Nós Imeachta : 2018/0091(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0366/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0366/2018

Díospóireachtaí :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Vótaí :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0504

MOLADH     ***
PDF 514kWORD 74k
9.11.2018
PE 627.597v02-00 A8-0366/2018

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin a thabhairt i gcrích

(07964/2018 – C8‑0382/2018 – 2018/0091(NLE))

An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

Rapóirtéir: Pedro Silva Pereira

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
 TUAIRIM I bhFOIRM LITREACH ÓN gCOISTE UM THALMHAÍOCHT AGUS UM FHORBAIRT TUAITHE
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin a thabhairt i gcrích

(07964/2018 – C8‑0382/2018 – 2018/0091(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (07964/2018),

–  ag féachaint don Chomhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA) idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin (07965/2018),

–  ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 91, le hAirteagal 100(2), leis an gcéad fhomhír d’Airteagal 207(4), le pointe (a)(v) den dara fomhír d’Airteagal 218(6) agus le hAirteagal 218(7), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8-0382/2018),

–  ag féachaint dá rún neamhreachtach an ...(1) ar an dréachtchinneadh,

–  ag féachaint do Riail 99(1) agus (4), agus do Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus don tuairim i bhfoirm litreach ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A8-0366/2018),

1.  Ag tabhairt a toiliú chun an comhaontú a thabhairt i gcrích;

2.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus na Seapáine.

(1)

Téacsanna a glacadh ón dáta sin, P8_TA(0000)0000.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Na caibidlíochtaí a seoladh an 25 Márta 2013 idir an tAontas Eorpach (an tAontas) agus an tSeapáin maidir le Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA), tugadh i gcrích an 8 Nollaig 2017 iad. An 17 Iúil 2018, shínigh an tAontas agus an tSeapáin an EPA, mar aon leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Straitéiseach, ag an gcruinniú mullaigh idir an tAontas agus an tSeapáin i dTóiceo.

Leag Parlaimint na hEorpa a cuid tosaíochtaí caibidlíochta amach sa rún uaithi ó mhí Dheireadh Fómhair 2012. Is léiriú é toradh na gcaibidlíochtaí ar na tosaíochtaí sin. Coinníodh Parlaimint na hEorpa ar an eolas le linn an phróisis agus rinne an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta dlúthfhaireachán ar na caibidlíochtaí ón uair a ullmhaíodh iad go dtí gur síníodh an comhaontú deiridh. Chuir an Chomhairle a sainordú caibidlíochta ar fáil don phobal i mí Mheán Fómhair 2017 tar éis do Pharlaimint na hEorpa iarraidh amhlaidh.

Táthar fós i mbun caibidlíochta maidir le comhaontú ar leith um chosaint infheistíochta leis an tSeapáin. Leanfaidh an Pharlaimint uirthi ag coinneáil súil ghéar ar na caibidlíochtaí sin agus tá ráite go neamhbhalbh aici cheana nach mbeidh aon ghlacadh leis an sean-sásra príobháideach le haghaidh réiteach díospóide idir infheisteoirí agus an stát.

Tá tábhacht straitéiseach ag roinnt leis an EPA idir an tAontas agus an tSeapáin. Tá sé ar an gcomhaontú déthaobhach trádála is tábhachtaí dár chuir an tAontas i gcrích riamh agus cumhdaítear ann an tríú cuid, nach mór, d’olltáirge intíre (OTI) an domhain, geall le 40 % de thrádáil an domhain agus corradh le 600 milliún duine.

Anois agus aimsir shuaite tagtha ar ord domhanda na trádála, is é atá sa chomhaontú sin ná comhartha tacaíochta do thrádáil atá bunaithe ar rialacha, saor agus cóir agus, san am céanna, cuidiú chun luachanna agus ardchaighdeáin an Aontais a chur chun cinn.

Tá luachanna bunúsacha i gcoiteann ag an Aontas agus an tSeapáin, amhail cearta an duine, an daonlathas agus an smacht reatha, chomh maith le tiomantas láidir d’fhorbairt inbhuanaithe don iltaobhachas agus do chóras trádála domhanda atá bunaithe ar rialacha.

Is í an tSeapáin an tríú margadh tomhaltóirí is mó ar domhan ach, mar chomhpháirtí trádála leis an Aontas, níl sí ach sa séú háit. Treiseofar leis an gcaidreamh déthaobhach trádála agus polaitiúil atá ann faoi láthair a bhuí leis an gcomhaontú sin.

Measadh i Measúnú 2016 ar Thrádáil agus Tionchar Inbhuanaithe go dtiocfadh tionchair dhearfacha don Aontas agus don tSeapáin araon as an gcomhaontú ó thaobh OTI, an ioncaim, na trádála agus na fostaíochta, rud a bheadh ag cloí leis an gcuspóir maidir le ‘fás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach’.

Mar sin féin, chaithfeadh na páirtithe ar fad na forálacha a chur chun feidhme i gceart agus ina n-iomláine chun go mbeadh fiorbhuntáistí le baint as comhaontú idirnáisiúnta. Is den ríthábhacht é, dá bhrí sin, go ndéanfaí faireachán ar na gealltanais arna gcomhaontú.

Trádáil in earraí: Leis an EPA idir an tAontas agus an tSeapáin, déanfar taraifí ar chorradh le 90 % d’onnmhairithe an Aontais chun na Seapáine a dhíothú ach a dtiocfaidh sé i bhfeidhm. Faoin am a bheidh an comhaontú curtha chun feidhme ina iomláine, beidh na dleachtanna custaim ar 97 % de na hearraí a allmhairítear ón Aontas caite i dtraipisí ag an tSeapáin agus beidh na línte taraife eile faoi réir liobrálú páirteach trí bhíthin cuótaí ráta taraife nó laghduithe taraife. I gcás gluaisteáin paisinéirí, déanfaidh an tAontas a chuid taraifí 10 % a dhíothú de réir a chéile in imeacht tréimhse seacht mbliana, agus déanfar custaim an Aontais ar tharracóirí agus ar bhusanna a dhíothú i gceann 12 bhliain. Dar le meastacháin áirithe go sábhálfaidh onnmhaireoirí an Aontais thart ar EUR 1 bhilliún i ndleachtanna custaim in aghaidh na bliana a bhuí leis an gcomhaontú.

Bearta neamhtharaife (NTManna): Tugadh aghaidh sna caibidlíochtaí idir an tAontas agus an tSeapáin ar mhórán beart neamhtharaife, arbh ábhar mór imní iad do chuideachtaí an Aontais, go háirithe in earnálacha na ngluaisteán, na mbreiseán bia, an lipéadaithe bia, na gcosmaidí, na bhfeistí leighis agus an lipéadaithe teicstílí. Thoiligh an tSeapáin a caighdeáin maidir le gluaisteáin a ailíniú tuilleadh le caighdeáin idirnáisiúnta (rialacháin Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE)) a úsáideann monaróirí gluaisteán an Aontais. Áirítear sa chomhaontú clásal coimirce 10 mbliana faoina gceadaítear don Aontas taraifí a thabhairt isteach an athuair dá n-éireodh an tSeapáin as rialacháin UNECE a chur i bhfeidhm nó dá mbainfeadh sí NTManna.

Talmhaíocht agus táisc gheografacha (GIanna): Is in earnáil talmhaíochta an Aontais atá na laghduithe taraife is mó agus, san am céanna, déantar na táirgí is leochailí a choimirciú leis an gcomhaontú. Beidh fíon, biotáille agus deochanna alcóil eile ag teacht isteach saor ó dhleacht ón gcéad lá anonn. Déanfar dleachtanna arda ar cháis chrua a dhíothú agus bunófar cuóta ráta taraife saor ó dhleacht i gcás cáis úr. Déanfar taraifí a laghdú de réir a chéile i gcás mairteola (ó 38.5 % go dtí 9 % in imeacht 15 bliana) Beidh rochtain saor ó dhleacht ag an Aontas i gcás muiceoil phróiseáilte agus féadfaidh sé muiceoil úr a thrádáil saor ó dhleacht, nach mór. Déanfar dleachtanna custaim ar earraí talmhaíochta próiseáilte amhail pásta, seacláid agus bríoscaí a dhíothú i ndeireadh idirthréimhse. Déantar foráil in EPA freisin maidir le cosaint a thabhairt do 205 thásc gheografacha Eorpacha – méid nach beag a tábhacht, go háirithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna).

Soláthar poiblí: Thoiligh an tSeapáin gealltanas a thabhairt maidir le 48 gcroíchathair a sholáthar (ina bhfuil tuairim is 15 % de dhaonra na Seapáine) mar aon leis an iliomad gníomhaireachtaí riaracháin áitiúla neamhspleácha (ollscoileanna, ospidéil agus cuideachtaí poiblí fuinnimh). Thoiligh an tSeapáin freisin an clásal maidir le sábháilteacht oibríochtúil, mar a thugtar air, a bhaint bliain amháin, ar a dhéanaí, tar éis theacht i bhfeidhm an chomhaontuithe, arb é an clásal sin a chuir cosc, i gcleachtas, ar sholáthróirí iarnróid an Aontais rochtain a fháil ar mhargadh na Seapáine go dtí seo. Cuireann an comhaontú leis an gComhaontú iltaobhach maidir le Soláthar Rialtais agus déantar an trédhearcacht a bharrfheabhsú i dtairiscintí ar chonarthaí poiblí.

Trádáil i Seirbhísí: Maidir leis an gceart atá ag údaráis Bhallstáit an Aontais seirbhísí poiblí a shainmhíniú, a sholáthar agus a rialáil ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil, déantar é a choinneáil leis an gcomhaontú, in ainneoin chur chuige an liosta dhiúltaigh atá ann. Ní dhéanann EPA cosc a chur ar rialtais seirbhís phríobháidithe ar bith a tharraingt ar ais san earnáil phoiblí. Maidir leis an gceart ceannasach chun na hearnálacha airgeadais agus baincéireachta a rialú ar chúiseanna stuamachta agus maoirseachta, déantar é a chaomhnú freisin leis an gcomhaontú; Cumhdaítear leis an liobrálú réimsí amhail ríomhthráchtáil, muiriompar idirnáisiúnta, seirbhísí poist agus teileachumarsáid, ach eisiatar seirbhísí closamhairc. Thairis sin, bunaítear le EPA gluaiseacht shealadach na ngairmithe thar teorainneacha (modh 4, mar a thugtar air), a bhfuil gealltanas tugtha ag an dá thaobh ina leith go dtabharfar faoi aistrithe ionchorparáideacha in thart ar 40 earnáil agus go n-aistreofar gairmithe neamhspleácha in thart ar 20 earnáil.

FBManna: Is é seo an chéad uair atá caibidil ar leith do FBManna ar áireamh i gcomhaontú trádála de chuid an Aontais. Déantar foráil sa chaibidil do shuíomh gréasáin is inrochtana go poiblí agus do Phointí Teagmhála i gcomhair FBManna, trína dtabharfar faisnéis a bheidh ábhartha do chuideachtaí beaga maidir le rochtain a fháil ar mhargaí a chéile. FBManna is ea 78 faoin gcéad de chuideachtaí sin AE a bhíonn ag onnmhairiú chuig an tSeapáin.

Forbairt inbhuanaithe: Leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an tSeapáin, athdhearbhaítear an tiomantas atá ag an dá chomhpháirtí do réimse leathan comhaontuithe iltaobhacha i ngort an tsaothair agus an chomhshaoil, agus do Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe. Gabhann an dá chomhpháirtí orthu féin go gcuirfidh siad chun feidhme, ar bhealach éifeachtach, Comhaontú Pháras chun an t-athrú aeráide a chomhrac agus comhaontuithe comhshaoil iltaobhacha eile, lena n-áirítear comhaontuithe chun acmhainní nádúrtha (iascaigh, bithéagsúlacht agus foraoiseacht) a chaomhnú agus a bhainistiú go hinbhuanaithe. Déantar foráil sa chomhaontú, go háirithe, do chomhar feabhsaithe maidir le lománaíocht neamhdhleathach agus iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chomhrac. Siúd is nár dhaingnigh an tSeapáin fós, ar an drochuair, dhá chroíchoinbhinsiún de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS), tugtar gealltanais sa chomhaontú go bhféachfar le croíchoinbhinsiúin uile EIS a dhaingniú. Aithnítear freisin sa chaibidil an ceart chun rialála agus áirítear inti clásal sonrach athbhreithnithe, ar féidir é, agus ar cheart é a úsáid chun in-fhorfheidhmitheacht agus éifeachtacht forálacha saothair agus comhshaoil a neartú.

Sreafaí sonraí: Ní forálacha ginearálta maidir le sreafaí sonraí atá san EPA ach clásal rendez-vous, trína ndéanfaidh na comhpháirtithe an tsaincheist i dtaca le haistriú trasteorann sonraí a mheas laistigh de thrí bliana ó theacht i bhfeidhm an chomhaontaithe.

Comhar rialála: Is deonach atá an chaibidil maidir le comhar rialála agus urramaíonn sí an ceart atá ag gach comhpháirtí a leibhéil chosanta féin a rialú chun cuspóirí beartais phoiblí a shaothrú. Déantar foráil sa chomhaontú freisin maidir le fóram rialála airgeadais a bhunú chun treisiú leis an gcomhar idir AE agus an tSeapáin chun an chobhsaíocht a mhéadú agus an córas domhanda airgeadais a fheabhsú. Luaitear go soiléir sa chaibidil maidir le comhar rialála freisin gur gá lánurraim a thabhairt do na prionsabail arna mbunú sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear prionsabal an réamhchúraim.

Cur chun feidhme agus an tsochaí shibhialta: Déantar foráil sa chomhaontú maidir le hidirphlé comhpháirteach leis an tsochaí shibhialta agus le coistí earnálacha, amhail an Coiste um Chomhar Rialála, ar féidir an tsochaí shibhialta a bheith rannpháirteach ann chomh maith. Dála na gcomhaontuithe deireanacha eile uile de chuid an Aontais, leis an EPA, cruthófar grúpa comhairleach baile, rud a áiritheoidh go mbeidh an tsochaí shibhialta rannpháirteach i gcur chun feidhme agus faireachán na caibidle maidir le forbairt inbhuanaithe.

Conclúid

Tá mórthábhacht straitéiseach ag roinnt leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir AE agus an tSeapáin. Is ionann an comhaontú agus toradh cothrom agus cuimsitheach lena ngabhann luach eacnamaíoch suntasach don Aontas, dá shaoránaigh agus dá ghnólachtaí. Déantar foráil sa chomhaontú do dheiseanna margaíochta nua, go háirithe do na hearnálacha sin nach gnách gurb iad na príomhthairbhithe de chomhaontuithe trádala (amhail talmhaíocht) iad. Tá roinnt gnéithe nua san EPA sin, amhail an tiomantas do Chomhaontú Pháras maidir leis an athrú aeráide agus caibidlí ar leith i dtaca le rialachas corparáideach agus FBManna. Leis an gcomhaontú, tugtar lánurraim freisin don cheart chun rialála agus tugtar cosaint ann do sheirbhisí poiblí. Tá sé d’acmhainneacht ag an gcomhaontú sin rannchuidiú le fás inbhuanaithe agus poist chuibhiúla a chruthú i réimsí amhail sábháilteacht bia, cosaint chomhshaoil agus cearta saothair, agus luachanna an Aontais á gcur chun chinn agus ardchaighdeáin á gcoinneáil, ag an am céanna.

Dá bhrí sin, molann an Rapóirtéir toiliú a thabhairt don chomhaontú sin.


TUAIRIM ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (17.10.2018)

chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin a thabhairt i gcrích

(07964/2018 - C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Rapóirtéir don tuairim: Adina‑Ioana Vălean

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an coiste atá freagrach, a mholadh don Pharlaimint toiliú leis an gcinneadh ón gComhairle a mholtar maidir leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin a thabhairt i gcrích.

NÓS IMEACHTA – COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Cinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin a thabhairt i gcrích;

Tagairtí

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

An coiste freagrach

 

INTA

 

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

ENVI

10.9.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Adina-Ioana Vălean

17.10.2018

Rapóirtéir roimhe seo

Joëlle Mélin Uasal

Arna phlé i gcoiste

29.8.2018

 

 

 

Dáta a ghlactha

10.10.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

24

11

10

Comhaltaí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Linnéa Engström, Kati Piri

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

24

+

ALDE

Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian‑Silviu Buşoi, Birgit Collin‑Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer‑Pierik, Renate Sommer, Adina‑Ioana Vălean

11

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

0

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Gabriele Preuß

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


TUAIRIM I bhFOIRM LITREACH ÓN gCOISTE UM THALMHAÍOCHT AGUS UM FHORBAIRT TUAITHE

Bernd Lange Uasal

Cathaoirleach an Choiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ASP 12G205

IPOL-COM-AGRI D (2018) 42313

A Chathaoirligh,

I gcomhréir le Riail 99(2) de na Rialacha Nós Imeachta, tá údarú faighte ag an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta dréacht-tuarascáil a tharraingt suas ina bhfuil tairiscint i gcomhair rún neamhreachtach i dtaca leis an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin a thabhairt i gcrích (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE)).

Sa chruinniú a bhí acu an 10 Iúil 2018, chinn Comhordaitheoirí AGRI gan tuairim fhoirmiúil a eisiúint maidir leis an tairiscint sin i gcomhair rúin, ach, ina ionad sin, breithnithe ginearálta ar an ábhar idir chamáin, i bhfoirm na litreach seo, a chur faoi bhráid an choiste ceannais.

Tháinig de chomhairliúcháin laistigh dár gCoiste go raibh tromlach mór de Chomhaltaí AGRI i bhfách leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin (“an Comhaontú”). Go deimhin, sna staidéir uile atá ar fáil, meastar go rachadh an Comhaontú go mór chun tairbhe d’earnáil agraibhia AE.

Faoi láthair, onnmhairíonn AE i bhfad níos mó earraí talmhaíochta chuig an tSeapáin ná mar a onnmhairíonn an tSeapáin chuig AE, siúd is gur sách beag (5.4% in 2017) atá an sciar d’earraí talmhaíochta in onnmhairí AE chun na Seapáine. Agus a bheag nó a mhór de chosaint a bheith á tabhairt do mhargaí talmhaíochta na Seapáine (agus an meán simplí de tharaifí an náisiúin barrfhabhair cothrom le 10.6% i gcás táirgí ainmhithe agus le 6.3% i gcás táirgí déiríochta), d’fhéadfadh méadú suntasach teacht ar an sciar sin, ina dhiaidh sin féin, mar thoradh ar an gComhaontú. Bhainfeadh mór-onnmhairí bia AE chun na Seapáine tairbhe as laghduithe tábhachtacha ar dhleachtanna custaim, e.g. muiceoil (4.3% go 0% in imeacht 10 mbliana i gcás ciorruithe ardluacha), fíon (15% go 0% ), mairteoil (38.5% go 9% in imeacht 15 bliana), pasta agus seacláid ( ó suas le 24% agus suas le 30% faoi seach go dtí 0% in imeacht 10 mbliana). I gcás cáiseanna (idir 30% agus 40% faoi láthair), déantar foráil sa Chomhaontú do léirscaoileadh iomlán i gcomhair cáiseanna crua agus do chuótaí ráta taraife saor ó dhleacht i gcomhair cáiseanna atá úr, próiseáilte agus bog.

Siúd is go bhfuil roinnt táirgí íogaire (rís, go háirithe) eisiata ón gComhaontú, ina dhiaidh sin féin, níl aon amhras ná gur dearfach iad na tairbhí iomlána don earnáil agraibhia mar thoradh ar an laghdú ar tharaifí agus ar bhacainní neamhtharaifí a bhaint (go háirithe an simpliú ar na nósanna imeachta formheasa agus na nósanna imeachta imréitigh i gcomhair bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta).

Ina theannta sin, ba mhaith liom a thabhairt le fios go bhfuil Comhaltaí AGRI an-sásta leis an leibhéal ard cosanta do thásca geografacha Eorpacha a bhainfí amach faoin gComhaontú (dhéanfaí níos mó ná 200 de bhia-ábhair, d’fhíonta agus de bhiotáillí AE a chosaint), rud a d’fhágfadh gurbh fhearr i bhfad an deis a bheadh ag táirgeoirí sin AE lena mbaineann na táirgí ardcháilíochta sin a dhíol ar mhargadh na Seapáine, agus a 127 milliún tomhaltóir.

Ar deireadh, tá tuairim fhabhrach againn freisin i leith na coda cuimsithí den Comhaontú, maidir le honnmhairí fíona a éascú go frithpháirteach, agus ina bhfuil liosta de chleachtais fhíoneolaíocha a bheidh le formheas ag AE agus ag an tSeapáin i dtrí chéim.

Bheinn buíoch dá bhféadfadh an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta na smaointe lastuas a chur san áireamh agus é ag ullmhú na dréacht-thuarascála ina bhfuil an tairiscint i gcomhair rún neamhreachtach agus le linn an nós imeachta toilithe dá éis sin.

Dar ndóigh, ná bíodh aon drogall ort dul i dteagmháil liom dá mhaith leatsa nó leis an Rapóirtéir tuilleadh plé a dhéanamh linn ar an tsaincheist sin.

Le dea-mhéin,

 

Czesław Adam SIEKIERSKI


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Cinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin a thabhairt i gcrích;

Tagairtí

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

18.7.2018

 

 

 

An coiste freagrach

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

INTA

10.9.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fhógartha sa suí iomlánach

ENVI

10.9.2018

TRAN

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

TRAN

14.5.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Pedro Silva Pereira

16.5.2018

 

 

 

Arna phlé i gcoiste

29.8.2018

27.9.2018

 

 

Dáta a ghlactha

5.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

25

10

1

Comhaltaí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Georges Bach, Norbert Lins

Dáta don chur síos

9.11.2018


VÓTÁIL CHRÍOCHNAITHEACH LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

NI

David Borrelli

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

Emmanuel Maurel,

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 28 Samhain 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais