Διαδικασία : 2018/0091(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0366/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0366/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0504

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 734kWORD 73k
9.11.2018
PE 627.597v02-00 A8-0366/2018

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: Pedro Silva Pereira

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07964/2018),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας (07965/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0382/2018),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...(1) σχετικά με την πρόταση απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και τη γνωμοδότηση υπό μορφήν επιστολής της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0366/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ιαπωνίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA(0000)0000.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας για τη σύναψη συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), οι οποίες είχαν ξεκινήσει στις 25 Μαρτίου 2013, ολοκληρώθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2017. Στις 17 Ιουλίου 2018, η ΕΕ και η Ιαπωνία υπέγραψαν τη ΣΟΕΣ καθώς και τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας στο Τόκιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τις προτεραιότητές του διαπραγμάτευσης στο ψήφισμά του του Οκτωβρίου 2012. Οι προτεραιότητες αυτές αποτυπώνονται στα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τηρήθηκε ενήμερο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και η Διεθνής Επιτροπή Εμπορίου παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις, από την προετοιμασία τους μέχρι την υπογραφή της τελικής συμφωνίας. Κατόπιν αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο γνωστοποίησε, τον Σεπτέμβριο του 2017, τη διαπραγματευτική εντολή του.

Οι διαπραγματεύσεις για μια χωριστή συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων με την Ιαπωνία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εν λόγω διαπραγματεύσεις και έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι ο παλαιός μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ ιδιωτών επενδυτών και κράτους (ISDS) δεν είναι πλέον αποδεκτός.

Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας έχει στρατηγική σημασία. Πρόκειται για την πιο σημαντική διμερή εμπορική συμφωνία που έχει ποτέ συνάψει η ΕΕ, η οποία καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ) και το 40 % περίπου του παγκόσμιου εμπορίου και αφορά πάνω από 600 εκατομμύρια άτομα.

Σε μια εποχή αναταράξεων για την παγκόσμια εμπορική τάξη, η συμφωνία αυτή αποτελεί πράξη στήριξης του ελεύθερου και δίκαιου εμπορίου βάσει κανόνων, συμβάλλοντας παράλληλα στην προώθηση των αξιών και των υψηλών προτύπων της Ένωσης.

Η ΕΕ και η Ιαπωνία έχουν κοινές θεμελιώδεις αξίες, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου και είναι σταθερά προσηλωμένες στην αειφόρο ανάπτυξη, τις πολυμερείς σχέσεις και ένα σύστημα παγκοσμίου εμπορίου βάσει κανόνων.

Η Ιαπωνία είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά καταναλωτών στον κόσμο αλλά μόνο ο έκτος, στη σειρά, εμπορικός εταίρος της Ένωσης. Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει τις τρέχουσες διμερείς εμπορικές και πολιτικές σχέσεις.

Σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου του εμπορίου για την αειφόρο ανάπτυξη του 2016, η συμφωνία θα έχει θετικές επιπτώσεις όσον αφορά το ΑΕγχΠ, το εισόδημα, το εμπόριο και την απασχόληση τόσο για την Ένωση όσο και για την Ιαπωνία, εξυπηρετώντας τον στόχο μιας «έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης»·

Τα πραγματικά οφέλη μιας διεθνούς συμφωνίας εξαρτώνται, ωστόσο, από την ορθή και πλήρη εφαρμογή των διατάξεών της από όλα τα μέρη. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνηθεισών δεσμεύσεων είναι, ως εκ τούτου, ζωτικής σημασίας.

Εμπορευματικές συναλλαγές: Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας θα καταργήσει, από την έναρξη ισχύος της, τους δασμούς σε πάνω από το 90 % των εξαγωγών της ΕΕ στην Ιαπωνία. Μετά την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας, η Ιαπωνία θα καταργήσει τους τελωνειακούς δασμούς για το 97 % των εμπορευμάτων που εισάγονται από την ΕΕ, ενώ οι υπόλοιπες δασμολογικές κλάσεις θα υπόκεινται σε μερική ελευθέρωση μέσω δασμολογικών ποσοστώσεων ή μειώσεων των δασμών. Όσον αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα, η ΕΕ θα καταργήσει σταδιακά δασμούς ύψους 10 % κατά τη διάρκεια περιόδου επτά ετών, ενώ για τους ελκυστήρες και λεωφορεία οι δασμοί της ΕΕ θα εξαλειφθούν μετά από 12 χρόνια. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η συμφωνία θα επιτρέψει στους εξαγωγείς της ΕΕ να εξοικονομήσουν περίπου 1 δισ. ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς ετησίως.

Μη δασμολογικά μέτρα (ΜΔΜ): Κατά τις διαπραγματεύσεις ΕΕ-Ιαπωνίας εξετάστηκαν πολλά μη δασμολογικά μέτρα, τα οποία αποτέλεσαν σημαντική πηγή ανησυχίας για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως στον τομέα των αυτοκινήτων, των προσθέτων σε τρόφιμα, της επισήμανσης των τροφίμων, των καλλυντικών, των ιατρικών συσκευών και της επισήμανσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Η Ιαπωνία συμφώνησε να ευθυγραμμίσει περισσότερο τα πρότυπα της αυτοκινητοβιομηχανίας της με τα διεθνή πρότυπα (κανονισμοί ΟΕΕ/ΗΕ) που εφαρμόζονται από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων της ΕΕ. Η συμφωνία περιέχει ρήτρα διασφάλισης για περίοδο 10 ετών, η οποία επιτρέπει στην ΕΕ να επαναφέρει τους δασμούς σε περίπτωση που η Ιαπωνία σταματήσει να εφαρμόζει τους κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ ή επιβάλλει εκ νέου ΜΔΜ.

Γεωργία και γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ): Οι μειώσεις δασμών είναι πιο σημαντικές για τον γεωργικό τομέα της ΕΕ, ενώ η συμφωνία διασφαλίζει τα πλέον ευαίσθητα προϊόντα. Ο οίνος, τα αποστάγματα και τα λοιπά αλκοολούχα ποτά θα εισάγονται άμεσα χωρίς δασμούς. Θα καταργηθούν οι υψηλοί δασμοί για το σκληρό τυρί και θα καθοριστεί δασμολογική ποσόστωση με απαλλαγή από τους δασμούς για τα νωπά τυριά. Για το βόειο κρέας, οι δασμοί θα μειωθούν σταδιακά (από 38,5 % σε 9 % σε διάστημα 15 ετών). Η ΕΕ θα έχει αδασμολόγητη πρόσβαση για το επεξεργασμένο χοιρινό κρέας και σχεδόν πλήρη ατέλεια για το νωπό χοιρινό κρέας. Μετά από μια μεταβατική περίοδο, καταργούνται οι δασμοί για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, όπως τα ζυμαρικά, η σοκολάτα και τα μπισκότα. Η ΣΟΕΣ προβλέπει επίσης την προστασία 205 ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Δημόσιες συμβάσεις: Η Ιαπωνία δέχθηκε να επιτρέψει την πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειες 48 σημαντικών πόλεων (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 15 % του πληθυσμού της Ιαπωνίας), καθώς και πολλών ανεξάρτητων τοπικών διοικητικών υπηρεσιών (πανεπιστήμια, νοσοκομεία και δημόσιες επιχειρήσεις ενέργειας). Η Ιαπωνία δεσμεύθηκε επίσης να καταργήσει τη λεγόμενη «ρήτρα επιχειρησιακής ασφάλειας», το αργότερο ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, η οποία, στην πράξη, εμπόδιζε, μέχρι σήμερα, τους προμηθευτές σιδηροδρομικού υλικού της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στην ιαπωνική αγορά. Η συμφωνία βασίζεται στην πολυμερή συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και μεγιστοποιεί τη διαφάνεια στη διαδικασία υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις.

Εμπόριο υπηρεσιών: Στη συμφωνία διατηρείται το δικαίωμα των αρχών των κρατών μελών της ΕΕ να ορίζουν, να παρέχουν και να ρυθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, παρά την ύπαρξη ενός αρνητικού καταλόγου. Η ΣΟΕΣ δεν εμποδίζει τις κυβερνήσεις να επαναφέρουν τις ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες στον δημόσιο τομέα. Η συμφωνία διατηρεί επίσης το κυρίαρχο δικαίωμα ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα για προληπτικούς και εποπτικούς λόγους. Η ελευθέρωση καλύπτει τομείς όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες, όχι όμως τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η ΣΟΕΣ θεσπίζει την προσωρινή κυκλοφορία επαγγελματιών σε διασυνοριακό επίπεδο (τον λεγόμενο τρόπο 4), δεσμεύοντας και τις δύο πλευρές να επιτρέπουν τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις σε 40 περίπου κλάδους και σε 20 περίπου κλάδους όσον αφορά ανεξάρτητους επαγγελματίες.

ΜΜΕ: Είναι η πρώτη φορά που ένα ειδικό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ περιλαμβάνεται σε εμπορική συμφωνία της ΕΕ. Το κεφάλαιο προβλέπει τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας προσβάσιμης στο κοινό καθώς και σημεία επαφής για τις ΜΜΕ, τα οποία θα παρέχουν στις μικρές επιχειρήσεις χρήσιμες πληροφορίες ώστε να έχουν αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές τους. Το 78 % των εταιρειών της ΕΕ που εξάγουν στην Ιαπωνία είναι ΜΜΕ.

Βιώσιμη ανάπτυξη: Η ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας επιβεβαιώνει την προσήλωση των δύο μερών σε ένα ευρύ φάσμα πολυμερών συμφωνιών στον τομέα της εργασίας και του περιβάλλοντος, καθώς και στο πρόγραμμα δράσης 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αμφότερα τα μέρη δεσμεύονται επίσης για την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και άλλων πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών για τη διατήρηση και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων (αλιεία, βιοποικιλότητα και δασοκομία). Η συμφωνία προβλέπει, ειδικότερα, ενισχυμένη συνεργασία για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Ενώ η Ιαπωνία, δυστυχώς, δεν έχει ακόμη κυρώσει δύο βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), η συμφωνία περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την προώθηση της επικύρωσης όλων των βασικών συμβάσεων της ΔΟΕ. Το σχετικό κεφάλαιο αναγνωρίζει επίσης το δικαίωμα ρυθμιστικής παρέμβασης και περιλαμβάνει ειδική ρήτρα αναθεώρησης που μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της εκτελεστότητας και της αποτελεσματικότητας των εργασιακών και περιβαλλοντικών διατάξεων.

Ροές δεδομένων: Η ΣΟΕΣ δεν περιέχει γενικές διατάξεις σχετικά με τις ροές δεδομένων, αλλά μια ρήτρα «ραντεβού», σύμφωνα με την οποία τα μέρη θα αξιολογήσουν το ζήτημα της διασυνοριακής μεταφοράς δεδομένων εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

Ρυθμιστική συνεργασία: Το κεφάλαιο για τη ρυθμιστική συνεργασία έχει προαιρετικό χαρακτήρα και σέβεται το κυρίαρχο δικαίωμα κάθε συμβαλλόμενου μέρους να ρυθμίζει τα δικά του επίπεδα προστασίας στο πλαίσιο της επιδίωξης στόχων δημόσιας πολιτικής. Η συμφωνία προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας χάριν της σταθερότητας και της βελτίωσης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στο κεφάλαιο περί ρυθμιστικής συνεργασίας αναφέρεται επίσης με σαφήνεια ότι οι αρχές που θεσπίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της προφύλαξης, πρέπει να τηρούνται πλήρως.

Εφαρμογή και κοινωνία πολιτών: Η συμφωνία προβλέπει κοινό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και τις τομεακές επιτροπές, όπως η επιτροπή ρυθμιστικής συνεργασίας, όπου είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Όπως όλες οι άλλες τελευταίας γενεάς εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, η ΣΟΕΣ θα συστήσει μια εσωτερική συμβουλευτική ομάδα, η οποία θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών στην εφαρμογή και την παρακολούθηση του κεφαλαίου για την αειφόρο ανάπτυξη.

Συμπέρασμα

Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας είναι μείζονος στρατηγικής σημασίας. Η επιτευχθείσα συμφωνία είναι ισόρροπη και πλήρης και έχει μεγάλη οικονομική αξία για την ΕΕ, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της. Η συμφωνία δημιουργεί νέες ευκαιρίες στην αγορά, ιδίως σε κλάδους όπως η γεωργία, που συνήθως δεν είναι οι πρωτίστως επωφελούμενοι από τις εμπορικές συμφωνίες. Υπάρχουν πολλές καινοτομίες στην εν λόγω ΣΟΕΣ, όπως η προσήλωση στη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή καθώς και ειδικά κεφάλαια για την εταιρική διακυβέρνηση και τις ΜΜΕ. Η συμφωνία σέβεται επίσης πλήρως το δικαίωμα ρυθμιστικής παρέμβασης και προστατεύει τις δημόσιες υπηρεσίες. Η συμφωνία αυτή μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, προωθώντας παράλληλα τις ενωσιακές αξίες και τη διατήρηση υψηλών προτύπων σε τομείς όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος και τα εργασιακά δικαιώματα.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής συνιστά την έγκριση της εν λόγω συμφωνίας.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (17.10.2018)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

(07964/2018 - C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina Ioana Vălean

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει την έγκριση από το Κοινοβούλιο της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

Έγγραφα αναφοράς

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

INTA

 

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

10.9.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Adina-Ioana Vălean

17.10.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης που αντικαταστάθηκε

Joëlle Mélin

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.10.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

11

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Linnéa Engström, Kati Piri

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ALDE

Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

11

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

0

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Gabriele Preuß

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Κύριο Bernd Lange

Πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

ASP 12G205

IPOL-COM-AGRI D (2018) 42313

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου έχει εξουσιοδοτηθεί να συντάξει σχέδιο έκθεσης που περιλαμβάνει σχέδιο μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE)).

Κατά τη συνεδρίασή τους στις 10 Ιουλίου 2018, οι συντονιστές της Επιτροπής AGRI αποφάσισαν να μην εκδώσουν επίσημη γνώμη επί του επί του εν λόγω σχεδίου ψηφίσματος αλλά, αντιθέτως, να υποβάλουν στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή γενικές προτάσεις επί του σχετικού θέματος υπό μορφήν επιστολής.

Από τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επιτροπή μας, προέκυψε ότι ένας μεγάλος αριθμός μελών της Επιτροπής AGRI τάσσεται υπέρ της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας («η συμφωνία»). Επί της ουσίας, όλες οι υφιστάμενες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο αγροδιατροφικός κλάδος της ΕΕ θα αντλήσει σημαντικά οφέλη από τη συμφωνία αυτή.

Σήμερα, η ΕΕ εξάγει πολύ περισσότερα γεωργικά προϊόντα στην Ιαπωνία από ό,τι εισάγει, αν και το μερίδιο που καταλαμβάνουν τα γεωργικά προϊόντα στις συνολικές εξαγωγές της ΕΕ στην Ιαπωνία είναι σχετικά μικρό (5,4% το 2017). Αν και οι αγορές γεωργικών προϊόντων της Ιαπωνίας είναι σχετικά προστατευμένες (οι ισχύοντες απλοί μέσοι δασμοί του πλέον ευνοούμενου κράτους ανέρχονται σε 10,6% για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και σε 63,4% για τα γαλακτοκομικά προϊόντα), το μερίδιο αυτό θα μπορούσε, ωστόσο, να αυξηθεί σημαντικά λόγω της συμφωνίας. Οι σημαντικότερες εξαγωγές τροφίμων της ΕΕ στην Ιαπωνία θα επωφεληθούν από σημαντικές μειώσεις δασμών, για παράδειγμα, όσον αφορά το χοιρινό κρέας (από 4,3% έως 0% σε διάστημα 10 ετών για σφάγια υψηλής αξίας), το κρασί (από 15% έως 0% με τη θέση της συμφωνίας σε ισχύ), το βόειο κρέας (από 38,5% έως 9% σε διάστημα 15 ετών), τα ζυμαρικά και τη σοκολάτα (από 24% και 30% και πλέον αντιστοίχως σε 0% σε διάστημα 10 ετών). Όσον αφορά τα τυριά (μεταξύ 30% και 40% προς το παρόν) η συμφωνία θα επιφέρει πλήρη ελευθέρωση για τα σκληρά τυριά και δασμολογικές ποσοστώσεις με αδασμολόγητη πρόσβαση για φρέσκα, επεξεργασμένα και μαλακά τυριά.

Μολονότι ορισμένα ευαίσθητα προϊόντα (όπως είναι κυρίως το ρύζι) εξαιρούνται από τη συμφωνία, τα συνολικά οφέλη για τον αγροδιατροφικό τομέα που προκύπτουν από τη μείωση των δασμών αλλά και των μη δασμολογικού χαρακτήρα φραγμών (ιδίως η απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης και διασάφησης για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα) είναι εμφανώς μεγάλα.

Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω ότι τα μέλη της επιτροπής AGRI είναι πολύ ικανοποιημένα λόγω του υψηλού επιπέδου προστασίας των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας (περισσότερα από 200 είδη διατροφής, κρασιά και αποστάγματα της Ένωσης θα τύχουν προστασίας), κάτι το οποίο θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές των παραγωγών της ΕΕ να πωλούν τα υψηλής ποιότητας αυτά προϊόντα τους στην ιαπωνική αγορά που αριθμεί 127 εκατομμύρια καταναλωτές.

Τέλος, θεωρούμε επίσης ευνοϊκό το λεπτομερές τμήμα της συμφωνίας που αφορά την αμοιβαία απλούστευση των εξαγωγών οίνου το οποίο περιλαμβάνει έναν κατάλογο οινολογικών πρακτικών που θα εγκριθούν από την ΕΕ και την Ιαπωνία σε τρία στάδια.

Θα ήμουν ιδιαιτέρως ευγνώμων εάν η Επιτροπή ΙΝΤΑ ελάμβανε υπόψη της τις ανωτέρω παρατηρήσεις κατά την εκπόνηση του σχεδίου έκθεσης και του σχεδίου μη νομοθετικού ψηφίσματος και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης που θα ακολουθήσει.

Είναι αυτονόητο ότι είμαι στη διάθεση του εισηγητή της επιτροπής σας ή υμών του ιδίου, εάν επιθυμείτε περαιτέρω διαβουλεύσεις επί του θέματος αυτού.

Με εκτίμηση,

 

Czesław Adam SIEKIERSKI


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

Έγγραφα αναφοράς

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

18.7.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

10.9.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

10.9.2018

TRAN

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

TRAN

14.5.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Pedro Silva Pereira

16.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

27.9.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

10

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Norbert Lins

Ημερομηνία κατάθεσης

9.11.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

NI

David Borrelli

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

Emmanuel Maurel,

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου