Procedure : 2018/0091(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0366/2018

Ingediende teksten :

A8-0366/2018

Debatten :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Stemmingen :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0504

AANBEVELING     ***
PDF 539kWORD 69k
9.11.2018
PE 627.597v02-00 A8-0366/2018

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Commissie internationale handel

Rapporteur: Pedro Silva Pereira

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 ADVIES IN BRIEFVORM VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (07964/2018),

–  gezien de economische partnerschapsovereenkomst (EPO), tussen de Europese Unie, enerzijds, en Japan, anderzijds (07965/2018),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 91, artikel 100, lid 2, artikel 207, lid 4, eerste alinea, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0382/2018),

–  gezien zijn niet-wetgevingsresolutie van ...(1) over het ontwerp van besluit,

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies in briefvorm van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0366/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en Japan.

(1)

Aangenomen teksten van die datum, P8_TA(0000)0000.


TOELICHTING

De onderhandelingen over een economische partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen de EU en Japan die op 25 maart 2013 van start gingen, werden op 8 december 2017 afgerond. Op 17 juli 2018 ondertekenden de EU en Japan de EPO en de strategische partnerschapsovereenkomst op de top EU-Japan in Tokio.

Het Europees Parlement zette zijn onderhandelingsprioriteiten uiteen in zijn resolutie van oktober 2012. Deze prioriteiten zijn terug te vinden in het resultaat van de onderhandelingen. Het Europees Parlement is gedurende het hele proces op de hoogte gehouden en de Commissie internationale handel hield de onderhandelingen vanaf de voorbereiding tot de ondertekening van de definitieve overeenkomst nauwlettend in het oog. Op verzoek van het Europees Parlement maakte de Raad zijn onderhandelingsmandaat in september 2017 bekend.

De onderhandelingen over een afzonderlijke overeenkomst met Japan over investeringsbescherming lopen nog. Het Europees Parlement zal deze onderhandelingen nauwlettend blijven volgen en heeft reeds duidelijk laten blijken dat het oude, particuliere systeem voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (ISDS) niet acceptabel is.

De EPO tussen de EU en Japan is van strategisch belang. Het is de belangrijkste bilaterale handelsovereenkomst die ooit door de EU gesloten is, en heeft betrekking op bijna een derde van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp), bijna 40 % van de wereldhandel en meer dan 600 miljoen mensen.

In deze turbulente tijden voor de wereldhandelsorde signaleert de overeenkomst steun voor op regels gebaseerde, vrije en eerlijke handel, en draagt zij bij aan de bevordering van de waarden en hoge normen van de Unie.

De EU en Japan delen fundamentele waarden, zoals de eerbiediging van de mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, alsook een sterke inzet voor duurzame ontwikkeling, multilateralisme en een op regels gebaseerd wereldhandelsstelsel.

Japan is de op twee na grootste consumentenmarkt ter wereld, maar slechts de zesde handelspartner van de Unie. Onderhavige overeenkomst zal de huidige bilaterale politieke en handelsrelatie versterken.

Volgens de effectbeoordeling van handel en duurzaamheid van 2016 zal de overeenkomst wellicht positieve effecten hebben in termen van bbp, inkomsten, handel en werkgelegenheid voor zowel de EU als Japan, in overeenstemming met het doel om "slimme, duurzame en inclusieve groei" teweeg te brengen.

Welke voordelen een internationale overeenkomst in de praktijk oplevert, is uiteindelijk evenwel afhankelijk van de correcte en volledige tenuitvoerlegging van de bepalingen door alle partijen. Toezicht op de uitvoering van de overeengekomen verplichtingen is dan ook van essentieel belang.

Handel in goederen: De EPO tussen de EU en Japan zorgt ervoor dat de douanerechten op meer dan 90 % van de EU-uitvoer naar Japan vanaf het moment van inwerkingtreding komen te vervallen. Als de overeenkomst volledig uitgevoerd is zal Japan de douanerechten op 97 % van de uit de EU geïmporteerde goederen hebben geschrapt, terwijl voor de resterende tariefposten een gedeeltelijke liberalisering geldt via tariefcontingenten of verlaagde tarieven. Voor personenwagens zal de EU de tarieven van 10 % op auto's over een periode van zeven jaar geleidelijk afschaffen, terwijl de EU-douanerechten op tractors en bussen na twaalf jaar verdwenen zullen zijn. Volgens sommige schattingen zal de overeenkomst EU-exporteurs rond 1 miljard EUR per jaar aan douanerechten schelen.

Niet-tarifaire maatregelen (NTM's): De onderhandelingen tussen de EU en Japan hadden ook betrekking op een groot aantal niet-tarifaire maatregelen, die voor EU-bedrijven een groot punt van zorg vormden; daarbij ging het met name om de automobielsector, voedseladditieven, etikettering van voedsel, cosmetica, medische apparatuur en etikettering van textiel. Japan heeft zich ertoe verbonden om zijn normen voor auto's nog verder in overeenstemming te brengen met de internationale normen die EU-autofabrikanten naleven (VN/ECE-reglementen). De overeenkomst bevat een vrijwaringsclausule voor tien jaar waardoor de EU opnieuw rechten kan invoeren indien Japan de VN/ECE-reglementen niet langer toepast of afgeschafte NTM's opnieuw invoert.

Landbouw en geografische aanduidingen: De tariefverlagingen zijn het grootst voor de EU-landbouwsector, terwijl de overeenkomst de meest gevoelige producten beschermt. Voor wijn, gedistilleerde dranken en andere alcoholhoudende dranken gelden vanaf de eerste dag geen douanerechten meer. De hoge tarieven op harde kaas worden afgeschaft en er komt een rechtenvrij tariefcontingent voor verse kaas. Voor rundvlees worden de tarieven geleidelijk verlaagd, van 38,5 % naar 9 % over een periode van 15 jaar. De EU zal rechtenvrije toegang genieten voor verwerkt varkensvlees en bijna rechtenvrije handel voor vers varkensvlees. Na een overgangsperiode worden de douanerechten op verwerkte landbouwproducten zoals deegwaren, chocolade en koekjes afgeschaft. De EPO voorziet tevens in de bescherming van 205 Europese geografische aanduidingen, hetgeen vooral van belang is voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's).

Overheidsopdrachten: Japan is ermee akkoord gegaan aanbestedingen voor 48 kernsteden (die ca. 15 % van de Japanse bevolking vertegenwoordigen) toe te staan, evenals voor veel onafhankelijke lokale instanties (universiteiten, ziekenhuizen en openbare energiebedrijven). Ook heeft Japan toegezegd de zogeheten "operationele-veiligheidsclausule" uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst te zullen schrappen, die tot dusver de toegang tot de Japanse markt voor spoorwegleveranciers uit de EU belemmerde. De overeenkomst bouwt voort op de plurilaterale Overeenkomst inzake overheidsopdrachten en zorgt voor maximale transparantie bij openbare aanbestedingen.

Handel in diensten: Krachtens de overeenkomst behouden de autoriteiten van de EU-lidstaten het recht om openbare diensten op nationaal, regionaal of plaatselijk niveau te bepalen, te verlenen en te reguleren, ondanks de aanpak op basis van "negatieve lijsten". De EPO belet regeringen niet om geprivatiseerde diensten opnieuw tot openbare diensten te maken. Ook houdt de overeenkomst het soevereine recht overeind om de financiële en bankensector aan regels te onderwerpen om prudentiële en toezichtsredenen. De liberalisering geldt voor terreinen als e-handel, internationaal vervoer over zee, postdiensten en telecommunicatie, maar niet voor audiovisuele diensten. Bovendien voorziet de EPO in de mogelijkheid van tijdelijke verhuizing van beroepsbeoefenaars naar een ander land (zogeheten "mode-4"), waarmee beide partijen instemmen met overplaatsing binnen ondernemingen in ca. 40 sectoren en voor zelfstandigen in ca. 20 sectoren.

Kmo's: Voor het eerst is er een specifiek hoofdstuk over kmo's in een EU-handelsovereenkomst opgenomen. Dit hoofdstuk voorziet in een publiek toegankelijke website en kmo-contactpunten, die de informatie verstrekken die kleine bedrijven nodig hebben om toegang te krijgen tot elkaars markten. Van de EU-bedrijven die producten naar Japan uitvoeren zijn 78 % kmo's.

Duurzame ontwikkeling: De EPO tussen de EU en Japan bekrachtigt het streven van beide partijen naar de sluiting van een groot aantal multilaterale overeenkomsten op het gebied van arbeid en milieu, en naar het verwezenlijken van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. Beide partijen verbinden zich ook tot de effectieve uitvoering van de Overeenkomst van Parijs ter bestrijding van de klimaatverandering en van andere multilaterale milieuovereenkomsten, waaronder overeenkomsten voor behoud en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen (visserij, biodiversiteit en bossen). De overeenkomst voorziet met name in nauwere samenwerking bij de strijd tegen illegale houtkap en illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. Hoewel Japan twee basisverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) helaas nog niet heeft geratificeerd, bevat de overeenkomst toezeggingen om naar de ratificatie van alle ILO-basisverdragen te streven. Tevens erkent het hoofdstuk het recht om te reguleren en bevat het een specifieke herzieningsclausule die kan en moet worden gebruikt om de afdwingbaarheid en doeltreffendheid van arbeids- en milieuregels te verbeteren.

Gegevensstromen: De EPO bevat geen algemene bepalingen inzake gegevensstromen, maar een "rendez-vousclausule" waarbij de partijen het vraagstuk van de grensoverschrijdende overdracht van gegevens binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst beoordelen.

Samenwerking op regelgevingsgebied: Het hoofdstuk over samenwerking op regelgevingsgebied is vrijwillig en eerbiedigt de soevereine rechten van elke partij om zijn eigen beschermingsniveau te reguleren met het oog op publieke beleidsdoelstellingen. Daarnaast voorziet de overeenkomst in de oprichting van een forum voor financiële regelgeving dat tot doel heeft voor nauwere samenwerking tussen de EU en Japan te zorgen om de stabiliteit te vergroten en het wereldwijde financiële systeem te verbeteren. Het hoofdstuk over samenwerking op regelgevingsgebied vermeldt ook duidelijk dat de beginselen die in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn neergelegd, waaronder het voorzorgsbeginsel, ten volle moeten worden geëerbiedigd.

Tenuitvoerlegging en het maatschappelijk middenveld: De overeenkomst voorziet in een gezamenlijke dialoog met het maatschappelijk middenveld en sectorale commissies, zoals de commissie samenwerking op regelgevingsgebied, waar deelname van het maatschappelijk middenveld eveneens mogelijk is. Zoals in alle handelsovereenkomsten van de meest recente generatie zal de EPO voor oprichting van een interne adviesgroep zorgen waarmee de participatie van het maatschappelijk middenveld in de uitvoering van en de controle op het hoofdstuk over duurzame ontwikkeling wordt gewaarborgd.

Conclusie

De economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan is van groot strategisch belang. De overeenkomst weerspiegelt de evenwichtige en omvattende resultaten die van groot economisch belang zijn voor de EU en haar burgers en bedrijven. Verder biedt de overeenkomst nieuwe marktkansen, met name voor sectoren die gewoonlijk niet de meest voordelen genieten van handelsovereenkomsten (zoals de landbouw). Er zijn een aantal nieuwe punten in deze EPO opgenomen, zoals de inzet voor de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering en specifieke hoofdstukken over corporate governance en kmo's. Daarnaast eerbiedigt de overeenkomst ten volle het recht op reguleren en beschermt het de overheidsdiensten. De overeenkomst biedt het potentieel om bij te dragen tot het genereren van duurzame groei en fatsoenlijke banen, promoot de waarden van de Unie en handhaaft hoge normen op gebieden als voedselveiligheid, milieubescherming en arbeidsrechten.

Daarom beveelt de rapporteur aan deze overeenkomst goed te keuren.


ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (17.10.2018)

aan de Commissie internationale handel

inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap

(07964/2018 - C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie internationale handel het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

Document‑ en procedurenummers

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Bevoegde commissie

 

INTA

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

10.9.2018

Rapporteur

       Datum benoeming

Adina-Ioana Vălean

17.10.2018

Vervangen rapporteur voor advies

Joëlle Mélin

Behandeling in de commissie

29.8.2018

 

 

 

Datum goedkeuring

10.10.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

11

10

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Linnéa Engström, Kati Piri

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

24

+

ALDE

Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

11

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

Verts/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

0

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Gabriele Preuß

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


ADVIES IN BRIEFVORM VAN DE COMMISSIE LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING

De heer Bernd Lange

Voorzitter van de Commissie internationale handel

ASP 12G205

IPOL-COM-AGRI D (2018) 42313

Geachte voorzitter,

Overeenkomstig artikel 99, lid 2, van het Reglement is de Commissie internationale handel gemachtigd een ontwerpverslag op te stellen met een ontwerp van niet-wetgevingsresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE)).

Op hun vergadering van 10 juli 2018 besloten de AGRI-coördinatoren geen formeel advies over deze ontwerpresolutie op te stellen, maar de commissie ten principale algemene opmerkingen over het ontwerp te doen toekomen in de vorm van onderhavige brief.

Uit overleg binnen onze commissie bleek dat een grote meerderheid van de AGRI-leden voorstander is van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan ("de overeenkomst"). Uit alle beschikbare studies blijkt namelijk dat de agrifoodsector in de EU veel profijt zou trekken van deze overeenkomst.

De EU voert momenteel veel meer landbouwproducten uit naar Japan dan omgekeerd, hoewel het aandeel landbouwproducten in de totale EU-uitvoer naar Japan relatief gering is (5,4 % in 2017). Aangezien de Japanse landbouwmarkten vrij beschermd zijn (met een eenvoudig gemiddelde van meestbegunstigingstarieven van 10,6 % voor dierlijke producten en 63,4 % voor zuivelproducten), zou dit aandeel als gevolg van de overeenkomst evenwel aanzienlijk kunnen toenemen. De belangrijkste uit de EU naar Japan uitgevoerde levensmiddelencategorieën zouden profiteren van belangrijke verlagingen van de douanetarieven, bijvoorbeeld varkensvlees (van 4,3 % naar 0 % in de loop van 10 jaar voor hoogwaardig stukken vlees), wijn (van 15 % naar 0 % vanaf de inwerkingtreding), rundvlees (van 38,5 % naar 9 % in de loop van 15 jaar), deegwaren en chocolade (van resp. tot 24 % en tot 30 % naar 0 % in de loop van 10 jaar). Wat kaas betreft (momenteel tussen 30 % en 40 %) voorziet de overeenkomst in volledige liberalisering voor harde kazen en in tariefcontingenten met rechtenvrije toegang voor verse, verwerkte en zachte kazen.

Hoewel bepaalde gevoelige producten (met name rijst) van de overeenkomst zijn uitgesloten, heeft de vermindering van douanetarieven en ook van niet-tarifaire belemmeringen (met name de vereenvoudiging van de goedkeurings- en douaneafhandelingsprocedures voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen) duidelijk grote voordelen voor de agrifoodsector in het algemeen.

Voorts zou ik erop willen wijzen dat de AGRI-leden uiterst tevreden zijn over het hoge beschermingsniveau voor Europese geografische aanduidingen dat volgens de overeenkomst zou gelden (meer dan 200 levensmiddelen en wijn en gedestilleerde dranken zouden onder deze bescherming vallen); hierdoor zullen de kansen van de betrokken EU-producenten om dergelijke hoogwaardige producten op de Japanse markt met zijn 127 miljoen consumenten te verkopen, sterk toenemen.

Ten slotte zijn wij ook ingenomen met het uitgebreide hoofdstuk in de overeenkomst over de wederzijdse facilitering van de uitvoer van wijn, met een lijst van oenologische praktijken die door de EU en Japan in drie fasen moet worden goedgekeurd.

Ik verzoek INTA bovenstaande punten in aanmerking te nemen bij de voorbereiding van het ontwerpverslag met een ontwerp van niet-wetgevingsresolutie en tijdens de daarop volgende goedkeuringsprocedure.

Uiteraard sta ik volledig tot uw beschikking indien uw rapporteur dan wel uzelf verder van gedachten willen wisselen over dit onderwerp.

Hoogachtend,

 

Czesław Adam SIEKIERSKI


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

Document- en procedurenummers

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

18.7.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

INTA

10.9.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ENVI

10.9.2018

TRAN

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Geen advies

       Datum besluit

TRAN

14.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Pedro Silva Pereira

16.5.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

29.8.2018

27.9.2018

 

 

Datum goedkeuring

5.11.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

25

10

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Georges Bach, Norbert Lins

Datum indiening

9.11.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

NI

David Borrelli

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

Emmanuel Maurel,

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 29 november 2018Juridische mededeling - Privacybeleid