Procedură : 2018/0179(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0363/2018

Texte depuse :

A8-0363/2018

Dezbateri :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.15
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0435

RAPORT     ***I
PDF 1006kWORD 114k
9.11.2018
PE 626.716v02-00 A8-0363/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Paul Tang

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0354),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0208/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din [data avizului](1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0363/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind informările referitoare la ▌riscurile și performanța în materie de durabilitate ale investițiilor și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(3),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(4),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Tranziția către o economie circulară, cu emisii scăzute de dioxid de carbon, mai durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor este esențială pentru asigurarea competitivității pe termen lung a economiei Uniunii. Acordul de la Paris privind schimbările climatice (COP21), astfel cum a fost ratificat de Uniune la 5 octombrie 2016(5) și cum a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016, urmărește să consolideze răspunsul la schimbările climatice, printre alte mijloace, prin corelarea fluxurilor de finanțare cu demersurile către reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și o dezvoltare rezilientă la schimbările climatice.

(1a)  Introducerea factorilor de mediu, sociali și de guvernanță în procesul de luare a deciziilor privind investițiile poate aduce beneficii mai ample decât cele de pe piețele financiare. Prin urmare, este esențial ca participanții la piața financiară să furnizeze informațiile necesare pentru a permite comparabilitatea investițiilor și luarea unor decizii de investiții în cunoștință de cauză. În plus, pentru a-și îndeplini obligațiile de diligență referitoare la impactul și riscurile în materie de durabilitate și pentru a furniza informații utile investitorilor finali, participanților la piața financiară trebuie să li se prezinte informații fiabile, comparabile și armonizate de către societățile în care s-a investit. Acest proces nu poate reuși decât dacă se stabilesc definiții agreate prin lege.

(2)  Un obiectiv comun al Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului(6), al Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului(7), al Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului(8), al Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului(9), al Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului(10), al Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și al Consiliului(11), al Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(12) și al Regulamentului (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(13) este acela de a facilita accesul la activitate și desfășurarea activității organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), a administratorilor de fonduri de investiții alternative (AFIA), a întreprinderilor de asigurare, a firmelor de investiții, a intermediarilor de asigurări, a instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), a administratorilor fondurilor cu capital de risc eligibile (administratorii EuVECA) și a administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile (administratorii EuSEF). Aceste directive și regulamente asigură o protecție mai uniformă a investitorilor finali și facilitează accesul acestora la o gamă largă de produse și servicii financiare, stabilind în același timp norme care le permit investitorilor să ia decizii privind investițiile în cunoștință de cauză. Deși aceste obiective au fost în mare parte atinse, informarea investitorilor finali și a investitorilor cu privire la integrarea riscurilor legate de durabilitate, a performanței în materie de durabilitate și a obiectivelor de investiții durabile în procesul de luare a deciziilor privind investițiile de către societățile de administrare a OPCVM, AFIA, întreprinderile de asigurare, firmele de investiții care furnizează servicii de administrare de portofolii, IORP, furnizorii de pensii, instituțiile de credit, administratorii EuVECA și administratorii EuSEF (participanții la piața financiară) și informarea investitorilor finali și a investitorilor cu privire la integrarea riscurilor și a performanței în materie de durabilitate în procesele consultative de către intermediarii de asigurări care oferă consultanță cu privire la produsele de investiții bazate pe asigurări (IBIP) și firmele de investiții care oferă consultanță de investiții (consultanții financiari) sunt insuficient dezvoltate deoarece aceste informări și integrarea riscurilor în materie de durabilitate în procesul decizional legat de investiții încă nu fac obiectul unor cerințe și al unor indicatori armonizați de performanță în ceea ce privește durabilitatea. Pentru a-și îndeplini obligațiile de diligență în ceea ce privește riscurile importante în materie de durabilitate și introducerea indicatorilor de performanță în materie de durabilitate, participanții la piața financiară au ei înșiși nevoie de o informare fiabilă, comparabilă și armonizată din partea societăților în care s-a investit și de standarde contabile armonizate referitoare la indicatorii de durabilitate.

(2a)  Regulamentul vizează introducerea unor norme de publicare de informații pentru participanții la piața financiară privind produsele și serviciile de investiții și consultanța în materie de investiții. Pentru a asigura condiții de concurență echitabile în rândul participanților la piața financiară și pentru a permite comparabilitatea produselor financiare, este important să se instituie un cadru armonizat pentru publicarea riscurilor și a performanței în materie de durabilitate, în cadrul proceselor de diligență și de gestionare a riscului de investiții și de credit ale participanții la piața financiară. Cerința de publicare ar trebui să fie proporțională cu dimensiunea și importanța sistemică a entității și să asigure protecția know-how-ului și a informațiilor comerciale nedivulgate (secrete comerciale).

(2b)  ABE ar trebui să examineze fezabilitatea și oportunitatea introducerii de criterii tehnice pentru procesul de analiză de supraveghere și de evaluare (SREP) a riscurilor legate de expunerile la activități asociate în mod substanțial cu obiectivele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), pentru a evalua, printre altele, posibilele surse și efectele acestor riscuri asupra instituțiilor, ținând seama de raportările existente ale instituțiilor în ceea ce privește durabilitatea.

(3)  În absența unor norme armonizate la nivelul Uniunii privind informările legate de durabilitate adresate investitorilor și investitorilor finali de către investitori și societățile în care s-a investit, probabil vor continua să fie adoptate măsuri divergente la nivel național și este posibil ca abordările diferite să persiste în diverse sectoare ale serviciilor financiare. Aceste măsuri și abordări divergente vor continua să producă denaturări semnificative ale concurenței, ca urmare a diferențelor semnificative între standardele de informare. În plus, dezvoltarea paralelă a practicilor de piață pe baza unor priorități stabilite din considerente comerciale care generează rezultate divergente determină în prezent o fragmentare și mai mare a pieței și ar putea să afecteze și mai mult funcționarea pieței interne în viitor. Divergențele care caracterizează standardele de informare și practicile de piață, precum și lipsa unui set armonizat de indicatori de performanță în materie de durabilitate fac foarte dificilă compararea diferitelor produse și servicii financiare, generează condiții inechitabile de concurență între aceste produse și servicii și între canalele de distribuție și creează noi bariere în calea pieței interne. Aceste divergențe pot, de asemenea, să creeze confuzie pentru investitorii finali și pot denatura deciziile acestora privind investițiile. În demersurile de asigurare a conformității cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, există riscul ca statele membre să adopte măsuri naționale divergente care ar putea crea obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne și ar putea fi în detrimentul participanților la piața financiară și al consultanților financiari. În plus, absența unor reguli armonizate legate de transparență și a unor indicatori de performanță în materie de durabilitate face dificilă pentru investitori compararea efectivă a societăților subordonate în care se investește și pentru investitorii finali compararea efectivă a diferitelor produse și servicii financiare din diferite state membre în ceea ce privește riscurile lor de mediu, sociale și de guvernanță, a performanței în materie de durabilitate și obiectivele de investiții durabile ale produselor financiare și ale societăților în care s-a investit. Prin urmare, este necesar să se examineze funcționarea pieței interne și să se faciliteze comparabilitatea produselor financiare, pentru a se evita obstacolele viitoare probabile.

(4)  Pentru a asigura aplicarea coerentă a prezentului regulament și aplicarea clară și consecventă a obligațiilor de informare stabilite în prezentul regulament de către participanții la piața financiară, este necesar să se stabilească o definiție clară și armonizată a „investițiilor durabile” și a „riscurilor în materie de durabilitate”, pe baza unui set armonizat de indicatori, evitându-se orice suprapunere cu alte reglementări, care încalcă principiile mai bunei legiferări și proporționalității. Definiția investițiilor durabile asigură un nivel minim de coerență între produsele și serviciile financiare și asigură, de asemenea, că aceste investiții au un impact net pozitiv în ceea ce privește performanța în materie de durabilitate. Dat fiind caracterul multilateral al durabilității, în sensul celor trei dimensiuni ale sale- ecologice, sociale și de guvernanță, este posibil ca impactul pozitiv în cadrul unei dimensiuni să nu fie întotdeauna însoțit de efecte pozitive în altă dimensiune, dar performanța netă în materie de durabilitate, măsurată prin indicatori de durabilitate armonizați, trebuie să fie întotdeauna în mod semnificativ pozitivă. Este necesară definirea riscurilor în materie de durabilitate pentru a asigura un nivel minim de consecvență a rezultatelor de reglementare, dar definirea are și rolul unui instrument dinamic, care evoluează, capabil să integreze riscurile emergente și să identifice impacturile adverse potențiale și reale. Definiția include impactul financiar și nefinanciar al neluării în considerare a riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță. Definiția ar trebui să fie orientată către viitor, astfel încât să cuprindă riscurile semnificative și riscurile care pot apărea pe termen scurt, mediu și lung. Participanții la piața financiară ar trebui să integreze identificarea, evitarea și atenuarea riscurilor legate de durabilitate și să identifice impacturile adverse în cadrul proceselor lor de diligență, pentru care ar trebui să țină seama de riscurile legate de durabilitate enumerate în anexa Ia la prezentul regulament. Performanța în materie de durabilitate se măsoară pe baza unor indicatori de durabilitate armonizați care urmează a fi stabiliți de Comisia Europeană în regim de urgență și care se bazează pe întreprinderile europene și internaționale existente. Un set de indicatori armonizați va stimula participanții la piața financiară să ia măsuri graduale și proporționale pentru o tranziție durabilă printr-o mai mare transparență, asigurând, în același timp, consecvența cu alte propuneri privind finanțarea durabilă, inclusiv [OP: a se introduce trimiterea la Regulamentul privind instituirea unui cadru pentru facilitarea investițiilor durabile] și [OP: a se introduce trimiterea la Regulamentul privind indicii de referință pentru activitățile cu impact scăzut în ceea ce privește emisiile de carbon și indicii de referință pentru activitățile cu impact pozitiv în ceea ce privește emisiile de carbon].

(5)  Politicile de remunerare ale participanților la piața financiară și ale consultanților financiari ar trebui să fie consecvente cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și, atunci când este relevant, cu obiectivele de investiții durabile și ar trebui să fie concepute pentru a contribui la creșterea durabilă pe termen lung. Informările precontractuale ar trebui, prin urmare, să includă informații privind modul în care politicile de remunerare ale acestor entități sunt consecvente cu integrarea riscurilor legate de durabilitate, Directiva (UE) 2017/828 și să urmărească criteriile operaționale de performanță de mediu, socială și de guvernanță ale participanților la piața financiară, vizând totodată obiective de creștere relevante pe termen lung. Informările precontractuale sunt aliniate, atunci când este relevant, la obiectivele de investiții durabile ale produselor și serviciilor financiare pe care participanții la piața financiară le pun la dispoziție sau în legătură cu care consultanții financiari oferă recomandări.

(6)  Deoarece criteriile de referință privind durabilitatea servesc drept puncte de referință standard în raport cu care sunt măsurate investițiile, investitorii finali ar trebui să fie informați prin intermediul informărilor precontractuale cu privire la adecvarea indicelui desemnat, și anume alinierea acelui indice la obiectivul de investiții durabile. Participanții la piața financiară ar trebui să comunice, de asemenea, motivele pentru diferitele ponderări și elemente constitutive ale indicelui desemnat, comparativ cu un indice general al pieței, făcându-se distincție între un produs care reproduce un indice și un produs care utilizează un indice pentru a măsura sau a compara performanța acestuia. Pentru a promova în continuare transparența, participanții la piața financiară ar trebui să indice, de asemenea, unde poate fi găsită metodologia utilizată pentru calcularea indicelui desemnat și a indicelui general al pieței, astfel încât investitorii finali să dispună de informațiile necesare privind modul în care au fost selectate și ponderate activele suport ale indicilor, ce active au fost excluse și din ce motiv, cum au fost măsurate impacturile legate de durabilitate ale activelor suport sau ce surse de date au fost folosite. Atunci când un produs financiar este destinat în mod explicit să fie aliniat la Acordul de la Paris privind schimbările climatice sau urmărește reducerea emisiilor de carbon, furnizorii de indici de referință ar trebui să facă public și gradul dovedit științific de aliniere la Acordul de la Paris. Aceste informări ar trebui să se bazeze pe un set armonizat de indicatori de performanță, permițând o comparare efectivă și contribuind la dezvoltarea unei percepții corecte asupra riscurilor și a performanței în materie de durabilitate ale investițiilor și asupra investițiilor durabile. Atunci când niciun indice nu este desemnat drept criteriu de referință, participanții la piața financiară ar trebui să explice cum este atins obiectivul de investiții durabile sau cum au fost integrate riscurile legate de durabilitate și indicatorii de performanță în materie de durabilitate.

(7)  Atunci când un produs sau serviciu financiar vizează o reducere a emisiilor de dioxid de carbon, informările precontractuale ar trebui să includă expunerea urmărită în ceea ce privește emisiile scăzute de dioxid de carbon, inclusiv informații privind alinierea sa la Acordul de la Paris și la obiectivele relevante ale UE.

(8)  Pentru a spori transparența și a informa investitorii și investitorii finali, accesul la informațiile privind modul în care performanța în materie de durabilitate este luată în considerare și modul în care riscurile legate de durabilitate care sunt semnificative sau cu probabilitate de a se materializa sunt integrate de participanții la piața financiară în procesele de luare a deciziilor privind investițiile, inclusiv riscurile organizaționale, riscurile de management și aspectele de guvernanță, și de consultanții financiari în procesele consultative, precum și de societățile subordonate în care s-a investit în strategia și operațiunile lor ar trebui să fie reglementat prin obligarea participanților la piața financiară să publice un scurt rezumat al acestor politici pe site-urile lor.

(9)  Actualele cerințe privind informarea stabilite de legislația Uniunii nu prevăd obligativitatea comunicării tuturor informațiilor necesare pentru informarea adecvată a investitorilor finali cu privire la impactul legat de durabilitate al investițiilor lor. Prin urmare, este adecvat ca, în ceea ce privește investițiile durabile, să se stabilească cerințe de informare mai specifice și standardizate, pentru a permite comparabilitatea. De exemplu, performanța globală în materie de durabilitate a produselor financiare ar trebui să fie raportată cu regularitate, în mod standardizat, prin intermediul unui set armonizat de indicatori relevanți pentru măsurarea și compararea performanței în materie de durabilitate. Atunci când un indice adecvat a fost desemnat drept criteriu de referință, aceste informații ar trebui să fie furnizate și pentru indicele desemnat, și pentru un indice general al pieței, pentru a permite compararea, făcându-se totodată distincție între un produs care reproduce un indice și un produs care utilizează un indice pentru a măsura sau a compara performanța acestuia. Informațiile privind elementele constitutive ale indicelui desemnat și ale indicelui general al pieței, împreună cu ponderările lor, ar trebui să fie, de asemenea, comunicate, pentru a oferi mai multe informații comparabile privind modul în care sunt realizate obiectivele de investiții durabile. Atunci când administratorii EuSEF pun la dispoziție informații privind impactul social pozitiv urmărit de un anumit fond, privind rezultatele sociale globale realizate și privind metodele aferente utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 346/2013, aceștia pot, după caz, să utilizeze aceste informații în scopul informărilor prevăzute în prezentul regulament.

(10)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului(14) impune obligații de transparență în ceea ce privește aspectele sociale, de mediu și de guvernanță corporativă în cadrul raportării nefinanciare. Cu toate acestea, forma și prezentarea obligatorii impuse de aceste directive nu sunt adecvate pentru utilizarea directă de către participanții la piețele financiare în relația cu investitorii finali. Participanții la piața financiară și consultanții financiari ar trebui să poată opta să utilizeze informațiile din rapoartele administratorilor și din declarațiile nefinanciare în conformitate cu Directiva 2013/34/UE în sensul prezentului regulament, după caz. Pentru a garanta furnizarea către investitori a unor date de calitate și comparabile, obligațiile în materie de transparență prevăzute de Directiva 2013/34/UE ar trebui să fie actualizate pentru a include riscurile semnificative legate de durabilitate și performanța în materie de durabilitate, pe baza unor indicatori armonizați, și pentru a raporta aceste riscuri și performanțe în cadrul unor situații periodice integrate, care să conțină atât informații financiare, cât și nefinanciare.

(11)  Pentru a asigura fiabilitatea informațiilor publicate pe site-urile participanților la piețele financiare și ale consultanților financiari, aceste informații ar trebui să fie păstrate la zi și orice revizuire sau modificare ar trebui să fie clar explicată.

(12)  Pentru a specifica modul în care IORP iau decizii de investiții și evaluează riscurile pentru a lua în considerare riscurile de mediu, sociale și de guvernanță, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în Directiva (UE) 2016/2341. Normele de guvernanță și gestionare a riscurilor se aplică deja deciziilor de investiții și evaluării riscurilor, pentru a asigura desfășurarea continuă și cu regularitate a activităților IORP. Deciziile de investiții și evaluarea riscurilor relevante, inclusiv a riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță, ar trebui să fie luate, respectiv efectuate de așa manieră încât să asigure conformitatea cu interesele membrilor și beneficiarilor. Activitățile și procesele subiacente ale IORP ar trebui să asigure atingerea scopului actelor delegate. Actele delegate ar trebui să asigure consecvența, după caz, cu actele delegate adoptate în temeiul Directivei 2009/65/CE, al Directivei 2009/138/CE și al Directivei 2011/61/UE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări publice adecvate și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții statelor membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(13)  Autoritatea Bancară Europeană („ABE”), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”) (cunoscute în mod colectiv ca „AES”) instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(15), Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(16) și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(17) ar trebui, prin intermediul Comitetului comun, să elaboreze standarde tehnice de reglementare care să specifice în mai mare detaliu prezentarea și conținutul informațiilor privind performanța și riscurile în materie de durabilitate care trebuie să fie comunicate în documentele precontractuale, în rapoartele periodice publicate cel puțin o dată pe an și pe site-urile participanților la piața financiară în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul nr. 1093/2010, Regulamentul nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a adopta aceste standarde tehnice de reglementare.

(14)  Comisiei ar trebui i se acorde competența de a adopta standarde tehnice de punere în aplicare elaborate de AES prin intermediul Comitetului comun, prin acte de punere în aplicare în temeiul articolului 291 din TFUE și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, pentru a stabili prezentarea standard a investițiilor durabile în materialele publicitare.

(15)  Deoarece rapoartele periodice în principiu rezumă rezultatele economice pentru ani calendaristici compleți, aplicarea dispozițiilor privind cerințele de transparență din rapoartele periodice ar trebui să fie amânată până la ... [1 ianuarie a anului care urmează datei menționate la articolul 12 al doilea paragraf].

(16)  Normele privind informarea conținute în prezentul regulament ar trebui să completeze și ar trebui să se aplice în mod suplimentar față de dispozițiile Directivei 2009/65/CE, ale Directivei 2009/138/CE, ale Directivei 2011/61/UE, ale Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului(18), ale Regulamentului (UE) nr. 345/2013 și ale Regulamentului (UE) nr. 346/2013.

(16a)  Normele de informare prevăzute în prezentul regulament completează introducerea unui cadru de diligență complet, cuprinzător și obligatoriu pentru toți participanții la piața financiară, care să includă o componentă privind obligația de diligență, care să fie introdusă progresiv într-o perioadă de tranziție și care să țină seama de principiile proporționalității, acordând o atenție deosebită proporționalității în raport cu dimensiunea și importanța sistemică a entității și asigurării protecției pentru know-how-ul și informațiile comerciale nedivulgate (secrete comerciale). Exercitarea diligenței înseamnă acordarea unei atenții rezonabile riscurilor ESG și investigării acestora, pe baza indicatorilor ESG. Prin îndeplinirea obligației de diligență, investitorii nu numai că vor fi în măsură să evite impacturile negative ale investițiilor lor asupra societății și asupra mediului, ci vor putea, de asemenea, să evite riscurile financiare și reputaționale, să răspundă așteptărilor clienților și beneficiarilor lor și să contribuie la îndeplinirea obiectivelor globale privind clima și dezvoltarea durabilă. Astfel, participanții la piața financiară vor fi obligați aibă o abordare mai amplă decât înțelegerea pur financiară a obligaților lor în calitate de investitori. În plus, cadrul se bazează pe cererea Parlamentului European privind un cadru de diligență obligatorie, formulată în raportul său din proprie inițiativă privind finanțarea durabilă (2018/2007 (INI)), pe Ghidul OCDE - Conduită responsabilă în afaceri pentru investitorii instituționali - Considerații esențiale privind obligația de diligență în temeiul Orientărilor OCDE pentru investitorii multinaționali (2017) și pe legea franceză privind obligația de vigilență din 27 martie 2017, în special articolele 1 și 2.

(17)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în mod explicit în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(18)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea protecției investitorilor finali, informarea investitorilor și îmbunătățirea informării acestora și a opțiunilor de investiții pe care le au la dispoziție, precum și asistarea participanților la piața financiară, a consultanților de investiții și a societăților cotate la bursă să integreze riscurile de mediu, sociale și de guvernanță în procesele lor decizionale privind investițiile, nu pot fi atinse în mod suficient de statele membre, dar pot fi atinse la nivelul Uniunii din cauza nevoii de a stabili cerințe uniforme de informare la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, după o perioadă de tranziție pentru a acorda participanților la piață suficient timp pentru a se ajusta, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, dispozițiile prezentului regulament nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1Obiect

Prezentul regulament stabilește norme armonizate privind transparența care trebuie să fie aplicate de participanții la piața financiară, de intermediarii de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP, de firmele de investiții care oferă consultanță de investiții și de societățile în care s-a investit cu privire la integrarea riscurilor și a performanței în materie de durabilitate în procesul de luare a deciziilor privind investițiile sau în procesul consultativ și cu privire la transparența tuturor produselor sau serviciilor financiare, indiferent dacă sunt sau nu investiții care vizează un impact durabil.

Articolul 2Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)  „participant la piața financiară” înseamnă oricare dintre următoarele:

(i)  o întreprindere de asigurare ▐, un AFIA, o firmă de investiții care oferă servicii de administrare de portofolii, un IORP sau un furnizor al unui produs de pensii;

(ii)  un administrator al unui fond cu capital de risc eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013;

(iii)  un administrator al unui fond de antreprenoriat social eligibil înregistrat în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013;

(iv)  o societate de administrare a unui OPCVM;

(iva)  o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care furnizează proceduri de gestionare a riscului de investiții sau de credit, cu excepția instituțiilor mici și de complexitate redusă definite la [OP a se introduce referința la articolul relevant] din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)  „întreprindere de asigurare” înseamnă o întreprindere de asigurare autorizată în conformitate cu articolul 18 din Directiva 2009/138/CE;

(ba)  „societate în care s-a investit” înseamnă societățile cotate și necotate la bursă definite la articolul 1 din Directiva 2013/34;

(bb)  „performanță în materie de durabilitate” înseamnă coerența produsului sau a serviciului financiar cu riscurile și factorii ESG, care reflectă impactul indicatorilor de durabilitate armonizați;

(c)  „IBIP” înseamnă oricare dintre următoarele:

(i)  un produs de investiții bazat pe asigurări, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(19);

(ii)  un produs de asigurări, pus la dispoziția unui investitor profesional, care oferă o scadență sau o valoare de răscumpărare și în cazul căruia scadența sau valoarea de răscumpărare respectivă este supusă direct sau indirect, în totalitate sau parțial, fluctuațiilor pieței;

(d)  „AFIA” înseamnă un AFIA, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/UE;

(e)  „firmă de investiții” înseamnă o firmă de investiții, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/65/UE, cu excepția firmelor de investiții de mică dimensiune, care nu sunt interconectate, definite la articolul 12 din Regulamentul [OP: Vă rugăm să introduceți trimiterea la Regulamentul privind cerințele prudențiale aplicabile societăților de investiții];

(f)  „administrare de portofolii” înseamnă administrare de portofolii, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Directiva 2014/65/UE;

(g)  „IORP” înseamnă o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale autorizată sau înregistrată în conformitate cu articolul 9 din Directiva (UE) 2016/2341;

(h)  „produs de pensii” înseamnă oricare dintre următoarele:

(i)  un produs de pensii menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014;

(ii)  un produs de pensii individual menționat la articolul 2 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014;

(iia)  un „produs paneuropean de pensii personale (PEPP)”, astfel cum este prevăzut la articolul 2 alineatul (2) din [OP: Vă rugăm să introduceți trimiterea la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP)];

(i)  „societate de administrare a unui OPCVM” înseamnă o societate de administrare, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE, sau o societate de investiții menționată la articolul 1 alineatul (2) din directiva respectivă;

(j)  „produs sau serviciu financiar” înseamnă administrare de portofolii, un FIA, un IBIP, un produs de pensii, o schemă de pensii sau un OPCVM;

(k)  „FIA” înseamnă un FIA, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2011/61/UE;

(l)  „schemă de pensii” înseamnă o schemă de pensii, astfel cum este definită la articolul 6 punctul 2 din Directiva (UE) 2016/2341;

(m)  „OPCVM” înseamnă un organism de plasament colectiv în valori mobiliare autorizat în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2009/65/CE;

(n)  „consultanță de investiții” înseamnă consultanță de investiții, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 4 din Directiva 2014/65/UE;

(na)  „autorități competente relevante” înseamnă autoritățile competente sau desemnate pentru supravegherea participanților la piețele financiare menționați la litera (a) din prezentul articol;

(o)  „investiții durabile” înseamnă produse asociate cu strategii care vizează realizarea de performanțe de mediu, sociale și legate de guvernanță, care cuprind oricare dintre următoarele sau o combinație a oricărora dintre următoarele:

(i)  investiții într-o activitate economică ce contribuie în mod semnificativ la un obiectiv de mediu, inclusiv indicatorii cheie de eficiență a resurselor, cum ar fi utilizarea energiei, utilizarea energiei din surse regenerabile, utilizarea materiilor prime, generarea de deșeuri, emisiile, emisiile de CO2, utilizarea apei, utilizarea terenurilor și impactul asupra biodiversității, astfel cum se prevede în cadrul Comisiei Europene de monitorizare a economiei circulare. Aceste obiective nu trebuie să fie în detrimentul niciunuia dintre obiectivele investițiilor prevăzute la punctele (ii) și (iii) în mod semnificativ;

(ii)  investiții într-o activitate economică ce contribuie în mod semnificativ la un obiectiv social, în special o investiție care contribuie la combaterea inegalității, o investiție care promovează coeziunea socială, integrarea socială și relațiile de muncă sau o investiție în capital uman sau în comunități dezavantajate din punct de vedere economic sau social și care nu sunt în detrimentul obiectivelor de investiții menționate la punctele (i) și (iii) în mod semnificativ;

(iii)  investiții care promovează sau sprijină practici de bună guvernanță în societăți comerciale ▐și, în special, în societăți comerciale cu structuri de administrare solide și transparente și cu proceduri de diligență, raporturi de muncă adecvate, politici transparente de remunerare a personalului relevant și care respectă normele fiscale, și care nu sunt în detrimentul obiectivelor de investiții menționate la punctele (i) și (ii);

(oa)  „abordare durabilă în materie de investiții” înseamnă o abordare sau o strategie de investiții care sprijină produsele și serviciile și care are ca scop realizarea unor performanțe legate de factorii ESG;

(p)  „investitor individual” înseamnă un investitor care nu este un investitor profesional;

(pa)  „diligență” înseamnă procesul continuu de atenție și investigare rezonabilă prin care un investitor sau un furnizor de servicii de investiții identifică, evită sau atenuează factorii ESG reali sau potențiali și riscurile în materie de durabilitate și își asumă răspunderea și comunică cu privire la acești factori și riscuri, înainte de a efectua o investiție și până la vânzarea sau scadența investiției;

(pb)  „preferințe ESG” înseamnă preferințele unui client sau ale unui client potențial pentru investiții durabile din punctul de vedere al mediului, investiții sociale sau investiții de bună guvernanță;

(q)  „investitor profesional” înseamnă un client care întrunește criteriile stabilite în anexa II la Directiva 2014/65/UE;

(r)  „intermediar de asigurări” înseamnă un intermediar de asigurări, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) punctul 3 din Directiva (UE) 2016/97;

(s)  „consultanță de asigurări” înseamnă consultanță, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) punctul 15 din Directiva (UE) 2016/97.

(sa)  „riscuri în materie de durabilitate” înseamnă riscuri financiare sau nefinanciare, materiale sau susceptibile de a se materializa, legate de factori de mediu, sociali și de guvernanță, acolo unde este relevant pentru o anumită abordare în materie de investiții;

„riscurile în materie de durabilitate” includ:

(a)  riscuri pe termen scurt și/sau lung care afectează randamentul unui produs financiar sau de pensii, care derivă din expunerea acestuia la activități economice cu impact potențial negativ asupra mediului sau a aspectului social sau din expunerea produsului la entitățile în care s-a investit caracterizate de guvernanță inadecvată;

(b)  riscul pe termen scurt și/sau lung ca activitățile economice la care este expus un produs financiar sau de pensii să aibă un impact negativ asupra mediului natural, a forței de muncă și a comunităților sau asupra guvernanței entităților în care s-a investit, inclusiv situația în care se află în legătură cu riscul financiar menționat la litera (a);

Participanții la piața financiară ar trebui să ia în considerare factorii și indicatorii de mediu, sociali și de guvernanță enumerați în anexa Ia la prezentul regulament.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 9a pentru a preciza elemente suplimentare ale definițiilor prevăzute la prezentul articol primul paragraf literele (bb), (o), (bb) și (sa), pentru a lua în considerare evoluțiile pieței, experiența în aplicarea normelor de publicare și definițiile noi sau în schimbare la nivel european.

Atunci când elaborează actele delegate menționate la al doilea paragraf, Comisia ține cont de principiile enumerate în anexa IIa.

Articolul 3Transparența politicilor privind riscurile legate de durabilitate

(1)  Participanții la piețele financiare aplică politici privind obligația de diligență pentru evaluarea riscurilor legate de durabilitate și raportează anual în acest sens către autoritățile competente, ținând seama de principiul proporționalității. Ca o cerință minimă, aceste politici vizează integrarea riscurilor semnificative sau potențial semnificative legate de durabilitate și performanța bazată pe indicatori de sustenabilitate în domeniile de guvernanță, condițiile de funcționare, în special strategia de investiții și alocarea activelor, cerințele organizaționale ale întreprinderilor, inclusiv procedurile de management al riscurilor, exercitarea drepturilor de vot ale acționarilor și angajamentul față de întreprinderi. Un scurt rezumat al acestor politici se publică, asigurând în același timp confidențialitatea și protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri confidențiale (secrete comerciale), astfel cum sunt definite în Directiva EU 2016/943.

(2)  Intermediarii de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la produsele de investiții bazate pe asigurări (IBIP) și firmele de investiții care oferă consultanță de investiții instituie politici scrise privind obligația de diligență în materie de riscuri legate de durabilitate și le raportează anual autorităților competente relevante, conform principiului proporționalității. Ca o cerință minimă, aceste politici vizează integrarea riscurilor semnificative sau potențial semnificative legate de durabilitate și performanța bazată pe indicatori de sustenabilitate în domeniile de guvernanță, alocarea activelor, consiliere de investiții, managementul riscurilor, exercitarea drepturilor de vot ale acționarilor și angajamentul față de întreprinderi. Un scurt rezumat al acestor politici se publică, asigurând în același timp confidențialitatea și protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri confidențiale (secrete comerciale), astfel cum sunt definite în Directiva EU 2016/943.

(2a)  Instituțiile de credit și societățile de asigurare aplică politici de integrare a riscurilor legate de durabilitate în procesele lor de management al riscului de credit și al riscului de investiții. Un scurt rezumat al acestor politici se publică, asigurând în același timp confidențialitatea și protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri confidențiale (secrete comerciale), astfel cum sunt definite în Directiva EU 2016/943.

(2b)  Participanții la piețele financiare și intermediarii de asigurări se asigură că identificarea și managementul riscurilor legate de durabilitate sunt integrate suficient în procedurile privind obligația de diligență și în procesul de luare a deciziilor de investiții, impunând investitorilor să contracareze sau să atenueze factorii ESG; procedurile se publică în scris pe site-urile lor de internet.

(2c)  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 9a, conținând măsuri care precizează:

(a)  un cadru global și obligatoriu cu standarde minime privind politicile scrise și obligația de diligență pe care participanții la piețele financiare și intermediarii de asigurări trebuie să le implementeze pentru a garanta că riscurile adverse legate de durabilitate create de participantul la piața financiară sunt integrate în procesul de luare a deciziilor de investiții, inclusiv integrarea unei game complete de indicatori ESG;

(b)  orientări privind cerințele de divulgare menționate la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol;

(c)  orientări privind modul în care trebuie aplicat principiul proporționalității menționat la alineatele (1) și (2) de la prezentul articol, acordându-se o atenție deosebită proporționalității în ceea ce privește dimensiunea și importanța sistemică a entității;

(2d)  Comisia ține cont, atunci când elaborează actele delegate menționate la alineatul (2c), de principiile enumerate în anexa IIa.

Articolul 4

Transparența integrării riscurilor de legate de durabilitate și a performanței în ceea ce privește durabilitatea

(1)  Participanții la piața financiară includ în informările precontractuale descrieri privind următoarele, asigurând în același timp confidențialitatea și protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri confidențiale (secrete comerciale), astfel cum sunt definite în Directiva EU 2016/943;

(a)  procedurile privind obligația de diligență și condițiile aplicate pentru integrarea riscurilor semnificative sau potențial semnificative legate de durabilitate în procesele de luare a deciziilor privind investițiile pentru respectivul produs și modul în care se aplică; și procedurile de măsurare a performanței în ceea ce privește durabilitatea;

(b)  măsura în care se preconizează că riscurile legate de durabilitate vor avea un impact relevant asupra ▌produselor sau serviciilor financiare puse la dispoziție și poziția din portofoliu la care au fost identificate aceste riscuri de sustenabilitate;

(c)  modul în care politicile de remunerare ale participanților la piața financiară sunt compatibile cu Directiva (UE) 2017/828, cu integrarea riscurilor legate de durabilitate și urmează criteriile ESG de performanță operațională și internă, contribuind totodată la realizarea obiectivelor privind creșterea viabilă pe termen lung. și sunt compatibile după caz, cu obiectivul de investiții durabile al produsului sau serviciului financiar.

(ca)  referitor la votul acționarilor cu privire la performanța în ceea ce privește durabilitatea și atenuarea riscurilor legate de durabilitate, instrucțiunile de votare și motivațiile voturilor împotriva conducerii, a abținerilor și a voturilor controversate.

Informările menționate la litera (ca) sunt conforme cu Directiva (UE) 2017/828.

(2)  Intermediarii de asigurări care oferă consultanță de asigurări în legătură cu IBIP și firmele de investiții care oferă consultanță de investiții includ în informările precontractuale descrieri ale următoarelor:

(a)  procedurile privind obligația de diligență și condițiile aplicate pentru integrarea riscurilor semnificative sau potențial semnificative legate de durabilitate în consultanța de investiții sau consultanța în materie de asigurări și procedurile privind măsurarea performanței în materie de durabilitate;

(b)  măsura în care se preconizează că riscurile legate de durabilitate vor avea un impact relevant asupra produselor sau serviciilor financiare puse la dispoziție și poziția din portofoliu la care au fost identificate aceste riscuri de sustenailitate;

(c)  modul în care politicile de remunerare ale firmelor de investiții care oferă consultanță de investiții și intermediarii de asigurări care oferă consultanță cu privire la IBIP reflectă dispozițiile Directivei (UE) 2017/828 și integrarea riscurilor legate de durabilitate și urmează criteriile ESG de performanță operațională și internă, contribuind totodată la realizarea obiectivelor privind creșterea viabilă pe termen lung și sunt compatibile, după caz, cu obiectivul de investiții durabile al produsului sau serviciului financiar cu privire la care se oferă consultanță.

(ca)  referitor la votul acționarilor cu privire la performanța în ceea ce privește durabilitatea și atenuarea riscurilor legate de durabilitate, instrucțiunile de votare și motivațiile voturilor împotriva conducerii, a abținerilor și a voturilor controversate;

Informările menționate la alineatul (2) litera (ca) sunt conforme cu Directiva (UE) 2017/828.

(3)  Trimiterile la informările menționate la alineatul (1) și la alineatul (2) se introduc după cum urmează:

(a)  pentru AFIA, în informările furnizate investitorilor menționate la articolul 23 alineatul (1) din Directiva 2011/61/UE;

(b)  pentru întreprinderile de asigurare, prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 185 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE;

(c)  pentru IORP, prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 41 din Directiva (UE) 2016/2341;

(d)  pentru administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile, prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013;

(e)  pentru administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile, prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013;

(f)  pentru furnizorii de produse de pensii, în scris, cu suficient timp înainte ca un investitor individual să încheie un contract în legătură cu un produs de pensii;

(g)  pentru societățile de administrare a OPCVM, în prospectul menționat la articolul 69 din Directiva 2009/65/CE;

(h)  pentru firmele de investiții care furnizează servicii de administrare de portofolii sau oferă consultanță de investiții, în conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Directiva 2014/65/UE respectivele informări pot fi făcute în format standard ca cel prevăzut la articolul 24 alineatul (5) din Directiva 201465/UE;

(i)  pentru intermediarii de asigurări care oferă consultanță de asigurări în legătură cu IBIP, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/97.

(3a)  Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), prin intermediul Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere („Comitetul comun”), elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care indică mai detaliat alinierea dispozițiilor menționate la alineatul (3) cu cerințele de la alineatele (1) și (2) în ceea ce privește detaliile prezentării și conținutului informațiilor care trebuie să fie furnizate în temeiul prezentului articol.

ABE, EIOPA și ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [12 luni de la data intrării în vigoare].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 5

Transparența riscurilor legate de durabilitate și a performanței investițiilor în informările precontractuale

(1)  Atunci când un produs sau serviciu financiar este lansat pe piață și a fost desemnat un indice de referință în acest sens, informațiile care trebuie să fie furnizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) sunt însoțite de următoarele:

(a)  O descriere a obiectivului de investiții durabile și informații privind modul în care indicele desemnat este aliniat la obiectivul respectiv;

(aa)  o explicație privind modul în care sunt luați în considerare, în metodologia indicelui, indicatorii enumerați la articolul 2 alineatul (1) litera (sa);

(b)  o explicație privind modul în care ponderarea și elementele constitutive ale indicelui desemnat aliniat la obiectivul respectiv diferă față de un indice general al pieței.

Ar trebui să se facă distincția între un produs care replică un indice, respectiv un indice care este utilizat pentru măsurarea / compararea performanței produsului.

(2)  Atunci când un produs sau serviciu financiar nu are niciun indice desemnat drept criteriu de referință, informațiile menționate la articolul 4 alineatul (1) includ o descriere a impactului său asupra durabilității utilizând indicatorii de risc asupra durabilității enumerați la articolul 2.

(3)  Atunci când un produs sau serviciu financiar este destinat în mod explicit alinierii la Acordul de la Paris privind schimbările climatice sau urmărește reducerea emisiilor de dioxid de carbon, informațiile standardizate care trebuie să fie furnizate în temeiul articolului 4 alineatul (1) includ gradul vizat de aliniere la Acordul de la Paris, conform constatărilor științifice sau emisiile scăzute de dioxid de carbon.

Prin derogare de la alineatul (2), atunci dând nu este disponibil niciun [criteriu de referință la nivelul UE privind emisiile scăzute de dioxid de carbon] sau [criteriu de referință privind impactul pozitiv asupra emisiilor de dioxid de carbon] în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1011, informațiile menționate la articolul 4 includ explicații detaliate privind modul în care se asigură ▌reducerea emisiilor de dioxid de carbon și/sau atingerea obiectivelor Acordului de la Paris.

(4)  Participanții la piața financiară includ în informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul articolului 4 alineatul (1) o indicație privind locul unde poate fi găsită metodologia utilizată pentru calcularea indicilor menționați la prezentul articol alineatul (1) și a criteriilor de referință menționate la prezentul articol alineatul (3) al doilea paragraf.

(5)  Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), prin intermediul Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere („Comitetul comun”), elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care indică mai detaliat prezentarea și conținutul informațiilor care trebuie să fie furnizate în temeiul prezentului articol.

(6)  ABE, EIOPA și ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 18 luni de la data intrării în vigoare].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 6

Transparența riscurilor legate de durabilitate și a performanței investițiilor pe site-urile web

(1)  Participanții la piața financiară publică și mențin pe site-urile lor, pentru fiecare produs sau serviciu financiar menționat la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3), următoarele:

(a)  o descriere a obiectivului de investiții durabile;

(b)  informații privind metodologiile utilizate pentru a evalua, măsura și monitoriza performanța în materie de durabilitate a investițiilor selectate pentru produsul sau serviciul financiar, inclusiv sursele de date, criteriile de selecție pentru activele suport și indicatorii de durabilitate relevanți utilizați pentru măsurarea impactului durabil global al produsului sau serviciului financiar;

(c)  informațiile menționate la articolul 5;

(d)  informațiile menționate la articolul 7.

Informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul primului paragraf sunt clare, concise și ușor de înțeles de către investitorii individuali și publicul larg. Acestea sunt publicate în mod clar și într-o zonă vizibilă a site-ului, sunt ușor de accesat și de înțeles și sunt exprimate într-un limbaj clar și simplu. Site-ul conține, de asemenea, informații mai detaliate destinate investitorilor profesioniști și altor experți.

(2)  ABE, EIOPA și ESMA, prin intermediul Comitetului comun, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care indică mai detaliat conținutul și prezentarea ▌informațiilor menționate la alineatul (1), specificând alinierea dispozițiilor menționate la alineatul (2) cu cerințele de la alineatul (1) în ceea ce privește detaliile conținutului și prezentării informațiilor prevăzute de prezentul alineat.

ABE, EIOPA și ESMA iau în considerare definițiile noi sau modificate la nivel european.

ABE, EIOPA și ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 12 luni de la data intrării în vigoare].

▌Comisia adoptă acte delegate privind standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 privind standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf.

Articolul 7

Transparența riscurilor legate de durabilitate și a performanței investițiilor în rapoartele periodice

(1)  Atunci când participanții la piața financiară pun la dispoziție un produs sau serviciu financiar menționat la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3), aceștia includ în rapoartele periodice auditate și integrate, întocmite cel puțin o dată pe an și conținând atât informații financiare, cât și nefinanciare, o descriere a următoarelor elemente:

(a)  impactul global legat de durabilitate și performanța pentru fiecare produs sau serviciu financiar, prin intermediul indicatorilor de risc de durabilitate armonizați și comparabili;

(b)  atunci când un indice a fost desemnat drept criteriu de referință, o comparație între impactul global al produsului sau serviciului financiar cu indicele desemnat și un indice general al pieței în ceea ce privește ponderarea, elementele constitutive și indicatorii de durabilitate;

(ba)  Societățile cotate la bursă includ o descriere a modului în care performanța în ceea ce privește durabilitatea și riscurile legate de aceasta au fost incluse în procesele de gestionare și în strategia de investiții în situațiile financiare anuale și în situațiile financiare consolidate menționate în Directiva 2013/34/UE.

(2)  Informările menționate la alineatul (1) se realizează după cum urmează:

(a)  pentru AFIA, în raportul anual menționat la articolul 22 din Directiva 2011/61/UE;

(b)  pentru întreprinderile de asigurări, anual, în scris, în conformitate cu articolul 185 alineatul (6) din Directiva 2009/138/CE;

(c)  pentru IORP, în declarația de pensie menționată la articolul 38 din Directiva (UE) 2016/2341 și prin furnizarea informațiilor menționate la articolul 43 din Directiva (UE) 2016/2341;

(d)  pentru administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile, în raportul anual menționat la articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 345/2013;

(e)  pentru administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile, în raportul anual menționat la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 346/2013;

(f)  pentru furnizorii de produse de pensii, în scris, cel puțin în rapoartele anuale sau în rapoartele prevăzute în legislația națională;

(g)  pentru societățile de administrare a OPCVM sau pentru societățile de investiții în OPCVM, în rapoartele semestriale și anuale menționate la articolul 69 din Directiva 2009/65/CE;

(h)  pentru firmele de investiții care furnizează servicii de administrare de portofolii, în rapoartele periodice menționate la articolul 25 alineatul (6) din Directiva 2014/65/UE;

(ha)  atât pentru societățile cotate la bursă, cât și pentru celelalte, în conformitate cu situațiile periodice menționate la articolele 19a și 29a din Directiva 2013/34/UE.

(3)  În scopul alineatului (1), participanții la piața financiară utilizează informațiile din rapoartele administratorilor în conformitate cu articolul 19 sau informațiile din declarațiile nefinanciare în conformitate cu articolul 19a din Directiva 2013/34/UE, după caz, asigurându-se că informațiile destinate investitorilor finali sunt prezentate într-un mod clar, ușor de înțeles și de accesat.

(4)  ABE, EIOPA și ESMA, prin intermediul Comitetului comun, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare care indică mai detaliat conținutul și prezentarea informațiilor menționate la alineatul (1), specificând alinierea dispozițiilor menționate la alineatul (2) cu cerințele de la alineatul (1) în ceea ce privește detaliile conținutului și prezentării informațiilor prevăzute de prezentul alineat.

ABE, EIOPA și ESMA iau în considerare definițiile noi sau modificate la nivel european.

ABE, EIOPA și ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 12 luni de la data intrării în vigoare].

Se deleagă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și, respectiv, din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 8Revizuirea informațiilor

(1)  Participanții la piața financiară se asigură că orice informații publicate în conformitate cu articolul 3 sau cu articolul 6 sunt păstrate la zi. Atunci când un participant la piața financiară modifică aceste informații, pe același site este publicată o explicație clară a modificării respective.

(2)  Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis intermediarilor de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP și firmelor de investiții care oferă consultanță de investiții, în ceea ce privește orice informații publicate în conformitate cu articolul 3.

Articolul 9Materialele publicitare

(1)  Fără a aduce atingere legislației sectoriale mai stricte, în special Directivei 2009/65/CE, Directivei 2014/65/UE, Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului și Regulamentului (UE) nr. 1286/2014, participanții la piața financiară, intermediarii de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP și firmele de investiții care oferă consultanță de investiții se asigură că nu există contradicții între materialele lor publicitare și informațiile furnizate în temeiul prezentului regulament.

(2)  ABE, EIOPA și ESMA pot elabora, prin intermediul Comitetului comun, proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare care să stabilească prezentarea standard a informațiilor privind investițiile durabile.

Se conferă Comisiei competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 și din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 9a

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Comisia adoptă acte delegate în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 3 este conferită Comisiei pentru o perioadă de 5 ani. Comisia redactează un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de 5 ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)  Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 2 alineatul (...) sau cu articolul 3 alineatul (2b) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 10aModificările Directivei (UE) 2013/34

Directiva (UE) 2013/34 se modifică după cum urmează:

(1)  La articolul 19a alineatul (1) și la articolul 29a alineatul (1) se introduc următoarele litere:

„(f)  riscurile legate de durabilitate relevante pentru societățile specifice definite la articolul 2 litera (a) din [OP: Vă rugăm să introduceți trimiterea la Regulamentul privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341 și a Directivei 2013/34/UE], care le permit participanților la piața financiară definiți la articolul 2 litera (sa) din respectivul regulament să își îndeplinească obligațiile de informare cu privire la riscul legat de durabilitate și și de atenuare a acestuia, astfel cum sunt definite la articolele 4 și 5 din regulamentul menționat;

(g)  performanța măsurată cu ajutorul indicatorilor de durabilitate relevanți pentru societatea și sectorul în cauză, pe baza unei liste de indicatori de durabilitate armonizați care urmează să fie elaborată și actualizată de Comisia Europeană, în conformitate cu [OP: Vă rugăm să introduceți trimiterea la Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile];”.

Articolul 10Modificările Directivei (UE) 2016/2341

Directiva (UE) 2016/2341 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 19, se adaugă următorul alineat (9):

„(9) Se conferă Comisiei competența de a adopta, prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 60a, măsuri care să asigure că:

(a)  se ține seama de regula prudenței în ceea ce privește luarea în considerare a riscurilor de mediu, sociale și de guvernanță;

(b)  sunt incluși factorii de mediu, sociali și de guvernanță în deciziile interne privind investițiile și în procesele de gestionare a riscurilor.

Aceste acte delegate iau în considerare dimensiunea, natura, anvergura și complexitatea activităților IORP și a riscurilor inerente acestor activități și asigură consecvența cu articolul 14 din Directiva 2009/65/CE, cu articolul 132 din Directiva 2009/138/CE și cu articolul 12 din Directiva 2011/61/UE.”

2  Se introduce articolul 60a, cu următorul text:

„Articolul 60a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2) Se conferă Comisiei, pentru o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 19 alineatul (9).

(3) Delegarea competențelor menționată la articolul 19 alineatul (9) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (9) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a ridicat obiecții în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

Articolul 11

Evaluarea

Până la [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 36 de luni de la data intrării în vigoare], Comisia efectuează o evaluare a aplicării prezentului regulament, în special în ceea ce privește factorii și indicatorii sociali și de guvernanță și integrarea acestora în deciziile de investiții și în informările precontractuale. Această evaluare include o analiză a impactului pe care disponibilitatea și calitatea datelor furnizate de emitent îl au asupra capacității participanților la piața financiară de a integra riscul legat de durabilitate în informările despre produse și în deciziile de investiții.

Comisia are în vedere revizuirea Directivei 2013/34/UE cu scopul de a îmbunătăți raportarea riscurilor legate de durabilitatea întreprinderii.

Articolul 12Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 12 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene]. Orice revizuire sau actualizare viitoare a prezentului regulament este precedată de un studiu de fezabilitate.

Cu toate acestea, articolul 5 alineatul (5), articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatul (4), articolul 9 alineatul (2) și articolul 10 se aplică de la [OP: Vă rugăm să introduceți data intrării în vigoare], iar articolul 7 alineatele (1)-(3) se aplică de la [OP: Vă rugăm să introduceți data de 1 ianuarie a anului care urmează datei menționate la al doilea paragraf].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  PreședinteleANEXA Ia

Pe baza definițiilor pentru 2018 privind cadrul principal de raportare oferite de principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite (noiembrie 2017) și pe baza cadrului de monitorizare al Comisiei Europene privind economia circulară, riscurile legate de durabilitate pot include următoarele elemente și indicatori de mediu, sociali și de guvernanță (ESG):

(i)  aspecte legate de calitatea și funcționarea mediului natural și a sistemelor naturale. Printre acestea se numără: pierderea biodiversității, emisiile de gaze cu efect de seră, schimbările climatice, energia din surse regenerabile, eficiența energetică, poluarea atmosferică și a apelor, epuizarea resurselor, gestionarea deșeurilor, epuizarea stratului de ozon stratosferic, modificări ale solului;

(ii)  aspecte legate de drepturile, bunăstarea și interesele oamenilor și ale comunităților. Printre acestea se numără: drepturile omului, standardele de muncă din lanțul de aprovizionare, munca copiilor, sclavia și munca forțată, sănătatea și siguranța la locul de muncă, libertatea de asociere și libertatea de exprimare, o societate civilă liberă și independentă, capacitatea apărătorilor drepturilor omului de a-și desfășura activitatea, gestionarea capitalului uman și relațiile de muncă; diversitatea; relațiile cu comunitățile locale, inclusiv consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză, activitățile în zonele de conflict, sănătatea și accesul la medicamente, HIV/SIDA, protecția consumatorilor; armele controversate; și

(iii)  aspecte legate de guvernanța întreprinderilor și a altor entități, beneficiare de investiții. În contextul acțiunilor cotate, acestea includ: structura, dimensiunea, diversitatea, competențele și independența consiliului de administrație, remunerarea persoanelor în funcții de conducere, drepturile acționarilor, interacțiunea cu părțile interesate, divulgarea de informații, etica profesională, mita și corupția, practicile de conformitate fiscală, protecția vieții private și a datelor, controalele interne și gestionarea riscurilor și, în general, aspecte referitoare la relația dintre conducerea unei întreprinderi, consiliul de administrație al acesteia, acționarii acesteia și celelalte părți interesate. Această categorie poate include, de asemenea, aspecte referitoare la strategia de afaceri, cuprinzând atât implicațiile strategiei de afaceri asupra aspectelor de mediu și sociale, cât și modul în care strategia urmează să fie pusă în aplicare. În clasele de active necotate, aspectele privind guvernanța includ, de asemenea, chestiuni legate de guvernanța fondurilor, cum ar fi competențele comitetelor consultative, aspectele legate de evaluare, structurile de taxare etc.;

ANEXA IIa

Principii internaționale

(1)

Principiile pentru investiții responsabile susținute de Organizația Națiunilor Unite

- Cadrul de raportare - https://www.unpri.org/

(2)

OCDE

Ghidul OCDE - Conduită responsabilă în afaceri pentru investitorii instituționali - Considerații esențiale privind obligația de diligență în temeiul Orientărilor OCDE pentru investitorii multinaționali (2017) - https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

(1)

JO......

(2)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(3)

  JO C , , p. .

(4)

  JO C , , p. .

(5)

  Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 282, 19.10.2016, p. 1).

(6)

  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(7)

  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(8)

  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

(9)

  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(10)

  Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19).

(11)

  Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37).

(12)

  Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).

(13)

  Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18).

(14)

  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

(15)

  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(16)

  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

(17)

  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(18)

  Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37).

(19)

  Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (11.10.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341

privind informările referitoare la impactul și la riscurile în materie de durabilitate ale investițiilor și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Text cu relevanță pentru SEE)

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Un obiectiv comun al Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului32, al Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului33, al Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului34, al Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului35, al Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului36, al Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și al Consiliului37, al Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului38 și al Regulamentului (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului39 este acela de a facilita accesul la activitate și desfășurarea activității organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), a administratorilor de fonduri de investiții alternative (AFIA), a întreprinderilor de asigurare, a firmelor de investiții, a intermediarilor de asigurări, a instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), a administratorilor fondurilor cu capital de risc eligibile (administratorii EuVECA) și a administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile (administratorii EuSEF). Aceste directive și regulamente asigură o protecție mai uniformă a investitorilor finali și facilitează accesul acestora la o gamă largă de produse și servicii financiare, stabilind în același timp norme care le permit investitorilor să ia decizii privind investițiile în cunoștință de cauză. Deși aceste obiective au fost în mare parte atinse, informarea investitorilor finali cu privire la integrarea riscurilor legate de durabilitate și a obiectivelor de investiții durabile în procesul de luare a deciziilor privind investițiile de către societățile de administrare a OPCVM, AFIA, întreprinderile de asigurare, firmele de investiții care furnizează servicii de administrare de portofolii, IORP, furnizorii de pensii, administratorii EuVECA și administratorii EuSEF (participanții la piața financiară) și informarea investitorilor finali cu privire la integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesele consultative de către intermediarii de asigurări care oferă consultanță cu privire la produsele de investiții bazate pe asigurări (IBIP) și firmele de investiții care oferă consultanță de investiții (consultanții financiari) sunt insuficient dezvoltate deoarece aceste informări încă nu fac obiectul unor cerințe armonizate.

(2)  Un obiectiv comun al Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului32, al Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului33, al Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului34, al Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului35, al Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului36, al Directivei (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și al Consiliului37, al Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului38 și al Regulamentului (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului39 este acela de a facilita accesul la activitate și desfășurarea activității organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), a administratorilor de fonduri de investiții alternative (AFIA), a întreprinderilor de asigurare, a firmelor de investiții, a intermediarilor de asigurări, a instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), a administratorilor fondurilor cu capital de risc eligibile (administratorii EuVECA) și a administratorilor fondurilor de antreprenoriat social eligibile (administratorii EuSEF). Aceste directive și regulamente asigură o protecție mai uniformă a investitorilor finali și facilitează accesul acestora la o gamă largă de produse și servicii financiare, stabilind în același timp norme care le permit investitorilor să ia decizii privind investițiile în cunoștință de cauză. Deși aceste obiective au fost în mare parte atinse, informările cu privire la impactul asupra durabilității și integrarea riscurilor legate de durabilitate și a obiectivelor de investiții durabile în procesul de luare a deciziilor privind investițiile de către societățile de administrare a OPCVM, AFIA, întreprinderile de asigurare, firmele de investiții care furnizează servicii de administrare de portofolii, IORP, furnizorii de pensii, administratorii EuVECA și administratorii EuSEF (participanții la piața financiară) și informarea investitorilor finali cu privire la integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesele consultative de către intermediarii de asigurări care oferă consultanță cu privire la produsele de investiții bazate pe asigurări (IBIP) și firmele de investiții care oferă consultanță de investiții (consultanții financiari) sunt insuficient dezvoltate deoarece aceste informări încă nu fac obiectul unor indicatori și al unor cerințe armonizate. Pentru a-și îndeplini obligațiile de diligență referitoare la impactul și la riscurile în materie de durabilitate, înșiși participanții la piețele financiare au nevoie de o informare fiabilă, comparabilă și armonizată din partea societăților în care s-a investit. Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului39a prevede obligații legate de cerințele societăților în materie de contabilitate și de raportare. Prin urmare, directiva în cauză ar trebui să fie actualizată pentru a include raportarea integrată și auditată a riscurilor și a impactului în materie durabilitate, cu scopul de a răspunde nevoii tot mai mari de integrare a considerentelor de durabilitate în strategiile și gestionarea riscurilor din cadrul societăților.

__________________

__________________

32 Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

32 Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

33 Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

33 Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

34 Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

34 Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

35 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

35 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

36 Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19).

36 Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19).

37 Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37).

37 Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, p. 37).

38 Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).

38 Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).

39 Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18).

39 Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18).

 

39a Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În absența unor norme armonizate la nivelul Uniunii privind informările legate de durabilitate adresate investitorilor finali, probabil vor continua să fie adoptate măsuri divergente la nivel național și este posibil ca abordările diferite să persiste în diverse sectoare ale serviciilor financiare. Aceste măsuri și abordări divergente vor continua să producă denaturări semnificative ale concurenței, ca urmare a diferențelor semnificative între standardele de informare. În plus, dezvoltarea paralelă a practicilor de piață pe baza unor priorități stabilite din considerente comerciale care generează rezultate divergente determină în prezent o fragmentare și mai mare a pieței și ar putea să afecteze și mai mult funcționarea pieței interne în viitor. Divergențele care caracterizează standardele de informare și practicile de piață fac foarte dificilă compararea diferitelor produse și servicii financiare, generează condiții inechitabile de concurență între aceste produse și servicii și între canalele de distribuție și creează noi bariere în calea pieței interne. Aceste divergențe pot, de asemenea, să creeze confuzie pentru investitorii finali și pot denatura deciziile acestora privind investițiile. În demersurile de asigurare a conformității cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, statele membre vor adopta probabil măsuri naționale divergente care ar putea crea obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne și ar putea fi în detrimentul participanților la piața financiară și al consultanților financiari. În plus, absența unor reguli armonizate legate de transparență face dificilă pentru investitorii finali compararea efectivă a diferitelor produse și servicii financiare din diferite state membre în ceea ce privește riscurile lor de mediu, sociale și de guvernanță și obiectivele de investiții durabile. Prin urmare, este necesar să se abordeze barierele existente în calea funcționării pieței interne și să se prevină obstacolele viitoare probabile.

(3)  În absența unor norme armonizate la nivelul Uniunii privind informările legate de durabilitate realizate de emitenți și investitori, probabil vor continua să fie adoptate măsuri divergente la nivel național și este posibil ca abordările diferite să persiste în diverse sectoare ale serviciilor financiare. Aceste măsuri și abordări divergente vor continua să producă denaturări semnificative ale concurenței, ca urmare a diferențelor semnificative între standardele de informare. În plus, dezvoltarea paralelă a practicilor de piață pe baza unor priorități stabilite din considerente comerciale care generează rezultate divergente determină în prezent o fragmentare și mai mare a pieței și ar putea să afecteze și mai mult funcționarea pieței interne în viitor. Divergențele care caracterizează standardele de informare și practicile de piață, precum și lipsa unui set armonizat de indicatori fac foarte dificilă compararea diferitelor produse și servicii financiare, generează condiții inechitabile de concurență între aceste produse și servicii și între canalele de distribuție și creează noi bariere în calea pieței interne. Aceste divergențe pot, de asemenea, să creeze confuzie pentru investitorii finali și pot denatura deciziile acestora privind investițiile. În demersurile de asigurare a conformității cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice, statele membre vor adopta probabil măsuri naționale divergente care ar putea crea obstacole în calea bunei funcționări a pieței interne și ar putea fi în detrimentul participanților la piața financiară și al consultanților financiari. În plus, absența unor reguli și a unor indicatori armonizați privind transparența face dificilă pentru investitori compararea efectivă a societăților subordonate în care s-a investit și a diferitelor produse și servicii financiare din diferite state membre în ceea ce privește impactul și riscurile lor de mediu, sociale și de guvernanță și obiectivele de investiții durabile Prin urmare, este necesar să se abordeze barierele existente în calea funcționării pieței interne și să se prevină obstacolele viitoare probabile.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a asigura aplicarea coerentă a prezentului regulament și aplicarea clară și consecventă a obligațiilor de informare stabilite în prezentul regulament de către participanții la piața financiară, este necesar să se stabilească o definiție armonizată a „investițiilor durabile”.

(4)  Pentru a asigura aplicarea coerentă a prezentului regulament și aplicarea clară și consecventă a obligațiilor de informare stabilite în prezentul regulament de către participanții la piața financiară, este necesar să se stabilească o definiție armonizată a „investițiilor durabile” și a „riscurilor în materie de durabilitate”, pe baza unui set armonizat de indicatori. Această definiție ar trebui să se concentreze asupra riscurilor semnificative, să aibă o dimensiune prospectivă și să țină cont în mod corespunzător de riscurile emergente.

Justificare

Este nevoie de definiții clare și de indicatori armonizați pentru a asigura securitatea juridică, un nivel minim de coerență între autoritățile naționale și participanții la piață și pentru a se evita fragmentarea pieței.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Deoarece criteriile de referință privind durabilitatea servesc drept puncte de referință standard în raport cu care sunt măsurate investițiile, investitorii finali ar trebui să fie informați prin intermediul informărilor precontractuale cu privire la adecvarea indicelui desemnat, și anume alinierea acelui indice la obiectivul de investiții durabile. Participanții la piața financiară ar trebui să comunice, de asemenea, motivele pentru diferitele ponderări și elemente constitutive ale indicelui desemnat, comparativ cu un indice general al pieței. Pentru a promova în continuare transparența, participanții la piața financiară ar trebui să indice, de asemenea, unde poate fi găsită metodologia utilizată pentru calcularea indicelui desemnat și a indicelui general al pieței, astfel încât investitorii finali să dispună de informațiile necesare privind modul în care au fost selectate și ponderate activele suport ale indicilor, ce active au fost excluse și din ce motiv, cum au fost măsurate impacturile legate de durabilitate ale activelor suport sau ce surse de date au fost folosite. Aceste informări ar trebui să permită o comparare efectivă și să contribuie la dezvoltarea unei percepții corecte asupra investițiilor durabile. Atunci când niciun indice nu este desemnat drept criteriu de referință, participanții la piața financiară ar trebui să explice cum este atins obiectivul de investiții durabile.

(6)  Deoarece criteriile de referință privind durabilitatea servesc drept puncte de referință standard în raport cu care sunt măsurate investițiile, investitorii finali ar trebui să fie informați prin intermediul informărilor precontractuale cu privire la adecvarea indicelui desemnat, și anume alinierea acelui indice la obiectivul de investiții durabile. Participanții la piața financiară ar trebui să comunice, de asemenea, motivele pentru diferitele ponderări și elemente constitutive ale indicelui desemnat, comparativ cu un indice general al pieței. Pentru a promova în continuare transparența, participanții la piața financiară ar trebui să indice, de asemenea, unde poate fi găsită metodologia utilizată pentru calcularea indicelui desemnat și a indicelui general al pieței, astfel încât investitorii finali să dispună de informațiile necesare privind modul în care au fost selectate și ponderate activele suport ale indicilor, ce active au fost excluse și din ce motiv, cum au fost măsurate impacturile legate de durabilitate ale activelor suport sau ce surse de date au fost folosite. Aceste informări, bazate pe un set armonizat de indicatori, ar trebui să permită o comparare efectivă și să contribuie la dezvoltarea unei percepții corecte asupra investițiilor durabile. Atunci când niciun indice nu este desemnat drept criteriu de referință, participanții la piața financiară ar trebui să explice cum este atins obiectivul de investiții durabile.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  În cazul în care produsul sau serviciul financiar constă în obligațiuni, contracte pe diferențe, instrumente financiare derivate sau alte instrumente bazate pe valoarea activelor suport, este necesar ca informarea să specifice în mod clar legătura dintre realizarea obiectivelor în materie de durabilitate și valoarea activelor;

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Pentru a spori transparența și a informa investitorii finali, accesul la informațiile privind modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate de participanții la piața financiară în procesele de luare a deciziilor privind investițiile și de consultanții financiari în procesele consultative ar trebui să fie reglementat prin obligarea acestor entități la publicarea acestor informații pe site-urile lor.

(8)  Pentru a spori transparența și comparabilitatea și pentru a informa investitorii, accesul la informațiile privind modul în care impactul asupra durabilității este luat în calcul și modul în care riscurile legate de durabilitate sunt integrate de participanții la piața financiară în procesele de luare a deciziilor privind investițiile și de consultanții financiari în procesele consultative ar trebui să fie reglementat prin obligarea acestor entități la publicarea acestor informații pe site-urile lor.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Actualele cerințe privind informarea stabilite de legislația Uniunii nu prevăd obligativitatea comunicării tuturor informațiilor necesare pentru informarea adecvată a investitorilor finali cu privire la impactul legat de durabilitate al investițiilor lor. Prin urmare, este adecvat să se stabilească cerințe de informare mai specifice în ceea ce privește investițiile durabile. De exemplu, impactul global legat de durabilitate al produselor financiare ar trebui să fie raportat cu regularitate prin intermediul unor indicatori relevanți pentru obiectivul de investiții durabile ales. Atunci când un indice adecvat a fost desemnat drept criteriu de referință, aceste informații ar trebui să fie furnizate și pentru indicele desemnat, și pentru un indice general al pieței, pentru a permite compararea. Informațiile privind elementele constitutive ale indicelui desemnat și ale indicelui general al pieței, împreună cu ponderările lor, ar trebui să fie, de asemenea, comunicate, pentru a oferi mai multe informații privind modul în care sunt realizate obiectivele de investiții durabile. Atunci când administratorii EuSEF pun la dispoziție informații privind impactul social pozitiv urmărit de un anumit fond, privind rezultatele sociale globale realizate și privind metodele aferente utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 346/2013, aceștia pot, după caz, să utilizeze aceste informații în scopul informărilor prevăzute în prezentul regulament.

(9)  Actualele cerințe privind informarea stabilite de legislația Uniunii nu prevăd obligativitatea comunicării tuturor informațiilor necesare pentru informarea adecvată a investitorilor finali cu privire la impactul legat de durabilitate al investițiilor lor. Prin urmare, este adecvat să se stabilească cerințe de informare mai specifice în ceea ce privește investițiile durabile. De exemplu, impactul global legat de durabilitate al produselor financiare ar trebui să fie raportat cu regularitate prin intermediul unui set armonizat de indicatori relevanți pentru obiectivul de investiții durabile ales. Atunci când un indice adecvat a fost desemnat drept criteriu de referință, aceste informații ar trebui să fie furnizate și pentru indicele desemnat, și pentru un indice general al pieței, pentru a permite compararea. Informațiile privind elementele constitutive ale indicelui desemnat și ale indicelui general al pieței, împreună cu ponderările lor, ar trebui să fie, de asemenea, comunicate, pentru a oferi mai multe informații privind modul în care sunt realizate obiectivele de investiții durabile. Atunci când administratorii EuSEF pun la dispoziție informații privind impactul social pozitiv urmărit de un anumit fond, privind rezultatele sociale globale realizate și privind metodele aferente utilizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 346/2013, aceștia pot, după caz, să utilizeze aceste informații în scopul informărilor prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului40 impune obligații de transparență în ceea ce privește aspectele sociale, de mediu și de guvernanță corporativă în cadrul raportării nefinanciare. Cu toate acestea, forma și prezentarea obligatorii impuse de aceste directive nu sunt adecvate pentru utilizarea directă de către participanții la piețele financiare în relația cu investitorii finali. Participanții la piața financiară și consultanții financiari ar trebui să poată opta să utilizeze informațiile din rapoartele administratorilor și din declarațiile nefinanciare în conformitate cu Directiva 2013/34/UE în sensul prezentului regulament, după caz.

(10)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului40 impune obligații de transparență în ceea ce privește aspectele sociale, de mediu și de guvernanță corporativă în cadrul raportării nefinanciare. Cu toate acestea, forma și prezentarea obligatorii impuse de aceste directive nu sunt adecvate pentru utilizarea directă de către participanții la piețele financiare în relația cu investitorii finali. Participanții la piața financiară, consultanții financiari și societățile cotate la bursă ar trebui să publice informații privind impactul social, asupra mediului și asupra guvernanței corporative și riscurile legate de acestea în rapoartele anuale ale administratorilor și în declarațiile nefinanciare în conformitate cu Directiva 2013/34/UE în sensul prezentului regulament.

__________________

__________________

40 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

40 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Autoritatea Bancară Europeană („ABE”), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”) (cunoscute în mod colectiv ca „AES”) instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului41, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului42 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului43 ar trebui, prin intermediul Comitetului comun, să elaboreze standarde tehnice de reglementare care să specifice în mai mare detaliu prezentarea și conținutul informațiilor privind obiectivele de investiții durabile care trebuie să fie comunicate în documentele precontractuale, în rapoartele periodice și pe site-urile participanților la piața financiară în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul nr. 1093/2010, Regulamentul nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a adopta aceste standarde tehnice de reglementare.

(13)  Autoritatea Bancară Europeană („ABE”), Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale („EIOPA”) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”) (cunoscute în mod colectiv ca „AES”) instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului41, Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului42 și, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului43 ar trebui, prin intermediul Comitetului comun, să elaboreze standarde tehnice de reglementare care să specifice în mai mare detaliu prezentarea și conținutul informațiilor privind impactul și riscurile în materie de durabilitate ale investițiilor, care trebuie să fie comunicate în documentele precontractuale, în rapoartele periodice și anuale integrate și pe site-urile participanților la piața financiară în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul nr. 1093/2010, Regulamentul nr. 1094/2010 și Regulamentul (UE) nr. 1095/2010. Comisiei ar trebui să i se acorde competența de a adopta aceste standarde tehnice de reglementare.

__________________

__________________

41 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

41 Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

42 Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

42 Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

43 Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

43 Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a)  Normele privind publicarea informațiilor, prevăzute în prezentul regulament, completează introducerea unui cadru cuprinzător și obligatoriu privind obligația de diligență pentru toți participanții la piață, atât pentru societățile care realizează investiții, cât și pentru societățile în care s-a investit, cadru care include o componentă privind obligația de diligență, care să fie introdusă treptat și integral, pe parcursul unei perioade de tranziție, ținând seama de principiul proporționalității, în conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară și pe baza Rezoluției Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la finanțele sustenabile, care solicită un cadru obligatoriu de diligență.

Justificare

Consolidarea cadrului privind obligația de diligență pentru participanții la piețele financiare ajută investitorii să evite posibilele efecte negative ale investițiilor lor asupra societății și a mediului, să evite riscurile financiare și reputaționale, să răspundă așteptărilor clienților și beneficiarilor lor și să nu evalueze riscurile ținând seama doar de obligațiile financiare ce le revin investitorilor.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume consolidarea protecției pentru investitorii finali și îmbunătățirea informării acestora, incluziv în cazul achizițiilor transfrontaliere, nu pot fi atinse în mod suficient de statele membre, dar pot fi atinse la nivelul Uniunii din cauza nevoii de a stabili cerințe uniforme de informare la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, dispozițiile prezentului regulament nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

(18)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume îmbunătățirea informațiilor transmise investitorilor și a publicării acestor informații și sprijinirea participanților la piețele financiare, a consilierilor de investiții și a societăților cotate la burse pentru a integra riscurile de mediu, sociale și de guvernanță în strategiile lor de investiții și în deciziile consiliilor de administrație, nu pot fi atinse în mod suficient de statele membre, dar pot fi atinse la nivelul Uniunii din cauza nevoii de a stabili cerințe uniforme de informare la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, dispozițiile prezentului regulament nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Pentru a-și îndeplini obligațiile de diligență referitoare la impactul și la riscurile în materie de durabilitate, participanții la piețele financiare au nevoie de o informare fiabilă, comparabilă și armonizată din partea societăților în care s-a investit. Prin urmare, cerințele de informare prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice societăților cotate la bursă după o perioadă de tranziție de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Comisia ar trebui să examineze, în consecință, dacă ar fi oportun să propună amendamente corespunzătoare la Directiva 2013/34/UE.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme armonizate privind transparența care trebuie să fie aplicate de participanții la piața financiară, de intermediarii de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP și de firmele de investiții care oferă consultanță de investiții cu privire la integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesul de luare a deciziilor privind investițiile sau în procesul consultativ și cu privire la transparența produselor financiare al căror obiectiv este reprezentat de investițiile durabile, inclusiv de reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Prezentul regulament stabilește norme armonizate privind transparența care trebuie să fie aplicate de participanții la piața financiară, de intermediarii de asigurări care oferă consultanță de asigurări cu privire la IBIP, de firmele de investiții care oferă consultanță de investiții și de societățile cotate la bursă cu privire la modul în care riscurile și impactul în materie de durabilitate sunt integrate în procesul de luare a deciziilor privind investițiile sau în procesul consultativ, precum și cu privire la transparența impactului și a riscurilor în materie de durabilitate ale produselor de investiții, inclusiv ale produselor financiare, dacă este cazul și atunci când acest aspect este semnificativ.

Justificare

Ar trebui să fie clar în textul legislativ că cerințele de transparență prevăzute în regulament se aplică tuturor produselor financiare.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  „societate cotată la bursă” înseamnă o întreprindere aflată în domeniul de aplicare al Directivei 2013/34/UE;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera h – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(iia)  un produs paneuropean de pensii, astfel cum este propus în Regulamentul 201X/XXX1a al Parlamentului European și al Consiliului;

 

__________________

 

1a Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind un produs paneuropean de pensii personale (PEPP), (2017/0143(COD)).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera o – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o)  „investiții durabile” înseamnă oricare dintre următoarele sau o combinație a oricărora dintre următoarele:

(o)  „investiții durabile” înseamnă produse asociate cu strategii care vizează atingerea impactului social, de mediu și de guvernanță, inclusiv orice combinație a oricărora dintre următoarele, în măsura în care obiectivele fiecărei categorii sunt în conformitate cu oricare dintre obiectivele celorlalte categorii de mai jos și nu le afectează în mod semnificativ:

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera o – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  investiții într-o activitate economică ce contribuie la un obiectiv de mediu, inclusiv un obiectiv de investiții durabile, astfel cum este definit la articolul 2 din [OP: Vă rugăm să introduceți trimiterea la Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile];

(i)  investiții într-o activitate economică ce contribuie la un obiectiv de mediu, inclusiv un obiectiv de investiții durabile, astfel cum este definit la articolul 2 din [OP: Vă rugăm să introduceți trimiterea la Regulamentul privind instituirea unui cadru de facilitare a investițiilor durabile] și pe baza indicatorilor cheie de eficiență a resurselor, cum ar fi utilizarea energiei, utilizarea energiei din surse regenerabile, utilizarea materiilor prime, generarea de deșeuri, emisiile, emisiile de CO2, utilizarea apei, utilizarea terenurilor și impactul asupra biodiversității;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera o – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii)  investiții în societăți comerciale care respectă bunele practici de guvernanță, în special societăți comerciale cu practici solide în ceea ce privește structurile de administrare, raporturile de muncă, remunerația personalului relevant și respectarea normelor fiscale;

(iii)  investiții în societăți comerciale care respectă bunele practici de guvernanță, în special societăți comerciale cu practici solide în ceea ce privește structurile de administrare și obligația de diligență, raporturile de muncă, remunerația personalului relevant și respectarea normelor fiscale;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera sa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(sa)  „riscuri în materie de durabilitate” înseamnă riscuri financiare sau nefinanciare, materiale sau susceptibile de a fi materializate pe termen lung, legate de factori de mediu, sociali și de guvernanță, acolo unde este relevant pentru o anumită abordare în materie de investiții;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Transparența politicilor privind riscurile legate de durabilitate

Transparența politicilor privind riscurile și impactul în materie de durabilitate

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Participanții la piața financiară publică pe site-urile lor politici scrise privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în procesele de luare a deciziilor privind investițiile.

1.  Participanții la piața financiară instituie politici scrise privind integrarea riscurilor și a impactului în materie de durabilitate în procesele de luare a deciziilor privind investițiile, cum ar fi în domeniile guvernanței, alocării activelor, strategiei de investiții, gestionării riscurilor, exercitării votului acționarilor și implicării companiilor, și publică pe site-urile lor un rezumat scris al acestor politici.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Intermediarii de asigurări care oferă consultanță de asigurări și firmele de investiții care oferă consultanță de investiții publică pe site-urile lor politici scrise privind integrarea riscurilor legate de durabilitate în consultanța de investiții sau consultanța în materie de asigurări.

2.  Intermediarii de asigurări care oferă consultanță de asigurări și firmele de investiții care oferă consultanță de investiții instituie politici scrise privind integrarea riscurilor și a impactului în materie de durabilitate în consultanța de investiții sau consultanța în materie de asigurări, cum ar fi în domeniile guvernanței, alocării activelor, strategiei de investiții, gestionării riscurilor, exercitării votului acționarilor și implicării întreprinderii, și publică pe site-urile lor un rezumat scris al acestor politici.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Participanții la piețele financiare și intermediarii de asigurări trebuie să instituie procese legate de obligația de diligență care să garanteze că identificarea și gestionarea riscurilor legate de durabilitate sunt suficient de bine integrate în procesul de luare a deciziilor de investiții, obligând investitorii să identifice, să prevină, să atenueze și să contabilizeze factorii ESG, ținând seama de orientările OCDE din 2017 intitulate „Comportamentul responsabil de afaceri al investitorilor instituționali: principalele considerații privind obligația de diligență, în conformitate cu Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale”, precum și să publice în formă scrisă aceste procese pe site-urile lor de internet.

 

 

 

 

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Politicile scrise menționate la alineatele (1) și (2) includ, printre altele:

 

(a)  o integrare a riscurilor legate de efectele schimbărilor climatice, incluzând deopotrivă riscurile acute și cronice legate de investiții;

 

(b)  o integrare a riscurilor și a oportunităților legate de tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, inclusiv limitele legale privind emisiile de gaze cu efect de seră, stabilirea prețului carbonului, riscurile legate de litigii, riscurile reputaționale și riscurile tehnologice și de piață.

Justificare

Comitetul european pentru risc sistemic, Banca Centrală a Țărilor de Jos, Banca Angliei și multe alte instituții financiare și organisme consultative recunosc riscul sistemic pe care schimbările climatice îl prezintă pentru sistemul financiar și pentru economie. Riscurile integrate legate de durabilitate trebuie, prin urmare, să acopere în mod clar și riscurile generate de schimbările climatice.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Politicile scrise menționate la alineatele (1) și (2) includ, printre altele, informații cu privire la procesul de identificare a riscurilor legate de durabilitate, metodologia și indicatorii utilizați pentru evaluarea riscurilor legate de durabilitate, supravegherea consiliului de administrație cu privire la identificarea și gestionarea riscurilor legate de durabilitate și o imagine de ansamblu a riscurilor legate de durabilitate pe care organizația le-a identificat.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2d.  Până la 30 iunie 2019, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul [...] pentru a completa prezentul regulament, acte în care precizează mai în detaliu cerințele pentru politicile scrise și procesele privind obligația de diligență pentru a evalua punerea în aplicare a acestora.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Transparența integrării riscurilor de legate de durabilitate

Transparența integrării riscurilor și a impactului în materie de durabilitate

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  procedurile și condițiile aplicate pentru integrarea riscurilor legate de durabilitate în deciziile de investiții;

(a)  procedurile de diligență și condițiile aplicate pentru integrarea în deciziile de investiții a riscurilor legate de durabilitate, printre care riscurile legate de impactul schimbărilor climatice și riscurile și oportunitățile legate de tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  măsura în care se preconizează că riscurile legate de durabilitate vor avea un impact relevant asupra rentabilității produselor financiare puse la dispoziție;

(b)  măsura în care se preconizează că riscurile legate de durabilitate, printre care riscurile legate de impactul schimbărilor climatice și riscurile și oportunitățile legate de tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, vor avea un impact relevant asupra aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță și asupra rentabilității produselor financiare puse la dispoziție;

Justificare

Comitetul european pentru risc sistemic, Banca Centrală a Țărilor de Jos, Banca Angliei și multe alte instituții financiare și organisme consultative recunosc riscul sistemic pe care schimbările climatice îl prezintă pentru sistemul financiar și pentru economie. Riscurile integrate legate de durabilitate trebuie, prin urmare, să acopere în mod clar și riscurile generate de schimbările climatice.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  scenariile și costurile estimate legate de stabilirea prețului carbonului, din cerințele de reglementare privind comercializarea certificatelor de emisii, impozitarea sau alte astfel de cerințe relevante, care au fost luate în considerare în evaluările riscurilor legate de durabilitate;

Justificare

Stabilirea prețului carbonului, de exemplu prin intermediul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii sau al sistemului național chinez de comercializare a certificatelor de emisii, este un cost stabilit clar. Totuși, de multe ori, investitorii, creditorii, subscriitorii de asigurări și alte părți interesate nu dețin informații clare cu privire la posibilele costuri ale carbonului legate de investiții. Întrucât nivelul prețului carbonului se poate modifica în mod semnificativ ca urmare a trecerii la o economie cu emisii scăzute de carbon, o transparență sporită cu privire la costurile carbonului ar contribui la reducerea riscurilor sistemice.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  rezultatele unui test de rezistență climatic prin analiza pe bază de scenarii pentru evaluarea unei serii de posibile evoluții viitoare, inclusiv următoarele scenarii:

 

(i)  un scenariu de „decarbonizare rapidă”, cu o tranziție globală de 15 ani în toate sectoarele economice către un nivel net zero de emisii de gaze cu efect de seră;

 

(ii)  un scenariu de „încălzire necontrolată”, având drept consecință o creștere a temperaturii globale cu 4 grade Celsius peste nivelurile preindustriale.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  votul acționarilor cu privire la investiții durabile și atenuarea riscurilor legate de durabilitate, instrucțiunile de votare și motivațiile voturilor împotriva voturilor conducerii, a abținerilor și a voturilor controversate;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  procedurile și condițiile aplicate pentru integrarea riscurilor legate de durabilitate în consultanța de investiții sau consultanța în materie de asigurări;

(a)  procedurile și condițiile aplicate pentru integrarea în consultanța de investiții sau consultanța în materie de asigurări a riscurilor legate de durabilitate, printre care riscurile legate de efectele schimbărilor climatice și riscurile și oportunitățile legate de tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  măsura în care se preconizează că riscurile legate de durabilitate vor avea un impact relevant asupra rentabilității produselor financiare cu privire la care se oferă consultanță;

(b)  măsura în care se preconizează că riscurile legate de durabilitate, printre care riscurile legate de efectele schimbărilor climatice și riscurile și oportunitățile legate de tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, vor avea un impact relevant asupra aspectelor de mediu, sociale și de guvernanță și asupra rentabilității produselor financiare cu privire la care se oferă consultanță;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  scenariile și costurile estimate legate de stabilirea prețului carbonului, din cerințele de reglementare privind comercializarea certificatelor de emisii, impozitarea sau alte astfel de cerințe relevante, care au fost luate în considerare în evaluările cantitative ale riscurilor legate de durabilitate;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  rezultatele unui test de rezistență climatic prin analiza pe bază de scenarii pentru evaluarea unei serii de posibile evoluții viitoare, inclusiv următoarele scenarii:

 

(i)  un scenariu de „decarbonizare rapidă”, cu o tranziție globală de 15 ani în toate sectoarele economice către un nivel net zero de emisii de gaze cu efect de seră;

 

(ii)  un scenariu de „încălzire necontrolată”, având drept consecință o creștere a temperaturii globale cu 4 grade Celsius peste nivelurile preindustriale.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  pentru societățile cotate la bursă, în conformitate cu Directiva 2013/34/UE.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Informările prevăzute la alineatele (1) și (2) conțin toate informațiile care ar fi semnificative pentru decizia în materie de investiții a unui investitor. Informațiile respective sunt prezentate în mod corect, nu sunt înșelătoare și nu conțin nicio omisiune semnificativă.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Transparența investițiilor durabile în informările precontractuale

Transparența impactului și a riscurilor în materie de durabilitate ale investițiilor în informările precontractuale

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informații privind metodologiile utilizate pentru a evalua, măsura și monitoriza impactul investițiilor durabile selectate pentru produsul financiar, inclusiv sursele de date, criteriile de selecție pentru activele suport și indicatorii de durabilitate relevanți utilizați pentru măsurarea impactului durabil global al produsului financiar;

(b)  informații privind metodologiile utilizate pentru a evalua, măsura și monitoriza impactul în materie de durabilitate al investițiilor selectate pentru produsul financiar, inclusiv sursele de date, criteriile de selecție pentru activele suport și indicatorii de durabilitate relevanți utilizați pentru măsurarea impactului durabil global al produsului financiar;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul primului paragraf sunt publicate în mod clar și într-o zonă vizibilă a site-ului.

Informațiile care trebuie să fie furnizate în temeiul primului paragraf sunt publicate în mod clar și într-o zonă vizibilă a site-ului, într-un mod care să fie ușor de înțeles de către diferite părți interesate, inclusiv de către un public nespecializat, cu diferite niveluri de cunoștințe financiare.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când participanții la piața financiară pun la dispoziție un produs financiar menționat la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3), aceștia includ în rapoartele periodice o descriere a următoarelor elemente:

1.  Atunci când participanții la piața financiară pun la dispoziție un produs financiar menționat la articolul 5 alineatele (1), (2) și (3), aceștia includ în rapoartele periodice, auditate, integrate și realizate cel puțin anual, o descriere a următoarelor elemente:

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  impactul global legat de durabilitate pentru fiecare produs financiar, prin intermediul indicatorilor de durabilitate relevanți;

(a)  impactul global legat de durabilitate pentru fiecare produs financiar, prin intermediul unor indicatori de durabilitate armonizați și comparabili;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  societățile cotate la bursă includ o descriere a modului în care impactul și riscurile în materie de durabilitate au fost incluse în procesele de management și în strategia de investiții, în situațiile financiare anuale și în situațiile financiare consolidate menționate în Directiva 2013/34/UE.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  pentru societățile cotate la bursă, în conformitate cu situațiile periodice menționate în Directiva 2013/34/UE.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 60 de luni de la data intrării în vigoare], Comisia efectuează o evaluare a aplicării prezentului regulament.

Până la [OP: Vă rugăm să introduceți data, respectiv 24 de luni de la data intrării în vigoare], Comisia efectuează o evaluare a aplicării prezentului regulament.

Justificare

Având în vedere noutatea acestei politici și evoluțiile rapide din domeniul finanțelor durabile, o evaluare după 24 de luni este mai adecvată.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Informațiile divulgate privind investițiile sustenabile și riscurile la adresa sustenabilității

Referințe

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

5.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

5.7.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Data adoptării

10.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

58

4

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Membri supleanți prezenți la votul final

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Kati Piri

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

58

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Danilo Oscar Lancini Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

4

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

1

0

EFDD

Julia Reid

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate

Referințe

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Data prezentării la PE

24.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

ECON

5.7.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

EMPL

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

FEMM

5.7.2018

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

EMPL

31.5.2018

FEMM

20.6.2018

 

 

Raportori

       Data numirii

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

3.9.2018

18.10.2018

 

 

Data adoptării

5.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Data depunerii

9.11.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

41

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 23 noiembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate