Menettely : 2018/0048(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0364/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0364/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/03/2019 - 18.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0301

MIETINTÖ     ***I
PDF 942kWORD 150k
9.11.2018
PE 626.662v03-00 A8-0364/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista

(COM(2018)0113 – C8‑0103/2018 – 2018/0048(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Ashley Fox

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista

(COM(2018)0113 – C8‑0103/2018 – 2018/0048(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0113),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0103/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0364/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2018/0048 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(3),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Joukkorahoitus on yhä vakiintuneempi vaihtoehtoisen rahoituksen muoto startup-yrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), jotka ovat yrityskasvunsa alkuvaiheessa ja tyypillisesti riippuvaisia pienistä sijoituksista. Joukkorahoitus edustaa yhä tärkeämpää välitysmuotoa, jossa joukkorahoituspalvelun tarjoaja toimii yleisölle avoimen digitaalisen alustan kautta ▌ ja pyrkii tuomaan yhteen mahdolliset sijoittajat tai lainanantajat ja rahoitusta etsivät yritykset tai helpottamaan niiden yhteen tuomista riippumatta siitä, johtaako rahoitus lainasopimukseen, pääomaosuuteen tai muuhun siirtokelpoiseen arvopaperiin perustuvaan osuuteen, ilman, että joukkorahoituspalvelun tarjoajalle koituu siitä omaa riskiä. Sen vuoksi on aiheellista sisällyttää tämän asetuksen soveltamisalaan sekä lainapohjainen joukkorahoitus että sijoituspohjainen joukkorahoitus ▌.

(2)  Joukkorahoituksella voidaan parantaa pk-yritysten rahoituksen saantia ja edistää ▌ pääomamarkkinaunionin toteuttamista. Tällaisten yritysten rahoitusmahdollisuuksien puute on ongelma niissäkin jäsenvaltioissa, joissa pankkirahoituksen saanti on pysynyt vakaana myös finanssikriisin aikana. Joukkorahoituksesta on tullut vakiintunut tapa rahoittaa hanketta tai yritystä, ja rahoittajina toimii tyypillisesti suuri joukko ihmisiä tai organisaatioita verkkoalustojen kautta, joilla yksityishenkilöt, organisaatiot ja yritykset, myös startup-yritykset, keräävät suhteellisen pieniä rahamääriä.

(3)  Joukkorahoituspalvelujen tarjoamisessa on yleensä mukana kolmenlaisia toimijoita: hankkeen toteuttaja, joka ehdottaa rahoitettavaa hanketta tai rahoitettavia yrityslainoja, sijoittajat, jotka rahoittavat ehdotettua hanketta, yleensä pienillä sijoituksilla tai lainoilla, ja palveluntarjoajan muodossa toimiva välittäjäorganisaatio, joka tuo verkkoalustan kautta yhteen hankkeen toteuttajat ja sijoittajat tai lainanantajat.

(4)  Sen lisäksi, että joukkorahoitus tarjoaa vaihtoehtoisen lähteen rahoitukselle, esimerkiksi riskipääomalle, se voi tarjota muitakin etuja yrityksille. Sen avulla voi testata hankkeen tai yrityksen konseptin ja idean toimivuutta, sen myötä mukaan voidaan saada suuri joukko ihmisiä, jotka tarjoavat yrittäjälle näkemyksiä ja tietoa, ja se voi toimia markkinointivälineenä. ▌

(5)  Useissa jäsenvaltioissa on jo otettu käyttöön kansallisia joukkorahoitusjärjestelmiä, jotka on räätälöity paikallisten markkinoiden ja sijoittajien ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan. Tämän seurauksena kansalliset säännöt eroavat toisistaan joukkorahoitusalustojen toimintaedellytysten, sallitun toiminnan laajuuden ja toimilupavaatimusten suhteen.

(6)  Kansallisten sääntöjen erot haittaavat joukkorahoituspalvelujen rajatylittävää tarjoamista, ja niillä on näin ollen välitön vaikutus näiden palvelujen sisämarkkinoiden toimintaan. Se, että lainsäädäntöpuitteet ovat niin hajanaiset ja noudattelevat kansallisia rajoja, aiheuttaa merkittäviä lainsäädännön noudattamiseen liittyviä kustannuksia vähittäissijoittajille, joilla on usein sijoituksensa kokoon nähden kohtuuttomia vaikeuksia selvittää rajatylittäviin joukkorahoituspalveluihin sovellettavia sääntöjä. Sen vuoksi tällaiset sijoittajat eivät useinkaan halua tehdä rajatylittäviä sijoituksia joukkorahoitusalustojen kautta. Samasta syystä tällaisilla alustoilla toimivilla joukkorahoituspalvelun tarjoajilla ei ole halua tarjota palvelujaan muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, johon ne ovat sijoittautuneet. Tämän seurauksena joukkorahoitustoiminta on ollut tähän mennessä enimmäkseen yhden jäsenvaltion sisäistä, mikä on haitannut unionin laajuisia joukkorahoitusmarkkinoita ja estänyt yrityksiä saamasta joukkorahoituspalveluja erityisesti tapauksissa, joissa yritys toimii jäsenvaltiossa, joissa ei ole ”joukkoja” niiden verrattain pienen väestön takia.

(7)  Jotta voidaan edistää rajatylittävää joukkorahoitustoimintaa ja parantaa joukkorahoituksen tarjoajien vapautta tarjota ja vastaanottaa tällaisia palveluja sisämarkkinoilla, on tarpeen puuttua tekijöihin, jotka estävät joukkorahoituspalvelujen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan. Rajatylittävän joukkorahoitustoiminnan edistämiseen ja sisämarkkinoiden toiminnan vahvistamiseen soveltuva ensimmäinen askel on yhden sellaisen joukkorahoituspalvelujen tarjoamista koskevan sääntöjoukon vahvistaminen, joka antaa joukkorahoituspalvelun tarjoajille mahdollisuuden hakea yhtä unionin laajuista toimilupaa toimintansa harjoittamiseen näiden sääntöjen mukaisesti.

(8)  Tällä asetuksella puututaan joukkorahoituspalvelujen sisämarkkinoiden toiminnan esteisiin ja pyritään näin edistämään rajatylittävää yritysrahoitusta. Tämän vuoksi asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä joukkorahoituspalvelut, jotka liittyvät lainanantoon kuluttajille, sellaisina kuin heidät on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY(5) 3 artiklan a alakohdassa.

(9)  Jotta vältetään se, että samaan toimintaan sovelletaan eri toimilupia unionin sisällä, joukkorahoituspalvelut, joita tarjoavat henkilöt, joille on myönnetty toimilupa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU(6) nojalla, tai joita tarjotaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(10)  Lainapohjaisen joukkorahoituksen osalta lainojen myöntämisen helpottamisen, mukaan luettuna palvelut, jotka koskevat joukkorahoitustarjousten esittelyä asiakkaille tai hankkeen toteuttajien luottokelpoisuusluokituksen tekemistä, pitäisi palvella eri liiketoimintamalleja ja mahdollistaa lainasopimuksen tekeminen joukkorahoitusalustan kautta yhden tai useamman asiakkaan ja yhden tai useamman hankkeen toteuttajan välillä.

(11)  Sijoituspohjaisen joukkorahoituksen osalta arvopaperin siirrettävyys muodostaa tärkeän suojan sijoittajille antamalla mahdollisuuden irtautua sijoituksesta, koska se tarjoaa niille laillisen mahdollisuuden luopua osuudestaan pääomamarkkinoilla. Sen vuoksi tässä asetuksessa katetaan ja sallitaan vain siirtokelpoisiin arvopapereihin liittyvät sijoituspohjaiset joukkorahoituspalvelut. Tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle olisi kuitenkin jätettävä muuntyyppiset rahoitusvälineet kuin siirtokelpoiset arvopaperit, koska niistä aiheutuu sijoittajille riskejä, joita ei voida asianmukaisesti hallinnoida näissä lainsäädäntöpuitteissa.

(11 a)  Uuden virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskujen ominaisuudet eroavat huomattavasti tässä asetuksessa säännellystä joukkorahoituksesta. Uuden virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskuissa ei muun muassa tavallisesti käytetä välittäjiä, kuten joukkorahoitusalustoja, ja niillä kerätään usein varoja yli 1 000 000 euroa. Sisällyttämällä uuden virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskut tähän asetukseen ei ratkaistaisi kaikkia niihin liittyviä ongelmia.

(12)  Kun otetaan huomioon joukkorahoitussijoituksiin liittyvät riskit, tehokkaan sijoittajansuojan vuoksi ja markkinakurimekanismin tarjoamiseksi on aiheellista asettaa kunkin joukkorahoitustarjouksen enimmäismäärää koskeva raja-arvo. Raja-arvo olisi asetettava 8 000 000 euroon, joka on enimmäismäärä, johon saakka jäsenvaltiot voivat vapauttaa arvopapereiden tarjoamisen yleisölle esitteen julkaisemisvelvollisuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129(7) mukaisesti. Huolimatta tarvittavasta sijoittajansuojan korkeasta tasosta raja-arvo olisi asetettava kansallisilla markkinoilla sovellettavien käytäntöjen mukaisesti, jotta unionin alusta houkuttaisi rajatylittävää liiketoiminnan rahoitusta.

(12 a)  Tässä asetuksessa säädetään sijoitusta koskevista avaintiedoista, jotka jokaisesta joukkorahoitustarjouksesta on esitettävä mahdollisille sijoittajille. Koska avaintiedot on suunniteltu niin, että ne voidaan sovittaa joukkorahoitustarjouksen erityispiirteisiin ja sijoittajien tiedontarpeeseen, niillä olisi korvattava asetuksessa (EU) 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen yhteydessä edellytetty esite. Tämän asetuksen mukaiset joukkorahoitustarjoukset olisi sen vuoksi jätettävä asetuksen (EU) 2017/1129 soveltamisalan ulkopuolelle ja mainittua asetusta olisi muutettava tämän mukaisesti.

(13)  Jotta vältetään eri maiden sääntelyerojen hyväksikäyttö ja varmistetaan joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimiva valvonta, joukkorahoituspalvelun tarjoajalta olisi kiellettävä talletusten tai muiden takaisin maksettavien varojen vastaanottaminen yleisöltä, jollei sillä ole luottolaitostoimilupaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU(8) 8 artiklan mukaisesti.

(14)  Tämän saavuttamiseksi joukkorahoituspalvelun tarjoajille olisi annettava mahdollisuus hakea yhtä unionin laajuista toimilupaa ja harjoittaa toimintaansa siihen sisältyvien yhdenmukaisten vaatimusten mukaisesti. Jos joukkorahoituspalvelun tarjoajat kuitenkin haluavat tarjota palvelujaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, niiden pitäisi pystyä tekemään edelleen niin, jotta säilytetään pelkästään kansallisille markkinoille suunnattujen joukkorahoitustarjousten laaja saatavuus. Näin ollen tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten pitäisi olla valinnaisia, eikä niitä sen vuoksi pitäisi soveltaa sellaisiin joukkorahoituspalvelun tarjoajiin, jotka haluavat toimia vain kansallisilla markkinoilla.

(15)  Jotta säilytettäisiin sijoittajansuojan korkea taso, vähennettäisiin joukkorahoitukseen liittyviä riskejä ja varmistettaisiin kaikkien asiakkaiden tasapuolinen kohtelu, joukkorahoituspalvelun tarjoajilla olisi oltava käytössä menettely, jolla on tarkoitus varmistaa hankkeiden valinta ja joukkorahoituspalvelujen tarjoaminen ammattimaisella, oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla.

(15 a)  Samoista syistä joukkorahoituspalvelun tarjoajat, jotka käyttävät alustallaan uuden virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskuja, olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Kehitteillä olevan uusien virtuaalivaluuttojen liikkeeseenlaskuteknologian tehokkaan sääntelyn toteuttamiseksi komissio voisi tulevaisuudessa ehdottaa kattavia unionin tason lainsäädäntöpuitteita, jotka perustuvat perusteelliseen vaikutustenarviontiin.

(15 b)  Vaihtoehtoisilla sijoitusvälineillä, kuten uuden virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskuilla, on mahdollista rahoittaa pk-yrityksiä, innovatiivisia startup-yrityksiä ja kasvuyrityksiä, niiden avulla voidaan nopeuttaa teknologian siirtoa, ja ne voivat olla keskeinen osa pääomamarkkinaunionia. Komission olisi arvioitava tarvetta ehdottaa erillisiä unionin lainsäädäntöpuitteita uuden virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskuja varten. Oikeusvarmuuden parantaminen kaikilta osin voisi auttaa ratkaisevasti lisäämään sijoittajan- ja kuluttajansuojaa ja vähentämään epäsymmetrisestä informaatiosta, petoksellisista menettelyistä ja laittomasta toiminnasta johtuvia riskejä.

(16)  Parantaakseen asiakkaille, jotka voivat olla mahdollisia tai tosiasiallisia sijoittajia tai hankkeen toteuttajia, tarjottavia palveluja joukkorahoituspalvelun tarjoajien pitäisi voida harjoittaa harkintavaltaa asiakkaansa puolesta asiakastoimeksiantojen parametrien osalta, kunhan ne toteuttavat kaikki tarvittavat toimet saadakseen parhaat mahdolliset tulokset asiakkailleen ja ilmoittavat harkintavaltansa perustana olevan täsmällisen menetelmän ja parametrit. Sen varmistamiseksi, että mahdollisille sijoittajille tarjotaan sijoitusmahdollisuuksia puolueettomasti, joukkorahoituspalvelun tarjoajien ei pitäisi maksaa tai hyväksyä palkkioita, alennuksia tai ei-rahallisia etuja reitittääkseen sijoittajien toimeksiannot alustallaan olevaan tiettyyn tarjoukseen tai kolmannen osapuolen alustalla olevaan tiettyyn tarjoukseen.

(17)  Tällä asetuksella on tarkoitus helpottaa suoria sijoituksia ja välttää se, että luotaisiin muun unionin lainsäädännön, etenkin omaisuudenhoitajia koskevien unionin sääntöjen, nojalla säännellyille rahoituksen välittäjille mahdollisuuksia käyttää hyväksi eri maiden sääntelyeroja. Sen vuoksi oikeudellisten rakenteiden, mukaan luettuna erillisyhtiöiden, käyttöä joukkorahoitushankkeen tai yrityksen ja sijoittajien välillä olisi säänneltävä tiukasti, ja se olisi sallittava vain direktiivissä 2014/65/EU määritellyille hyväksyttäville vastapuolille tai sijoittajille, jotka haluavat tulla kohdelluiksi ammattimaisina sijoittajina.

(18)  Toimivan hallintojärjestelmän varmistaminen on olennaisen tärkeää asianmukaisen riskinhallinnan kannalta ja mahdollisten eturistiriitojen ehkäisemiseksi. Joukkorahoituspalvelun tarjoajilla olisi tämän vuoksi oltava hallintojärjestelyt, joilla varmistetaan tehokas ja vakaa johtaminen, ja niiden johdon olisi oltava hyvämaineinen ja sillä olisi oltava riittävät tiedot ja kokemus. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien olisi myös vahvistettava menettelyt, joilla vastaanotetaan ja käsitellään asiakkailta saatuja valituksia.

(19)  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien olisi toimittava puolueettomina välittäjinä asiakkaidensa välillä joukkorahoitusalustallaan. Eturistiriitojen välttämiseksi olisi säädettävä tietyistä vaatimuksista, jotka koskevat joukkorahoituspalvelun tarjoajia ja johtoa ja työntekijöitä tai muita henkilöitä, jotka käyttävät suoraa tai välillistä määräysvaltaa niiden suhteen. Joukkorahoituspalvelun tarjoajia pitäisi estää osallistumasta joukkorahoitustarjousten rahoitukseen joukkorahoitusalustallaan, paitsi jos hankkeisiin tai tarjouksiin liittyvistä taloudellisista eduista ilmoitetaan ennakolta niiden verkkosivustolla. Näin joukkorahoituspalvelun tarjoajat voivat sovittaa oman etunsa ja sijoittajien edut yhteen. Myöskään osakkeenomistajien, joilla on vähintään 20 prosenttia osakepääomasta tai äänioikeuksista, ja johdon ▌ tai muiden henkilöiden, jotka käyttävät suoraa ▌ määräysvaltaa joukkorahoitusalustan suhteen, ei pitäisi toimia kyseisellä joukkorahoitusalustalla tarjottavien joukkorahoituspalvelujen asiakkaana.

(20)  Joukkorahoituspalvelujen tehokkaan ja sujuvan tarjoamisen varmistamiseksi joukkorahoituspalvelun tarjoajilla olisi oltava mahdollisuus antaa operatiivisia toimintojaan kokonaan tai osittain muiden palveluntarjoajien hoidettavaksi, kunhan ulkoistaminen ei heikennä olennaisesti joukkorahoituspalvelun tarjoajien sisäisten tarkastusten laatua ja tehokasta valvontaa. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien olisi kuitenkin oltava edelleen täysimääräisesti vastuussa tämän asetuksen noudattamisesta.

(21)  Asiakkaiden varojen hallussapito ja maksupalvelujen tarjoaminen edellyttävät maksupalveluntarjoajan toimilupaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366(9) mukaisesti. Joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupa ei täytä tätä pakollista toimilupavaatimusta. Sen vuoksi on aiheellista selventää, että jos joukkorahoituspalvelun tarjoaja hoitaa tällaisia maksupalveluja joukkorahoituspalvelunsa yhteydessä, sen on hankittava myös maksulaitostoimilupa direktiivin (EU) 2015/2366 mukaisesti. Jotta varmistetaan tällaisen toiminnan asianmukainen valvonta, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle olisi ilmoitettava, aikooko joukkorahoituspalvelun tarjoaja hoitaa maksupalveluja itse asianmukaisen toimiluvan nojalla vai ulkoistetaanko tämä palvelu toimiluvan saaneelle kolmannelle osapuolelle.

(22)  Rajatylittävien joukkorahoituspalvelujen kasvu ja sujuva toiminta edellyttävät näiden palvelujen riittävää laajuutta ja yleisön luottamusta niihin. Sen vuoksi on tarpeen säätää yhdenmukaisista, oikeasuhteisista ja suoraan sovellettavista toimilupavaatimuksista sekä yhdestä valvontatahosta.

(23)  Sijoittajien vahva luottamus edistää joukkorahoituspalvelujen kasvua. Joukkorahoituspalveluja koskevien vaatimusten pitäisi näin ollen helpottaa näiden palvelujen rajatylittävää tarjoamista, vähentää operatiivisia riskejä ja varmistaa avoimuuden ja sijoittajansuojan korkea taso.

(24)  Joukkorahoituspalvelut voivat olla alttiina rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeille, kuten tuodaan esiin komission kertomuksessa sisämarkkinoihin vaikuttavia ja rajat ylittäviin toimiin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä koskevasta arvioinnista(10). Tätä varten olisi suunniteltava suojatoimia, kun on kyse lupaehtojen täyttämisestä, johdon hyvän maineen arvioinnista ja maksupalvelujen tarjoamisesta vain toimiluvan saaneiden yksikköjen kautta, joihin sovelletaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisia vaatimuksia. Varmistaakseen paremmin rahoitusvakauden ehkäisemällä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja ottaen huomioon niiden varojen enimmäismäärän, joita joukkorahoitustarjouksella voidaan kerätä tämän asetuksen mukaisesti, komission olisi arvioitava, onko tarpeen ja oikeasuhteista asettaa tämän asetuksen nojalla toimiluvan saaneille joukkorahoituspalvelun tarjoajille velvollisuus noudattaa joitakin tai kaikkia kansallisia säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön direktiivi (EU) 2015/849 rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen osalta, ja lisätä joukkorahoituspalvelun tarjoajat ilmoitusvelvollisten luetteloon direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti.

(25)  Jotta joukkorahoituspalvelun tarjoajat voisivat toimia valtioiden rajojen yli kohtaamatta erilaisia sääntöjä ja jotta helpotettaisiin eri jäsenvaltioista tulevien sijoittajien harjoittamaa hankkeiden rahoitusta kaikkialla unionissa, jäsenvaltioilla ei pitäisi olla mahdollisuutta asettaa lisävaatimuksia joukkorahoituspalvelun tarjoajille, jotka ovat saaneet toimiluvan tämän asetuksen nojalla.

(26)  Toimilupamenettelyn ansiosta kansallisen toimivaltaisen viranomaisen pitäisi saada tietoa palveluista, joita mahdolliset joukkorahoituspalvelun tarjoajat aikovat tarjota, ja joukkorahoitusalustoista, joilla nämä aikovat toimia, ja pystyä arvioimaan niiden johdon laatua sekä sisäistä organisaatiota ja menettelyjä, jotka mahdolliset joukkorahoituspalvelun tarjoajat ovat ottaneet käyttöön varmistaakseen tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen.

(27)  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’EAMV’, olisi perustettava julkinen ja ajantasainen rekisteri kaikista unionissa tämän asetuksen mukaisesti toimiluvan saaneista ja joukkorahoitusalustoja hoitavista joukkorahoituspalvelun tarjoajista, jotta voidaan lisätä joukkorahoituspalvelujen tarjoamiseen liittyvää avoimuutta vähittäissijoittajien kannalta.

(28)  Jos toimiluvan myöntämisedellytykset eivät enää täyty, se olisi peruutettava. Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen pitäisi erityisesti pystyä arvioimaan, onko johdon hyvä maine vahingoittunut tai ovatko sisäiset menettelyt ja järjestelmät epäonnistuneet vakavasti. Jotta kansallinen toimivaltainen viranomainen voi arvioida, olisiko joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupa peruutettava, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle olisi ilmoitettava ▌, jos joukkorahoituspalvelun tarjoajan tai sen puolesta toimivan kolmannen osapuolen maksulaitostoimilupa on peruutettu tai jos sen on todettu rikkovan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2015/849(11).

(29)  Jotta mahdolliset sijoittajat ymmärtäisivät selvästi joukkorahoituspalvelun luonteen ja siihen liittyvät riskit sekä kustannukset ja maksut, joukkorahoituspalvelun tarjoajien olisi tarjottava asiakkaille selkeät ja eritellyt tiedot.

(30)  Sijoitukset joukkorahoitusalustoilla markkinoituihin tuotteisiin eivät ole verrattavissa perinteisiin sijoitus- tai säästötuotteisiin, eikä niitä pitäisi markkinoida sellaisina. Sen varmistamiseksi, että mahdolliset sijoittajat ymmärtävät joukkorahoitussijoitukseen liittyvien riskien tason, joukkorahoituspalvelun tarjoajien on pakollista tehdä mahdollisille sijoittajille sijoitustietämystä kartoittava testi, jolla määritetään niiden sijoitustoimintaan liittyvä ymmärrys. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien olisi nimenomaisesti varoitettava mahdollisia sijoittajia, jos tarjottuja joukkorahoituspalveluja ei pidetä niille soveltuvina.

(31)  Jotta sijoittajat pystyisivät tekemään tietoon perustuvan sijoituspäätöksen, joukkorahoituspalvelun tarjoajien olisi annettava mahdollisille sijoittajille sijoitusta koskevat avaintiedot. Sijoitusta koskevissa avaintiedoissa olisi varoitettava mahdollisia sijoittajia siitä, että kyseiseen sijoitusympäristöön liittyy riskejä eikä siihen sovelleta talletussuojajärjestelmää eikä sijoittajien korvausjärjestelmää.

(32)  Sijoitusta koskevissa avaintiedoissa olisi myös otettava huomioon alkuvaiheen yrityksiin liittyvät erityispiirteet ja -riskit ja keskityttävä olennaisiin tietoihin hankkeen toteuttajista, sijoittajien oikeuksista ja maksuista, tarjotuista arvopapereista sekä lainasopimuksista. Koska hankkeen toteuttajalla on parhaat mahdollisuudet tarjota nämä tiedot, sen olisi laadittava sijoitusta koskevat avaintiedot. Joukkorahoituspalvelun tarjoajat ovat kuitenkin vastuussa mahdollisille sijoittajille annettavista tiedoista, joten ne ovat vastuussa siitä, että sijoitusta koskevat avaintiedot ovat täydellisiä.

(33)  Jotta varmistetaan startup-yritysten ja pk-yritysten saumaton ja nopea pääsy pääomamarkkinoille, vähennetään niiden rahoituskustannuksia ja vältetään joukkorahoituspalvelun tarjoajiin kohdistuvat viiveet ja kustannukset, sijoitusta koskeville avaintiedoille ei vaadita toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää.

(34)  Joukkorahoituspalvelujen rajatylittävään tarjoamiseen liittyvien tarpeettomien kustannusten ja hallinnollisen rasitteen välttämiseksi mainontaan ei pitäisi soveltaa käännösvaatimuksia ▌.

(35)  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien ei pitäisi pystyä tarjoamaan harkinnanvaraista tai ei-harkinnanvaraista osto- ja myynti-intressien yhteensaattamista, koska tällainen toiminta edellyttää sijoituspalveluyrityksen toimilupaa direktiivin 2014/65/EU 5 artiklan mukaisesti tai säänneltyjen markkinoiden toimilupaa saman direktiivin 44 artiklan mukaisesti. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien pitäisi voida avoimuuden ja tiedonvaihdon edistämiseksi antaa alustansa kautta sijoituksia tehneille sijoittajille mahdollisuus ottaa yhteyttä toisiinsa ja käydä keskenään kauppaa alustallaan niiden sijoitusten osalta, jotka on alun perin tehty niiden alustalla. Joukkorahoituspalvelun tarjoajien olisi kuitenkin tiedotettava asiakkailleen, että ne eivät pidä yllä kaupankäyntijärjestelmää ja että niiden alustalla tapahtuva osto- ja myyntitoiminta on asiakkaan omassa harkintavallassa ja omalla vastuulla.

(36)  Avoimuuden parantamiseksi ja asiakasviestinnän asianmukaisen dokumentaation varmistamiseksi joukkorahoituspalvelun tarjoajien olisi säilytettävä kaikki palveluihinsa ja liiketoimiinsa liittyvät asiaankuuluvat asiakirjat.

(37)  Sijoittajien ja hankkeen toteuttajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi joukkorahoituspalvelun tarjoajien, jotka tuovat palvelujaan esiin mainonnan kautta, ei pitäisi kohdella mitään hanketta muita alustallaan tarjottuja hankkeita suotuisammin, paitsi jos siihen on objektiivinen syy, kuten sijoittajan erityisvaatimukset, tai se on aiheellista sijoittajan ennalta määritelty riskiprofiili huomioon ottaen. Joukkorahoituspalvelun tarjoajia ei kuitenkaan saisi estää mainitsemasta onnistuneesti päättyneitä tarjouksia, joihin ei enää voida tehdä sijoituksia alustan kautta, ja niitä kannustetaan mahdollistamaan päättyneiden hankkeidensa tuloksellisuuden vertailu.

(38)  Jotta lisättäisiin eri puolilla unionia toimivien joukkorahoituspalvelun tarjoajien oikeusvarmuutta ja varmistettaisiin niiden helpompi pääsy markkinoille, jäsenvaltioissa sovellettavista laeista, asetuksista ja hallinnollisista määräyksistä, joilla säännellään erityisesti joukkorahoituspalvelun tarjoajien harjoittamaan mainontaa, olisi julkaistava sähköisesti täydelliset tiedot ja tiivistelmät ▌. Tätä varten toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n olisi pidettävä yllä keskustietokantoja.

(39)  Jotta saataisiin parempi kuva jäsenvaltioiden välillä esiintyvien sääntelyerojen laajuudesta mainontaan sovellettavien vaatimusten osalta, toimivaltaisten viranomaisten olisi toimitettava EAMV:lle vuosittain yksityiskohtainen raportti alaa koskevista täytäntöönpanotoimistaan.

(39 a)  Jotta voidaan varmistaa, että eri puolilla unionia toimivien joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimilupia ja näille asetettuja vaatimuksia sovelletaan johdonmukaisesti, EAMV:n olisi laadittava komissiolle toimitettavat tekniset sääntelystandardit.

(40)  On tärkeää varmistaa tehokkaasti ja tosiasiallisesti, että tämän asetuksen mukaisia rajaylittävien joukkorahoituspalvelujen toimilupavaatimuksia ja tarjoamista koskevia vaatimuksia noudatetaan. Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen olisi myönnettävä toimiluvat sekä harjoitettava valvontaa. Kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle olisi annettava valtuudet pyytää tietoja, suorittaa yleisiä tutkimuksia ja paikan päällä tehtäviä tarkastuksia, antaa julkisia ilmoituksia ja varoituksia sekä määrätä seuraamuksia. Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen olisi käytettävä valvontaan ja seuraamusten määräämiseen liittyvää toimivaltaansa oikeasuhteisesti.

(42)  Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen olisi perittävä maksuja suoraan valvotuilta yksiköiltä kustannusten, myös yleiskustannusten, kattamiseksi. Maksun tason olisi oltava oikeassa suhteessa suoraan valvotun yksikön kokoon, ja siinä olisi otettava huomioon joukkorahoitusalan varhainen kehitysvaihe.

(43)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli puuttua joukkorahoituspalveluihin sovellettavien lainsäädäntöpuitteiden hajanaisuuteen, jotta varmistettaisiin näiden palveluiden sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta ja parannettaisiin samalla sijoittajansuojaa ja markkinoiden tehokkuutta ja edistettäisiin pääomamarkkinaunionin perustamista, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(44)  Tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä, jotta sitä voidaan soveltaa rinnakkain kansallisten sääntöjen kanssa, joilla pannaan täytäntöön direktiivi (EU) XXXX/XXXX (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) .../..., annettu ...), jolla vapautetaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat joukkorahoituspalvelun tarjoajat direktiivin 2014/65/EU soveltamisesta.

(45)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. Tämän vuoksi tätä asetusta olisi tulkittava ja sovellettava näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti.

(46)  Euroopan tietosuojavaltuutettua kuultiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(12) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I lukuKohde, soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset vaatimukset seuraavien osalta:

a)  joukkorahoituspalvelun tarjoajien toiminta ja toiminnan järjestäminen;

b)  joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimiluvan myöntäminen ja valvonta;

c)  joukkorahoituspalvelujen tarjoamiseen unionissa liittyvä avoimuus ja mainonta.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä asetusta sovelletaan oikeushenkilöihin, jotka päättävät hakea toimilupaa 10 artiklan mukaisesti, ja joukkorahoituspalvelun tarjoajiin, joille on myönnetty toimilupa kyseisen artiklan mukaisesti joukkorahoituspalvelujen tarjoamiseen liittyen. Näiden oikeushenkilöiden on oltava tosiasiallisesti ja vakituisesti sijoittautuneita johonkin jäsenvaltioon, jotta ne voivat hakea toimilupaa.

2.  Tätä asetusta ei sovelleta

a)  joukkorahoituspalveluihin, joita tarjotaan hankkeen toteuttajille, jotka ovat direktiivin 2008/48/EY 3 artiklan a alakohdassa määriteltyjä kuluttajia;

b)  joukkorahoituspalveluihin, joita tarjoavat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joille on myönnetty sijoituspalveluyrityksen toimilupa direktiivin 2014/65/EU 7 artiklan mukaisesti;

c)  joukkorahoituspalveluihin, joita tarjoavat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

d)  joukkorahoitustarjouksiin, joiden vastikkeet ovat yli 8 000 000 euroa joukkorahoitustarjousta kohti, mikä lasketaan 12 kuukauden jaksolta tietyn joukkorahoitushankkeen osalta.

2 a.  Hankkeen toteuttajiin tai sijoittajiin liittyviä toimilupavaatimuksia koskeva kansallinen lainsäädäntö ei saa estää hankkeen toteuttajia tai sijoittajia käyttämästä tämän asetuksen nojalla toimiluvan saaneiden joukkorahoituspalvelun tarjoajien tämän asetuksen nojalla tarjoamia joukkorahoituspalveluja.

3 artikla

Määritelmät

1.  Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)  ’joukkorahoituspalvelulla’ sellaisen joukkorahoitusalustan tarjoamista, jolla mahdollistetaan jompikumpi seuraavista:

i)  suora joukkorahoituspalvelu, jonka tehtävänä on helpottaa tietyn sijoittajan tuomista yhteen tietyn hankkeen toteuttajan kanssa sekä tietyn hankkeen toteuttajan tuomista yhteen tietyn sijoittajan kanssa;

ii)  joukkorahoituksen välityspalvelu, jonka tehtävänä on helpottaa sijoittajan tuomista yhteen hankkeen toteuttajan kanssa ja tähän liittyvää tarjousten hinnoittelun ja paketoinnin määrittämistä ja/tai helpottaa hankkeen toteuttajan tuomista yhteen sijoittajan kanssa ja tähän liittyvää tarjousten hinnoittelun määrittämistä;

b)  ’joukkorahoitusalustalla’ sähköistä järjestelmää, jota joukkorahoituspalvelun tarjoaja pitää yllä tai hallinnoi;

c)  ’joukkorahoituspalvelun tarjoajalla’ oikeushenkilöä, joka tarjoaa yhtä tai useampaa joukkorahoituspalvelua ja jolle asiaankuuluva kansallinen toimivaltainen viranomainen on myöntänyt toimiluvan tätä varten tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti;

d)  ’joukkorahoitustarjouksella’ joukkorahoituspalvelun tarjoajan ilmoitusta, joka sisältää tietoa, jonka perusteella mahdolliset sijoittajat voivat tehdä päätöksen joukkorahoitusliiketoimen toteuttamisesta;

e)  ’asiakkaalla’ mahdollista tai tosiasiallista sijoittajaa tai hankkeen toteuttajaa, jolle joukkorahoituspalvelun tarjoaja tarjoaa tai saattaa tarjota joukkorahoituspalveluja;

f)  ’hankkeen toteuttajalla’ henkilöä, joka hakee rahoitusta ▌ joukkorahoitusalustan kautta;

g)  ’sijoittajalla’ henkilöä, joka myöntää lainoja tai hankkii siirtokelpoisia arvopapereita joukkorahoitusalustan kautta;

h)  ’joukkorahoitushankkeella’ tarkoitusta, jota hankkeen toteuttaja rahoittaa tai jota varten se kerää varoja joukkorahoitustarjouksen kautta;

i)  ’siirtokelpoisilla arvopapereilla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 44 alakohdassa määriteltyjä siirtokelpoisia arvopapereita;

j)  ’mainonnalla’ tietoja tai ilmoituksia, jotka joukkorahoituspalvelun tarjoaja toimittaa mahdolliselle sijoittajalle tai hankkeen toteuttajalle palveluistaan ja jotka ovat muita kuin sijoittajalle tämän asetuksen nojalla annettavia pakollisia tietoja;

k)  ’pysyvällä välineellä’ välinettä, joka mahdollistaa tietojen säilyttämisen siten, että tiedot ovat helposti saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen toisinnan muuttumattomina;

l)  ’erillisyhtiöllä’ yhteisöä, joka on perustettu ainoastaan tai joka toimii yksinomaan Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1075/2013(13) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua arvopaperistamista varten.

l a)   ’lainalla’ sopimusta, joka velvoittaa sijoittajan suorittamaan hankkeen toteuttajalle sovitun suuruisen rahasumman sovituksi määräajaksi ja jonka mukaan hankkeen toteuttaja on velvoitettu maksamaan kyseisen rahasumman takaisin sovittuna ajankohtana;

l b)  ’kansallisella toimivaltaisella viranomaisella’ yhtä tai useampaa kansallista viranomaista, jonka jäsenvaltio on nimennyt ja jolla on tarvittava toimivalta ja vastuu suorittaa tehtävät, jotka liittyvät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimiluvan myöntämiseen ja valvontaan.

II luku Joukkorahoituspalvelujen tarjoaminen ja joukkorahoituspalvelun tarjoajien toiminnan järjestämistä ja itse toimintaa koskevat vaatimukset

4 artikla

Joukkorahoituspalvelujen tarjoaminen

1.  Joukkorahoituspalveluja saavat tarjota vain oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet tosiasiallisesti ja vakituisesti johonkin unionin jäsenvaltioon ja joille on myönnetty joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupa tämän asetuksen 10 artiklan mukaisesti.

Kolmanteen maahan sijoittautuneet oikeushenkilöt eivät voi hakea joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimilupaa tämän asetuksen nojalla.

2.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti ja ammattimaisesti asiakkaidensa ja mahdollisten asiakkaidensa etujen mukaisesti.

3.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajat eivät saa maksaa tai hyväksyä palkkioita, alennuksia tai ei-rahallisia etuja reitittääkseen sijoittajien toimeksiannot alustallaan tehtyyn tiettyyn joukkorahoitustarjoukseen tai kolmannen osapuolen alustalla olevaan tiettyyn joukkorahoitustarjoukseen.

4.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajat voivat harjoittaa harkintavaltaa asiakkaidensa puolesta asiakastoimeksiantojen parametrien osalta, jolloin niiden on ilmoitettava harkintavaltansa perustana oleva täsmällinen menetelmä ja parametrit ja toteutettava riittävät toimet saadakseen parhaat mahdolliset tulokset asiakkaalleen.

5.  Mitä tulee erillisyhtiön käyttöön joukkorahoituspalvelujen tarjoamisessa sijoittajille, jotka eivät ole direktiivissä 2014/65/EU määriteltyjä hyväksyttäviä vastapuolia, joukkorahoituspalvelun tarjoajilla on vain oikeus siirtää yksi omaisuuserä erillisyhtiöön, jotta sijoittajat voivat ottaa position kyseisessä omaisuuserässä arvopapereita hankkimalla. Sijoittajat päättävät täysin itsenäisesti, ottavatko ne position kyseisessä kohde-etuudessa.

4 a artikla

Joukkorahoituksen välityspalvelut

Tätä asetusta sovellettaessa joukkorahoituksen välityspalvelujen katsotaan käsittävän seuraavat:

a)  direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 7 kohdassa tarkoitettu hankkeen toteuttajien liikkeeseen laskemien siirtokelpoisten arvopapereiden liikkeellelaskun järjestäminen ilman merkintätakausta tai hankkeen toteuttajien ehdottamien lainojen myöntämisen helpottaminen;

b)  direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 5 kohdassa tarkoitetun, siirtokelpoisia arvopapereita tai hankkeen toteuttajien ehdottamien lainojen myöntämisen helpottamista koskevan sijoitusneuvonnan tarjoaminen; ja

c)  direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 1 kohdassa tarkoitettu, siirtokelpoisia arvopapereita tai hankkeen toteuttajien ehdottamien lainojen myöntämisen helpottamista koskevien toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen.

5 artikla

Tehokas ja vakaa hallinto

Joukkorahoituspalvelun tarjoajan hallinnossa on otettava käyttöön asianmukaiset toimintalinjat ja menettelyt, joilla varmistetaan tehokas ja vakaa hallinto, mukaan lukien tehtävien eriyttäminen, liiketoiminnan jatkuvuus ja eturistiriitojen ehkäiseminen, niin että edistetään markkinoiden eheyttä ja asiakkaiden etuja, ja valvottava näiden toimintalinjojen ja menettelyjen täytäntöönpanoa. Edellä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii a alakohdassa tarkoitettuja palveluja tarjoavien joukkorahoituspalvelun tarjoajien on varmistettava, että niillä on käytössään asianmukaiset järjestelmät ja valvontamenettelyt riskinhallintaa varten sekä kyseisen palvelutarjonnan rahoitusmallinnus.

5 a artikla

Asianmukaista huolellisuutta koskevat vaatimukset

1 a.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on noudatettava vähintään vähimmäistason asianmukaista huolellisuutta joukkorahoituspalvelun tarjoajan joukkorahoitusalustalla hankettaan rahoitettavaksi ehdottavien hankkeen toteuttajien suhteen.

2 a.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäistason asianmukaisen huolellisuuden on käsitettävä kaikki seuraavat tekijät:

a)  näyttö siitä, että hankkeen toteuttajalla ei ole rikosrekisterimerkintöjä kansallisen kauppalainsäädännön, kansallisen maksukyvyttömyyslainsäädännön, kansallisen rahoituspalvelualan lainsäädännön, rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön, kansallisen petoslainsäädännön tai kansallisten ammatillista vastuuta koskevien velvoitteiden rikkomisesta;

b)  näyttö siitä, että hankkeen toteuttaja, joka hakee rahoitusta joukkorahoitusalustan kautta:

i) ei ole sijoittautunut asiaa koskevien unionin toimintaperiaatteiden mukaiselle yhteistyöhaluttomalle lainkäyttöalueelle tai direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti suuririskiseksi kolmanneksi maaksi yksilöityyn maahan; tai

ii) noudattaa tosiasiallisesti avoimuutta ja tietojen vaihtoa koskevia unionin tai kansainvälisesti sovittuja veronormeja.

6 artikla

Valitusten käsittely

1.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajilla on oltava käytössään ja niiden on julkaistava kuvaukset tehokkaista ja avoimista menettelyistä asiakkailta saatujen valitusten nopeaa, oikeudenmukaista ja johdonmukaista käsittelyä varten.

2.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on varmistettava, että asiakkaat voivat esittää niitä koskevia valituksia veloituksetta.

3.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on laadittava ja asetettava asiakkaiden saataville vakiomuotoinen valitusmalli ja pidettävä kirjaa kaikista saaduista valituksista ja toteutetuista toimenpiteistä.

3 a.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on tutkittava kaikki valitukset nopeasti ja oikeudenmukaisella tavalla ja ilmoitettava tutkimuksen tuloksesta valituksen tekijälle kohtuullisen ajan kuluessa.

4.  EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään valitusten käsittelyä koskevat vaatimukset, vakiomallit ja menettelyt.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [XXX kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

7 artikla

Eturistiriidat

1.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajat eivät saa osallistua joukkorahoitustarjousten rahoitukseen joukkorahoitusalustallaan.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, joukkorahoituspalvelun tarjoajat saavat osallistua joukkorahoitustarjouksen rahoitukseen joukkorahoitusalustallaan, jos tieto osallistumisesta asetetaan selkeästi asiakkaiden saataville julkaisemalla selkeät ja avoimet valintamenettelyt.

2.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajat eivät saa hyväksyä asiakkaikseen osakkeenomistajiaan, joiden hallussa on vähintään 20 prosenttia osakepääomasta tai äänioikeuksista, johtajiaan tai näihin osakkeenomistajiin ja johtajiin ▌ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 35 alakohdan b alakohdassa määritellyn määräysvallan kautta suoraan ▌ sidoksissa olevia henkilöitä.

3.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on pidettävä voimassa ja sovellettava tehokkaita sisäisiä sääntöjä eturistiriitojen ehkäisemiseksi, ja niiden on varmistettava, että niiden työntekijät eivät voi vaikuttaa suoraan tai välillisesti hankkeisiin, joiden rahoitukseen ne osallistuvat.

4.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet ehkäistäkseen, yksilöidäkseen, hallitakseen ja paljastaakseen joukkorahoituspalvelun tarjoajien, niiden osakkeenomistajien, johdon ja työntekijöiden tai näihin direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 35 alakohdan b alakohdassa määritellyn määräysvallan kautta suoraan tai välillisesti sidoksissa olevien henkilöiden ja niiden asiakkaiden välisiä eturistiriitoja tai asiakkaiden välisiä eturistiriitoja.

5.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on ilmoitettava asiakkailleen ▌ eturistiriitojen yleinen luonne ja lähteet sekä niiden lieventämiseksi toteutetut toimenpiteet.

6.  Edellä 5 kohdassa tarkoitettuun ilmoittamiseen sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

a)  se on tehtävä pysyvällä välineellä;

b)  sen on sisällettävä kunkin asiakkaan kannalta arvioituna riittävästi yksityiskohtaista tietoa, jotta asiakas voi sen pohjalta tehdä sitä palvelua koskevan tietoon perustuvan päätöksen, jonka yhteydessä eturistiriita aiheutuu.

7.  EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa määritetään seuraavat:

a)  1 kohdassa tarkoitettujen rahoitukseen osallistumista koskevien valintamenettelyjen ja 3 kohdassa tarkoitettujen sisäisten sääntöjen voimassa pitämistä ja soveltamista koskevat vaatimukset;

b)  4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet;

c)  5 ja 6 kohdassa tarkoitettua ilmoittamista koskevat järjestelyt.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [XXX kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

7 a artikla

Joukkorahoitusalustan ja sijoittajien etujen yhteensovittaminen

1.  Sen varmistamiseksi, että joukkorahoitusalustat sovittavat kannustimensa sijoittajien kannustimiin, on edistettävä kannustinmekanismeja.

2.  Joukkorahoitusalustat voivat osallistua hankkeen rahoittamiseen. Niiden rahoitusosuus saa olla enintään 2 prosenttia hankkeen keräämästä pääomasta.

3.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajalle voidaan myöntää tulospalkkio aina, kun tavoitteensa saavuttanut hanke poistetaan joukkorahoitusalustalta.

4.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on ennen toimiluvan myöntämistä kuvattava EAMV:lle etujen yhteensovittamista koskevat periaatteet, joita ne aikovat käyttää, ja pyydettävä sen hyväksyntä.

5.  Joukkorahoitusalustat voivat muuttaa etujen yhteensovittamista koskevia periaatteita kolmen vuoden välein. Kaikkiin muutoksiin on saatava EAMV:n hyväksyntä.

6.  Joukkorahoitusalustojen on kuvattava etujen yhteensovittamista koskevat periaatteensa yksiselitteisesti näkyvällä paikalla verkkosivustollaan.

8 artikla

Ulkoistaminen

1.  Antaessaan kolmannen osapuolen suoritettavaksi operatiivisia toimintoja joukkorahoituspalvelun tarjoajien on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet operatiivisten lisäriskien välttämiseksi.

2.  Operatiivisten toimintojen ulkoistaminen ei saa heikentää ▌ joukkorahoituspalvelun tarjoajan sisäisen valvonnan laatua eikä kansallisen toimivaltaisen viranomaisen kykyä seurata, että joukkorahoituspalvelun tarjoaja noudattaa kaikkia tässä asetuksessa säädettyjä velvollisuuksia.

3.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajat pysyvät täysimääräisesti vastuussa tämän asetuksen noudattamisesta ulkoistetun toiminnan osalta.

9 artikla

Asiakkaan varojen säilytys, varojen hallussapito ja maksupalvelujen tarjoaminen

1.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on ilmoitettava asiakkailleen seuraavista:

a)  tarjoavatko ne varojen säilytyspalveluja, ja jos tarjoavat, millä ehdoilla, mukaan luettuna viittaus sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön;

b)  tarjoavatko ne itse varojen säilytyspalvelun vai tarjoaako sen kolmas osapuoli;

c)  tarjoaako maksupalvelun ja varojen säilytyksen ja hallussapidon joukkorahoituspalvelun tarjoaja vai sen puolesta toimiva kolmas osapuoli.

2.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajat tai niiden puolesta toimivat kolmannet osapuolet eivät saa pitää hallussaan asiakkaiden varoja tai tarjota maksupalveluja, paitsi jos kyseiset varat on tarkoitettu joukkorahoituspalveluihin liittyvien maksupalvelujen tarjoamiseen ja joukkorahoituspalvelun tarjoaja tai sen puolesta toimiva kolmas osapuoli on direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 11 alakohdassa määritelty maksupalveluntarjoaja.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitetut varat on suojattava direktiivin (EU) 2015/2366 kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti.

4.  Jos joukkorahoituspalvelun tarjoajat eivät tarjoa itse tai kolmannen osapuolen kautta joukkorahoituspalveluun liittyviä maksupalveluja tai varojen hallussapitoa tai säilytystä, kyseisten joukkorahoituspalvelun tarjoajien on otettava käyttöön ja ylläpidettävä järjestelyjä, joilla varmistetaan, että hankkeen toteuttajat hyväksyvät joukkorahoitustarjoukseen liittyvän rahoituksen tai muun maksun vain direktiivin (EU) 2015/2366 4 artiklan 11 alakohdassa määritellyn maksupalveluntarjoajan tai mainitun direktiivin 19 artiklassa tarkoitetun maksupalveluja tarjoavan asiamiehen kautta.

III lukuJoukkorahoituspalvelun tarjoajien toimiluvan myöntäminen ja valvonta

10 artikla

Joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimiluvan myöntäminen

1.  Tullakseen tämän asetuksen mukaiseksi joukkorahoituspalvelun tarjoajaksi mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan on haettava sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta toimilupaa joukkorahoituspalvelujen tarjoamista varten.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen on sisällettävä kaikki seuraavassa luetellut tiedot:

a)  mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan osoite;

b)    mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan oikeudellinen asema;

c)  mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan yhtiöjärjestys;

d)    toimintaohjelma, jossa esitetään joukkorahoituspalvelujen tyypit, joita mahdollinen joukkorahoituspalvelun tarjoaja haluaa tarjota, ja alusta, jota tämä aikoo käyttää, sekä tiedot siitä, missä ja miten tarjouksia aiotaan markkinoida;

e)  kuvaus mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan hallintojärjestelyistä ja sisäisen valvonnan mekanismeista, joilla varmistetaan tämän asetuksen noudattaminen, mukaan luettuna riskinhallinta- ja kirjanpitomenetelmät;

f)  kuvaus mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan järjestelmistä, resursseista ja menettelyistä tiedonkäsittelyjärjestelmien valvontaa ja suojaamista varten;

g)    kuvaus mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan liiketoiminnan jatkuvuutta koskevista järjestelyistä, joilla varmistetaan, että lainojen takaisinmaksuja ja sijoituksia suoritetaan edelleen sijoittajille mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan maksukyvyttömyystilanteessa;

h)  mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan johtotehtävistä vastaavien henkilöiden nimet;

i)  todiste siitä, että h alakohdassa tarkoitetut henkilöt ovat hyvämaineisia ja heillä on asianmukainen osaaminen ja kokemus mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan johtotehtävien hoitamiseksi;

j)    kuvaus mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan sisäisistä säännöistä, joilla estetään osakkeenomistajien, joiden hallussa on vähintään 20 prosenttia osakepääomasta tai äänioikeuksista, johtajien tai ▌ niihin määräysvallan kautta suoraan ▌ sidoksissa olevien henkilöiden osallistuminen joukkorahoitusliiketoimiin, joita mahdollinen joukkorahoituspalvelun tarjoaja tarjoaa; kuvauksen olisi katettava myös mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan työntekijöiden hankkeen rahoitukseen osallistumisesta johtuvia eturistiriitoja koskevat sisäiset säännöt;

k)  kuvaus mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan ulkoistamisjärjestelyistä;

l)  kuvaus mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan menettelyistä, joilla käsitellään asiakkaiden esittämiä valituksia;

m)  tarpeen mukaan kuvaus maksupalveluista, joita mahdollinen joukkorahoituspalvelun tarjoaja aikoo tarjota direktiivin (EU) 2015/2366 nojalla;

m a)  näyttö siitä, että joukkorahoituspalvelun tarjoajalla on riittävä vakuutusturva tai riittävät omat varat sen ammatillisesta vastuusta johtuvien taloudellisten vaikutusten kattamiseksi, mikäli se ei noudata tässä asetuksessa säädettyjä ammatillisia velvollisuuksiaan.

3.  Sovellettaessa 2 artiklan i alakohtaa mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan on toimitettava näyttöä seuraavista:

a)  millään mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan johtotehtäviin osallistuvilla henkilöillä ei ole merkintöjä rikosrekisterissä tuomioista tai rangaistuksista, jotka liittyvät kauppa-, maksukyvyttömyys-, rahoituspalvelu- ja rahanpesun torjuntaa koskevan lainsäädännön sekä petosten ja ammatillisen vastuun alalla voimassa oleviin kansallisiin sääntöihin;

b)  näyttö siitä, että joukkorahoituspalvelun tarjoajan johtotehtäviin osallistuvilla henkilöillä on riittävä osaaminen, taidot ja kokemus joukkorahoituspalvelun tarjoajan johtamiseksi ja että näiden henkilöiden edellytetään käyttävän riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen.

4.  Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava 30 työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen vastaanottamisesta, onko hakemus täydellinen. Jos hakemus ei ole täydellinen, kansallinen toimivaltainen viranomainen asettaa määräajan, johon mennessä mahdollisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan on toimitettava puuttuvat tiedot.

5.  Jos 1 kohdassa tarkoitettu hakemus on täydellinen, kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava välittömästi tästä mahdolliselle joukkorahoituspalvelun tarjoajalle.

5 a.  Ennen päätöksen tekemistä joukkorahoituspalvelun tarjoajana toimimista koskevan toimilupahakemuksen hyväksymisestä tai epäämisestä kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on kuultava toisen jäsenvaltion kansallista toimivaltaista viranomaista seuraavissa tapauksissa:

a)  mahdollinen joukkorahoituspalvelun tarjoaja on tuossa toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen joukkorahoituspalvelun tarjoajan tytäryritys;

b)  mahdollinen joukkorahoituspalvelun tarjoaja on tuossa toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen joukkorahoituspalvelun tarjoajan emoyrityksen tytäryritys;

c)  mahdollinen joukkorahoituspalvelun tarjoaja on samojen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden määräysvallassa kuin tuossa toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saanut joukkorahoituspalvelun tarjoaja;

d)  mahdollinen joukkorahoituspalvelun tarjoaja aikoo markkinoida tarjouksia suoraan tuossa toisessa jäsenvaltiossa.

5 b. Jos jompikumpi 5 a kohdassa tarkoitetuista kansallisista toimivaltaisista viranomaisista on eri mieltä toisen viranomaisen toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puutteesta, tällainen erimielisyys ratkaistaan 13 a artiklan mukaisesti.

6.  Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kolmen kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta, täyttääkö mahdollinen joukkorahoituspalvelun tarjoaja tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset, ja annettava kaikilta osin perusteltu päätös, jolla myönnetään tai evätään joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupa. Kansallisella toimivaltaisella viranomaisella on oikeus evätä toimilupa, jos on objektiivisia ja osoitettavissa olevia syitä uskoa, että joukkorahoituspalvelun tarjoajan johto saattaa vaarantaa sen tehokkaan, järkevän ja vakaan hoidon ja liiketoiminnan jatkuvuuden sekä sen asiakkaiden etujen ja markkinoiden eheyden asianmukaisen huomioonottamisen.

6 a.   Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava EAMV:lle toimiluvan myöntämiseen tämän artiklan nojalla johtaneesta hakemuksesta. EAMV lisää hakemuksen 11 artiklassa säädettyyn hyväksyttyjen alustojen rekisteriin. EAMV voi pyytää tietoja varmistaakseen, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset myöntävät toimilupia tämän artiklan nojalla johdonmukaisella tavalla. Jos EAMV on eri mieltä kansallisen toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä myöntää tai evätä toimilupa tämän artiklan nojalla, se ilmoittaa syyt tähän sekä selittää ja perustelee mahdollisen merkittävän poikkeamisen päätöksestä.

7.  Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava mahdolliselle joukkorahoituspalvelun tarjoajalle päätöksestään kahden työpäivän kuluessa päätöksen tekemisestä.

7 a.  Tämän artiklan mukaisesti toimiluvan saaneen joukkorahoituspalvelun tarjoajan on täytettävä kaikkina aikoina toimilupansa ehdot.

8.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimilupa on pätevä ja voimassa koko unionin alueella.

9.  Jäsenvaltiot eivät saa edellyttää joukkorahoituspalvelun tarjoajilta joukkorahoituspalvelujen rajatylittävää tarjoamista varten muuta fyysistä läsnäoloa jäsenvaltion alueella kuin infrastruktuuria sen jäsenvaltion alueella, johon kyseiset joukkorahoituspalvelun tarjoajat ovat sijoittautuneet ja jossa ne ovat saaneet toimiluvan.

10.  EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia vakiomuotoisten lomakkeiden, mallien ja menettelyjen laatimiseksi toimiluvan hakemista varten.

EAMV toimittaa kyseiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta …[XX kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

11 artikla

Joukkorahoituspalvelun tarjoajien rekisteri

1.  EAMV laatii rekisterin kaikista joukkorahoituspalvelun tarjoajista. Rekisterin on oltava julkisesti saatavilla sen verkkosivustolla, ja se on saatettava säännöllisesti ajan tasalle.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun rekisterin on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)  joukkorahoituspalvelun tarjoajan nimi ja oikeudellinen muoto;

b)  joukkorahoituspalvelun tarjoajan hoitaman joukkorahoitusalustan toiminimi ja internetosoite;

c)  tiedot palveluista, joiden tarjoamiseen joukkorahoituspalvelun tarjoajalla on toimilupa;

d)  joukkorahoituspalvelun tarjoajaan tai sen johtoon kohdistuneet seuraamukset.

3.  Mahdolliset 13 artiklan mukaiset toimiluvan peruuttamiset julkaistaan rekisterissä viiden vuoden ajan.

12 artikla

Valvonta

1.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on tarjottava palvelujaan sen jäsenvaltion kansallisen toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa, jossa joukkorahoituspalvelun tarjoajalle on myönnetty toimilupa.

2.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajan on täytettävä jatkuvasti tämän asetuksen 10 artiklassa säädetyt toimiluvan myöntämisedellytykset.

3.  Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava, noudattavatko joukkorahoituspalvelun tarjoajat tässä asetuksessa säädettyjä velvollisuuksia. Sen on määritettävä arvioinnin taajuus ja perusteellisuus joukkorahoituspalvelun tarjoajan toiminnan laajuuden ja monimutkaisuuden mukaan. Kansallinen toimivaltainen viranomainen voi suorittaa joukkorahoituspalvelun tarjoajan paikalla tehtävän tarkastuksen arviointia varten.

4.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajan on ilmoitettava kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle viipymättä kaikista toimiluvan edellytyksiin liittyvistä olennaisista muutoksista ja toimitettava pyynnöstä tiedot, jotka tarvitaan sen arvioimiseksi, noudattavatko ne tätä asetusta.

12 a artiklaToimivaltaisen viranomaisen nimeäminen

1.  Kunkin jäsenvaltion on nimettävä kansallinen toimivaltainen viranomainen, joka vastaa tästä asetuksesta johtuvien tehtävien hoitamisesta joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimilupien ja valvonnan osalta, ja ilmoitettava tästä EAMV:lle.

Jos jäsenvaltio nimeää useamman kuin yhden kansallisen toimivaltaisen viranomaisen, sen on määritettävä kunkin tehtävät ja nimettävä yksi viranomainen, joka vastaa yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n kanssa siltä osin kuin tässä asetuksessa siitä säädetään.

2.  EAMV julkaisee verkkosivustollaan luettelon ensimmäisen alakohdan mukaisesti nimetyistä toimivaltaisista viranomaisista.

3.  Kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.

13 artikla

Toimiluvan peruuttaminen

1.  Kansallisilla toimivaltaisilla viranomaisilla on toimivalta peruuttaa joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupa missä tahansa seuraavista tilanteista, joissa joukkorahoituspalvelun tarjoaja

a)  ei ole käyttänyt toimilupaansa 18 kuukauden kuluessa siitä, kun lupa on myönnetty;

b)  on nimenomaisesti luopunut toimiluvastaan;

c)  ei ole tarjonnut joukkorahoituspalveluja kuuden peräkkäisen kuukauden aikana;

d)  on saanut toimiluvan sääntöjenvastaisesti, mukaan luettuna esittämällä virheellisiä tietoja toimilupahakemuksessaan;

e)  ei täytä enää niitä edellytyksiä, joiden perusteella toimilupa on myönnetty;

f)  on rikkonut vakavasti tämän asetuksen säännöksiä;

g)  on menettänyt toimilupansa maksulaitoksena direktiivin (EU) 2015/2366 13 artiklan nojalla tai sen puolesta palveluntarjoajana toimiva kolmas osapuoli on menettänyt toimilupansa;

h)  on rikkonut direktiivin (EU) 2015/849 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön rahanpesua tai terrorismin rahoittamista koskevia säännöksiä tai sen johtajat, työntekijät tai sen puolesta toimivat kolmannet osapuolet ovat rikkoneet näitä säännöksiä.

4.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava viipymättä EAMV:lle päätöksestään peruuttaa joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupa.

4 a.  Ennen päätöksen tekemistä joukkorahoituspalvelun tarjoamista koskevan joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimiluvan peruuttamisesta kansallisen toimivaltaisen viranomaisen on kuultava toisen jäsenvaltion kansallista toimivaltaista viranomaista tapauksissa, joissa joukkorahoituspalvelun tarjoaja

a)    on tuossa toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen joukkorahoituspalvelun tarjoajan tytäryritys;

b)  on tuossa toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen joukkorahoituspalvelun tarjoajan emoyrityksen tytäryritys;

c)  on samojen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden määräysvallassa kuin tuossa toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saanut joukkorahoituspalvelun tarjoaja;

d)  markkinoi tarjouksia suoraan tuossa toisessa jäsenvaltiossa.

13 a artikla

Toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen

1.  Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa tämän asetuksen soveltamista koskevaan toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puutteesta, EAMV voi yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Jos objektiivisten arviointiperusteiden mukaan eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten voidaan todeta olevan erimielisiä, EAMV voi omasta aloitteestaan auttaa toimivaltaisia viranomaisia pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

2.  EAMV asettaa määräajan toimivaltaisten viranomaisten väliselle sovittelulle ottaen huomioon mahdollisesti asetetut asiaankuuluvat määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja kiireellisyyden. Tässä vaiheessa EAMV toimii sovittelijana.

Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole päässeet sopimukseen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa sovitteluvaiheessa, EAMV voi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 44 artiklan 1 kohdan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tehdä vaikutuksiltaan kyseisiä toimivaltaisia viranomaisia sitovan päätöksen, jossa näitä vaaditaan asian ratkaisemiseksi toteuttamaan tietty toimi tai pidättymään toimista, jotta varmistetaan unionin oikeuden noudattaminen.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata EAMV:n päätöstä ja jättää siten varmistamatta, että joukkorahoituspalvelun tarjoaja noudattaa tämän asetuksen mukaisia vaatimuksia, EAMV voi tehdä kyseiselle joukkorahoituspalvelun tarjoajalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa tätä vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna jostain käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

4.  Päätökset, jotka tehdään 3 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden. Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 2 tai 3 kohdan nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen osalta, on oltava tällaisten päätösten mukaisia.

5.  EAMV:n puheenjohtaja selvittää asetuksen (EU) N:o 1095/2010 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien luonteen ja tyypin, aikaansaadut sopimukset ja näiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi tehdyt päätökset.

IV lukuJoukkorahoituspalvelun tarjoajien avoimuus ja sijoitustietämystä kartoittava testi

14 artikla

Asiakkaille annettava tiedot

1.  Kaikkien tietojen, myös 19 artiklassa tarkoitetun mainonnan, jotka joukkorahoituspalvelun tarjoajat antavat asiakkaille ▌ ja jotka koskevat joukkorahoituspalvelun tarjoajaa, joukkorahoituspalveluihin ja sijoituksiin liittyviä kustannuksia, taloudellisia riskejä ja maksuja, mukaan luettuina joukkorahoituspalvelun tarjoajan maksukyvyttömyysriskit, joukkorahoituksen ehtoja, mukaan luettuina joukkorahoitushankkeen valintaperusteet, tai joukkorahoituspalvelujen luonnetta ja niihin liittyviä riskejä, on oltava tasapuolisia ja selkeitä eivätkä ne saa johtaa harhaan.

2.  Kaikki asiakkaille 1 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot on toimitettava ytimekkäässä, täsmällisessä ja helposti saatavilla olevassa muodossa, myös joukkorahoituspalvelun tarjoajan verkkosivustolla. Tiedot on toimitettava aina, kun se on tarkoituksenmukaista, mukaan luettuna ennen joukkorahoitusliiketoimen toteuttamista.

14 a artikla

Maksukyvyttömyysasteen ilmoittaminen

1.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on ilmoitettava vuosittain joukkorahoitusalustoillaan tarjottujen joukkorahoitushankkeiden maksukyvyttömyysaste vähintään edeltäneiden 24 kuukauden ajalta.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu maksukyvyttömyysaste on julkaistava näkyvällä paikalla joukkorahoituspalvelun tarjoajan verkkosivustolla.

3.  EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään menetelmä joukkorahoitusalustalla tarjottujen hankkeiden maksukyvyttömyysasteen laskemiseksi.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [XX kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

15 artikla

Sijoitustietämystä kartoittava testi ja tappionsietokyvyn simulointi

1.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on arvioitava, ovatko tarjotut joukkorahoituspalvelut tai mitkä tarjotuista joukkorahoituspalveluista ovat soveltuvia mahdollisille sijoittajille ▌.

2.  Sovellettaessa 1 kohdan mukaista arviointia joukkorahoituspalvelun tarjoajien on pyydettävä mahdolliselta sijoittajalta tietoja siitä, mitkä ovat tämän kokemus, sijoitustavoitteet ja taloudellinen tilanne ja ymmärtääkö sijoittaja yleisesti sijoittamiseen ja joukkorahoitusalustan tarjoamiin sijoitustyyppeihin liittyvät riskit, mukaan luettuina seuraavat tiedot:

a)  mahdollisen sijoittajan aiemmat sijoitukset siirtokelpoisiin arvopapereihin tai lainasopimuksiin, mukaan luettuna sijoitukset alkuvaiheen tai laajentumisvaiheen yrityksiin;

b)  mahdollisen sijoittajan ymmärrys riskeistä, joita liittyy lainojen myöntämiseen tai siirtokelpoisten arvopapereiden hankintaan joukkorahoitusalustan kautta, sekä ammatillinen kokemus joukkorahoitussijoitusten alalla.

▌4.  Jos ▌ joukkorahoituspalvelun tarjoajat katsovat 2 kohdan nojalla saatujen tietojen perusteella, että mahdolliset sijoittajat eivät ymmärrä tarjousta riittävästi tai että tarjous ei sovellu kyseisille mahdollisille sijoittajille, joukkorahoituspalvelun tarjoajien on ilmoitettava kyseisille mahdollisille sijoittajille, että niiden alustoilla tarjotut palvelut eivät ehkä ole asianmukaisia kyseisille sijoittajille, ja on annettava niille riskivaroitus. Nämä tiedot tai riskivaroitus eivät saa estää mahdollisia sijoittajia tekemästä sijoituksia joukkorahoitushankkeisiin. Tiedoissa tai riskivaroituksessa on ilmoitettava selkeästi riski sijoitettujen varojen täydellisestä menettämisestä.

5.  Kaikkien joukkorahoituspalvelun tarjoajien on tarjottava kaikissa tilanteissa mahdollisille sijoittajille ja sijoittajille mahdollisuus simuloida tappionsietokykynsä, joksi on laskettu 10 prosenttia niiden nettovarallisuudesta, seuraavien tietojen perusteella:

a)  säännölliset tulot, kokonaistulot ja tarvittaessa kotitalouden tulot ja se, ansaitaanko tulot vakituisesti vai tilapäisesti;

b)  varat, mukaan luettuina finanssisijoitukset, henkilökohtaiset ja sijoituskiinteistöt, eläkerahastot ja mahdolliset käteistalletukset;

c)  rahoitussitoumukset, mukaan luettuina säännölliset, nykyiset ja tulevat sitoumukset.

Joukkorahoituspalvelun tarjoajat voivat simuloinnin tulosten perusteella estää mahdollisia sijoittajia tai sijoittajia ▌ tekemästä sijoituksia joukkorahoitushankkeisiin. Sijoittajilla säilyy kuitenkin täysi vastuu sijoitukseen liittyvästä riskistä.

6.  EAMV laatii tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään tarvittavat järjestelyt

a)  1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tekemistä varten;

b)  5 kohdassa tarkoitetun simuloinnin tekemistä varten;

c)  2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [XX kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

16 artikla

Sijoitusta koskevat avaintiedot

-1.  Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja palveluja tarjoavien joukkorahoituspalvelun tarjoajien on toimitettava mahdollisille sijoittajille kaikki tässä artiklassa tarkoitetut tiedot.

1.  ▌ Mahdollisille sijoittajille on annettava sijoitusta koskevat avaintiedot, jotka hankkeen toteuttaja on laatinut jokaisesta joukkorahoitustarjouksesta. Sijoitusta koskevat avaintiedot on laadittava vähintään yhdellä asianomaisen jäsenvaltion virallisella kielellä tai ▌ yleisesti käytetyllä kielellä englanniksi.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen sijoitusta koskevien avaintietojen on sisällettävä kaikki seuraavassa luetellut tiedot:

a)  liitteessä vahvistetut tiedot;

b)  seuraava selittävä teksti, joka on välittömästi sijoitusta koskevien avaintietojen otsikon alla:

”Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) tai kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eivät ole tarkastaneet tai hyväksyneet tätä joukkorahoitustarjousta.

Sijoittajan tietojen ja osaamisen asianmukaisuutta ei ole arvioitu ennen sijoitusmahdollisuuden antamista. Sijoituksen tekijä kantaa täyden vastuun sijoituksesta, myös riskin sijoitettujen varojen osittaisesta tai täydellisestä menettämisestä.”

c)  seuraava riskivaroitus:

”Tähän joukkorahoitustarjoukseen tehtävään sijoitukseen liittyy riskejä, mukaan luettuna riski sijoitettujen varojen osittaisesta tai täydellisestä menettämisestä. Sijoitus ei kuulu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/49/EU* perustetun talletusten vakuusjärjestelmän eikä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/9/EY** perustetun sijoittajien korvausjärjestelmän piiriin.

Saattaa olla, että sijoittaja ei saa mitään tuottoa sijoituksestaan.

Kyseessä ei ole säästötuote, ja suosittelemme, että joukkorahoitushankkeeseen tehtävä sijoitus ei ylitä 10:tä prosenttia sijoittajan nettovarallisuudesta.

Sijoitusvälineitä ei ehkä ole mahdollista myydä silloin kun haluaa. Jos ne on mahdollista myydä, myynnistä saattaa aiheutua tappioita.”

_______________

*  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/49/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, talletusten vakuusjärjestelmistä (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 149).

**  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/9/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, sijoittajien korvausjärjestelmistä (EYVL L 084, 26.3.1997, s. 22).”

3.  Sijoitusta koskevien avaintietojen on oltava tasapuolisia ja selviä, ne eivät saa johtaa harhaan, eikä niissä saa olla muita alaviitteitä kuin sellaisia, joissa viitataan sovellettavaan lainsäädäntöön. Ne on esitettävä erillisellä pysyvällä välineellä, joka on selvästi erotettavissa mainonnasta ja jossa on enintään kolme A4-kokoista sivua tulostettuna.

4.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajan on pidettävä sijoitusta koskevat avaintiedot ajan tasalla jatkuvasti ja koko joukkorahoitustarjouksen voimassaolon ajan.

4 a.  Tämän artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädettyä vaatimusta ei sovelleta joukkorahoituspalvelun tarjoajiin, jotka tarjoavat 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja palveluja. Tällaisten tarjoajien on sen sijaan laadittava joukkorahoituspalvelun tarjoajasta sijoitusta koskevat avaintiedot, joiden on sisällettävä yksityiskohtaisia tietoja joukkorahoituspalvelun tarjoajasta, sen järjestelmistä ja valvontamenettelyistä riskinhallintaa varten, joukkorahoitustarjouksen rahoitusmallinnuksesta ja sen aiemman toiminnan tuloksista.

5.  Kaikilla joukkorahoituspalvelun tarjoajilla on oltava käytössä asianmukaiset menettelyt sijoitusta koskevien avaintietojen täydellisyyden, oikeellisuuden ja selkeyden tarkastamiseksi, ja niiden on sovellettava näitä menettelyjä.

6.  Jos joukkorahoituspalvelun tarjoaja havaitsee sijoitusta koskevissa avaintiedoissa ▌ puutteen, asiavirheen tai epätarkkuuden, jolla voisi olla olennainen vaikutus sijoituksen odotettavissa olevaan tuottoon, korjaukset on tehtävä seuraavasti:

a)  edellä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja palveluja tarjoavien joukkorahoituspalvelun tarjoajien on ilmoitettava puutteesta, asiavirheestä tai epätarkkuudesta välittömästi hankkeen toteuttajalle, jonka on täydennettävä tai muutettava näitä tietoja;

b)  edellä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja palveluja tarjoavien joukkorahoituspalvelun tarjoajien on itse korjattava sijoitusta koskevien avaintietojen puute, asiavirhe tai epätarkkuus.

Jos tietoja ei täydennetä tai muuteta, joukkorahoituspalvelun tarjoaja ei saa tehdä joukkorahoitustarjousta tai sen on peruutettava tarjous siihen asti, että sijoitusta koskevat avaintiedot täyttävät tämän artiklan vaatimukset.

7.  Sijoittaja voi pyytää joukkorahoituspalvelun tarjoajaa järjestämään sijoitusta koskevien avaintietojen kääntämisen sijoittajan valitsemalle kielelle. Käännöksen on vastattava tarkoin ja täsmällisesti alkuperäisten sijoitusta koskevien avaintietojen sisältöä.

Jos joukkorahoituspalvelun tarjoaja ei toimita pyydettyä käännöstä sijoitusta koskevista avaintiedoista, sen on ohjeistettava selkeästi sijoittajaa pidättäytymään sijoituksen tekemisestä.

8.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia sijoitusta koskevien avaintietojen ennakkoilmoitusta eivätkä -hyväksyntää.

9.  EAMV voi laatia teknisten sääntelystandardien luonnoksia, joissa täsmennetään

a)  edellä 2 kohdassa ja liitteessä tarkoitettujen tietojen esittämismallin muotoa ja sisältöä koskevat vaatimukset;

b)  riskityypit, jotka liittyvät olennaisesti joukkorahoitustarjoukseen ja jotka on tämän vuoksi ilmoitettava liitteessä olevan C osan mukaisesti;

b a) tiettyjen taloudellisten suhdelukujen käyttö sijoitusta koskevien avaintietojen selkeyden parantamiseksi;

c)  liitteessä olevan H osan a alakohdassa tarkoitetut palkkiot ja maksut sekä kaupankäyntikulut, mukaan luettuna tarkka erittely välittömistä ja välillisistä kustannuksista, jotka tulevat sijoittajan kannettaviksi.

Standardeja laatiessaan EAMV tekee eron 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen palvelujen välillä.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [XXX kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

17 artikla

Ilmoitustaulu

1.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien, jotka antavat sijoittajilleen mahdollisuuden olla suorassa yhteydessä toisiinsa alun perin niiden alustalla joukkorahoitettujen lainasopimusten tai siirtokelpoisten arvopapereiden ostamiseksi ja myymiseksi, on ilmoitettava asiakkailleen, että ne eivät pidä yllä kaupankäyntijärjestelmää ja että niiden alustoilla tapahtuva osto- ja myyntitoiminta on asiakkaan omassa harkintavallassa ja omalla vastuulla. Tällaisten joukkorahoituspalvelun tarjoajien on myös ilmoitettava asiakkailleen, että direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 24 alakohdassa määriteltyihin kauppapaikkoihin mainitun direktiivin nojalla sovellettavia sääntöjä ei sovelleta niiden alustoihin.

2.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajat, jotka tarjoavat viitehintaa 1 kohdassa tarkoitettua ostoa ja myyntiä varten, on ilmoitettava asiakkailleen, onko viitehinta sitova vai ei, ja perusteltava viitehinnan laskentaperusteet.

2 a.   Jotta sijoittajat voivat ostaa ja myydä joukkorahoituspalvelun tarjoajien alustojen kautta hankittuja lainoja, joukkorahoituspalvelun tarjoajien on lisättävä alustojensa avoimuutta sijoittajiin nähden antamalla tietoja myönnettyjen lainojen tuotosta.

18 artikla

Asiakirjojen saanti

Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on

a)  säilytettävä kaikki palveluihinsa ja liiketoimiinsa liittyvät asiakirjat pysyvällä välineellä viiden vuoden ajan;

b)  varmistettava, että asiakkaille tarjottuihin palveluihin liittyvät asiakirjat ovat välittömästi näiden saatavilla milloin tahansa;

c)  säilytettävä kaikki joukkorahoituspalvelun tarjoajien ja niiden asiakkaiden väliset sopimukset viiden vuoden ajan.

V lukuMainonta

19 artikla

Mainontaa koskevat vaatimukset

1.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on varmistettava, että kaikki niiden sijoittajille suuntaama mainonta on selvästi tunnistettavissa sellaiseksi.

2.  Ennen tietyn hankkeen varainkeruun päättämistä mitään mainontaa ei saa kohdistaa kohtuuttomalla tavalla yksittäisiin suunniteltuihin taikka vireillä tai käynnissä oleviin joukkorahoitushankkeisiin tai -tarjouksiin. ▌

3.  Joukkorahoituspalvelun tarjoajien on käytettävä mainonnassaan yhtä tai useampaa sen jäsenvaltion virallista kieltä, jossa joukkorahoituspalvelun tarjoaja toimii, tai englantia.

4.  Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset eivät saa vaatia, että mainonnasta on ilmoitettava ennalta tai että sille on hankittava hyväksyntä ennalta.

20 artikla

Markkinointivaatimuksia koskevien kansallisten säännösten julkaiseminen

1.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava verkkosivustollaan joukkorahoituspalvelun tarjoajien harjoittamaan mainontaan sovellettavat kansalliset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ja pidettävä nämä ajan tasalla.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle 1 kohdassa tarkoitetut lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä linkit toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoille, joilla tiedot julkaistaan. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EAMV:lle tiivistelmä näistä kansallisista säännöksistä kansainvälisellä finanssialalla yleisesti käytössä olevalla kielellä.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle muutoksista 2 kohdan mukaisesti toimitettuihin tietoihin ja toimitettava viipymättä ajantasainen tiivistelmä kansallisista säännöksistä.

4.  EAMV:n on julkaistava verkkosivustollaan tiivistelmä kansallisista säännöksistä kansainvälisellä finanssialalla yleisesti käytössä olevalla kielellä sekä linkit 1 kohdassa tarkoitetuille toimivaltaisten viranomaisten verkkosivustoille ja pidettävä nämä ajan tasalla. EAMV:n ei voida katsoa olevan vastuussa tiivistelmässä esitetyistä tiedoista.

5.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on toimittava yhteyspisteinä, jotka vastaavat markkinointivaatimuksia koskevien tietojen toimittamisesta omasta jäsenvaltiostaan.

▌7.  Toimivaltaisten viranomaisten on raportoitava säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa EAMV:lle edeltävän vuoden aikana toteutetuista täytäntöönpanotoimista, jotka perustuvat joukkorahoituspalvelun tarjoajien harjoittamaan mainontaan sovellettaviin kansallisiin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin. Raportissa on mainittava erityisesti seuraavat:

a)  toteutettujen täytäntöönpanotoimien kokonaismäärä tarvittaessa sääntöjenvastaisuuden tyypin mukaan;

b)  täytäntöönpanotoimien tulokset, mukaan luettuna määrättyjen seuraamusten tyypit seuraamustyypeittäin tai joukkorahoituspalvelun tarjoajien toteuttamat korjaavat toimet (jos saatavilla);

c)  esimerkkejä tavoista, joilla toimivaltaiset viranomaiset ovat puuttuneet tapauksiin, joissa joukkorahoituspalvelun tarjoajat eivät ole noudattaneet kansallisia säännöksiä (jos saatavilla).

VI lukuAsiaankuuluvan kansallisen toimivaltaisen viranomaisen valtuudet ja toimivalta

I jaksoToimivalta ja menettelyt

21 artikla

Asianajosalaisuus

Kansallisen toimivaltaisen viranomaisen, sen virkamiesten tai sen valtuuttamien muiden henkilöiden ▌ saamia valtuuksia ei saa käyttää niin, että vaaditaan lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen julkistamista.

25 artikla

Tietojenvaihto

EAMV:n ja toimivaltaisten viranomaisten on annettava viipymättä toisilleen tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tämän asetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi.

26 artikla

Salassapitovelvollisuus

Direktiivin 2014/65/EU 76 artiklassa tarkoitettua salassapitovelvollisuutta sovelletaan kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin, EAMV:een ja kaikkiin, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai EAMV:n tai sellaisten henkilöiden palveluksessa, joille on siirretty tehtäviä, mukaan luettuina sellaiset tarkastajat ja asiantuntijat, joiden kanssa on tehty sopimus.

II jaksoHALLINNOLLISET SEURAAMUKSET JA MUUT HALLINNOLLISET TOIMENPITEET

27 a artikla

Hallinnolliset seuraamukset ja muut hallinnolliset toimenpiteet

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava asianmukaisia hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä koskevat säännöt, joita sovelletaan ainakin silloin, kun joukkorahoituksen tarjoaja ei ole noudattanut I–V luvussa säädettyjä vaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta säätää ja määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia 27 c artiklan nojalla. Hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hallinnolliset seuraamukset ja muut hallinnolliset toimenpiteet pannaan tosiasiallisesti täytäntöön.

2.  Jäsenvaltioiden on kansallisen lainsäädännön mukaisesti annettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille valtuudet määrätä ainakin seuraavia hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä tämän asetuksen I–V luvun rikkomisesta:

a)  julkinen ilmoitus, josta käy ilmi rikkomisesta vastuussa oleva henkilö ja rikkomisen luonne;

b)  määräys, jossa kyseistä henkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä;

c)  väliaikainen tai toistuvien vakavien rikkomisten tapauksessa pysyvä kielto, jossa rikkomisesta vastuussa olevan oikeushenkilön hallintoelimen jäsentä tai muuta rikkomisesta vastuussa olevana pidettyä luonnollista henkilöä kielletään hoitamasta johtotehtäviä kyseisissä yrityksissä;

d)  kun kyse on luonnollisesta henkilöstä, hallinnollinen enimmäissakko, joka on 5 prosenttia joukkorahoituspalvelun tarjoajan vuotuisesta liikevaihdosta sen kalenterivuoden aikana, jona rikkominen tapahtui;

e)  hallinnollinen enimmäissakko, joka on vähintään kaksi kertaa suurempi kuin rikkomuksesta saatu hyöty, jos se voidaan määrittää, vaikka se ylittäisi d alakohdan mukaisen enimmäismäärän.

3.  Jos 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan oikeushenkilöihin, jäsenvaltioiden on annettava toimivaltaisille viranomaisille toimivalta soveltaa kansallisessa lainsäädännössä säädetyin edellytyksin 2 kohdassa säädettyjä hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä hallintoelimen jäseniin ja muihin luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat kansallisen lainsäädännön mukaan vastuussa rikkomisesta.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki päätökset tai toimenpiteet, joilla määrätään 2 kohdassa säädettyjä hallinnollisia seuraamuksia tai muita hallinnollisia toimenpiteitä, ovat asianmukaisesti perusteltuja ja että niihin voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa.

27 b artikla

Hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden määräämisvaltuuksien käyttö

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä valtuuksiaan määrätä 27 a artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä tämän asetuksen ja kansallisten lainsäädäntöpuitteidensa mukaisesti tapauksen mukaan

a)  suoraan;

b)  yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa;

c)  omalla vastuullaan antamalla valtuudet muille viranomaisille;

d)  saattamalla asia toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäväksi.

2.  Kun toimivaltaiset viranomaiset määrittävät 27 a artiklan nojalla määrättävän hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen tyyppiä ja tasoa, niiden on otettava huomioon, missä määrin rikkominen on tahallinen tai tuottamuksellinen, ja kaikki muut asiaan vaikuttavat olosuhteet, mukaan lukien tapauksen mukaan seuraavat:

a)  rikkomisen olennaisuus, vakavuus ja kesto;

b)  rikkomisesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön vastuun aste;

c)  rikkomisesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellinen vahvuus;

d)  rikkomuksesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön saamien voittojen tai välttämien tappioiden suuruus, jos ne ovat määritettävissä;

e)  rikkomisesta kolmansille osapuolille aiheutuneet tappiot, jos ne ovat määritettävissä;

f)  se, missä määrin rikkomisesta vastuussa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on tehnyt yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvetta varmistaa, että kyseinen henkilö joutuu luopumaan saamistaan voitoista tai välttämistään tappioista;

g)  rikkomisesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön aiemmat rikkomiset.

27 c artikla

Rikosoikeudelliset seuraamukset

1.  Jäsenvaltiot voivat päättää, että ne eivät säädä hallinnollisia seuraamuksia tai muita hallinnollisia toimenpiteitä koskevia sääntöjä sellaisten rikkomisten osalta, joihin sovelletaan niiden kansallisen lainsäädännön nojalla rikosoikeudellisia seuraamuksia.

2.  Jos jäsenvaltiot ovat päättäneet tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti säätää rikosoikeudellisia seuraamuksia 27 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta rikkomisesta, niiden on varmistettava, että on toteutettu asianmukaiset toimenpiteet, jotta toimivaltaisilla viranomaisilla on kaikki tarvittavat valtuudet olla yhteydessä oikeus- ja syyttäjäviranomaisiin tai rikosoikeusviranomaisiin niiden lainkäyttöalueella vastaanottaakseen tietoja rikosoikeudellisista tutkimuksista tai menettelyistä, jotka on käynnistetty 27 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten vuoksi, ja antaakseen samat tiedot muille toimivaltaisille viranomaisille sekä EAMV:lle, jotta ne voivat täyttää velvollisuutensa tehdä yhteistyötä tätä asetusta sovellettaessa.

27 d artikla

Ilmoitusvelvollisuudet

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [vuosi tämän asetuksen voimaantulopäivästä] komissiolle ja EAMV:lle tämän luvun täytäntöönpanoa koskevat lakinsa, asetuksensa ja hallinnolliset määräyksensä, mukaan lukien mahdolliset asiaa koskevat rikosoikeudelliset säännökset. Jäsenvaltioiden on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle myöhemmistä muutoksista näihin säännöksiin.

27 e artikla

Toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n välinen yhteistyö

1.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n on tehtävä keskenään tiivistä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja hoitaakseen tämän luvun mukaiset tehtävänsä.

2.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on koordinoitava tiiviisti valvontatoimiaan havaitakseen ja korjatakseen tämän asetuksen rikkomiset, kehittääkseen ja edistääkseen parhaita käytäntöjä, helpottaakseen yhteistyötä, parantaakseen tulkinnan johdonmukaisuutta ja antaakseen toisia lainkäyttöalueita koskevia arviointeja erimielisyystilanteissa.

3.  Jos kansallinen toimivaltainen viranomainen katsoo, että jotakin I–V luvun vaatimusta ei ole noudatettu, tai sillä on syytä epäillä näin olevan, sen on ilmoitettava havainnoistaan riittävän yksityiskohtaisesti rikkomisesta epäillyn yhteisön tai rikkomisesta epäiltyjen yhteisöjen kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten on koordinoitava tiiviisti valvontatoimiaan päätösten johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

27 f artikla

Hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden julkaiseminen

1.  Jollei 4 kohdasta muuta johdu, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset julkaisevat virallisilla verkkosivustoillaan ilman aiheetonta viivästystä vähintään kaikki päätökset, joissa määrätään hallinnollinen seuraamus tai muu hallinnollinen toimenpide, johon ei ole haettu muutosta, sen jälkeen kun kyseinen päätös on annettu tiedoksi seuraamuksen tai toimenpiteen kohteena olevalle henkilölle.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun julkaisemisen on sisällettävä tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta, tiedot vastuussa olevista henkilöistä sekä määrätyt hallinnolliset seuraamukset tai muut hallinnolliset toimenpiteet.

3.  Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että oikeushenkilöiden henkilöllisyyden tai luonnollisten henkilöiden henkilöllisyyden ja henkilötietojen julkaiseminen on tapauskohtaisen arvioinnin perusteella kohtuutonta, tai jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että julkaiseminen vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakauden tai meneillään olevan rikostutkinnan, tai jos julkaiseminen aiheuttaisi kohtuutonta vahinkoa asianomaiselle henkilölle sikäli kuin vahinko on arvioitavissa, jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset joko

a)  lykkäävät hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen julkaisemista, kunnes perustetta lykkäämiseen ei enää ole;

b)  julkaisevat hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen anonymisoituna kansallisen lainsäädännön mukaisesti; tai

c)  jättävät hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen julkaisematta, mikäli toimivaltainen viranomainen katsoo, etteivät a ja b alakohdassa säädetyt vaihtoehdot ole riittäviä varmistamaan,

i) ettei rahoitusmarkkinoiden vakaus vaarannu; tai

ii) että tällaisten päätösten julkistaminen on oikeassa suhteessa toimenpiteisiin, jotka katsotaan luonteeltaan vähäisiksi.

4.  Jos hallinnollinen seuraamus tai muu hallinnollinen toimenpide päätetään julkaista anonymisoituna, asiaankuuluvien tietojen julkaisemista voidaan lykätä. Jos kansallinen toimivaltainen viranomainen julkaisee hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen määräämistä koskevan päätöksen, johon haetaan muutosta asianomaisilta oikeusviranomaisilta, toimivaltaisten viranomaisten on lisäksi välittömästi julkaistava virallisella verkkosivustollaan tämä tieto ja kaikki myöhemmät tiedot tällaisen muutoksenhaun lopputuloksesta. Lisäksi on julkaistava kaikki tuomioistuimen päätökset, joilla kumotaan hallinnollisen seuraamuksen tai muun hallinnollisen toimenpiteen määräämistä koskeva päätös.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että 1–4 kohdan mukaisesti julkaistu päätös on saatavilla niiden virallisella verkkosivustolla vähintään viiden vuoden ajan sen julkaisemisen jälkeen. Kyseisiin päätöksiin sisältyvät henkilötiedot säilytetään toimivaltaisen viranomaisen virallisella verkkosivustolla ainoastaan kulloinkin sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti tarvittavan ajan.

6.  Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle kaikki määrätyt hallinnolliset seuraamukset ja muut hallinnolliset toimenpiteet, tarvittaessa mukaan lukien niitä koskevat mahdolliset muutoksenhaut ja niiden lopputulos.

7.  EAMV ylläpitää keskustietokantaa sille ilmoitetuista hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä. Kyseiseen tietokantaan on oltava pääsy ainoastaan EAMV:lla, EPV:lla, EIOPAlla ja toimivaltaisilla viranomaisilla, ja sitä on päivitettävä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 6 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen perusteella.

36 artikla

Tietosuoja

1.  Hoitaessaan tämän asetuksen mukaisia tehtäviään toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava henkilötietojen käsittelyssä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679.

2.  Kun EAMV käsittelee henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa, se noudattaa asetusta (EY) N:o 45/2001.

VII lukuDelegoidut säädökset

37 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ... kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 31 artiklan 10 kohdassa ja 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituiseksi kaudeksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 4 kohdassa, 7 artiklan 7 kohdassa, 10 artiklan 10 kohdassa, 15 artiklan 6 kohdassa, 16 artiklan 9 kohdassa, 31 artiklan 10 kohdassa ja 34 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 7 kohdan, 10 artiklan 10 kohdan, 15 artiklan 6 kohdan, 16 artiklan 9 kohdan, 31 artiklan 10 kohdan ja 34 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

VIII lukuLoppusäännökset

38 artikla

Kertomus

1.  Komissio antaa ennen [julkaisutoimisto lisää 24 kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä] EAMV:ta kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

2.  Kertomuksessa on arvioitava seuraavia:

a)  markkinoiden toiminta unionissa joukkorahoituspalvelun tarjoajien kannalta, mukaan luettuna markkinoiden kehitys ja suuntaukset, ▌ niiden markkinaosuus ja erityisesti sen tarkastelu, onko asetuksessa vahvistettuja määritelmiä ja raja-arvoja syytä muuttaa ja onko asetuksen soveltamisalaan kuuluvien palvelujen laajuus edelleen asianmukainen;

b)  asetuksen vaikutus joukkorahoituspalvelujen sisämarkkinoiden asianmukaiseen toimintaan, mukaan luettuna vaikutus pk-yritysten rahoituksen saantiin ja vaikutus sijoittajiin ja muihin henkilöryhmiin, joihin palvelut vaikuttavat;

c)  teknologisten innovaatioiden toteutus joukkorahoitussektorilla, mukaan luettuna pankkien ulkopuolisten rahoitusmenetelmien (muun muassa uuden virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskujen) sekä uusien innovatiivisten liiketoimintamallien ja teknologian soveltaminen;

d)  ovatko 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa vahvistetut raja-arvot edelleen asianmukaisia tässä asetuksessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi;

e)  joukkorahoituspalvelun tarjoajien harjoittamaa mainontaa sääntelevien kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten vaikutukset palvelujen tarjoamisen vapauteen, kilpailuun ja sijoittajansuojaan;

f)  hallinnollisten seuraamusten soveltaminen ja erityisesti tarve yhdenmukaistaa entisestään tämän asetuksen rikkomisesta määrättäviä hallinnollisia seuraamuksia;

g)  onko tarpeen ja oikeasuhteista asettaa joukkorahoituspalvelun tarjoajille velvollisuus noudattaa kansallisia säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön direktiivi (EU) 2015/849 rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen osalta, ja lisätä joukkorahoituspalvelun tarjoajat ilmoitusvelvollisten luetteloon direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti;

h)  onko aiheellista laajentaa tämän asetuksen soveltamisalaa kattamaan kolmannet maat;

i)  kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n yhteistyö ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten soveltuvuus tämän asetuksen valvontaelimeksi;

j)  mahdollisuus ottaa tässä asetuksessa käyttöön erityisiä toimenpiteitä kestävien ja innovatiivisten joukkorahoitushankkeiden edistämiseksi sekä unionin varojen käyttö.

38 a artiklaAsetuksen (EU) 2017/1129 muuttaminen

Lisätään asetuksen (EU) 2017/1129 1 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

k) asetuksen (EU) .../...(14)* 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritellyn eurooppalaisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan joukkorahoitustarjous edellyttäen, että se ei ylitä mainitun asetuksen 2 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädettyä raja-arvoa. ”

39 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [julkaisutoimisto: 12 kuukauden kuluttua voimaantulosta].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.  PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

  1.1.  Ehdotuksen/aloitteen nimi

  1.2.  Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä (ABM/ABB)

  1.3.  Ehdotuksen/aloitteen luonne

  1.4.  Tavoite (Tavoitteet)

  1.5.  Ehdotuksen/aloitteen perustelut

  1.6.  Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

  1.7.  Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)

2.  HALLINNOINTI

  2.1.  Seuranta- ja raportointisäännöt

  2.2.  Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

  2.3.  Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

3.  EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

  3.1.  Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

  3.2.  Arvioidut vaikutukset menoihin

  3.2.1.  Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

  3.2.2.  Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin

  3.2.3.  Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin

  3.2.4.  Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

  3.2.5.  Ulkopuolisten tahojen rahoitusosuudet

  3.3.  Arvioidut vaikutukset tuloihin

SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS

1.  PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA

1.1.  Ehdotuksen/aloitteen nimi

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista

1.2.  Toimintalohko(t)

Toimintalohko: Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni

Toiminto: Pääomamarkkinaunioni

1.3.  Ehdotuksen/aloitteen luonne

ý Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen.

¨ Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen(15).

¨ Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen.

¨ Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen.

1.4.  Tavoite (Tavoitteet)

1.4.1.  Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka (joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee

Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollinen perusta

1.4.2.  Erityistavoite (erityistavoitteet)

Erityistavoite nro

1. Annetaan alustoille mahdollisuus laajentaa toimintaansa

2. Vahvistetaan alustojen integriteettiä

3. Lisätään alustojen avoimuutta sijoittajiin nähden

1.4.3.  Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen

1. Eurooppalaiset joukkorahoituspalvelun tarjoajat voivat harjoittaa perustoimintaansa kaikissa jäsenvaltiossa ja välittää hankkeita kaikkialta EU:sta.

2. Sijoittajien luottamus vahvistuu, etenkin alustoille pääsyn ja rajatylittävien sijoitusten suhteen.

1.4.4.  Tulos- ja vaikutusindikaattorit

Selvitys siitä, millaisin indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan

Komission yksiköt seuraavat valitun toimintavaihtoehdon vaikutuksia muun muassa seuraavien indikaattoreiden perusteella:

1. Vaikutukset alustoihin:

a.  Niiden maiden lukumäärä, joissa alustat ovat päättäneet soveltaa säädöstä

b.  Joukkorahoitusliiketoimien vuotuinen määrä EU-maissa

c.  Sijoittajapohja sijoittajatyypeittäin

d.  Rajatylittävästi rahoitettujen hankkeiden lukumäärä, laajuus ja tyyppi

e.  Rajatylittävien sijoitusvirtojen määrä

2.  Välittömät kustannukset

a.  Toimilupamaksut

b.  Valvontaan ja sääntelyyn liittyvät maksut

c.  Noudattamisen valvonnan kustannukset

3.  Välilliset kustannukset/hyödyt

a.  Hankkeiden rahoitukseen / sijoituksiin liittyvien maksujen kehitys

b.  Keskimääräisen liikkeeseenlaskumäärän kehitys

1.5.  Ehdotuksen/aloitteen perustelut

1.5.1.  Tarpeet, joihin ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä

Tällä ehdotuksella pyritään vastaamaan seuraaviin haasteisiin:

1) Sisämarkkinat: joukkorahoitusalustat ovat erittäin riippuvaisia verkostoitumisen vaikutuksista. Tavoitteena on parantaa liiketoimintamallien elinkelpoisuutta mutta myös tarjota enemmän etuja alustojen käyttäjille – sijoittajille ja hankkeen toteuttajille. Tällä hetkellä joukkorahoitusalustoilla on merkittäviä vaikeuksia niiden pyrkiessä laajentamaan toimintaansa muihin EU:n jäsenvaltioihin ja ne toimivat näin ollen enimmäkseen kansallisen rajojen sisällä. Aloitteella annetaan sellaisille alustoille, jotka haluavat toimia EU:n tasolla, mahdollisuus hakea Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselta eurooppalaisen joukkorahoituspalvelun tarjoajan toimilupaa, minkä ansiosta ne voivat tarjota saumattomasti palveluja kaikkialla sisämarkkinoilla.

2) Alan integriteetti ja turvallisuus: joukkorahoitus ei ole vielä luotettava ja vakiintunut ala, ja sijoittajat varovat erityisesti rajatylittävien sijoitusten tekemistä. Tämä johtuu osaksi eri jäsenvaltioissa hyväksytyistä erilaisista säännöistä, jotka luovat suojatoimien sovellettavuuteen, due diligence -kohteluun ja tarkastusten tasoon liittyvää epävarmuutta. Aloitteella tarjotaan tunnistettava eurooppalainen merkki, jolla varmistetaan avoin ja turvallinen toimintaympäristö rahoituksen välittämiseen ja annetaan sijoittajille mahdollisuus keskittyä niiden hankkeiden elinkelpoisuuteen, joita ne haluavat tukea.

1.5.2.  Unionin osallistumisesta saatava lisäarvo (se voi olla tuloksena esimerkiksi koordinoinnin paranemisesta, oikeusvarmuudesta, tehokkuuden paranemisesta tai täydentävyyksistä). Tätä kohtaa sovellettaessa ”unionin osallistumisesta saatavalla lisäarvolla” tarkoitetaan arvoa, joka saadaan unionin toiminnan ansiosta sen arvon lisäksi, jonka jäsenvaltiot olisivat muutoin tuottaneet yksinään.

EU:n toimilla vähennettäisiin merkittävästi monimutkaisuutta sekä taloudellista ja hallinnollista rasitetta kaikkien keskeisten toimijoiden eli joukkorahoitusalustojen, hankkeen toteuttajien ja sijoittajien kannalta ja varmistettaisiin samalla tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille samaa EU-merkkiä käyttäville palveluntarjoajille. Lisäksi vakavaraisuussääntöjen, toimintaedellytysten ja avoimuutta koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen kaikkien toimijoiden osalta parantaisi selvästi sijoittajansuojaa ja rahoitusvakautta. Yhdenmukaistamalla joukkorahoitusalustojen olennaiset ominaisuudet ehdotuksella pyritään luomaan yhdenmukaiset puitteet joukkorahoitustoiminnan määrittelylle ja asettamaan yhteiset säännöt tietyillä aloilla.

Sidosryhmien kuulemisista ja ulkoisista tutkimuksista saatu näyttö tukee toimien toteuttamista. EU:n tason toimien tarkoituksena on edistää joukkorahoituspalvelujen tehokasta ja toimivaa kehitystä EU:ssa, sijoittajansuojaa, rahoitusjärjestelmien vakautta ja toimivuutta unionin talouden sekä sen kansalaisten ja yritysten eduksi. Komission ehdotukseen liitetyssä vaikutustenarvioinnissa selitetään tarkemmin, miksi nämä tavoitteet saavutetaan paremmin unionin tasolla.

1.5.3.  Vastaavista toimista saadut kokemukset

Uusi aloite

1.5.4.  Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut

Tämän ehdotuksen tavoitteet sopivat yhteen lukuisten muiden EU:n keskeisten toimintalinjojen ja käynnissä olevien aloitteiden kanssa, joista esimerkkeinä voidaan mainita päämarkkinaunioni, FinTech-aloite ja digitaaliset sisämarkkinat.

1.6.  Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto

¨ Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu.

–  ¨  Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa [PP/KK]VVVV ja päättyy [PP/KK]VVVV.

–  ¨  Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna VVVV ja päättyvät vuonna VVVV.

ý Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu.

–  Käynnistysvaihe alkaa vuonna VVVV ja päättyy vuonna VVVV,

–  minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa.

1.7.  Hallinnointitapa (Hallinnointitavat)(16)

¨ Suora hallinnointi, jonka komissio toteuttaa käyttämällä

–  ¨  toimeenpanovirastoja

¨ Hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa

ý Välillinen hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty

¨ kansainvälisille järjestöille ja niiden erityisjärjestöille (tarkennettava)

¨Euroopan investointipankille tai Euroopan investointirahastolle

ý varainhoitoasetuksen 208 ja 209 artiklassa tarkoitetuille elimille

¨ julkisoikeudellisille yhteisöille

¨ sellaisille julkisen palvelun tehtäviä hoitaville yksityisoikeudellisille elimille, jotka antavat riittävät rahoitustakuut

¨ sellaisille jäsenvaltion yksityisoikeuden mukaisille elimille, joille on annettu tehtäväksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden täytäntöönpano ja jotka antavat riittävät rahoitustakuut

¨ henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa SEU-sopimuksen V osaston mukaisia yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan erityistoimia ja jotka nimetään asiaa koskevassa perussäädöksessä.

Huomautukset:

Ei ole

2.  HALLINNOINTI

2.1.  Seuranta- ja raportointisäännöt

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset.

Olemassa olevien järjestelyjen mukaisesti Euroopan valvontaviranomaiset laativat säännölliset raportit toiminnastaan (mukaan luettuna sisäinen raportointi ylemmälle johdolle, raportointi hallintoelimille ja vuosikertomuksen laatiminen), ja tilintarkastustuomioistuin ja komission sisäisen tarkastuksen pääosasto tarkastavat valvontaviranomaisten resurssien käytön. Ehdotukseen sisältyvien toimien seuranta ja niistä raportointi noudattavat jo voimassa olevia vaatimuksia, samoin kuin tästä ehdotuksesta mahdollisesti johtuvia uusia vaatimuksia.

2.2.  Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä

2.2.1.  Todetut riskit

Kun otetaan huomioon markkinoiden vaatimaton koko ja kohdistuminen pienten yritysten alkuvaiheen taloudelliseen tukeen, merkittäviä taloudellisia, rahoitusvakauteen liittyviä tai muita riskejä ei ole yksilöity. On syytä huomata, että joukkorahoitusalustoilla välitettyihin hankkeisiin liittyy erittäin suuri riski. Tämä kuitenkin tuodaan esiin sijoittajille suunnatuissa riskivaroituksissa ja muissa suojatoimissa, joilla varmistetaan, että sijoittajat tuntevat toimintaympäristön, jossa voidaan tukea liiketoimintaa mutta jota ei voida verrata säästötuotteiden toimintaympäristöön. Alustat itse eivät saa osallistua näihin anteihin tekemällä sijoituksia tai merkintäsitoumuksia, vaan ne vain helpottavat osapuolten välisiä liiketoimia.

2.2.2.  Valvontamenetelmä(t)

Euroopan valvontaviranomaisista annetuissa asetuksissa säädetyt hallinnointi- ja valvontajärjestelmät ovat jo käytössä. Euroopan valvontaviranomaiset tekevät tiivistä yhteistyötä komission sisäisen tarkastuksen pääosaston kanssa sen varmistamiseksi, että kaikilla sisäisen valvontakehyksen aloilla täytetään asianmukaiset vaatimukset. Näitä järjestelyjä sovelletaan myös Euroopan valvontaviranomaisten tämän ehdotuksen mukaisiin tehtäviin.

Lisäksi Euroopan parlamentti myöntää jokaisena varainhoitovuonna neuvoston suosituksesta kullekin Euroopan valvontaviranomaiselle vastuuvapauden tämän talousarvion toteuttamisesta.

2.3.  Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet

Petosten, lahjonnan ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi Euroopan valvontaviranomaisiin sovelletaan rajoituksetta Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 11 päivänä syyskuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 säännöksiä.

Euroopan valvontaviranomaisilla on niiden tarkoituksiin suunniteltu petostentorjuntastrategia ja sen perusteella laadittu toimintasuunnitelma. Euroopan valvontaviranomaisten petostentorjuntaa koskevissa tehostetuissa toimissa noudatetaan varainhoitoasetuksen sääntöjä ja ohjeita (petostentorjuntatoimet osana moitteetonta varainhoitoa), OLAFin petostenehkäisypolitiikkaa, komission petostentorjuntastrategiassa (KOM(2011) 376) vahvistettuja sääntöjä sekä EU:n virastoja koskevassa yhteisessä lähestymistavassa (heinäkuu 2012) ja siihen liittyvässä etenemissuunnitelmassa vahvistettuja sääntöjä.

Lisäksi Euroopan valvontaviranomaisten perustamisasetuksissa sekä Euroopan valvontaviranomaisten varainhoitoasetuksissa vahvistetaan säännökset, jotka koskevat Euroopan valvontaviranomaisten talousarviota ja sovellettavia varainhoitosääntöjä, myös sääntöjä petosten ja sääntöjenvastaisuuksien torjumiseksi.

3.  EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET

3.1.  Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen budjettikohdat

•  Talousarviossa jo olevat budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

Budjettikohta

Määräraha

laji

Rahoitusosuudet

Numero

[Nimi………………………...…………]

JM/EI-JM(17)

EFTA-mailta(18)

ehdokasmailta(19)

kolmansilta mailta

varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

1a

12 02 06 EAMV

 

JM/EI-JM

EI

EI

EI

EI

•  Uudet perustettaviksi esitetyt budjettikohdat

Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja budjettikohtien mukaisessa järjestyksessä

Monivuotisen rahoituskehyksen otsake

Budjettikohta

Määräraha

laji

Rahoitusosuudet

Numero

[Nimi………………………………………]

JM/EI-JM

EFTA-mailta

ehdokasmailta

kolmansilta mailta

varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut rahoitusosuudet

[…]

[XX.YY.YY.YY]

[…]

[…]

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

KYLLÄ/EI

3.2.  Arvioidut vaikutukset menoihin

3.2.1.  Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Monivuotisen rahoituskehyksen

otsake

Numero

[Nimi……………...……………………………………………………………….]

PO: …….

 

 

Vuosi

2019

Vuosi

2020

Vuosi

N+2

Vuosi

N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/ aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Osasto 1: Toimintamäärärahat

Sitoumukset

(1)

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Maksut

(2)

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Osasto 2:

Sitoumukset

(1a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksut

(2a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Osasto 3:

Sitoumukset

(3a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksut

(3b)

 

 

 

 

 

 

 

 

EAMV:n määrärahat

YHTEENSÄ

Sitoumukset

= 1 + 1a + 3a

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Maksut

= 2 + 2a

3b

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Monivuotisen rahoituskehyksen

otsake

5

”Hallintomenot”

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

 

 

 

Vuosi

2019

Vuosi

2020

Vuosi

N+2

Vuosi

N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/ aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

PO: …….

Ÿ Henkilöresurssit

0,401

0,995

 

 

 

 

 

1,396

Ÿ Muut hallintomenot

0,091

0,236

 

 

 

 

 

0,327

PO …. YHTEENSÄ

Määrärahat

 

 

 

 

 

 

 

 

Monivuotisen rahoituskehyksen

OTSAKKEESEEN 5 kuuluvat määrärahat

YHTEENSÄ

(Sitoumukset yhteensä = maksut yhteensä)

 

 

 

 

 

 

 

 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

 

 

 

Vuosi

2019

Vuosi

2020

Vuosi

N+2

Vuosi

N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/ aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Monivuotisen rahoituskehyksen

OTSAKKEISIIN 1–5 kuuluvat määrärahat

YHTEENSÄ

Sitoumukset

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

Maksut

0,764

1,637

 

 

 

 

 

2,401

3.2.2.  Arvioidut vaikutukset [elimen] määrärahoihin

–  ¨  Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja.

–  ¨  Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja seuraavasti:

Maksusitoumusmäärärahat, milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tavoitteet ja tuotokset

 

ò

 

 

Vuosi

N

Vuosi

N+1

Vuosi

N+2

Vuosi

N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/ aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

TUOTOKSET

Tyyppi(20)

Keskimäär. kustannukset

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä

Kustannus

Lukumäärä yhteensä

Kustannukset yhteensä

ERITYISTAVOITE 1(21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– tuotos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– tuotos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– tuotos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välisumma erityistavoite 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERITYISTAVOITE 2 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– tuotos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välisumma erityistavoite 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.  Arvioidut vaikutukset [elimen] henkilöresursseihin

3.2.3.1.  Yhteenveto

–  ¨  Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja.

–  ¨  Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti:

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

 

Vuosi

2019

Vuosi

2020

Vuosi

N+2

Vuosi

N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/ aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

YHTEENSÄ

Virkamiehet (AD-palkkaluokat)

2

6

 

 

 

 

 

8

Virkamiehet (AST-palkkaluokat)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

1

1

 

 

 

 

 

2

Väliaikaiset toimihenkilöt

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansalliset asiantuntijat

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

3

7

 

 

 

 

 

 

Arvioidut vaikutukset henkilöstöön (kokoaikaisten työntekijöiden lisäys) – henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vuosi N

Vuosi N + 1

Vuosi N + 2

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/ aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

AD16

 

 

 

 

AD15

 

 

 

 

AD14

 

 

 

 

AD13

 

 

 

 

AD12

 

 

 

 

AD11

 

 

 

 

AD10

 

 

 

 

AD9

 

 

 

 

AD8

 

 

 

 

AD7

 

 

 

 

AD6

 

 

 

 

AD5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD yhteensä

 

 

 

 

AST11

 

 

 

 

AST10

 

 

 

 

AST9

 

 

 

 

AST8

 

 

 

 

AST7

 

 

 

 

AST6

 

 

 

 

AST5

 

 

 

 

AST4

 

 

 

 

AST3

 

 

 

 

AST2

 

 

 

 

AST1

 

 

 

 

AST yhteensä

 

 

 

 

AST/SC 6

 

 

 

 

AST/SC 5

 

 

 

 

AST/SC 4

 

 

 

 

AST/SC 3

 

 

 

 

AST/SC 2

 

 

 

 

AST/SC 1

 

 

 

 

AST/SC yhteensä

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

Arvioidut vaikutukset henkilöstöön (lisäys) – ulkopuolinen henkilöstö

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Vuosi N

Vuosi N + 1

Vuosi N + 2

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/ aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Tehtäväryhmä IV

 

 

 

 

Tehtäväryhmä III

 

 

 

 

Tehtäväryhmä II

 

 

 

 

Tehtäväryhmä I

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

Kansalliset asiantuntijat

Vuosi N

Vuosi N + 1

Vuosi N + 2

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/ aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Yhteensä

 

 

 

 

Ilmoitetaan suunniteltu palvelukseenottopäivämäärä ja tehdään sen perusteella tarvittavat mukautukset määrään (jos henkilö on tarkoitus ottaa palvelukseen heinäkuussa, keskimääräisistä kustannuksista otetaan huomioon vain 50 prosenttia). Tarkemmat tiedot olisi annettava liitteessä,

3.2.3.2.  Henkilöresurssien arvioitu tarve vastuullisessa pääosastossa

–  ¨  Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöresursseja.

–  ¨  Ehdotus/aloite edellyttää henkilöresursseja seuraavasti:

Arvio kokonaislukuina (tai enintään yhden desimaalin tarkkuudella)

 

Vuosi

2020

Vuosi

N+1

Vuosi N + 2

Vuosi N + 3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/ aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

•  Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission edustustot EU:ssa)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 01 02 (edustustot EU:n ulkopuolella)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ÿ Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)(22)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 01 (AC, END, INT; katetaan kokonaismäärärahoista)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT ja JED; EU:n ulkopuolisissa edustustoissa)

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 04 yy(23)

- päätoimipaikassa(24)

 

 

 

 

 

 

 

 

– EU:n ulkop. edustustoissa

 

 

 

 

 

 

 

XX 01 05 02 (epäsuora tutkimustoiminta: AC, END, INT)

 

 

 

 

 

 

 

10 01 05 02 (suora tutkimustoiminta: AC, END, INT)

 

 

 

 

 

 

 

Muu budjettikohta (mikä?)

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon.

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa.

Kuvaus henkilöstön tehtävistä:

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

 

Ulkopuolinen henkilöstö

 

Kokoaikaiseksi muunnetun henkilöstön kustannusten laskentamenetelmä olisi kuvattava liitteessä V olevassa 3 kohdassa.

3.2.4.  Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa

–  ¨  Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen.

–  ¨  Ehdotus/aloite edellyttää monivuotisen rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen rahoitussuunnitelman muuttamista.

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja määrät

–  ¨  Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamista(25).

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, budjettikohdat ja määrät

3.3.  Arvioidut vaikutukset tuloihin

–  ý  Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin.

–  ¨  Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti:

–  ¨  vaikutukset omiin varoihin

–  ¨  vaikutukset sekalaisiin tuloihin

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella)

Tulopuolen budjettikohta

Käytettävissä olevat määrärahat kuluvana varainhoitovuonna

Ehdotuksen/aloitteen vaikutus(26)

Vuosi

N

Vuosi

N+1

Vuosi

N+2

Vuosi

N+3

ja näitä seuraavat vuodet (ilmoitetaan kaikki vuodet, joille ehdotuksen/ aloitteen vaikutukset ulottuvat, ks. kohta 1.6)

Momentti …

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaava(t) menopuolen budjettikohta (budjettikohdat) käyttötarkoitukseensa sidottujen sekalaisten tulojen tapauksessa.

[…]

LIITE rahoitusselvitykseen, joka koskee ehdotusta asetukseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista

Sovellettu menetelmä ja keskeiset perusoletukset

Kustannukset, jotka liittyvät EAMV:n eurooppalaisille joukkorahoituspalvelun tarjoajille myöntämään toimilupaan ja niiden valvontaan, on arvioitu kolmen kustannusluokan perusteella: henkilöstökustannukset, hallinnolliset kustannukset ja operatiiviset kustannukset(27).

Komission alustavien arvioiden mukaan joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimilupaan ja valvontaan liittyvät tehtävät edellyttävät neljää uutta henkilöstön jäsentä vuonna 2019 ja yhdeksää lisäjäsentä vuonna 2020. Tämä tulisi sen henkilöstön lisäksi, joka tällä hetkellä työskentelee EAMV:ssa ja johon sovelletaan EAMV:n tämänhetkistä talousarviota. Kustannukset rahoitetaan EU:n talousarviosta, jottei aiheuteta rasitetta aloitteleville yrityksille kohtuuttomilla maksuilla. Maksut kerätään järjestelmän mukaisesti toimiluvan saaneilta joukkorahoituspalvelun tarjoajilta, mutta niihin sovelletaan ylärajaa (ks. tarkemmin ehdotuksen teksti).

Henkilöstön lisämäärän tarve johtuu asetuksella EAMV:lle annetuista lisätehtävistä ja liittyy eurooppalaisten joukkorahoituspalvelun tarjoajien koordinointiin ja valvontaan:

•  toimilupaprosessin valmistelu ja hoitaminen;

•  keskusrekisterin perustaminen ja ylläpito;

•  asetuksessa säädettyjen teknisten standardien kehittäminen;

•  sijoitusta koskevien avaintietojen tarkistus;

•  valmistautuminen joukkorahoituspalvelun tarjoajien koordinointiin ja valvontaan;

•  keskeisiä suorituskykyindikaattoreita koskeva vuotuinen seuranta ja raportointi.

Nämä uudet tehtävät esitetään asetusehdotuksessa, ja niitä käsitellään tarkemmin ehdotuksen perusteluosassa. Niihin sisältyvät muun muassa joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimiluvat ja rekisteröinti, rekisteröityjen joukkorahoituspalvelujen tarjoajien valvonta, säännöllinen yhteydenpito valvottujen yksikköjen johtoon/henkilöstöön, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai kuluttajien kysymyksiin, valituksiin ja pyyntöihin vastaaminen, asetuksessa vahvistettujen vaatimusten noudattamisen seuraaminen, tietojen pyytäminen joukkorahoituspalvelun tarjoajilta tai yksikköjen johtoon osallistuvilta henkilöiltä, paikan päällä tehtävien tarkastusten suorittaminen, asiakirjojen tutkiminen ja henkilöiden kuuleminen asetuksen väitettyihin rikkomisiin liittyen, sijoitusta koskevien avaintietojen tarkastelu asetuksen vaatimusten mukaisesti sekä tarvittavien asiakirjojen kääntäminen. EAMV voi myös toteuttaa toimia joukkorahoituspalvelun tarjoajien toimilupien peruuttamisen alalla ja muita asetuksessa lueteltuja valvontatoimia.

Seuraavassa jaksossa tarkastellaan yleisiä olettamuksia lisäresurssien, uuden henkilöstömäärän kustannusten ja tietotekniikkainfrastruktuuriin liittyvien lisäkustannusten laskemista varten.

Yleiset olettamukset lisäresurssien laskemista varten

Lisäresurssien laskemisessa on tehty seuraavat olettamukset.

Oletetaan, että asetusta ryhdytään soveltamaan vuoden 2019 alussa, ja EAMV käyttää vuoden valmistelutöihin ja luonnostelee teknisiä sääntelystandardeja ja teknisiä ohjeita sekä prosesseja ja menettelyjä. Arvioidaan, että vuonna 2020 EAMV valvoo noin 25:tä yksikköä. Arvio perustuu markkinoilla tällä hetkellä olevien joukkorahoitusalustojen määrään, kokoon, toimintaan, yleisiin markkinaolosuhteisiin sekä niiden alustojen lukumäärään, jotka ovat jo yrittäneet laajentaa toimintaansa valtioiden rajojen yli.

Lisätyöntekijöiden odotetaan olevan vakituista henkilöstöä tai sopimussuhteisia toimihenkilöitä. Vakituisesta henkilöstöstä aiheutuvien keskimääräisten vuosikustannusten(28) odotetaan olevan yhteensä 173 000 euroa ja sopimussuhteisista toimihenkilöistä 86 000 euroa. Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään vuotuiset keskimääräiset kokonaiskustannukset henkilöstöluokkaa kohti. Mukaan on laskettu eläke- ja rekrytointikustannukset, mutta henkilöstöön liittyvät hallinnolliset ja operatiiviset kustannukset ovat erillisessä luokassa.

Taulukko 1 – Henkilöstökustannukset

Henkilöstöluokka

2019 Vuotuiset keskimääräiset henkilöstökustannukset yhteensä (*)

2020 Vuotuiset keskimääräiset henkilöstökustannukset yhteensä (*)

Virkamiehet

158 020 euroa

153 687 euroa

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

85 640 euroa

72 640 euroa

(*) Tämä sisältää rekrytointikulut, palkat ja korvaukset, eläkemaksut, muut kustannukset (koulutus, terveydenhuolto, koulut, henkilöstöhallinto). Tähän eivät sisälly henkilöstöön liittyvät hallinnolliset (esim. virkamatkat) ja operatiiviset (esim. tietokannat, kokoukset, oikeudelliset palvelut) kustannukset.

Henkilöstön lisämäärän laskeminen

Taulukossa 2 esitetään ennustetut henkilöstöresurssit, jotka EAMV tarvitsee asetuksessa esitettyjen tehtävien hoitamista varten.

Taulukko 2 – Kokoaikaiset työntekijät yhteensä vuotta kohti

 

2019

2020

AD

2

6

CA

1

1

Yhteensä

3

7

Vuoden 2020 jälkeiset tarpeet lasketaan ja jaetaan tulevan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa.

Muut menot

Muut menot, kuten rekisterin ja tietokantojen perustaminen, sisältyvät taulukkoon 3 (toimintamenot). Tietotekniikkakustannusten oletetaan olevan 250 000 euroa sekä vuonna 2019 että 2020, minkä jälkeen ne laskevat 50 000 euroon. Myös käännöskustannukset sisältyvät toimintamenoihin ja ovat 350 000 euroa vuosittain.

Menojen kokonaismäärät 2019–2020

Edellä esitetyt olettamukset huomioon ottaen EAMV:n vuosina 2019 ja 2020 suorittamista perustamiseen, valvontaan ja toimilupiin liittyvistä tehtävistä aiheutuvat arvioidut kokonaismenot esitetään jäljempänä olevassa taulukossa.

Taulukko 3 – Eurooppalaisiin joukkorahoituspalvelun tarjoajiin liittyvät EAMV:n kokonaismenot vuosina 2019–2020 (euroa)

 

2019

2020

Henkilöstömenot

401 680 euroa

994 760 euroa

Hallintomenot

90 720 euroa

236 040 euroa

Toimintamenot

271 600 euroa

656 200 euroa

Menot yhteensä

764 000 euroa

1 887 000 euroa

Toimiluvan saaneilta yksiköiltä kerätyt maksut (*)

0

25 x 10 000 euroa

Toimialan kokonaistalousarvio

0

250 000 euroa

Kokonaisvaikutus EU:n talousarvioon

764 000 euroa

1 637 000 euroa

LIITE

Sijoitusta koskevissa avaintiedoissa esitettävät tiedot

A osa: Tiedot hankkeen toteuttajasta/toteuttajista ja joukkorahoitushankkeesta

(a)  Nimi, oikeudellinen asema, omistajuus, johto ja yhteystiedot

(b)  Päätoiminnot; tarjotut tuotteet tai palvelut

(c)  ▌ Hankkeen toteuttajan keskeiset taloudelliset tiedot ja suhdeluvut kolmen viime vuoden ajalta

(d)  Kuvaus joukkorahoitushankkeesta, myös sen tarkoitus ja pääominaisuudet

B osa: Joukkorahoitusprosessin keskeiset piirteet ja pääoman hankkimista tai varojen lainaamista koskevat ehdot

(a)  Tavoiteltu hankittava vähimmäispääoma tai tavoitellut lainavarat yhdessä joukkorahoitusannissa ja niiden antien lukumäärä, jotka hankkeen toteuttaja tai joukkorahoituspalvelujen tarjoaja ovat saattaneet päätökseen joukkorahoitushankkeen osalta

(b)  Määräaika tavoitellun hankittavan pääoman tai lainavarojen saavuttamiselle

(c)  Tiedot seurauksista, jos tavoiteltua pääomaa tai lainavaroja ei saada määräaikaan mennessä

  Enimmäistarjousmäärä, jos eri kuin a alakohdassa esitetty tavoitepääoma

(e)  Omien varojen määrä, jonka hankkeen toteuttaja on sitonut joukkorahoitushankkeeseen

(f)  Muutos joukkorahoitustarjoukseen liittyvän liikkeeseenlaskijan pääoman tai lainojen koostumuksessa

C osa: Riskitekijät

Suurimmat riskit, jotka liittyvät joukkorahoitushankkeen rahoitukseen, sektoriin, hankkeeseen, hankkeen toteuttajaan ja sijoitusvälineeseen, mukaan luettuna tarpeen mukaan maantieteelliset riskit

D osa: Arvopapereiden tarjoamiseen liittyvät tiedot

(a)  Tarjottavien sijoitusvälineiden kokonaismäärä ja tyyppi

(b)  Merkintähinta

(c)  Hyväksytäänkö ylimerkinnät ja miten ne kohdennetaan

(d)  Merkintä- ja maksuehdot

(e)  Sijoitusvälineiden säilytys ja niiden toimittaminen sijoittajille

(f)  Jos sijoituksen suojana on takaaja tai vakuus:

i)  onko takaaja tai vakuuden antaja oikeushenkilö

ii)  kyseisen takaajan tai vakuuden antajan nimi, oikeudellinen asema ja yhteystiedot

iii)  tiedot takauksen tai vakuuden luonteesta ja ehdoista

(g)  Tapauksen mukaan kiinteä sitoumus ostaa takaisin arvopaperit ja määräaika takaisinostolle

(h)  Muiden kuin oman pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden osalta nimellinen korkoprosentti, päivä, josta lähtien peritään korkoa, korkomaksujen eräpäivät, erääntymispäivä ja sovellettava tuotto

E osa: Liikkeeseenlaskijaa koskevat tiedot, jos liikkeeseenlaskija ei ole sama kuin hankkeen toteuttaja vaan on erillisyhtiö

(a)  Onko hankkeen toteuttajan ja sijoittajan välillä erillisyhtiö

(b)  Liikkeeseenlaskijan yhteystiedot

F osa: Sijoittajan oikeudet

(a)  Arvopapereihin liittyvät keskeiset oikeudet

(b)  Arvopapereihin sovellettavat rajoitukset

(c)  Arvopapereiden siirtoihin kohdistuvien mahdollisten rajoitusten kuvaus

(d)  Irtautumismahdollisuudet

(e)  Osakesidonnainen arvopaperien osalta pääoman ja äänioikeuksien jakautuminen ennen tarjouksesta seuraavaa pääoman korottamista ja sen jälkeen (olettaen että kaikki arvopaperit merkitään)

G osa: Lainasopimukseen liittyvien tietojen ilmoittaminen

Jos joukkorahoitustarjoukseen liittyy lainojen välitystä, sijoitusta koskevissa avaintiedoissa on esitettävä D, E ja F osassa tarkoitettujen tietojen sijaan seuraavat tiedot:

(a)  Lainasopimuksen luonne ja kesto

(b)  Sovellettavat korkoprosentit tai tapauksen mukaan muut sijoittajalle maksettavat korvaukset

(c)  Riskinhallintatoimet (esim. onko lainalla takaaja)

(d)  Pääoman lyhennysaikataulu ja koronmaksu

H osa: Maksut, tiedot ja muutoksenhaku

(a)  Sijoittajalta veloitettavat maksut ja sijoittajalle aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät sijoitukseen

(b)  Mistä ja miten saa lisätietoa joukkorahoitushankkeesta, hankkeen toteuttajasta ja liikkeeseenlaskijasta veloituksetta

(a)(c)  Miten ja mihin sijoittaja voi osoittaa valituksen, joka liittyy sijoitukseen tai hankkeen toteuttajan toimintaan tai joukkorahoituspalvelujen tarjoajaan

(1)

  EUVL C 367, 10.10.2018, s. 65.

(2)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

  EUVL C , , s. .

(4)

  EUVL C , , s. .

(5)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 66).

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).

(8)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(9)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).

(10)

  Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle sisämarkkinoihin vaikuttavia ja rajat ylittäviin toimiin liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä koskevasta arvioinnista (COM(2017) 340 final).

(11)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

(12)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(13)

  EUVL L 297, 7.11.2013, s. 107.

(14)

*   Virallinen lehti: lisätään tämän asetuksen numero ja julkaisutiedot.

(15)

  Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa.

(16)

  Kuvaukset eri hallinnointitavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla osoitteessa https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.

(17)

  JM = jaksotetut määrärahat; EI-JM = jaksottamattomat määrärahat.

(18)

  EFTA: Euroopan vapaakauppaliitto.

(19)

  Ehdokasmaat ja soveltuvin osin Länsi-Balkanin mahdolliset ehdokasmaat.

(20)

  Tuotokset ovat tuloksena olevia tuotteita ja palveluita (esim. rahoitettujen opiskelijavaihtojen määrä tai rakennetut tiekilometrit).

(21)

  Kuten kuvattu kohdassa 1.4.2 ”Erityistavoitteet”.

(22)

  AC = sopimussuhteiset toimihenkilöt, AL = paikalliset toimihenkilöt, END = kansalliset asiantuntijat, INT = vuokrahenkilöstö, JED = nuoremmat asiantuntijat EU:n ulkopuolisissa edustustoissa.

(23)

  Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat).

(24)

  Etenkin rakennerahastot, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja Euroopan kalatalousrahasto.

(25)

  Ks. vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N: o 1311/2013 artikla 11 ja 17.

(26)

  Perinteiset omat varat (tulli- ja sokerimaksut) on ilmoitettava nettomääräisinä eli bruttomäärästä on vähennettävä kantokuluja vastaava 25 prosentin osuus.

(27)

  Operatiiviset kustannukset sisältävät myös käännös- ja tietotekniikkakustannukset.

(28)

  Eläke- ja rekrytointikustannukset pois luettuina mutta henkilöstöön liittyvät operatiiviset (esim. virkamatkakulut) ja hallinnolliset (esim. tietokannat, kokoukset, oikeudelliset palvelut) kustannukset mukaan luettuina.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat

Viiteasiakirjat

COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

7.3.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

16.4.2018

IMCO

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

21.3.2018

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Ashley Fox

31.5.2018

 

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Ashley Fox

 

 

 

Valiokuntakäsittely

29.8.2018

9.10.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

5.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Stefan Gehrold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Caroline Nagtegaal, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Richard Corbett, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Eva Joly, Syed Kamall, Thomas Mann, Eva Maydell, Luigi Morgano, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Tiziana Beghin, John Flack, Aleksander Gabelic, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Ricardo Serrão Santos

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.11.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

John Flack, Ashley Fox, Syed Kamall, Bernd Lucke, Kay Swinburne, Roberts Zīle

EFDD

Tiziana Beghin, David Coburn, Marco Valli

PPE

Markus Ferber, Stefan Gehrold, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva Maydell, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere

S&D

Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Aleksander Gabelic, Roberto Gualtieri, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Luigi Morgano, Ricardo Serrão Santos, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

5

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan

VERTS/ALE

Bas Eickhout, Eva Joly, Philippe Lamberts

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 23. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö