikiama aiškiai ir kad ji būtų lengvai suprantama ir prieinama.

4.  EBA, EIOPA ir ESMA Jungtiniame komitete parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriame papildomai nurodomas ▌1 dalyje nurodytos informacijos turinys ir pateikimo tvarka, paaiškinant, kaip 2 dalyje nurodytos nuostatos turi būti derinamos su 1 dalies reikalavimais, susijusiais su išsamia informacija, kuri turi būti atskleidžiama remiantis šia dalimi.

EBI, EIOPA ir ESMA atsižvelgia į naujas arba pakeistas apibrėžtis Europos lygmeniu.

EBI, EIOPA ir ESMA minėtą techninių reguliavimo standartų projektą pateikia Komisijai iki [LB: įrašyti datą, kuri yra 12 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus remiantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsniais.

8 straipsnisAtskleistos informacijos peržiūrėjimas

1.  Finansų rinkos dalyviai užtikrina, kad visa pagal 3 arba 6 straipsniais paskelbta informacija būtų atnaujinama. Finansų rinkos dalyviui iš dalies pakeitus minėtą informaciją, toje pačioje svetainėje paskelbiamas aiškus tokio pakeitimo paaiškinimas.

2.  1 dalis mutatis mutandis taikoma visai informacijai, kurią pagal 3 straipsnį skelbia draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo DPPIP, ir investicinės įmonės, kurios teikia konsultacijas dėl investicijų.

9 straipsnisRinkai skirti pranešimai

1.  Nepažeisdami griežtesnių sektorinių teisės aktų, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB, Direktyvos 2014/65/ES, Direktyvos (ES) 2016/97 ir Reglamento (ES) Nr. 1286/2014, finansų rinkos dalyviai, draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo DPPIP, ir investicinės įmonės, kurios teikia konsultacijas dėl investicijų, užtikrina, kad jų rinkai skirtuose pranešimuose pateikta informacija neprieštarautų informacijai, atsklaistai pagal šį reglamentą.

2.  EBI, EIOPA ir ESMA Jungtiniame komitete gali parengti techninių įgyvendinimo standartų projektą siekiant nustatyti informacijos apie tvarias investicijas pateikimo standartą.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti techninius įgyvendinimo standartus remiantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, Reglamento (ES) Nr. 1094/2010 ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsniu.

9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Komisija priima deleguotuosius aktus laikydamasi šiame straipsnyje išdėstytų sąlygų.

2.  3 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 2 straipsnio (..) dalį ir 3 straipsnio 2b dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

10a straipsnisDirektyvos (ES) 2013/34 pakeitimai

Direktyva (ES) 2013/34 iš dalies keičiama taip:

1)  19a straipsnio 1 dalis ir 29a straipsnio 1 dalis papildomos šiais punktais:

„f)  su konkrečia verslo įmone susijusi rizika tvarumui, kaip nurodyta [LB: įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341 ir Direktyva 2013/34/ES] 2a straipsnyje, suteikianti finansų rinkos dalyviams, kaip apibrėžta to reglamento 2 straipsnio sa dalyje, galimybę laikytis savo tvarumo rizikos atskleidimo ir poveikio švelninimo įsipareigojimų, kaip apibrėžta to reglamento 5 ir 4 straipsniuose;

g)  veiklos rezultatai, įvertinti pagal tvarumo rodiklius, susijusius su konkrečia veikla ir pramonės šaka, remiantis suderintų tvarumo rodiklių, kuriuos turi parengti ir atnaujinti Europos Komisija, sąrašu, laikantis [LB: įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti];“.

10 straipsnisDirektyvos (ES) 2016/2341 pakeitimai

Direktyva (ES) 2016/2341 iš dalies keičiama taip:

1)  19 straipsnis papildomas 9 dalimi:

„9. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 60a straipsnį priimtais deleguotaisiais aktais nustatyti priemones, kuriomis užtikrinama, kad:

a)  svarstant su aplinkos, socialiniais ir valdymo veiksniais susijusią riziką būtų atsižvelgta į rizikos ribojimo principą;

b)  aplinkos, socialiniai ir valdymo veiksniai būtų įtraukti į vidaus sprendimų dėl investicijų priėmimo ir rizikos valdymo procesus.

Šiuose deleguotuosiuose aktuose atsižvelgiama į PPĮ veiklos ir su ja susijusios rizikos mastą, pobūdį, apimtį ir sudėtingumą; jais užtikrinama atitiktis Direktyvos 2009/65/EB 14 straipsnio, Direktyvos 2009/138/EB 132 straipsnio ir Direktyvos 2011/61/ES 12 straipsnio nuostatoms.“;

2)  įterpiamas 60a straipsnis:

„60a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1) Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 19 straipsnio 9 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 19 straipsnio 9 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5. Pagal 19 straipsnio 9 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“.

11 straipsnisVertinimas

Iki [LB: įrašyti datą, kuri yra po 36 mėnesių nuo įsigaliojimo dienos] Komisija atlieka šio reglamento taikymo vertinimą, visų pirma kiek tai susiję su socialiniais ir valdymo veiksniais ir rodikliais, jų integravimu į sprendimus dėl investicijų ir ikisutartinės informacijos atskleidimo. Į šį vertinimą įtraukiamas vertinimas, kokį poveikį galimybė naudotis emitento duomenimis ir jų kokybė turi finansų rinkos dalyvių gebėjimui į informacijos apie produktus atskleidimo ir investicinių sprendimų procedūras įtraukti su tvarumu susijusią riziką.

Komisija išnagrinėja galimybę persvarstyti Direktyvą 2013/34/ES, kad būtų pagerintas įmonių ataskaitų dėl rizikos tvarumui teikimas.

12 straipsnisĮsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis pradedamas taikyti nuo [LB: įrašyti datą, kuri yra 12 mėnesių po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje]. Prieš bet kokį būsimą šio reglamento persvarstymą arba atnaujinimą turi būti atliekamas poveikio vertinimas ir nustatomos jo įgyvendinimo galimybės.

Tačiau, 5 straipsnio 5 dalis, 6 straipsnio 2 dalis, 7 straipsnio 4 dalis, 9 straipsnio 2 dalis ir 10 straipsnis taikomi nuo [LB: įrašyti įsigaliojimo datą], o 7 straipsnio 1–3 dalys taikomos nuo [LB: įrašyti metų, einančių po antroje pastraipoje nurodytos datos, sausio 1 d.].

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  PirmininkasIa PRIEDAS

Atsižvelgiant į pagal Jungtinių Tautų remiamus atsakingo investavimo principus ir atskaitomybės sistemą (2017 m. lapkričio mėn.) nustatytas pagrindines 2018 m. apibrėžtis ir Europos Komisijos žiedinės ekonomikos stebėsenos sistemą, tvarumui kylanti rizika gali apimti šiuos aplinkos, socialinius ir valdymo veiksnius bei rodiklius:

i)  su gamtinės aplinkos ir gamtos sistemų kokybe ir veikimu susijusius klausimus. Jie apima – biologinės įvairovės nykimą; išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, klimato kaitą, atsinaujinančiąją energiją, energijos vartojimo efektyvumą, oro, vandens arba išteklių išeikvojimą arba taršą, atliekų tvarkymą, stratosferos ozono sluoksnio plonėjimą, žemės naudojimo keitimą;

ii)  su žmonių ir bendruomenių teisėmis, gerove ir interesais susijusius klausimus. Jie apima – žmogaus teises, darbo standartus tiekimo grandinėje, vaikų, vergų ir priverstinį darbą, sveikatą ir saugą darbo vietoje, asociacijų laisvę ir saviraiškos laisvę, laisvą ir nepriklausomą visuomenę, galimybę žmogaus teisių aktyvistams vykdyti savo veiklą, žmogiškojo kapitalo valdymą ir darbuotojų santykius; įvairovę; ryšius su vietos bendruomenėmis, įskaitant laisvą, išankstinį ir informacija pagrįstą sutikimą, veiklą konfliktų zonose, sveikatą ir galimybę gauti vaistų, ŽIV / AIDS, vartotojų apsaugą; prieštaringus ginklus; ir

iii)  su įmonių ir kitų bendrovių, į kurias investuojama, valdymu susijusius klausimus. Biržinių nuosavybės vertybinių popierių atveju šie klausimai yra: valdybos struktūra, dydis, įvairovė, įgūdžiai ir nepriklausomumas, vadovų darbo užmokestis, akcininkų teisės, suinteresuotųjų subjektų sąveika, informacijos atskleidimas, verslo etika, kyšininkavimas ir korupcija, mokestinių prievolių vykdymas, privatumas ir duomenų apsauga, vidaus kontrolė ir rizikos valdymas, taip pat bendrieji klausimai, susiję su bendrovės vadovybės, jos valdybos, akcininkų ir kitų suinteresuotųjų subjektų santykiais. Į šią kategoriją taip pat gali būti įtraukti verslo strategijos klausimai, apimantys ir verslo strategijos poveikį aplinkos bei socialiniams klausimams, ir tai, kaip strategija turi būti įgyvendinama. Nebiržinių turto klasių atveju valdymo klausimai taip pat apima fondų valdymą, pavyzdžiui, patariamųjų komitetų įgaliojimus, vertinimo klausimus, mokesčių struktūras ir t. t.

IIa PRIEDAS

Tarptautiniai principai

1.

JT

Atsakingo investavimo principai – Atsakomybės sistema – https://www.unpri.org/

2.

EBPO

EBPO dokumentas „Atsakingas institucinių investuotojų profesinis elgesys: išsamaus patikrinimo pagal EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms pagrindiniai aspektai“ (2017 m.) https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

(1)

OL ...

(2)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  OL C , , p. .

(4)

  OL C , , p. .

(5)

  2016 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1841 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 282, 2016 10 19, p. 1).

(6)

  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(7)

  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(8)

  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(9)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(10)

  2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (OL L 26, 2016 2 2, p. 19).

(11)

  2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).

(12)

  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).

(13)

  2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).

(14)

  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

(15)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

(16)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

(17)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(18)

  2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).

(19)

  2014 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (MIPP ir DIP) pagrindinės informacijos dokumentų (OL L 352, 2014 12 9, p. 1).


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (11.10.2018)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341

dėl informacijos, susijusios su investicijų poveikiu ir rizika tvarumui, atskleidimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2016/2341

(Tekstas svarbus EEE)

(Tekstas svarbus EEE)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB32, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB33, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES34, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES35, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/9736, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/234137, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/201338 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/201339 bendras tikslas yra palengvinti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), alternatyvaus investavimo fondo valdytojų (AIFV), draudimo įmonių, investicinių įmonių, draudimo tarpininkų, profesinių pensijų įstaigų (PPĮ), reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų (EuVECA valdytojų) ir reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų (EuSEF valdytojų) veiklos pradėjimą ir vykdymą. Šių direktyvų ir reglamentų nuostatomis užtikrinama vienodesnė galutinių investuotojų apsauga, jiems sudaroma galimybė lengviau pasinaudoti įvairiais finansiniais produktais ir paslaugomis; be to, juose nustatytos taisyklės, leidžiančios investuotojams priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl investicijų. Nors minėti tikslai beveik įgyvendinti, informacijos apie tai, kaip KIPVPS valdymo įmonės, AIFV, draudimo įmonės, portfelio valdymo paslaugas teikiančios investicinės įmonės, PPĮ, pensijų teikėjai, EuVECA valdytojai ir EuSEF valdytojai (finansų rinkos dalyviai) integruoja riziką tvarumui ir tvarių investicijų tikslus į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesą, atskleidimo galutiniams investuotojams procesas ir informacijos apie tai, kaip draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (DPPIP), ir konsultacijas dėl investicijų teikiančios investicinės įmonės (finansų klausimais konsultuojantys subjektai) integruoja riziką tvarumui į konsultavimo procesą, atskleidimo galutiniams investuotojams procesas yra nepakankamai išplėtoti, nes minėtiems informacijos atskleidimo procesams dar nėra taikomi suderinti reikalavimai;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB32, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB33, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES34, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES35, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/9736, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/234137, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 345/201338 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 346/201339 bendras tikslas yra palengvinti kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS), alternatyvaus investavimo fondo valdytojų (AIFV), draudimo įmonių, investicinių įmonių, draudimo tarpininkų, profesinių pensijų įstaigų (PPĮ), reikalavimus atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojų (EuVECA valdytojų) ir reikalavimus atitinkančių socialinio verslumo fondų valdytojų (EuSEF valdytojų) veiklos pradėjimą ir vykdymą. Šių direktyvų ir reglamentų nuostatomis užtikrinama vienodesnė galutinių investuotojų apsauga, jiems sudaroma galimybė lengviau pasinaudoti įvairiais finansiniais produktais ir paslaugomis; be to, juose nustatytos taisyklės, leidžiančios investuotojams priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl investicijų. Nors minėti tikslai beveik įgyvendinti, informacijos apie poveikį tvarumui ir tai, kaip KIPVPS valdymo įmonės, AIFV, draudimo įmonės, portfelio valdymo paslaugas teikiančios investicinės įmonės, PPĮ, pensijų teikėjai, EuVECA valdytojai ir EuSEF valdytojai (finansų rinkos dalyviai) integruoja riziką tvarumui ir tvarių investicijų tikslus į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesą, atskleidimo procesas ir informacijos apie tai, kaip draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo principu pagrįstų investicinių produktų (DPPIP), ir konsultacijas dėl investicijų teikiančios investicinės įmonės (finansų klausimais konsultuojantys subjektai) integruoja riziką tvarumui į konsultavimo procesą, atskleidimo galutiniams investuotojams procesas yra nepakankamai išplėtoti, nes minėtiems informacijos atskleidimo procesams dar nėra taikomi suderinti rodikliai ir reikalavimai. Kad finansų rinkos dalyviai galėtų vykdyti savo išsamaus patikrinimo įsipareigojimus, susijusius su poveikiu tvarumui ir rizika, jiems patiems reikalingas patikimas, palyginamas ir suderintas bendrovių, į kurias investuojama, informacijos atskleidimas. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES39a nustatytos prievolės, susijusios su bendrovių apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimais. Todėl siekiant reaguoti į išaugusį poreikį įtraukti tvarumo aspektus į bendrovių strategiją ir rizikos valdymą, reikėtų atnaujinti šią direktyvą ir įtraukti į ją integruotas, audituotas rizikos ir poveikio tvarumui ataskaitas;

__________________

__________________

32 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

32 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

33 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

33 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

34 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

34 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

35 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

35 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

36 2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (OL L 26, 2016 2 2, p. 19).

36 2016 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 dėl draudimo produktų platinimo (OL L 26, 2016 2 2, p. 19).

37 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).

37 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).

38 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).

38 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 1).

39 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).

39 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų (OL L 115, 2013 4 25, p. 18).

 

39a 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  nesant suderintų Europos Sąjungos taisyklių dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo galutiniams investuotojams, tikėtina, kad nacionaliniu lygmeniu ir toliau bus priimamos skirtingos priemonės, o skirtinguose finansinių paslaugų sektoriuose greičiausiai bus toliau laikomasi skirtingų principų. Dėl tokių skirtingų priemonių ir principų toliau būtų labai iškraipoma konkurencija, nes būtų taikomi labai skirtingi informacijos atskleidimo standartai. Be to, šiuo metu dėl lygiagrečiai plėtojamos į komercinius tikslus orientuotais prioritetais pagrįstos rinkos praktikos, kuri duoda skirtingus rezultatus, rinka toliau skaidoma, o vidaus rinkos veikimas ateityje gali net dar labiau sutrikti. Dėl skirtingų informacijos atskleidimo standartų ir rinkos praktikos labai sunku palyginti skirtingus finansinius produktus ir paslaugas, sudaromos nevienodos sąlygos minėtiems produktams ir paslaugoms, įvairiems platinimo kanalams ir sukuriamos papildomos kliūtys vidaus rinkoje. Tokie skirtumai taip pat gali klaidinti galutinius investuotojus ir iškeipti jų sprendimus dėl investicijų. Tikėtina, kad valstybės narės, norėdamos užtikrinti atitiktį Paryžiaus klimato susitarimo nuostatoms, nustatys skirtingas nacionalines priemones, dėl kurių gali atsirasti kliūčių sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir gali būti pakenkta finansų rinkos dalyviams ir finansų klausimais konsultuojantiems subjektams. Be to, kadangi nėra suderintų skaidrumo užtikrinimo taisyklių, galutiniams investuotojams sunku veiksmingai palyginti skirtingų valstybių narių skirtingus finansinius produktus ir paslaugas pagal jų su aplinkos, socialiniais ir valdymo aspektais susijusią riziką ir siekiamus tvarių investicijų tikslus. Todėl būtina šalinti esamas kliūtis vidaus rinkos veikimui ir užkirsti kelią kliūtims, kurių gali kilti ateityje;

(3)  nesant suderintų Sąjungos taisyklių dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo (kai ją atskleidžia emitentai ir investuotojai) galutiniams investuotojams, tikėtina, kad nacionaliniu lygmeniu ir toliau bus priimamos skirtingos priemonės, o skirtinguose finansinių paslaugų sektoriuose greičiausiai bus toliau laikomasi skirtingų principų. Dėl tokių skirtingų priemonių ir principų toliau būtų labai iškraipoma konkurencija, nes būtų taikomi labai skirtingi informacijos atskleidimo standartai. Be to, šiuo metu dėl lygiagrečiai plėtojamos į komercinius tikslus orientuotais prioritetais pagrįstos rinkos praktikos, kuri duoda skirtingus rezultatus, rinka toliau skaidoma, o vidaus rinkos veikimas ateityje gali net dar labiau sutrikti. Dėl skirtingų informacijos atskleidimo standartų ir rinkos praktikos, taip pat dėl to, kad nėra suderinto rodiklių rinkinio, labai sunku palyginti skirtingus finansinius produktus ir paslaugas, sudaromos nevienodos sąlygos minėtiems produktams ir paslaugoms, įvairiems platinimo kanalams ir sukuriamos papildomos kliūtys vidaus rinkoje. Tokie skirtumai taip pat gali klaidinti galutinius investuotojus ir iškeipti jų sprendimus dėl investicijų. Tikėtina, kad valstybės narės, norėdamos užtikrinti atitiktį Paryžiaus klimato susitarimo nuostatoms, nustatys skirtingas nacionalines priemones, dėl kurių gali atsirasti kliūčių sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir gali būti pakenkta finansų rinkos dalyviams ir finansų klausimais konsultuojantiems subjektams. Be to, kadangi nėra suderintų skaidrumo užtikrinimo taisyklių ir rodiklių, investuotojams sunku veiksmingai palyginti pagrindines bendroves, į kurias investuojama, ir skirtingų valstybių narių skirtingus finansinius produktus ir paslaugas pagal jų su aplinkos, socialiniais ir valdymo poveikio aspektais susijusią riziką ir siekiamus tvarių investicijų tikslus. Todėl būtina šalinti esamas kliūtis vidaus rinkos veikimui ir užkirsti kelią kliūtims, kurių gali kilti ateityje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų nuosekliai taikomas, o finansų rinkos dalyviai aiškiai ir sistemingai taikytų šiame reglamente nustatytus įpareigojimus atskleisti informaciją, būtina nustatyti suderintą termino „tvarios investicijos“ apibrėžtį;

(4)  siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų nuosekliai taikomas, o finansų rinkos dalyviai aiškiai ir sistemingai taikytų šiame reglamente nustatytus įpareigojimus atskleisti informaciją, būtina, vadovaujantis suderintu rodiklių rinkiniu, nustatyti suderintą terminų „tvarios investicijos“ ir „rizika tvarumui“ apibrėžtį. Nors didžiausias dėmesys skiriamas reikšmingai rizikai, ta apibrėžtis turėtų būti progresyvaus pobūdžio, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į naujas rizikos rūšis;

Pagrindimas

Aiškios apibrėžtys ir suderinti rodikliai reikalingi tam, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas, būtinas nuoseklumo lygis tarp nacionalinių valdžios institucijų ir rinkos dalyvių ir kad būtų vengiama rinkos susiskaidymo.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  kadangi tvarios investicijos vertinamos remiantis tvarumo lyginamaisiais indeksais kaip standartiniais atskaitos taškais, prieš sutarties sudarymą galutiniams investuotojams turėtų būti atskleidžiama informacija apie nustatyto indekso tinkamumą, t. y. to indekso suderinimą su tvarių investicijų tikslu. Finansų rinkos dalyviai taip pat turėtų atskleisti priežastis, dėl kurių nustatyto indekso koeficientas ir sudedamosios dalys skiriasi nuo bendrojo rinkos indekso. Siekiant dar labiau skatinti skaidrumą, finansų rinkos dalyviai taip pat turėtų nurodyti, kokiu būdu būtų galima susipažinti su nustatyto indekso ir bendrojo rinkos indekso skaičiavimo metodika, tam, kad galutiniai investuotojai turėtų reikiamą informaciją apie tai, kaip buvo parinktas ir koreguotas indeksų bazinis turtas, kuris turtas nebuvo įtrauktas ir kokios yra tokio neįtraukimo priežastys, kaip buvo pamatuotas bazinio turto su tvarumu susijęs poveikis arba kokiais duomenų šaltiniais buvo remiamasi. Toks informacijos atskleidimas turėtų sudaryti galimybę veiksmingai palyginti duomenis ir padėti vystyti teisingą tvarumui palankių investicijų suvokimą. Jei indeksas nebuvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, finansų rinkos dalyviai turėtų paaiškinti, kokiu būdu siekiama tvarių investicijų tikslo;

(6)  kadangi tvarios investicijos vertinamos remiantis tvarumo lyginamaisiais indeksais kaip standartiniais atskaitos taškais, prieš sutarties sudarymą galutiniams investuotojams turėtų būti atskleidžiama informacija apie nustatyto indekso tinkamumą, t. y. to indekso suderinimą su tvarių investicijų tikslu. Finansų rinkos dalyviai taip pat turėtų atskleisti priežastis, dėl kurių nustatyto indekso koeficientas ir sudedamosios dalys skiriasi nuo bendrojo rinkos indekso. Siekiant dar labiau skatinti skaidrumą, finansų rinkos dalyviai taip pat turėtų nurodyti, kokiu būdu būtų galima susipažinti su nustatyto indekso ir bendrojo rinkos indekso skaičiavimo metodika, tam, kad galutiniai investuotojai turėtų reikiamą informaciją apie tai, kaip buvo parinktas ir koreguotas indeksų bazinis turtas, kuris turtas nebuvo įtrauktas ir kokios yra tokio neįtraukimo priežastys, kaip buvo pamatuotas bazinio turto su tvarumu susijęs poveikis arba kokiais duomenų šaltiniais buvo remiamasi. Toks informacijos atskleidimas, vadovaujantis suderintu rodiklių rinkiniu, turėtų sudaryti galimybę veiksmingai palyginti duomenis ir padėti vystyti teisingą tvarumui palankių investicijų suvokimą. Jei indeksas nebuvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, finansų rinkos dalyviai turėtų paaiškinti, kokiu būdu siekiama tvarių investicijų tikslo;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  kai finansinį produktą ar paslaugą sudaro obligacijos, sandoriai dėl kainų skirtumo, išvestinės finansinės priemonės arba kitos priemonės, grindžiamos pagrindinio turto verte, atskleidžiant informaciją turėtų būti aiškiai nurodytas ryšys tarp tvarumo tikslų įgyvendinimo ir turto vertės;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant didinti skaidrumą ir informuoti galutinius investuotojus, galimybė gauti informacijos apie tai, kaip finansų rinkos dalyviai integruoja riziką tvarumui į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesus, o finansų klausimais konsultuojantys subjektai integruoja riziką tvarumui į konsultavimo procesus, turėtų būti reguliuojama nustatant minėtiems subjektams reikalavimą skelbti tokią informaciją savo svetainėse;

(8)  siekiant didinti skaidrumą ir palyginamumą ir siekiant informuoti investuotojus, galimybė gauti informacijos apie tai, kaip finansų rinkos dalyviai atsižvelgia į poveikį tvarumui ir kaip jie integruoja riziką tvarumui į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesus, o finansų klausimais konsultuojantys subjektai šiuos klausimus integruoja į konsultavimo procesus, turėtų būti reguliuojama nustatant minėtiems subjektams reikalavimą skelbti tokią informaciją savo svetainėse;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  šiuo metu Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais informacijos atskleidimo reikalavimais nėra užtikrinama, kad būtų atskleista visa galutiniams investuotojams tinkamai informuoti būtina informacija apie jų investicijų daromą su tvarumu susijusį poveikį. Todėl tikslinga nustatyti konkretesnius informacijos atskleidimo reikalavimus, taikytinus su tvariomis investicijomis susijusiais atvejais. Pavyzdžiui, apie bendrą su tvarumu susijusį finansinių produktų poveikį turėtų būti nuolat pranešama nurodant pasirinktam tvarių investicijų tikslui tinkamus rodiklius. Jei atitinkamas indeksas buvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, tokia informacija apie nustatytą indeksą ir bendrąjį rinkos indeksą taip pat turėtų būti teikiama tam, kad būtų galima palyginti duomenis. Taip pat turėtų būti atskleista informacija apie nustatyto indekso ir bendrojo rinkos indekso sudedamąsias dalis ir koeficientus norint išsamiau informuoti apie tai, kaip siekiama tvarių investicijų tikslų. Kai EuSEF valdytojai sudaro galimybę susipažinti su informacija apie konkretaus fondo siekiamą teigiamą socialinį poveikį, pasiektus bendrus socialinius rezultatus ir atitinkamus remiantis Reglamentu (ES) Nr. 346/2013 naudojamus metodus, jie gali, jei reikia, panaudoti tą informaciją vykdydami šiame reglamente nustatytą informacijos atskleidimo reikalavimą;

(9)  šiuo metu Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais informacijos atskleidimo reikalavimais nėra užtikrinama, kad būtų atskleista visa galutiniams investuotojams tinkamai informuoti būtina informacija apie jų investicijų daromą su tvarumu susijusį poveikį. Todėl tikslinga nustatyti konkretesnius informacijos atskleidimo reikalavimus, taikytinus su tvariomis investicijomis susijusiais atvejais. Pavyzdžiui, apie bendrą su tvarumu susijusį finansinių produktų poveikį turėtų būti nuolat pranešama nurodant pasirinktam tvarių investicijų tikslui tinkamų suderintų rodiklių rinkinį. Jei atitinkamas indeksas buvo nustatytas kaip referencinis lyginamasis indeksas, tokia informacija apie nustatytą indeksą ir bendrąjį rinkos indeksą taip pat turėtų būti teikiama tam, kad būtų galima palyginti duomenis. Taip pat turėtų būti atskleista informacija apie nustatyto indekso ir bendrojo rinkos indekso sudedamąsias dalis ir koeficientus norint išsamiau informuoti apie tai, kaip siekiama tvarių investicijų tikslų. Kai EuSEF valdytojai sudaro galimybę susipažinti su informacija apie konkretaus fondo siekiamą teigiamą socialinį poveikį, pasiektus bendrus socialinius rezultatus ir atitinkamus remiantis Reglamentu (ES) Nr. 346/2013 naudojamus metodus, jie gali, jei reikia, panaudoti tą informaciją vykdydami šiame reglamente nustatytą informacijos atskleidimo reikalavimą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES40 nustatyti skaidrumo užtikrinimo įpareigojimai, susiję su socialiniais, aplinkos ir valdymo aspektais nefinansinėse ataskaitose. Tačiau minėtose direktyvose nustatyta forma ir pateikimo tvarka nėra tinkama, kad jomis finansų rinkos dalyviai ir finansų klausimais konsultuojantys subjektai galėtų tiesiogiai naudotis su galutiniais investuotojais susijusiais tikslais. Finansų rinkos dalyviams ir finansų klausimais konsultuojantiems subjektams turėtų būti sudaryta galimybė prireikus panaudoti remiantis Direktyva 2013/34/ES rengiamuose vadovybės pranešimuose ir nefinansinėse ataskaitose esančią informaciją įgyvendinant šiame reglamente nustatytus tikslus;

(10)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/34/ES40 nustatyti skaidrumo užtikrinimo įpareigojimai, susiję su socialiniais, aplinkos ir valdymo aspektais nefinansinėse ataskaitose. Tačiau minėtose direktyvose nustatyta forma ir pateikimo tvarka nėra tinkama, kad jomis finansų rinkos dalyviai ir finansų klausimais konsultuojantys subjektai galėtų tiesiogiai naudotis su galutiniais investuotojais susijusiais tikslais. Finansų rinkų dalyviai, finansų klausimais konsultuojantys subjektai ir biržinės bendrovės turėtų pagal Direktyvą 2013/34/ES rengiamuose metiniuose vadovybės pranešimuose ir nefinansinėse ataskaitose atskleisti informaciją apie poveikį aplinkai, socialinį ir įmonių valdymo poveikį ir riziką, įgyvendinant šiame reglamente nustatytus tikslus;

__________________

__________________

40 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

40 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (toliau kartu – EPI), įsteigtos atitinkamai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/201041, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/201042ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/201043, Jungtiniame komitete turėtų parengti techninius reguliavimo standartus, kuriuose būtų papildomai konkrečiai nurodyta išsami informacijos apie tvarių investicijų tikslus, kuri turėtų būti atskleidžiama finansų rinkos dalyvių prieš sudarant sutartį teikiamuose dokumentuose, periodinėse ataskaitose ir svetainėse remiantis Reglamento Nr. 1093/2010 10–14 straipsniais, Reglamentu Nr. 1094/2010 ir Reglamentu (ES) Nr. 1095/2010, pateikimo tvarka ir turinys. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti minėtus techninius reguliavimo standartus;

(13)  Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) (toliau kartu – EPI), įsteigtos atitinkamai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1093/201041, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1094/201042ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/201043, Jungtiniame komitete turėtų parengti techninius reguliavimo standartus, kuriuose būtų papildomai konkrečiai nurodyta išsami informacija apie informacijos apie investicijų poveikį ir riziką tvarumui pateikimą ir turinį, ši informacija turėtų būti atskleidžiama finansų rinkos dalyvių prieš sudarant sutartį teikiamuose dokumentuose, periodinėse ataskaitose ir metinėse integruotose ataskaitose bei svetainėse, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose, Reglamente Nr. 1094/2010 ir Reglamente (ES) Nr. 1095/2010. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti minėtus techninius reguliavimo standartus;

__________________

__________________

41 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

41 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

42 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

42 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).

43 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

43 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  šiame reglamente išdėstytos informacijos atskleidimo taisyklės papildo įdiegtą visa apimančią, privalomą išsamaus patikrinimo sistemą, taikomą visiems rinkos dalyviams – tiek investuotojams, tiek bendrovėms, į kurias investuojama, į kurią palaipsniui visapusiškai būtų įtraukta rūpestingumo pareiga, pagal kurią būtų atsižvelgiama į proporcingumo principus, laikantis EBPO rekomendacijų dėl išsamaus patikrinimo ir remiantis 2018 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl tvarių finansų, kurioje raginama parengti privalomą išsamaus patikrinimo sistemą;

Pagrindimas

Sugriežtinus finansų rinkos dalyviams taikomą išsamaus patikrinimo sistemą, investuotojai galės išvengti galimo neigiamo jų investicijų poveikio visuomenei ir aplinkai, išvengti finansinės ir reputacijai kylančios rizikos, patenkinti klientų ir naudos gavėjų lūkesčius ir atsižvelgti į riziką, viršijančią investuotojo įsipareigojimus finansine prasme.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. stiprinti galutinių investuotojų apsaugą ir patobulinti informacijos atskleidimo jiems praktiką, įskaitant tais atvejais, kai galutiniai investuotojai atlieka pirkimą užsienio šalyse, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl būtinybės nustatyti vienodus informacijos atskleidimo reikalavimus minėtų tikslų būtų geriau siekti Europos Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Europos Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal minėtame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(18)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. stiprinti investuotojų informavimą ir patobulinti informacijos atskleidimo jiems praktiką, taip pat siekiant padėti finansų rinkų dalyviams, investicijų konsultantams ir biržinėms bendrovėms į investavimo strategijas ir bendrovių valdybos sprendimus integruoti su aplinkos, socialiniais ir valdymo aspektais susijusią riziką, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl būtinybės nustatyti vienodus informacijos atskleidimo reikalavimus minėtų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Europos Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  kad finansų rinkos dalyviai galėtų vykdyti išsamaus patikrinimo įsipareigojimus, susijusius su poveikiu ir rizika tvarumui, jiems reikalingas patikimas, palyginamas ir suderintas bendrovių, į kurias investuojama, informacijos atskleidimas. Todėl šiame reglamente nustatyti informacijos atskleidimo reikalavimai praėjus 18 mėnesių pereinamajam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti taikomi biržinėms bendrovėms. Taigi, Komisija turėtų atitinkamai išnagrinėti, ar būtų tikslinga siūlyti atitinkamus Direktyvos 2013/34/ES pakeitimus;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nustatytos suderintos skaidrumo taisyklės, kurias turi taikyti finansų rinkos dalyviai, draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo DPPIP, ir investicinės įmonės, kurios teikia konsultacijas dėl investicijų, kad į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesą arba konsultavimo procesą būtų integruota rizika tvarumui ir būtų užtikrintas finansinių produktų, kuriais siekiama tvarių investicijų, įskaitant išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimą, skaidrumas.

Šiame reglamente nustatytos suderintos skaidrumo taisyklės, kurias turi taikyti finansų rinkos dalyviai, draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo DPPIP, ir investicinės įmonės, kurios teikia konsultacijas dėl investicijų, taip pat biržinės bendrovės, kad į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesą arba konsultavimo procesą būtų integruota informacija, kaip integruojama rizika ir poveikis tvarumui, taip pat informacija apie produktų, kurį daro investicijų poveikis ir rizika skaidrumui, įskaitant finansinius produktus, kai realu ir dera.

Pagrindimas

Teisiniame tekste turėtų būti aiškiai nurodyta, kad reglamente nustatyti skaidrumo reikalavimai taikomi visiems finansiniams produktams.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  biržinė bendrovė – įmonė, kuriai taikoma Direktyva 2013/34/ES;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia)  visos Europos pensijos produktas, kaip siūloma vartoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 201X/XXX1a;

 

__________________

 

1a Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto (PEPP) (COM(2017)0143 final).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies o punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o)  tvarios investicijos – kuri nors iš šių investicijų arba jų derinys:

o)  tvarios investicijos – produktai, susiję su strategijomis, kuriomis siekiama poveikio aplinkai, socialinio poveikio ir su valdymu susijusio poveikio, įskaitant bet kokius toliau nurodytų investicijų derinius, jeigu bet kurios atskiros kategorijos tikslai dera su kitų toliau išvardytų kategorijų tikslais ir jiems labai nekenkia:

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies o punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  investicijos į ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie aplinkosaugos tikslo įgyvendinimo, įskaitant ekologiškai tvarias investicijas, kaip apibrėžta [LB: įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl t sistemos tvariam investavimui palengvinti] 2 straipsnyje;

i)  investicijos į ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie aplinkosaugos tikslo įgyvendinimo, įskaitant ekologiškai tvarias investicijas, kaip apibrėžta [LB: įrašyti nuorodą į Reglamentą dėl t sistemos tvariam investavimui palengvinti] 2 straipsnyje, ir kurios grindžiamos pagrindiniais efektyvaus išteklių naudojimo rodikliais, kaip antai energijos naudojimas, atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimas, žaliavų naudojimas, pagaminamų atliekų kiekis, išmetalai, išmetamas CO2 kiekis, vandens naudojimas, žemės naudojimas ir poveikis biologinei įvairovei;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies o punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  investicijos į bendroves, kurios laikosi gerosios valdymo praktikos, visų pirma į bendroves, turinčias patikimas valdymo struktūras, patikimus santykius su darbuotojais, užtikrinančias atitinkamų darbuotojų atlyginimą ir mokestinių prievolių vykdymą;

iii)  investicijos į bendroves, kurios laikosi gerosios valdymo praktikos, visų pirma į bendroves, turinčias patikimas valdymo ir tinkamo patikrinimo struktūras, patikimus santykius su darbuotojais, užtikrinančias atitinkamų darbuotojų atlyginimą ir mokestinių prievolių vykdymą;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies s a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

sa)  rizika tvarumui – reikšminga arba ilgainiui galinti tapti reikšminga finansinė arba nefinansinė rizika, susijusi su aplinkos, socialiniais ir valdymo veiksniais, jei taikoma konkrečiai investicijų strategijai;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rizikos tvarumui politikos skaidrumas

Rizikos tvarumui politikos ir poveikio tvarumui skaidrumas

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Finansų rinkos dalyviai savo svetainėse skelbia raštu išdėstytą politiką, kaip rizika tvarumui integruojama į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesą.

1.  Finansų rinkos dalyviai parengia ir skelbia raštu išdėstytą politiką, kaip rizika ir poveikis tvarumui integruojami į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesą, pavyzdžiui, valdymo, turto paskirstymo, investicijų strategijos, rizikos valdymo, naudojimosi akcininko balsavimo teisėmis ir įmonių dalyvavimo sritys, ir raštu paskelbia santrauką apie tokią politiką savo svetainėse.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo DPPIP, ir investicinės įmonės, kurios teikia konsultacijas dėl investicijų, savo svetainėse skelbia raštu išdėstytą politiką, kaip rizika tvarumui integruojama į konsultavimo dėl investicijų arba draudimo procesą.

2.  Draudimo tarpininkai, kurie teikia konsultacijas dėl draudimo DPPIP, ir investicinės įmonės, kurios teikia konsultacijas dėl investicijų, parengia raštu išdėstytą politiką, kaip rizika ir poveikis tvarumui integruojami į konsultavimo dėl investicijų arba draudimo procesą, pavyzdžiui, valdymo, turto paskirstymo, investicijų strategijos, rizikos valdymo, naudojimosi akcininko balsavimo teisėmis ir įmonių dalyvavimo srityse, ir raštu paskelbia santrauką apie tokią politiką savo svetainėse.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Finansų rinkų dalyviai ir draudimo tarpininkai turi būti parengę ir savo svetainėse skelbti raštu išdėstytas išsamaus patikrinimo procedūras, kuriomis būtų užtikrinama, kad rizikos tvarumui nustatymas ir valdymas būtų pakankamai integruoti į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesą, kad investuotojai būtų įpareigoti įvardyti ASV veiksnius, užkirsti jiems kelią, juos sumažinti ir į juos atsižvelgti laikydamiesi 2017 m. EBPO gairių „Atsakingas institucinių investuotojų profesinis elgesys: išsamaus patikrinimo pagal EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms pagrindiniai aspektai“, ir informaciją apie tokius procesus raštu skelbia savo svetainėse.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  1 ir 2 dalyse nurodyta raštu išdėstyta politika, be kita ko, apima:

 

a)  su klimato kaitos poveikiu susijusios rizikos, įskaitant tiek ūmią, tiek ilgalaikę investicijų riziką, integravimą;

 

b)  rizikos ir galimybių, susijusių su perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, įskaitant išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio reguliuojamąsias ribas, anglies dioksido apmokestinimą, su bylinėjimusi susijusią riziką, reputacijai kylančią riziką, technologijų ir rinkos riziką, integravimą.

Pagrindimas

Europos sisteminės rizikos valdyba, Nyderlandų centrinis bankas, Anglijos bankas ir daug kitų finansų įstaigų bei patariamųjų įstaigų pripažįsta sisteminę klimato kaitos keliamą riziką finansų sistemai ir ekonomikai. Todėl įtraukiama rizika tvarumui taip pat turi aiškiai apimti klimato kaitos keliamą riziką.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.  1 ir 2 dalyse nurodyta raštu išdėstyta politika, be kita ko, apima informaciją apie rizikos tvarumui nustatymo procesą, metodiką ir parametrus, taikomus vertinant riziką tvarumui, valdybos vykdomą rizikos tvarumui nustatymo ir valdymo priežiūrą ir rizikos tvarumui, kurią organizacija nustatė, apžvalgą.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2d.  Komisija pagal šio reglamento [...] straipsnį ne vėliau kaip 2019 m. birželio 30 d. priima deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi išsamesni reikalavimai dėl raštu išdėstomos politikos ir išsamaus patikrinimo procesų, skirtų jos įgyvendinimui įvertinti.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rizikos tvarumui integravimo skaidrumas

Rizikos ir poveikio tvarumui integravimo skaidrumas

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  rizikos tvarumui įtraukimo į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesus tvarką ir sąlygas;

a)  rizikos tvarumui, įskaitant, be kita ko, riziką, susijusią su klimato kaitos poveikiu, taip pat riziką ir galimybes, susijusias su perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, įtraukimo į sprendimų dėl investicijų priėmimo procesus tinkamo patikrinimo tvarką ir sąlygas;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atitinkamo poveikio, kurį, tikėtina, pateiktų finansinių produktų grąžai darys rizika tvarumui, mastą;

b)  atitinkamo poveikio, kurį, tikėtina, pateiktų finansinių produktų poveikiui aplinkai, visuomenei ir valdymo aspektams ir grąžai darys rizika tvarumui, įskaitant, be kita ko, riziką, susijusią su klimato kaitos poveikiu, taip pat riziką ir galimybes, susijusias su perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, mastą;

Pagrindimas

Europos sisteminės rizikos valdyba, Nyderlandų centrinis bankas, Anglijos bankas ir daug kitų finansų įstaigų bei patariamųjų įstaigų pripažįsta sisteminę klimato kaitos keliamą riziką finansų sistemai ir ekonomikai. Todėl įtraukiama rizika tvarumui taip pat turi aiškiai apimti klimato kaitos keliamą riziką.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  scenarijus ir numatomas išlaidas, susijusias su anglies dioksido apmokestinimu, susidariusias dėl prekybos apyvartiniais taršos leidimais, mokesčių ar kitų atitinkamų reguliavimo reikalavimų, į kuriuos buvo atsižvelgta atliekant rizikos tvarumui vertinimus;

Pagrindimas

Anglies dioksido apmokestinimas, pvz., per ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą arba Kinijos nacionalinę apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, yra aiškiai nustatytos sąnaudos. Tačiau investuotojai, skolintojai, draudimo bendrovės ir kitos suinteresuotosios šalys dažnai neturi aiškios informacijos apie galimas su investicijomis susijusias anglies dioksido sąnaudas. Kadangi anglies dioksido apmokestinimo mastas ir lygis gali gerokai pasikeisti perėjus prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, papildomas anglies dioksido sąnaudų skaidrumas padėtų sumažinti sisteminę riziką.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  klimato testavimo nepalankiausiomis sąlygomis naudojant scenarijų analizę rezultatus, siekiant įvertinti įvairius galimus pokyčius ateityje, įskaitant šiuos scenarijus:

 

i)  spartaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo scenarijus, pagal kurį per 15 metų visuose ekonomikos sektoriuose būtų užtikrintas visuotinis perėjimas prie visai šiltnamio efektą sukeliančių dujų neišskiriančių technologijų;

 

ii)  nekontroliuojamo atšilimo scenarijus, pagal kurį pasaulio mastu temperatūra padidėtų 4 laipsniais Celsijaus, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  informaciją apie tai, kaip akcininkai balsavo dėl tvarių investicijų ir rizikos tvarumui mažinimo, balsavimo instrukcijas ir balsavimo prieš valdybą priežastis, susilaikymo nuo balsavimo ir ginčytinus balsavimo atvejus.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  rizikos tvarumui įtraukimo į konsultacijas dėl investicijų arba konsultacijas dėl draudimo tvarką ir sąlygas;

a)  rizikos tvarumui, įskaitant, be kita ko, riziką, susijusią su klimato kaitos poveikiu, taip pat riziką ir galimybes, susijusias su perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, įtraukimo į konsultacijas dėl investicijų arba konsultacijas dėl draudimo tvarką ir sąlygas;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atitinkamo poveikio, kurį, tikėtina, finansinių produktų, dėl kurių konsultuojama, grąžai darys rizika tvarumui, mastą;

b)  atitinkamo poveikio, kurį, tikėtina, rekomenduotų finansinių produktų poveikiui aplinkai, visuomenei ir valdymo aspektams ir grąžai darys rizika tvarumui, įskaitant, be kita ko, riziką, susijusią su klimato kaitos poveikiu, taip pat riziką ir galimybes, susijusias su perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, mastą;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  scenarijus ir numatomas išlaidas, susijusias su anglies dioksido apmokestinimu, susidariusias dėl prekybos apyvartiniais taršos leidimais, mokesčių ar kitų atitinkamų reguliavimo reikalavimų, į kuriuos buvo atsižvelgta atliekant kiekybinius rizikos tvarumui vertinimus;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  klimato testavimo nepalankiausiomis sąlygomis naudojant scenarijų analizę rezultatus, siekiant įvertinti įvairius galimus pokyčius ateityje, įskaitant šiuos scenarijus:

 

i)  spartaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo scenarijus, pagal kurį per 15 metų visuose ekonomikos sektoriuose būtų užtikrintas visuotinis perėjimas prie visai šiltnamio efektą sukeliančių dujų neišskiriančių technologijų;

 

ii)  nekontroliuojamo atšilimo scenarijus, pagal kurį pasaulio mastu temperatūra padidėtų 4 laipsniais Celsijaus, palyginti su ikipramoniniu laikotarpiu;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  biržinės bendrovės – teikdamos informaciją pagal Direktyvą 2013/34/ES.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  1 ir 2 dalyse nurodyta atskleidžiama informacija apima visą informaciją, kuri būtų reikšminga investuotojui priimant investicinį sprendimą. Ta informacija pateikiama teisingai, nėra klaidinanti ar apgaulinga ir joje nėra reikšmingo informacijos praleidimo.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš sutarties sudarymą atskleidžiamos su tvariomis investicijomis susijusios informacijos skaidrumas

Prieš sutarties sudarymą atskleidžiamos su investicijų poveikiu ir rizika tvarumui susijusios informacijos skaidrumas

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  informaciją apie finansiniam produktui parinktų tvarių investicijų poveikio vertinimo, matavimo ir stebėjimo metodus, įskaitant jo duomenų šaltinius, pagrindinio turto vertinimo kriterijus ir atitinkamus tvarumo rodiklius, kurie naudojami bendram finansinio produkto tvarumo poveikiui išmatuoti;

b)  informaciją apie finansiniam produktui parinktų investicijų poveikio tvarumui vertinimo, matavimo ir stebėjimo metodus, įskaitant jo duomenų šaltinius, pagrindinio turto vertinimo kriterijus ir atitinkamus tvarumo rodiklius, kurie naudojami bendram finansinio produkto tvarumo poveikiui išmatuoti;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija, kuri turi būti atskleidžiama remiantis pirmąja pastraipa, aiškiai viešai paskelbiama gerai matomoje svetainės vietoje.

Informacija, kuri turi būti atskleidžiama remiantis pirmąja pastraipa, aiškiai viešai paskelbiama gerai matomoje svetainės vietoje taip, kad būtų suprantama įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant specialių žinių neturinčią skirtingo finansinio raštingumo lygio auditoriją.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai finansų rinkos dalyviai teikia 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą finansinį produktą, į periodines ataskaitas jie turi įtraukti toliau nurodytus aprašymus:

1.  Kai finansų rinkos dalyviai teikia 5 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą finansinį produktą, į periodines audituotas integruotas ataskaitas, kurios rengiamos bent kasmet, jie turi įtraukti toliau nurodytus aprašymus:

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bendro finansinio produkto poveikio tvarumui aprašymą naudodami atitinkamus tvarumo rodiklius;

a)  bendro finansinio produkto poveikio tvarumui aprašymą naudodami suderintus ir palyginamus tvarumo rodiklius;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  biržinės bendrovės – aprašymą, kaip poveikis ir rizika tvarumui buvo įtraukti į valdymo procesus ir investavimo strategiją metinėse finansinėse atskaitose ir konsoliduotose finansinėse atskaitose, kaip nurodyta Direktyvoje 2013/34/ES.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  biržinės bendrovės įtraukia informaciją į periodines ataskaitas, kaip nurodyta Direktyvoje 2013/34/ES.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki [LB: įrašyti datą, kuri yra 60 mėnesių po įsigaliojimo] Komisija atlieka šio reglamento taikymo vertinimą.

Iki [LB: įrašyti datą, kuri yra 24 mėnesiai po įsigaliojimo] Komisija atlieka šio reglamento taikymo vertinimą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šios politikos naujoviškumą ir sparčius pokyčius tvaraus finansavimo srityje, tinkamiau būtų vertinti po 24 mėnesių.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas

Nuorodos

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

5.7.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

5.7.2018

Nuomonės referentė

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Priėmimo data

10.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

58

4

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Kati Piri

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

58

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Danilo Oscar Lancini Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

4

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

1

0

EFDD

Julia Reid

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Informacijos, susijusios su tvariomis investicijomis ir rizika tvarumui, atskleidimas

Nuorodos

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

5.7.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

FEMM

5.7.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

EMPL

31.5.2018

FEMM

20.6.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

3.9.2018

18.10.2018

 

 

Priėmimo data

5.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Pateikimo data

9.11.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

41

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika