Postup : 2018/0091(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0366/2018

Předložené texty :

A8-0366/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Hlasování :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0504

DOPORUČENÍ     ***
PDF 587kWORD 69k
9.11.2018
PE 627.597v02-00 A8-0366/2018

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Pedro Silva Pereira

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO VE FORMĚ DOPISU VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (07964/2018),

–  s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství (07965/2018),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 91, čl. 100 odst. 2, čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem, čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0382/2018),

–  s ohledem na své nelegislativní usnesení ze dne …(1) o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko ve formě dopisu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0366/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Japonska.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jednání mezi Evropskou unií a Japonskem o dohodě o hospodářském partnerství, zahájená dne 25. března 2013, byla uzavřena dne 8. prosince 2017. Dne 17. července 2018 na summitu EU-Japonsko konaném v Tokiu EU a Japonsko dohodu o hospodářském partnerství podepsaly, spolu s dohodou o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem.

Evropský parlament stanovil priority pro jednání ve svém usnesení z října 2012. Výsledek jednání tyto priority odráží. Evropský parlament byl během procesu informován a Výbor pro mezinárodní obchod jednání podrobně sledoval, od přípravných kroků po podepsání konečné dohody. Na základě žádosti Evropského parlamentu Rada v září 2017 mandát k jednání zveřejnila.

Stále probíhají jednání o samostatné dohodě o ochraně investic s Japonskem. Evropský parlament bude i tato jednání nadále podrobně sledovat a již jasně prohlásil, že starý soukromý mechanismus urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS) je nepřijatelný.

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem má strategický význam. Jedná se o nejdůležitější dvoustrannou obchodní dohodu, jakou kdy Unie uzavřela. Pokrývá téměř jednu třetinu světového HDP, téměř 40 % světového obchodu a více než 600 milionů lidí.

Z hlediska globálního obchodního řádu nyní zažíváme pohnuté časy. Tato dohoda tudíž vysílá signál na podporu volného a spravedlivého obchodu založeného na pravidlech a současně pomáhá podporovat hodnoty a vysoké standardy Unie.

EU a Japonsko sdílejí základní hodnoty, k nimž patří lidská práva, demokracie a dodržování zásad právního státu, jakož i pevný závazek k udržitelnému rozvoji, multilateralismu a světovému obchodnímu řádu založenému na pravidlech.

Japonsko je třetím největším spotřebitelským trhem na světě, avšak až šestým obchodním partnerem Unie. Tato dohoda posílí současný dvoustranný obchod a politické vztahy.

Podle posouzení dopadu na udržitelnost a obchod z roku 2016 by měla pozitivně ovlivnit HDP, příjmy, obchod a zaměstnanost v EU i v Japonsku, v souladu s cílem vytvořit inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Opravdový přínos jakékoli mezinárodní dohody se ovšem odvíjí od řádného a úplného provádění jejích ustanovení všemi stranami. Je proto zásadně důležité provádění dohodnutých závazků monitorovat.

Obchod se zbožím: Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem, jakmile vstoupí v platnost, odstraní cla u více než 90 % vývozu z EU do Japonska. V okamžiku, kdy bude plně provedena, bude v Japonsku osvobozeno od cla 97 % zboží dováženého z EU. Zbývající celní položky budou částečně uvolněny prostřednictvím celních kvót či snížení cel. U osobních automobilů Unie v průběhu sedmi let postupně odstraní své 10% clo, u traktorů a autobusů budou unijní cla odstraněna po 12 letech. Podle některých odhadů ušetří dohoda unijním vývozcům na clech okolo 1 miliardy EUR ročně.

Nesazební opatření: Jednání mezi EU a Japonskem se zabývala mnoha nesazebními opatřeními, která byla pro evropské podniky významným zdrojem obav, zejména v automobilovém průmyslu a v oblasti potravinářská přídatných látek, označování potravin, kosmetiky, zdravotnických prostředků a označování textilií. Japonsko souhlasilo s tím, že své automobilové normy ještě více sladí s mezinárodními normami (předpisy EHK OSN), které používají unijní výrobci automobilů. Dohoda obsahuje desetiletou ochrannou doložku, která Unii umožňuje cla znovu zavést, pokud by Japonsko přestalo předpisy EHK OSN uplatňovat nebo by znovu zavedlo již odstraněná nesazební opatření.

Zemědělství a zeměpisná označení: Snížení cel je nejvýznamnější pro odvětví zemědělství EU. Dohoda současně ochraňuje nejcitlivější produkty. Víno, lihoviny a další alkoholické nápoje budou zbaveny cla od prvního dne. Vysoká cla na tvrdé sýry budou zrušena a pro čerstvé sýry bude zavedena celní kvóta s nulovým clem. U hovězího masa budou cla postupně snížena (z 38,5 % na 9 % v průběhu 15 let). EU bude mít bezcelní přístup pro zpracované vepřové maso a téměř bezcelní přístup pro čerstvé vepřové maso. Po uplynutí přechodného období budou odstraněna cla u zpracovaných zemědělských produktů, jako jsou těstoviny, čokoláda a sušenky. Dohoda o hospodářském partnerství rovněž přináší ochranu pro 205 evropských zeměpisných označení, což je zvláště důležité pro malé a střední podniky.

Veřejné zakázky: Japonsko přijalo závazek zpřístupnit zakázky ve 48 klíčových městech (jež představují přibližně 15 % japonského obyvatelstva) a u mnoha nezávislých subjektů místní správy (univerzit, nemocnic a veřejných energetických podniků). Dále se zavázalo odstranit nejpozději jeden rok po vstupu dohody v platnost tzv. „doložku o bezpečnosti provozu“, která dosud prakticky bránila v přístupu na japonský trh unijním železničním dodavatelům. Dohoda staví na mnohostranné Dohodě o vládních zakázkách a maximalizuje transparentnost výběrových řízení na veřejné zakázky.

Obchod se službami: Navzdory přístupu založenému na „negativním seznamu“ zachovává dohoda právo orgánů členských států EU vymezovat, poskytovat a regulovat veřejné služby na státní, regionální i místní úrovni. Dohoda o hospodářském partnerství vládám nebrání, aby nějakou privatizovanou službu opět převedly do veřejného sektoru. Dohoda rovněž zachovává suverénní právo regulovat finanční a bankovní odvětví z obezřetnostních důvodů a pro účely dohledu. Liberalizace se týká oblastí, jako je elektronický obchod, mezinárodní námořní doprava, poštovní služby a telekomunikace, ale audiovizuální služby jsou vyňaty. Dohoda nadto zavádí dočasný přeshraniční pohyb kvalifikovaných pracovníků (tzv. 4. způsob) a v přibližně 40 odvětvích zavazuje obě strany k převodům v rámci společnosti a v přibližně 20 odvětvích k pohybu nezávislých profesionálů.

Malé a střední podniky: Vůbec poprvé je do obchodní dohody EU začleněna zvláštní kapitola věnovaná malým a středním podnikům. Tato kapitola počítá s vytvořením veřejně přístupné internetové stránky a zřízením kontaktních míst pro malé a střední podniky, které budou malým podnikům poskytovat informace relevantní pro to, aby získaly přístup na trh druhé strany. 78 % unijních podniků, které vyvážejí do Japonska, tvoří právě malé a střední podniky.

Udržitelný rozvoj: Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem znovu potvrzuje závazek obou stran uzavřít celou řadu mnohostranných dohod v oblasti práce a životního prostředí, jakož i odhodlání prosazovat Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Obě strany se rovněž zavazují k účinnému provádění Pařížské dohody o změně klimatu a dalších mnohostranných dohod v oblasti životního prostředí, mj. dohod o zachování a udržitelném řízení přírodních zdrojů (v oblasti rybolovu, biologické rozmanitosti a lesnictví). Dohoda zejména zavádí posílenou spolupráci při boji proti nezákonné těžbě dřeva a nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Japonsko sice ještě bohužel neratifikovalo dvě klíčové úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP), nicméně dohoda obsahuje závazek k ratifikaci všech klíčových úmluv MOP. Daná kapitola také uznává právo na regulaci a zahrnuje zvláštní doložku o přezkumu, která může být a měla by být využívána k posílení vymahatelnosti a účinnosti ustanovení týkajících se práce a životního prostředí.

Datové toky: Dohoda o hospodářském partnerství neobsahuje obecná ustanovení o datových tocích, nýbrž prověrkovou doložku, podle níž strany posoudí otázku přeshraničního přenosu údajů do tří let od vstupu dohody v platnost.

Spolupráce v oblasti regulace: Kapitola o spolupráci v oblasti regulace je dobrovolná a respektuje suverénní právo každé strany regulovat vlastní úroveň ochrany, pokud jde o sledování cílů veřejné politiky. Dohoda rovněž počítá se zřízením fóra pro finanční regulaci s cílem posílit spolupráci mezi EU a Japonskem za účelem zvýšení stability a zlepšení globálního finančního systému. Kapitola o spolupráci v oblasti regulace také jasně uvádí, že musí být v plném rozsahu dodržovány zásady zakotvené ve Smlouvě o fungování Evropské unie, k nimž patří i zásada předběžné opatrnosti.

Provádění a občanská společnost: Dohoda počítá s tím, že bude probíhat společný dialog s občanskou společností a odvětvovými výbory, např. Výborem pro spolupráci v oblasti regulace, kterého se může účastnit i občanská společnost. Stejně, jako je tomu u všech ostatních obchodních dohod EU nejnovější generace, zřídí dohoda o hospodářském partnerství interní poradní skupinu, která bude zajišťovat zapojení občanské společnosti do provádění a monitorování kapitoly o udržitelném rozvoji.

Závěr

Dohoda o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem má velký strategický význam. Je vyvážená, komplexní a pro Unii, její občany a podniky bude mít velkou hospodářskou hodnotu. Zajistí nové tržní příležitosti, zejména v odvětvích, která obvykle nemívají z obchodních dohod velký prospěch (např. zemědělství). Tato dohoda o hospodářském partnerství obsahuje několik novinek, jako je závazek k uplatňování Pařížské dohody o změně klimatu a zvláštní kapitoly o správě a řízení společností a o malých a středních podnicích. Dohoda rovněž plně respektuje právo na regulaci a chrání veřejné služby. Má potenciál přispět k vytváření udržitelného růstu a důstojných pracovních míst a současně přitom podporovat hodnoty Unie a dodržování vysokých standardů v oblastech, k nimž patří bezpečnost potravin, ochrana životního prostředí a pracovní práva.

Zpravodaj proto doporučuje, aby Parlament vydal souhlas s jejím uzavřením.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (17.10.2018)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství

(07964/2018 - C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu doporučil udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem

Referenční údaje

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

INTA

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

10.9.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean

17.10.2018

Předchozí zpravodaj(ka)

Joëlle Mélin

Projednání ve výboru

29.8.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.10.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

11

10

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Linnéa Engström, Kati Piri

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

24

+

ALDE

Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

11

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

0

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Gabriele Preuß

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO VE FORMĚ DOPISU VÝBORU PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA

Pan Bernd Lange

předseda Výboru pro mezinárodní obchod

ASP 12G205

IPOL-COM-AGRI D (2018) 42313

Vážený pane předsedo,

Výbor pro mezinárodní obchod dostal svolení v souladu s čl. 99 odst. 2 jednacího řádu k vypracování návrhu zprávy obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE)).

Na své schůzi dne 10. července 2018 se koordinátoři výboru AGRI rozhodli nevydat formální stanovisko k tomuto návrhu usnesení a místo něj předložit věcně příslušnému výboru obecné úvahy k danému tématu ve formě tohoto dopisu.

Z konzultací v našem výboru vyplynulo, že valná většina členů výboru AGRI je pro hospodářské partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem (dále jen „dohoda“). Je skutečností, že všechny studie, které jsou k dispozici, dospívají k závěru, že zemědělsko-potravinářský sektor EU by uplatňováním dohody výrazně získal.

EU v současné době vyváží do Japonska mnohem více zemědělských produktů, nežli je tomu naopak, jakkoli je podíl zemědělské produkce v celkových vývozech z EU do Japonska poměrně malý (5,4 % v roce 2017). Vzhledem k tomu, že jsou japonské zemědělské trhy poměrně dosti chráněny (jednoduchá průměrná uplatňovaná doložka nejvyšších výhod činí 10,6 % u živočišných produktů a 63,4 % u mléčných produktů), mohl by tento podíl nicméně v důsledku dohody výrazně vzrůst. Hlavním potravinářským vývozům z EU do Japonska by dohoda přinesla podstatná snížení cel, a to např. u vepřového masa (ze 4,3 % na 0 % během 10 let u vysoce hodnotných dílů jatečního těla), u vína (z 15 % na 0 % při vstupu dohody v platnost), u hovězího masa (ze 38,5 % na 9 % během 15 let), u těstovin a čokolády (z až 24 %, resp. 30 % na 0 % během 10 let). U sýrů (současné clo mezi 30 % a 40 %) by dohoda přinesla úplnou liberalizaci u tvrdých sýrů a zajistila sazební kvóty pro bezcelní dovozy u čerstvých, zpracovaných a měkkých sýrů.

I když jsou některé citlivé produkty (zejména rýže) z dohody vyňaty, celkové přínosy pro zemědělsko-potravinářský sektor vyplývající ze snížení celních sazeb i necelních překážek (zejména zjednodušení postupů schvalování a odbavení u sanitárních nebo fytosanitárních opatření) jsou jednoznačně pozitivní.

Ještě bych rád podotkl, že členové výboru AGRI jsou velmi spokojeni s vysokou mírou ochrany evropských zeměpisných označení, které se díky dohodě podaří dosáhnout (bylo by chráněno přes 200 potravin, vín a alkoholických nápojů z EU), což by značně zvýšilo šance, že dotyční producenti prodají tyto vysoce kvalitní produkty na japonském trhu s jeho 127 miliony spotřebitelů.

Konečně, líbí se nám také velmi podrobný oddíl dohody o vzájemném usnadnění vývozů vína se seznamem vinařských metod, které mají být schváleny EU a Japonskem ve třech fázích.

Byl bych vděčen, kdyby mohl výbor INTA vzít výše uvedené náměty v potaz při přípravě návrhu zprávy obsahující návrh nelegislativního usnesení a při následném postupu udělování souhlasu.

Jsem Vám samozřejmě plně k dispozici, pokud byste Váš zpravodaj nebo Vy měli zájem o další konzultace s námi v této věci.

S pozdravem

 

Czesław Adam SIEKIERSKI


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a Japonskem

Referenční údaje

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

18.7.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

10.9.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

10.9.2018

TRAN

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

TRAN

14.5.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Pedro Silva Pereira

16.5.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

29.8.2018

27.9.2018

 

 

Datum přijetí

5.11.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

25

10

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Norbert Lins

Datum předložení

9.11.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

NI

David Borrelli

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

Emmanuel Maurel,

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí