ДОКЛАД съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония

9.11.2018 - (07964/2018 – C8‑0382/2018 – 2018/0091M(NLE))

Комисия по международна търговия
Докладчик: Педру Силва Перейра


Процедура : 2018/0091M(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0367/2018
Внесени текстове :
A8-0367/2018
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония

(07964/2018 – C8‑0382/2018 – 2018/0091M(NLE))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (07964/2018),

—  като взе предвид Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство (07965/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, член 100, параграф 2, член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v), както и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C8‑0382/2018),

—  като взе предвид съвместното изявление от 25-ата среща на високо равнище между ЕС и Япония от 17 юли 2018 г.,

—  като взе предвид Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония, което беше подписано на 17 юли 2018 г.,

—  като взе предвид указанията за водене на преговори за споразумение за свободна търговия с Япония, приети от Съвета на 29 ноември 2012 г. и публикувани на 14 септември 2017 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2012 г. относно търговските преговори на ЕС с Япония[1],

—  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г., съдържаща препоръките на Европейския парламент към Комисия във връзка с преговорите по Споразумението по търговията с услуги (TiSA)[2], и своята резолюция от 12 декември 2017 г. относно „Към стратегия за електронна търговия“[3],

—  като взе предвид Окончателния доклад относно оценката на въздействието върху устойчивото развитие на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония от април 2016 г. и анализа на икономическото въздействие на Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония, публикуван от Генерална дирекция „Търговия“ на Комисията през юни 2018 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление на 38-ото междупарламентарно заседание ЕС – Япония от 10 май 2018 г.,

—  като взе предвид Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета на срещата на върха на ООН по въпросите на устойчивото развитие, състояла се в Ню Йорк през септември 2015 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Търговията — за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ от октомври 2015 г.,

—  като взе предвид неофициалния документ на службите на Комисията от 26 февруари 2018 г., озаглавен „Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements“ („Обратна връзка и бъдещи действия за подобряване на изпълнението и прилагането на главите относно търговията и устойчивото развитие в споразуменията на ЕС за свободна търговия“),

—  като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет — от 15 октомври 2014 г., относно ролята на гражданското общество в споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония, и от 14 февруари 2018 г., относно главите за търговията и устойчивото развитие в споразуменията за свободна търговия на ЕС,

—  като взе предвид плана на Комисията от 15 точки за повишаване на ефективността на главите за търговията и устойчивото развитие в споразуменията на ЕС от 26 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз от 16 май 2017 г., изготвено съгласно член 218, параграф 11 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) по искане на Комисията от 10 юли 2015 г.,

—  като взе предвид Протокол № 26 към ДФЕС относно услугите от общ интерес,

—  като взе предвид членове 2 и 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

—  като взе предвид членове 168 до 191 от ДФЕС и по-специално член 191, параграф 2 от ДФЕС,

—  като взе предвид член 91, член 100, параграф 2 и член 207 от ДФЕС, както и член 218 от ДФЕС, и по-специално параграф 10 от него,

—  като взе предвид своята законодателна резолюция от …[4] относно проекта на решение на Съвета,

—  като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0367/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът и Япония споделят основни ценности като зачитане на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, и твърд ангажимент за устойчиво развитие и за основана на правила система на Световната търговска организация (СТО);

Б.  като има предвид, че Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Япония има стратегическо измерение и е най-важното двустранно търговско споразумение, сключвано някога от Съюза, тъй като обхваща почти една трета от световния БВП, почти 40% от световната търговия и над 600 милиона души;

В.  като има предвид, че Япония е третият по големина потребителски пазар в света, но едва шестият експортен пазар за Съюза, което показва неизползвания потенциал на двустранната търговия;

Г.  като има предвид, че според няколко предварителни проучвания и анализи на въздействието на СИП между ЕС и Япония споразумението има потенциала да окаже положителен ефект върху растежа на БВП, доходите, търговията, производителността и заетостта както на Съюза, така и на Япония, като същевременно се следва целта за „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”; като има предвид, че споразумението също така има потенциала да донесе ползи за потребителите, като намали цените и увеличи избора на потребителите по отношение на стоките и услугите; като има предвид, че ЕС и неговите държави членки следва да подобрят съществуващите инструменти за подпомагане на работниците и дружествата в приспособяването им както към новите възможности, така и към потенциалните отрицателни последици от глобализацията и търговските споразумения; като има предвид, че успехът на споразумението следва също така да се оценява въз основа на неговия принос за постигането на целите за устойчиво развитие до 2030 г.;

Д.  като има предвид, че Парламентът следи тези преговори от самото начало и отправи призив, наред с другото, преговарящите да отчитат интересите на гражданите, гражданското общество и предприятията и за прозрачност, което доведе до по-добър достъп до документите, редовно докладване за развитието на преговорите и по-добра комуникация; като има предвид, че в бъдеще биха могли да се направят допълнителни подобрения в процедурата за сключване на търговско споразумение, по-специално чрез споделяне на предложенията на ЕС и гарантиране на систематичното публикуване от страна на Съвета на указанията за водене на преговори преди преговорите;

Е.  като има предвид, че е изключително важно търговските преференции и възможности, предвидени в споразумението, да бъдат достъпни и да се използват напълно;

1.  счита, че това споразумение е от голямо двустранно и глобално стратегическо значение и представлява навременен сигнал в подкрепа на отворената и справедлива търговия, основана на правила и ценности, като в същото време насърчава високи стандарти, особено в областта на околната среда, безопасността на храните, защитата на потребителите и трудовите права, във времена на сериозни протекционистки предизвикателства пред международния ред; предупреждава, че протекционизмът не е вариант и че статуквото в търговската политика вече не е обосновано;

2.  приветства амбициозния и всеобхватен характер на СИП, което е съобразено с приоритетите, изложени в резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно търговските преговори на ЕС с Япония;

3.  отбелязва по-специално съществената либерализация на митата, договорена в СИП, която, след като бъде изцяло приложена, ще обхване 99% от тарифните линии на ЕС и 97% от японските тарифни линии, включително за промишлени продукти в сектори, в които ЕС е силно конкурентоспособен, в съчетание с мерки за защита на най-чувствителните стоки чрез безмитни квоти, намалени мита или поетапно понижаване на митата; подчертава, че СИП включва клауза за борба с измамите, която дава възможност на ЕС да оттегля търговски преференции в случаи на измами и отказ на сътрудничество по митнически въпроси, като същевременно се гарантира, че законните търговци няма да бъдат засегнати неблагоприятно;

4.  посочва, че митата на ЕС върху автомобилите ще бъдат премахнати постепенно в рамките на седем години; призовава Комисията да следи тенденциите в търговията с автомобили през този период, за да прогнозира евентуално дестабилизиране на европейския пазар и да търси своевременни решения; подчертава обаче, че значителен брой японски марки превозни средства, продавани в ЕС, се произвеждат в ЕС;

5.  посочва, че Япония е решила проблема с ненужните нетарифни мерки в редица сектори, като например по отношение на превозните средства, добавките в храните, санитарните и фитосанитарните разпоредби и етикетирането на храни и козметика, като по този начин е намалила разходите за привеждане в съответствие и създала по-предвидима регулаторна рамка; припомня правото на всяка държава да определя национални стандарти, които са по-високи от приетите на международно равнище, когато това се налага с оглед на адекватното опазване на здравето, безопасността и защитата на потребителите; отбелязва освен това ангажимента на Япония да приведе своите стандарти в сферата на автомобилната промишленост в съответствие със стандартите на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН), използвани и от производителите на автомобили в ЕС;

6.  приветства по-специално факта, че Япония ще предостави недискриминационен достъп на доставчици от ЕС до пазарите на обществени поръчки на 54 основни града и може допълнително да увеличи броя на тези градове, ще премахне „клаузата за оперативна безопасност“, която на практика възпрепятства достъпа на доставчици от ЕС в областта на железопътния транспорт до японския пазар, и ще увеличи максимално прозрачността в търговете за обществени поръчки; призовава Комисията да наблюдава отблизо изпълнението на тази точка, за да се гарантира изпълнението на поетите ангажименти по отношение на откритостта и равния достъп до обществени поръчки; подчертава, че възлагането на обществени поръчки следва да се основава и на социални и екологични критерии; подчертава, че както в ЕС, така и в Япония обществените поръчки трябва да продължат да служат на най-добрия интерес на гражданите;

7.  счита, че Япония е изключително ценен експортен пазар за земеделските производители и производителите на храни от ЕС и отбелязва, че вносът на около 85% от продуктите на хранително-вкусовата промишленост в Япония ще бъде освободен от мито; изтъква, че вносът на преработени селскостопански продукти на японския пазар ще бъде освободен от мита след преходен период; приветства факта, че споразумението предоставя значителни възможности за износ на продукти на хранително-вкусовата промишленост от ЕС, като вино, говеждо месо, свинско месо и сирене, и че то осигурява защита на 205 европейски географски означения (ГО), с възможност за добавяне на допълнителни ГО, което представлява подобрение в сравнение с предишни търговски споразумения и е особено важно за малките и средните предприятия (МСП) в сектора на храните; призовава за продължаване на преговорите след три години, за да се направи оценка на възможностите за разширяване на списъка на защитените географски означения, и очаква и двете страни да обърнат особено внимание на устойчивото селско стопанство, включително на производството на храни в малки стопанства и развитието на селските райони;

8.  подчертава факта, че споразумението насърчава най-добрите практики за осигуряване на безопасни и висококачествени храни и продукти за потребителите; подчертава, че нищо в споразумението не възпрепятства прилагането на принципа на предпазните мерки в ЕС в съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз; приветства включването на ясно позоваване на подхода на предпазните мерки в споразумението; подчертава, че споразумението при никакви обстоятелства не трябва да застрашава точното, разбираемо и отговарящо на изискванията на ЕС етикетиране на храните; призовава и двете страни да засилят мерките за защита на потребителите и за гарантиране на благосъстоянието на потребителите и безопасността на храните при прилагането на споразумението и призовава Комисията да включва конкретни и строги разпоредби относно защитата на потребителите във всички бъдещи търговски споразумения на ЕС;

9.  подчертава, ангажираността и на двете страни за осигуряване на високо равнище на защита на околната среда и на трудовите права и че тези високи стандарти не следва да се разглеждат като търговски бариери, като същевременно отбелязва, че в споразумението също така се посочва ясно, че трудовите и екологичните стандарти не могат да бъдат смекчавани или занижавани с цел привличане на търговия и инвестиции; припомня Цел за устойчиво развитие № 5 от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие на ООН; приветства факта, че както Япония, така и ЕС се придържат към Декларацията от Буенос Айрес относно жените и търговията и призовава двете страни силно да засилят ангажиментите си в областта на равенството между половете и търговията в контекста на споразумението, включително правото на равно заплащане; очаква ЕС и Япония да предприемат всички необходими мерки за изпълнение на целите за устойчиво развитие във всички свои действия, включително чрез изпълнението на това споразумение; изисква от Комисията да направи последваща оценка на въздействието на изпълнението на споразумението;

10.  приветства ангажимента за ефективно прилагане на Парижкото споразумение за борба с изменението на климата и други многостранни споразумения в областта на околната среда, както и за устойчиво управление на горите (включително борбата с незаконната сеч) и рибарството (борбата с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов); подчертава, че законодателството и стандартите на ЕС остават в сила за продукти, внасяни на пазара на ЕС, и по-специално, че Регламентът на ЕС относно дървения материал (Регламент (ЕС) № 995/2010) забранява пускането на незаконен дървен материал на пазара на ЕС и установява система за задължителна надлежна проверка; призовава двете страни да си сътрудничат тясно в рамките на главата за устойчиво развитие, да обменят най-добри практики и да засилят прилагането на законодателството по тези въпроси, включително по отношение на най-ефективните мерки за борба с незаконната сеч и за предотвратяване на износа на незаконно добит дървен материал от ЕС в Япония;

11.  подчертава факта, че споразумението включва ясен ангажимент за продължаване на ратификацията на основните конвенции на МОТ; подчертава, че Япония все още не е ратифицирала две основни конвенции на МОТ (относно дискриминацията и относно премахването на принудителния труд) и очаква постигането на конкретен напредък в разумен срок от страна на Япония по отношение на ратифицирането и ефективното прилагане на тези конвенции в съответствие с разпоредбите, заложени в СИП;

12.  приветства факта, че Япония е създала междуведомствена рамка, която да се занимава с изпълнението на ангажиментите за устойчиво развитие, включително ратифицирането на основните конвенции на МОТ, и че комисията по търговия и устойчиво развитие, предвидена в споразумението, е натоварена със задачата да взаимодейства с гражданското общество по въпроса за прилагането на главата относно устойчивото развитие;

13.  припомня, че Съдът на Европейския съюз заявява в параграф 161 от Становище 2/15 относно Споразумението за свободна търговия между ЕС и Сингапур, че главите относно търговията и устойчивото развитие имат пряк и незабавен ефект върху търговията и че нарушението на разпоредбите за устойчиво развитие упълномощава другата страна да прекрати или временно да спре либерализацията, предвидена в други разпоредби на споразумението за свободна търговия; приветства включването на клауза за преразглеждане в главата относно търговията и устойчивото развитие и призовава и двете страни да използват правилно и своевременно тази клауза, за да изпълнят поетите ангажименти и да подобрят изпълняемостта и ефективността на разпоредбите в областта на труда и околната среда, включително разглеждането, измежду различните методи за правоприлагане, на механизъм, основан на санкции, като крайна мярка; призовава и двете страни да не изчакват задействането на клаузата за преразглеждане, за да предприемат стъпки за ефективно прилагане, с цел гарантиране на водещата роля на СИП по отношение на предоставянето на възможно най-висока степен на защита; призовава Комисията да наблюдава ангажиментите, поети в главата за търговия и устойчиво развитие, и да си сътрудничи с Япония по тяхното изпълнение, като надгражда изготвения от Комисията неофициален документ от 15 точки относно търговията и устойчивото развитие;

14.  подчертава факта, че СИП потвърждава правото на органите на държавите членки да определят изцяло, предоставят и регулират обществените услуги на местно, регионално или национално равнище и че предвиденият в споразумението отрицателен списък не възпрепятства правителствата да връщат всяка приватизирана услуга обратно в обществения сектор или свободно да развиват нови обществени услуги; счита, че по принцип използването на подхода на положителния списък съгласно Общото споразумение за търговия и услуги на СТО (ГАТС) е за предпочитане; отбелязва ангажимента, поет от двете страни в СИП, за защита на публичното управление на водните ресурси като част от общото освобождаване на обществените услуги;

15.  счита, че ангажиментите за достъп до пазара в областта на трансграничните услуги, включително електронната търговия, морският транспорт, пощенските услуги, енергетиката и телекомуникациите, имат потенциала да дадат значителен тласък на търговията с услуги; счита, че споразумението ще улесни предприятията от ЕС при предоставянето на услуги на японския пазар чрез гарантиране на по-справедливо третиране; припомня, че обществено-политическите цели трябва да бъдат защитени, включително в областта на киберсигурността, и че трябва да се запази политическо пространство за справяне с бъдещи регулаторни предизвикателства;

16.  посочва, че в СИП се предвижда временно движение на специалистите през границите (т.нар. режим 4), като двете страни се договарят за вътрешнокорпоративни трансфери в приблизително 40 сектора и за трансфери на независими специалисти в приблизително 20 сектора, улеснявайки по този начин връзките между ЕС и Япония в областта на преките чуждестранни инвестиции;

17.  подчертава, че споразумението запазва суверенното право на регулиране на финансовия и банковия сектор от съображения за пруденциалност и надзор; призовава и двамата партньори да използват финансовия регулаторен форум за подобряване на световната финансова система;

18.  приветства ключовите иновативни елементи като специалните глави или разпоредби във връзка с Парижкото споразумение, МСП и корпоративното управление с цел насърчаване на корпоративната социална отговорност, основана на принципите на Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); настоятелно призовава двете страни да работят активно за корпоративна социална отговорност и за сключването на обвързващ договор на ООН за стопанската дейност и правата на човека;

19.  подчертава, че регулаторното сътрудничеството е доброволно, и че то по никакъв начин не ограничава правото на регулиране; припомня, че съответните разпоредби трябва да се прилагат при пълно зачитане на прерогативите на съзаконодателите; приветства факта, че в главата за регулаторното сътрудничество ясно се посочва, че принципите, установени в ДФЕС, като например принципа на предпазните мерки, трябва да бъдат изцяло спазвани;

20.  призовава за прозрачност на функционирането на комисията за регулаторно сътрудничество и за подходящо участие на всички заинтересовани страни, по-специално на синдикалните организации и организациите на гражданското общество, което следва да се разглежда като предпоставка за укрепване на общественото доверие в споразумението и последиците от него; подчертава, че Парламентът следва редовно да бъде информиран относно решенията, взети в рамките на комисията за регулаторно сътрудничество;

21.  отбелязва, че продължават преговорите по отделно инвестиционно споразумение, които Парламентът ще наблюдава отблизо; отбелязва, че Комисията е въвела съдебна система в областта на инвестициите в споразумения с други партньори, в очакване на създаването на многостранен инвестиционен съд; отново заявява, че старият механизъм за уреждане на спорове между частни инвеститори и държави е неприемлив и че няма мандат за връщане към него;

22.  приветства успешното приключване на преговорите между ЕС и Япония по решение за реципрочна адекватност на 17 юли 2018 г., както и постигнатото между двете страни съгласие да признават взаимно своите системи за защита на данните като „еквивалентни“, което ще позволи по-сигурното движение на данни между ЕС и Япония; подчертава важната роля на съответните органи за защита на данните за гарантирането на адекватно равнище на защита на данните; отбелязва, че споразумението съдържа клауза за ново разглеждане, която предвижда оценка на въпроса относно разпоредбите за трансграничното прехвърляне на данни след три години, и признава нарастващото значение на цифровата икономика за растежа и създаването на работни места; припомня, че във всички търговски споразумения трябва да се спазват изцяло достиженията на правото на ЕС в областта на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот, включително Общият регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), и подчертава, че всяко бъдещо решение трябва да подлежи на одобрението на Парламента и да защитава основните права на гражданите на ЕС;

23.  призовава Комисията да засили сътрудничеството и съгласуването с Япония по многостранни въпроси, в тясно сътрудничество с други стратегически партньори, с цел защита и разработване на допълнителни международни стандарти и отворена, справедлива и силна многостранна търговска система, основана на зачитането на правилата на СТО и други международни норми;

24.  подчертава, че 78% от дружествата от ЕС, изнасящи за Япония, са по-малки дружества, и приветства факта, че СИП включва отделна глава относно МСП, за да им се даде възможност да извлекат максимална полза от споразумението, по-специално чрез клаузи за ангажимент на двете страни за прозрачност по отношение на достъпа до пазара и за споделяне на съответната информация; призовава за бързото създаване на точки за контакт за МСП, за да се гарантира, че съответната информация за достъп до пазара се предоставя на МСП;

25.  призовава Комисията да следи отблизо за правилното изпълнение на договореното премахване на нетарифните мерки, както и за управлението на тарифните квоти за селскостопански продукти, и да докладва на Парламента;

26.  настоятелно призовава двете страни да гарантират активното участие на социалните партньори и гражданското общество, по-специално чрез съвместния диалог с гражданското общество и вътрешната консултативна група; призовава Комисията активно да установява и обменя най-добри практики с Япония по отношение на функционирането на вътрешните консултативни групи и съвместния диалог; призовава двете страни да гарантират бързото създаване на добре функциониращи, ефективни и балансирани вътрешни консултативни групи с подходящ кодекс за поведение и да гарантират, че техните становища се вземат предвид по прозрачен начин в консултациите между правителствата, предвидени в споразумението;

27.  призовава Комисията да гарантира участието на делегацията на ЕС в Япония в процеса на прилагане на споразумението от началото до края; посочва, че делегациите на ЕС дават възможност за бързи и преки действия за гарантиране на правилното прилагане на търговските разпоредби и за бързото откриване и ефективно преодоляване на проблемите и пречките;

28.  очаква пълна прозрачност на функционирането на секторните комисии, които ще бъдат създадени съгласно споразумението, по отношение както на Парламента, така и на широката общественост;

29.  поема ангажимент да следи отблизо прилагането на споразумението в тясно сътрудничество с Комисията, заинтересованите лица и японските партньори;

30.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Япония.

  • [1]    OВ C 72 E, 11.3.2014 г., стр. 16.
  • [2]    ОВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 21.
  • [3]    OВ C 369, 11.10.2018 г., стp. 22.
  • [4]    Приети текстове, P8_TA(0000)0000.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение на Съвета за сключване на Споразумението за икономическо партньорство между Европейския съюз и Япония

Позовавания

2018/0091M(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

6.6.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

13.9.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

13.9.2018

TRAN

13.9.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

TRAN

14.5.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Педру Силва Перейра

16.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

29.8.2018

27.9.2018

 

 

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

9

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Дата на внасяне

9.11.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

26

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

NI

David Borrelli

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

Emmanuel Maurel

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

S&D

Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност