Procedura : 2018/0091(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0366/2018

Teksty złożone :

A8-0366/2018

Debaty :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0504

ZALECENIE     ***
PDF 660kWORD 74k
9.11.2018
PE 627.597v02-00 A8-0366/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Komisja Handlu Międzynarodowego

Sprawozdawca: Pedro Silva Pereira

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA W FORMIE PISMA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07964/2018),

–  uwzględniając umowę o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (07965/2018),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 91, art. 100 ust. 2, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) oraz art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0382/2018),

–  uwzględniając swoją rezolucję nieustawodawczą z dnia …(1) w sprawie projektu decyzji,

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego, opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię w formie pisma Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0366/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich i Japonii.

(1)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(0000)0000.


UZASADNIENIE

Rozpoczęte dnia 25 marca 2013 r. negocjacje między Unią Europejską (UE) a Japonią w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym zakończono dnia 8 grudnia 2017 r. Dnia 17 lipca 2018 r., na szczycie UE–Japonia w Tokio, UE i Japonia podpisały umowę o partnerstwie gospodarczym oraz umowę o partnerstwie strategicznym.

Parlament Europejski ustalił priorytety negocjacyjne w swojej rezolucji z października 2012 r. Priorytety te znajdują odzwierciedlenie w wyniku negocjacji. W trakcie procesu na bieżąco informowano Parlament Europejski, a Komisja Handlu Międzynarodowego uważnie śledziła negocjacje od momentu rozpoczęcia przygotowań do rozmów do chwili podpisania umowy w ostatecznym kształcie. We wrześniu 2017 r. Rada upubliczniła swój mandat negocjacyjny na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Wciąż trwają negocjacje w sprawie zawarcia z Japonią oddzielnej umowy o ochronie inwestycji. Parlament Europejski będzie nadal uważnie śledził przebieg tych negocjacji i już wyraźnie zaznaczył, że dawny mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorem prywatnym a państwem jest nie do przyjęcia.

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią ma strategiczne znaczenie. To najważniejsza dwustronna umowa handlowa zawarta do tej pory przez UE, obejmująca niemal jedną trzecią światowego PKB, prawie 40% handlu światowego oraz ponad 600 mln ludzi.

W czasach zawirowań dla światowego porządku handlowego umowa ta jest sygnałem poparcia dla opartego na regułach, wolnego i sprawiedliwego handlu, a jednocześnie pomaga wspierać wartości i wysokie standardy unijne.

UE i Japonia podzielają podstawowe wartości, takie jak prawa człowieka, demokracja i praworządność, a także silne zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, multilateralizmu oraz opartego na regułach światowego systemu handlu.

Japonia jest trzecim co do wielkości rynkiem konsumenckim na świecie, ale dopiero szóstym co do wielkości partnerem handlowym Unii. Przedmiotowa umowa wzmocni obecny handel dwustronny oraz relacje polityczne.

W ocenie wpływu na handel i zrównoważony rozwój z 2016 r. szacuje się, że umowa przyniesie pozytywne skutki w zakresie PKB, dochodu, handlu i zatrudnienia zarówno dla UE, jak i Japonii, przyczyniając się jednocześnie do osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Realne korzyści płynące z porozumienia międzynarodowego są jednak uzależnione od właściwego i pełnego wdrożenia jego postanowień przez wszystkie strony. Monitorowanie wdrożenia uzgodnionych zobowiązań ma zatem kluczowe znaczenie.

Handel towarami: Od dnia wejścia w życie umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią zostaną zaniesione taryfy celne na ponad 90% eksportu UE do Japonii. Po pełnym wdrożeniu umowy Japonia zniesie cła na 97% towarów importowanych z UE, a pozostałe pozycje taryfowe będą podlegać częściowej liberalizacji poprzez kontyngenty taryfowe lub redukcję ceł. W odniesieniu do samochodów osobowych UE będzie stopniowo, przez okres siedmiu lat, znosiła cła na samochody, wynoszące obecnie 10%, a cła na ciągniki i autobusy zostaną zniesione po 12 latach. Według niektórych szacunków dzięki umowie eksporterzy z UE zaoszczędzą na należnościach celnych ok. 1 mld EUR rocznie.

Środki pozataryfowe: Podczas negocjacji między UE a Japonią poruszono wiele kwestii związanych ze środkami pozataryfowymi, które stanowią istotny problem dla przedsiębiorstw w UE, w szczególności tych działających w następujących sektorach: motoryzacyjnym, dodatków do żywności, etykietowania żywności, kosmetycznym, wyrobów medycznych i etykietowania wyrobów włókienniczych. Japonia zgodziła się dostosować japońskie normy obowiązujące w przemyśle motoryzacyjnym do standardów międzynarodowych (regulaminy EKG ONZ) stosowanych przez unijnych producentów samochodów. W porozumieniu zawarto klauzulę ochronną na okres 10 lat, która pozwala UE na ponowne wprowadzenie ceł w przypadku gdy Japonia przestanie stosować regulaminy EKG ONZ lub przywróci zlikwidowane środki pozataryfowe.

Rolnictwo i oznaczenia geograficzne: Redukcja ceł jest najbardziej znacząca dla sektora rolnego UE. W umowie chroni się produkty najbardziej wrażliwe. Wino, napoje spirytusowe oraz inne napoje alkoholowe zostaną zwolnione z należności celnych od pierwszego dnia obowiązywania umowy. Wysokie cła na ser twardy zostaną zniesione, a wprowadzony zostanie bezcłowy kontyngent taryfowy na ser świeży. Cło na wołowinę będzie stopniowo obniżane (z 38,5% do 9% w ciągu 15 lat). UE będzie korzystać z bezcłowego dostępu do przetworzonego mięsa wieprzowego i niemal bezcłowego handlu świeżym mięsem wieprzowym. Po upływie okresu przejściowego należności celne za towary uzyskane z przetwarzania produktów rolnych, takie jak makaron, czekolada i herbatniki, zostaną zniesione. W umowie o partnerstwie gospodarczym przewiduje się także ochronę 205 europejskich oznaczeń geograficznych, co jest szczególnie istotne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Zamówienia publiczne: Japonia zgodziła się umożliwić dostęp do rynku zamówień publicznych w 48 kluczowych miastach (co stanowi ok. 15% populacji Japonii), jak również w przypadku wielu niezależnych lokalnych organów administracyjnych (uniwersytetów, szpital i państwowych przedsiębiorstw energetycznych). Japonia zobowiązała się również, że w terminie nie dłuższym niż rok od wejścia w życie umowy usunie tzw. klauzulę bezpieczeństwa operacyjnego, która do tej pory w praktyce uniemożliwiała wejście na rynek japoński dostawcom z branży zaopatrzenia kolei z UE. Umowa opiera się na wielostronnym porozumieniu w sprawie zamówień rządowych i zwiększa transparentność w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne.

Handel usługami: W umowie utrzymuje się prawo władz państw członkowskich UE do określania, świadczenia i regulowania usług publicznych na szczeblach krajowym, regionalnym i lokalnym, mimo jej podejścia opartego na negatywnym wykazie. Umowa nie uniemożliwia rządom przywracania sprywatyzowanych usług do sektora publicznego. Ponadto w umowie zachowuje się suwerenne prawo do regulowania sektorów finansowego i bankowego ze względów ostrożności i nadzorczych. Liberalizacja obejmuje takie dziedziny jak handel elektroniczny, międzynarodowy transport morski, usługi pocztowe i telekomunikacja, z wyłączeniem usług audiowizualnych. Ponadto w umowie o partnerstwie gospodarczym ustanawia się czasowy przepływ specjalistów między UE a Japonią (tzw. tryb 4), zobowiązując obie strony do przeniesień wewnątrz przedsiębiorstw w ok. 40 sektorach i przeniesień specjalistów pracujących na własny rachunek w ok. 20 sektorach.

Małe i średnie przedsiębiorstwa: Po raz pierwszy zawarto w umowie handlowej UE specjalny rozdział poświęcony MŚP. W rozdziale przewiduje się stworzenie ogólnodostępnej strony internetowej oraz punktów kontaktowych dla MŚP, by dostarczać małym przedsiębiorstwom informacji na temat dostępu do rynków drugiej strony. MŚP stanowią 78% przedsiębiorstw unijnych eksportujących swoje towary do Japonii.

Zrównoważony rozwój: W umowie o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią potwierdza się zaangażowanie obu stron w szeroki zakres wielostronnych umów w dziedzinach pracy i środowiska, a także w program działań Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obie strony zobowiązują się także do skutecznego wdrożenia porozumienia paryskiego w sprawie walki ze zmianą klimatu oraz innych wielostronnych umów w dziedzinie środowiska, w tym porozumień służących zachowaniu zasobów naturalnych (rybołówstwo, różnorodność biologiczna i leśnictwo) oraz zarządzaniu nimi w zrównoważony sposób. W umowie przewiduje się w szczególności zacieśnienie współpracy w zakresie zwalczania nielegalnego pozyskiwania drewna oraz nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów. Choć Japonia niestety nie ratyfikowała jeszcze dwóch głównych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), w umowie zawarto zapisy zobowiązujące do dążenia do ratyfikacji wszystkich kluczowych konwencji MOP. W rozdziale uznaje się również prawo do regulacji i wprowadza się szczegółową klauzulę przeglądową, które może i powinna być wykorzystywana do wzmacniania wykonalności i skuteczności zapisów dotyczących pracy i środowiska.

Przepływ danych: W umowie o partnerstwie gospodarczym nie zawarto ogólnych zapisów dotyczących przepływu danych, ale klauzulę rendez-vous, zgodnie z którą strony ocenią kwestię transgranicznego transferu danych w terminie do trzech lat od wejścia w życie umowy.

Współpraca regulacyjna: Rozdział dotyczący współpracy regulacyjnej ma charakter dobrowolny i szanuje się w nim suwerenne prawo każdej ze stron do regulowania własnych poziomów ochrony w dążeniu do realizacji celów związanych z porządkiem publicznym. W umowie przewiduje się również utworzenie forum do regulacji rynków finansowych, by zacieśniać współpracę między UE a Japonią w celu wzmocnienia stabilności i poprawy globalnego systemu finansowego. W rozdziale dotyczącym współpracy regulacyjnej wyraźnie wspomina się także, że należy w pełni szanować zasady ustanowione w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym zasadę ostrożności.

Wdrożenie i społeczeństwo obywatelskie: W umowie przewiduje się nawiązanie wspólnego dialogu ze społeczeństwem obywatelskim i komisjami sektorowymi, takimi jak komisja ds. współpracy regulacyjnej, w której możliwy jest także udział społeczeństwa obywatelskiego. W umowie o partnerstwie gospodarczym – tak jak we wszystkich ostatnich umowach handlowych UE – przewiduje się stworzenie wewnętrznej grupy doradczej, co umożliwi zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego we wdrażanie i monitorowanie rozdziału dotyczącego zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią ma wyjątkowe znaczenie strategiczne. Przedmiotowa umowa to wyważony, kompleksowy dokument o znacznej wartości gospodarczej dla UE, jej obywateli i przedsiębiorstw. Umowa stwarza nowe możliwości rynkowe, w szczególności dla sektorów, które zazwyczaj nie są głównymi beneficjentami umów handlowych (np. rolnictwo). W umowie o partnerstwie gospodarczym zawarto szereg innowacji, takich jak zaangażowanie na rzecz przestrzegania porozumienia klimatycznego z Paryża, a także rozdziały poświęcone ładowi korporacyjnemu oraz MŚP. Umowa w pełni szanuje prawo do regulacji oraz chroni usługi publiczne. Umowa może przyczynić się do pobudzania trwałego wzrostu gospodarczego oraz tworzenia godnych miejsc pracy, a jednocześnie promuje się w niej wartości unijne oraz utrzymywanie wysokich standardów w takich dziedzinach jak bezpieczeństwo żywności, ochrona środowiska oraz prawa pracownicze.

Sprawozdawca zaleca zatem wyrażenie zgody na zawarcie przedmiotowej umowy.


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (17.10.2018)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia między Unią Europejską a Japonią Umowy o partnerstwie gospodarczym

(07964/2018 - C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, by zaleciła Parlamentowi wyrażenie zgody na proponowaną decyzję Rady w sprawie zawarcia między Unią Europejską a Japonią Umowy o partnerstwie gospodarczym.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Odsyłacze

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Komisja przedmiotowo właściwa

 

INTA

 

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

10.9.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Adina-Ioana Vălean

17.10.2018

Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Joëlle Mélin

Rozpatrzenie w komisji

29.8.2018

 

 

 

Data przyjęcia

10.10.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

11

10

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Linnéa Engström, Kati Piri

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

24

+

ALDE

Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

11

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

0

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Gabriele Preuß

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA W FORMIE PISMA KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Sz.P. Bernd Lange

Przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego

ASP 12G205

IPOL-COM-AGRI D (2018) 42313

Szanowny Panie Przewodniczący!

Na podstawie art. 99 ust. 2 Regulaminu Komisję Handlu Międzynarodowego upoważniono do sporządzenia projektu sprawozdania zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE)).

Na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2018 r. koordynatorzy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) postanowili nie wydawać formalnej opinii w sprawie tego projektu rezolucji. W zamian zdecydowali się na przedłożenie komisji przedmiotowo właściwej ogólnych uwag na omawiany temat w formie niniejszego pisma.

Konsultacje w naszej komisji wskazywały na to, że zdecydowana większość członków komisji AGRI opowiada się za umową o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią. W rzeczy samej ze wszystkich dostępnych analiz wynika, że sektor rolno‑spożywczy w UE odniósłby znaczne korzyści z tej umowy.

UE eksportuje obecnie o wiele więcej produktów rolnych do Japonii niż Japonia do UE, choć udział produktów rolnych w ogólnym eksporcie UE do Japonii jest stosunkowo niewielki (5,4% w 2017 r.). Z uwagi na to, że rynki rolne w Japonii są dość mocno chronione (zwykłe średnie stawki należności celnych stosowane względem kraju najbardziej uprzywilejowanego to 10,6% w przypadku produktów zwierzęcych i 63,4% w przypadku przetworów mlecznych), udział ten mógłby jednak znacznie wzrosnąć w wyniku zawarcia umowy. W przypadku najważniejszych produktów żywnościowych eksportowanych przez UE do Japonii doszłoby do znacznego obniżenia stawek celnych, jak np. w przypadku wieprzowiny (z 4,3 do 0% w ciągu 10 lat – mięso wysokiej jakości), wina (z 15 do 0% od chwili wejścia umowy w życie), wołowiny (z 38,5 do 9% w ciągu 15 lat) oraz makaronu i czekolady (odpowiednio z maksymalnie 24 i 30% do 0% w ciągu 10 lat). W przypadku sera (obecne stawki to 30–40%) umowa doprowadziłaby do całkowitej liberalizacji handlu serami twardymi oraz przewidywałaby kontyngenty taryfowe z bezcłowym dostępem do rynku dla sera świeżego, topionego i miękkiego.

Choć umowa nie obejmuje niektórych produktów wymagających specjalnej ochrony (zwłaszcza ryżu), ogólne korzyści dla sektora rolno‑spożywczego, jakie wynikałyby z obniżenia stawek celnych i usunięcia barier pozataryfowych (chodzi tu zwłaszcza o uproszczenie procedur zatwierdzania i rozliczania w przypadku środków sanitarnych i fitosanitarnych), są jednoznaczne.

Pragnę ponadto zauważyć, że członkowie komisji AGRI są bardzo zadowoleni z wysokiego poziomu ochrony europejskich oznaczeń geograficznych, gwarantowanego w umowie (ochroną objętych byłoby ponad 200 środków spożywczych, win i napojów spirytusowych), co znacznie zwiększyłoby szanse zainteresowanych producentów z UE na sprzedaż ich wysokiej jakości produktów na rynku japońskim liczącym 127 mln konsumentów.

Pragniemy również podkreślić, że przychylnie odnosimy się do kompleksowego rozdziału umowy poświęconego wzajemnym ułatwieniom w eksporcie wina, przy czym UE i Japonia miałyby zatwierdzić w trzech etapach wykaz praktyk enologicznych.

Byłbym wdzięczny, gdyby Komisja Handlu Międzynarodowego mogła wziąć pod uwagę powyższe kwestie podczas przygotowywania projektu sprawozdania zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej oraz na etapie późniejszej procedury zgody.

Oczywiście bardzo chętnie udzielę dalszych informacji, gdyby sprawozdawca lub Pan wyrazili życzenie przeprowadzenia dodatkowej wymiany poglądów na temat powyższych zagadnień.

Z wyrazami szacunku

 

Czesław Adam SIEKIERSKI


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią Europejską a Japonią

Odsyłacze

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

18.7.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

10.9.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

10.9.2018

TRAN

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

TRAN

14.5.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Pedro Silva Pereira

16.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.8.2018

27.9.2018

 

 

Data przyjęcia

5.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

10

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Norbert Lins

Data złożenia

9.11.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

NI

David Borrelli

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

Emmanuel Maurel,

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 29 listopada 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności