Procedure : 2018/0091(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0366/2018

Indgivne tekster :

A8-0366/2018

Forhandlinger :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0504

HENSTILLING     ***
PDF 434kWORD 69k
9.11.2018
PE 627.597v02-00 A8-0366/2018

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab

((07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Pedro Silva Pereira

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE I FORM AF EN SKRIVELSE FRA UDVALGET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab

((07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse ((07964/2018),

–  der henviser til den økonomiske partnerskabsaftale (ØPA) mellem Den Europæiske Union og Japan (07965/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 91, artikel 100, stk. 2, artikel 207, stk. 4, første afsnit, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0382/2018),

–  der henviser til sin ikke-lovgivningsmæssige beslutning af …(1) om udkastet til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel samt til udtalelse fra Udvalget for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse i form af en skrivelse fra Udvalget for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne (A8-0366/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Japans regeringer og parlamenter.

(1)

Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.


BEGRUNDELSE

Forhandlingerne mellem EU og Japan om den omfattende økonomi- og handelsaftale (ØPA'en), som blev indledt den 25. marts 2013, blev afsluttet den 8. december 2017. Den 17. juli 2018 undertegnede EU og Japan ØPA'en og den strategiske partnerskabsaftale på topmødet mellem EU og Japan i Tokyo.

Europa-Parlamentet fastlagde prioriteterne for forhandlingerne i sin beslutning fra oktober 2012. Disse prioriteter afspejles i forhandlingsresultatet. Europa-Parlamentet er blevet holdt underrettet under processen, og Udvalget om International Handel har nøje overvåget forhandlingerne, fra forberedelserne af dem til undertegnelsen af den endelige aftale. Efter anmodning fra Europa-Parlamentet offentliggjorde Rådet sit forhandlingsmandat i september 2017.

Forhandlingerne om en særskilt aftale om investeringsbeskyttelse med Japan er stadig i gang. Europa-Parlamentet vil fortsat følge disse forhandlinger nøje og har allerede gjort det klart, at den gamle mekanisme for tvistbilæggelse mellem private investorer og stater (ISDS) er uacceptabel.

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan er af strategisk betydning. Det er den vigtigste bilaterale handelsaftale, som EU nogensinde har indgået, og den dækker næsten en tredjedel af verdens bruttonationalprodukt (BNP), næsten 40 % af verdenshandelen og vedrører mere end 600 mio. mennesker.

I tider med turbulens i den globale handelsorden repræsenterer denne aftale et signal til støtte for en regelbaseret, fri og fair handel, og den bidrager til at fremme Unionens værdier og høje standarder.

Unionen og Japan deler grundlæggende værdier såsom respekt for menneskerettighederne, demokrati og retsstatsprincippet og et stærkt engagement i bæredygtig udvikling og et regelbaseret WTO-system.

Japan er verdens tredjestørste forbrugermarked, men kun EU's sjettestørste handelspartner. Denne aftale vil styrke det nuværende bilaterale handelssamkvem og det politiske samarbejde.

I handelsbæredygtighedsvurderingen fra 2016 blev det anslået, at aftalen vil have positive virkninger med hensyn til BNP, indkomst, handel og beskæftigelse for både Unionen og Japan, og at målet er "intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst".

De reelle fordele ved en international aftale afhænger ikke desto mindre af, at alle parter gennemfører bestemmelserne korrekt og i fuldt omfang. Overvågning af gennemførelsen af de aftalte tilsagn er derfor af afgørende betydning.

Varehandel: Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan vil fjerne tolden på mere end 90 % af EU's eksport til Japan straks efter dens ikrafttræden. Når aftalen er gennemført fuldt ud, vil Japan have afskaffet told på 97 % af de varer, der importeres fra EU, og de resterende toldpositioner vil blive delvist liberaliseret ved hjælp af toldkontingenter eller toldnedsættelser. EU vil gradvist afskaffe sin told på 10 % på personbiler over en periode på syv år, mens EU's told på traktorer og busser vil blive afskaffet efter 12 år. Ifølge nogle skøn vil aftalen betyde, at EU's eksportører kan spare op til 1 mia. EUR i told om året.

Ikke-toldmæssige foranstaltninger (NTM'er): Forhandlingerne mellem EU og Japan har behandlet mange ikke-toldmæssige foranstaltninger, som har udgjort et stort problem for EU's virksomheder, navnlig i bilsektoren og med hensyn til fødevaretilsætningsstoffer, mærkning af fødevarer, kosmetik, medicinsk udstyr og tekstilmærkning. Japan er gået med til at tilpasse sine bilstandarder endnu mere til de internationale standarder (FN/ECE-regulativer), der anvendes af EU's bilfabrikanter. Aftalen indeholder en beskyttelsesklausul på 10 år, der giver EU mulighed for at genindføre toldsatser, hvis Japan ophører med at anvende FN/ECE-regulativerne eller genindfører fjernede ikke-toldmæssige foranstaltninger.

Landbrug og geografiske betegnelser: Toldnedsættelserne er mest omfattende for EU's landbrugssektor, samtidig med at aftalen sikrer de mest følsomme produkter. Vin, spiritus og andre alkoholholdige drikkevarer vil kunne indføres toldfrit fra første dag. Den høje told på hård ost vil blive afskaffet, og der vil blive indført et toldfrit kontingent for friskost. For oksekød nedsættes toldsatserne gradvis (fra 38,5 % til 9 % i løbet af 15 år). EU vil få toldfri adgang for forarbejdet svinekød og næsten toldfri handel med fersk svinekød. Efter en overgangsperiode vil told på forarbejdede landbrugsprodukter som pasta, chokolade og kiks blive afskaffet. ØPA'en indeholder også bestemmelser om beskyttelse af 205 europæiske geografiske betegnelser, hvilket er særligt vigtigt for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Offentlige udbud: Japan har accepteret at indgå forpligtelser vedrørende udbud for 48 hovedbyer (hvilket omfatter ca. 15 % af Japans befolkning) og mange uafhængige lokale administrative organer (universiteter, hospitaler og offentlige energiselskaber). Japan har også forpligtet sig til senest et år efter aftalens ikrafttræden at fjerne den såkaldte "operationelle sikkerhedsklausul", som hidtil i praksis har forhindret EU's jernbaneleverandører i at få adgang til det japanske marked. Aftalen bygger på den plurilaterale aftale om offentlige udbud og maksimerer gennemsigtigheden i forbindelse med udbud af offentlige kontrakter.

Handel med tjenesteydelser: Aftalen bevarer retten for EU-medlemsstaternes myndigheder til at fastlægge, levere og regulere offentlige tjenesteydelser på nationalt, regionalt eller lokalt plan på trods af aftalens tilgang med en negativliste. ØPA'en forhindrer ikke regeringerne i at bringe en privatiseret tjenesteydelse tilbage til den offentlige sektor. Aftalen bevarer den suveræne ret til at regulere finans- og banksektoren af forsigtigheds- og tilsynshensyn. Liberaliseringen omfatter områder som f.eks. e-handel, international søtransport, posttjenester og telekommunikation, men audiovisuelle tjenesteydelser er ikke omfattet. Desuden fastsætter ØPA'en midlertidig udstationering af fagfolk på tværs af grænserne (den såkaldte "modus 4"), hvor begge parter forpligter sig til virksomhedsinterne overførsler inden for ca. 40 sektorer og for selvstændige inden for ca. 20 sektorer.

SMV'er: Det er første gang, at et særligt kapitel for SMV'er indgår i en EU-handelsaftale. Kapitlet indeholder bestemmelser om et offentligt tilgængeligt websted og SMV-kontaktpunkter, som vil give oplysninger, der er relevante for, at små virksomheder kan få adgang til hinandens markeder. 78 % af de EU-virksomheder, der eksporterer til Japan, er SMV'er.

Bæredygtig udvikling: ØPA'en mellem EU og Japan bekræfter på ny begge parters tilslutning til en bred vifte af multilaterale aftaler på arbejdsmarkeds- og miljøområdet samt til De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. Begge parter forpligter sig også til en effektiv gennemførelse af Parisaftalen om bekæmpelse af klimaændringer og andre multilaterale miljøaftaler, herunder aftaler om bevarelse og bæredygtig forvaltning af naturressourcer (fiskeri, biodiversitet og skovbrug). Aftalen indeholder navnlig bestemmelser om et forstærket samarbejde om bekæmpelse af ulovlig skovhugst og ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Selv om Japan beklageligvis endnu ikke har ratificeret to af de grundlæggende konventioner fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), indeholder aftalen forpligtelser til at fortsætte ratifikationen af alle ILO's vigtigste konventioner. Kapitlet anerkender også retten til at regulere og indeholder en særlig revisionsklausul, som kan og bør anvendes til at styrke håndhævelsen og effektiviteten af arbejdsmarkeds- og miljøbestemmelser.

Datastrømme: ØPA'en indeholder ikke generelle bestemmelser om datastrømme, men en rendezvousklausul i medfør af hvilken, parterne skal vurdere spørgsmålet om grænseoverskridende dataoverførsel senest tre år efter aftalens ikrafttræden.

Reguleringssamarbejde: Kapitlet om reguleringssamarbejde er frivilligt og respekterer begge parters suveræne ret til at regulere deres egne beskyttelsesniveauer med henblik på at nå politiske mål. Aftalen indeholder også bestemmelser om oprettelse af et finansielt reguleringsforum, der skal styrke samarbejdet mellem EU og Japan for at forbedre stabiliteten og forbedre det globale finansielle system. I kapitlet om reguleringssamarbejde nævnes også klart, at principperne i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal overholdes til fulde, hvilket omfatter forsigtighedsprincippet.

Gennemførelse og civilsamfundet: Aftalen indeholder bestemmelser om en fælles dialog med civilsamfundet og sektorspecifikke udvalg, f.eks. Udvalget om Reguleringssamarbejde, hvor det også er muligt at inddrage civilsamfundet. Som alle andre nyere EU-handelsaftaler vil ØPA'en medføre oprettelse af en indenlandsk rådgivende gruppe, der kan sikre inddragelse af civilsamfundet i gennemførelsen og overvågningen af kapitlet om bæredygtig udvikling.

Konklusion

Den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan er af stor strategisk betydning. Aftalen er et afbalanceret og omfattende resultat af betydelig økonomisk værdi for EU, dets borgere og virksomheder. Aftalen åbner nye markedsmuligheder, især for sektorer, som normalt ikke får størst gavn af handelsaftaler (f.eks. landbrug). Der findes en række nye tiltag i denne ØPA, f.eks. forpligtelsen til at efterleve Parisaftalen om klimaændringer og særlige kapitler om selskabsledelse og SMV'er. Aftalen respekterer også fuldt ud retten til at regulere og beskytte offentlige tjenesteydelser. Denne aftale har potentiale til at bidrage til at skabe bæredygtig vækst og anstændige job og samtidig fremme Unionens værdier og opretholde høje standarder på områder som f.eks. fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse og arbejdstagerrettigheder.

Ordføreren anbefaler derfor, at denne aftale godkendes.


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (17.10.2018)

til Udvalget om International Handel

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab

(07964/2018 - C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at Parlamentet godkender forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan

Referencer

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Korresponderende udvalg

 

INTA

 

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

10.9.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Adina-Ioana Vălean

17.10.2018

Oprindelig ordfører for udtalelse

Joëlle Mélin

Behandling i udvalg

29.8.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.10.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

11

10

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Linnéa Engström, Kati Piri

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

24

+

ALDE

Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

11

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

0

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Gabriele Preuß

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE I FORM AF EN SKRIVELSE FRA UDVALGET FOR LANDBRUG OG UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE

Bernd Lange

Formand for Udvalget om International Handel

ASP 12G205

IPOL-COM-AGRI D (2018) 42313

Kære formand

Udvalget om International Handel har i henhold til forretningsordenens artikel 99, stk. 2, fået tilladelse til at udarbejde et udkast til betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Japan om et økonomisk partnerskab (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE)).

På deres møde den 10. juli 2018 besluttede AGRI-koordinatorerne ikke at afgive en formel udtalelse om dette beslutningsforslag, men i stedet at forelægge det korresponderende udvalg generelle betragtninger om det pågældende emne i form af denne skrivelse.

Det fremgik af høringer i vores udvalg, at et stort flertal af AGRI-medlemmerne går ind for den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan ("aftalen"). Faktisk konkluderes det i alle tilgængelige undersøgelser, at EU's landbrugsfødevaresektor vil drage stor fordel af aftalen.

EU eksporterer på nuværende tidspunkt mange flere landbrugsvarer til Japan end vice versa, selv om andelen af landbrugsprodukter i EU's samlede eksport til Japan er forholdsvis lille (5,4 % i 2017). Da Japans landbrugsmarkeder er relativt beskyttede (den enkle gennemsnitlige toldsats for mestbegunstigede lande ligger på 10,6 % for animalske produkter og 63,4 % for mejeriprodukter), kan denne andel imidlertid stige betydeligt som følge af aftalen. EU's største kategorier af eksportfødevarer til Japan vil drage fordel af toldnedsættelser, f.eks. svinekød (fra 4,3 % til 0 % over 10 år på meget værdifulde udskæringer), vin (fra 15 % til 0 % ved ikrafttrædelsen), oksekød (fra 38,5 % til 9 % over 15 år), pasta og chokolade (fra op til 24 % og op til 30 % til 0 % over 10 år). For ost (som på nuværende tidspunkt ligger på mellem 30 % og 40 %) vil aftalen sikre fuldstændig liberalisering for hårde oste og fastsætte toldkontingenter med toldfri adgang for friske, forarbejdede og bløde oste.

Selv om visse følsomme varer (navnlig ris) ikke er omfattet af aftalen, er de samlede fordele for landbrugsfødevaresektoren som følge af nedsættelsen af tolden og mindskelsen af ikke-toldmæssige hindringer (navnlig forenklingen af godkendelses- og toldklareringsprocedurerne for sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger) klart positive.

Desuden vil jeg gerne påpege, at AGRI-udvalgets medlemmer er meget tilfredse med det høje niveau af beskyttelse af europæiske geografiske betegnelser, der vil blive opnået i henhold til aftalen (mere end 200 EU-fødevarer og vin og spiritus ville blive beskyttet), hvilket i høj grad vil forbedre de pågældende EU-producenters muligheder for at sælge disse varer af høj kvalitet på det japanske marked med dets 127 mio. forbrugere.

Endelig ser vi også positivt på aftalens omfattende afsnit om gensidig lettelse af vineksport med en liste over økologiske fremgangsmåder, der skal godkendes af EU og Japan i tre faser.

Jeg ville være taknemmelig, hvis INTA kunne tage hensyn til ovenstående betragtninger ved udarbejdelsen af udkastet til betænkning med forslaget til en ikke-lovgivningsmæssig beslutning og under den efterfølgende godkendelsesprocedure.

Jeg står naturligvis fuldt ud til disposition, hvis ordføreren eller De selv ønsker at afholde yderligere drøftelser med os om dette emne.

Med venlig hilsen

 

Czesław Adam SIEKIERSKI


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan

Referencer

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

18.7.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

10.9.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

10.9.2018

TRAN

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

TRAN

14.5.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Pedro Silva Pereira

16.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

29.8.2018

27.9.2018

 

 

Dato for vedtagelse

5.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

10

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Georges Bach, Norbert Lins

Dato for indgivelse

9.11.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

NI

David Borrelli

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

Emmanuel Maurel,

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 29. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik