Postup : 2018/0179(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0363/2018

Predkladané texty :

A8-0363/2018

Rozpravy :

PV 18/04/2019 - 5
CRE 18/04/2019 - 5

Hlasovanie :

PV 18/04/2019 - 10.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0435

SPRÁVA     ***I
PDF 1034kWORD 119k
9.11.2018
PE 626.716v02-00 A8-0363/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Paul Tang

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0354),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0208/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z [dátum stanoviska](1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0363/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(2)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o zverejňovaní informácií týkajúcich sa ▌rizík ohrozujúcich udržateľnosť a výsledkov v oblasti udržateľnosti, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(3),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(4),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Prechod na nízkouhlíkové, udržateľnejšie a obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje je kľúčom k zabezpečeniu dlhodobej konkurencieschopnosti hospodárstva Únie. Parížska dohoda o zmene klímy (COP21), ktorú Únia ratifikovala 5. októbra 2016(5) a ktorá nadobudla platnosť 4. novembra 2016, sa zameriava na posilnenie reakcie na zmenu klímy, okrem iného prostredníctvom zosúladenia finančných tokov s prechodom na nízke emisie skleníkových plynov a rozvoj odolný voči zmene klímy.

(1a)  Začlenenie environmentálnych faktorov, sociálnych faktorov a správnych faktorov do investičného rozhodovacieho procesu môže priniesť výhody aj za hranicami finančných trhov. Preto je veľmi dôležité, aby účastníci finančného trhu poskytovali potrebné informácie s cieľom umožniť porovnateľnosť investícií a informované investičné rozhodnutia. Okrem toho, na splnenie povinností náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o vplyv na udržateľnosť a riziká ohrozujúce udržateľnosť, a s cieľom poskytnúť zmysluplné informácie konečným investorom, účastníci finančného trhu potrebujú, aby spoločnosti, do ktorých sa investuje, vykonávali spoľahlivé, porovnateľné a harmonizované zverejňovanie informácií. Tento proces môže uspieť len vtedy, keď sa zavedú právne dohodnuté vymedzenia pojmov.

(2)  Spoločným cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(6), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(7), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ(8), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(9), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97(10), smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341(11), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013(12) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013(13) je zjednodušiť začatie a vykonávanie činností v prípade podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), správcov alternatívnych investičných fondov („správcovia AIF“), poisťovní, investičných spoločností, sprostredkovateľov poistenia, inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia („IZDZ“), správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu („správcovia EuVECA“) a správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania („správcovia EuSEF“). Uvedené smernice a nariadenia zabezpečujú jednotnejšiu ochranu konečných investorov a uľahčujú im využívanie širokej škály finančných produktov a služieb a zároveň stanovujú pravidlá, ktoré umožňujú investorom prijímať informované investičné rozhodnutia. Zatiaľ čo tieto ciele boli vo veľkej miere dosiahnuté, zverejňovanie informácií pre konečných investorov a investorov o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľnosť, výsledkov v oblasti udržateľnosti a udržateľných investičných cieľoch do investičného rozhodovania správcovských spoločností PKIPCP, správcov AIF, poisťovní, investičných spoločností, ktoré zabezpečujú správu portfólia, inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ), poskytovateľov dôchodkových fondov, úverových inštitúcií, správcov EuVECA a EuSEF (účastníci finančného trhu) a zverejňovanie informácií pre konečných investorov a investorov o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť a o výsledkoch v oblasti udržateľnosti v poradných procesoch sprostredkovateľmi poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení (IBIP), a investičnými spoločnosťami, ktoré poskytujú investičné poradenstvo (finanční poradcovia), nie je dostatočne rozvinuté, pretože takéto zverejňovanie informácií a začleňovanie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného rozhodovania ešte nepodlieha harmonizovaným ukazovateľom výsledkov v oblasti udržateľnosti a požiadavkám. S cieľom plniť si povinnosti náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o zohľadnenie závažných rizík ohrozujúcich udržateľnosť a začlenenie ukazovateľov výsledkov v oblasti udržateľnosti, samotní účastníci finančného trhu potrebujú spoľahlivé, porovnateľné a harmonizované zverejňovanie informácií a harmonizované účtovné štandardy, pokiaľ ide o ukazovatele udržateľnosti.

(2a)  V nariadení sa skúmajú pravidlá zverejňovania informácií pre účastníkov finančného trhu, pokiaľ ide o finančné produkty alebo služby a investičné poradenstvo. Na zabezpečenie rovnakých podmienok pre účastníkov finančných trhov a na umožnenie porovnateľnosti finančných produktov je dôležité zaviesť harmonizovaný rámec pre zverejňovanie rizík a výsledkov v oblasti udržateľnosti v rámci náležitej starostlivosti a procesov riadenia investičného a úverového rizika účastníkov finančného trhu. Požiadavky na zverejňovanie informácií by mali byť primerané veľkosti a systémovému významu subjektu a mali by zaručiť ochranu nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva).

(2b)  Orgán EBA by mal preskúmať uskutočniteľnosť a primeranosť zavedenia technických kritérií postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP) v súvislosti s rizikami súvisiacimi s expozíciami voči činnostiam, ktoré sú v podstatnej miere spojené s cieľmi environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG) s cieľom posúdiť okrem iného možné zdroje a účinky takýchto rizík na inštitúcie, zohľadňujúc existujúce podávanie správ o udržateľnosti inštitúciami.

(3)  Je pravdepodobné, že ak by neexistovali harmonizované pravidlá Únie týkajúce sa zverejňovania informácií súvisiacich s udržateľnosťou pre investorov a konečných investorov, zo strany investorov a spoločností, do ktorých sa investuje, na vnútroštátnej úrovni sa budú aj naďalej prijímať nesúrodé opatrenia a v rôznych sektoroch finančných služieb by mohli pretrvávať rozdielne prístupy. Takéto nesúrodé opatrenia a prístupy by naďalej spôsobovali značné narúšanie hospodárskej súťaže vyplývajúce z významných rozdielov v normách zverejňovania informácií. Súbežný rozvoj trhovo orientovaných postupov na základe komerčných priorít, ktoré prinášajú nesúrodé výsledky, navyše v súčasnosti vyvoláva ďalšiu fragmentáciu trhu a mohol by ešte viac zhoršiť fungovanie vnútorného trhu v budúcnosti. Nesúrodé normy zverejňovania informácií a trhovo orientované postupy a absencia harmonizovaného súboru ukazovateľov výsledkov v oblasti udržateľnosti veľmi sťažujú porovnateľnosť rôznych finančných produktov a služieb, vytvárajú nerovnaké podmienky medzi týmito produktmi a službami a medzi distribučnými kanálmi a spôsobujú ďalšie prekážky ohrozujúce fungovanie vnútorného trhu. Takéto rozdiely môžu byť mätúce aj pre konečných investorov a môžu narušiť ich investičné rozhodnutia. Existuje riziko, že pri zabezpečovaní súladu s Parížskou dohodou o zmene klímy členské štáty prijmú nesúrodé vnútroštátne opatrenia, ktoré by mohli vytvárať prekážky brániace bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a spôsobovať ujmu účastníkom finančného trhu a finančným poradcom. Nedostatok harmonizovaných pravidiel a ukazovateľov výsledkov v oblasti udržateľnosti týkajúcich sa transparentnosti okrem toho investorom sťažuje účinné porovnávanie podkladových spoločností, do ktorých sa investuje, a rôznych finančných produktov a služieb v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o ich environmentálny, sociálny a správny dosah a riziká, a udržateľné investičné ciele, ciele výsledkov v oblasti udržateľnosti finančných produktov a podkladových spoločností Preto je potrebné preskúmať existujúce problémy fungovania vnútorného trhu a umožniť porovnateľnosť finančných produktov s cieľom zabrániť pravdepodobným budúcim prekážkam.

(4)  Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto nariadenia a na to, aby účastníci finančného trhu jasne a konzistentne uplatňovali povinnosti zverejňovania informácií stanovené v tomto nariadení, treba stanoviť jasné a harmonizované vymedzenie pojmov „udržateľné investície“ a „riziká ohrozujúce udržateľnosť“, pri súčasnom zabránení nadmernej regulácie v prípadoch, ak to nie je v súlade so zásadami lepšej tvorby právnych predpisov a primeranosti. Vymedzenie pojmu udržateľné investície zabezpečuje minimálnu úroveň konzistentnosti medzi finančnými produktmi a službami a zabezpečuje, aby takéto investície mali pozitívny čistý vplyv z hľadiska udržateľnosti. Vzhľadom na mnohotvárny charakter udržateľnosti – v zmysle troch rozmerov environmentálnej, sociálnej a správnej udržateľnosti – pozitívne vplyvy v jednom rozmere nemusia byť vždy sprevádzané pozitívnym vplyvom v inom, ale čistý výsledok v oblasti udržateľnosti meraný na základe harmonizovaných ukazovateľov udržateľnosti musí byť vždy výrazne pozitívny. Vymedzenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť je potrebné na zabezpečenie minimálnej úrovne konzistentnosti v regulačných výsledkoch, ale je myslené aj ako vyvíjajúci sa a dynamický nástroj, ktorý dokáže začleniť vznikajúce riziká a identifikovať potenciálne a skutočné nepriaznivé vplyvy. Vymedzenie zahŕňa finančné a nefinančné dôsledky nezohľadnenia environmentálnych, sociálnych a správnych rizík. Malo by byť zamerané na budúcnosť, aby zahŕňalo významné riziká a riziká, ktoré sa pravdepodobne prejavia v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte. Účastníci finančného trhu by mali začleniť identifikáciu, vyhýbanie sa a zmiernenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a identifikovať nepriaznivé vplyvy vo svojich procesoch náležitej starostlivosti, pri ktorých by mali zvážiť riziká ohrozujúce udržateľnosť uvedené v prílohe Ia k tomuto nariadeniu. Výsledky v oblasti udržateľnosti sa merajú na základe harmonizovaných ukazovateľov udržateľnosti, ktoré bezodkladne stanoví Komisia, a s využitím existujúcich európskych a medzinárodných podnikov. Súbor harmonizovaných ukazovateľov pomôže motivovať účastníkov finančných trhov k postupným a primeraným krokom smerom k udržateľnému prechodu prostredníctvom väčšej transparentnosti, a zároveň zabezpečí súlad medzi inými návrhmi v oblasti udržateľného financovania vrátane [ÚP: Vložte odkaz na nariadenie o vytvorení rámca na zjednodušenie udržateľných investícií] a [ÚP: Vložte odkaz na nariadenie o nízkouhlíkových referenčných hodnotách a referenčných hodnotách pre kladný vplyv v oblasti emisií uhlíka].

(5)  Politiky odmeňovania účastníkov finančného trhu a finančných poradcov by mali byť v súlade so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť a prípadne aj s udržateľnými investičnými cieľmi a mali by byť navrhnuté tak, aby prispievali k dlhodobému udržateľnému rastu. Predzmluvné zverejňovanie informácií by preto malo zahŕňať informácie o tom, do akej miery sú politiky odmeňovania uvedených subjektov v súlade so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť, smernicou (EÚ) 2017/828 a nasledujú environmentálne, sociálne a správne interné kritériá výkonnosti účastníka finančného trhu, a súčasne plnia relevantné dlhodobé ciele rastu, prípadne aj s udržateľnými investičnými cieľmi finančných produktov a služieb, ktoré sprístupňujú účastníci finančného trhu, alebo ku ktorým poskytujú poradenstvo finanční poradcovia.

(6)  Keďže referenčné hodnoty udržateľnosti slúžia ako štandardné referenčné body, voči ktorým sa merajú udržateľné investície, koneční investori by mali byť prostredníctvom predzmluvného zverejňovania informácií informovaní o vhodnosti určeného indexu, a najmä o zosúladení tohto indexu s udržateľným investičným cieľom. Účastníci finančného trhu by mali takisto zverejniť dôvody pre rôzne váhy a zložky určeného indexu v porovnaní so všeobecným trhovým indexom, pričom by mali rozlišovať medzi produktom, ktorý replikuje index, a produktom, ktorý používa index na meranie alebo porovnanie jeho výkonnosti. Na ďalšie posilnenie transparentnosti by účastníci finančného trhu mali takisto uvádzať, kde sa nachádza metodika použitá na výpočet určeného indexu a všeobecného trhového indexu, aby koneční investori mali potrebné informácie o tom, ako sa vyberali a vážili podkladové aktíva indexov, ktoré aktíva boli vylúčené a z akého dôvodu, ako sa merali vplyvy podkladových aktív súvisiace s udržateľnosťou, alebo ktoré zdroje údajov boli použité. Ak je finančný produkt výslovne určený na to, aby bol v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy, alebo je zameraný na zníženie emisií uhlíka, poskytovatelia referenčných hodnôt by mali takisto zverejniť na vede založený stupeň súladu s Parížskou dohodou. Takéto informácie by mali byť založené na harmonizovanom súbore ukazovateľov umožňujúcom účinné porovnávanie a prispieť k rozvoju správneho vnímania rizík ohrozujúcich udržateľnosť, výsledkov v oblasti udržateľnosti a udržateľných investícií. Ak nebol ako referenčný ukazovateľ určený žiadny index, účastníci finančného trhu by mali vysvetliť, ako sa dosiahne udržateľný investičný cieľ, alebo ako boli začlenené riziká ohrozujúce udržateľnosť a ukazovatele výsledkov v oblasti udržateľnosti.

(7)  Ak sa finančný produkt alebo služba zameriava na zníženie emisií uhlíka, predzmluvné zverejňovanie informácií by malo zahŕňať cielenú expozíciu voči nízkym emisiám uhlíka vrátane informácií o súlade produktu alebo služby s Parížskou dohodou a príslušnými cieľmi EÚ.

(8)  S cieľom zlepšiť transparentnosť a informovať investorov a konečných investorov by prístup k informáciám o tom, ako sa zohľadňujú výsledky v oblasti udržateľnosti, a o tom, ako sú riziká ohrozujúce udržateľnosť, ktoré sú závažné alebo pravdepodobne nadobudnú na závažnosti, začlenené účastníkmi finančného trhu do investičných rozhodovacích procesov vrátane organizačných aspektov, aspektov riadenia rizík a správy, a finančnými poradcami do procesov poradenstva, a podkladovými spoločnosťami, do ktorých sa investuje, do ich stratégie a operácií, mali byť regulované tak, že by od účastníkov finančných trhov vyžadovali uverejnenie krátkeho zhrnutia týchto politík na ich webových sídlach.

(9)  V súčasných požiadavkách na zverejňovanie informácií v právnych predpisoch Únie sa nestanovuje, že musia byť zverejnené všetky informácie potrebné na riadne informovanie konečných investorov o vplyve ich investícií súvisiacom s udržateľnosťou. Preto je vhodné stanoviť špecifickejšie normalizované požiadavky na zverejňovanie, aby sa umožnila porovnateľnosť, pokiaľ ide o udržateľné investície. Napríklad celkové výsledky finančných produktov súvisiace s udržateľnosťou by sa mali pravidelne oznamovať normalizovaným spôsobom prostredníctvom harmonizovaného súboru ukazovateľov, ktorý je relevantný pre meranie a porovnávanie výsledkov v oblasti udržateľnosti. Účastníci finančného trhu by mali takisto zverejniť dôvody pre rôzne váhy a zložky určeného indexu v porovnaní so všeobecným trhovým indexom, pričom by mali rozlišovať medzi produktom, ktorý replikuje index, a produktom, ktorý používa index na meranie alebo porovnanie jeho výkonnosti. S cieľom poskytnúť ďalšie informácie o tom, ako sa dosahujú udržateľné investičné ciele, by sa mali zverejniť aj porovnateľné informácie o zložkách určeného indexu a všeobecného trhového indexu spolu s ich váhami. Ak správcovia EuSEF sprístupňujú informácie o pozitívnom sociálnom vplyve, na ktorý sa zameriava daný fond, dosiahnuté celkové sociálne výsledky a súvisiace metódy používané v súlade s nariadením (EÚ) č. 346/2013 môžu v prípade potreby využívať tieto informácie na účely zverejňovania informácií podľa tohto nariadenia.

(10)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ(14) sa ukladajú povinnosti v oblasti transparentnosti, pokiaľ ide o sociálne a environmentálne aspekty a aspekty správy a riadenia spoločností v nefinančnom výkazníctve. Požadovaná forma a prezentácia stanovené v uvedených smerniciach však nie sú vhodné na to, aby ich účastníci finančného trhu a finanční poradcovia používali priamo pri komunikácii s konečnými investormi. Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia by mali mať možnosť použiť informácie podľa potreby v správach o hospodárení a nefinančných výkazoch v súlade so smernicou 2013/34/EÚ na účely tohto nariadenia. Na zabezpečenie poskytovania kvalitných údajov pre investorov, ktoré sú porovnateľné, by sa mali aktualizovať povinnosti v oblasti transparentnosti podľa smernice 2013/34/EÚ tak, aby zahŕňali aj materiálne riziká ohrozujúce udržateľnosť a výsledky v oblasti udržateľnosti na základe harmonizovaných ukazovateľov, a mali by sa uvádzať v integrovaných pravidelných výkazoch, ktoré obsahujú finančné aj nefinančné informácie.

(11)  Na zabezpečenie spoľahlivosti informácií uverejnených na webových sídlach účastníkov finančného trhu a finančných poradcov by sa uvedené informácie mali priebežne aktualizovať a akékoľvek revízie alebo zmeny by mali byť jasne vysvetlené.

(12)  S cieľom špecifikovať, ako inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia prijímajú investičné rozhodnutia, a s cieľom posúdiť riziká v záujme zohľadnenia rizík environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu by sa na Komisiu mala v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie delegovať právomoc prijímať akty v smernici (EÚ) 2016/2341. Pravidlá správy a riadenia rizík sa už uplatňujú na investičné rozhodnutia a posúdenia rizík v záujme zabezpečenia kontinuity a regulárnosti pri vykonávaní činností inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia. Investičné rozhodnutia a posúdenie relevantných rizík vrátane rizík environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu by sa mali uskutočňovať takým spôsobom, aby sa zabezpečil súlad so záujmami členov a poberateľov dávok. Činnosti a základné postupy inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia by mali zabezpečiť dosiahnutie cieľa delegovaných aktov. Delegované akty by mali v prípade potreby zabezpečiť súlad s delegovanými aktmi prijatými podľa smernice 2009/65/ES, smernice 2009/138/ES a smernice 2011/61/EÚ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné verejné konzultácie, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali Európskemu parlamentu a Rade zasielať v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(13)  Európsky orgán pre bankovníctvo („EBA“), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov („EIOPA“) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („ESMA“) (ďalej spoločne označované ako „ESA“) zriadené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010(15), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010(16) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010(17) by mali prostredníctvom spoločného výboru vypracovať regulačné technické predpisy s cieľom ďalej upresniť podrobnosti týkajúce sa formy a obsahu informácií o výsledkoch v oblasti udržateľnosti a rizikách ohrozujúcich udržateľnosť, ktoré sa majú zverejniť v predzmluvných dokumentoch, pravidelných správach uverejňovaných aspoň raz ročne, a na webových sídlach účastníkov finančného trhu v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia č. 1093/2010, nariadenia č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať uvedené regulačné technické predpisy.

(14)  Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy vypracované orgánmi ESA prostredníctvom spoločného výboru pomocou vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 s cieľom stanoviť štandardnú formu informácií o udržateľných investíciách v marketingových oznámeniach.

(15)  Keďže v pravidelných správach sú v zásade zhrnuté výsledky podnikov za úplné kalendárne roky, uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na transparentnosť v pravidelných správach by sa malo odložiť do ... [1. januára roku nasledujúceho po dátume uvedenom v článku 12 druhom pododseku].

(16)  Pravidlá zverejňovania informácií obsiahnuté v tomto nariadení by mali dopĺňať ustanovenia smernice 2009/65/ES, smernice 2009/138/ES, smernice 2011/61/EÚ, smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341(18), nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a nariadenia (EÚ) č. 346/2013 a mali by sa uplatňovať v súčinnosti s uvedenými ustanoveniami.

(16a)  Pravidlá zverejňovania informácií stanovené v tomto nariadení dopĺňajú zavedenie úplného zastrešujúceho povinného rámca náležitej starostlivosti pre všetkých účastníkov trhu, vrátane povinnosti súvisiacej so zložkou starostlivosti, ktorý by sa mal v plnej miere zaviesť v rámci prechodného obdobia a zohľadňovať zásady proporcionality, s osobitným zreteľom na primeranosť, pokiaľ ide o veľkosť a systémový význam subjektu a zaručenie ochrany nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva). Vykonávanie náležitej starostlivosti znamená primeranú starostlivosť a skúmanie environmentálnych, sociálnych a správnych rizík na základe ukazovateľov environmentálnych, sociálnych a správnych rizík. Vykonávaním náležitej starostlivosti sa investori budú môcť nielen vyhnúť negatívnym dôsledkom svojich investícií na spoločnosť a životné prostredie, ale takisto sa budú môcť vyhnúť finančným rizikám a rizikám straty dobrého mena, reagovať na očakávania svojich klientov a užívateľov výhod a prispievať k plneniu globálnych cieľov v oblasti klímy a trvalo udržateľného rozvoja. Účastníci finančného trhu budú pritom musieť prekonať čisto finančné chápanie svojich investorských povinností. Tento rámec okrem toho vychádza z požiadavky Európskeho parlamentu týkajúcej sa povinného rámca náležitej starostlivosti, ktorá je uvedená v jeho iniciatívnej správe o udržateľných financiách (2018/2007(INI)), z usmernení OECD o zodpovednom podnikaní – kľúčové úvahy k náležitej starostlivosti pre nadnárodných investorov(2017) a z francúzskeho zákona o povinnosti ostražitosti podnikov z 27. marca 2017, najmä jeho článkov 1 a 2.

(17)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie.

(18)  Keďže ciele tohto nariadenia, najmä posilnenie ochrany konečných investorov a informácií poskytovaných investorom a zlepšenie zverejňovania informácií a výberu investície pre nich, ako aj pomáhanie účastníkom finančného trhu, investičným poradcom a spoločnostiam kótovaným na burze integrovať riziká environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu do svojho investičného rozhodovania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu potreby stanoviť jednotné požiadavky na zverejňovanie informácií na úrovni Únie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia po prechodnom období poskytujúcom dostatok času účastníkom trhu na prispôsobenie, prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú harmonizované pravidlá týkajúce sa transparentnosti, ktoré majú uplatňovať účastníci finančného trhu, sprostredkovatelia poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo, pokiaľ ide o investičné produkty založené na poistení, a investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, a spoločnosti, do ktorých sa investuje, pokiaľ ide o začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a výsledkov v oblasti udržateľnosti do rozhodovacieho alebo poradného procesu a o transparentnosť všetkých finančných produktov alebo služieb bez ohľadu na to, či sú to investície s cieleným udržateľným dosahom.

Článok 2Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)  „účastník finančného trhu“ je ktorákoľvek z týchto osôb:

i)  poisťovňa ▐, správca AIF, investičná spoločnosť, ktorá zabezpečuje správu portfólia, inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia alebo poskytovateľ dôchodkového produktu;

ii)  správca kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zaregistrovaný v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) č. 345/2013;

iii)  správca kvalifikovaného fondu sociálneho podnikania zaregistrovaný v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 346/2013;

iv)  správcovská spoločnosť PKIPCP;

iva)  úverová inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorá poskytuje procesy investícií alebo riadenia úverového rizika s výnimkou malých a menej komplexných inštitúcií vymedzených v [ÚP vložte odkaz na príslušný článok] nariadenia (EÚ) č. 575/2013];

b)  „poisťovňa“ je poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade s článkom 18 smernice 2009/138/ES;

ba)  „spoločnosť, do ktorej sa investuje“ je kótovaný alebo nekótovaný podnik vymedzený v článku 1 smernice 2013/34;

bb)  „výsledky v oblasti udržateľnosti“ sú konzistentnosť finančného produktu alebo služby s rizikami ESG a faktory odzrkadľujúce vplyv harmonizovaných ukazovateľov udržateľnosti;

c)  „investičný produkt založený na poistení“ je ktorýkoľvek z týchto produktov:

i)  investičný produkt založený na poistení v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014(19);

ii)  poistný produkt sprístupnený profesionálnemu investorovi, ktorý ponúka hodnotu splatnosti alebo odkupnú hodnotu, pričom táto hodnota splatnosti alebo odkupná hodnota je úplne alebo čiastočne priamo či nepriamo vystavená výkyvom na trhu;

d)  „správca AIF“ je správca AIF v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2011/61/EÚ;

e)  „investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bodu 1 smernice 2014/65/EÚ; s výnimkou malých a neprepojených investičných spoločností vymedzených podľa článku 12 nariadenia [ÚP: Vložte odkaz na nariadenie o prudenciálnych požiadavkách pre investičné spoločnosti].

f)  „správa portfólia“ je správa portfólia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 8 smernice 2014/65/EÚ;

g)  „inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia“ je inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorá je povolená alebo registrovaná v súlade s článkom 9 smernice (EÚ) 2016/2341;

h)  „dôchodkový produkt“ je ktorýkoľvek z týchto produktov:

i)  dôchodkový produkt v zmysle článku 2 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014;

ii)  osobný dôchodkový produkt v zmysle článku 2 ods. 2 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014;

iia)  celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP), ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 [ÚP: vložte odkaz na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)];

i)  „správcovská spoločnosť PKIPCP“ je správcovská spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2009/65/ES alebo investičná spoločnosť uvedená v jej článku 1 ods. 2;

j)  „finančný produkt alebo služba“ je správa portfólia, AIF, investičný produkt založený na poistení, dôchodkový plán alebo PKIPCP;

k)  „AIF“ je AIF v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. a) smernice 2011/61/EÚ;

l)  „dôchodkový plán“ je dôchodkový plán v zmysle vymedzenia v článku 6 bode 2 smernice (EÚ) 2016/2341;

m)  „PKIPCP“ je podnik kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov, ktorému bolo udelené povolenie v súlade s článkom 5 smernice 2009/65/ES;

n)  „investičné poradenstvo“ je investičné poradenstvo v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bodu 4 smernice 2014/65/EÚ;

na)  „relevantné príslušné orgány“ sú príslušné alebo určené orgány na dohľad nad účastníkmi finančného trhu, ktoré sú uvedené v písmene a) tohto článku;

o)  „udržateľné investície“ sú produkty súvisiace so stratégiami, ktorých cieľom je dosiahnuť environmentálne a sociálne výsledky a výsledky a súvisiace so správou, ktoré zahŕňajú ktorékoľvek z týchto činností alebo ich kombináciu:

i)  investície do hospodárskej činnosti, ktorá významne prispieva k dosiahnutiu environmentálneho cieľa, vrátane kľúčových ukazovateľov efektívneho využívania zdrojov, ako je využívanie energie, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, využívanie surovín, produkcia odpadu, emisie, emisie CO2, využívanie vody, využívanie pôdy a vplyv na biodiverzitu, ako sa ustanovuje v rámci Komisie na monitorovanie obehového hospodárstva. Tieto ciele nesmú podstatne narušovať ciele investícií v bodoch ii) a iii);

ii)  investície do hospodárskej činnosti, ktorá podstatne prispieva k sociálnemu cieľu, a najmä investície, ktoré prispievajú k boju proti nerovnosti, investície, ktoré podporujú sociálnu súdržnosť, sociálne začlenenie a pracovné vzťahy, alebo investície do ľudského kapitálu či ekonomicky alebo sociálne znevýhodnených komunít a podstatne nenarušuje ciele investícií v bodoch i) a iii);

iii)  investície, ktoré šíria alebo podporujú postupy dobrej správy do spoločností ▐, a najmä do spoločností, ktoré sa vyznačujú dobrými a transparentnými riadiacimi štruktúrami a postupmi náležitej starostlivosti, zamestnaneckými vzťahmi, transparentnými politikami odmeňovania príslušných zamestnancov a dodržiavaním daňových predpisov a významne nepoškodzujú ciele investícií podľa bodov i) a ii);

(oa)  „udržateľný investičný prístup“ je investičný prístup alebo stratégia, ktoré podporujú produkty a služby, ktorých cieľom je dosiahnuť výsledky súvisiace s ESG;

p)  „retailový investor“ je investor, ktorý nie je profesionálnym investorom;

pa)  „náležitá starostlivosť“ je nepretržitý proces primeranej starostlivosti a skúmania, ktorým investor alebo poskytovateľ investičných služieb identifikuje, predchádza alebo zmierňuje, zodpovedá a oznamuje skutočné alebo potenciálne nepriaznivé faktory ESG a riziká ohrozujúce udržateľnosť, pred uskutočnením investície a do predaja alebo splatnosti investície;

pb)  „environmentálne, sociálne a správne preferencie“ (alebo „ESG preferencie“) sú preferencie klienta alebo potenciálneho klienta týkajúce sa environmentálne udržateľných investícií, sociálnych investícií alebo investícií do dobrej správy;

q)  „profesionálny investor“ je klient, ktorý spĺňa kritériá stanovené v prílohe II k smernici 2014/65/EÚ;

r)  „sprostredkovateľ poistenia“ je sprostredkovateľ poistenia v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 3 smernice (EÚ) 2016/97;

s)  „poistné poradenstvo“ je poradenstvo v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 15 smernice (EÚ) 2016/97.

sa)  „riziká ohrozujúce udržateľnosť“ sú finančné alebo nefinančné riziká, ktoré sú závažné alebo pravdepodobne nadobudnú na závažnosti a ktoré súvisia s environmentálnymi, sociálnymi a správnymi rizikami a faktormi, ak sú závažné pre konkrétny investičný prístup;

„riziká ohrozujúce udržateľnosť“ zahŕňajú:

a)  krátkodobé a/alebo dlhodobé riziká návratnosti finančného alebo dôchodkového produktu, ktoré vyplývajú z jeho vystavenia hospodárskym činnostiam, ktoré môžu mať nepriaznivý environmentálny alebo sociálny vplyv, alebo z expozície produktu voči subjektom, do ktorých sa investuje a vykazujú zlú správu;

b)  krátkodobé a/alebo dlhodobé riziko, že hospodárske činnosti, ktorým je finančný alebo dôchodkový produkt vystavený, majú negatívny vplyv na prírodné prostredie, na pracovnú silu a komunity alebo na správu subjektov, do ktorých sa investuje, vrátane okrem iného v súvislosti s finančným rizikom uvedeným v písmene a);

Účastníci finančného trhu by mali zohľadniť environmentálne, sociálne a správne faktory a ukazovatele uvedené v prílohe Ia k tomuto nariadeniu.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom spresniť ďalšie prvky vymedzení pojmov stanovených v písmenách bb), o), bb) a sa) prvého odseku tohto článku s cieľom zohľadniť vývoj na trhu, skúsenosti s uplatňovaním pravidiel zverejňovania a nové alebo meniace sa vymedzenia na európskej úrovni.

Komisia pri vypracovávaní delegovaných aktov uvedených v druhom odseku zváži zásady uvedené v prílohe IIa.

Článok 3Transparentnosť politík týkajúcich sa rizík ohrozujúcich udržateľnosť

1.  Účastníci finančného trhu majú zavedené politiky náležitej starostlivosti na posudzovanie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a každoročne ich oznamujú príslušným orgánom, pričom zohľadňujú zásadu proporcionality. Tieto politiky sa minimálne týkajú začlenenia závažných rizík ohrozujúcich udržateľnosť alebo rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktoré pravdepodobne nadobudnú na závažnosti, a výkonnosti na základe ukazovateľov udržateľnosti v oblastiach správy, prevádzkových podmienok, najmä investičnej stratégie a alokácie aktív, organizačných požiadaviek spoločností vrátane postupov riadenia rizík, výkonu hlasovacích práv akcionárov a zapojenia do spoločností. Stručné zhrnutie týchto politík sa zverejní, pričom sa zabezpečí dôvernosť a ochrana nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva), ako sa vymedzuje v smernici EÚ 2016/943.

2.  Sprostredkovatelia poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení, a investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, majú zavedené politiky náležitej starostlivosti na posudzovanie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a každoročne ich oznamujú príslušným orgánom, pričom zohľadňujú zásadu proporcionality. Tieto politiky sa minimálne týkajú začlenenia závažných rizík ohrozujúcich udržateľnosť alebo rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktoré pravdepodobne nadobudnú na závažnosti, a výkonnosti na základe ukazovateľov udržateľnosti v oblastiach správy, alokácie aktív, investičného poradenstva, riadenia rizík, výkonu hlasovacích práv akcionárov a zapojenia do spoločností. Stručné zhrnutie týchto politík sa zverejní, pričom sa zabezpečí dôvernosť a ochrana nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva), ako sa vymedzuje v smernici EÚ 2016/943.

2a.  Úverové inštitúcie a poisťovne majú zavedené politiky týkajúce sa integrácie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do svojich procesov investovania a riadenia úverových rizík. Stručné zhrnutie týchto politík sa zverejní, pričom sa zabezpečí dôvernosť a ochrana nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva), ako sa vymedzuje v smernici EÚ 2016/943.

2b.  Účastníci finančných trhov a sprostredkovatelia poistenia zabezpečia, aby identifikácia a riadenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť boli dostatočne integrované do ich postupov náležitej starostlivosti a rozhodovania o investíciách, pričom od investorov sa požaduje, aby identifikovali, zmierňovali a zohľadňovali faktory ESG a uverejňovali ich v písomnej podobe na svojich webových sídlach.

2c.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom bližšie určiť:

a)  zastrešujúci a povinný rámec s minimálnymi normami pre písomné postupy a postupy náležitej starostlivosti, ktoré musia účastníci finančného trhu a sprostredkovatelia poistenia zaviesť, aby sa zabezpečilo, že nepriaznivé riziká ohrozujúce udržateľnosť vytvorené účastníkom finančného trhu budú začlenené do investičného rozhodovania vrátane začlenenia celého radu environmentálnych, sociálnych a správnych ukazovateľov;

b)  usmernenia týkajúce sa požiadaviek na zverejňovanie informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

c)  usmernenia o tom, ako sa má uplatňovať zásada proporcionality uvedená v odsekoch 1 a 2 článku, pričom sa zohľadňuje najmä proporcionalita z hľadiska veľkosti a systémového významu subjektu.

2d.  Komisia pri vypracovávaní delegovaných aktov uvedených v odseku 2c zváži zásady uvedené v prílohe IIa.

Článok 4Transparentnosť začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť

a výsledkov v oblasti udržateľnosti

1.  Účastníci finančného trhu v predzmluvnom zverejňovaní informácií uvádzajú opisy týchto skutočností, pričom zabezpečia dôvernosť a ochranu nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva), ako sa vymedzuje v smernici EÚ 2016/943:

a)  postupy a podmienky náležitej starostlivosti, ktoré uplatňujú na začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktoré sú závažné alebo pravdepodobne nadobudnú na závažnosti, do procesu rozhodovania o investíciách pre daný produkt, a spôsob ich uplatňovania; a postupy merania výsledkov v oblasti udržateľnosti;

b)  rozsah, v akom sa očakáva, že riziká ohrozujúce udržateľnosť budú mať podstatný vplyv na sprístupňované finančné produkty alebo služby, a kde v portfóliu boli identifikované tieto riziká ohrozujúce udržateľnosť;

c)  spôsob, akým sú politiky odmeňovania účastníkov finančného trhu v súlade so smernicou (EÚ) 2017/828, začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a dodržiavajú svoje ESG interné a prevádzkové kritériá pri súčasnom dosahovaní dlhodobo udržateľných cieľov rastu; a, v prípade potreby, sú v súlade s cieľom udržateľného investovania finančného produktu alebo služby.

ca)  pokiaľ ide o hlasovanie akcionárov v súvislosti s výsledkami v oblasti udržateľnosti a zmierňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť, pokyny na hlasovanie a dôvody hlasovania proti vedeniu, zdržania sa hlasovania a sporného hlasovania.

Zverejnenia uvedené v písmene ca) musia byť v súlade so smernicou (EÚ) 2017/828.

2.  Sprostredkovatelia poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení, a investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, v predzmluvnom zverejňovaní informácií uvádzajú opisy týchto skutočností:

a)  postupy a podmienky náležitej starostlivosti, ktoré uplatňujú na začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktoré sú závažné alebo pravdepodobne nadobudnú na závažnosti, do procesu rozhodovania o investíciách pre daný produkt, a spôsob ich uplatňovania;

b)  rozsah, v akom sa očakáva, že riziká ohrozujúce udržateľnosť budú mať podstatný vplyv na sprístupňované finančné produkty alebo služby, a kde v portfóliu boli identifikované tieto riziká ohrozujúce udržateľnosť;

c)  do akej miery sú politiky odmeňovania investičných spoločností, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, a sprostredkovateľov poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení, v súlade so smernicou (EÚ) 2017/828 a odzrkadľujú začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a dodržiavajú svoje ESG interné a prevádzkové kritériá pri súčasnom dosahovaní dlhodobo udržateľných cieľov rastu; a prípadne aj s udržateľným investičným cieľom finančného produktu alebo služby, ku ktorému bolo poskytnuté poradenstvo.

ca)  pokiaľ ide o hlasovanie akcionárov v súvislosti s výsledkami v oblasti udržateľnosti a zmierňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť, pokyny na hlasovanie a dôvody hlasovania proti vedeniu, zdržania sa hlasovania a sporného hlasovania;

Zverejnenia uvedené v 2 ca) musia byť v súlade so smernicou (EÚ) 2017/828.

3.  Odkazy na zverejnenia informácií uvedené v odseku 1 a odseku 2 sa uvádzajú takto:

a)  pre správcov AIF zverejnením informácií uvedených v článku 23 ods. 1 smernice 2011/61/EÚ pre investorov;

b)  pre poisťovne poskytnutím informácií uvedených v článku 185 ods. 2 smernice 2009/138/ES;

c)  pre inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia poskytnutím informácií uvedených v článku 41 smernice (EÚ) 2016/2341;

d)  pre správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu poskytnutím informácií uvedených v článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 345/2013;

e)  pre správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania poskytnutím informácií uvedených v článku 14 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 346/2013;

f)  pre poskytovateľov dôchodkových produktov v písomnej forme v dostatočnom predstihu pred tým, ako retailový investor začne byť viazaný zmluvou týkajúcou sa dôchodkového produktu;

g)  pre správcovské spoločnosti PKIPCP v prospekte uvedenom v článku 69 smernice 2009/65/ES;

h)  pre investičné spoločnosti, ktoré poskytujú správu portfólia alebo investičné poradenstvo, v súlade s článkom 24 ods. 4 smernice 2014/65/EÚ, tieto uverejnenia môžu byť poskytované v normalizovanom formáte, ako je uvedené v článku 24 ods. 5 smernice 2014/65/EÚ;

i)  pre sprostredkovateľov poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení, v súlade s článkom 29 ods. 1 smernice (EÚ) 2016/97.

3a.  Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu („spoločný výbor“) vypracujú návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej upresniť zladenie ustanovení uvedených v odseku 3 s požiadavkami odseku 1 a 2, týkajúce sa formy a obsahu informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa tohto článku.

Orgány EBA, EIOPA a ESMA predložia uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 5Transparentnosť

rizík ohrozujúcich udržateľnosť a výsledkov v oblasti udržateľnosti v predzmluvnom zverejňovaní informácií

1.  Ak je finančný produkt uvedený na trh a index bol určený ako referenčný ukazovateľ, informácie, ktoré majú byť zverejnené podľa článku 4 ods. 1, musia byť doplnené týmito údajmi:

a)  opisom cieľa pre udržateľné investície a informáciami o tom, ako je určený index zosúladený s uvedeným cieľom;

aa)  vysvetlením, ako sú v metodike indexu zohľadnené ukazovatele uvedené v článku 2 ods. 1 písm. sa);

b)  vysvetlením, prečo sa váhy a zložky určeného indexu zosúladené s uvedeným cieľom odlišujú od všeobecného trhového indexu.

Malo by sa rozlišovať medzi produktom, ktorý kopíruje index, a indexom, ktorý sa používa na meranie alebo porovnávanie výkonu produktu.

2.  Ak finančný produkt alebo služba nemá ako referenčný ukazovateľ index, informácie uvedené v článku 4 ods. 1 zahŕňajú opis vplyvu na udržateľnosť s použitím ukazovateľov rizika ohrozujúceho udržateľnosť vymedzených v článku 2.

3.  Ak sú finančný produkt alebo služba výslovne určený na to, aby boli v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy, alebo sú zamerané na zníženie emisií uhlíka, normalizované informácie, ktoré majú byť zverejnené podľa článku 4 ods. 1, zahŕňajú cielený na vede založený stupeň súladu s Parížskou dohodou alebo expozíciu voči nízkym emisiám uhlíka.

Odchylne od odseku 2, ak nie je k dispozícii žiadna [nízkouhlíková referenčná hodnota EÚ] ani [referenčná hodnota s kladným uhlíkovým vplyvom] v súlade s nariadením (EÚ) 2016/1011, informácie uvedené v článku 4 zahŕňajú podrobné vysvetlenie toho, ako sa zaručí cieľ zníženia emisií uhlíka a/alebo dosiahnutie cieľov Parížskej dohody.

4.  Účastníci finančného trhu do informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa článku 4 ods. 1, zahŕňajú údaj o tom, kde sa nachádza metodika použitá na výpočet indexov uvedených v odseku 1 tohto článku a referenčné hodnoty uvedené v druhom pododseku odseku 3 tohto článku.

5.  Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu („spoločný výbor“) vypracujú návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej upresniť podrobnosti týkajúce sa formy a obsahu informácií, ktoré sa majú zverejniť podľa tohto článku.

6.  Orgány EBA, EIOPA a ESMA predložia návrh regulačných technických predpisov Komisii do [ÚP: vložte dátum 18 mesiacov po nadobudnutí jeho účinnosti].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 6Transparentnosť

rizík ohrozujúcich udržateľnosť a výsledkov v oblasti udržateľnosti investícií na webových sídlach

1.  Účastníci finančného trhu uverejňujú a uchovávajú na svojich webových sídlach pre každý finančný produkt alebo službu uvedené v článku 5 ods. 1, 2 a 3 tieto informácie:

a)  opis udržateľného investičného cieľa;

b)  informácie o metodikách použitých na posúdenie, meranie a monitorovanie výsledkov v oblasti udržateľnosti investícií vybratých pre finančný produkt alebo službu, ako aj zdroje údajov, kritériá preskúmania pre podkladové aktíva a príslušné ukazovatele udržateľnosti použité na meranie celkového udržateľného vplyvu finančného produktu alebo služby;

c)  informácie uvedené v článku 5;

d)  informácie uvedené v článku 7.

Informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa prvého pododseku, musia byť jasné, stručné a zrozumiteľné pre retailových investorov a širokú verejnosť. Musia byť zverejnené jasným spôsobom a na dobre viditeľnom mieste na webovom sídle, musia byť ľahko dostupné a zrozumiteľné, s jasným a jednoduchým jazykom. Webové sídlo poskytuje aj podrobnejšie informácie pre profesionálnych investorov a ďalších odborníkov.

2.  Orgány EBA, EIOPA a ESMA prostredníctvom spoločného výboru vypracujú návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej upresniť podrobnosti týkajúce sa obsahu a prezentácie informácií uvedených v odseku 1, pričom upresnia zosúladenie ustanovení uvedených v odseku 2 s požiadavkami odseku 1, ktoré sa týkajú podrobností o obsahu a prezentácii informácií uvedených v tomto odseku.

Orgány EBA, EIOPA a ESMA zohľadnia nové alebo meniace sa vymedzenia pojmov na európskej úrovni.

Orgány EBA, EIOPA a ESMA predložia návrh regulačných technických predpisov Komisii do [ÚP: vložte dátum 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti].

▌Komisia prijme delegované akty v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 týkajúce sa regulačných technických noriem uvedených v prvom pododseku.

Článok 7Transparentnosť

rizík ohrozujúcich udržateľnosť a výsledkov v oblasti udržateľnosti investícií v pravidelných správach

1.  Ak účastníci finančného trhu sprístupnia finančný produkt alebo službu uvedené v článku 5 ods. 1, 2 a 3, v pravidelných auditovaných, integrovaných správach, ktoré sa vypracúvajú aspoň raz ročne a obsahujú tieto finančné a nefinančné informácie:

a)  celkový vplyv a výsledky finančného produktu alebo služby prostredníctvom harmonizovaných a porovnateľných ukazovateľov rizík ohrozujúcich udržateľnosť;

b)  ak bol index určený ako referenčný ukazovateľ, porovnanie medzi celkovým vplyvom finančného produktu alebo služby s určeným indexom a so všeobecným trhovým indexom, pokiaľ ide o váhu, zložky a ukazovatele udržateľnosti.

ba)  spoločnosti kótované na burze zahrnú opis toho, ako boli výsledky v oblasti udržateľnosti a riziká ohrozujúce udržateľnosť integrované do riadiacich procesov a investičnej stratégie v ročných účtovných závierkach a konsolidovaných finančných výkazoch uvedených v smernici 2013/34/EÚ.

2.  Zverejňovanie informácií uvedených v odseku 1 sa vykonáva takto:

a)  pre správcov AIF vo výročnej správe uvedenej v článku 22 smernice 2011/61/EÚ;

b)  pre poisťovne každoročne písomne v súlade s článkom 185 ods. 6 smernice 2009/138/ES;

c)  pre inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia vo výkaze dôchodkových dávok uvedených v článku 38 smernice (EÚ) 2016/2341 a v rámci poskytovania informácií uvedených v článku 43 smernice (EÚ) 2016/2341;

d)  pre správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu vo výročnej správe uvedenej v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 345/2013;

e)  pre správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania vo výročnej správe uvedenej v článku 13 nariadenia (EÚ) č. 346/2013;

f)  pre poskytovateľov dôchodkových produktov v písomnej forme aspoň vo výročných správach alebo v správach v súlade s vnútroštátnymi právom;

g)  pre správcovské spoločnosti PKIPCP alebo investičné spoločnosti PKIPCP v polročných a výročných správach uvedených v článku 69 smernice 2009/65/ES;

h)  pre investičné spoločnosti, ktoré poskytujú správu portfólia, v pravidelných správach uvedených v článku 25 ods. 6 smernice 2014/65/EÚ.

ha)  pre spoločnosti kótované na burze a nekótované spoločnosti v súlade s pravidelnými vyhláseniami uvedenými v článkoch 19a a 29a smernice 2013/34.

3.  Na účely odseku 1 musia účastníci finančného trhu využívať informácie v správach o hospodárení v súlade s článkom 19 alebo prípadne v nefinančných výkazoch v súlade s článkom 19a smernice 2013/34/EÚ, a súčasne zaručiť, že informácie koncovým investorom budú prezentované ľahko zrozumiteľným a prístupným spôsobom.

4.  Orgány EBA, EIOPA a ESMA prostredníctvom spoločného výboru vypracujú návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej upresniť podrobnosti týkajúce sa obsahu a prezentácie informácií uvedených v odseku 1, pričom upresnia zosúladenie ustanovení uvedených v odseku 2 s požiadavkami odseku 1, ktoré sa týkajú podrobností o obsahu a prezentácii informácií uvedených v tomto odseku.

Orgány EBA, EIOPA a ESMA zohľadnia nové alebo meniace sa vymedzenia pojmov na európskej úrovni.

Orgány EBA, EIOPA a ESMA predložia návrh regulačných technických predpisov Komisii do [ÚP: vložte dátum 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 8Preskúmanie zverejňovaných informácií

1.  Účastníci finančného trhu zabezpečia, aby sa akékoľvek informácie uverejnené v súlade s článkom 3 alebo článkom 6 priebežne aktualizovali. Ak účastník finančného trhu zmení tieto informácie, na tom istom webovom sídle uverejní jasné vysvetlenie uvedenej zmeny.

2.  Odsek 1 sa obdobne uplatňuje na sprostredkovateľov poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení, a na investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, pokiaľ ide o informácie uverejnené v súlade s článkom 3.

Článok 9Marketingová komunikácia

1.  Bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie odvetvové právne predpisy, najmä smernica 2009/65/ES, smernica 2014/65/EÚ, smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 a nariadenie (EÚ) č. 1286/2014, účastníci finančného trhu, sprostredkovatelia poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení, a investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, zabezpečia, aby ich marketingové oznámenia neboli v rozpore s informáciami zverejnenými v súlade s týmto nariadením.

2.  Orgány EBA, EIOPA a ESMA môžu prostredníctvom spoločného výboru vypracovať návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť štandardnú formu informácií o udržateľných investíciách.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 9aVykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisia prijíma delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 sa Komisii udeľuje na obdobie 5 rokov. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 2 ods. (...), 3 ods. 2b) nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 10Zmeny smernice (EÚ) 2013/34

Smernica (EÚ) 2013/34 sa mení takto:

1)  V článku 19a ods. 1 a článku 29a ods. 1 sa dopĺňajú tieto písmená:

„f)  riziká ohrozujúce udržateľnosť s významom pre konkrétne podnikanie, ako je vymedzené v článku 2 písm. a) [ÚP: Vložte odkaz na nariadenie o zverejňovaní informácií týkajúcich sa vplyvu na udržateľnosť a rizík investícií ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341 a smernica 2013/34/EÚ ], čím sa účastníkom finančných trhov vymedzeným v článku 2 s a) uvedeného nariadenia umožňuje splniť ich povinnosti týkajúce sa zverejňovania a zmierňovania rizika ohrozujúceho udržateľnosť podľa článku 4 a 5 uvedeného nariadenia;

g)  výkonnosť meraná na základe ukazovateľov udržateľnosti relevantných pre konkrétne podnikanie a odvetvie hospodárstva na základe zoznamu harmonizovaných ukazovateľov udržateľnosti, ktoré vypracuje a aktualizuje Komisia, v súlade s [ÚP: Vložte odkaz na nariadenie o vytvorení rámca na zjednodušenie udržateľných investícií];

Článok 10Zmeny smernice (EÚ) 2016/2341

Smernica (EÚ) 2016/2341 sa mení takto:

1)  V článku 19 sa dopĺňa tento odsek 9:

„9. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 60a opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby:

a)  sa zohľadnila „zásada obozretnosti“, pokiaľ ide o zváženie rizík environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu;

b)  sa do vnútorných investičných rozhodnutí a postupov riadenia rizík zahrnuli environmentálne, sociálne a správne faktory.

V uvedených delegovaných aktoch sa zohľadňuje veľkosť, povaha, rozsah a zložitosť činností inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a rizík spojených s týmito činnosťami a zabezpečuje sa súlad s článkom 14 smernice 2009/65/ES, článkom 132 smernice 2009/138/ES a článkom 12 smernice 2011/61/EÚ.“

(2)  Vkladá sa tento článok 60a:

Článok 60a

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 19 ods. 9 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3. Delegovanie právomoci v zmysle článku 19 ods. 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 19 ods. 9 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“

Článok 11Hodnotenie

Do [ÚP: Vložte dátum 36 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti ] Komisia vykoná hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o sociálne a správne faktory a ukazovatele, ich integráciu do investičných rozhodnutí a poskytovanie informácií pred uzatvorením zmluvy. Toto hodnotenie zahŕňa posúdenie vplyvu dostupnosti a kvality údajov emitenta na schopnosť účastníkov finančného trhu integrovať riziko ohrozujúce udržateľnosť do zverejňovania informácií o produktoch a do investičných rozhodnutí.

Komisia zváži revíziu smernice 2013/34/EÚ s cieľom zlepšiť oznamovanie rizík ohrozujúcich udržateľnosť právnických osôb.

Článok 12Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od [ÚP: Vložte dátum 12 mesiacov odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie]. Akémukoľvek budúcemu preskúmaniu alebo aktualizácii tohto nariadenia predchádza posúdenie vplyvu, v ktorom sa stanoví jej uskutočniteľnosť.

Článok 5 ods. 5, článok 6 ods. 2, článok 7 ods. 4, článok 9 ods. 2 a článok 10 sa však uplatňujú od [ÚP: vložte dátum nadobudnutia účinnosti ] a článok 7 ods. 1 až (3) sa uplatňuje od [ÚP: vložte1. januára roku nasledujúceho po dátume uvedenom v druhom pododseku].

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predsedaPRÍLOHA Ia

Na základe hlavných definícií na rok 2018 (z novembra 2017) zásad rámca podávania správ zodpovedného investovania (november 2017) a rámca monitorovania Európskej komisie v oblasti obehového hospodárstva môžu riziká udržateľnosti zahŕňať tieto faktory a ukazovatele v oblasti životného prostredia, v sociálnej oblasti a v oblasti správy:

i)  otázky týkajúce sa kvality a fungovania prírodného prostredia a prírodných systémov. Patria medzi ne: strata biodiverzity; emisie skleníkových plynov, zmena klímy, energia z obnoviteľných zdrojov, energetická efektívnosť, vyčerpanie alebo znečisťovanie ovzdušia, vody alebo zdrojov, odpadové hospodárstvo, ubúdanie stratosférickej ozónovej vrstvy, zmeny pôdy;

ii)  otázky týkajúce sa práv, blahobytu a záujmov ľudí a komunít. Patria medzi ne: ľudské práva, pracovné normy v dodávateľskom reťazci, detská, otrocká a nútená práca, bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku, sloboda združovania a sloboda prejavu, slobodná a nezávislá občianska spoločnosť, schopnosť obhajcov ľudských práv vykonávať svoje činnosti, riadenie ľudského kapitálu a pracovnoprávne vzťahy; rozmanitosť; vzťahy s miestnymi komunitami vrátane slobodného, predchádzajúceho a informovaného súhlasu, činnosti v zónach konfliktu, zdravie a prístup k liekom, HIV/AIDS, ochrana spotrebiteľa; a kontroverzné zbrane; a

iii)  otázky týkajúce sa riadenia spoločností a iných investičných subjektov. V súvislosti s kótovanými akciami medzi ne patria: štruktúra predstavenstva, veľkosť, rozmanitosť, zručnosti a nezávislosť, odmeňovanie vrcholových riadiacich pracovníkov, práva akcionárov, interakcia medzi akcionármi, zverejňovanie informácií, podnikateľská etika, podplácanie a korupcia, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, ochrana súkromia a údajov, vnútorná kontrola a riadenie rizík a vo všeobecnosti otázky týkajúce sa vzťahu medzi vedením spoločnosti, jej predstavenstvom, jej akcionármi a ostatnými zainteresovanými stranami. Táto kategória môže zahŕňať aj záležitosti obchodnej stratégie, ktorá zahŕňa dôsledky obchodnej stratégie pre environmentálne a sociálne otázky a spôsob vykonávania stratégie. V nekótovaných triedach aktív zahŕňajú otázky správy aj otázky správy fondov, ako sú právomoci poradných výborov, otázky oceňovania, štruktúry poplatkov atď.;

PRÍLOHA IIa

Medzinárodné zásady

1.

OSN

Zásady zodpovedného investovania – rámec podávania správ – https://www.unpri.org/

2.

OECD

Usmernenie OECD – Responsible Business Conduct for Institutional Investors – Key Considerations for due diligence under the OECD Guidelines for Multinational Investors (2017) - https://mneguidelines.oecd.org/RBC-for-Institutional-Investors.pdf

(1)

Ú. v. EÚ......

(2)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(3)

  Ú. v. EÚ C …, …, s. ….

(4)

  Ú. v. EÚ C …, …, s. ….

(5)

  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1841 z 5. októbra 2016 o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 1).

(6)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(7)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(8)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(9)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(10)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).

(11)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).

(12)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 1).

(13)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 18).

(14)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(15)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(16)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(17)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(18)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).

(19)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (11.10.2018)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

(COM(2018)0354 – C8‑0208/2018 – 2018/0179(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina‑Ioana Vălean

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

o zverejňovaní informácií týkajúcich sa vplyvu investícií na udržateľnosť investičných rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341

(Text s významom pre EHP)

(Text s významom pre EHP)

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Spoločným cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES32, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES33, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ34, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ35, smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/9736, smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/234137, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/201338 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/201339 je zjednodušiť začatie a vykonávanie činností v prípade podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), správcov alternatívnych investičných fondov („správcovia AIF“), poisťovní, investičných spoločností, sprostredkovateľov poistenia, inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia („IZDZ“), správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu („správcovia EuVECA“) a správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania („správcovia EuSEF“). Uvedené smernice a nariadenia zabezpečujú jednotnejšiu ochranu konečných investorov a uľahčujú im využívanie širokej škály finančných produktov a služieb a zároveň stanovujú pravidlá, ktoré umožňujú investorom prijímať informované investičné rozhodnutia. Zatiaľ čo tieto ciele boli vo veľkej miere dosiahnuté, zverejňovanie informácií pre konečných investorov o začlenení rizík ohrozujúcich udržateľnosť a udržateľných investičných cieľoch do investičného rozhodovania správcovských spoločností PKIPCP, správcov AIF, poisťovní, investičných spoločností, ktoré zabezpečujú správu portfólia, inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ), poskytovateľov dôchodkových fondov, správcov EuVECA a EuSEF (účastníci finančného trhu) a zverejňovanie informácií pre konečných investorov o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť v poradných procesoch sprostredkovateľmi poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení (IBIP), a investičnými spoločnosťami, ktoré poskytujú investičné poradenstvo (finanční poradcovia), nie je dostatočne rozvinuté, pretože takéto zverejňovanie informácií ešte nepodlieha harmonizovaným požiadavkám.

(2)  Spoločným cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES32, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES33, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ34, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ35, smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/9736, smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/234137, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/201338 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/201339 je zjednodušiť začatie a vykonávanie činností v prípade podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), správcov alternatívnych investičných fondov („správcovia AIF“), poisťovní, investičných spoločností, sprostredkovateľov poistenia, inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia („IZDZ“), správcov kvalifikovaných fondov rizikového kapitálu („správcovia EuVECA“) a správcov kvalifikovaných fondov sociálneho podnikania („správcovia EuSEF“). Uvedené smernice a nariadenia zabezpečujú jednotnejšiu ochranu konečných investorov a uľahčujú im využívanie širokej škály finančných produktov a služieb a zároveň stanovujú pravidlá, ktoré umožňujú investorom prijímať informované investičné rozhodnutia. Zatiaľ čo tieto ciele boli vo veľkej miere dosiahnuté, zverejňovanie informácií o vplyve na udržateľnosť a začlenení rizík ohrozujúcich udržateľnosť a udržateľných investičných cieľoch do investičného rozhodovania správcovských spoločností PKIPCP, správcov AIF, poisťovní, investičných spoločností, ktoré zabezpečujú správu portfólia, inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ), poskytovateľov dôchodkových fondov, správcov EuVECA a EuSEF (účastníci finančného trhu) a zverejňovanie informácií pre konečných investorov o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť v poradných procesoch sprostredkovateľmi poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení (IBIP), a investičnými spoločnosťami, ktoré poskytujú investičné poradenstvo (finanční poradcovia), nie je dostatočne rozvinuté, pretože takéto zverejňovanie informácií ešte nepodlieha harmonizovaným ukazovateľom a požiadavkám. S cieľom plniť si povinnosti náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o vplyv na udržateľnosť a riziká ohrozujúce udržateľnosť, samotní účastníci finančného trhu potrebujú, aby spoločnosti, do ktorých sa investuje, vykonávali spoľahlivé, porovnateľné a harmonizované zverejňovanie informácií. V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ39a sa stanovujú povinnosti týkajúce sa požiadaviek v oblasti účtovníctva a podávania správ spoločností. Túto smernicu treba preto aktualizovať tak, aby zahŕňala integrované a kontrolované podávanie správ o rizikách ohrozujúcich udržateľnosť a vplyve na udržateľnosť s cieľom reagovať na rastúcu potrebu integrovať aspekty udržateľnosti do stratégií spoločností a ich riadenia rizík.

__________________

__________________

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).

36 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).

37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).

37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 1).

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 18).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 18).

 

39a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Je pravdepodobné, že ak by neexistovali harmonizované pravidlá Únie týkajúce sa zverejňovania informácií súvisiacich s udržateľnosťou pre konečných investorov, na vnútroštátnej úrovni sa budú aj naďalej prijímať nesúrodé opatrenia a v rôznych sektoroch finančných služieb by mohli pretrvávať rozdielne prístupy. Takéto nesúrodé opatrenia a prístupy by naďalej spôsobovali značné narúšanie hospodárskej súťaže vyplývajúce z významných rozdielov v normách zverejňovania informácií. Súbežný rozvoj trhovo orientovaných postupov na základe komerčných priorít, ktoré prinášajú nesúrodé výsledky, navyše v súčasnosti vyvoláva ďalšiu fragmentáciu trhu a mohol by ešte viac zhoršiť fungovanie vnútorného trhu v budúcnosti. Nesúrodé normy zverejňovania informácií trhovo orientované postupy veľmi sťažujú porovnateľnosť rôznych finančných produktov a služieb, vytvárajú nerovnaké podmienky medzi týmito produktmi a službami a medzi distribučnými kanálmi a spôsobujú ďalšie prekážky ohrozujúce fungovanie vnútorného trhu. Takéto rozdiely môžu byť mätúce aj pre konečných investorov a môžu narušiť ich investičné rozhodnutia. Je pravdepodobné, že pri zabezpečovaní súladu s Parížskou dohodou o zmene klímy členské štáty prijmú nesúrodé vnútroštátne opatrenia, ktoré by mohli vytvárať prekážky brániace bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a spôsobovať ujmu účastníkom finančného trhu a finančným poradcom. Nedostatok harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa transparentnosti okrem toho konečným investorom sťažuje účinné porovnávanie rôznych finančných produktov a služieb v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o ich riziká environmentálneho, sociálnehosprávneho dosahu a udržateľné investičné ciele. Preto je potrebné riešiť existujúce problémy fungovania vnútorného trhu a zabrániť pravdepodobným budúcim prekážkam.

(3)  Je pravdepodobné, že ak by neexistovali harmonizované pravidlá Únie týkajúce sa zverejňovania informácií súvisiacich s udržateľnosťou zo strany emitentov a investorov, na vnútroštátnej úrovni sa budú aj naďalej prijímať nesúrodé opatrenia a v rôznych sektoroch finančných služieb by mohli pretrvávať rozdielne prístupy. Takéto nesúrodé opatrenia a prístupy by naďalej spôsobovali značné narúšanie hospodárskej súťaže vyplývajúce z významných rozdielov v normách zverejňovania informácií. Súbežný rozvoj trhovo orientovaných postupov na základe komerčných priorít, ktoré prinášajú nesúrodé výsledky, navyše v súčasnosti vyvoláva ďalšiu fragmentáciu trhu a mohol by ešte viac zhoršiť fungovanie vnútorného trhu v budúcnosti. Nesúrodé normy zverejňovania informácií, trhovo orientované postupy a absencia harmonizovaného súboru ukazovateľov veľmi sťažujú porovnateľnosť rôznych finančných produktov a služieb, vytvárajú nerovnaké podmienky medzi týmito produktmi a službami a medzi distribučnými kanálmi a spôsobujú ďalšie prekážky ohrozujúce fungovanie vnútorného trhu. Takéto rozdiely môžu byť mätúce aj pre konečných investorov a môžu narušiť ich investičné rozhodnutia. Je pravdepodobné, že pri zabezpečovaní súladu s Parížskou dohodou o zmene klímy členské štáty prijmú nesúrodé vnútroštátne opatrenia, ktoré by mohli vytvárať prekážky brániace bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu a spôsobovať ujmu účastníkom finančného trhu a finančným poradcom. Nedostatok harmonizovaných pravidiel a ukazovateľov týkajúcich sa transparentnosti okrem toho investorom sťažuje účinné porovnávanie podkladových spoločností, do ktorých sa investuje, a rôznych finančných produktov a služieb v rôznych členských štátoch, pokiaľ ide o ich environmentálny, sociálnysprávny dosah a riziká a udržateľné investičné ciele. Preto je potrebné riešiť existujúce problémy fungovania vnútorného trhu a zabrániť pravdepodobným budúcim prekážkam.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto nariadenia a na to, aby účastníci finančného trhu jasne a konzistentne uplatňovali povinnosti zverejňovania informácií stanovené v tomto nariadení, treba stanoviť harmonizované vymedzenie pojmu „udržateľné investície“.

(4)  Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto nariadenia a na to, aby účastníci finančného trhu jasne a konzistentne uplatňovali povinnosti zverejňovania informácií stanovené v tomto nariadení, treba stanoviť harmonizované vymedzenie pojmov „udržateľné investície“ a „riziká ohrozujúce udržateľnosť“, a to na základe harmonizovaného súboru ukazovateľov. Hoci sa toto vymedzenie má zameriavať na závažné riziká, malo by byť prezieravé a brať náležitý ohľad aj na vznikajúce riziká.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty, minimálnej úrovne súladu medzi vnútroštátnymi orgánmi a účastníkmi trhu a na zabránenie fragmentácii trhu sú potrebné jasné vymedzenia a harmonizované ukazovatele.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Keďže referenčné hodnoty udržateľnosti slúžia ako štandardné referenčné body, voči ktorým sa merajú udržateľné investície, koneční investori by mali byť prostredníctvom predzmluvného zverejňovania informácií informovaní o vhodnosti určeného indexu, a najmä o zosúladení tohto indexu s udržateľným investičným cieľom. Účastníci finančného trhu by mali takisto zverejniť dôvody pre rôzne váhy a zložky určeného indexu v porovnaní so všeobecným trhovým indexom. Na ďalšie posilnenie transparentnosti by účastníci finančného trhu mali takisto uvádzať, kde sa nachádza metodika použitá na výpočet určeného indexu a všeobecného trhového indexu, aby koneční investori mali potrebné informácie o tom, ako sa vyberali a vážili podkladové aktíva indexov, ktoré aktíva boli vylúčené a z akého dôvodu, ako sa merali vplyvy podkladových aktív súvisiace s udržateľnosťou, alebo ktoré zdroje údajov boli použité. Takéto informácie by mali umožniť účinné porovnávanie a prispieť k rozvoju správneho vnímania udržateľných investícií. Ak nebol ako referenčný ukazovateľ určený žiadny index, účastníci finančného trhu by mali vysvetliť, ako sa dosiahne udržateľný investičný cieľ.

(6)  Keďže referenčné hodnoty udržateľnosti slúžia ako štandardné referenčné body, voči ktorým sa merajú udržateľné investície, koneční investori by mali byť prostredníctvom predzmluvného zverejňovania informácií informovaní o vhodnosti určeného indexu, a najmä o zosúladení tohto indexu s udržateľným investičným cieľom. Účastníci finančného trhu by mali takisto zverejniť dôvody pre rôzne váhy a zložky určeného indexu v porovnaní so všeobecným trhovým indexom. Na ďalšie posilnenie transparentnosti by účastníci finančného trhu mali takisto uvádzať, kde sa nachádza metodika použitá na výpočet určeného indexu a všeobecného trhového indexu, aby koneční investori mali potrebné informácie o tom, ako sa vyberali a vážili podkladové aktíva indexov, ktoré aktíva boli vylúčené a z akého dôvodu, ako sa merali vplyvy podkladových aktív súvisiace s udržateľnosťou, alebo ktoré zdroje údajov boli použité. Takéto informácie založené na harmonizovanom súbore ukazovateľov by mali umožniť účinné porovnávanie a prispieť k rozvoju správneho vnímania udržateľných investícií. Ak nebol ako referenčný ukazovateľ určený žiadny index, účastníci finančného trhu by mali vysvetliť, ako sa dosiahne udržateľný investičný cieľ.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Ak sa finančný produkt alebo finančná služba skladá z dlhopisov, rozdielových zmlúv, derivátov alebo iných nástrojov založených na hodnote podkladových aktív, zverejnenie informácií by malo jasne špecifikovať prepojenie medzi dosiahnutím cieľov v oblasti udržateľnosti a hodnotou aktív.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  S cieľom zlepšiť transparentnosť a informovať konečných investorov by prístup k informáciám o tom, ako účastníci finančného trhu začleňujú riziká ohrozujúce udržateľnosť do investičných rozhodovacích procesov a finanční poradcovia do poradných procesov, mal byť regulovaný na základe požiadavky, aby uvedené subjekty uchovávali uvedené informácie na svojich webových sídlach.

(8)  S cieľom zlepšiť transparentnosť a porovnateľnosť a informovať investorov by prístup k informáciám o tom, akým spôsobom sa zohľadňuje vplyv na udržateľnosť a ako účastníci finančného trhu začleňujú riziká ohrozujúce udržateľnosť do investičných rozhodovacích procesov a finanční poradcovia do poradných procesov, mal byť regulovaný na základe požiadavky, aby uvedené subjekty uchovávali uvedené informácie na svojich webových sídlach.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V súčasných požiadavkách na zverejňovanie informácií v právnych predpisoch Únie sa nestanovuje, že musia byť zverejnené všetky informácie potrebné na riadne informovanie konečných investorov o vplyve ich investícií súvisiacom s udržateľnosťou. Preto je vhodné stanoviť špecifickejšie požiadavky na zverejňovanie informácií týkajúce sa udržateľných investícií. Napríklad celkový vplyv finančných produktov súvisiaci s udržateľnosťou by sa mal pravidelne oznamovať prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sú relevantné pre zvolený udržateľný investičný cieľ. Ak bol príslušný index určený ako referenčný ukazovateľ, na účely porovnania by sa mali uvedené informácie poskytovať aj pre určený index a všeobecný trhový index. S cieľom poskytnúť ďalšie informácie o tom, ako sa dosahujú udržateľné investičné ciele, by sa mali zverejniť aj informácie o zložkách určeného indexu a všeobecného trhového indexu spolu s ich váhami. Ak správcovia EuSEF sprístupňujú informácie o pozitívnom sociálnom vplyve, na ktorý sa zameriava daný fond, dosiahnuté celkové sociálne výsledky a súvisiace metódy používané v súlade s nariadením (EÚ) č. 346/2013 môžu v prípade potreby využívať tieto informácie na účely zverejňovania informácií podľa tohto nariadenia.

(9)  V súčasných požiadavkách na zverejňovanie informácií v právnych predpisoch Únie sa nestanovuje, že musia byť zverejnené všetky informácie potrebné na riadne informovanie konečných investorov o vplyve ich investícií súvisiacom s udržateľnosťou. Preto je vhodné stanoviť špecifickejšie požiadavky na zverejňovanie informácií týkajúce sa udržateľných investícií. Napríklad celkový vplyv finančných produktov súvisiaci s udržateľnosťou by sa mal pravidelne oznamovať prostredníctvom harmonizovaného súboru ukazovateľov, ktorý je relevantný pre zvolený udržateľný investičný cieľ. Ak bol príslušný index určený ako referenčný ukazovateľ, na účely porovnania by sa mali uvedené informácie poskytovať aj pre určený index a všeobecný trhový index. S cieľom poskytnúť ďalšie informácie o tom, ako sa dosahujú udržateľné investičné ciele, by sa mali zverejniť aj informácie o zložkách určeného indexu a všeobecného trhového indexu spolu s ich váhami. Ak správcovia EuSEF sprístupňujú informácie o pozitívnom sociálnom vplyve, na ktorý sa zameriava daný fond, dosiahnuté celkové sociálne výsledky a súvisiace metódy používané v súlade s nariadením (EÚ) č. 346/2013 môžu v prípade potreby využívať tieto informácie na účely zverejňovania informácií podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ40 sa ukladajú povinnosti v oblasti transparentnosti, pokiaľ ide o sociálne a environmentálne aspekty a aspekty správy a riadenia spoločností v nefinančnom výkazníctve. Požadovaná forma a prezentácia stanovené v uvedených smerniciach však nie sú vhodné na to, aby ich účastníci finančného trhu a finanční poradcovia používali priamo pri komunikácii s konečnými investormi. Účastníci finančného trhu a finanční poradcovia by mali mať možnosť použiť informácie podľa potreby v správach o hospodárení a nefinančných výkazoch v súlade so smernicou 2013/34/EÚ na účely tohto nariadenia.

(10)  V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ40 sa ukladajú povinnosti v oblasti transparentnosti, pokiaľ ide o sociálne a environmentálne aspekty a aspekty správy a riadenia spoločností v nefinančnom výkazníctve. Požadovaná forma a prezentácia stanovené v uvedených smerniciach však nie sú vhodné na to, aby ich účastníci finančného trhu a finanční poradcovia používali priamo pri komunikácii s konečnými investormi. Účastníci finančného trhu, finanční poradcoviaspoločnosti kótované na burze by na účely tohto nariadenia mali zverejňovať informácie o environmentálnom a sociálnom dosahu a dosahuoblasti správy a riadenia spoločností a o súvisiacich rizikách vo výročných správach o hospodárení a nefinančných výkazoch v súlade so smernicou 2013/34/EÚ.

__________________

__________________

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Európsky orgán pre bankovníctvo („EBA“), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov („EIOPA“) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („ESMA“) (ďalej spoločne označované ako „ESA“) zriadené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/201041, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/201042 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/201043 by mali prostredníctvom spoločného výboru vypracovať regulačné technické predpisy s cieľom ďalej upresniť podrobnosti týkajúce sa formy a obsahu informácií o udržateľných investičných cieľoch, ktoré sa majú zverejniť v predzmluvných dokumentoch, pravidelných správach a na webových sídlach účastníkov finančného trhu v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia č. 1093/2010, nariadenia č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať uvedené regulačné technické predpisy.

(13)  Európsky orgán pre bankovníctvo („EBA“), Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov („EIOPA“) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („ESMA“) (ďalej spoločne označované ako „ESA“) zriadené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/201041, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/201042 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/201043 by mali prostredníctvom spoločného výboru vypracovať regulačné technické predpisy s cieľom ďalej upresniť podrobnosti týkajúce sa formy a obsahu informácií o vplyve investícií na udržateľnosť a investičných rizikách ohrozujúcich udržateľnosť, ktoré sa majú zverejniť v predzmluvných dokumentoch, pravidelných a výročných integrovaných správach a na webových sídlach účastníkov finančného trhu v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia č. 1093/2010, nariadenia č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať uvedené regulačné technické predpisy.

__________________

__________________

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

41 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

42 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

42 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Pravidlá zverejňovania informácií stanovené v tomto nariadení dopĺňajú zavedenie úplného zastrešujúceho rámca povinnej náležitej starostlivosti pre všetkých účastníkov trhu, teda pre investorov aj pre spoločnosti, do ktorých sa investuje, vrátane povinnosti súvisiacej so zložkou starostlivosti, ktorý by sa mal v plnej miere zaviesť v rámci prechodného obdobia a zohľadňovať zásadu proporcionality, a to v súlade s usmerneniami OECD o náležitej starostlivosti a v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 29. mája 2018 o udržateľných financiách, v ktorom sa požaduje zavedenie rámca povinnej náležitej starostlivosti.

Odôvodnenie

Posilnenie rámca náležitej starostlivosti pre účastníkov finančného trhu pomáha investorom predchádzať možným negatívnym vplyvom ich investícií na spoločnosť a životné prostredie, vyhýbať sa finančným rizikám a rizikám poškodenia dobrého mena, reagovať na očakávania svojich klientov a príjemcov a zvažovať riziká, ktoré presahujú finančné chápanie ich investorských povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Keďže ciele tohto nariadenia, najmä posilnenie ochrany konečných investorov a zlepšenie zverejňovania informácií pre nich, a to aj v prípade cezhraničných nákupov pre konečných investorov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu potreby stanoviť jednotné požiadavky na zverejňovanie informácií na úrovni Únie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

(18)  Keďže ciele tohto nariadenia, najmä posilnenie informácií poskytovaných investorom a zlepšenie zverejňovania informácií pre nich, ako aj pomáhanie účastníkom finančného trhu, investičným poradcom a spoločnostiam kótovaným na burze integrovať riziká environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu do svojich investičných stratégií a rozhodnutí správnych rád, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu potreby stanoviť jednotné požiadavky na zverejňovanie informácií na úrovni Únie ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a)  Na splnenie povinností náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o vplyv na udržateľnosť a riziká ohrozujúce udržateľnosť, účastníci finančného trhu potrebujú, aby spoločnosti, do ktorých sa investuje, vykonávali spoľahlivé, porovnateľné a harmonizované zverejňovanie informácií. Požiadavky na zverejňovanie informácií stanovené v tomto nariadení by sa preto mali uplatňovať na spoločnosti kótované na burze po prechodnom období 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia by následne mala preskúmať, či by bolo vhodné predložiť zodpovedajúce pozmeňujúce návrhy k smernici 2013/34/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto nariadení sa stanovujú harmonizované pravidlá týkajúce sa transparentnosti, ktoré majú uplatňovať účastníci finančného trhu, sprostredkovatelia poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo, pokiaľ ide o investičné produkty založené na poistení, a investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, pokiaľ ide o začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do rozhodovacieho alebo poradného procesu a o transparentnosť finančných produktov, ktorých cieľom sú udržateľné investície vrátane znižovania emisií uhlíka.

V tomto nariadení sa stanovujú harmonizované pravidlá týkajúce sa transparentnosti, ktoré majú uplatňovať účastníci finančného trhu, sprostredkovatelia poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo, pokiaľ ide o investičné produkty založené na poistení, a investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, a spoločnosti kótované na burze, pokiaľ ide o spôsob integrácie rizík ohrozujúcich udržateľnosť a vplyvu na udržateľnosť do rozhodovacieho alebo poradného procesu a o transparentnosť vplyvu investičných produktov vrátane finančných produktov na udržateľnosť a v závažných a náležitých prípadoch ich rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

Odôvodnenie

Z právneho textu by malo byť jasné, že požiadavky na transparentnosť stanovené v nariadení sa vzťahujú na všetky finančné produkty.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  „spoločnosť kótovaná na burze“ je podnik, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2013/34/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia)  celoeurópsky dôchodkový produkt, ako sa navrhuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 201X/XXX1a;

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), 2017/0143 (COD).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno o – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  „udržateľné investície“ sú ktorékoľvek z týchto investícií alebo kombinácia ktorýchkoľvek z nich:

o)  „udržateľné investície“ sú produkty súvisiace so stratégiami, ktorých cieľom je dosahovanie environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu, pokiaľ ciele ktorejkoľvek kategórie sú v súlade s ktorýmkoľvek cieľom ostatných uvedených kategórií a značne ich nepoškodzujú, vrátane akejkoľvek kombinácie týchto investícií:

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno o – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  investície do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu vrátane environmentálne udržateľných investícií v zmysle vymedzenia v článku 2 [Úrad pre publikácie: Vložte odkaz na nariadenie o vytvorení rámca na zjednodušenie udržateľných investícií];

i)  investície do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva k environmentálnemu cieľu, vrátane environmentálne udržateľných investícií v zmysle vymedzenia v článku 2 [Úrad pre publikácie: Vložte odkaz na nariadenie o vytvorení rámca na zjednodušenie udržateľných investícií] a na základe kľúčových ukazovateľov efektívneho využívania zdrojov, ako je využívanie energie, využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, využívanie surovín, vznik odpadu, emisií a emisií CO2, využívanie vody, využívanie pôdy a vplyv na biodiverzitu;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno o – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii)  investície do spoločností, ktoré dodržiavajú postupy v oblasti dobrej správy vecí verejných, a najmä do spoločností, ktoré sa vyznačujú dobrými riadiacimi štruktúrami, zamestnaneckými vzťahmi, odmeňovaním príslušných pracovníkov a dodržiavaním daňových predpisov;

iii)  investície do spoločností, ktoré dodržiavajú postupy v oblasti dobrej správy vecí verejných, a najmä do spoločností, ktoré sa vyznačujú dobrými riadiacimi štruktúrami a štruktúrami náležitej starostlivosti, zamestnaneckými vzťahmi, odmeňovaním príslušných pracovníkov a dodržiavaním daňových predpisov;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno s a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

sa)  „riziká ohrozujúce udržateľnosť“ sú finančné alebo nefinančné riziká, ktoré sú závažné alebo z dlhodobého hľadiska pravdepodobne nadobudnú na závažnosti a ktoré súvisia s environmentálnymi, sociálnymi a správnymi faktormi, ak sú relevantné pre konkrétny investičný prístup;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Transparentnosť politík týkajúcich sa rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Transparentnosť politík týkajúcich sa rizík ohrozujúcich udržateľnosť a vplyvu na udržateľnosť

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Účastníci finančného trhu uverejnia písomné postupy týkajúce sa začlenenia investičných rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného rozhodovacieho procesu na svojich webových sídlach.

1.  Účastníci finančného trhu zavedú písomné postupy týkajúce sa začlenenia investičných rizík ohrozujúcich udržateľnosť a vplyvu na udržateľnosť do investičného rozhodovacieho procesu, ako napríklad v oblasti správy, alokácie aktív, investičnej stratégie, riadenia rizík, výkonu hlasovania akcionárov a angažovanosti spoločnosti, a uverejnia písomné zhrnutie týchto postupov na svojich webových sídlach.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Sprostredkovatelia poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení, a investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, uverejňujú písomné postupy týkajúce sa začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného alebo poistného poradenstva na svojich webových sídlach.

2.  Sprostredkovatelia poistenia, ktorí poskytujú poistné poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení, a investičné spoločnosti, ktoré poskytujú investičné poradenstvo, zavedú písomné postupy týkajúce sa začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť a vplyvu na udržateľnosť do investičného alebo poistného poradenstva, ako napríklad v oblasti správy, alokácie aktív, investičnej stratégie, riadenia rizík, výkonu hlasovania akcionárov a angažovanosti spoločnosti, a uverejnia písomné zhrnutie týchto postupov na svojich webových sídlach.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Účastníci finančných trhov a sprostredkovatelia poistenia zavedú postupy náležitej starostlivosti, ktorými zabezpečia dostatočné začlenenie identifikácie a riadenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného rozhodovania, pričom sa od investorov vyžaduje, aby identifikovali faktory ESG, predchádzali im, zmierňovali ich a zodpovedali za ne, a to pri zohľadnení usmernení OECD z roku 2017 s názvom Zodpovedné obchodné správanie pre inštitucionálnych investorov: kľúčové aspekty náležitej starostlivosti, ktoré vychádzajú zo smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti, a uverejnia tieto postupy v písomnej forme na svojich webových sídlach.

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Písomné postupy uvedené v odsekoch 1 a 2 zahŕňajú okrem iného:

 

a)  integráciu rizík súvisiacich s vplyvmi zmeny klímy vrátane akútnych a chronických investičných rizík;

 

b)  integráciu rizík a príležitostí súvisiacich s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo vrátane regulačných obmedzení týkajúcich sa emisií skleníkových plynov, stanovovania cien uhlíka, rizík súdnych sporov, rizík poškodenia dobrého mena a technologických a trhových rizík.

Odôvodnenie

Európsky výbor pre systémové riziká, Holandská centrálna banka, Bank of England a mnohé ďalšie finančné inštitúcie a poradné orgány uznávajú systémové riziko zmeny klímy pre finančný systém a hospodárstvo. Integrované riziká ohrozujúce udržateľnosť preto musia zároveň jednoznačne pokrývať riziká, ktoré predstavuje zmena klímy.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Písomné postupy uvedené v odsekoch 1 a 2 zahŕňajú okrem iného informácie o procese identifikácie rizík ohrozujúcich udržateľnosť, o používanej metodike a metrike posudzovania rizík ohrozujúcich udržateľnosť, o dohľade správnej rady nad identifikáciou a riadením rizík ohrozujúcich udržateľnosť a o prehľade týchto rizík, ktoré organizácia identifikovala.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2d.  Komisia prijme do 30. júna 2019 delegované akty v súlade s článkom [...] ako doplnok k tomuto nariadeniu, v ktorých podrobnejšie spresní požiadavky na písomné postupy a postupy náležitej starostlivosti s cieľom zhodnotiť ich vykonávanie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Transparentnosť začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Transparentnosť začlenenia rizík ohrozujúcich udržateľnosť a vplyvu na udržateľnosť

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  postupov a podmienok uplatňovaných na začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičných rozhodnutí;

a)  postupov náležitej starostlivosti a podmienok uplatňovaných na začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť, a to okrem iného aj rizík súvisiacich s vplyvmi zmeny klímy a rizík a príležitostí súvisiacich s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, do investičných rozhodnutí;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rozsahu, v akom sa očakáva, že riziká ohrozujúce udržateľnosť budú mať podstatný vplyv na výnosy z dostupných finančných produktov;

b)  rozsahu, v akom sa očakáva, že riziká ohrozujúce udržateľnosť, a to okrem iného aj riziká súvisiace s vplyvmi zmeny klímy a riziká a príležitosti súvisiace s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, budú mať podstatný vplyv na environmentálne, sociálne a správne otázky, ako aj na výnosy z dostupných finančných produktov;

Odôvodnenie

Európsky výbor pre systémové riziká, Holandská centrálna banka, Bank of England a mnohé ďalšie finančné inštitúcie a poradné orgány uznávajú systémové riziko zmeny klímy pre finančný systém a hospodárstvo. Integrované riziká ohrozujúce udržateľnosť preto musia zároveň jednoznačne pokrývať riziká, ktoré predstavuje zmena klímy.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  scenárov a predpokladaných nákladov súvisiacich so stanovovaním cien uhlíka na základe obchodovania s emisiami, zdaňovania alebo iných príslušných regulačných požiadaviek, ktoré sa zohľadnili pri posudzovaní rizík ohrozujúcich udržateľnosť;

Odôvodnenie

Stanovovanie cien uhlíka, napr. prostredníctvom systému EÚ na obchodovanie s emisiami alebo čínskeho národného systému na obchodovanie s emisiami, predstavuje jasne stanovené náklady. Investorom, veriteľom, poisťovateľom a iným zainteresovaným stranám však často chýbajú jasné informácie o možných nákladoch na emisie oxidu uhličitého spojených s investíciami. Keďže rozsah a úroveň stanovovania cien uhlíka sa môžu v dôsledku prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo výrazne zmeniť, dodatočná transparentnosť nákladov na emisie oxidu uhličitého by pomohla znížiť systémové riziká.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  výsledkov klimatického stresového testu, v rámci ktorého sa použili analýzy scenárov na posúdenie viacerých možných budúcich vývojov vrátane týchto scenárov:

 

i)  scenár „rýchlej dekarbonizácie“ predstavujúci celosvetový prechod k nulovým emisiám skleníkových plynov vo všetkých hospodárskych odvetviach do 15 rokov;

 

ii)  scenár „nekontrolovaného otepľovania“, ktorého dôsledkom by bolo zvýšenie celosvetovej teploty o 4 stupne Celzia v porovnaní s hodnotami z predindustriálneho obdobia;

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  pokiaľ ide o hlasovanie akcionárov v súvislosti s udržateľnými investíciami a zmierňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť, pokyny na hlasovanie a dôvody hlasovania proti vedeniu, zdržania sa hlasovania a sporného hlasovania.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  postupov a podmienok uplatňovaných na začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do investičného alebo poistného poradenstva;

a)  postupov a podmienok uplatňovaných na začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť, a to okrem iného aj rizík súvisiacich s vplyvmi zmeny klímy a rizík a príležitostí súvisiacich s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, do investičného alebo poistného poradenstva;

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rozsahu, v akom sa očakáva, že riziká ohrozujúce udržateľnosť budú mať podstatný vplyv na výnosy z finančných produktov, ku ktorým bolo poskytnuté poradenstvo;

b)  rozsahu, v akom sa očakáva, že riziká ohrozujúce udržateľnosť, a to okrem iného aj riziká súvisiace s vplyvmi zmeny klímy a riziká a príležitosti súvisiace s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo, budú mať podstatný vplyv na environmentálne, sociálne a správne otázky, ako aj na výnosy z finančných produktov, ku ktorým bolo poskytnuté poradenstvo;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  scenárov a predpokladaných nákladov súvisiacich so stanovovaním cien uhlíka na základe obchodovania s emisiami, zdaňovania alebo iných príslušných regulačných požiadaviek, ktoré sa zohľadnili pri kvantitatívnom posudzovaní rizík ohrozujúcich udržateľnosť;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  výsledkov klimatického stresového testu, v rámci ktorého sa použili analýzy scenárov na posúdenie viacerých možných budúcich vývojov vrátane týchto scenárov:

 

i)  scenár „rýchlej dekarbonizácie“ predstavujúci celosvetový prechod k nulovým emisiám skleníkových plynov vo všetkých hospodárskych odvetviach do 15 rokov;

 

ii)  scenár „nekontrolovaného otepľovania“, ktorého dôsledkom by bolo zvýšenie celosvetovej teploty o 4 stupne Celzia v porovnaní s hodnotami z predindustriálneho obdobia;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  pre spoločnosti kótované na burze v súlade so smernicou 2013/34/EÚ;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Zverejňovanie informácií uvedené v odsekoch 1 a 2 sa týka všetkých informácií, ktoré by mohli byť dôležité z hľadiska investičného rozhodnutia investora. Tieto informácie musia byť uvedené správne, nesmú byť zavádzajúce ani klamlivé a nesmú obsahovať žiadne podstatné vynechanie informácií.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 5 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Transparentnosť udržateľných investícií v predzmluvnom zverejňovaní informácií

Transparentnosť vplyvu investícií na udržateľnosť a investičných rizík ohrozujúcich udržateľnosť v predzmluvnom zverejňovaní informácií

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  informácie o metodikách použitých na posúdenie, meranie a monitorovanie vplyvu udržateľných investícií vybratých pre finančný produkt, ako aj jeho zdroje údajov, kritériá preskúmania pre podkladové aktíva a príslušné ukazovatele udržateľnosti použité na meranie celkového udržateľného vplyvu finančného produktu;

b)  informácie o metodikách použitých na posúdenie, meranie a monitorovanie vplyvu investícií vybratých pre finančný produkt na udržateľnosť, ako aj jeho zdroje údajov, kritériá preskúmania pre podkladové aktíva a príslušné ukazovatele udržateľnosti použité na meranie celkového udržateľného vplyvu finančného produktu;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa prvého pododseku, sú uverejnené jednoznačným spôsobom a v dôležitej časti webového sídla.

Informácie, ktoré sa majú zverejniť podľa prvého pododseku, sú uverejnené jednoznačným spôsobom a v dôležitej časti webového sídla, a to spôsobom, ktorý je pochopiteľný pre jednotlivé zainteresované strany vrátane neodborného publika s rôznou úrovňou finančnej gramotnosti.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak účastníci finančného trhu sprístupnia finančný produkt uvedený v článku 5 ods. 1, 2 a 3, v pravidelných správach uvádzajú opis týchto skutočností:

1.  Ak účastníci finančného trhu sprístupnia finančný produkt uvedený v článku 5 ods. 1, 2 a 3, v pravidelných, kontrolovaných a integrovaných správach, ktoré sa vypracúvajú aspoň raz ročne, uvádzajú opis týchto skutočností:

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  celkového vplyvu finančného produktu súvisiaceho s udržateľnosťou prostredníctvom príslušných ukazovateľov udržateľnosti;

a)  celkového vplyvu finančného produktu súvisiaceho s udržateľnosťou prostredníctvom harmonizovaných a porovnateľných ukazovateľov udržateľnosti;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  spoločnosti kótované na burze zahrnú opis toho, ako boli vplyv na udržateľnosť a riziká ohrozujúce udržateľnosť integrované do riadiacich procesov a investičnej stratégie v ročných účtovných závierkach a konsolidovaných finančných výkazoch uvedených v smernici 2013/34/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  pre spoločnosti kótované na burze v súlade s pravidelnými vyhláseniami uvedenými v smernici 2013/34/EÚ.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do [Úrad pre publikácie: Vložte dátum 60 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti] Komisia vykoná hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia.

Do [Úrad pre publikácie: Vložte dátum 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti] Komisia vykoná hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Vzhľadom na novosť tejto politiky a rýchly vývoj v oblasti udržateľných financií je vhodnejšie hodnotenie po 24 mesiacoch.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Referenčné čísla

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

5.7.2018

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

5.7.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dátum prijatia

10.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

58

4

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Jiří Maštálka, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Danilo Oscar Lancini, Tilly Metz, Younous Omarjee, Aldo Patriciello, Carolina Punset, Christel Schaldemose, Bart Staes, Carlos Zorrinho

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Kati Piri

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

58

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Carolina Punset, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Sylvie Goddyn, Danilo Oscar Lancini Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl‑Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Aldo Patriciello, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Kati Piri, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Marco Affronte, Margrete Auken, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

4

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

1

0

EFDD

Julia Reid

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zverejňovanie informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť

Referenčné čísla

COM(2018)0354 – C8-0208/2018 – 2018/0179(COD)

Dátum predloženia v EP

24.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

5.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

FEMM

5.7.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

EMPL

31.5.2018

FEMM

20.6.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Paul Tang

31.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.9.2018

18.10.2018

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Steven Woolfe

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Dátum predloženia

9.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

41

+

ALDE

Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

NI

Steven Woolfe

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

2

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 23. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia