Procedura : 2018/0179(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0363/2018

Teksty złożone :

A8-0363/2018

Debaty :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Głosowanie :

PV 18/04/2019 - 10.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0435

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1043kWORD 116k
9.11.2018
PE 626.716v02-00 A8-0363/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Paul Tang

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0354),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0208/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z [data opinii](1),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0363/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO(2)*

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ujawniania informacji dotyczących ▌ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego(3),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(4),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Przejście na niskoemisyjną, bardziej zrównoważoną i zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia konkurencyjności gospodarki Unii w długiej perspektywie. Porozumienie paryskie (COP21), które Unia ratyfikowała 5 października 2016 r.(5) i które weszło w życie 4 listopada 2016 r., ma na celu zintensyfikowanie działań w reakcji na zmianę klimatu, między innymi przez zapewnienie zgodności przepływów finansowych z dążeniem do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i do rozwoju odpornego na zmianę klimatu.

(1a)  Uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych czynników ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego może przynieść korzyści wykraczające poza rynki finansowe. Dlatego kluczowe znaczenie ma, by uczestnicy rynku finansowego podawali niezbędne informacje umożliwiające porównywalność inwestycji i podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Ponadto aby uczestnicy rynku finansowego mogli wywiązać się z obowiązku zachowania należytej staranności w odniesieniu do wpływu na zrównoważony rozwój i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz podawać inwestorom końcowym użyteczne informacje, spółki, w które inwestują, muszą ujawniać wiarygodne, porównywalne i zharmonizowane informacje. Proces taki można wprowadzić z powodzeniem tylko na podstawie definicji uzgodnionych w przepisach.

(2)  Wspólnym celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE(6), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE(7), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE(8), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE(9), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97(10), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341(11), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013(12) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013(13) jest ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, pośredników ubezpieczeniowych, instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP), zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital (zarządzający EuVECA) i zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej (zarządzający EuSEF). Te dyrektywy i rozporządzenia zapewniają bardziej jednolitą ochronę inwestorów końcowych i ułatwiają im korzystanie z szerokiego zakresu produktów i usług finansowych, a jednocześnie wprowadzają zasady umożliwiające inwestorom podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych. Chociaż cele te w dużej mierze osiągnięto, niewystarczająco rozwinięte jest ujawnianie inwestorom końcowym i inwestorom informacji na temat uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju i celów zrównoważonego inwestowania w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez spółki zarządzające UCITS, ZAFI, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne świadczące usługi zarządzania portfelem, instytucje pracowniczych programów emerytalnych, dostawców produktów emerytalnych, instytucje kredytowe, zarządzających EuVECA i EuSEF (uczestnicy rynku finansowego) oraz ujawnianie inwestorom końcowym i inwestorom informacji na temat uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa prowadzonego przez pośredników ubezpieczeniowych świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i przez firmy inwestycyjne świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego (doradcy finansowi), ponieważ takiego ujawniania informacji i uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych nie objęto jeszcze zharmonizowanymi wymogami i wskaźnikami wyników pod względem zrównoważonego rozwoju. Aby wywiązać się z obowiązków dotyczących należytej staranności przez uwzględnienie realnego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i zastosowanie wskaźników wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju, uczestnicy rynku finansowego sami potrzebują, by spółki, w które inwestują, ujawniały wiarygodne, porównywalne i zharmonizowane informacje, a także by istniały zharmonizowane standardy rachunkowości dotyczące wskaźników wyników pod względem zrównoważonego rozwoju.

(2a)  W niniejszym rozporządzeniu przeanalizowano zasady ujawniania informacji dla uczestników rynku finansowego w odniesieniu do produktów lub usług finansowych oraz doradztwa inwestycyjnego. Aby zapewnić równe warunki działania uczestnikom rynku finansowego oraz umożliwić porównywalność produktów finansowych, należy ustalić zharmonizowane zasady ujawniania informacji o ryzyku dla zrównoważonego rozwoju i wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju jako elementów obowiązku zachowania należytej staranności oraz procesów zarządzania ryzykiem inwestycyjnym i kredytowym przez uczestników rynków finansowych. Wymóg ujawniania informacji powinien być proporcjonalny do rozmiarów i systemowego znaczenia danego podmiotu oraz zapewniać ochronę niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych).

(2b)  Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EUNB”) powinien przeanalizować wykonalność oraz stosowność wprowadzenia kryteriów technicznych z perspektywy procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) w odniesieniu do ryzyka ekspozycji z tytułu działalności silnie powiązanej z celami dotyczącymi ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), by wskazać między innymi możliwe źródła oraz skutki takiego ryzyka dla instytucji, z uwzględnieniem dotychczasowej sprawozdawczości instytucji dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

(3)  Ponieważ nie istnieją zharmonizowane przepisy unijne w sprawie ujawniania inwestorom i inwestorom końcowym przez inwestorów i spółki, w które się inwestuje, informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju, jest prawdopodobne, że na szczeblu krajowym nadal przyjmowane będą rozbieżne środki i w poszczególnych sektorach usług finansowych utrzymają się różne podejścia. Takie rozbieżne środki i podejścia będą nadal powodować znaczne zakłócenia konkurencji wynikające z istotnych różnic w standardach informacyjnych. Ponadto równoległy rozwój praktyk rynkowych oparty na priorytetach komercyjnych, które przynoszą rozbieżne rezultaty, powoduje obecnie dalszą fragmentację rynku i może nawet doprowadzić w przyszłości do dalszego pogorszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego. Rozbieżność standardów informacyjnych oraz praktyk rynkowych, a także brak zharmonizowanego zestawu wskaźników wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju sprawiają, że bardzo trudno jest porównać różne produkty i usługi finansowe, a także stwarzają nierówne warunki działania między tymi produktami i usługami finansowymi oraz między sieciami dystrybucji i powodują powstawanie dodatkowych przeszkód dla rynku wewnętrznego. Takie rozbieżności mogą być również mylące dla inwestorów końcowych i mogą negatywnie wpływać na ich decyzje inwestycyjne. Istnieje ryzyko, że chcąc zapewnić zgodność z porozumieniem paryskim, poszczególne państwa członkowskie ▌będą przyjmować rozbieżne środki krajowe mogące tworzyć przeszkody w sprawnym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i przynosić szkody uczestnikom rynku finansowego i doradcom finansowym. Ponadto brak zharmonizowanych przepisów dotyczących przejrzystości i wskaźników wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju utrudnia inwestorom końcowym skuteczne porównywanie różnych produktów i usług finansowych w poszczególnych państwach członkowskich, jeśli chodzi o ryzyko dla ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, wyniki inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju oraz cele zrównoważonego inwestowania produktów finansowych i spółek bazowych. Dlatego też należy zadbać o właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego i umożliwić porównywanie produktów finansowych, by uniknąć prawdopodobnych przyszłych przeszkód.

(4)  Aby zapewnić spójne stosowanie niniejszego rozporządzenia oraz jednoznaczne i spójne wypełnianie przez uczestników rynku finansowego wprowadzonych w niniejszym rozporządzeniu obowiązków ujawniania informacji, należy podać klarowną i ujednoliconą definicję „zrównoważonych inwestycji” i „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju”, by uniknąć nakładania się tych pojęć w przepisach, co nie byłoby zgodne z zasadami lepszego stanowienia prawa i proporcjonalności. Definicja zrównoważonych inwestycji zapewnia minimalny poziom spójności produktów i usług finansowych, a także gwarantuje dodatni wpływ netto takich inwestycji, jeśli chodzi o ich wyniki pod względem zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na wieloaspektowy charakter zrównoważonego rozwoju – w znaczeniu obejmującym jego trzy wymiary: ochronę środowiska, politykę społeczną i ład korporacyjny – dodatniemu wpływowi w jednym z tych wymiarów nie zawsze musi towarzyszyć dodatni wpływ w innym wymiarze, ale wyniki netto pod względem zrównoważonego rozwoju, mierzone zharmonizowanymi wskaźnikami zrównoważonego rozwoju, muszą być zawsze zdecydowanie dodatnie. Zdefiniowanie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jest potrzebne, by zapewnić minimalny poziom spójności skutków regulacyjnych, ale ma być również ewoluującym i dynamicznym narzędziem pozwalającym uwzględnić pojawiające się ryzyko oraz wskazać potencjalne i rzeczywiste skutki negatywne. Definicja obejmuje finansowe i pozafinansowe skutki nieuwzględnienia ryzyka dla ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego. Powinna być przyszłościowa, by uwzględnić ryzyko realne i ryzyko prawdopodobne w krótkiej, średniej i długiej perspektywie czasowej. Uczestnicy rynku finansowego powinni do swoich procesów należytej staranności włączyć wskazywanie, unikanie i ograniczanie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz wskazywać w tych procesach negatywne skutki inwestycji; w tym celu należy uwzględnić rodzaje ryzyka dla zrównoważonego rozwoju wymienione w załączniku Ia. Wyniki inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju należy mierzyć zharmonizowanymi wskaźnikami zrównoważonego rozwoju, które Komisja opracuje w trybie pilnym, z wykorzystaniem istniejących inicjatyw europejskich i międzynarodowych. Zestaw zharmonizowanych wskaźników pomoże zachęcić uczestników rynku finansowego do stopniowych i proporcjonalnych działań służących zrównoważonej transformacji dzięki większej przejrzystości, a jednocześnie zapewni spójność z innymi wnioskami dotyczącymi zrównoważonego finansowania, w tym [Urząd Publikacji: proszę wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje] i [Urząd Publikacji: proszę wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie wskaźników referencyjnych niskoemisyjności i wskaźników referencyjnych pozytywnego wpływu na emisyjność].

(5)  Polityka wynagrodzeń uczestników rynku finansowego i doradców finansowych powinna być spójna z uwzględnianiem ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i – w stosownych przypadkach – z celami zrównoważonego inwestowania oraz powinna być kształtowana tak, by przyczyniała się do zrównoważonego wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie. W informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy należy zatem wyjaśnić, w jaki sposób polityka wynagrodzeń tych podmiotów jest spójna z uwzględnianiem ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i z dyrektywą (UE) 2017/828, spełnia operacyjne kryteria danego uczestnika rynku dotyczące wyników inwestycji pod względem ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, a jednocześnie pozwala osiągać odpowiednie długoterminowe cele dotyczące wzrostu, a w stosownych przypadkach także jest zgodna z celami zrównoważonego inwestowania określonymi dla produktów i usług finansowych, które udostępniają uczestnicy rynku finansowego lub których dotyczy doradztwo doradców finansowych.

(6)  Wskaźniki referencyjne zrównoważonego rozwoju służą za standardowe punkty odniesienia, względem których mierzy się zrównoważony charakter inwestycji, dlatego też inwestorzy końcowi muszą być informowani przed zawarciem umowy o adekwatności wyznaczonego indeksu, czyli o dostosowaniu go do celu zrównoważonego inwestowania. Uczestnicy rynku finansowego powinni również ujawnić powody, dla których zastosowali w wyznaczonym indeksie wagi i części składowe inne niż w szerokim indeksie giełdowym, przy czym należy odróżnić produkty odwzorowujące indeks od produktów wykorzystujących indeks do pomiaru lub porównywania wyników. By jeszcze bardziej sprzyjać przejrzystości, uczestnicy rynku finansowego powinni również podawać, gdzie można znaleźć metodykę zastosowaną do obliczenia wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giełdowego, by inwestorzy końcowi mieli niezbędne informacje na temat doboru i ważenia aktywów bazowych w indeksach, aktywów wykluczonych i powodów takiego wykluczenia, mierzenia wpływu aktywów bazowych na zrównoważony rozwój lub źródeł wykorzystanych danych. Jeżeli dany produkt finansowy ma być jednoznacznie zgodny z postanowieniami porozumienia paryskiego lub ma na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, podmioty opracowujące wskaźniki referencyjne powinny także ujawnić naukowo wykazany stopień zgodności z porozumieniem paryskim. Podstawą takiego ujawniania informacji powinien być zharmonizowany zestaw wskaźników wyników, aby umożliwić skuteczne porównywanie i przyczynić się do właściwego postrzegania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju i inwestycji sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. Jeżeli nie wyznaczono żadnego indeksu jako wskaźnika referencyjnego, uczestnicy rynku finansowego powinni wyjaśnić, jak osiągają cel zrównoważonego inwestowania lub jak uwzględniają ryzyko dla zrównoważonego rozwoju i wskaźniki wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju.

(7)  Jeżeli celem produktu lub usługi finansowej jest obniżenie emisji dwutlenku węgla, informacje ujawniane przed zawarciem umowy powinny obejmować docelową ekspozycję z tytułu niskiej emisji dwutlenku węgla, w tym informacje o jej zgodności z porozumieniem paryskim i odpowiednimi celami UE.

(8)  Aby zwiększyć przejrzystość i informować inwestorów i inwestorów końcowych, należy uregulować dostęp do informacji o tym, jak wyniki inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju oraz realne lub prawdopodobne ryzyko dla zrównoważonego rozwoju jest uwzględniane przez uczestników rynku finansowego w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych, w tym w wymiarze organizacyjnym, zarządzania ryzykiem i ładu korporacyjnego, przez doradców finansowych w procesach doradztwa i przez spółki, w które się inwestuje, w ich strategii i działalności, nakładając na uczestników rynku finansowego obowiązek publikowania na ich stronach internetowych krótkiego streszczenia ich polityki w tej dziedzinie.

(9)  Wymogi dotyczące ujawniania informacji określone obecnie w przepisach unijnych nie obejmują obowiązku ujawniania wszystkich informacji niezbędnych do właściwego poinformowania inwestorów końcowych o wpływie inwestycji na zrównoważony rozwój. Należy zatem określić bardziej szczegółowe, standardowe wymogi dotyczące ujawniania informacji na temat zrównoważonych inwestycji, by umożliwić ich porównywanie. Na przykład należy regularnie i w standardowej formie przedstawiać ogólne wyniki produktów finansowych pod względem zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem zharmonizowanego zestawu wskaźników odpowiednich do pomiaru i porównania wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju. Jeżeli wyznaczono odpowiedni indeks jako wskaźnik referencyjny, takie informacje należy podać również dla wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giełdowego, aby umożliwić porównanie, przy czym należy odróżnić produkty odwzorowujące indeks od produktów wykorzystujących indeks do pomiaru lub porównywania wyników. Należy także ujawniać informacje na temat części składowych wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giełdowego wraz z wagami, by zapewnić dalsze porównywalne informacje na temat osiągania celów zrównoważonego inwestowania. Jeżeli zarządzający EuSEF udostępniają informacje na temat pozytywnych skutków społecznych, na które jest ukierunkowany dany fundusz, ogólnych osiągniętych skutków społecznych i metod stosowanych do pomiaru tych skutków zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 346/2013, mogą oni w stosownych przypadkach wykorzystać te informacje do celów ujawniania informacji na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(10)  W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE(14) wprowadzono obowiązki dotyczące przejrzystości informacji niefinansowych w sprawozdawczości przedsiębiorstw w odniesieniu do polityki społecznej, ochrony środowiska i ładu korporacyjnego. Określona w tych dyrektywach wymagana forma i prezentacja nie jest jednak odpowiednia, by mogli ją bezpośrednio wykorzystać uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi w relacjach z inwestorami końcowymi. Uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi powinni mieć możliwość wykorzystania w stosownych przypadkach, do celów niniejszego rozporządzenia, informacji zawartych w sprawozdaniach z działalności i informacji niefinansowych ujawnionych zgodnie z dyrektywą 2013/34/UE. Chcąc zapewnić inwestorom otrzymywanie dobrej jakości porównywalnych danych, należy uaktualnić wymogi przejrzystości zapisane w dyrektywie 2013/34/UE, aby uwzględnić w nich realne ryzyko dla równoważonego rozwoju oraz wyniki inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju na podstawie zharmonizowanych wskaźników, a informacje te powinny się znaleźć w zintegrowanych sprawozdaniach okresowych obejmujących zarówno informacje finansowe, jak i niefinansowe.

(11)  Aby zapewnić wiarygodność informacji publikowanych na stronach internetowych uczestników rynku finansowego i doradców finansowych, informacje te muszą być aktualne, a każdy przegląd lub zmianę takich informacji należy wyjaśniać w zrozumiały sposób.

(12)  By wskazać, jak IORP podejmują decyzje inwestycyjne i oceniają ryzyko w celu uwzględnienia zagrożeń dla ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, w dyrektywie (UE) 2016/2341 należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Aby zapewnić ciągłość i prawidłowość działalności IORP, do decyzji inwestycyjnych i ocen ryzyka mają już zastosowanie zasady dotyczące ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem. Decyzje inwestycyjne i oceny związanego z nimi ryzyka, w tym ryzyka dla ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, należy podejmować i prowadzić tak, by zapewnić zgodność z interesami członków i beneficjentów. Działalność i podstawowe procesy IORP powinny zapewniać osiągnięcie celu aktów delegowanych. Akty delegowane powinny w stosownych przypadkach zapewniać spójność z aktami delegowanymi przyjętymi na podstawie dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2009/138/WE i dyrektywy 2011/61/UE. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje publiczne oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te powinny otrzymać wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(13)  EUNB, Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych („EIOPA”) i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) (nazywane wspólnie Europejskimi Urzędami Nadzoru), utworzone odpowiednio na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010(15), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010(16) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010(17), powinny – w ramach Wspólnego Komitetu – opracować regulacyjne standardy techniczne określające szczegóły prezentacji i treści informacji na temat wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, które należy ujawniać w dokumentach przedumownych i sprawozdaniach okresowych publikowanych co najmniej raz w roku oraz na stronach internetowych uczestników rynku finansowego zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. Komisja powinna być uprawniona do przyjęcia tych regulacyjnych standardów technicznych.

(14)  Komisja powinna być uprawniona do przyjęcia wykonawczych standardów technicznych opracowanych przez Europejskie Urzędy Nadzoru w ramach Wspólnego Komitetu w drodze aktów wykonawczych na mocy art. 291 TFUE i zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, w celu ustanowienia standardowej prezentacji zrównoważonych inwestycji w komunikacie marketingowym.

(15)  W sprawozdaniach okresowych co do zasady podsumowuje się wyniki gospodarcze za pełne lata kalendarzowe, dlatego też stosowanie przepisów dotyczących wymogów w zakresie przejrzystości w sprawozdaniach okresowych należy odroczyć do ... [1 stycznia roku następującego po dacie, o której mowa w art. 12 akapit drugi].

(16)  Zasady ujawniania informacji zawarte w niniejszym rozporządzeniu powinny być stosowane w uzupełnieniu do przepisów dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2009/138/WE, dyrektywy 2011/61/UE, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341(18), rozporządzenia (UE) nr 345/2013 i rozporządzenia (UE) nr 346/2013.

(16a)  Zasady ujawniania informacji określone w niniejszym rozporządzeniu są uzupełnieniem całościowych nadrzędnych obowiązkowych ram należytej staranności dla wszystkich uczestników rynku, które obejmują obowiązek dochowania staranności i mają być stopniowo wdrażane w okresie przejściowym, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, ze szczególnym naciskiem na proporcjonalność do rozmiarów i znaczenia systemowego danego podmiotu oraz zapewnienie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych). Dochowanie należytej staranności oznacza zachowanie ostrożności w rozsądnej mierze i prowadzenie analiz ryzyka dla ESG na podstawie wskaźników ESG. Zachowując należytą staranność, inwestorzy będą w stanie nie tylko uniknąć negatywnego wpływu ich inwestycji na społeczeństwo i środowisko, lecz również uchronić się przez ryzykiem finansowym i ryzykiem utraty reputacji, reagować na oczekiwania klientów i beneficjentów oraz przyczynić się do osiągnięcia celów globalnych w dziedzinie klimatu i zrównoważonego rozwoju. Postępując w ten sposób, uczestnicy rynku finansowego będą musieli wyjść poza czysto finansowy punkt widzenia w postrzeganiu obowiązków spoczywających na nich jako na inwestorach. Ponadto wspomniane ramy stanowią rozwinięcie apelu Parlamentu Europejskiego o opracowanie obowiązkowych ram należytej staranności, zawartego w sprawozdaniu z inicjatywy własnej w sprawie zrównoważonych finansów (2018/2007(INI)), a także rozwinięcie wytycznych OECD dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestorów instytucjonalnych i kluczowych zagadnień należytej staranności na podstawie wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (z 2017 r.) oraz francuskiej ustawy z 27 marca 2017 r. dotyczącej obowiązku dochowania należytej staranności, w szczególności jej art. 1 i 2.

(17)  Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami zapisanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

(18)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie poprawa ochrony inwestorów końcowych i informowania inwestorów oraz ujawnianych im informacji i oferowanego im wyboru inwestycji, a także pomoc dla uczestników rynku finansowego, doradców inwestycyjnych i spółek notowanych na giełdzie we włączaniu do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych ryzyka dla ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast cele te można zrealizować skuteczniej na szczeblu Unii ze względu na konieczność ustanowienia jednolitych wymogów dotyczących ujawniania informacji na poziomie Unii, Unia może – po upływie okresu przejściowego, który da uczestnikom rynku wystarczająco dużo czasu na wprowadzenie dostosowań – przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1Przedmiot

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się zharmonizowane przepisy dotyczące przejrzystości, mające zastosowanie do uczestników rynku finansowego, pośredników ubezpieczeniowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego dotyczące ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, firm inwestycyjnych świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego oraz spółek, w które się inwestuje, dotyczące uwzględniania w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub w procesie doradztwa ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju, a także dotyczące przejrzystości produktów lub usług finansowych, niezależnie od tego, czy do ich celów należy wywarcie ukierunkowanego wpływu na zrównoważony rozwój.

Artykuł 2Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)  „uczestnik rynku finansowego” oznacza dowolny spośród następujących podmiotów:

(i)  zakład ubezpieczeń▐; ZAFI; przedsiębiorstwo inwestycyjne świadczące usługi zarządzania portfelem; IORP lub dostawcę produktu emerytalnego;

(ii)  zarządzającego kwalifikowalnym funduszem venture capital zarejestrowanego zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) nr 345/2013;

(iii)  zarządzającego kwalifikowalnym funduszem na rzecz przedsiębiorczości społecznej zarejestrowanego zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 346/2013;

(iv)  spółkę zarządzającą UCITS;

(iva)  instytucję kredytową zdefiniowaną w art. 4 ust. 1 pkt (1) rozporządzenia (UE) nr 575/2013, która dostarcza procedury zarządzania ryzykiem inwestycyjnym lub kredytowym, z wyjątkiem małych instytucji o niezłożonej strukturze zdefiniowanych w [Urząd Publikacji: proszę wstawić odniesienie do odpowiedniego artykułu] rozporządzenia (UE) nr 575/2013;

b)  „zakład ubezpieczeń” oznacza zakład ubezpieczeń, który uzyskał zezwolenie zgodnie z art. 18 dyrektywy 2009/138/WE;

ba)  „spółki, w które się inwestuje” oznaczają jednostki notowane i nienotowane na giełdzie zdefiniowane w art. 1 dyrektywy 2013/34/UE;

bb)  „wyniki inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju” oznaczają spójność produktu finansowego lub usługi finansowej z ryzykiem dla ESG i czynnikami ESG odzwierciedlającymi wpływ zharmonizowanych wskaźników zrównoważonego rozwoju;

c)  „ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny” oznacza jeden z poniższych produktów:

(i)  ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny w rozumieniu art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014(19);

(ii)  produkt ubezpieczeniowy udostępniony inwestorowi profesjonalnemu, zapewniający wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu, jeżeli ta wartość w dniu zapadalności lub wartość wykupu jest całkowicie lub częściowo narażona, bezpośrednio lub pośrednio, na wahania rynków;

d)  „ZAFI” oznacza ZAFI w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2011/61/UE;

e)  „firma inwestycyjna” oznacza firmę inwestycyjną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 dyrektywy 2014/65/UE, z wyjątkiem małych i niepowiązanych wzajemnie firm inwestycyjnych zdefiniowanych w art. 12 rozporządzenia [Urząd Publikacji: proszę wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych];

f)  „zarządzanie portfelem” oznacza zarządzanie portfelem w rozumieniu w art. 4 ust. 1 pkt 8 dyrektywy 2014/65/UE;

g)  „IORP” oznacza instytucję pracowniczych programów emerytalnych, która uzyskała zezwolenie lub została zarejestrowana zgodnie z art. 9 dyrektywy (UE) 2016/2341;

h)  „produkt emerytalny” oznacza jeden z następujących produktów:

(i)  produkt emerytalny, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1286/2014;

(ii)  indywidualny produkt emerytalny, o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1286/2014;

(iia)  „ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny (OIPE)”, o którym mowa w art. 2 pkt 2 [Urząd Publikacji: proszę wstawić odniesienie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE)];

i)  „spółka zarządzająca UCITS” oznacza spółkę zarządzającą w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2009/65/WE lub spółkę inwestycyjną, o której mowa w art. 1 ust. 2 tej dyrektywy;

j)  „produkt finansowy lub usługa finansowa” oznacza zarządzanie portfelem, AFI, ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny, produkt emerytalny lub UCITS;

k)  „AFI” oznacza AFI w rozumieniu w art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2011/61/UE;

l)  „program emerytalny” oznacza program emerytalny w rozumieniu w art. 6 pkt 2 dyrektywy (UE) 2016/2341;

m)  „UCITS” oznacza przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, które uzyskało zezwolenie zgodnie z art. 5 dyrektywy 2009/65/WE;

n)  „doradztwo inwestycyjne” oznacza doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 dyrektywy 2014/65/UE;

na)  „odpowiednie właściwe organy” oznaczają organy właściwe lub wyznaczone do sprawowania nadzoru nad uczestnikami rynku finansowego, o których mowa w lit. a);

o)  „zrównoważone inwestycje” oznaczają produkty powiązane ze strategiami osiągania wyników pod względem ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, obejmujące dowolne z poniższych inwestycji lub połączenie dowolnych z poniższych inwestycji:

(i)  inwestycje w działalność gospodarczą, która wydatnie przyczynia się do osiągnięcia celu środowiskowego, co obejmuje kluczowe wskaźniki zasobooszczędności, na przykład zużycie energii, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, zużycie surowców, generowanie odpadów, emisje, emisje CO2, zużycie wody, użytkowanie gruntów i wpływ na różnorodność biologiczną, zgodnie z przyjętymi przez Komisję Europejską ramami monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym; cele te nie mogą poważnie naruszać żadnego z celów inwestycji, o których mowa w ppkt (ii) i (iii);

(ii)  inwestycje w działalność gospodarczą, która wydatnie przyczynia się do osiągania celu społecznego, zwłaszcza inwestycje przyczyniające się do niwelowania nierówności, inwestycje wspierające spójność społeczną, integrację społeczną i właściwe stosunki pracy, bądź inwestycje w kapitał ludzki lub w społeczności, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji gospodarczej i społecznej, nienaruszające poważnie celów inwestycji, o których mowa w ppkt (i) i (iii);

(iii)  inwestycje propagujące lub wspierające praktyki dobrego zarządzania w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w przedsiębiorstwach mających solidne i przejrzyste struktury zarządzania oraz procedury należytej staranności, właściwe relacje z pracownikami i przejrzystą politykę wynagrodzeń oraz przestrzegają przepisów prawa podatkowego, nienaruszające poważnie celów inwestycji, o których mowa w ppkt (i) i (ii);

oa)  „zrównoważone podejście inwestycyjne” oznacza podejście inwestycyjne lub strategię inwestycyjną wspierające produkty i usługi mające na celu osiąganie pozytywnych wyników w dziedzinie ESG;

p)  „inwestor detaliczny” oznacza inwestora niebędącego inwestorem profesjonalnym;

pa)  „należyta staranność” oznacza ciągły proces zachowania ostrożności i prowadzenia analiz w rozsądnej mierze, w którym inwestor lub dostawca usług inwestycyjnych wskazuje realne lub potencjalne niekorzystne czynniki ESG i ryzyko dla zrównoważonego rozwoju, unika tych czynników i tego ryzyka lub je łagodzi, rozlicza się z nich i informuje o nich, zanim przeprowadzi inwestycję i do czasu sprzedaży lub terminu zapadalności inwestycji;

pb)  „preferencje ESG” oznaczają preferencje klienta lub potencjalnego klienta dotyczące inwestycji zrównoważonych środowiskowo, inwestycji społecznych lub inwestycji sprzyjających dobremu zarządzaniu;

q)  „inwestor profesjonalny” oznacza klienta, który spełnia kryteria określone w załączniku II do dyrektywy 2014/65/UE;

r)  „pośrednik ubezpieczeniowy” oznacza pośrednika ubezpieczeniowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 3 dyrektywy (UE) 2016/97;

s)  „doradztwo ubezpieczeniowe” oznacza doradztwo w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 dyrektywy (UE) 2016/97;

sa)  „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” oznacza ryzyko finansowe lub niefinansowe, realne lub prawdopodobne, dotyczące zagrożeń i czynników z dziedziny ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, jeżeli realnie wiąże się ono z danym podejściem inwestycyjnym;

„ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” obejmuje:

a)  krótko- lub długoterminowe ryzyko dotyczące zwrotu z produktu finansowego lub emerytalnego, wynikające z ekspozycji tego produktu z tytułu działalności gospodarczej mogącej mieć szkodliwy wpływ środowiskowy lub społeczny lub z ekspozycji tego produktu z tytułu niewłaściwie zarządzanych podmiotów, w które się inwestuje;

b)  krótko- lub długoterminowe ryzyko, że działalność gospodarcza, której dotyczy ekspozycja danego produktu finansowego lub emerytalnego, niekorzystnie wpłynie na środowisko, pracowników i społeczności lub na zarządzanie w podmiotach, w które się inwestuje, w tym – lecz nie wyłącznie – w powiązaniu z ryzykiem finansowym, o którym mowa w lit. a);

uczestnicy rynku finansowego powinni uwzględniać czynniki i wskaźniki dotyczące ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego wymienione w załączniku Ia.

Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 9a w celu określenia dalszych elementów definicji zawartych w akapicie pierwszym lit. bb), o), bb) i sa), aby uwzględnić zmiany zachodzące na rynku, doświadczenie ze stosowania przepisów dotyczących ujawniania informacji oraz nowe lub zmienione definicje przyjęte na szczeblu europejskim.

Opracowując akty delegowane, o których mowa w akapicie drugim, Komisja uwzględnia zasady wymienione w załączniku IIa.

Artykuł 3Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

1.  Uczestnicy rynku finansowego opracowują politykę należytej staranności służącą do oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i raz w roku przedstawiają ją właściwym organom, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Polityka ta dotyczy przynajmniej uwzględnienia realnego lub prawdopodobnego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju, na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju, w obszarach ładu korporacyjnego, warunków prowadzenia działalności, zwłaszcza strategii inwestycyjnych i alokacji aktywów, wymogów organizacyjnych przedsiębiorstw, w tym procedur zarządzania ryzykiem, wykonywania praw głosu przez akcjonariuszy oraz dialogu z przedsiębiorstwami. Streszczenie tej polityki podaje się do wiadomości publicznej, zapewniając jednocześnie poufność i ochronę niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/943.

2.  Pośrednicy ubezpieczeniowi świadczący usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych oraz firmy inwestycyjne świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego opracowują na piśmie politykę należytej staranności służącą do oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i raz w roku przedstawiają ją właściwym organom, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Polityka ta dotyczy przynajmniej uwzględnienia realnego lub prawdopodobnego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju, na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju, w obszarach ładu korporacyjnego, alokacji aktywów, doradztwa inwestycyjnego, zarządzania ryzykiem, wykonywania praw głosu przez akcjonariuszy oraz dialogu z przedsiębiorstwami. Streszczenie tej polityki podaje się do wiadomości publicznej, zapewniając jednocześnie poufność i ochronę niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) w rozumieniu dyrektywy UE 2016/943.

2a.  Instytucje kredytowe i zakłady ubezpieczeń opracowują politykę uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesach zarządzania ryzykiem inwestycyjnym i kredytowym. Streszczenie tej polityki podaje się do wiadomości publicznej, zapewniając jednocześnie poufność i ochronę niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) w rozumieniu dyrektywy UE 2016/943.

2b.  Uczestnicy rynków finansowych i pośrednicy ubezpieczeniowi gwarantują w procedurach należytej staranności i w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych uwzględnienie w wystarczającym stopniu identyfikacji ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i zarządzania tym ryzykiem, co wymaga od inwestorów unikania lub łagodzenia negatywnego wpływu na czynniki ESG, rozliczania się z tego wpływu oraz publikowania pisemnych informacji na ten temat na ich stronach internetowych.

2c.  Komisja przyjmuje zgodnie z art. 9a akty delegowane w celu określenia:

a)  nadrzędnych i obowiązkowych ram obejmujących minimalne normy dotyczące spisanej polityki i procesów należytej staranności, które uczestnicy rynku finansowego i pośrednicy ubezpieczeniowi muszą wdrożyć, by zapewnić uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ryzyka szkodliwego wpływu na zrównoważony rozwój spowodowanego przez danego uczestnika rynku finansowego, w tym uwzględnienie pełnego zakresu wskaźników ESG;

b)  wytycznych dotyczących wymogów ujawniania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2;

c)  wytycznych dotyczących stosowania zasady proporcjonalności, o której mowa w ust. 1 i 2, ze szczególnym uwzględnieniem proporcjonalności do rozmiarów i znaczenia systemowego danego podmiotu.

2d.  Opracowując akty delegowane, o których mowa w ust. 2c, Komisja uwzględnia zasady wymienione w załączniku IIa.

Artykuł 4Przejrzystość w zakresie uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

i wyników pod względem zrównoważonego rozwoju

1.  Uczestnicy rynku finansowego przedstawiają w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy opis następujących elementów, zapewniając jednocześnie poufność i ochronę niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) w rozumieniu dyrektywy (UE) 2016/943:

a)  procedury należytej staranności i warunki uwzględniania realnego lub prawdopodobnego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do danego produktu oraz sposób ich stosowania, a także procedury pomiaru wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju;

b)  w jakim stopniu ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może mieć istotny wpływ na ▌udostępniane produkty lub usługi finansowe oraz gdzie w portfelu wskazano to ryzyko dla zrównoważonego rozwoju;

c)  jak uzyskano spójność polityki wynagrodzeń przedsiębiorstwa z dyrektywą (UE) 2017/828 i z uwzględnianiem ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz jej zgodność z wewnętrznymi i operacyjnymi kryteriami wyników pod względem ESG, osiągając jednocześnie cele dotyczące długoterminowego, zdrowego rozwoju, a w stosownych przypadkach także z celem zrównoważonego inwestowania określonym dla danego produktu finansowego lub usługi finansowej;

ca)  w odniesieniu do głosowania akcjonariuszy w sprawie wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju i łagodzenia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju – instrukcje dotyczące głosowania oraz uzasadnienie głosowania przeciwko decyzjom zarządu, wstrzymania się od głosu i głosowania wbrew instrukcjom.

Ujawnianie informacji, o których mowa w lit. ca), są zgodne z dyrektywą (UE) 2017/828.

2.  Pośrednicy ubezpieczeniowi świadczący usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i firmy inwestycyjne świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego przedstawiają w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy opis następujących elementów:

a)  procedury należytej staranności i warunki uwzględniania realnego lub prawdopodobnego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w usługach doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego oraz procedury pomiaru wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju;

b)  w jakim stopniu ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może mieć istotny wpływ na udostępniane produkty lub usługi finansowe oraz gdzie w portfelu wskazano to ryzyko dla zrównoważonego rozwoju;

c)  jak uzyskano spójność polityki wynagrodzeń firm inwestycyjnych świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego i pośredników ubezpieczeniowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych z dyrektywą (UE) 2017/828, jak ta polityka odzwierciedla uwzględnianie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz jest zgodna z wewnętrznymi i operacyjnymi kryteriami wyników inwestycji pod względem ESG, pozwalając jednocześnie osiągać cele dotyczące długoterminowego, zdrowego rozwoju, a także, w stosownych przypadkach, jest zgodna z celem zrównoważonego inwestowania określonym dla danego produktu finansowego lub usługi finansowej, których dotyczą usługi doradztwa;

ca)  w odniesieniu do głosowania akcjonariuszy w sprawie wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju i łagodzenia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju – instrukcje dotyczące głosowania oraz uzasadnienie głosowania przeciwko decyzjom zarządu, wstrzymania się od głosu i głosowania wbrew instrukcjom.

Ujawnianie informacji, o których mowa w lit. ca), jest zgodne z dyrektywą (UE) 2017/828.

3.  Odniesienia do ujawnianych informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, podaje się w następujący sposób:

a)  w przypadku ZAFI – w ramach ujawniania inwestorom informacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 dyrektywy 2011/61/UE;

b)  w przypadku zakładów ubezpieczeń – w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 185 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE;

c)  w przypadku IORP – w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 41 dyrektywy (UE) 2016/2341;

d)  w przypadku zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital – w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 345/2013;

e)  w przypadku zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej – w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 346/2013;

f)  w przypadku dostawców produktów emerytalnych – w formie pisemnej, z odpowiednim wyprzedzeniem, zanim umowa dotycząca produktu emerytalnego stanie się wiążąca dla inwestora indywidualnego;

g)  w przypadku spółek zarządzających UCITS – w prospekcie emisyjnym, o którym mowa w art. 69 dyrektywy 2009/65/WE;

h)  w przypadku przedsiębiorstw inwestycyjnych świadczących usługi w zakresie zarządzania portfelem lub usługi doradztwa inwestycyjnego – zgodnie z art. 24 ust. 4 dyrektywy 2014/65/UE; informacje te mogą być ujawniane w ujednoliconym formacie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 dyrektywy 2014/65/UE;

i)  w przypadku pośredników ubezpieczeniowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych – zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/97.

3a.  EUNB, EIOPA i ESMA opracowują – w ramach Wspólnego Komitetu Europejskich Urzędów Nadzoru („Wspólny Komitet”) – projekty regulacyjnych standardów technicznych precyzujące dostosowanie przepisów, o których mowa w ust. 3, z wymogami w ust. 1 i 2 w odniesieniu do szczegółów prezentacji i treści informacji ujawnianych zgodnie z niniejszym artykułem.

EUNB, EIOPA i ESMA przedstawiają te projekty regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia ... [12 miesięcy po dacie wejścia w życie].

Komisja jest uprawniona do przyjęcia regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 5Przejrzystość

ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy

1.  Przy wprowadzaniu do obrotu danego produktu finansowego lub usługi finansowej, którym przypisano indeks referencyjny, do informacji ujawnianych zgodnie z art. 4 ust. 1 dołącza się:

a)  opis celu zrównoważonego inwestowania i informacje na temat zgodności wyznaczonego indeksu z tym celem;

aa)  wyjaśnienie, jak w metodyce indeksu uwzględniono wskaźniki wymienione w art. 2 ust. 1 lit. sa);

b)  wyjaśnienie, dlaczego wagi i części składowe wyznaczonego indeksu zgodnego z opisanym celem różnią się od szerokiego indeksu giełdowego.

Należy wprowadzić rozróżnienie między produktem odwzorowującym indeks a indeksem używanym do pomiaru lub porównania wyników produktu.

2.  Jeżeli danemu produktowi finansowemu lub usłudze finansowej nie przypisano indeksu jako wskaźnika referencyjnego, informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1, zawierają opis wpływu na zrównoważony rozwój z wykorzystaniem wskaźników ryzyka dla zrównoważonego rozwoju wymienionych w art. 2.

3.  Jeżeli produkt finansowy lub usługa finansowa ma jednoznacznie na celu zgodność z postanowieniami porozumienia paryskiego lub zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, informacje standardowe, które należy ujawnić zgodnie z art. 4 ust. 1, obejmują docelowy stopień zgodności z porozumieniem paryskim wyznaczony na podstawie danych naukowych lub docelową ekspozycję z tytułu niskiej emisji dwutlenku węgla.

W drodze odstępstwa od ust. 2, jeżeli nie jest dostępny [unijny wskaźnik referencyjny niskoemisyjności] ani [wskaźnik referencyjny pozytywnego wpływu na emisyjność] zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1011, informacje, o których mowa w art. 4, zawierają szczegółowe wyjaśnienie, jak zapewnia się osiągnięcie docelowego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla lub celów porozumienia paryskiego.

4.  W informacjach, które należy ujawnić zgodnie z art. 4 ust. 1, uczestnicy rynku finansowego podają, gdzie można znaleźć metodykę zastosowaną do obliczenia indeksów, o których mowa w ust. 1, oraz wskaźników referencyjnych, o których mowa w ust. 3 akapit drugi.

5.  EUNB, EIOPA i ESMA w ramach Wspólnego Komitetu opracowują projekty regulacyjnych standardów technicznych precyzujące szczegóły dotyczące prezentacji i treści informacji, które należy ujawnić zgodnie z niniejszym artykułem.

6.  EUNB, EIOPA i ESMA przedstawiają te projekty regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia [Urząd Publikacji: wstawić datę 18 miesięcy po dacie wejścia w życie].

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 6Przejrzystość

ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju na stronach internetowych

1.  Uczestnicy rynku finansowego publikują i utrzymują na swoich stronach internetowych, dla każdego produktu finansowego lub usługi finansowej, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, następujące informacje:

a)  opis celu zrównoważonego inwestowania;

b)  informacje na temat metodyki stosowanej do oceny, pomiaru i monitorowania wyników inwestycji składających się na dany produkt finansowy lub usługę finansową pod względem zrównoważonego rozwoju, w tym źródła danych, kryteria kwalifikacji aktywów bazowych i odpowiednie wskaźniki zrównoważonego rozwoju stosowane do pomiaru ogólnego wpływu danego produktu finansowego lub danej usługi finansowej na zrównoważony rozwój;

c)  informacje, o których mowa w art. 5,

d)  informacje, o których mowa w art. 7.

Informacje, które należy ujawnić zgodnie z akapitem pierwszym, muszą być klarowne, zwięzłe oraz zrozumiałe dla inwestorów detalicznych i dla ogółu społeczeństwa. Informacje te publikuje się w jasny sposób w widocznym miejscu na stronie internetowej, są one łatwo dostępne i zrozumiałe oraz napisane klarownym i prostym językiem. Na stronie internetowej zamieszcza się także bardziej szczegółowe informacje dla inwestorów profesjonalnych i innych ekspertów.

2.  EUNB, EIOPA i ESMA w ramach Wspólnego Komitetu opracowują projekty regulacyjnych standardów technicznych precyzujące szczegóły dotyczące treści i prezentacji informacji, o których mowa w ust. 1, ze wskazaniem zgodności przepisów, o których mowa w ust. 2, z wymogami ust. 1 dotyczącymi szczegółów treści i prezentacji informacji, o których mowa w niniejszym ustępie.

EUNB, EIOPA i ESMA uwzględniają nowe lub zmienione definicje przyjęte na szczeblu europejskim.

EUNB, EIOPA i ESMA przedstawiają te projekty regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia [Urząd Publikacji: wstawić datę 12 miesięcy po dacie wejścia w życie].

Komisja przyjmuje akty delegowane dotyczące regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 oraz rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 7Przejrzystość

ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz wyników inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju w sprawozdaniach okresowych

1.  Jeżeli uczestnicy rynku finansowego udostępniają produkt finansowy lub usługę finansową, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, przedstawiają w skontrolowanych, zintegrowanych sprawozdaniach okresowych przygotowywanych co najmniej raz w roku i zawierających informacje finansowe i niefinansowe opis następujących elementów:

a)  ogólny wpływ danego produktu finansowego lub danej usługi finansowej na zrównoważony rozwój oraz ich wyniki pod względem zrównoważonego rozwoju, z wykorzystaniem zharmonizowanych i porównywalnych wskaźników ryzyka dla zrównoważonego rozwoju;

b)  jeżeli wyznaczono indeks jako wskaźnik referencyjny – porównanie ogólnego wpływu produktu finansowego lub usługi finansowej z wyznaczonym indeksem oraz z szerokim indeksem giełdowym pod względem wagi, części składowych i wskaźników zrównoważonego rozwoju;

ba)  spółki notowane na giełdzie w rocznych sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w dyrektywie 2013/34/UE, opisują, jak uwzględniają wyniki inwestycji pod względem zrównoważonego rozwoju i ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w procesach zarządzania i w strategii inwestycyjnej.

2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, ujawnia się następująco:

a)  w przypadku ZAFI – w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 22 dyrektywy 2011/61/UE;

b)  w przypadku zakładów ubezpieczeń – corocznie w formie pisemnej zgodnie z art. 185 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE;

c)  w przypadku IORP – w informacjach o świadczeniu emerytalnym, o których mowa w art. 38 dyrektywy (UE) 2016/2341, oraz w ramach przekazywania informacji, o których mowa w art. 43 dyrektywy (UE) 2016/2341;

d)  w przypadku zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital – w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 345/2013;

e)  w przypadku zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej – w sprawozdaniu rocznym, o którym mowa w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 346/2013;

f)  w przypadku dostawców produktów emerytalnych – w formie pisemnej, co najmniej w sprawozdaniach rocznych lub sprawozdaniach sporządzanych zgodnie z prawem krajowym;

g)  w przypadku spółek zarządzających UCITS lub spółek inwestycyjnych UCITS – w sprawozdaniach półrocznych i rocznych, o których mowa w art. 69 dyrektywy 2009/65/WE;

h)  w przypadku przedsiębiorstw inwestycyjnych świadczących usługi zarządzania portfelem – w sprawozdaniach okresowych, o których mowa w art. 25 ust. 6 dyrektywy 2014/65/UE;

ha)  w przypadku spółek notowanych na giełdzie – zgodnie ze sprawozdaniami okresowymi, o których mowa w art. 19a i 29a dyrektywy 2013/34/UE.

3.  Do celów ust. 1 uczestnicy rynku finansowego wykorzystują, stosownie do przypadku, informacje zawarte w sprawozdaniach z działalności zgodnie z art. 19 lub informacje zawarte w oświadczeniach niefinansowych zgodnie z art. 19a dyrektywy 2013/34/UE i zapewniają przy tym prezentowanie informacji dla inwestorów końcowych w sposób klarowny, zrozumiały i dostępny.

4.  EUNB, EIOPA i ESMA w ramach Wspólnego Komitetu opracowują projekty regulacyjnych standardów technicznych precyzujące szczegóły dotyczące treści i prezentacji informacji, o których mowa w ust. 1, ze wskazaniem zgodności przepisów, o których mowa w ust. 2, z wymogami ust. 1 dotyczącymi szczegółów treści i prezentacji informacji, o których mowa w niniejszym ustępie.

EUNB, EIOPA i ESMA uwzględniają nowe lub zmienione definicje przyjęte na szczeblu europejskim.

EUNB, EIOPA i ESMA przedstawiają te projekty regulacyjnych standardów technicznych Komisji do dnia [Urząd Publikacji: wstawić datę 12 miesięcy po dacie wejścia w życie].

Komisja jest uprawniona do przyjmowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 8Przegląd ujawnianych informacji

1.  Uczestnicy rynku finansowego zapewniają aktualizowanie na bieżąco wszelkich informacji publikowanych zgodnie z art. 3 lub 6. Jeżeli uczestnik rynku finansowego zmienia takie informacje, publikuje na tej samej stronie internetowej klarowne wyjaśnienie tej zmiany.

2.  Ust. 1 stosuje się mutatis mutandis do pośredników ubezpieczeniowych świadczących usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a także do firm inwestycyjnych świadczących usługi doradztwa inwestycyjnego, w odniesieniu do wszelkich informacji publikowanych zgodnie z art. 3.

Artykuł 9Komunikaty marketingowe

1.  Bez uszczerbku dla surowszych przepisów sektorowych, w szczególności przepisów dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2014/65/UE, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 oraz rozporządzenia (UE) nr 1286/2014, uczestnicy rynku finansowego, pośrednicy ubezpieczeniowi świadczący usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych i firmy inwestycyjne świadczące usługi doradztwa inwestycyjnego zapewniają, by ich komunikaty marketingowe nie były sprzeczne z informacjami ujawnianymi na podstawie niniejszego rozporządzenia.

2.  EUNB, EIOPA i ESMA mogą opracować w ramach Wspólnego Komitetu projekty wykonawczych standardów technicznych w celu określenia standardu prezentacji informacji na temat zrównoważonych inwestycji.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania wykonawczych standardów technicznych zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010.

Artykuł 9a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 2 ust. (...) i art. 3 ust. 2b wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 10aZmiany w dyrektywie 2013/34/UE

W dyrektywie 2013/34/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 19a ust. 1 i art. 29a ust. 1 dodaje się następujące litery:

„f)  ryzyko dla zrównoważonego rozwoju dotyczące danej działalności, zgodnie z definicją w art. 2 lit. a) [Urząd Publikacji: proszę wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341 i dyrektywy 2013/34/EU], tak by umożliwić uczestnikom rynku finansowego w rozumieniu art. 2 lit. sa) tego rozporządzenia wypełnienie obowiązku ujawnienia informacji o ryzyku dla zrównoważonego rozwoju oraz ograniczania tego ryzyka, zgodnie z art. 4 i 5 tego rozporządzenia;

g)  wyniki mierzone wskaźnikami zrównoważonego rozwoju odpowiednimi dla danej działalności i branży, na podstawie wykazu zharmonizowanych wskaźników zrównoważonego rozwoju, które Komisja opracowuje i aktualizuje zgodnie z [Urząd Publikacji: proszę wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestowanie];”.

Artykuł 10Zmiany w dyrektywie (UE) 2016/2341

W dyrektywie (UE) 2016/2341 wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 19 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Komisja jest uprawniona do przyjęcia – w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 60a – środków służących zapewnieniu:

a)  uwzględniania zasady „ostrożnego inwestora” w odniesieniu do analizy ryzyka związanego z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym;

b)  ujmowania czynników ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w wewnętrznych decyzjach inwestycyjnych i procesach zarządzania ryzykiem.

Te akty delegowane uwzględniają wielkość, charakter, skalę i stopień złożoności działalności IORP oraz ryzyko nieodłącznie związane z tą działalnością, a także zapewniają spójność z art. 14 dyrektywy 2009/65/WE, art. 132 dyrektywy 2009/138/WE i art. 12 dyrektywy 2011/61/UE.”;

2)  dodaje się art. 60 a w brzmieniu:

Artykuł 60a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 19 ust. 9, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 19 ust. 9, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 19 ust. 9 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie trzech miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o trzy miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”.

Artykuł 11

Ocena

Najpóźniej do dnia [Urząd Publikacji: wstawić datę 36 miesięcy po dacie wejścia w życie] Komisja przeprowadzi ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia, w szczególności pod kątem czynników i wskaźników polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz ich uwzględniania w decyzjach inwestycyjnych i informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy. Ocena ta obejmuje analizę wpływu dostępności i jakości danych emitenta na zdolność uczestników rynku finansowego do uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w ujawnianych informacjach o produktach oraz w decyzjach inwestycyjnych.

Komisja oceni, czy należy przeprowadzić przegląd dyrektywy 2013/34/UE w celu ulepszenia sprawozdawczości dotyczącej ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do ładu korporacyjnego.

Artykuł 12Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia [Urząd Publikacji: Proszę wstawić datę 12 miesięcy po dacie opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej]. Wszelkie przyszłe przeglądy lub aktualizacje niniejszego rozporządzenia poprzedzi ocena skutków, w której określona zostanie wykonalność takiego przeglądu lub aktualizacji.

Art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 4, art. 9 ust. 2 oraz art. 10 stosuje się jednak od dnia [Urząd Publikacji: Proszę wstawić datę wejścia w życie], a art. 7 ust. 1–3 stosuje się od dnia [Urząd Publikacji: Proszę wstawić datę 1 stycznia roku następującego po dacie, o której mowa w akapicie drugim].

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  PrzewodniczącyZAŁĄCZNIK Ia

Zgodnie z najważniejszymi definicjami z popieranych przez ONZ ramowych zasad sprawozdawczości dotyczącej odpowiedzialnego inwestowania na 2018 r. (z listopada 2017 r.) oraz zgodnie z opracowanymi przez Komisję ramami monitorowania gospodarki o obiegu zamkniętym ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może obejmować następujące czynniki i wskaźniki dotyczące ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego:

(i)  kwestie jakości i funkcjonowania środowiska naturalnego i systemów naturalnych; do kwestii tych należą: utrata bioróżnorodności; emisje gazów cieplarnianych, zmiana klimatu, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, zubażanie lub zanieczyszczenie zasobów powietrza lub wody bądź zasobów naturalnych, gospodarowanie odpadami, zubażanie warstwy ozonowej, zmiany użytkowania gruntów;

(ii)  kwestie praw, dobrostanu i interesów ludzi i społeczności; do kwestii tych należą: prawa człowieka, normy pracy w łańcuchu dostaw, praca dzieci, praca niewolnicza i praca za długi, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy, wolność zrzeszania się i wolność wypowiedzi, wolne i niezależne społeczeństwo obywatelskie, możliwość prowadzenia działalności przez obrońców praw człowieka, zarządzanie kapitałem ludzkim i stosunki pracy; różnorodność; stosunki ze społecznościami lokalnymi, w tym dobrowolna, uprzednia i świadoma zgoda, działania w strefach konfliktu, zdrowie i dostęp do leków, HIV/AIDS, ochrona konsumentów; kontrowersyjne rodzaje broni;

(iii)  kwestie zarządzania przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, w które się inwestuje; w odniesieniu do notowanych instrumentów kapitałowych do tych kwestii należą: struktura zarządu, wielkość, różnorodność, umiejętności i niezależność, wynagrodzenie osób na stanowiskach kierowniczych, prawa akcjonariuszy, współpraca z interesariuszami, ujawnianie informacji, etyka w działalności gospodarczej, przekupstwa i korupcja, przestrzeganie przepisów podatkowych, ochrona prywatności i danych, kontrole wewnętrzne i zarządzanie ryzykiem oraz ogólnie relacje między kierownictwem przedsiębiorstwa, jego zarządem, akcjonariuszami i innymi interesariuszami; do tej kategorii można również zaliczyć zagadnienia strategii biznesowej, obejmujące zarówno wpływ strategii biznesowej na ochronę środowiska i politykę społeczną, jak i sposób realizowania tej strategii; w klasach aktywów nienotowanych kwestie zarządzania obejmują również problematykę zarządzania funduszami, np. uprawnienia komitetów doradczych, kwestie wyceny, struktury opłat itd.

ZAŁĄCZNIK IIa

Zasady międzynarodowe

1.

ONZ

Ramowe zasady sprawozdawczości dotyczącej odpowiedzialnego inwestowania – https://www.unpri.org/

2.

OECD

Wytyczne OECD na temat odpowiedzialnego prowadzenia działalności przez inwestorów instytucjonalnych – kluczowe kwestie należytej staranności zgodnie z wytycznymi OECD dla inwestorów wielonarodowych (z 2017 r.) – https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

(1)

Dz.U. ...

(2)

* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony wytłuszczonym drukiem i kursywą; symbol ▌sygnalizuje skreślenia.

(3)

  Dz.U. C […] z […], s. […].

(4)

  Dz.U. C […] z […], s. […].

(5)

  Decyzja Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 1).

(6)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

(7)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

(8)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

(9)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

(10)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).

(11)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).

(12)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).

(13)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).

(14)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

(15)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

(16)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).

(17)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(18)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).

(19)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1).


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (11.10.2018)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341

w sprawie ujawniania informacji dotyczących wpływu inwestycji na zrównoważony rozwój i wynikającego z nich ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Wspólnym celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE32, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE33, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE34 , dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE35, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/9736, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/234137, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013l38 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/201339 jest ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, pośredników ubezpieczeniowych, instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP), zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital (zarządzających EuVECA) i zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej (zarządzających EuSEF). Te dyrektywy i rozporządzenia zapewniają bardziej jednolitą ochronę inwestorów końcowych i ułatwiają im korzystanie z szerokiego zakresu produktów i usług finansowych, przedstawiając jednocześnie zasady, które umożliwiają inwestorom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących inwestycji. Chociaż cele te w dużej mierze osiągnięto, niewystarczająco rozwinięte jest ujawnianie inwestorom końcowym informacji na temat uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i celów zrównoważonego inwestowania w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez spółki zarządzające UCITS, ZAFI, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, które świadczą usługi zarządzania portfelem, instytucje pracowniczych programów emerytalnych, dostawców produktów emerytalnych, zarządzających EuVECA i EuSEF (uczestnicy rynku finansowego) oraz na temat uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa przez pośredników ubezpieczeniowych, którzy świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, i przez firmy inwestycyjne, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego (doradcy finansowi), ponieważ takie ujawnianie informacji nie podlega jeszcze zharmonizowanym wymogom.

(2)  Wspólnym celem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE32, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE33, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE34, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE35, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/9736, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/234137, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013l38 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/201339 jest ułatwienie podejmowania i prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, pośredników ubezpieczeniowych, instytucje pracowniczych programów emerytalnych (IORP), zarządzających kwalifikowalnymi funduszami venture capital (zarządzających EuVECA) i zarządzających kwalifikowalnymi funduszami na rzecz przedsiębiorczości społecznej (zarządzających EuSEF). Te dyrektywy i rozporządzenia zapewniają bardziej jednolitą ochronę inwestorów końcowych i ułatwiają im korzystanie z szerokiego zakresu produktów i usług finansowych, przedstawiając jednocześnie zasady, które umożliwiają inwestorom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących inwestycji. Chociaż cele te w dużej mierze osiągnięto, niewystarczająco rozwinięte jest ujawnianie informacji na temat wpływu na zrównoważony rozwój oraz uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i celów zrównoważonego inwestowania w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez spółki zarządzające UCITS, ZAFI, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne, które świadczą usługi zarządzania portfelem, instytucje pracowniczych programów emerytalnych, dostawców produktów emerytalnych, zarządzających EuVECA i EuSEF (uczestnicy rynku finansowego) oraz na temat uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie doradztwa przez pośredników ubezpieczeniowych, którzy świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, i przez firmy inwestycyjne, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego (doradcy finansowi), ponieważ takie ujawnianie informacji nie podlega jeszcze zharmonizowanym wskaźnikom i wymogom. Aby wywiązać się z obowiązków dotyczących należytej staranności w odniesieniu do wpływu na zrównoważony rozwój i ryzyka dla niego, uczestnicy rynku finansowego sami potrzebują, by spółki, w które inwestują, ujawniały wiarygodne, porównywalne i zharmonizowane informacje. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE39a określono obowiązki przedsiębiorstw dotyczące wymogów w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości. Należy zatem uaktualnić tę dyrektywę, by uwzględnić w niej zintegrowaną, kontrolowaną sprawozdawczość dotyczącą ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i wpływu na niego w odpowiedzi na rosnącą potrzebę uwzględniania zrównoważonego rozwoju w strategii przedsiębiorstw i zarządzaniu przez nie ryzykiem.

__________________

__________________

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

32 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).

36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19).

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).

37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2341 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (IORP) (Dz.U. L 354 z 23.12.2016, s. 37).

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 345/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy venture capital (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 1).

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).

39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 346/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 18).

 

39a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Wobec braku zharmonizowanych przepisów unijnych dotyczących ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem inwestorom końcowym istnieje prawdopodobieństwo, że na poziomie krajowym nadal przyjmowane będą rozbieżne środki i w poszczególnych sektorach usług finansowych utrzymają się różne podejścia. Takie rozbieżne środki i podejścia będą nadal powodować znaczne zakłócenia konkurencji wynikające ze znaczących różnic w standardach informacyjnych. Ponadto równoległy rozwój praktyk rynkowych oparty na komercyjnych priorytetach, które przynoszą rozbieżne rezultaty, powoduje obecnie dalszą fragmentację rynku i może nawet doprowadzić w przyszłości do dalszego pogorszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego. Rozbieżność standardów informacyjnych oraz praktyk rynkowych sprawia, że bardzo trudno jest porównać różne produkty i usługi finansowe, a także stwarza nierówne warunki działania pomiędzy tymi produktami i usługami finansowymi oraz pomiędzy sieciami dystrybucji i powoduje powstawanie dodatkowych przeszkód dla rynku wewnętrznego. Takie rozbieżności mogą być również mylące dla inwestorów końcowych i mogą negatywnie wpływać na ich decyzje dotyczące inwestycji. Zapewniając zgodność z porozumieniem paryskim, poszczególne państwa członkowskie prawdopodobnie będą przyjmować rozbieżne środki krajowe, które mogłyby zakłócić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a także mogłyby być szkodliwe dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych. Ponadto brak zharmonizowanych przepisów dotyczących przejrzystości utrudnia inwestorom końcowym skuteczne porównanie różnych produktów i usług finansowych w poszczególnych państwach członkowskich pod względem ryzyka dla ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz celów zrównoważonego inwestowania. Dlatego też należy wyeliminować istniejące przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i zapobiec prawdopodobnym przyszłym przeszkodom.

(3)  Wobec braku zharmonizowanych przepisów unijnych dotyczących ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem przez emitentów i inwestorów istnieje prawdopodobieństwo, że na szczeblu krajowym nadal przyjmowane będą rozbieżne środki i w poszczególnych sektorach usług finansowych utrzymają się różne podejścia. Takie rozbieżne środki i podejścia będą nadal powodować znaczne zakłócenia konkurencji wynikające ze znaczących różnic w standardach informacyjnych. Ponadto równoległy rozwój praktyk rynkowych oparty na komercyjnych priorytetach, które przynoszą rozbieżne rezultaty, powoduje obecnie dalszą fragmentację rynku i może nawet doprowadzić w przyszłości do dalszego pogorszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego. Rozbieżność standardów informacyjnych oraz praktyk rynkowych, a także brak zharmonizowanego zestawu wskaźników sprawia, że bardzo trudno jest porównać różne produkty i usługi finansowe, a także stwarza nierówne warunki działania pomiędzy tymi produktami i usługami finansowymi oraz pomiędzy sieciami dystrybucji i powoduje powstawanie dodatkowych przeszkód dla rynku wewnętrznego. Takie rozbieżności mogą być również mylące dla inwestorów końcowych i mogą negatywnie wpływać na ich decyzje dotyczące inwestycji. Zapewniając zgodność z porozumieniem paryskim, poszczególne państwa członkowskie prawdopodobnie będą przyjmować rozbieżne środki krajowe, które mogłyby zakłócić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a także mogłyby być szkodliwe dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych. Ponadto brak zharmonizowanych przepisów i wskaźników dotyczących przejrzystości utrudnia inwestorom skuteczne porównanie spółek, w które inwestują, oraz różnych produktów i usług finansowych w poszczególnych państwach członkowskich pod względem wpływu i ryzyka dla ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz celów zrównoważonego inwestowania. Dlatego też należy wyeliminować istniejące przeszkody w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i zapobiec prawdopodobnym przyszłym przeszkodom.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  W celu zapewnienia spójnego stosowania niniejszego rozporządzenia oraz wyraźnego i spójnego wypełniania przez uczestników rynku finansowego obowiązków ujawniania informacji ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu konieczne jest określenie ujednoliconej definicji „zrównoważonego inwestowania”.

(4)  W celu zapewnienia spójnego stosowania niniejszego rozporządzenia oraz wyraźnego i spójnego wypełniania przez uczestników rynku finansowego obowiązków ujawniania informacji ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu konieczne jest określenie ujednoliconej definicji „zrównoważonego inwestowania” i „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” na podstawie zharmonizowanego zestawu wskaźników. Definicja ta powinna koncentrować się na realnych zagrożeniach, ale powinna też być perspektywiczna, by należycie uwzględniać nowe pojawiające się zagrożenia.

Uzasadnienie

Jasne definicje oraz zharmonizowane wskaźniki są konieczne do zapewnienia pewności prawa, minimalnego poziomu spójności działań organów krajowych i uczestników rynku oraz do uniknięcia fragmentacji rynku.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Wskaźniki referencyjne zrównoważonego rozwoju służą jako standardowe punkty odniesienia, względem których mierzy się zrównoważone inwestycje, dlatego też inwestorzy końcowi muszą zostać poinformowani w drodze ujawnień na etapie przed zawarciem umowy o stosowności wyznaczonego indeksu, to znaczy dostosowaniu tego indeks do celu zrównoważonego inwestowania. Uczestnicy rynku finansowego powinni również ujawnić uzasadnienie, dlaczego wagi i części składowe wyznaczonego indeksu różnią się od szerokiego indeksu giełdowego. W celu dalszego wspierania przejrzystości uczestnicy rynku finansowego powinni również wskazać, gdzie można znaleźć metodykę stosowaną do obliczenia wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giełdowego, aby inwestorzy końcowy mieli niezbędne informacje na temat sposobu doboru i ważenia aktywów bazowych i indeksów, aktywów, które wykluczono i powodu takiego wykluczenia, oraz sposobu mierzenia wpływu aktywów bazowych na zrównoważony rozwój lub na temat źródeł danych, które wykorzystano. Takie ujawnianie informacji powinno umożliwić skuteczne porównywanie i przyczynić się do wypracowania właściwego postrzegania inwestycji sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. W przypadku niewyznaczenia żadnego indeksu jako wskaźnika referencyjnego uczestnicy rynku finansowego powinni wyjaśnić, w jaki sposób osiągany jest cel zrównoważonego inwestowania.

(6)  Wskaźniki referencyjne zrównoważonego rozwoju służą jako standardowe punkty odniesienia, względem których mierzy się zrównoważone inwestycje, dlatego też inwestorzy końcowi muszą zostać poinformowani w drodze ujawnień na etapie przed zawarciem umowy o stosowności wyznaczonego indeksu, to znaczy dostosowaniu tego indeksu do celu zrównoważonego inwestowania. Uczestnicy rynku finansowego powinni również ujawnić uzasadnienie, dlaczego wagi i części składowe wyznaczonego indeksu różnią się od szerokiego indeksu giełdowego. W celu dalszego wspierania przejrzystości uczestnicy rynku finansowego powinni również wskazać, gdzie można znaleźć metodykę stosowaną do obliczenia wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giełdowego, aby inwestorzy końcowy mieli niezbędne informacje na temat sposobu doboru i ważenia aktywów bazowych i indeksów, aktywów, które wykluczono i powodu takiego wykluczenia, oraz sposobu mierzenia wpływu aktywów bazowych na zrównoważony rozwój lub na temat źródeł danych, które wykorzystano. Takie ujawnianie informacji, na podstawie zharmonizowanego zestawu wskaźników, powinno umożliwić skuteczne porównywanie i przyczynić się do wypracowania właściwego postrzegania inwestycji sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi. W przypadku niewyznaczenia żadnego indeksu jako wskaźnika referencyjnego uczestnicy rynku finansowego powinni wyjaśnić, w jaki sposób osiągany jest cel zrównoważonego inwestowania.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Jeżeli dany produkt lub usługa finansowa składa się z obligacji, kontraktów różnic kursowych, instrumentów pochodnych lub innych instrumentów opartych na wartości aktywów bazowych, w ujawnianych informacjach należy wyraźnie wskazać związek między osiąganiem celów zrównoważonego rozwoju a wartością tych aktywów.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  W celu zwiększenia przejrzystości i informowania inwestorów końcowych dostęp do informacji na temat sposobu uwzględniania zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych przez uczestników rynku finansowego i w procesach doradztwa przez doradców finansowych powinien być regulowany poprzez nałożenie na te podmioty obowiązku utrzymywania tych informacji na ich stronach internetowych.

(8)  W celu zwiększenia przejrzystości i porównywalności oraz lepszego informowania inwestorów dostęp do informacji na temat sposobu uwzględniania wpływu na zrównoważony rozwój i ryzyka dla niego w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych przez uczestników rynku finansowego i w procesach doradztwa przez doradców finansowych powinien być regulowany przez nałożenie na te podmioty obowiązku utrzymywania tych informacji na ich stronach internetowych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Obecne wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w przepisach unijnych nie stanowią, że należy ujawniać wszystkie informacje niezbędne do właściwego informowania inwestorów końcowych na temat wpływu inwestycji na zrównoważony rozwój. Należy zatem określić bardziej szczególne wymogi dotyczące ujawniania informacji w odniesieniu do zrównoważonych inwestycji. Na przykład należy regularnie przedstawiać ogólny wpływ produktów finansowych na zrównoważony rozwój za pomocą wskaźników właściwych dla wybranego celu zrównoważonego inwestowania. W przypadku gdy wyznaczono odpowiedni indeks jako wskaźnik referencyjny, taką informację również należy przedstawić w odniesieniu do wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giełdowego, aby umożliwić porównanie. Należy także ujawniać informacje na temat części składowych wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giełdowego wraz z ich wagami w celu zapewnienia dalszych informacji na temat sposobu osiągania celów zrównoważonego inwestowania. W przypadku gdy zarządzający EuSEF udostępniają informacje na temat pozytywnych skutków społecznych, na które jest ukierunkowany dany fundusz, ogólnych osiągniętych skutków społecznych i metod stosowanych do pomiaru tych skutków zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 346/2013 mogą oni w stosownych przypadkach wykorzystywać takie informacje do celów ujawniania informacji na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(9)  Obecne wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w przepisach unijnych nie stanowią, że należy ujawniać wszystkie informacje niezbędne do właściwego informowania inwestorów końcowych na temat wpływu inwestycji na zrównoważony rozwój. Należy zatem określić bardziej szczególne wymogi dotyczące ujawniania informacji w odniesieniu do zrównoważonych inwestycji. Na przykład należy regularnie przedstawiać ogólny wpływ produktów finansowych na zrównoważony rozwój za pomocą zharmonizowanego zestawu wskaźników właściwych dla wybranego celu zrównoważonego inwestowania. W przypadku gdy wyznaczono odpowiedni indeks jako wskaźnik referencyjny, taką informację również należy przedstawić w odniesieniu do wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giełdowego, aby umożliwić porównanie. Należy także ujawniać informacje na temat części składowych wyznaczonego indeksu i szerokiego indeksu giełdowego wraz z ich wagami w celu zapewnienia dalszych informacji na temat sposobu osiągania celów zrównoważonego inwestowania. W przypadku gdy zarządzający EuSEF udostępniają informacje na temat pozytywnych skutków społecznych, na które jest ukierunkowany dany fundusz, ogólnych osiągniętych skutków społecznych i metod stosowanych do pomiaru tych skutków zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 346/2013 mogą oni w stosownych przypadkach wykorzystywać takie informacje do celów ujawniania informacji na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE40 nałożono obowiązki w zakresie przejrzystości w odniesieniu do aspektów społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego w sprawozdawczości niefinansowej. Wymagana forma i prezentacja ustanowiona we wspomnianych dyrektywach nie jest jednak odpowiednia do bezpośredniego wykorzystania przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych w relacjach z inwestorami końcowymi. Uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi powinni w stosownych przypadkach mieć możliwość wykorzystania informacji zawartych w sprawozdaniach z działalności i oświadczeniach na temat informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą 2013/34/UE do celów niniejszego rozporządzenia.

(10)  W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE40 nałożono obowiązki w zakresie przejrzystości w odniesieniu do aspektów społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego w sprawozdawczości niefinansowej. Wymagana forma i prezentacja ustanowiona we wspomnianych dyrektywach nie jest jednak odpowiednia do bezpośredniego wykorzystania przez uczestników rynku finansowego i doradców finansowych w relacjach z inwestorami końcowymi. Uczestnicy rynku finansowego, doradcy finansowi i spółki notowane na giełdzie powinni ujawniać informacje na temat wpływu na ochronę środowiska, politykę społeczną i ład korporacyjny oraz ryzyka dla nich w rocznych sprawozdaniach z zarządzania i oświadczeniach na temat informacji niefinansowych zgodnie z dyrektywą 2013/34/UE do celów niniejszego rozporządzenia.

__________________

__________________

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EUNB”), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych („EIOPA”) i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) (nazywane wspólnie Europejskimi Urzędami Nadzoru) ustanowione odpowiednio rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/201041, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/201042 i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/201043 powinny – w ramach Wspólnego Komitetu – opracować regulacyjne standardy techniczne określające szczegóły prezentacji i treści informacji na temat celów zrównoważonego inwestowania, które należy ujawniać w dokumentach przedumownych, sprawozdaniach okresowych i na stronach internetowych uczestników rynku finansowego zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia nr 1093/2010, rozporządzenia nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. Komisja powinna być uprawniona do przyjęcia tych regulacyjnych standardów technicznych.

(13)  Europejski Urząd Nadzoru Bankowego („EUNB”), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych („EIOPA”) i Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) (nazywane wspólnie Europejskimi Urzędami Nadzoru) ustanowione odpowiednio rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/201041, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/201042 i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/201043 powinny – w ramach Wspólnego Komitetu – opracować regulacyjne standardy techniczne określające szczegóły prezentacji i treści informacji na temat wynikającego z inwestycji wpływu na zrównoważony rozwój i ryzyka dla niego, które należy ujawniać w dokumentach przedumownych, zintegrowanych sprawozdaniach okresowych i rocznych oraz na stronach internetowych uczestników rynku finansowego zgodnie z art. 10–14 rozporządzenia nr 1093/2010, rozporządzenia nr 1094/2010 i rozporządzenia (UE) nr 1095/2010. Komisja powinna być uprawniona do przyjęcia tych regulacyjnych standardów technicznych.

__________________

__________________

41 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

41 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

42 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).

42 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).

43 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

43 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Zasady ujawniania informacji zawarte w niniejszym rozporządzeniu są uzupełnieniem całościowych nadrzędnych obowiązkowych ram należytej staranności dla wszystkich uczestników rynku, zarówno dla inwestorów, jak i spółek, w które się inwestuje, obejmujących obowiązek dochowania staranności, które mają zostać stopniowo wdrożone w okresie przejściowym, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności i z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zrównoważonych finansów, w której zaapelowano o wprowadzenie obowiązkowych ram należytej staranności.

Uzasadnienie

Wzmocnienie ram należytej staranności dla uczestników rynku finansowego pomoże inwestorom uniknąć ewentualnych negatywnych skutków ich inwestycji dla społeczeństwa i środowiska, uniknąć ryzyka finansowego i ryzyka utraty reputacji, odpowiadać na oczekiwania klientów i beneficjentów oraz uwzględniać ryzyko wykraczające poza finansowe rozumienie ich obowiązków jako inwestorów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie zwiększenie ochrony inwestorów końcowych i poszerzenie zakresu ujawnianych im informacji, w tym w przypadkach dokonywania transgranicznych zakupów przez inwestorów końcowych, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast cele te można zrealizować skuteczniej na szczeblu Unii ze względu na konieczność ustanowienia jednolitych wymogów dotyczących ujawniania informacji na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

(18)  Ponieważ cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie lepsze informowanie inwestorów i poszerzenie zakresu ujawnianych im informacji oraz pomoc dla uczestników rynku finansowego, doradców inwestycyjnych i spółek notowanych na giełdzie w uwzględnianiu w strategiach inwestycyjnych i decyzjach zarządu ryzyka dla środowiska, społeczeństwa i zarządzania, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast cele te można zrealizować skuteczniej na szczeblu Unii ze względu na konieczność ustanowienia jednolitych wymogów dotyczących ujawniania informacji na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  By wywiązać się z obowiązków dotyczących należytej staranności w odniesieniu do wpływu na zrównoważony rozwój i ryzyka dla niego, uczestnicy rynku finansowego potrzebują, by spółki, w które inwestują, ujawniały wiarygodne, porównywalne i zharmonizowane informacje. Dlatego wymogi dotyczące ujawniania informacji określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie do spółek notowanych na giełdzie po upływie okresu przejściowego wynoszącego 18 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja powinna też przeanalizować stosowność zaproponowania odpowiednich zmian do dyrektywy 2013/34/UE.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się zharmonizowane przepisy dotyczące przejrzystości, mające zastosowanie do uczestników rynku finansowego, pośredników ubezpieczeniowych, którzy świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, oraz do firm inwestycyjnych, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego, w zakresie uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub w procesie doradztwa, a także przepisy dotyczące przejrzystości produktów finansowych, które wśród swoich celów mają zrównoważone inwestycje, w tym redukcję emisji dwutlenku węgla.

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zharmonizowane przepisy dotyczące przejrzystości, mające zastosowanie do uczestników rynku finansowego, pośredników ubezpieczeniowych, którzy świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, do firm inwestycyjnych, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego, oraz do spółek notowanych na giełdzie, określające, jak uwzględniać ryzyko dla zrównoważonego rozwoju i wpływ na niego w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych lub w procesie doradztwa, a także przepisy dotyczące przejrzystości produktów, w tym finansowych, pod względem wpływu na zrównoważony rozwój i ryzyka dla niego, gdy jest to istotne i właściwe.

Uzasadnienie

W akcie prawnym należy jasno określić, że wymogi dotyczące przejrzystości zawarte w rozporządzeniu mają zastosowanie do wszystkich produktów finansowych.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  „spółka notowana na giełdzie” oznacza przedsiębiorstwo objęte zakresem dyrektywy 2013/34/UE;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera h – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ii a)  ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 201X/XXX1a;

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE), 2017/0143(COD).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera o – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o)  „zrównoważone inwestycje” oznaczają dowolne z poniższych inwestycji lub połączenie dowolnych z poniższych inwestycji:

o)  „zrównoważone inwestycje” oznaczają produkty związane ze strategiami służącymi osiągnięciu skutków środowiskowych, społecznych i zarządczych, w tym dowolne połączenie poniższych, przy czym cele każdej z tych kategorii są zgodne ze wszystkimi celami pozostałych kategorii i nie naruszają ich w istotny sposób:

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera o – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  inwestycje w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego, w tym inwestycje zrównoważone środowiskowo w rozumieniu art. 2 [Urząd Publikacji: wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje];

(i)  inwestycje w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego, w tym inwestycje zrównoważone środowiskowo w rozumieniu art. 2 [Urząd Publikacji: wstawić odniesienie do rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje], na podstawie kluczowych wskaźników efektywnego użytkowania z zasobów, np. wskaźnika zużycia energii, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zużycia surowców, wytwarzania odpadów, emisji, emisji CO2, zużycia wody, użytkowania gruntów oraz wpływu na różnorodność biologiczną;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera o – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii)  inwestycje w przedsiębiorstwa przestrzegające dobrych wzorców zarządzania, w szczególności przedsiębiorstwa, które posiadają solidne struktury zarządzania, zdrowe relacje z pracownikami, odpowiednie wynagrodzenia pracowników i przestrzegają przepisów prawa podatkowego;

(iii)  inwestycje w przedsiębiorstwa przestrzegające dobrych wzorców zarządzania, w szczególności przedsiębiorstwa, które posiadają solidne struktury zarządzania i należytej staranności, zdrowe relacje z pracownikami, odpowiednie wynagrodzenia pracowników i przestrzegają przepisów prawa podatkowego;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera s a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

sa)  „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” oznacza ryzyko finansowe lub niefinansowe, realne lub takie, które prawdopodobnie urzeczywistni się w perspektywie długoterminowej, powiązane ze względami ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, jeżeli odnosi się ono do danego podejścia inwestycyjnego;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i wpływu na niego

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych pisemne strategie dotyczące uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

1.  Uczestnicy rynku finansowego dysponują pisemnymi strategiami uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i wpływu na niego w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, np. w obszarze zarządzania, alokacji aktywów, strategii inwestycyjnej, zarządzania ryzykiem, prawa głosu akcjonariuszy i zaangażowania przedsiębiorstw, oraz publikują pisemne streszczenie tych strategii na swoich stronach internetowych.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, oraz firmy inwestycyjne, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego, publikują na swoich stronach internetowych pisemne strategie dotyczące uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w usługach doradztwa ubezpieczeniowego lub inwestycyjnego.

2.  Pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy świadczą usługi doradztwa ubezpieczeniowego w odniesieniu do ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, oraz firmy inwestycyjne, które świadczą usługi doradztwa inwestycyjnego, dysponują pisemnymi strategiami uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i wpływu na niego w usługach doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego, np. w obszarach zarządzania, alokacji aktywów, strategii inwestycyjnej, zarządzania ryzykiem, prawa głosu akcjonariuszy i zaangażowania przedsiębiorstw, oraz publikują pisemne streszczenie tych strategii na swoich stronach internetowych.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Uczestnicy rynku finansowego i pośrednicy ubezpieczeniowi mają procedury należytej staranności zapewniające dostateczne uwzględnianie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych identyfikacji ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i zarządzania tym ryzykiem oraz nakładające na inwestorów wymóg identyfikowania, ograniczania i uwzględniania czynników ESG oraz zapobiegania ich wystąpieniu, z uwzględnieniem wytycznych OECD z 2017 r. dotyczących odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej przez inwestorów instytucjonalnych i kluczowych zagadnień należytej staranności na podstawie wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, i publikują te procedury w formie pisemnej na swoich stronach internetowych.

 

 

 

 

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Pisemne strategie, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują między innymi:

 

a)  uwzględnienie ryzyka dotyczącego wpływu zmian klimatu, w tym zarówno gwałtownych, jak i przewlekłych zagrożeń dla inwestycji;

 

b)  uwzględnienie ryzyka i szans wynikających z przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, w tym regulacyjnych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych, ustalania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, ryzyka sporów sądowych, ryzyka utraty reputacji, ryzyka technologicznego i ryzyka rynkowego.

Uzasadnienie

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, Niderlandzki Bank Centralny, Bank Anglii i wiele innych instytucji finansowych oraz organów doradczych zdaje sobie sprawę z systemowego ryzyka wynikającego ze zmian klimatu dla systemu finansowego i gospodarki. Wśród uwzględnianych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju należy zatem jednoznacznie wskazać również zagrożenia związane ze zmianą klimatu.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.  Pisemne strategie, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują między innymi informacje o procedurze wskazywania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, metodyce i wskaźnikach stosowanych do oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, sprawowanej przez zarząd kontroli nad określaniem tego ryzyka i zarządzaniem nim oraz przegląd rodzajów ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, które dana organizacja zidentyfikowała.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2d.  Do dnia 30 czerwca 2019 r. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. [...] w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez uszczegółowienie wymogów dotyczących pisemnych strategii i procedur należytej staranności służących ocenie ich wdrażania.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przejrzystość w zakresie uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Przejrzystość w zakresie uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i wpływu na niego

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  procedury i warunki dotyczące uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w decyzjach inwestycyjnych;

a)  procedury należytej staranności i warunki dotyczące uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w decyzjach inwestycyjnych, w tym m.in. ryzyka dotyczącego skutków zmiany klimatu oraz ryzyka i szans wynikających z przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w jakim stopniu ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może mieć istotny wpływ na zwrot z inwestycji w udostępniane produkty finansowe;

b)  w jakim stopniu ryzyko dla zrównoważonego rozwoju, tym m.in. ryzyko dotyczące skutków zmiany klimatu oraz ryzyko i szanse wynikające z przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, może mieć istotny wpływ na względy ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz na zwrot z inwestycji w udostępniane produkty finansowe;

Uzasadnienie

Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, Niderlandzki Bank Centralny, Bank Anglii i wiele innych instytucji finansowych oraz organów doradczych zdaje sobie sprawę z systemowego ryzyka wynikającego ze zmian klimatu dla systemu finansowego i gospodarki. Wśród uwzględnianych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju należy zatem jednoznacznie wskazać również zagrożenia związane ze zmianą klimatu.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  scenariusze i prognozowane koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla, handlu emisjami, opodatkowania lub innych istotnych wymogów regulacyjnych uwzględnionych w ocenie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju;

Uzasadnienie

Opłaty za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, np. w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji lub chińskim krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, to jasno określony koszt. Inwestorzy, kredytodawcy, ubezpieczyciele i inne zainteresowane strony często nie mają jednak jasnych informacji o ewentualnych kosztach emisji dwutlenku węgla w danych inwestycjach. Ponieważ zakres i poziom cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla mogą znacznie się zmienić w związku z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, dodatkowa przejrzystość kosztów emisji przyczyniłaby się do ograniczenia ryzyka systemowego.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  wyniki testu skrajnych warunków klimatycznych z wykorzystaniem analizy scenariusza do oceny potencjalnych przyszłych wydarzeń, w tym następujące scenariusze:

 

(i)  scenariusz „szybkiej dekarbonizacji”, według którego w ciągu 15 lat wszystkie sektory gospodarki na świecie uzyskają zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto;

 

(ii)  scenariusz „niekontrolowanego ocieplenia”, według którego dojdzie do wzrostu temperatury na świecie o 4 °C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  w odniesieniu do prawa głosu akcjonariuszy w sprawach dotyczących zrównoważonych inwestycji i ograniczania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju – instrukcje dotyczące głosowania oraz uzasadnienia głosowania przeciwko decyzjom zarządu, wstrzymania się od głosu i głosowania wbrew instrukcjom;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  procedury i warunki dotyczące uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w usługach doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego;

a)  procedury i warunki dotyczące uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w usługach doradztwa inwestycyjnego lub ubezpieczeniowego, w tym m.in. ryzyka dotyczącego skutków zmian klimatu oraz ryzyka i szans wynikających z przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w jakim stopniu ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może mieć istotny wpływ na zwrot z inwestycji w produkty finansowe, których dotyczy to doradztwo;

b)  w jakim stopniu ryzyko dla zrównoważonego rozwoju, tym m.in. ryzyko dotyczące skutków zmiany klimatu oraz ryzyko i szanse wynikające z przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, może mieć istotny wpływ na względy ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz na zwrot z inwestycji w produkty finansowe, których dotyczy to doradztwo;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  scenariusze i prognozowane koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla, handlu emisjami, opodatkowania lub innych istotnych wymogów regulacyjnych uwzględnionych w ilościowej ocenie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  wyniki testu skrajnych warunków klimatycznych z wykorzystaniem analizy scenariusza do oceny potencjalnych przyszłych wydarzeń, w tym następujące scenariusze:

 

(i)  scenariusz „szybkiej dekarbonizacji”, według którego w ciągu 15 lat wszystkie sektory gospodarki na świecie uzyskają zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto;

 

(ii)  scenariusz „niekontrolowanego ocieplenia”, według którego dojdzie do wzrostu temperatury na świecie o 4 °C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  odnośnie do spółek notowanych na giełdzie – zgodnie z dyrektywą 2013/34/UE.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Ujawniane informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają wszystkie dane istotne dla inwestora przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Informacje te są przedstawione rzetelnie, nie są mylące, nie wprowadzają w błąd i nie pomija się w nich żadnych istotnych faktów.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przejrzystość zrównoważonych inwestycji w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy

Przejrzystość wpływu inwestycji na zrównoważony rozwój oraz ryzyka dla niego w informacjach ujawnianych przed zawarciem umowy

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  informacje na temat metodyki stosowanej do oceny, pomiaru i monitorowania wpływu zrównoważonych inwestycji składających się na dany produkt finansowy, w tym jego źródła danych, kryteria kwalifikacji aktywów bazowych i odpowiednie wskaźniki zrównoważonego rozwoju stosowane do pomiaru wpływu danego produktu finansowego na zrównoważony rozwój;

b)  informacje na temat metodyki stosowanej do oceny, pomiaru i monitorowania wpływu na zrównoważony rozwój inwestycji składających się na dany produkt finansowy, w tym źródła danych, kryteria kwalifikacji aktywów bazowych i odpowiednie wskaźniki zrównoważonego rozwoju stosowane do pomiaru wpływu danego produktu finansowego na zrównoważony rozwój;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Informacje, które należy ujawnić zgodnie z akapitem pierwszym publikuje się w jasny sposób i w widocznym miejscu na stronie internetowej.

Informacje, które należy ujawnić zgodnie z akapitem pierwszym, publikuje się w jasny sposób i w widocznym miejscu na stronie internetowej, w sposób zrozumiały dla różnych zainteresowanych stron, w tym odbiorców niewyspecjalizowanych o różnym poziomie wiedzy finansowej.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W przypadku gdy uczestnicy rynku finansowego udostępniają produkt finansowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, muszą oni przedstawić w sprawozdaniach okresowych opis następujących elementów:

1.  W przypadku gdy uczestnicy rynku finansowego udostępniają produkt finansowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3, muszą oni przedstawić w skontrolowanych, zintegrowanych sprawozdaniach okresowych sporządzanych przynajmniej raz w roku opis następujących elementów:

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ogólny wpływ danego produktu finansowego na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem za pomocą odpowiednich wskaźników zrównoważonego rozwoju;

a)  ogólny wpływ danego produktu finansowego na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem za pomocą zharmonizowanych i porównywalnych wskaźników zrównoważonego rozwoju;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  spółki notowane na giełdzie w rocznych sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, o których mowa w dyrektywie 2013/34/UE, zamieszczają opis uwzględniania wpływu na zrównoważony rozwój i ryzyka dla niego w procesach zarządzania oraz w strategii inwestycyjnej.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  odnośnie do spółek notowanych na giełdzie – zgodnie ze sprawozdaniami okresowymi, o których mowa w dyrektywie 2013/34/UE.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Najpóźniej do dnia [Urząd Publikacji: wstawić datę 60 miesięcy po dacie wejścia w życie] Komisja przeprowadzi ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia.

Najpóźniej do dnia [Urząd Publikacji: wstawić datę 24 miesięcy po dacie wejścia w życie] Komisja przeprowadzi ocenę stosowania niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Ze względu na nowatorski charakter tej polityki oraz szybkie zmiany w dziedzinie zrównoważonego finansowania ocena po 24 miesiącach jest właściwsza.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Odsyłacze

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

5.7.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

5.7.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data przyjęcia

10.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

58

4

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Kati Piri

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

58

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Danilo Oscar Lancini Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

4

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

1

0

EFDD

Julia Reid

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ujawnianie informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Odsyłacze

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

24.5.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

5.7.2018

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

FEMM

5.7.2018

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data decyzji

EMPL

31.5.2018

FEMM

20.6.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.9.2018

18.10.2018

 

 

Data przyjęcia

5.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Data złożenia

9.11.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

41

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności