Διαδικασία : 2018/0048(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0364/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0364/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/03/2019 - 18.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0301

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1184kWORD 187k
9.11.2018
PE 626.662v03-00 A8-0364/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επιχειρήσεις

(COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

Εισηγητής: Ashley Fox

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επιχειρήσεις

(COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0113),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0103/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0364/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ(2)*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

2018/0048 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επιχειρήσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(3),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,(4)

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η πληθοχρηματοδότηση (crowdfunding) εδραιώνεται ολοένα περισσότερο ως μορφή εναλλακτικής χρηματοδότησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε πρώιμο στάδιο εταιρικής ανάπτυξης, οι οποίες κατά κανόνα βασίζονται σε μικρές επενδύσεις. Η πληθοχρηματοδότηση αντιπροσωπεύει ένα ολοένα και σημαντικότερο είδος διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της οποίας ένας πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης εκμεταλλεύεται μια ψηφιακή πλατφόρμα ανοιχτή στο κοινό με στόχο τη σύζευξη ή τη διευκόλυνση της σύζευξης δυνητικών επενδυτών ή δανειστών με επιχειρήσεις που αναζητούν χρηματοδότηση, ανεξαρτήτως αν η χρηματοδότηση έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη σύμβασης δανειοδότησης ή την απόκτηση συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ή σε άλλες κινητές αξίες, χωρίς ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης να αναλαμβάνει κίνδυνο ο ίδιος. Είναι επομένως σκόπιμο να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τόσο η πληθοχρηματοδότηση με τη μορφή δανειοδότησης όσο και η πληθοχρηματοδότηση με τη μορφή επένδυσης ▌.

(2)  Η πληθοχρηματοδότηση μπορεί να συμβάλει στην παροχή πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ και ▌στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU). Η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις αυτού του είδους αποτελεί πρόβλημα ακόμη και σε κράτη μέλη όπου η πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση παρέμεινε σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η πληθοχρηματοδότηση έχει καθιερωθεί ως πρακτική χρηματοδότησης ενός έργου ή μιας επιχείρησης, κατά κανόνα από μεγάλο αριθμό ατόμων ή οργανισμών, μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπου ιδιώτες, οργανισμοί και επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και νεοφυείς επιχειρήσεις, αντλούν σχετικά μικρά χρηματικά ποσά.

(3)  Η παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης βασίζεται κατά γενικό κανόνα σε τρεις κατηγορίες συντελεστών: η πρώτη αφορά στον κύριο του έργου, ο οποίος προτείνει το προς χρηματοδότηση έργο ή τα επιχειρηματικά δάνεια, η δεύτερη στους επενδυτές οι οποίοι χρηματοδοτούν το προτεινόμενο έργο, κατά γενικό κανόνα με περιορισμένα επενδυτικά ποσά ή δάνεια, και η τρίτη έναν διαμεσολαβητικό οργανισμό με τη μορφή παρόχου υπηρεσιών ο οποίος φέρνει σε επαφή τους κύριους των έργων και τους επενδυτές ή δανειστές μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας.

(4)  Η πληθοχρηματοδότηση, εκτός του ότι παρέχει μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων και από κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, μπορεί να προσφέρει και άλλα οφέλη στις επιχειρήσεις. Μπορεί να παρέχει στο έργο ή την επιχείρηση επιβεβαίωση της επιχειρηματικής σύλληψης και της ιδέας, να εξασφαλίζει πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ατόμων που μπορούν να παράσχουν στον επιχειρηματία εμπεριστατωμένες απόψεις και πληροφόρηση, και να αποτελέσει εργαλείο εμπορικής προώθησης. ▌

(5)  Αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ήδη εγχώρια εξειδικευμένα καθεστώτα για την πληθοχρηματοδότηση. Τα καθεστώτα αυτά είναι προσαρμοσμένα στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των τοπικών αγορών και επενδυτών. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι οι υφιστάμενοι εθνικοί κανόνες αποκλίνουν όσον αφορά τους όρους λειτουργίας των πλατφορμών πληθοχρηματοδότησης, το πεδίο των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και τις απαιτήσεις αδειοδότησης.

(6)  Οι διαφορές μεταξύ των υφιστάμενων εθνικών κανόνων είναι τέτοιες που παρακωλύουν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης και έχουν, ως εκ τούτου, άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των εν λόγω υπηρεσιών. Ειδικότερα, το γεγονός ότι το νομικό πλαίσιο είναι κατακερματισμένο με βάση τα εθνικά σύνορα επιφέρει σημαντικό κόστος νομικής συμμόρφωσης για τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες δυσανάλογες προς το μέγεθος της επένδυσής τους όταν επιχειρούν να προσδιορίσουν τους κανόνες που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές αυτοί συχνά αποθαρρύνονται από το να πραγματοποιούν διασυνοριακές επενδύσεις μέσω πλατφορμών πληθοχρηματοδότησης. Για τους ίδιους λόγους, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που διαχειρίζονται τις πλατφόρμες αυτές αποθαρρύνονται από το να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένοι. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι δραστηριότητες πληθοχρηματοδότησης να παραμένουν έως σήμερα ως επί το πλείστον εθνικού χαρακτήρα, σε βάρος μιας ενωσιακής αγοράς πληθοχρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις να στερούνται την πρόσβαση σε υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες μια επιχείρηση εδρεύει σε κράτος μέλος στο οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση σε πλήθος χρηματοδοτών λόγω του συγκριτικά μικρότερου πληθυσμού του.

(7)  Επομένως, για την προώθηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων πληθοχρηματοδότησης και τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης παροχής και λήψης των υπηρεσιών αυτών στην εσωτερική αγορά από τους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, θα πρέπει να αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης. Η θέσπιση ενός ενιαίου συνόλου ▌κανόνων για την παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που θα δίνει στους παρόχους των υπηρεσιών αυτών την επιλογή να αιτούνται τη χορήγηση ενιαίας άδειας σε επίπεδο Ένωσης ώστε να ασκούν τη δραστηριότητά τους βάσει των κανόνων αυτών, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την προώθηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων πληθοχρηματοδότησης και, κατ’ επέκταση, την ενίσχυση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

(8)  Μέσω της άρσης των εμποδίων για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, ο παρών κανονισμός επιδιώκει την προώθηση της διασυνοριακής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης που σχετίζονται με τη χορήγηση δανείων σε καταναλωτές, κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), θα πρέπει ως εκ τούτου να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(9)  Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο η ίδια δραστηριότητα να υπόκειται σε διαφορετικές άδειες εντός της Ένωσης, υπηρεσία πληθοχρηματοδότησης που παρέχεται από πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) ή παρέχεται σύμφωνα με εθνικό δίκαιο θα πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(10)  Στην περίπτωση της πληθοχρηματοδότησης υπό μορφή δανειοδότησης, η διευκόλυνση της χορήγησης δανείων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως η παρουσίαση προσφορών πληθοχρηματοδότησης σε πελάτες ή η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κυρίων έργου, θα πρέπει να εξυπηρετεί διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα που καθιστούν δυνατή τη σύναψη σύμβασης δανειοδότησης μέσω πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης μεταξύ ενός ή περισσότερων πελατών και ενός ή περισσότερων κυρίων έργων.

(11)  Στην περίπτωση της πληθοχρηματοδότησης υπό μορφή επένδυσης, η μεταβιβασιμότητα ενός τίτλου αποτελεί σημαντική διασφάλιση ότι οι επενδυτές είναι σε θέση να αποεπενδύουν, καθώς τους παρέχει τη νομική δυνατότητα να πωλούν τη συμμετοχή τους στις κεφαλαιαγορές. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός καλύπτει και επιτρέπει μόνο την παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης υπό μορφή επένδυσης επί κινητών αξιών. Άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα πέραν των κινητών αξιών θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού διότι ενέχουν κινδύνους για τους επενδυτές οι οποίοι δεν μπορούν να τύχουν κατάλληλης διαχείρισης εντός του παρόντος νομικού πλαισίου.

(11α)  Τα χαρακτηριστικά των αρχικών προσφορών εικονικού νομίσματος (ICO) διαφέρουν σημαντικά από την πληθοχρηματοδότηση όπως αυτή ρυθμίζεται στον παρόντα κανονισμό. Μεταξύ άλλων, στις αρχικές προσφορές εικονικού νομίσματος κατά κανόνα δεν χρησιμοποιούνται διαμεσολαβητές, όπως πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης, και συχνά συγκεντρώνονται κεφάλαια άνω του 1 000 000 EUR. Η συμπερίληψη των αρχικών προσφορών εικονικού νομίσματος στον παρόντα κανονισμό δεν θα οδηγούσε σε μια συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με αυτές.

(12)  Δεδομένων των κινδύνων που σχετίζονται με τις επενδύσεις πληθοχρηματοδότησης και με γνώμονα την αποτελεσματική προστασία των επενδυτών και την παροχή ενός μηχανισμού για την πειθαρχία της αγοράς, κρίνεται σκόπιμο να επιβληθεί όριο ως προς το ανώτατο ύψος ανταλλακτικής αξίας για κάθε προσφορά πληθοχρηματοδότησης. Το όριο θα πρέπει να οριστεί σε 8 000 000 EUR, το οποίο είναι το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7). Παρά το γεγονός ότι απαιτείται υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, το εν λόγω όριο θα πρέπει να καθοριστεί με βάση τις πρακτικές που ακολουθούνται στις εθνικές αγορές, ώστε η ενωσιακή πλατφόρμα να καταστεί ελκυστική για τη διασυνοριακή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

(12α)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει το περιεχόμενο του δελτίου βασικών πληροφοριών σχετικά με την επένδυση που θα πρέπει να παρέχεται στους δυνητικούς επενδυτές για κάθε προσφορά πληθοχρηματοδότησης. Καθώς το εν λόγω δελτίο βασικών πληροφοριών σχετικά με την επένδυση σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας προσφοράς πληθοχρηματοδότησης και στις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, θα πρέπει να αντικαταστήσει το ενημερωτικό δελτίο που απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 για μια δημόσια προσφορά κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο οι προσφορές πληθοχρηματοδότησης βάσει του παρόντος κανονισμού να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός εκείνος.

(13)  Για να αποφευχθούν φαινόμενα ρυθμιστικού αρμπιτράζ και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, θα πρέπει να απαγορεύεται στους εν λόγω παρόχους να δέχονται καταθέσεις ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια από το κοινό, εκτός αν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8).

(14)  Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα πρέπει να δίνεται στους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης η επιλογή να αιτούνται τη χορήγηση ενιαίας άδειας λειτουργίας σε επίπεδο Ένωσης και να ασκούν τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με αυτούς τους ενιαίους κανόνες. Ωστόσο, για να διατηρηθεί η ευρεία διαθεσιμότητα προσφορών πληθοχρηματοδότησης που απευθύνονται αποκλειστικά σε εθνικές αγορές, στην περίπτωση που οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης επιλέγουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να το πράττουν. Ως εκ τούτου, οι ενιαίες απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να είναι προαιρετικές και, επομένως, να μην εφαρμόζονται στους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που επιλέγουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται μόνο σε εθνική βάση.

(15)  Για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, να περιοριστούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη συμμετοχική χρηματοδότηση και να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση όλων των πελατών, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης οφείλουν να διαθέτουν πολιτική που να διασφαλίζει ότι τόσο η επιλογή των έργων όσο και η παροχή των υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης γίνεται κατά επαγγελματικό, δίκαιο και διαφανή τρόπο.

(15α)  Για τον ίδιο λόγο, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που χρησιμοποιούν ICO στην πλατφόρμα τους θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Για να επιτευχθεί η αποτελεσματική ρύθμιση της αναδυόμενης τεχνολογίας ICO, η Επιτροπή θα μπορούσε στο μέλλον να προτείνει ένα συνολικό νομοθετικό πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο, βασισμένο σε διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων.

(15β)  Τα εναλλακτικά επενδυτικά μέσα, όπως οι ICO παρουσιάζουν δυναμικό για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων, μπορούν να οδηγήσουν σε επιτάχυνση της μεταφοράς τεχνολογίας και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό τμήμα της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την ανάγκη να προτείνει ένα χωριστό ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο για τις ICO. Η αυξημένη συνολικά ασφάλεια δικαίου θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της προστασίας των επενδυτών και των καταναλωτών και στη μείωση των κινδύνων που απορρέουν από την ασύμμετρη πληροφόρηση, τις δόλιες συμπεριφορές και τις παράνομες δραστηριότητες.

(16)  Για να βελτιώσουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους, που μπορεί να είναι επίδοξοι ή ενεργοί επενδυτές ή κύριοι έργου, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό πελατών τους όσον αφορά τις παραμέτρους των εντολών των πελατών, υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη και ότι θα γνωστοποιούν την ακριβή μέθοδο και τις παραμέτρους της διακριτικής ευχέρειας. Για να διασφαλίζεται ότι στους δυνητικούς επενδυτές προσφέρονται επενδυτικές ευκαιρίες σε ουδέτερη βάση, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης δεν θα πρέπει να καταβάλλουν ή να λαμβάνουν αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος για να κατευθύνουν εντολές επενδυτών σε συγκεκριμένη προσφορά που παρέχεται στην πλατφόρμα τους ή σε συγκεκριμένη προσφορά πληθοχρηματοδότησης που παρέχεται σε πλατφόρμα τρίτου.

(17)  Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να διευκολυνθούν οι άμεσες επενδύσεις και να αποτραπεί η δυνατότητα να δημιουργηθούν ευκαιρίες ρυθμιστικού αρμπιτράζ για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που υπόκεινται σε ρυθμίσεις άλλης νομοθεσίας της Ένωσης, ιδίως δε στους κανόνες της Ένωσης που διέπουν τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Η χρήση νομικών σχημάτων, όπως, μεταξύ άλλων, εταιρειών ειδικού σκοπού, προκειμένου να παρεμβάλλονται μεταξύ του έργου ή της επιχείρησης πληθοχρηματοδότησης και των επενδυτών θα πρέπει επομένως να διέπεται από αυστηρές ρυθμίσεις και να επιτρέπεται μόνο σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους ή επιλεγόμενους επαγγελματίες επενδυτές όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ.

(18)  Η διασφάλιση αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή διαχείριση του κινδύνου και την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει επομένως να διαθέτουν ρυθμίσεις διακυβέρνησης που να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διαχείριση, και τα μέλη της διοίκησής τους θα πρέπει να είναι έντιμα και να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και πείρα. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει επίσης να θεσπίζουν διαδικασίες για τη λήψη και διαχείριση καταγγελιών που υποβάλλουν πελάτες.

(19)  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να λειτουργούν ως ουδέτεροι διαμεσολαβητές μεταξύ πελατών στην πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης την οποία διαχειρίζονται. Για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους, και κάθε πρόσωπο που τους ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα. Εκτός αν τα χρηματοοικονομικά τους συμφέροντα σε έργα ή οι προσφορές δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων στον ιστότοπό τους, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης να έχουν χρηματοδοτική συμμετοχή στις προσφορές πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης τις οποίες διαχειρίζονται ▌. Τούτο θα δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης να ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντά τους με τα συμφέροντα των επενδυτών. Επίσης, μέτοχοι που κατέχουν το 20 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου και διευθυντές ▌, ή πρόσωπα που ελέγχουν ▌πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης δεν θα πρέπει να ενεργούν ως πελάτες σε σχέση με τις υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης που προσφέρονται στη συγκεκριμένη πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης.

(20)  Με γνώμονα την αποδοτική και απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να επιτρέπεται να αναθέτουν οποιαδήποτε επιχειρησιακή λειτουργία, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλους παρόχους υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι η εξωτερική ανάθεση δεν παραβλάπτει ουσιωδώς την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ούτε την αποτελεσματική εποπτεία. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει ωστόσο να διατηρούν την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό.

(21)  Η διακράτηση χρηματικών ποσών πελατών και η παροχή υπηρεσιών πληρωμών προϋποθέτει την απόκτηση άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9). Η εν λόγω υποχρέωση αδειοδότησης δεν εκπληρώνεται με την απόκτηση άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση που πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης εκτελεί τέτοιου είδους υπηρεσίες πληρωμών σε σχέση με τις υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης τις οποίες παρέχει, θα πρέπει επίσης να διαθέτει άδεια λειτουργίας ως ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366. Για να καταστεί δυνατή η δέουσα εποπτεία των εν λόγω δραστηριοτήτων, η εθνική αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με το εάν ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης προτίθεται να εκτελεί ο ίδιος υπηρεσίες πληρωμών έχοντας λάβει τη σχετική άδεια, ή θα αναθέσει τις εν λόγω υπηρεσίες σε αδειοδοτημένο τρίτο.

(22)  Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία των διασυνοριακών υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης είναι να έχουν οι εν λόγω υπηρεσίες επαρκή κλίμακα και να χαίρουν της εμπιστοσύνης του κοινού. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να καθοριστούν απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για μια ενιαία εποπτική αρχή οι οποίες θα είναι ενιαίες, αναλογικές και θα ισχύουν άμεσα.

(23)  Ο υψηλός βαθμός εμπιστοσύνης των επενδυτών συμβάλλει στην ανάπτυξη των υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης. Οι απαιτήσεις που διέπουν τις υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει επομένως να διευκολύνουν τη διασυνοριακή παροχή των υπηρεσιών αυτών, να περιορίζουν τους λειτουργικούς κινδύνους και να διασφαλίζουν υψηλό βαθμό διαφάνειας και προστασίας των επενδυτών.

(24)  Οι υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης μπορούν να εκτεθούν σε κινδύνους ξεπλύματος χρημάτων και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως τονίζεται στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που επηρεάζουν την εσωτερική αγορά και αφορούν διασυνοριακές καταστάσεις(10). Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθούν διασφαλίσεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας, κατά την αξιολόγηση των εχεγγύων αξιοπιστίας των διευθυντικών στελεχών, ότι η παροχή υπηρεσιών πληρωμής γίνεται μόνο μέσω αδειοδοτημένων οντοτήτων που υπόκεινται σε απαιτήσεις όσον αφορά την καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Για την περαιτέρω διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας με την αποτροπή κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και λαμβάνοντας υπόψη το ανώτατο όριο κεφαλαίων που μπορούν να αντληθούν μέσω προσφοράς πληθοχρηματοδότησης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της επιβολής, σε παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που έχουν λάβει άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού, του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεων συμμόρφωσης με τις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την προσθήκη των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης στον κατάλογο των υπόχρεων οντοτήτων για τους σκοπούς της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

(25)  Για να έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης τη δυνατότητα να δραστηριοποιούνται διασυνοριακά χωρίς να έρχονται αντιμέτωποι με αποκλίνοντες κανόνες και, κατ’ επέκταση, για να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση έργων σε ολόκληρη την ΕΕ από επενδυτές που προέρχονται από διαφορετικά κράτη μέλη, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις σε παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που έχουν αδειοδοτηθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

(26)  Η διαδικασία αδειοδότησης θα πρέπει να παρέχει στην εθνική αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να ενημερώνεται σχετικά με τις υπηρεσίες που προτίθενται να προσφέρουν οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης και τις πλατφόρμες που προτίθενται να εκμεταλλευτούν, να αξιολογεί την ποιότητα της διοίκησής τους και να αξιολογεί την εσωτερική οργάνωση και τις διαδικασίες που έχουν καθιερώσει οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

(27)  Για να διευκολυνθεί η διαμόρφωση συνθηκών διαφάνειας για τους ιδιώτες επενδυτές όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, η ESMA θα πρέπει να καταρτίσει δημόσια διαθέσιμο και επικαιροποιημένο μητρώο όλων των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που έχουν λάβει άδεια και εκμεταλλεύονται πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης στην Ένωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(28)  Η άδεια λειτουργίας θα πρέπει να ανακαλείται εφόσον παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της. Ειδικότερα, η εθνική αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί κατά πόσο έχουν θιγεί τα εχέγγυα εντιμότητας της διοίκησης ή κατά πόσο οι εσωτερικές διαδικασίες και τα συστήματα παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες. Για να έχει η εθνική αρμόδια αρχή τη δυνατότητα να κρίνει εάν θα πρέπει να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, η εθνική αρμόδια αρχή θα πρέπει να ενημερώνεται σε περίπτωση που πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του έχει απωλέσει την άδεια λειτουργίας ως ίδρυμα πληρωμών, ή διαπιστώνεται ότι παραβιάζει την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11).

(29)  Για να έχουν οι δυνητικοί επενδυτές σαφή εικόνα σχετικά με τον χαρακτήρα, τους κινδύνους, τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να παρέχουν στους πελάτες τους σαφείς και αναλυτικές πληροφορίες.

(30)  Οι επενδύσεις σε προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορικής προώθησης σε πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης δεν προσιδιάζουν σε παραδοσιακά επενδυτικά προϊόντα ή αποταμιευτικά προϊόντα και δεν θα πρέπει προωθούνται εμπορικά ως τέτοια. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί ότι οι δυνητικοί επενδυτές κατανοούν το επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με τις συμμετοχικές επενδύσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης είναι υποχρεωτικό να διενεργούν αξιολόγηση των γνώσεων των δυνητικών επενδυτών τους πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης προκειμένου να διαπιστώσουν την κατανόησή τους για την επένδυση. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να προειδοποιούν ρητά τους δυνητικούς επενδυτές όταν κρίνουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης δεν ενδείκνυνται για εκείνους.

(31)  Για να είναι σε θέση οι επενδυτές να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να παρέχουν στους δυνητικούς επενδυτές δελτίο βασικών πληροφοριών. Το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές θα πρέπει να προειδοποιεί τους δυνητικούς επενδυτές ότι το επενδυτικό περιβάλλον στο οποίο εισέρχονται ενέχει κινδύνους και ότι δεν καλύπτεται ούτε από το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων ούτε από το σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών.

(32)  Το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις εταιρείες σε πρώιμο στάδιο, και να επικεντρώνεται σε ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τους κυρίους των έργων, τα δικαιώματα των επενδυτών και τα τέλη, καθώς και με τα είδη των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο προσφοράς και τις συμβάσεις δανειοδότησης. Επειδή ο καταλληλότερος για να παράσχει τις πληροφορίες αυτές είναι ο ενδιαφερόμενος κύριος του έργου, το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές θα πρέπει να καταρτίζεται από εκείνον. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης έχουν την ευθύνη να παρέχουν πληροφόρηση στους δυνητικούς επενδυτές τους, είναι υπεύθυνοι για την πληρότητα του βασικού ενημερωτικού δελτίου επενδύσεων.

(33)  Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβαση των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές, να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησής τους και να αποφεύγονται καθυστερήσεις και έξοδα για τους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές δεν θα πρέπει να φέρει έγκριση αρμόδιας αρχής.

(34)  Για να αποφεύγεται η οικονομική και διοικητική επιβάρυνση της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, οι διαφημιστικές ανακοινώσεις δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση μετάφρασης ▌.

(35)  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες που επιτρέπουν την προσέγγιση συμφερόντων για αγορά και πώληση είτε με άσκηση διακριτικής ευχέρειας είτε χωρίς, διότι για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας απαιτείται άδεια λειτουργίας είτε ως επιχείρηση επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ είτε ως ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 44 της εν λόγω οδηγίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει, για λόγους διαφάνειας και πληροφόρησης, να είναι σε θέση να παρέχουν στους επενδυτές που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις μέσω της πλατφόρμας τους τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να συναλλάσσονται μεταξύ τους κάνοντας χρήση των πλατφορμών τους σε σχέση με επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν αρχικά στην πλατφόρμα τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει ωστόσο να ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες συστήματος διαπραγμάτευσης και ότι η διεξαγωγή των εν λόγω αγοραπωλησιών στις πλατφόρμες τους γίνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια και με ευθύνη των πελατών.

(36)  Για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας και για να διασφαλιστεί η ορθή καταγραφή της επικοινωνίας με τον πελάτη, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα πρέπει να τηρούν όλα τα κατάλληλα αρχεία που αφορούν τις υπηρεσίες και τις συναλλαγές τους.

(37)  Για να διασφαλιστεί η δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών και των κυρίων των έργων, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που προωθούν τις υπηρεσίες τους μέσω διαφημιστικών ανακοινώσεων δεν θα πρέπει να επιφυλάσσουν ευνοϊκή μεταχείριση σε κάποιο συγκεκριμένο έργο έναντι των υπόλοιπων έργων που διατίθενται στην πλατφόρμα τους, εκτός εάν υπάρχει αντικειμενικός λόγος να το πράξουν, όπως ειδικές απαιτήσεις του επενδυτή ή υπό το πρίσμα του προκαθορισμένου προφίλ κινδύνου ενός επενδυτή. Δεν θα πρέπει ωστόσο να απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης να μνημονεύουν επιτυχώς ολοκληρωθείσες προσφορές για τις οποίες δεν είναι δυνατή πλέον η πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω της πλατφόρμας, και θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συγκρισιμότητα όσον αφορά τις επιδόσεις των έργων τους που έχουν κλείσει.

(38)  Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ένωση και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις αγορές, θα πρέπει να παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή πλήρης ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, καθώς και περιλήψεις αυτών, που διέπουν ειδικά τις διαφημιστικές ανακοινώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης▌. Για αυτό τον σκοπό, οι αρμόδιες αρχές και η ESMA θα πρέπει να τηρούν κεντρικές βάσεις δεδομένων.

(39)  Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η έκταση των ρυθμιστικών αποκλίσεων που υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να υποβάλλουν στην ESMA σε ετήσια βάση λεπτομερή έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής που ασκούν σε αυτό τον τομέα.

(39α)  Για να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των αδειοδοτήσεων των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ένωση και των σχετικών απαιτήσεων, η ESMA θα πρέπει να καταρτίσει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και να τα υποβάλει στην Επιτροπή.

(40)  Είναι σημαντικό να διασφαλίζεται με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για την παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η εθνική αρμόδια αρχή θα πρέπει ▌να χορηγεί άδειες λειτουργίες και να ασκεί εποπτεία. Η εθνική αρμόδια αρχή θα πρέπει να διαθέτει την εξουσία να υποβάλλει αιτήσεις παροχής πληροφοριών, να διεξάγει γενικές έρευνες και επιτόπιες επιθεωρήσεις, να εκδίδει δημόσιες ανακοινώσεις και προειδοποιήσεις και να επιβάλλει κυρώσεις. Η εθνική αρμόδια αρχή θα πρέπει να κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων εποπτείας και επιβολής κυρώσεων κατά αναλογικό τρόπο.

(42)  Η εθνική αρμόδια αρχή θα πρέπει να επιβάλλει τέλη στις άμεσα εποπτευόμενες οντότητες για να καλύπτει τις δαπάνες της, συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων. Το ύψος του τέλους θα πρέπει να είναι ανάλογο προς το μέγεθος της κάθε άμεσα εποπτευόμενης οντότητας, λαμβανομένου υπόψη του σταδίου ανάπτυξης του κλάδου της πληθοχρηματοδότησης.

(43)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η αντιμετώπιση του κατακερματισμού του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των εν λόγω υπηρεσιών και, παράλληλα, η ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών καθώς και της αποτελεσματικότητας της αγοράς και η συμβολή στη δημιουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(44)  Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να μετατεθεί χρονικά ώστε να ευθυγραμμιστεί με την εφαρμογή των εθνικών κανόνων με τους οποίους μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία XXX/XXXX/ΕΕ (οδηγία (ΕΕ) …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της….), η οποία εξαιρεί τους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από την εφαρμογή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(45)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, τηρουμένων των εν λόγω δικαιωμάτων και αρχών.

(46)  Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12),

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις ως προς τα ακόλουθα:

α)  λειτουργία και οργάνωση παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

β)  αδειοδότηση και εποπτεία παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

γ)  διαφάνεια και διαφημιστικές ανακοινώσεις σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης στην Ένωση.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα νομικά πρόσωπα που επιλέγουν να ζητήσουν τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 10 και στους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης. Για να έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας, τα εν λόγω νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης σε κράτος μέλος.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

α)  στις υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται σε κυρίους έργων που είναι καταναλωτές κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2008/48/ΕΚ·

β)  στις υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας επιχείρησης επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

γ)  στις υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

δ)  στις προσφορές πληθοχρηματοδότησης με ανταλλακτική αξία που υπερβαίνει τα 8 000 000 EUR ανά προσφορά πληθοχρηματοδότησης, όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο 12 μηνών ανά συγκεκριμένο έργο πληθοχρηματοδότησης.

2α.  Οι εθνικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις αδειοδότησης για τους κυρίους των έργων ή τους επενδυτές δεν δύναται να εμποδίζει τους εν λόγω κυρίους έργων ή επενδυτές να χρησιμοποιούν υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό από παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που έχουν αδειοδοτηθεί δυνάμει του κανονισμού αυτού.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)  «υπηρεσία πληθοχρηματοδότησης»: η παροχή μιας πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης που καθιστά δυνατή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

(i)  άμεση υπηρεσία πληθοχρηματοδότησης, που περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της σύζευξης συγκεκριμένου επενδυτή με συγκεκριμένο κύριο έργου και της σύζευξης συγκεκριμένου κυρίου έργου με συγκεκριμένο επενδυτή,

(ii)  διαμεσολαβούμενη υπηρεσία πληθοχρηματοδότησης, που περιλαμβάνει τη διευκόλυνση της σύζευξης επενδυτή με κύριο έργου και τον καθορισμό της τιμολόγησης και της ομαδοποίησης προσφορών σχετικά με αυτό, ή τη διευκόλυνση της σύζευξης κυρίου έργου με επενδυτή και τον καθορισμό της τιμολόγησης προσφορών σχετικά με αυτό, ή και τα δύο.

β)  «πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης»: ηλεκτρονικό ▌σύστημα το οποίο διευθύνει ή διαχειρίζεται πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

γ)  «πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης»: νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης και έχει αδειοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από τη σχετική εθνική αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 10·

δ)  «προσφορά πληθοχρηματοδότησης»: κάθε ανακοίνωση από πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης η οποία περιέχει πληροφορίες που παρέχουν στους δυνητικούς επενδυτές τη δυνατότητα να αποφασίζουν για το αξιόλογο της διενέργειας συναλλαγής που αφορά πληθοχρηματοδότηση·

ε)  «πελάτης»: κάθε δυνητικός ή υφιστάμενος επενδυτής ή κύριος του έργου στον οποίο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης παρέχει ή ενδέχεται να παράσχει υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης·

στ)  «κύριος του έργου»: κάθε πρόσωπο το οποίο επιδιώκει να επιτύχει χρηματοδότηση μέσω πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης·

ζ)  «επενδυτής»: κάθε πρόσωπο το οποίο, μέσω πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης, χορηγεί δάνεια ή αποκτά κινητές αξίες·

η)  «έργο πληθοχρηματοδότησης»: ο σκοπός για τον οποίο ο κύριος του έργου αντλεί κεφάλαια ή επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια μέσω της προσφοράς πληθοχρηματοδότησης·

θ)  «κινητές αξίες»: κινητές αξίες όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 44 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

ι)  «διαφημιστικές ανακοινώσεις»: κάθε πληροφόρηση ή ανακοίνωση που απευθύνεται από πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης σε δυνητικό επενδυτή ή δυνητικό κύριο του έργου σχετικά με υπηρεσίες του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, πέραν των δημοσιοποιήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·

ια)  «σταθερό μέσο»: μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση πληροφοριών κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική αναφορά και για επαρκές χρονικό διάστημα σύμφωνα με τους σκοπούς της πληροφόρησης, και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών·

ιβ)  «εταιρεία ειδικού σκοπού»: οντότητα που δημιουργείται αποκλειστικά με σκοπό την τιτλοποίηση κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(13), ή εξυπηρετεί αποκλειστικά τον σκοπό αυτό.

(ιβ α)   «δάνειο»: συμφωνία που υποχρεώνει έναν επενδυτή να διαθέσει σε κύριο του έργου χρηματικό ποσό συμφωνημένου ύψους και για συμφωνημένο χρονικό διάστημα, βάσει της οποίας ο κύριος του έργου υποχρεούται να αποπληρώσει το ποσό αυτό εντός συμφωνημένου χρονικού διαστήματος·

ιβ β)  «εθνική αρμόδια αρχή» ή «ΕΑΑ»: η εθνική αρχή ή οι εθνικές αρχές που έχουν οριστεί από κράτος μέλος και διαθέτουν τις αναγκαίες εξουσίες και τις αρμοδιότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων που συνδέονται με την αδειοδότηση και την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Κεφάλαιο II Παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης και οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης

Άρθρο 4Παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης

1.  Υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης παρέχονται μόνο από νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν πραγματικό και σταθερό τόπο εγκατάστασης σε κράτος μέλος της Ένωσης και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ενεργούν με έντιμο, θεμιτό και επαγγελματικό τρόπο, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πελατών τους, υφιστάμενων ή δυνητικών.

3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης δεν καταβάλλουν ούτε λαμβάνουν αμοιβή, έκπτωση ή μη χρηματικό όφελος για να κατευθύνουν εντολές επενδυτών σε συγκεκριμένη προσφορά πληθοχρηματοδότησης που διατίθεται στην πλατφόρμα τους ή σε συγκεκριμένη προσφορά πληθοχρηματοδότησης που παρέχεται σε πλατφόρμα τρίτου.

4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης μπορούν να ασκούν διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό πελατών τους όσον αφορά τις παραμέτρους των εντολών των πελατών, περίπτωση κατά την οποία οφείλουν να γνωστοποιούν στον πελάτη την ακριβή μέθοδο και τις παραμέτρους της διακριτικής ευχέρειας που ασκείται και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να επιτυγχάνουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη.

5.  Όσον αφορά τη χρήση εταιρειών ειδικού σκοπού για την παροχή υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επενδυτές οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι όπως ορίζονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης έχουν μόνο το δικαίωμα να μεταβιβάζουν ένα περιουσιακό στοιχείο στην εταιρεία ειδικού σκοπού προκειμένου να δίνεται στους επενδυτές η δυνατότητα να αποκτούν άνοιγμα στο εν λόγω περιουσιακό στοιχείο μέσω της απόκτησης κινητών αξιών. Η απόφαση για απόκτηση ανοίγματος στον εν λόγω βασικό τίτλο εναπόκειται αποκλειστικά στους επενδυτές.

Άρθρο 4α

Διαμεσολαβούμενες υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι διαμεσολαβούμενες υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τα εξής:

α.  τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι τμήμα Α σημείο 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, κινητών αξιών που εκδίδει ο κύριος του έργου ή διευκόλυνση δανείων του·

β.  προσφορά επενδυτικών συμβουλών, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι τμήμα Α σημείο 5 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, σε σχέση με κινητές αξίες ή διευκόλυνση δανείων που εκδίδει ο κύριος του έργου· και

γ.  παραλαβή και διαβίβαση εντολών των πελατών, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι τμήμα Α σημείο 1 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, σε σχέση με κινητές αξίες ή διευκόλυνση δανείων που εκδίδει ο κύριος του έργου·

Άρθρο 5

Αποτελεσματική και συνετή διαχείριση

Η διοίκηση των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θεσπίζει και επιβλέπει την εφαρμογή επαρκών πολιτικών και διαδικασιών που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων του διαχωρισμού των καθηκόντων, της επιχειρησιακής συνέχειας και της αποτροπής των συγκρούσεων συμφερόντων, με τρόπο που προωθεί την ακεραιότητα της αγοράς και τα συμφέροντα των πελατών τους. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii α) διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκή συστήματα και ελέγχους για τη διαχείριση του κινδύνου και την οικονομική μοντελοποίηση για αυτή την προσφορά υπηρεσιών.

Άρθρο 5α

Απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας

1α.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης εφαρμόζουν τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο δέουσας επιμέλειας σχετικά με τους κυρίους έργων που προτείνουν το προς χρηματοδότηση έργο τους στην πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης ενός παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

2α.  Το ελάχιστο επίπεδο δέουσας επιμέλειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κύριος του έργου δεν έχει ποινικό μητρώο για παραβάσεις του εθνικού εμπορικού δικαίου, του εθνικού πτωχευτικού δικαίου, της εθνικής νομοθεσίας περί χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της εθνικής νομοθεσίας περί απάτης ή των εθνικών υποχρεώσεων επαγγελματικής ευθύνης·

β)  στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο κύριος του έργου το οποίο επιδιώκεται να χρηματοδοτηθεί μέσω πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης:

(i) δεν είναι εγκατεστημένος σε μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας, όπως αυτές αναγνωρίζονται από τη σχετική πολιτική της Ένωσης ή σε τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849· ή

(ii) συμμορφώνεται ουσιαστικά με τα ενωσιακά ή τα διεθνώς συμφωνημένα φορολογικά πρότυπα για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Άρθρο 6

Αντιμετώπιση καταγγελιών

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης διαθέτουν και δημοσιοποιούν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για την άμεση, δίκαιη και συνεπή αντιμετώπιση των καταγγελιών που λαμβάνουν από πελάτες.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης διασφαλίζουν ότι οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες εναντίον τους ατελώς.

3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης καταρτίζουν και θέτουν στη διάθεση των πελατών ένα τυποποιημένο υπόδειγμα καταγγελίας και τηρούν αρχείο για όλες τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν και για τα μέτρα που λήφθηκαν.

3α.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης διερευνούν όλες τις καταγγελίες έγκαιρα και με δίκαιο τρόπο και κοινοποιούν το αποτέλεσμα στον καταγγέλλοντα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

4.  Η ESMA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να εξειδικεύσει τις απαιτήσεις, τους τυποποιημένους μορφότυπους και τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταγγελιών.

Η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως ... [XXX μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 7

Συγκρούσεις συμφερόντων

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτική συμμετοχή στις προσφορές πληθοχρηματοδότησης που παρέχονται στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης τις οποίες διαχειρίζονται.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης μπορούν να κατέχουν χρηματοδοτική συμμετοχή σε προσφορά πληθοχρηματοδότησης στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησής τους, όταν οι πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω συμμετοχή καθίστανται σαφώς διαθέσιμες στους πελάτες με τη δημοσίευση σαφών και διαφανών διαδικασιών επιλογής.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης δεν δέχονται ως πελάτη μέτοχό τους που κατέχει το 20 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου τους, διευθυντή ▌τους, ή πρόσωπο που συνδέεται ▌άμεσα ▌με σχέση ελέγχου με τους εν λόγω μετόχους και διευθυντές, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης διατηρούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικούς εσωτερικούς κανόνες για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων και διασφαλίζουν ότι οι υπάλληλοί τους δεν μπορούν να ασκούν άμεση ή έμμεση επιρροή σε έργα στα οποία έχουν οικονομική συμμετοχή.

4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή, τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τη γνωστοποίηση συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των ιδίων των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, των διευθυντών και υπαλλήλων τους, ή κάθε προσώπου που συνδέεται μαζί τους άμεσα ή έμμεσα με σχέση ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 35 στοιχείο β) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, και των πελατών τους, ή μεταξύ δύο πελατών τους.

5.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης γνωστοποιούν στους πελάτες ▌τους τη γενική φύση και τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον μετριασμό τους.

6.  Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 5:

α)  πραγματοποιείται σε σταθερό μέσο·

α)  περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη, ώστε να μπορεί ο πελάτης να λάβει εμπεριστατωμένη απόφαση για την υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση συμφερόντων.

7.  Η ΕΑΚΑΑ εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τα εξής:

α)  τις απαιτήσεις για τη διατήρηση ή εφαρμογή των διαδικασιών επιλογής χρηματοδοτικής συμμετοχής και των εσωτερικών κανόνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και  3·

β)  των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 4·

γ)  του μορφοτύπου της γνωστοποίησης που αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6.

Η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως ... [XXX μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 7α

Ευθυγράμμιση των συμφερόντων της πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης με τα συμφέροντα των επενδυτών

1.  Για να εξασφαλιστεί ότι οι πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης ευθυγραμμίζουν τα κίνητρά τους με αυτά των επενδυτών, ενθαρρύνονται μηχανισμοί παροχής κινήτρων.

2.  Οι πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης δύνανται να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση ενός έργου. Η εν λόγω συμμετοχή δεν υπερβαίνει το 2 % του κεφαλαίου που έχει συγκεντρωθεί για το έργο.

3.  Μπορεί να καταβάλλεται αμοιβή επιτυχούς έκβασης (διακράτησης) στον πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης κάθε φορά που ένα έργο εξέρχεται επιτυχώς από την πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης.

4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης περιγράφουν στην ESMA την πολιτική ευθυγράμμισης συμφερόντων που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν πριν από την χορήγηση άδειας και ζητούν την έγκρισή της.

5.  Οι πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης δύνανται να τροποποιούν την πολιτική ευθυγράμμισης συμφερόντων κάθε τρία έτη. Κάθε τροποποίηση υπόκειται στην έγκριση της ESMA.

6.  Οι πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης περιγράφουν ρητά την πολιτική ευθυγράμμισης συμφερόντων που εφαρμόζουν, σε εμφανές σημείο στον ιστότοπό τους.

Άρθρο 8

Εξωτερική ανάθεση

1.  Η επιχείρηση επενδύσεων, όταν αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση επιχειρησιακών λειτουργιών ουσιώδους σημασίας λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να αποφεύγεται η επιδείνωση του λειτουργικού κινδύνου.

2.  Η εξωτερική ανάθεση επιχειρησιακών λειτουργιών δεν παραβλάπτει ▌την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ούτε τη δυνατότητα της εθνικής αρμόδιας αρχής να εποπτεύει τη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης προς όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

3.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης διατηρούν την πλήρη ευθύνη για τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τις δραστηριότητες που ανατίθενται εξωτερικά.

Άρθρο 9

Φύλαξη περιουσιακών στοιχείων πελατών, διατήρηση κεφαλαίων και παροχή υπηρεσιών πληρωμών

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με τα ακόλουθα:

α)  αν, και με ποιους όρους και προϋποθέσεις, παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων παραπομπών στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο·

β)  αν οι υπηρεσίες φύλαξης περιουσιακών στοιχείων παρέχονται από τους ίδιους ή από τρίτους·

γ)  αν οι υπηρεσίες πληρωμών και η διατήρηση και διαφύλαξη κεφαλαίων που παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ή μέσω τρίτου παρόχου υπηρεσιών που ενεργεί για λογαριασμό τους.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ή τρίτοι πάροχοι που ενεργούν για λογαριασμό τους δεν διατηρούν κεφάλαια πελατών ούτε παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών παρά μόνο εφόσον τα εν λόγω κεφάλαια προορίζονται για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών που σχετίζονται με τις υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης και ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ή ο τρίτος πάροχος που ενεργεί για λογαριασμό του είναι πάροχος υπηρεσιών πληρωμών κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 11 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

3.  Η διασφάλιση των χρηματικών ποσών της παραγράφου 2 γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις με τις οποίες μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία (ΕΕ) 2015/2366.

4.  Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης δεν παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών ή διατήρηση και φύλαξη κεφαλαίων σε σχέση με υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης, είτε μόνοι τους είτε μέσω τρίτου, οι εν λόγω πάροχοι πληθοχρηματοδότησης θεσπίζουν και διατηρούν ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι οι κύριοι έργων δέχονται χρηματοδότηση προσφορών πληθοχρηματοδότησης ή οποιαδήποτε πληρωμή μόνο μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή ενός αντιπροσώπου που παρέχει υπηρεσίες πληρωμών όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 11 και στο άρθρο 19 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

Κεφάλαιο ΙΙΑδειοδότηση και εποπτεία παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

Άρθρο 10

Αδειοδότηση παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης

1.  Προκειμένου να καταστεί πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης υποβάλλει αίτηση στην εθνική αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος, για χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

2.  Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  διεύθυνση του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

β)    νομική μορφή του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

γ)  εταιρικό καταστατικό του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

δ)    πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο οποίο εκτίθεται το είδος των υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που επιθυμεί να παρέχει ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, καθώς και η πλατφόρμα την οποία προτίθεται να εκμεταλλευτεί, συμπεριλαμβανομένων του τόπου και του τρόπου εμπορικής προώθησης των προσφορών·

ε)  περιγραφή του οργανωτικού πλαισίου διακυβέρνησης και των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου του υποψηφίου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής οργάνωσης και της διαχείρισης κινδύνου·

στ)  περιγραφή των συστημάτων, πόρων και διαδικασιών του υποψηφίου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για τον έλεγχο και τη διασφάλιση των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων·

ζ)    περιγραφή των ρυθμίσεων επιχειρησιακής συνέχειας του υποψηφίου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ώστε να διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του υποψηφίου παρόχου υπηρεσιών πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, η διαχείριση των οποιωνδήποτε αποπληρωμών δανείων και των επενδύσεων θα συνεχιστεί για τους επενδυτές·

η)  ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του υποψηφίου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

(i)  στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο η) είναι έντιμα και διαθέτουν κατάλληλες γνώσεις και πείρα για τη διαχείριση του υποψηφίου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

ι)    περιγραφή των εσωτερικών κανόνων του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που δεν επιτρέπουν σε μέτοχό του που κατέχει το 20 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του, σε διευθυντή ▌του ή σε πρόσωπο που συνδέεται μαζί του άμεσα ▌με σχέση ελέγχου, να εμπλέκεται σε συναλλαγές πληθοχρηματοδότησης που παρέχει ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, η δε περιγραφή αυτή πρέπει επίσης να καλύπτει τους εσωτερικούς κανόνες του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τα ανοίγματα των υπαλλήλων σε έργα·

ια)  περιγραφή των ρυθμίσεων εξωτερικής ανάθεσης του υποψηφίου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

ιβ)  περιγραφή των διαδικασιών του υποψήφιου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των καταγγελιών πελατών·

ιγ)  κατά περίπτωση, περιγραφή των υπηρεσιών πληρωμών τις οποίες ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης προτίθεται να παρέχει βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

ιγ α)  απόδειξη ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης καλύπτεται επαρκώς ή κατέχει επαρκές κεφάλαιο έναντι των χρηματικών συνεπειών της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο θ), οι υποψήφιοι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης παρέχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τα εξής:

α)  την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου όσον αφορά καταδίκες ή ποινές δυνάμει εθνικών κανόνων που ισχύουν στους τομείς του εμπορικού δικαίου, του πτωχευτικού δικαίου, της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της απάτης ή της επαγγελματικής ευθύνης για όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαχείριση του υποψηφίου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

β)  ότι τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαχείριση του υποψηφίου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης διαθέτουν συλλογικά επαρκείς γνώσεις, ικανότητες και πείρα για τη διοίκηση του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης και ότι τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4.  Η εθνική αρμόδια αρχή, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκτιμά εάν η εν λόγω αίτηση είναι πλήρης. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η εθνική αρμόδια αρχή ορίζει προθεσμία εντός της οποίας ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν.

5.  Εάν η αίτηση της παραγράφου 1 είναι πλήρης, η εθνική αρμόδια αρχή κοινοποιεί αμελλητί το γεγονός αυτό στον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

5α.  Η εθνική αρμόδια αρχή, προτού λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, συμβουλεύεται την εθνική αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης είναι θυγατρική παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια σε αυτό το άλλο κράτος μέλος·

β)  ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια σε αυτό το άλλο κράτος μέλος·

γ)  ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια σε αυτό το άλλο κράτος μέλος·

δ)  ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης προτίθεται να προωθήσει άμεσα προσφορές σε αυτό το άλλο κράτος μέλος.

5β. Όταν οποιαδήποτε από τις εθνικές αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 5α διαφωνεί σχετικά με τη διαδικασία ή το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης της άλλης αρχής, η εν λόγω διαφωνία επιλύεται σύμφωνα με το άρθρο 13α.

6.  Η εθνική αρμόδια αρχή, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, ελέγχει τη συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό και λαμβάνει πλήρως αιτιολογημένη απόφαση για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης. Η εθνική αρμόδια αρχή έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας εάν υπάρχουν αντικειμενικοί και εξακριβώσιμοι λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι η διοίκηση του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ορθή και συνετή διαχείριση και την επιχειρηματική συνέχεια, και για το συμφέρον των πελατών και την ακεραιότητα της αγοράς.

6α.   Η εθνική αρμόδια αρχή ενημερώνει την ESMA σχετικά με την επιτυχή αίτηση χορήγησης άδειας βάσει του παρόντος άρθρου. Η ESMA προσθέτει την εν λόγω αίτηση στο μητρώο εγκεκριμένων πλατφορμών που προβλέπεται στο άρθρο 11. Η ESMA μπορεί να ζητεί πληροφορίες προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές χορηγούν άδειες βάσει του παρόντος άρθρου με συνεπή τρόπο. Εάν η ESMA δεν συμφωνεί με απόφαση της εθνικής αρμόδιας αρχής να χορηγήσει ή να απορρίψει αίτηση χορήγησης άδειας βάσει του παρόντος άρθρου, εκδίδει αιτιολόγηση της εν λόγω διαφωνίας και εξηγεί και αιτιολογεί κάθε σημαντική απόκλιση από την απόφαση.

7.  Η εθνική αρμόδια αρχή κοινοποιεί την απόφασή της στον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήψη της εν λόγω απόφασης.

7α.  Ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με το παρόν άρθρο πληροί ανά πάσα στιγμή τους όρους υπό τους οποίους έχει λάβει την άδεια.

8.  Η άδεια λειτουργίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ισχύει σε όλο το έδαφος της Ένωσης.

9.  Τα κράτη μέλη δεν υποχρεώνουν τους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης να έχουν φυσική παρουσία στο έδαφος άλλου κράτους μέλους πέραν των εγκαταστάσεων στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και έχουν λάβει άδεια προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης σε διασυνοριακή βάση.

10.  Η ESMA καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων προκειμένου να καθορίσει τυποποιημένα έντυπα, υποδείγματα και διαδικασίες για την αίτηση για τη χορήγηση άδειας.

Η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων έως τις ... [XX μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 11

Μητρώο παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης

1.  Η ESMA καταρτίζει μητρώο με όλους τους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω του διαδικτυακού της τόπου και επικαιροποιείται τακτικά.

2.  Το μητρώο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  επωνυμία και νομική μορφή του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

β)  εμπορική ονομασία και διαδικτυακή διεύθυνση της πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης την οποία διευθύνει ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

γ)  πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει λάβει άδεια ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

δ)  κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στον πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ή σε διευθυντές του.

3.  Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 13, η εν λόγω ανάκληση παραμένει αναρτημένη στο μητρώο επί πέντε έτη.

Άρθρο 12

Εποπτεία

1.  Ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης παρέχει τις υπηρεσίες του υπό την εποπτεία της εθνικής αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο οποίο έχει λάβει άδεια ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης πληρούν ανά πάσα στιγμή τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

3.  Η εθνική αρμόδια αρχή ελέγχει τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Προσδιορίζει τη συχνότητα και το εύρος του εν λόγω ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης. Για τους σκοπούς του εν λόγω ελέγχου, οι εθνικές αρμόδιες αρχές μπορούν να υποβάλλουν τον πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης σε επιτόπια επιθεώρηση.

4.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης κοινοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην εθνική αρμόδια αρχή κάθε ουσιαστική μεταβολή στις προϋποθέσεις αδειοδότησης και, κατόπιν σχετικού αιτήματος, παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 12 α (νέο)Ορισμός της αρμόδιας αρχής

1.  Κάθε κράτος μέλος ορίζει την εθνική αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, όσον αφορά την αδειοδότηση και την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, και ενημερώνει σχετικά την ESMA.

Εάν κράτος μέλος ορίσει περισσότερες από μία εθνικές αρμόδιες αρχές, προσδιορίζει τους αντίστοιχους ρόλους τους και ορίζει μία μόνον αρχή ως υπεύθυνη για τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και με την ESMA, στις περιπτώσεις όπου αυτό προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

2.  Η ESMA δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της κατάλογο των αρμόδιων αρχών που έχουν οριστεί σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.

3.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές διαθέτουν τις εξουσίες εποπτείας και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 13

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

1.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές διαθέτουν εξουσία να ανακαλούν την άδεια λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης:

α)  δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 18 μηνών από τη χορήγησή της·

β)  παραιτείται ρητώς από την άδεια λειτουργίας·

γ)  δεν έχει παράσχει υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης κατά το προηγούμενο εξάμηνο·

δ)  απέκτησε την άδεια λειτουργίας με παράτυπο τρόπο, όπως, μεταξύ άλλων, βάσει ψευδών δηλώσεων στην αίτηση χορήγησης της άδειας·

ε)  δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας·

στ)  έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

ζ)  απώλεσε την άδεια του ως ιδρύματος πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2015/2366/ΕΕ, ή τρίτος πάροχος που ενεργεί για λογαριασμό του απώλεσε την εν λόγω άδεια·

η)  έχει παραβιάσει διατάξεις του εθνικού δικαίου με τις οποίες μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ή οι διευθυντές του, οι υπάλληλοί του ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό της έχουν παραβιάσει τις εν λόγω διατάξεις.

4.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές ειδοποιούν, χωρίς αναίτια καθυστέρηση, την ESMA σχετικά με την απόφασή τους για ανάκληση της άδειας λειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

4α.  Η εθνική αρμόδια αρχή, προτού λάβει απόφαση για ανάκληση της άδειας παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης να παρέχει υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης, συμβουλεύεται την εθνική αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης:

α)    είναι θυγατρική παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε αυτό το άλλο κράτος μέλος·

β)  αποτελεί θυγατρική της μητρικής επιχείρησης παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο άλλο κράτος μέλος·

γ)  ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ελέγχουν πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε αυτό το άλλο κράτος μέλος·

δ)  προωθεί άμεσα προσφορές σε αυτό το άλλο κράτος μέλος.

Άρθρο 13α

Διευθέτηση διαφωνιών μεταξύ αρμόδιων αρχών

1.  Εάν αρμόδια αρχή διαφωνεί με τη διαδικασία ή με το περιεχόμενο πράξης ή παράλειψης από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η ESMA, κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσότερων από τις οικείες αρμόδιες αρχές, μπορεί να συνδράμει τις αρχές ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία βάσει της διαδικασίας που εκτίθεται στις παραγράφους 2 έως 4.

Σε περίπτωση που, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, μπορεί να διαπιστωθεί διαφωνία μεταξύ αρμόδιων αρχών από διαφορετικά κράτη μέλη, η ESMA μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να βοηθήσει τις αρμόδιες αρχές να καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας τη διαδικασία που εκτίθεται στις παραγράφους 2 έως 4.

2.  Η ESMA ορίζει χρονικό όριο για επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά χρονικά διαστήματα, καθώς και την πολυπλοκότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος. Στο στάδιο αυτό η ESMA ενεργεί ως μεσολαβητής.

Αν οι ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές δεν καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια της φάσης συμβιβασμού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η ESMA μπορεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 44 παράγραφος 1 τρίτο και τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, να λάβει απόφαση απαιτώντας από αυτές να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ή να μην προβούν σε ενέργειες, ώστε να επιλυθεί το θέμα, με δεσμευτική ισχύ για τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το δίκαιο της Ένωσης.

3.  Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ, αν μια αρμόδια αρχή δεν συμμορφωθεί με την απόφαση της ESMA και, ως εκ τούτου, δεν διασφαλίσει τη συμμόρφωση παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης με τις απαιτήσεις βάσει του παρόντος κανονισμού, η ESMA μπορεί να εκδώσει μεμονωμένη απόφαση απευθυνόμενη στον πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, με την οποία θα απαιτεί να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της παύσης οποιασδήποτε πρακτικής.

4.  Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 υπερισχύουν οποιασδήποτε προγενέστερης απόφασης είχε εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές για το ίδιο θέμα. Κάθε ενέργεια εκ μέρους των αρμόδιων αρχών αναφορικά με γεγονότα τα οποία υπόκεινται σε απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3 πρέπει να είναι συμβατή με την εν λόγω απόφαση.

5.  Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, ο πρόεδρος της ESMA αναφέρει τη φύση και τον τύπο των διαφωνιών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν και την απόφαση που ελήφθη για τη διευθέτηση του θέματος.

Κεφάλαιο IVΔιαφάνεια και αξιολόγηση των γνώσεων από τους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης

Άρθρο 14

Πληροφόρηση των πελατών

1.  Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων κατά την έννοια του άρθρου 19, που απευθύνονται από παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης σε πελάτες, σχετικά με τα έξοδα, τους οικονομικούς κινδύνους και τις επιβαρύνσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης ή επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων αφερεγγυότητας του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, σχετικά με τους όρους της πληθοχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής έργων πληθοχρηματοδότησης, ή σχετικά με τον χαρακτήρα και τους κινδύνους που συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης, επιβάλλεται να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές.

2.  Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους πελάτες σύμφωνα με την παράγραφο 1 παρέχονται με συνοπτικό, ακριβή και εύκολα προσβάσιμο τρόπο, μεταξύ άλλων στον ιστότοπο του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης. Οι πληροφορίες παρέχονται οποτεδήποτε αυτό είναι σκόπιμο, μεταξύ άλλων πριν από τη σύναψη μιας συναλλαγής που αφορά πληθοχρηματοδότηση.

Άρθρο 14α

Δημοσιοποίηση ποσοστού αθέτησης

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης δημοσιοποιούν ετησίως το ποσοστό αθέτησης των έργων πληθοχρηματοδότησης που προσφέρθηκαν στις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησής τους τουλάχιστον κατά τους προηγούμενους 24 μήνες.

2.  Τα ποσοστά αθέτησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιοποιείται διαδικτυακά σε εμφανές σημείο στον ιστότοπο του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

3.  Σε στενή συνεργασία με την ΕΑΤ, η ESMA εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τη μεθοδολογία υπολογισμού του ποσοστού αθέτησης των έργων που προσφέρονται σε πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης.

Η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως ... [XX μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την έκδοση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 15

Αξιολόγηση των γνώσεων των επενδυτών πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης και προσομοίωση της δυνατότητάς τους να υποστούν ζημίες

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ▌αξιολογούν εάν και ποιες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες πληθοχρηματοδότησης είναι ενδεδειγμένες για τον δυνητικό επενδυτή.

2.  Για τους σκοπούς της αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ζητούν πληροφορίες σχετικά με την πείρα, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονομική κατάσταση του δυνητικού επενδυτή και την κατανόηση του κινδύνου που ενέχει η πραγματοποίηση επένδυσης εν γένει και ειδικότερα όσον αφορά τα είδη επενδύσεων που προσφέρονται στην πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα εξής:

α)  τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν ο δυνητικός επενδυτής σε κινητές αξίες ή στο πλαίσιο συμβάσεων δανειοδότησης, μεταξύ άλλων και σε επιχειρήσεις σε πρώιμο στάδιο ή στάδιο επέκτασης·

β)  την κατανόηση του δυνητικού επενδυτή για τους κινδύνους που συνδέονται με τη χορήγηση δανείων ή την απόκτηση μεταβιβάσιμων κινητών αξιών μέσω πλατφόρμας πληθοχρηματοδότησης, καθώς και την επαγγελματική πείρα σε θέματα επενδύσεων πληθοχρηματοδότησης.

▌4.  Σε περίπτωση που ▌ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης κρίνει, στη βάση των πληροφοριών που έλαβε βάσει της παραγράφου 2, ότι ο δυνητικός επενδυτής διαθέτει ανεπαρκή κατανόηση της προσφοράς ή ότι η προσφορά δεν είναι κατάλληλη για τον εν λόγω δυνητικό επενδυτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ενημερώνει τον εν λόγω δυνητικό επενδυτή ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει στην πλατφόρμα του ενδέχεται να μην είναι ενδεδειγμένες για εκείνον, και τον προειδοποιεί σχετικά με τους κινδύνους. Οι εν λόγω πληροφορίες ή η προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους δεν εμποδίζουν δυνητικούς επενδυτές να επενδύσουν σε έργα πληθοχρηματοδότησης. Οι πληροφορίες ή η προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους αναφέρουν σαφώς τον κίνδυνο ολικής απώλειας των χρημάτων που επενδύονται.

5.  Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης παρέχουν ανά πάσα στιγμή σε δυνητικούς επενδυτές και επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν προσομοίωση της δυνατότητάς τους να επωμιστούν ζημίες, υπολογιζόμενες ως 10 % της καθαρής περιουσίας τους, με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  τακτικό εισόδημα, συνολικό εισόδημα και, κατά περίπτωση, εισόδημα του νοικοκυριού, και κατά πόσο τα εισοδήματα προέρχονται από μόνιμες ή προσωρινές πηγές·

β)  περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών επενδύσεων, κινητών και επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων, συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και καταθέσεων μετρητών·

γ)  οικονομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων πάγιων, υφιστάμενων ή μελλοντικών υποχρεώσεων.

Στη βάση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης δύνανται να απαγορεύουν σε δυνητικούς επενδυτές και επενδυτές να επενδύσουν σε έργα πληθοχρηματοδότησης. Ωστόσο, οι επενδυτές παραμένουν υπεύθυνοι για τον πλήρη κίνδυνο πραγματοποίησης μιας επένδυσης.

6.  Σε στενή συνεργασία με την ΕΑΤ, η ESMA καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων με τα οποία εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες:

α)  για τη διενέργεια της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1·

β)  για την πραγματοποίηση της προσομοίωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 5·

γ)  για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4.

Η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως ... [XX μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με την έκδοση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 16

Δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές

-1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που προσφέρουν τις υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) του παρόντος κανονισμού παρέχουν στους δυνητικούς επενδυτές όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

1.  Στους δυνητικούς επενδυτές παρέχεται δελτίο βασικών πληροφοριών το οποίο καταρτίζει ο κύριος του έργου για κάθε προσφορά πληθοχρηματοδότησης. Το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές συντάσσεται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του οικείου κράτους μέλους ή στα αγγλικά.

2.  Το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  τις πληροφορίες που καθορίζονται στο παράρτημα·

β)  την ακόλουθη επεξηγηματική δήλωση που εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τον τίτλο του δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές:

«Η παρούσα προσφορά πληθοχρηματοδότησης δεν έχει επαληθευτεί ως προς την αξιοπιστία της ούτε έχει εγκριθεί από την ESMA ή τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Η επάρκεια του μορφωτικού επιπέδου και των γνώσεών σας δεν αξιολογήθηκε προτού σας επιτραπεί η πρόσβαση στην παρούσα επένδυση. Εφόσον προβείτε στην παρούσα επένδυση αναλαμβάνετε το σύνολο των κινδύνων που συνεπάγεται η πραγματοποίησή της, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μέρους ή του συνόλου του επενδυθέντος κεφαλαίου.»·

γ)  προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους, η οποία έχει ως εξής:

«Η επένδυση στην παρούσα προσφορά πληθοχρηματοδότησης ενέχει κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μέρους ή του συνόλου του επενδυθέντος κεφαλαίου. Η επένδυσή σας δεν καλύπτεται από τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων και αποζημιώσεως των επενδυτών που θεσπίστηκαν σύμφωνα την οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου* και την οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.**

Η επένδυσή σας ενδέχεται να μην σας αποφέρει κέρδος.

Το παρόν δεν αποτελεί αποταμιευτικό προϊόν και σας συμβουλεύουμε να μην επενδύετε ποσοστό μεγαλύτερο από το 10 % της καθαρής περιουσίας σας σε έργα πληθοχρηματοδότησης.

Ενδέχεται να μην είστε σε θέση να πωλήσετε τα συγκεκριμένα επενδυτικά μέσα όποτε το θελήσετε. Αν έχετε τη δυνατότητα να τα πωλήσετε, ενδέχεται ωστόσο να υποστείτε ζημίες.

_______________

*  Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 149).

**  Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών (ΕΕ L 084 της 26.3.1997, σ. 22).

3.  Το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές είναι ακριβές, σαφές και μη παραπλανητικό, και δεν περιέχει άλλες υποσημειώσεις πέραν όσων περιέχουν παραπομπές στο εφαρμοστέο δίκαιο. Η παρουσίασή του γίνεται σε αυτοτελές, σταθερό μέσο, το οποίο είναι σαφώς διακριτό από τις διαφημιστικές ανακοινώσεις και, τυπωμένο, δεν υπερβαίνει τις 3 σελίδες χαρτιού μεγέθους Α4.

4.  Ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης μεριμνά ώστε το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές να είναι πάντοτε επικαιροποιημένο, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς πληθοχρηματοδότησης.

4α.  Η απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii. Οι εν λόγω πάροχοι καταρτίζουν αντ’ αυτού δελτίο βασικών πληροφοριών για τον πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης· τα συστήματα και τους ελέγχους που εφαρμόζει για τη διαχείριση του κινδύνου και την οικονομική μοντελοποίηση της προσφοράς πληθοχρηματοδότησης και τις ιστορικές επιδόσεις της·

5.  Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης διαθέτουν και εφαρμόζουν επαρκείς διαδικασίες για την επαλήθευση της πληρότητας, της ορθότητας και της σαφήνειας των πληροφοριών που περιέχονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο επενδύσεων.

6.  Όταν πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης διαπιστώνει την ύπαρξη ▌παράλειψης, ▌σφάλματος ή ▌ ανακρίβειας στο βασικό ενημερωτικό δελτίο επενδύσεων, που θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης, οι διορθώσεις πραγματοποιούνται ως εξής:

α)  οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) επισημαίνουν αμελλητί την παράλειψη, το σφάλμα ή την ανακρίβεια στον κύριο του έργου, ο οποίος συμπληρώνει ή τροποποιεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες·

β)  οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii διορθώνουν οι ίδιοι την παράλειψη, το σφάλμα ή την ανακρίβεια στο βασικό ενημερωτικό δελτίο.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η εν λόγω συμπλήρωση ή τροποποίηση, ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης δεν πραγματοποιεί την προσφορά πληθοχρηματοδότησης ή ακυρώνει την υφιστάμενη προσφορά έως ότου το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

7.  Ο επενδυτής μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης να μεριμνήσει για τη μετάφραση του δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σε γλώσσα της επιλογής του επενδυτή. Η μετάφραση αποδίδει πιστά και με ακρίβεια το περιεχόμενο του πρωτότυπου δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.

Σε περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης δεν καταστήσει διαθέσιμη τη μετάφραση του δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές που του ζητήθηκε, οφείλει να υποδείξει με σαφήνεια στον επενδυτή να μην πραγματοποιήσει την επένδυση.

8.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν την εκ των προτέρων κοινοποίηση και έγκριση του δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές.

9.  Η ESMA δύναται να εκπονεί σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να καθορίσει τα εξής:

α)  τις απαιτήσεις σχετικά με το υπόδειγμα για την παρουσίαση των πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και στο παράρτημα, καθώς και το περιεχόμενό του εν λόγω υποδείγματος·

β)  τα είδη των κινδύνων που είναι ουσιώδεις για την προσφορά πληθοχρηματοδότησης και πρέπει συνεπώς να γνωστοποιούνται σύμφωνα με το μέρος Γ του παραρτήματος·

β α) τη χρήση ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών για την ενίσχυση της σαφήνειας βασικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών·

γ)  τις προμήθειες και αμοιβές και τις δαπάνες συναλλαγής που αναφέρονται στο μέρος Η στοιχείο α) του παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς ανάλυσης των άμεσων και έμμεσων δαπανών που θα κληθεί να αναλάβει ο επενδυτής.

Κατά την κατάρτιση των προτύπων, η ESMA κάνει διάκριση μεταξύ των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο a) σημείο ii).

Η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων έως ... [XXX μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 17

Σύστημα πίνακα ανακοινώσεων

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που παρέχουν στους επενδυτές τους τη δυνατότητα να συνεννοούνται απευθείας μεταξύ τους για την αγοραπωλησία συμβάσεων δανειοδότησης ή κινητών αξιών που αποτέλεσαν αρχικά αντικείμενο πληθοχρηματοδότησης στις πλατφόρμες τους, ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες συστήματος διαπραγμάτευσης και ότι η διεξαγωγή των εν λόγω αγοραπωλησιών στις πλατφόρμες τους γίνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια και με ευθύνη των πελατών. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ενημερώνουν επίσης τους πελάτες τους ότι οι κανόνες που εφαρμόζονται δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ σε τόπους διαπραγμάτευσης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο (24) της εν λόγω οδηγίας, δεν εφαρμόζονται στις πλατφόρμες τους.

2.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που παρέχουν τιμή αναφοράς για τις αγοραπωλησίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ενημερώνουν τους πελάτες τους κατά πόσον η ▌τιμή αναφοράς ▌είναι δεσμευτική ή όχι, και αιτιολογούν τη βάση επί της οποίας υπολογίστηκε η τιμή αναφοράς.

2α.   Για να έχουν οι επενδυτές τη δυνατότητα να αγοράζουν και να πωλούν δάνεια που αποκτούν μέσω πλατφόρμας παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, οι εν λόγω πάροχοι εξασφαλίζουν τη διαφάνεια των πλατφορμών τους για τους επενδυτές παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των συναφθέντων δανείων.

Άρθρο 18

Πρόσβαση σε αρχεία

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης:

α)  τηρούν όλα τα αρχεία που αφορούν τις υπηρεσίες και τις συναλλαγές τους σε σταθερό μέσο για διάστημα πέντε ετών·

β)  μεριμνούν ώστε οι πελάτες τους να έχουν ανά πάσα στιγμή άμεση πρόσβαση σε αρχεία των υπηρεσιών που τους παρέχονται·

γ)  τηρούν για διάστημα πέντε ετών όλες τις συμβάσεις μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης και των πελατών τους.

Κεφάλαιο VΔιαφημιστικές ανακοινώσεις

Άρθρο 19

Απαιτήσεις σχετικά με τις διαφημιστικές ανακοινώσεις

1.  Οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης μεριμνούν ώστε όλες οι διαφημιστικές ανακοινώσεις τους που απευθύνονται σε επενδυτές να μπορούν να είναι διακριτές σαφώς ως τέτοιες.

2.  Πριν από το κλείσιμο της συγκέντρωσης κεφαλαίων για ένα έργο, καμία διαφημιστική ανακοίνωση δεν στοχεύει σε δυσανάλογο βαθμό επιμέρους προγραμματιζόμενα, εκκρεμή ή τρέχοντα έργα ή προσφορές πληθοχρηματοδότησης. ▌

3.  Για τις διαφημιστικές ανακοινώσεις τους, οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης χρησιμοποιούν μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο δραστηριοποιούνται ή τα αγγλικά.

4.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν την εκ των προτέρων κοινοποίηση και έγκριση των διαφημιστικών ανακοινώσεων.

Άρθρο 20

Δημοσίευση εθνικών διατάξεων που αφορούν απαιτήσεις σχετικά με την εμπορική προώθηση

1.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν και διατηρούν επικαιροποιημένες στους δικτυακούς τόπους τους εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

2.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην ESMA τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τους υπερσυνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών όπου είναι αναρτημένες οι εν λόγω πληροφορίες. Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν στην ESMA σύνοψη των σχετικών εθνικών διατάξεων σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα.

3.  Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ESMA για κάθε μεταβολή στις πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει της παραγράφου 2 και υποβάλλουν αμελλητί επικαιροποιημένη σύνοψη των σχετικών εθνικών διατάξεων.

4.  Η ESMA δημοσιεύει και διατηρεί αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της σύνοψη των σχετικών εθνικών διατάξεων σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και τους υπερσυνδέσμους προς τους δικτυακούς τόπους των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η ESMA δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες που εκτίθενται στην περίληψη.

5.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές αποτελούν το ενιαίο σημείο επαφής που είναι υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες εμπορικής προώθησης που ισχύουν στα οικεία κράτη μέλη τους.

▌7.  Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν τακτικά, και τουλάχιστον σε ετήσια βάση, έκθεση στην ESMA σχετικά με τα μέτρα επιβολής που έλαβαν κατά το προηγούμενο έτος στη βάση των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που εφαρμόζονται στις διαφημιστικές ανακοινώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης. Ειδικότερα, η έκθεση περιλαμβάνει:

α)  τον συνολικό αριθμό των μέτρων επιβολής που ελήφθησαν ανά είδος παραπτώματος, εφόσον είναι διαθέσιμος·

β)  εφόσον είναι διαθέσιμα, τα αποτελέσματα των μέτρων επιβολής, συμπεριλαμβανομένου του είδους των κυρώσεων που επιβλήθηκαν ανά είδος κύρωσης ή διορθωτικού μέτρου που παρείχαν οι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

γ)  εφόσον είναι διαθέσιμα, παραδείγματα του πώς χειρίστηκαν οι αρμόδιες αρχές τη μη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης με τις εθνικές διατάξεις.

Κεφάλαιο VIΕξουσίες και αρμοδιότητες της αρμόδιας εθνικής αρχής

Τμήμα ΙΑρμοδιότητες και διαδικασίες

Άρθρο 21

Δικηγορικό απόρρητο

Οι εξουσίες που ανατίθενται στην εθνική αρμόδια αρχή ή οποιονδήποτε υπάλληλό της ή άλλο εξουσιοδοτημένο από την εθνική αρμόδια αρχή πρόσωπο ▌δεν ασκούνται για να απαιτηθεί η γνωστοποίηση πληροφοριών ή εγγράφων που υπόκεινται σε δικηγορικό απόρρητο.

Άρθρο 25

Ανταλλαγή πληροφοριών

Η ESMA και οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος κανονισμού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Άρθρο 26

Επαγγελματικό απόρρητο

Η υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που αναφέρεται στο άρθρο 76 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ εφαρμόζεται στις εθνικές αρμόδιες αρχές, στην ESMA και σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται ή που έχουν εργαστεί για τις εθνικές αρμόδιες αρχές, την ESMA ή για οιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα, περιλαμβανομένων των ελεγκτών και των εμπειρογνωμόνων με τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση.

Τμήμα ΙΙΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 27αΔιοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα

1.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να προβλέπουν και να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις δυνάμει του άρθρου 27γ, τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τον καθορισμό κατάλληλων διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων, που εφαρμόζονται τουλάχιστον σε περιπτώσεις στις οποίες ένας πάροχος υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης δεν έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που ορίζονται στα κεφάλαια I έως V. Οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης την αποτελεσματική επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και των άλλων διοικητικών μέτρων.

2.  Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, αναθέτουν στις εθνικές αρμόδιες αρχές την εξουσία να επιβάλλουν τουλάχιστον τις εξής διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των κεφαλαίων I έως V του παρόντος κανονισμού:

α)  δημόσια δήλωση που αναφέρει το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο και τη φύση αυτής·

β)  έκδοση διαταγής προς το πρόσωπο για παύση της παραβατικής συμπεριφοράς και αποφυγή της επανάληψής της·

γ)  προσωρινή ή, σε περίπτωση επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων, μόνιμη απαγόρευση της άσκησης καθηκόντων διαχείρισης σε παρόμοιες λόγω επιχειρήσεις για οποιοδήποτε μέλους του διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου που είναι υπαίτιο για την παράταση ή για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που θεωρείται υπαίτιο για την παράβαση·

δ)  στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ανώτατα διοικητικά χρηματικά πρόστιμα ύψους 5 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο σημειώθηκε η παράβαση·

ε)  ανώτατα διοικητικά χρηματικά πρόστιμα τουλάχιστον διπλάσια του οφέλους που αποκομίσθηκε από την παράβαση, εφόσον το όφελος αυτό μπορεί να προσδιοριστεί, ακόμη και στην περίπτωση που το ύψος τους υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται στο στοιχείο δ)·

3.  Σε περίπτωση που οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε νομικά πρόσωπα, τα κράτη μέλη αναθέτουν στις αρμόδιες αρχές την εξουσία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και των άλλων διοικητικών μέτρων που ορίζονται στην παράγραφο 2, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, σε βάρος μελών του διοικητικού οργάνου και σε βάρος οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που θεωρείται δυνάμει του εθνικού δικαίου υπαίτιο για την παράβαση.

4.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οιαδήποτε απόφαση ή μέτρο επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων που προβλέπεται από την παράγραφο 2 αιτιολογείται δεόντως και υπόκειται σε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον δικαστηρίου.

Άρθρο 27β

Άσκηση της εξουσίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων

1.  Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εξουσίες τους σε σχέση με την επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και των άλλων διοικητικών μέτρων του άρθρου 27α σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και με το εκάστοτε εθνικό νομικό πλαίσιο, ανάλογα με την περίπτωση:

(a)  άμεσα·

β)  σε συνεργασία με άλλες αρχές·

γ)  υπό την ευθύνη τους με ανάθεση καθηκόντων σε άλλες αρχές·

δ)  μέσω αίτησης προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

2.  Οι αρμόδιες αρχές, όταν καθορίζουν το είδος και το επίπεδο διοικητικών κυρώσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 27α, λαμβάνουν υπόψη κατά πόσον η παράβαση τελέσθηκε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας και όλες τις άλλες σχετικές περιστάσεις, μεταξύ των οποίων, ανάλογα με την περίπτωση:

(a)  τη σημασία, βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης·

β)  τον βαθμό ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση·

γ)  την οικονομική ισχύ του φυσικού ή νομικού προσώπου που ευθύνεται για την παράβαση·

δ)  η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την παράβαση, στον βαθμό που αυτά μπορούν να προσδιορισθούν,

ε)  τις ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν·

στ)  το επίπεδο συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση φυσικού ή νομικού προσώπου με την αρμόδια αρχή, με την επιφύλαξη της ανάγκης αποστέρησης των αποκτηθέντων κερδών ή αποφευχθεισών ζημιών από το εν λόγω πρόσωπο·

ζ)  προηγούμενες παραβάσεις από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ευθύνεται για την παράβαση·

Άρθρο 27γ

Ποινικές κυρώσεις

1.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να μη θεσπίσουν κανόνες σχετικά με διοικητικές κυρώσεις ή άλλα διοικητικά μέτρα για τις παραβάσεις που υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις βάσει του εθνικού τους δικαίου.

2.  Σε περίπτωση που κράτη μέλη έχουν επιλέξει, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να θεσπίσουν ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις του άρθρου 27α παράγραφος 1, διασφαλίζουν ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ώστε οι αρμόδιες αρχές να έχουν όλες τις απαραίτητες εξουσίες για να έρχονται σε επαφή με τις δικαστικές, τις διωκτικές αρχές και τις αρχές ποινικής δικαιοσύνης εντός του πεδίου της δικαιοδοσίας τους, προκειμένου να λαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με ποινικές έρευνες ή διαδικασίες που κινήθηκαν για τις παραβάσεις του άρθρου 27α παράγραφος 1 και να παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες σε άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και στην ESMA, ώστε να ανταποκρίνονται στην υποχρέωση συνεργασίας τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 27δΑπαιτήσεις κοινοποίησης

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διοικητικές διατάξεις εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων σχετικών ποινικών διατάξεων, στην Επιτροπή και την ESMA έως ... [ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και την ESMA, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οποιεσδήποτε μεταγενέστερες τροποποιήσεις τους.

Άρθρο 27εΣυνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και με την ESMA

1.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές και η ESMA συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

2.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές συντονίζουν στενά την εποπτεία τους προκειμένου να εντοπίζουν και να διορθώνουν παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, να αναπτύσσουν και να προωθούν βέλτιστες πρακτικές, να διευκολύνουν τη συνεργασία, να προωθούν τη συνεπή ερμηνεία και να παρέχουν αξιολογήσεις για περισσότερα πεδία δικαιοδοσίας σε περίπτωση διαφωνίας.

3.  Όταν μια εθνική αρμόδια αρχή διαπιστώσει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι μια απαίτηση που προβλέπεται στα κεφάλαια I έως V έχει παραβιαστεί, κοινοποιεί με επαρκώς λεπτομερή τρόπο τα πορίσματά της στην αρμόδια αρχή της οντότητας ή των οντοτήτων που είναι ύποπτες για την παράβαση αυτή. Οι οικείες αρμόδιες αρχές συντονίζουν από κοινού την εποπτεία τους ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα των αποφάσεων.

Άρθρο 27στ

Δημοσίευση διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν στους επίσημους δικτυακούς τόπους τους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και κατ’ ελάχιστον, κάθε απόφαση επιβολής διοικητικής κύρωσης ή άλλου διοικητικού μέτρου κατά της οποίας δεν έχει ασκηθεί προσφυγή μετά την κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης στον αποδέκτη της κύρωσης ή του μέτρου.

2.  Η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με το είδος και τον χαρακτήρα της παράβασης, την ταυτότητα των υπαίτιων προσώπων, καθώς και με τις διοικητικές κυρώσεις ή τα άλλα διοικητικά μέτρα που επιβλήθηκαν.

3.  Όταν η δημοσίευση της ταυτότητας, στην περίπτωση νομικών προσώπων, ή της ταυτότητας και προσωπικών δεδομένων, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, κρίνεται από την αρμόδια αρχή δυσανάλογη κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης ή σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή μια διεξαγόμενη ποινική έρευνα, ή όταν η δημοσίευση θα προξενούσε, στον βαθμό που μπορεί να προσδιοριστεί αυτό, δυσανάλογη ζημία στο συγκεκριμένο πρόσωπο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες αρχές να κάνουν ένα από τα εξής:

α)  να καθυστερήσουν τη δημοσίευση της απόφασης επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του άλλου διοικητικού μέτρου έως τη στιγμή που παύουν να υφίστανται οι λόγοι για αυτή την καθυστέρηση·

β)  να δημοσιεύσουν την απόφαση επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του άλλου διοικητικού μέτρου ανωνύμως, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο· or

γ)  να μην δημοσιεύσουν την απόφαση επιβολής της διοικητικής κύρωσης ή του άλλου διοικητικού μέτρου, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή είναι της γνώμης ότι οι επιλογές που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) δεν επαρκούν για να εξασφαλιστεί:

(i) ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών· or

(ii) ότι η δημοσίευση των αποφάσεων αυτών είναι αναλογική σε σχέση με μέτρα που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.

4.  Εφόσον αποφασιστεί να δημοσιευτεί μια διοικητική κύρωση ή άλλο διοικητικό μέτρο ανωνύμως, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί. Όταν εθνική αρμόδια αρχή δημοσιεύει απόφαση επιβολής διοικητικής κύρωσης ή άλλου διοικητικού μέτρου κατά της οποίας ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, οι αρμόδιες αρχές δημοσιεύουν επίσης πάραυτα στον επίσημο δικτυακό τους τόπο τα στοιχεία αυτά και τυχόν επακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την έκβαση της προσφυγής. Οποιαδήποτε δικαστική απόφαση περί ακυρώσεως προηγούμενης απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή άλλου διοικητικού μέτρου δημοσιεύεται επίσης.

5.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές μεριμνούν ώστε κάθε απόφαση που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 να παραμένει προσιτή στον επίσημο ιστότοπό τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την ανάρτησή της. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει η δημοσίευση διατηρούνται στον επίσημο ιστότοπο της αρμόδιας αρχής μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας των δεδομένων.

6.  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές ενημερώνουν την ESMA για κάθε διοικητική κύρωση ή άλλο διοικητικό μέτρο που επιβάλλεται, καθώς και για τις τυχόν προσφυγές, εάν συντρέχει περίπτωση, και για την έκβασή τους.

7.  Η ESMA τηρεί κεντρική βάση δεδομένων με τις διοικητικές κυρώσεις και τα άλλα διοικητικά μέτρα που της κοινοποιούνται. Αυτή η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη μόνο στην ESMA, την ΕΑΤ, την EIOPA και τις αρμόδιες αρχές και επικαιροποιείται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Άρθρο 36

Προστασία δεδομένων

1.  Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2.  Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ESMA στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, η τελευταία συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΚατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Άρθρο 37

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 31 παράγραφος 10 και στο άρθρο 34 παράγραφος 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για ▌περίοδο πέντε ετών από τις [▌ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περίοδο ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις για την εν λόγω παράταση, το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 7 παράγραφος 7, στο άρθρο 10 παράγραφος 10, στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 16 παράγραφος 9, στο άρθρο 31 παράγραφος 10 και στο άρθρο 34 παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 7 παράγραφος 7, στο άρθρο 10 παράγραφος 10, στο άρθρο 15 παράγραφος 6, στο άρθρο 16 παράγραφος 9, στο άρθρο 31 παράγραφος 10 και στο άρθρο 34 παράγραφος 3 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν και τα δύο την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Κεφάλαιο VIII Τελικές διατάξεις

Άρθρο 38

Έκθεση

1.  Πριν από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί ημερομηνία 24 μήνες από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με την ESMA υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.

2.  Η έκθεση αξιολογεί τα ακόλουθα:

α)  τη λειτουργία της αγοράς των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της πορείας και των τάσεων της αγοράς, ▌το μερίδιο της αγοράς που κατέχουν και, ιδίως, εξετάζοντας κατά πόσο χρειάζονται προσαρμογές στους ορισμούς και στα όρια που παρατίθενται στον παρόντα κανονισμό και κατά πόσο το φάσμα των υπηρεσιών που καλύπτει ο παρών κανονισμός εξακολουθεί να είναι ενδεδειγμένο·

β)  τον αντίκτυπο του παρόντος κανονισμού στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στην πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, αλλά και στους επενδυτές και σε άλλες κατηγορίες προσώπων που επηρεάζονται από τις εν λόγω υπηρεσίες·

γ)  την εφαρμογή της τεχνολογικής καινοτομίας στον τομέα της πληθοχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μη τραπεζικών μεθόδων χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής προσφοράς εικονικού νομίσματος), νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογιών·

δ)  το κατά πόσο το όριο που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) εξακολουθεί να είναι ενδεδειγμένο για την επιδίωξη των στόχων του παρόντος κανονισμού·

ε)  τις επιπτώσεις που έχουν οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν τις διαφημιστικές ανακοινώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, στον ανταγωνισμό και στην προστασία των επενδυτών·

στ)  την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και ιδίως την ανάγκη για περαιτέρω εναρμόνιση των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται για την παραβίαση του παρόντος κανονισμού·

ζ)  την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της επιβολής σε παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης υποχρεώσεων συμμόρφωσης με τις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την προσθήκη των εν λόγω παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης στον κατάλογο των υπόχρεων οντοτήτων για τους σκοπούς της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

η)  κατά πόσον είναι σκόπιμο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε τρίτες χώρες·

θ)  τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών και της ESMA και την καταλληλότητα των εθνικών αρμόδιων αρχών ως εποπτικής αρχής του παρόντος κανονισμού·

ι)  τη δυνατότητα θέσπισης ειδικών μέτρων στον παρόντα κανονισμό για την προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων έργων πληθοχρηματοδότησης, καθώς και της χρήσης των ταμείων της ΕΕ.

Άρθρο 38αΤροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1129

Στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

ια) μια προσφορά πληθοχρηματοδότησης που γίνεται από ευρωπαίο πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../...(14)*, υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνει το όριο που ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ), του εν λόγω κανονισμού. »

Άρθρο 39

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

  1.1.  Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

  1.2.  Σχετικοί τομείς πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

  1.3.  Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

  1.4.  Στόχοι

  1.5.  Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

  1.6.  Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

  1.7.  Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης

2.  ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  2.1.  Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

  2.2.  Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

  2.3.  Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

3.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

  3.1.  Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

  3.2.  Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

  3.2.1.  Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

  3.2.2.  Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

  3.2.3.  Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα

  3.2.4.  Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

  3.2.5.  Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

  3.3.  Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.  Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για επιχειρήσεις

1.2.  Σχετικοί τομείς πολιτικής:

Τομέας πολιτικής: Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

Δραστηριότητα: Ένωση Κεφαλαιαγορών

1.3.  Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

ý Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

¨ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική δράση(15)

¨ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης

¨ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη σε νέα δράση

1.4.  Στόχοι

1.4.1.  Πολυετείς στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής τους οποίους αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Συμβολή σε βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση

1.4.2.  Ειδικοί στόχοι

Ειδικός στόχος αριθ.

1. Να δοθεί στις πλατφόρμες η δυνατότητα να επεκταθούν.

2. Να ενισχυθεί η ακεραιότητα των πλατφορμών.

3. Να ενισχυθεί η διαφάνεια των πλατφορμών έναντι των επενδυτών.

1.4.3.  Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Να προσδιοριστούν τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους/τις στοχευόμενους/-ες δικαιούχους/ομάδες.

1. Οι ECSP (Ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης) έχουν τη δυνατότητα να ασκούν τις βασικές δραστηριότητές τους σε όλα τα κράτη μέλη και να αναλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση έργων από ολόκληρη την ΕΕ.

2. Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση σε πλατφόρμες και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε διασυνοριακή βάση.

1.4.4.  Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Να προσδιοριστούν οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα παρακολουθούν τις επιπτώσεις της προκριθείσας επιλογής πολιτικής στη βάση του ακόλουθου μη εξαντλητικού καταλόγου δεικτών:

1. Επιπτώσεις στις πλατφόρμες:

α.  Αριθμός χωρών στις οποίες επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν οι πλατφόρμες

β.  Ετήσιος όγκος συναλλαγών πληθοχρηματοδότησης σε χώρες της ΕΕ

γ.  Επενδυτική βάση ανά τύπο επενδυτή

δ.  Αριθμός, όγκος και τύπος έργων που χρηματοδοτούνται διασυνοριακά

ε.  Όγκος διασυνοριακών επενδυτικών ροών

2.  Άμεσες δαπάνες

α.  Τέλη αδειοδότησης

β.  Εποπτικά και ρυθμιστικά τέλη

γ.  Έξοδα εκτέλεσης

3.  Έμμεσες δαπάνες/οφέλη

α.  Εξέλιξη των τελών που καταβάλλονται για τη χρηματοδότηση έργων / την πραγματοποίηση επενδύσεων

β.  Εξέλιξη του μέσου μεγέθους της έκδοσης

1.5.  Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.  Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Η πρόταση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις εξής προκλήσεις:

1) Ενιαία αγορά: οι πλατφόρμες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα δικτύου. Η κλίμακα των δραστηριοτήτων δεν αυξάνει μόνο την βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων αλλά και παρέχει μεγαλύτερα οφέλη για τους χρήστες των πλατφορμών —τους επενδυτές και τους κυρίους των έργων. Επί του παρόντος οι πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες όταν επιχειρούν να επεκταθούν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, περιορίζονται ως επί το πλείστον στα εθνικά σύνορά τους. Η παρούσα πρωτοβουλία παρέχει στις πλατφόρμες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε επίπεδο ΕΕ τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ευρωπαίου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, που θα τους επιτρέπει να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την ενιαία αγορά.

2) Τομεακή ακεραιότητα και ασφάλεια: η συμμετοχική χρηματοδότηση δεν έχει εδραιωθεί ακόμη ως αξιόπιστος και ώριμος τομέας και οι επενδυτές είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς την πραγματοποίηση επενδύσεων σε διασυνοριακή βάση. Αυτό οφείλεται εν μέρει στα αποκλίνοντα σύνολα κανόνων που έχουν θεσπίσει τα διάφορα κράτη μέλη και τα οποία δημιουργούν ανασφάλεια ως προς την εφαρμοσιμότητα των διασφαλίσεων, τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας καθώς και το επίπεδο ελέγχου. Η παρούσα πρωτοβουλία θα παρέχει ένα αναγνωρίσιμο ευρωπαϊκό σήμα το οποίο θα διασφαλίζει ένα διαφανές και ασφαλές περιβάλλον για τη χρηματοδοτική διαμεσολάβηση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επενδυτές να επικεντρώνουν την προσοχή τους στη βιωσιμότητα των έργων που επιθυμούν να στηρίξουν.

1.5.2.  Προστιθέμενη αξία από τη συμμετοχή της Ένωσης (ενδέχεται να προκύψει από διαφορετικούς παράγοντες, π.χ. οφέλη σε ό,τι αφορά τον συντονισμό, ασφάλεια δικαίου, αυξημένη αποδοτικότητα ή συμπληρωματικότητα). Για τους σκοπούς του παρόντος σημείου «προστιθέμενη αξία από τη συμμετοχή της Ένωσης» είναι η αξία που απορρέει από την παρέμβαση της Ένωσης και η οποία είναι επιπρόσθετη της αξίας που θα δημιουργούσαν σε διαφορετική περίπτωση τα κράτη μέλη από μόνα τους.

Η δράση της ΕΕ θα περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την πολυπλοκότητα και την οικονομική και διοικητική επιβάρυνση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλ. για τις πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης, τους κυρίους των έργων και τους επενδυτές και, ταυτόχρονα, θα εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούν το ίδιο ευρωπαϊκό σήμα. Επίσης, η εναρμόνιση των κανόνων προληπτικής εποπτείας, των όρων λειτουργίας και των κανόνων διαφάνειας για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες θα αποφέρει σαφή οφέλη για την προστασία των επενδυτών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Μέσω της εναρμόνισης των βασικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν μια πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου όσον αφορά την οριοθέτηση της εν λόγω δραστηριότητας πληθοχρηματοδότησης, με τον σαφή καθορισμό κοινών κανόνων σε συγκεκριμένους τομείς.

Πρόσφατα στοιχεία που προέκυψαν από διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη και από εξωτερικές μελέτες καταδεικνύουν την ανάγκη για ανάληψη δράσης την παρούσα χρονική συγκυρία. Σκοπός της δράσης σε επίπεδο ΕΕ είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματική και αποδοτική ανάπτυξη των υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης στην ΕΕ, στην προστασία των επενδυτών, στη σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, για την οικονομία της Ένωσης, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Η εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση της Επιτροπής βοηθά να γίνουν πιο κατανοητοί οι λόγοι για τους οποίους οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης.

1.5.3.  Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Νέα πρωτοβουλία

1.5.4.  Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Οι στόχοι της παρούσας πρότασης είναι συναφείς με σειρά άλλων βασικών πολιτικών και εν εξελίξει πρωτοβουλιών της ΕΕ, όπως, κυρίως, η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η πρωτοβουλία για τη χρηματοπιστωτική τεχνολογία (FinTech) και η ενιαία ψηφιακή αγορά.

1.6.  Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

¨ Πρόταση/Πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

–  ¨  Πρόταση/Πρωτοβουλία με ισχύ από [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ έως [ΗΗ/MM]ΕΕΕΕ

–  ¨  Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ

ý Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

–  Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ

–  και στη συνέχεια πλήρης εφαρμογή.

1.7.  Προβλεπόμενοι τρόποι διαχείρισης(16)

¨ ¨  Άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

–  ¨  από τους εκτελεστικούς οργανισμούς

¨ Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

ý Έμμεση διαχείριση με ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων:

¨  σε διεθνείς οργανισμούς και τις οργανώσεις τους (να προσδιοριστούν)

¨  στην ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

¨  στους οργανισμούς που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 209 του δημοσιονομικού κανονισμού

¨  σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου

¨  σε οργανισμούς που διέπονται από ιδιωτικό δίκαιο και έχουν αποστολή δημόσιας υπηρεσίας, στον βαθμό που παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

¨  σε οργανισμούς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο κράτους μέλους, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και οι οποίοι παρέχουν επαρκείς οικονομικές εγγυήσεις

¨  σε πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων στην ΚΕΠΠΑ βάσει του τίτλου V της ΣΕΕ και τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη.

Παρατηρήσεις

Άνευ αντικειμένου

2.  ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.  Κανόνες παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Να προσδιοριστούν η συχνότητα και οι όροι.

Σύμφωνα με τις ήδη υφιστάμενες ρυθμίσεις, οι ΕΕΑ εκπονούν τακτικά εκθέσεις σχετικά με τη δραστηριότητά τους (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών εκθέσεων προς τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, των εκθέσεων προς τα συμβούλια και της σύνταξης ετήσιας έκθεσης), και υπόκεινται σε ελέγχους από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής όσον αφορά τη χρήση των πόρων και τις επιδόσεις τους. Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση θα συμμορφώνονται με τις ήδη υφιστάμενες απαιτήσεις καθώς και με οποιεσδήποτε νέες απαιτήσεις προκύψουν από την παρούσα πρόταση.

2.2.  Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.  Κίνδυνοι που έχουν εντοπιστεί

Δεδομένου του περιορισμένου μεγέθους της αγοράς, που επικεντρώνεται στη χρηματοδοτική στήριξη μικρών εταιρειών σε πρώιμο στάδιο, δεν έχουν προσδιοριστεί οικονομικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα ή άλλοι κίνδυνοι. Επισημαίνεται ότι τα έργα σε σχέση με τα οποία οι πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης αναλαμβάνουν διαμεσολαβητικό ρόλο ενέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, κάτι που ωστόσο αποτυπώνεται στις προειδοποιήσεις κινδύνου που απευθύνονται στους επενδυτές, αλλά και σε άλλες διασφαλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται με τον τρόπο αυτό ότι οι επενδυτές είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλλον που επέλεξαν, το οποίο δεν προσιδιάζει σε χώρο για αποταμιευτικά προϊόντα, αλλά παρέχει έναν χώρο για τη στήριξη επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Οι ίδιες οι πλατφόρμες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα προϊόντα αυτά, είτε ως επενδυτές είτε ως ανάδοχοι της έκδοσής τους, και επιτρέπεται μόνο να συμβάλλουν στη διευκόλυνση των συναλλαγών μεταξύ των μερών.

2.2.2.  Προβλεπόμενες μέθοδοι ελέγχου

Έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στους κανονισμούς των ΕΕΑ. Οι ΕΕΑ συνεργάζονται στενά με την Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής για να διασφαλίσουν την τήρηση των κατάλληλων προτύπων σε όλους τους τομείς του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου. Οι ρυθμίσεις αυτές θα ισχύουν και όσον αφορά τον ρόλο των ΕΕΑ σύμφωνα με την παρούσα πρόταση.

Επιπλέον, σε κάθε οικονομικό έτος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου, χορηγεί σε κάθε ΕΕΑ απαλλαγή για τη εκτέλεση του προϋπολογισμού της.

2.3.  Μέτρα για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπίας

Να προσδιοριστούν τα ισχύοντα ή τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παράνομων πρακτικών εφαρμόζονται στην ESMA άνευ περιορισμών οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Οι ΕΕΑ διαθέτουν ειδική στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης και συνακόλουθο σχέδιο δράσης. Οι ενισχυμένες δράσεις των ΕΕΑ στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης θα συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις κατευθύνσεις που παρέχουν ο δημοσιονομικός κανονισμός (μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης), οι πολιτικές της OLAF για την πρόληψη της απάτης, οι διατάξεις που προβλέπονται στη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης της Επιτροπής [COM(2011) 376], καθώς και εκείνων που προβλέπονται στην κοινή προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ (Ιουλίου 2012) και στον σχετικό χάρτη πορείας.

Επιπλέον, οι κανονισμοί για τη σύσταση των ΕΕΑ, καθώς και οι δημοσιονομικοί κανονισμοί των ΕΕΑ ορίζουν τις διατάξεις για την εκτέλεση και τον έλεγχο του προϋπολογισμού των ΕΕΑ και τους εφαρμοστέους δημοσιονομικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στην πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών.

3.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.  Τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

•  Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Τύπος δαπάνης

 

Συμμετοχή

Αριθμός

[Τομέας………………………...…………]

ΔΠ/ΜΔΠ(17)  

χωρών ΕΖΕΣ(18)

υποψηφίων για ένταξη χωρών(19)

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

12 02 06 ESMA

 

ΔΠ/ΜΔΠ

OXI

OXI

OXI

OXI

•  Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Κατά σειρά τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Γραμμή του προϋπολογισμού

Τύπος δαπάνης

Συμμετοχή

Αριθμός[Τομέας………………………...…………]

 

ΔΠ/ΜΔΠ

χωρών ΕΖΕΣ

υποψηφίων για ένταξη χωρών

τρίτων χωρών

κατά την έννοια του άρθρου 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του δημοσιονομικού κανονισμού

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3.2.  Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.  Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αριθμός

[Τομέας………………………...…………]

ΓΔ: …….

 

 

Έτος

2019

Έτος

2020

Έτος

N+2

Έτος

N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

Τίτλος 1: Επιχειρησιακές πιστώσεις

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1)

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Πληρωμές

(2)

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2. 401

Τίτλος 2:

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(1α)

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληρωμές

(2α)

 

 

 

 

 

 

 

 

Τίτλος 3:

Αναλήψεις υποχρεώσεων

(3α)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληρωμές

(3β)

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων

για την ESMA

Αναλήψεις υποχρεώσεων

=1+1α +3α

0,764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Πληρωμές

=2+2α

+3b

0,764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

5

«Διοικητικές δαπάνες»

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

 

 

 

Έτος

2019

Έτος

2020

Έτος

N+2

Έτος

N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: …….

Ÿ Ανθρώπινο δυναμικό

0,401

0,995

 

 

 

 

 

1,396

Ÿ Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

0,091

0,236

 

 

 

 

 

0,327

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ ........

Πιστώσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για τον ΤΟΜΕΑ 5

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

(Σύνολο πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών)

 

 

 

 

 

 

 

 

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

 

 

 

Έτος

2019

Έτος

2020

Έτος

N+2

Έτος

N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεωντων ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5

του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

Αναλήψεις υποχρεώσεων

0,764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

Πληρωμές

0,764

1. 637

 

 

 

 

 

2. 401

3.2.2.  Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις επιχειρησιακές πιστώσεις

–  ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

–  ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα

 

ò

 

 

Έτος

Ν

Έτος

N+1

Έτος

N+2

Έτος

N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (OUTPUTS)

Είδος(20)

Μέσο κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Όχι

Κόστος

Συνολικός αριθμός

Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 1(21)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Αποτέλεσμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Αποτέλεσμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Αποτέλεσμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Αποτέλεσμα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερικό σύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.  Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους

3.2.3.1.  Συνοπτική παρουσίαση

–  ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

–  ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

 

Έτος

2019

Έτος

2020

Έτος

N+2

Έτος

N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

ΣΥΝΟΛΟ

Μόνιμοι υπάλληλοι (βαθμοί AD)

2

6

 

 

 

 

 

8

Μόνιμοι υπάλληλοι (βαθμοί AST)

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

1

1

 

 

 

 

 

2

Έκτακτοι υπάλληλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

3

7

 

 

 

 

 

 

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο προσωπικό (επιπλέον ΙΠΑ) – πίνακας προσωπικού

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έτος Ν

Έτος N+1

Έτος N+2

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

AD16

 

 

 

 

AD15

 

 

 

 

AD14

 

 

 

 

AD13

 

 

 

 

AD12

 

 

 

 

AD11

 

 

 

 

AD10

 

 

 

 

AD9

 

 

 

 

AD8

 

 

 

 

AD7

 

 

 

 

AD6

 

 

 

 

AD5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο AD

 

 

 

 

AST11

 

 

 

 

AST10

 

 

 

 

AST9

 

 

 

 

AST8

 

 

 

 

AST7

 

 

 

 

AST6

 

 

 

 

AST5

 

 

 

 

AST4

 

 

 

 

AST3

 

 

 

 

AST2

 

 

 

 

AST1

 

 

 

 

Σύνολο AST

 

 

 

 

AST/SC 6

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

Σύνολο AST/SC

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

Εκτιμώμενες επιπτώσεις στο προσωπικό (επιπλέον) – εξωτερικό προσωπικό

Συμβασιούχοι υπάλληλοι (ΣΥ)

Έτος Ν

Έτος N+1

Έτος N+2

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Ομάδα καθηκόντων IV

 

 

 

 

Ομάδα καθηκόντων III

 

 

 

 

Ομάδα καθηκόντων II

 

 

 

 

Ομάδα καθηκόντων I

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Έτος Ν

Έτος N+1

Έτος N+2

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Σύνολο

 

 

 

 

Αναφέρετε την προβλεπόμενη ημερομηνία πρόσληψης και προσαρμόστε το ποσό αναλόγως (εάν η πρόσληψη γίνει τον Ιούλιο, λαμβάνεται υπόψη μόνο το 50 % του μέσου κόστους) και δώστε περαιτέρω εξηγήσεις σε παράρτημα.

3.2.3.2.  Εκτιμώμενες ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους για την αρμόδια ΓΔ

–  ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων.

–  ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση η οποία πρέπει να εκφράζεται σε ακέραιο αριθμό (ή το πολύ με ένα δεκαδικό ψηφίο)

 

Έτος2020

 

Έτος

N+1

Έτος

N+2

Έτος

N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

•  Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις μόνιμων και έκτακτων υπαλλήλων)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 01 (έδρα και αντιπροσωπείες της Επιτροπής)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 02 (αντιπροσωπεία της ΕΕ)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 01 (έμμεση έρευνα)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 01 (άμεση έρευνα)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ÿ Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης — ΙΠΑ)(22)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 01 (AC, END, INT από το συνολικό κονδύλιο)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT και JED στις αντιπροσωπείες)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 04 yy(23)

- στην έδρα(24)

 

 

 

 

 

 

 

 

- σε αντιπροσωπεία

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 02 (AC, END, INT – έμμεση έρευνα)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 02 (AC, END, INT - άμεση έρευνα)

 

 

 

 

 

 

 

Άλλες γραμμές του προϋπολογισμού (να προσδιοριστούν)

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

XX είναι ο σχετικός τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή έχει ανακατανεμηθεί στο εσωτερικό της ΓΔ και το οποίο θα συμπληρωθεί, εάν χρειαστεί, από πρόσθετους πόρους που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής και λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

 

Εξωτερικό προσωπικό

 

Η περιγραφή του υπολογισμού του κόστους των θέσεων που εκφράζονται σε μονάδες πλήρους απασχόλησης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο τμήμα 3 του παραρτήματος V.

3.2.4.  Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

–  ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με τον ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

–  ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί αναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραμματισμός, με προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

–  ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου(25).

Να εξηγηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να προσδιοριστούν οι σχετικοί τομείς και γραμμές του προϋπολογισμού, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά.

3.3.  Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

–  ý  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

–  ý  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω:

–  ý  για τους ιδίους πόρους

–  ¨  στα διάφορα έσοδα

σε εκατ. EUR (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή εσόδων του προϋπολογισμού:

Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος

Επιπτώσεις της πρότασης/πρωτοβουλίας(26)

Έτος

Ν

Έτος

N+1

Έτος

N+2

Έτος

N+3

Να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να φαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλ. σημείο 1.6)

Άρθρο ….

 

 

 

 

 

 

 

 

Ως προς τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστούν οι γραμμές δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται.

[…]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του νομοθετικού δημοσιονομικού δελτίου της πρότασης κανονισμού σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης (ECSP) για επιχειρήσεις

Εφαρμοσθείσα μεθοδολογία και βασικές παραδοχές

Το κόστος που σχετίζεται με την αδειοδότηση και την εποπτεία των Ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης από την ESMA εκτιμήθηκε με βάση τρεις κατηγορίες δαπανών: τις δαπάνες προσωπικού, τις διοικητικές δαπάνες και τις επιχειρησιακές δαπάνες(27).

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές τρέχουσες εκτιμήσεις της Επιτροπής, για τα καθήκοντα αδειοδότησης και εποπτείας των Ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης θα χρειαστούν 4 νέα μέλη προσωπικού το 2019 και 9 επιπλέον μέλη προσωπικού για το 2020. Τα άτομα αυτά θα είναι επιπρόσθετα των μελών του προσωπικού που εργάζονται επί του παρόντος στην ESMA και καλύπτονται από τον τρέχοντα προϋπολογισμό για την ESMA. Οι δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με δυσανάλογα τέλη ένας κλάδος που βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο. Θα εισπράττονται συνεισφορές από τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης βάσει του παρόντος καθεστώτος, θα εφαρμόζεται ωστόσο ανώτατο όριο, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο κείμενο της πρότασης.

Η ανάγκη για αύξηση του αριθμού των μελών του προσωπικού αντικατοπτρίζει τα πρόσθετα καθήκοντα που αναθέτει ο κανονισμός στην ESMA και σχετίζονται με τον συντονισμό και την εποπτεία των Ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης:

•  προπαρασκευή και διαχείριση των διαδικασιών αδειοδότησης·

•  δημιουργία και τήρηση κεντρικού μητρώου·

•  ανάπτυξη των τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κανονισμό·

•  επισκόπηση των δελτίων βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές·

•  προπαρασκευή της ανάληψης του συντονισμού και της συνεχούς εποπτείας των Ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης·

•  σε ετήσια βάση, παρακολούθηση και υποβολή στοιχείων σχετικά με κύριους δείκτες επιδόσεων.

Αυτά τα νέα καθήκοντα ορίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό και προσδιορίζονται περαιτέρω στην αιτιολογική έκθεση. Περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την αδειοδότηση και καταχώριση Ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, την εποπτεία των καταχωρισμένων Ευρωπαίων παρόχων υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, την πραγματοποίηση υποχρεωτικών περιοδικών επαφών με τη διοίκηση/το προσωπικό των εποπτευόμενων οντοτήτων, την ανταπόκριση σε ερωτήματα, καταγγελίες ή αιτήματα εθνικών αρμόδιων αρχών ή καταναλωτών, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης που καθορίζονται στον κανονισμό για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης, την υποβολή αιτήσεων παροχής πληροφοριών σε Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης ή σε πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαχείριση των οντοτήτων, τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων, την εξέταση αρχείων και την ακρόαση προσώπων σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του κανονισμού, την εξέταση του δελτίου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισμό, καθώς και τη μετάφραση των απαιτούμενων εγγράφων. Η ESMA θα μπορούσε επίσης να επιτελεί ρόλο στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας Ευρωπαίου παρόχου υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης και να λαμβάνει άλλα εποπτικά μέτρα που παρατίθενται στον κανονισμό για τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

Στη ενότητα που ακολουθεί εξετάζονται οι γενικές παραδοχές για τον υπολογισμό των πρόσθετων πόρων, το κόστος των νέων υπαλλήλων και των πρόσθετων υποδομών ΤΠ.

Γενικές παραδοχές κατά τον υπολογισμό των πρόσθετων πόρων

Κατά τον υπολογισμό των πρόσθετων πόρων έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές.

Προβλέπεται ότι ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2019 και ότι το εν λόγω έτος θα χρησιμοποιηθεί για την προπαρασκευή από την ESMA σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και τεχνικών συμβουλών καθώς και για την εκπόνηση διεργασιών και διαδικασιών. Το 2020, βάσει του αριθμού των πλατφορμών πληθοχρηματοδότησης που υπάρχουν επί του παρόντος στην αγορά, του μεγέθους τους, των δραστηριοτήτων τους, των γενικών συνθηκών της αγοράς, καθώς και του αριθμού των πλατφορμών που έχουν ήδη επιχειρήσει να επεκταθούν διασυνοριακά, εκτιμάται ότι περίπου 25 οντότητες θα τελούν υπό την εποπτεία της ESMA.

Προβλέπεται ότι οι πρόσθετες θέσεις θα αφορούν είτε μόνιμο προσωπικό είτε συμβασιούχους υπαλλήλους. Το μέσο ετήσιο συνολικό κόστος(28) για το μόνιμο προσωπικό προβλέπεται σε 137 000 EUR και για τους συμβασιούχους υπαλλήλους σε 86 000 EUR. Αν περιληφθούν τα έξοδα συντάξεων και προσλήψεων, ενώ οι διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες οδηγηθούν σε χωριστή κατηγορία, ο κατωτέρω πίνακας συνοψίζει το συνολικό ετήσιο μέσο κόστος ανά κατηγορία προσωπικού.

Πίνακας 1 Δαπάνες Προσωπικού

Κατηγορία προσωπικού

Συνολικό ετήσιο μέσο κόστος προσωπικού 2019 (*)

Συνολικό ετήσιο μέσο κόστος προσωπικού 2020 (*)

Μόνιμος υπάλληλος

158 020 EUR

153 687 EUR

Συμβασιούχος υπάλληλος

85 640 EUR

72 640 EUR

(*) Περιλαμβάνονται: δαπάνες προσλήψεων, μισθοί & επιδόματα, συνταξιοδοτικές εισφορές, άλλα έξοδα (κατάρτισης, ιατρικά, σπουδών, διαχείρισης προσωπικού). Δεν περιλαμβάνονται οι διοικητικές (π.χ. έξοδα αποστολής) και λειτουργικές δαπάνες (π.χ. βάσεις δεδομένων, συνεδριάσεις, νομικές).

Υπολογισμός της δαπάνης για τους πρόσθετους υπαλλήλους

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι προβλεπόμενοι ανθρώπινοι πόροι που θα χρειαστεί η ESMA για την επιτέλεση των καθηκόντων της όπως προβλέπονται στον κανονισμό.

Πίνακας 2 Σύνολο ΙΠΑ ετησίως

 

2019

2020

AD

2

6

CA

1

1

Σύνολο

3

7

Οι μελλοντικές ανάγκες που αφορούν την περίοδο μετά το 2020 θα υπολογιστούν και θα κατανεμηθούν στο πλαίσιο του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Άλλες δαπάνες

Άλλες δαπάνες όπως αυτές που αφορούν τη δημιουργία του μητρώου, των βάσεων δεδομένων κ.λπ. έχουν συμπεριληφθεί στις επιχειρησιακές δαπάνες που παρατίθενται στον πίνακα 3. Οι δαπάνες ΤΠ προβλέπεται ότι θα ανέλθουν σε 250 000 EUR για αμφότερα τα έτη 2019 και 2020 και έκτοτε θα μειωθούν σε 50. Οι δαπάνες μετάφρασης επίσης περιλαμβάνονται στη γραμμή των επιχειρησιακών δαπανών και ανέρχονται σε 350 000 EUR ετησίως.

Συνολικό ύψος δαπανών περιόδου 2019-2020

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω παραδοχών, τα συνολικά ποσά που εκτιμώνται για την οργάνωση και τα εποπτικά και αδειοδοτικά καθήκοντα που θα ασκούνται από την ESMA για την περίοδο 2019-2020 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3 Σύνολο σχετικών με την ESMA δαπανών για Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης κατά τα έτη 2019-2020, σε EUR

 

2019

2020

Δαπάνες προσωπικού

401 680 EUR

994 760 EUR

Διοικητικές δαπάνες

90 720 EUR

236 040 EUR

Επιχειρησιακές δαπάνες

271 600 EUR

656 200 EUR

Συνολικές δαπάνες

764 000 EUR

1 887 000 EUR

Τέλη που εισπράττονται από αδειοδοτημένες οντότητες(*)

0

25 x 10 000 EUR

Συνολικός προϋπολογισμός από τον κλάδο

0

250 000 EUR

Συνολικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ

764 000 EUR

1 637 000 EUR

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο επενδύσεων

Μέρος A: Πληροφορίες σχετικά με τον κύριο/τους κυρίους του έργου και το έργο πληθοχρηματοδότησης (crowdfunding)

α)  Ταυτότητα, νομικό καθεστώς, ιδιοκτησία, διαχείριση και στοιχεία επικοινωνίας·

β)  Κύριες δραστηριότητες· προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται·

γ)  Βασικά οικονομικά στοιχεία και λόγοι μεγεθών του κυρίου του έργου κατά τα τελευταία 3 έτη·

δ)  Περιγραφή του έργου πληθοχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων του σκοπού και των κύριων χαρακτηριστικών.

Μέρος B: Κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας πληθοχρηματοδότησης και όροι για την άντληση κεφαλαίων ή τη δανειοληψία, ανάλογα με την περίπτωση

α)  Ελάχιστος στόχος όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων ή τα δανειακά κεφάλαια σε μία και μόνο προσφορά πληθοχρηματοδότησης και αριθμός των προσφορών που έχουν ολοκληρωθεί από τον κύριο του έργου ή από τον πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης για το έργο πληθοχρηματοδότησης

β)  Καταληκτική ημερομηνία για την επίτευξη του στόχου άντλησης κεφαλαίων ή δανειοληψίας κεφαλαίων·

γ)  Πληροφορίες για τις συνέπειες εάν δεν αντληθούν εμπρόθεσμα τα επιδιωκόμενα κεφάλαια ή δεν καταστεί δυνατή η δανειοληψία των επιδιωκόμενων κεφαλαίων·

δ)  Ανώτατο ποσό προσφοράς όταν διαφέρει από το κεφάλαιο-στόχο που καθορίζεται στο στοιχείο

ε)  Ποσό των ιδίων κεφαλαίων που διατίθενται στο έργο πληθοχρηματοδότησης από τον κύριο του έργου·

στ)  Αλλαγή της σύνθεσης του κεφαλαίου του εκδότη ή των δανείων που συνδέονται με την προσφορά πληθοχρηματοδότησης.

Μέρος Γ: Παράγοντες κινδύνου

Παρουσίαση των κύριων κινδύνων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση του έργου πληθοχρηματοδότησης, με τον κλάδο, το έργο, τον κύριο του έργου και το επενδυτικό μέσο, περιλαμβανομένων των γεωγραφικών κινδύνων, κατά περίπτωση.

Μέρος Δ: Πληροφορίες σχετικά με την προσφορά τίτλων

α)  Συνολικό ποσό και είδος επενδυτικών μέσων που πρόκειται να προσφερθούν·

β)  Τιμή εγγραφής·

γ)  Αν γίνονται αποδεκτές υπερκαλύψεις και πώς γίνεται η κατανομή·

δ)  Όροι εγγραφής και πληρωμής·

ε)  Φύλαξη και παράδοση επενδυτικών μέσων σε επενδυτές·

στ)  Σε περίπτωση που η επένδυση είναι εξασφαλισμένη από εγγυητή ή από ασφάλεια:

(i)  εάν ο εγγυητής ή ο ασφαλειοδότης είναι νομικό πρόσωπο·

(ii)  ταυτότητα, νομικό καθεστώς και στοιχεία επικοινωνίας του εγγυητή ή του ασφαλειοδότη·

(iii)  πληροφορίες σχετικά με τη φύση και τους όρους της εγγύησης ή της ασφάλειας·

ζ)  Κατά περίπτωση, αμετάκλητη δέσμευση για την επαναγορά τίτλων και προθεσμία για τέτοιου είδους επαναγορά·

η)  Για τα μη μετοχικά μέσα, το ονομαστικό επιτόκιο, η ημερομηνία κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι, η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των τόκων, η ημερομηνία λήξης και η εφαρμοστέα απόδοση.

Μέρος E: Πληροφορίες του εκδότη, όταν ο εκδότης είναι διαφορετικός από τον κύριο του έργου και, ως εκ τούτου, είναι φορέας ειδικού σκοπού (SPV)

α)  Αν παρεμβάλλεται φορέας ειδικού σκοπού μεταξύ του κυρίου του έργου και του επενδυτή·

β)  Στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη:

Μέρος ΣΤ: Δικαιώματα του επενδυτή

α)  Βασικά δικαιώματα που συνδέονται με τους τίτλους·

β)  Περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται οι τίτλοι·

γ)  Περιγραφή ενδεχόμενων περιορισμών στην μεταβίβαση τίτλων·

δ)  Δυνατότητες εξόδου·

ε)  Για τους μετοχικούς τίτλους, η κατανομή του κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου πριν και μετά την αύξηση κεφαλαίου που προκύπτει από την προσφορά (με την παραδοχή ότι θα αναληφθούν όλοι οι τίτλοι).

Μέρος Ζ: Γνωστοποίηση σχετικά με τη δανειακή σύμβαση

Όταν η προσφορά πληθοχρηματοδότησης περιλαμβάνει πιστωτική διαμεσολάβηση, το βασικό ενημερωτικό δελτίο επενδύσεων περιέχει, αντί των πληροφοριών που αναφέρονται στα μέρη Δ, Ε και ΣΤ, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  Φύση και διάρκεια της σύμβασης πίστωσης·

β)  Εφαρμοστέα επιτόκια ή, ανάλογα με την περίπτωση, άλλα οφέλη για τον επενδυτή·

γ)  Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, όπως αν η πίστωση είναι εξασφαλισμένη·

δ)  Χρεολυτικός πίνακας (εξόφλησης του δανείου με τακτικές πληρωμές κεφαλαίου και τόκων).

Μέρος H: Τέλη, πληροφορίες και μέσα έννομης προστασίας

α)  Τέλη που χρεώνονται στον επενδυτή, καθώς και έξοδα στα οποία αυτός υποβλήθηκε σε σχέση με την επένδυση·

β)  Πού και πώς μπορούν να ληφθούν δωρεάν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το έργο πληθοχρηματοδότησης, τον κύριο του έργου και τον εκδότη·

γ)  Τρόπος και φορέας στον οποίο ο επενδυτής μπορεί να υποβάλει καταγγελία σχετικά με την επένδυση ή τη συμπεριφορά του κυρίου του έργου ή σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών πληθοχρηματοδότησης.

(1)

  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

* Τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με το σύμβολο ▌.

(3)

  ΕΕ C της , σ. .

(4)

  ΕΕ C της , σ. .

(5)

  Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66).

(6)

  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(7)

  Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (EE L 168, της 30.6.2017, σ. 12).

(8)

  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(9)

  Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).

(10)

  COM(2017) 340 final, Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων που συνεπάγονται για την εσωτερική αγορά η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και οι οποίοι συνδέονται με διασυνοριακές δραστηριότητες

(11)

  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

(12)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1).

(13)

  ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 107.

(14)

*   ΕΕ: Να προστεθούν ο αριθμός και τα στοιχεία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.

(15)

  Όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

(16)

  Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.

(17)

  ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις/ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

(18)

  ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

(19)

  Υποψήφιες χώρες και, κατά περίπτωση, δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

(20)

  Αποτελέσματα θα είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν (παράδειγμα: αριθμός ανταλλαγών σπουδαστών που θα χρηματοδοτηθούν, αριθμός χλμ. οδών που θα κατασκευαστούν, κ.λπ.)

(21)

  Όπως περιγράφεται στο σημείο 1.4.2. «Ειδικοί στόχοι…».

(22)

  AC= Συμβασιούχος υπάλληλος· AL = Τοπικός υπάλληλος· END = Αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας· INT = Προσωρινό προσωπικό· JED = Νέοι εμπειρογνώμονες σε αντιπροσωπεία.

(23)

  Επιμέρους ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού που καλύπτεται από επιχειρησιακές πιστώσεις (πρώην γραμμές «BA»).

(24)

  Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).

(25)

Βλ. άρθρα 11 και 17 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.

(26)

  Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (δασμούς, εισφορές ζάχαρης), τα αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μετά την αφαίρεση του 25 % για έξοδα είσπραξης.

(27)

  Οι επιχειρησιακές δαπάνες περιλαμβάνουν επίσης τις δαπάνες μετάφρασης και ΤΠ.

(28)

  Αν εξαιρεθούν τα έξοδα συντάξεων και προσλήψεων, αλλά περιληφθούν οι επιχειρησιακές (π.χ. έξοδα αποστολών) και διοικητικές δαπάνες (π.χ. βάσεις δεδομένων, συνεδριάσεις, νομικής φύσεως).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις (ECSP)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

7.3.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.4.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

21.3.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Ashley Fox

31.5.2018

 

 

 

Εισηγητές που αντικαταστάθηκαν

Ashley Fox

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tiziana Beghin, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Ημερομηνία κατάθεσης

9.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

38

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

5

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 23 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου