Postopek : 2018/0091(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0366/2018

Predložena besedila :

A8-0366/2018

Razprave :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Glasovanja :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0504

PRIPOROČILO     ***
PDF 581kWORD 73k
9.11.2018
PE 627.597v02-00 A8-0366/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Odbor za mednarodno trgovino

Poročevalec: Pedro Silva Pereira

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 MNENJE V OBLIKI PISMA ODBORA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (07964/2018),

–  ob upoštevanju Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko (07965/2018),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 91, členom 100(2), prvim pododstavkom člena 207(4), točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0382/2018),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...(1) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za mednarodno trgovino, mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja v obliki pisma Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0366/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in   Japonske.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.


OBRAZLOŽITEV

Pogajanja med Evropsko unijo in Japonsko o sporazumu o gospodarskem partnerstvu so se začela 25. marca 2013, zaključila pa 8. decembra 2017. EU in Japonska sta 17. julija 2018 na vrhu EU-Japonska v Tokiu poleg tega sporazuma podpisali tudi sporazum o strateškem partnerstvu.

Evropski parlament je v svoji resoluciji iz oktobra 2012 določil prednostne naloge v zvezi s pogajanji, ki se odražajo v njihovem izidu. Evropski parlament je bil med postopkom redno obveščen in Odbor za mednarodno trgovino je pozorno spremljal pogajanja od njihovih priprav do podpisa končnega sporazuma. Svet je septembra 2017 na zahtevo Evropskega parlamenta objavil svoj pogajalski mandat.

Še vedno pa potekajo pogajanja o ločenem sporazumu o zaščiti naložb z Japonsko. Evropski parlament bo ta pogajanja tudi v prihodnje pozorno spremljal in že pojasnil, da je stari, zasebni mehanizem za reševanje sporov med vlagateljem in državo (ISDS) nesprejemljiv.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je strateškega pomena. Gre za najpomembnejši dvostranski trgovinski sporazum, ki ga je EU kdaj koli sklenila – zajema skoraj tretjino svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP) in skoraj 40 % svetovne trgovine ter zadeva več kot 600 milijonov ljudi.

V teh burnih časih za svetovno trgovino je sporazum znak podpore prosti in pravični trgovini, ki temelji na pravilih, hkrati pa prispeva k spodbujanju vrednot in visokih standardov Unije.

EU in Japonska imata iste temeljne vrednote, kot so človekove pravice, demokracija in pravna država, obe pa sta tudi močno zavezani trajnostnemu razvoju, multilateralizmu in svetovnemu trgovinskemu sistemu, ki temelji na pravilih.

Japonska je tretji največji potrošniški trg na svetu, a le šesta največja trgovinska partnerica Unije. Sporazum bo sedanji dvostranski trgovinski in politični odnos okrepil.

V oceni učinka na trgovino in trajnostni razvoj iz leta 2016 se predvideva, da bo sporazum – v skladu s ciljem glede ustvarjanja pametne, trajnostne in vključujoče rasti – tako za EU kot za Japonsko prinesel pozitivne učinke, kar zadeva BDP, dohodek, trgovino in zaposlovanje.

Dejanske koristi mednarodnega sporazuma pa bodo kljub temu odvisne od tega, ali bodo vse pogodbenice pravilno in celovito izvajale njegove določbe. Spremljanje izvajanja dogovorjenih zavez je zato ključnega pomena.

Blagovna menjava: S sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko bodo od začetka njegove veljavnosti odpravljene tarife za več kot 90 % izvoza EU na Japonsko. Ko se bo sporazum začel v celoti izvajati, bo Japonska odpravila carinske dajatve na 97 % blaga, uvoženega iz EU, preostale tarifne postavke pa bodo predmet delne liberalizacije prek tarifnih kvot ali tarifnih znižanj. Za osebne avtomobile bo EU 10-odstotne tarife odpravila v obdobju sedmih let, medtem ko bodo carinske dajatve EU na traktorje in avtobuse odpravljene po 12 letih. Po nekaterih ocenah bo sporazum izvoznikom EU omogočil, da pri carinskih dajatvah na leto prihranijo približno eno milijardo evrov.

Netarifni ukrepi: Pogajanja med EU in Japonsko so se nanašala na številne necarinske ukrepe, ki so bili za podjetja EU glavni razlog za zaskrbljenost, zlasti v avtomobilskem sektorju ter na področju aditivov za živila, označevanja živil, kozmetičnih izdelkov, medicinskih pripomočkov in označevanja tekstilnih izdelkov. Japonska se je strinjala, da bo svoje avtomobilske standarde še bolj uskladila z mednarodnimi standardi (pravilniki UN/ECE), ki jih uporabljajo evropski proizvajalci avtomobilov. Sporazum vsebuje zaščitno klavzulo, ki bo veljala deset let in bo EU omogočala ponovno uvedbo tarif, če bo Japonska prenehala uporabljati pravilnike UN/ECE ali ponovno začela uporabljati odpravljene netarifne ukrepe.

Kmetijstvo in geografske označbe: Tarife se bodo najbolj znižale za kmetijski sektor EU, pri čemer sporazum ščiti najbolj občutljivo blago. Za vino, žgane in druge alkoholne pijače se bodo carine prenehale uporabljati od prvega dne. Visoke dajatve na trdi sir bodo odpravljene, uvedla pa se bo brezcarinska tarifna kvota za sveži sir. Za govedino bodo tarife postopoma znižane (z 38,5 % na 9 % v obdobju 15 let). Predelana svinjina iz EU bo se bo lahko na Japonsko uvažala brez dajatev, sveža pa skoraj brez dajatev. Po prehodnem obdobju bodo odpravljene carinske dajatve na predelane kmetijske proizvode, kot so testenine, čokolada in keksi. V skladu s sporazumom o gospodarskem partnerstvu bo zaščitenih 205 evropskih geografskih označb, kar je zlasti pomembno za mala in srednja podjetja (MSP).

Javno naročanje: Japonska je pristala na to, da bo omogočila javno naročanje v 48 večjih mestih (kar pomeni približno 15 % japonskega prebivalstva) ter na številnih neodvisnih lokalnih upravnih agencijah (univerze, bolnišnice in javne energetske družbe). Nadalje se je zavezala, da bo najpozneje eno leto po začetku veljavnosti sporazuma odpravila tako imenovano „klavzulo o operativni varnosti“, ki je evropskim dobaviteljem železniške opreme v praksi doslej preprečevala dostop do japonskega trga. Sporazum temelji na večstranskem sporazumu o javnih naročilih in omogoča čim večjo preglednost pri razpisih za javna naročila.

Trgovina s storitvami: S sporazumom se, kljub zasnovi v obliki negativnega seznama, ohranja pravica organov držav članic EU, da opredelijo, zagotovijo in zakonsko urejajo javne storitve na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Vladam ne preprečuje, da bi privatizirane storitve ponovno podržavile. Sporazum poleg tega ohranja suvereno pravico do zakonskega urejanja finančnega in bančnega sektorja iz previdnostnih in nadzornih razlogov. Liberalizacija zajema področja, kot so e-trgovanje, mednarodni pomorski promet, poštne storitve in telekomunikacije, avdiovizualne storitve pa so izključene. Sporazum o gospodarskem partnerstvu poleg tega predvideva začasni pretok strokovnjakov prek meja (tako imenovani način 4), s čimer sta obe strani obvezani k premestitvam znotraj podjetij v približno 40 panogah, pri neodvisnih strokovnjakih pa v približno 20 panogah.

Mala in srednja podjetja: To je prvič, da je v trgovinski sporazum EU vključeno tudi posebno poglavje za mala in srednja podjetja. V tem poglavju so predvideni javno dostopno spletno mesto in kontaktne točke za mala in srednja podjetja, ki bodo malim podjetjem zagotavljale informacije, ki so pomembne za njihov dostop do trgov drugih malih in srednjih podjetij. 78 % podjetij EU, ki izvažajo na Japonsko, so mala in srednja podjetja.

Trajnostni razvoj: Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko potrjuje zavezanost obeh pogodbenic številnim večstranskim sporazumom na področju dela in okolja ter agendi OZN za trajnostni razvoj do leta 2030. Obe strani se tudi zavezujeta, da bosta učinkovito izvajali Pariški sporazum za boj proti podnebnim spremembam in druge večstranske okoljske sporazume, vključno s sporazumi o ohranjanju in trajnostnem upravljanju naravnih virov (ribištva, biotske raznovrstnosti in gozdarstva). Sporazum predvideva zlasti okrepljeno sodelovanje v boju proti nezakoniti sečnji ter nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonskemu neurejenemu ribolovu. Čeprav Japonska na žalost še ni ratificirala dveh temeljnih konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD), sporazum vsebuje zaveze za nadaljevanje ratifikacije vseh temeljnih konvencij MOD. Poglavje nadalje priznava pravico do zakonskega urejanja in vključuje posebno klavzulo o pregledu, ki se lahko uporabi in bi se morala uporabiti za povečevanje izvršljivosti in učinkovitosti določb o delu in okolju.

Tokovi podatkov: Sporazum o gospodarskem partnerstvu ne vsebuje splošnih določb o tokovih podatkov, temveč klavzulo o pregledu, v skladu s katero bosta pogodbenici vprašanje čezmejnega prenosa podatkov ocenili v treh letih od začetka veljavnosti sporazuma.

Regulativno sodelovanje: Poglavje o regulativnem sodelovanju je prostovoljno in upošteva suvereno pravico obeh pogodbenic, da pri uresničevanju ciljev javne politike zakonsko urejata svoje ravni varstva. Sporazum predvideva tudi ustanovitev finančnega regulativnega foruma za okrepitev sodelovanja med EU in Japonsko, da bi povečali stabilnost in izboljšali svetovni finančni sistem. V poglavju o regulativnem sodelovanju je prav tako jasno navedeno, da je treba načela, določena v Pogodbi o delovanju Evropske unije, vključno s previdnostnim načelom, v celoti spoštovati.

Izvajanje in civilna družba: Sporazum predvideva skupen dialog s civilno družbo in sektorskimi odbori, kot je Odbor za regulativno sodelovanje, v okviru katerega lahko sodeluje tudi civilna družba. Kot pri vseh drugih nedavnih trgovinskih sporazumih EU na področju trgovine bo tudi v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu ustanovljena notranja svetovalna skupina, ki bo skrbela za to, da bo civilna družba vključena v izvajanje in spremljanje poglavja o trajnostnem razvoju.

Sklepna ugotovitev

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je s strateškega vidika zelo pomemben. Predstavlja uravnotežen in celovit rezultat z veliko gospodarsko vrednostjo za EU, njene državljane in njena podjetja. Zagotavlja nove tržne priložnosti, zlasti za panoge, ki običajno nimajo največjih koristi od trgovinskih sporazumov (kot je kmetijstvo). Sporazum o gospodarskem partnerstvu prinaša številne novosti, kot so zaveza Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah in namenska poglavja o upravljanju podjetij ter malih in srednjih podjetjih. Prav tako v celoti spoštuje pravico do zakonskega urejanja in ščiti javne službe. Ta sporazum lahko prispeva k ustvarjanju trajnostne rasti in dostojnih delovnih mest, hkrati pa spodbuja vrednote Unije in ohranja visoke standarde na področjih, kot so varnost hrane, varstvo okolja in pravice delavcev.

Poročevalec zato priporoča, da se odobri sklenitev tega sporazuma.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (17.10.2018)

za Odbor za mednarodno trgovino

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko

(07964/2018 - C8-0382/2018 – 2018/0091(NLE))

Pripravljavka mnenja: Adina-Ioana Vălean

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za mednarodno trgovino kot pristojni odbor, naj Parlamentu predlaga odobritev predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko

Referenčni dokumenti

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Pristojni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

10.9.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Adina-Ioana Vălean

17.10.2018

Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

Joëlle Mélin

Obravnava v odboru

29.8.2018

 

 

 

Datum sprejetja

10.10.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

11

10

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cristian-Silviu Buşoi, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christophe Hansen, Norbert Lins, Tilly Metz, Younous Omarjee, Gabriele Preuß, Bart Staes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Linnéa Engström, Kati Piri

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

24

+

ALDE

Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

EFDD

Eleonora Evi

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean

11

-

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Lynn Boylan, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

VERTS/ALE

Marco Affronte, Linnéa Engström, Tilly Metz, Michèle Rivasi, Bart Staes

10

0

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Kati Piri, Gabriele Preuß

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE V OBLIKI PISMA ODBORA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

Bernd Lange

Predsednik Odbora za mednarodno trgovino

ASP 12G205

IPOL-COM-AGRI D (2018) 42313

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za mednarodno trgovino je bil v skladu s členom 99(2) Poslovnika pooblaščen, da pripravi osnutek poročila, ki bi vseboval predlog nezakonodajne resolucije o sklepu Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE)).

Na seji dne 10. julija 2018 so koordinatorji odbora AGRI sklenili, da za predlog resolucije ne bodo podali uradnega mnenja, temveč bodo namesto tega pristojnemu odboru posredovali splošne pomisleke, navedene v pričujočem pismu.

Posvetovanja v odboru so pokazala, da je velika večina poslancev odbora AGRI naklonjena sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (v nadaljevanju: sporazum). Pravzaprav vse študije, ki so na voljo, potrjujejo, da bi sporazum zelo koristil kmetijsko-živilskemu sektorju EU.

EU trenutno na Japonsko izvozi precej več kmetijskih proizvodov kot obratno, čeprav je delež teh proizvodov v skupnem izvozu EU na Japonsko sorazmerno majhen (v letu 2017 je znašal 5,4 %). Kmetijski trg Japonske je dokaj zaščiten (enostavna povprečna tarifa za države z največjimi ugodnostmi, ki se uporablja, znaša 10,6 % za živalske proizvode ter 63,4 % za mlečne izdelke), vendar bi se ta delež lahko po zaslugi sporazuma precej povečal. Proizvodom EU, ki se najpogosteje izvažajo na Japonsko, bi zmanjšanje carinskih dajatev prineslo precejšnje koristi, npr. svinjina (za izjemno kakovostne kose s 4,3 % na 0 % v 10 letih), vino (s 15 % na 0 % ob začetku veljavnosti), govedina (z 38,5 % na 9 % v 15 letih), testenine in čokolada (z največ 24 % oziroma največ 30 % na 0 % v 10 letih). Ko gre za sir (trenutno med 30 % in 40 %), bi sporazum omogočil popolno liberalizacijo za trde sire in določil tarifne kvote z brezcarinskim dostopom za sveži, predelani in topljeni sir.

Čeprav so iz sporazuma izvzeti nekateri občutljivi proizvodi (predvsem riž), so skupne prednosti za kmetijsko-živilski sektor, ki jih prinaša zmanjšanje tarif, pa tudi netarifnih ovir (predvsem poenostavitev postopkov potrjevanja in preverjanja sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov).

Poudariti želim tudi, da so poslanci v odboru AGRI zelo zadovoljni z visoko ravnjo zaščite evropskih geografskih označb, ki bi bila zagotovljena v okviru sporazuma (zaščitenih bi bilo več kot 200 živil ter vrst vina in žganih pijač iz EU), to pa bi precej povečalo možnosti, da ustrezni proizvajalci iz EU prodajajo te izjemno kakovostne izdelke na japonskem trgu, ki ima 127 milijonov potrošnikov.

Prav tako se strinjamo z obsežnim oddelkom v sporazumu, ki je namenjen vzajemni poenostavitvi izvoza vina in zajema seznam enoloških praks, ki bi jih EU in Japonska odobrili v treh fazah.

Hvaležen bi bil, če bi odbor INTA pri pripravi osnutka poročila s predlogom nezakonodajne resolucije in med postopkom odobritve upošteval zgornje pomisleke.

Razume se, da sem vašemu poročevalcu ali vam vselej na voljo za nadaljnjo izmenjavo mnenj o tem vprašanju.

Lep pozdrav,

 

Czesław Adam SIEKIERSKI


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko

Referenčni dokumenti

07964/2018 – C8-0382/2018 – COM(2018)01922018/0091(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

18.7.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

10.9.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

10.9.2018

TRAN

10.9.2018

AGRI

10.9.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

TRAN

14.5.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Pedro Silva Pereira

16.5.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

29.8.2018

27.9.2018

 

 

Datum sprejetja

5.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

10

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Norbert Lins

Datum predložitve

9.11.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

NI

David Borrelli

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

10

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

Emmanuel Maurel,

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

1

0

S&D

Jude Kirton-Darling

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 29. november 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov