ΕΚΘΕΣΗ που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος όσον αφορά το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

9.11.2018 - (07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Pedro Silva Pereira


Διαδικασία : 2018/0091M(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0367/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0367/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07964/2018),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας (07965/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 91, το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TFEU)(C8-0382/2018),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην 25η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας της 17ης Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την Στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας, που υπεγράφη στις 17 Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις οδηγίες διαπραγμάτευσης για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με την Ιαπωνία, της 29ης Νοεμβρίου 2012, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 29 Νοεμβρίου 2012 και δημοσιεύθηκαν στις 14 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Φεβρουαρίου 2016, που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)[2], και της 12ης Δεκεμβρίου 2017 με τίτλο «Προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο»[3],

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αξιολόγησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του εμπορίου της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας του Απριλίου 2016 και την ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας που δημοσιεύτηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Επιτροπής τον Ιούνιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 38ης Διακοινοβουλευτικής Συνάντησης ΕΕ-Ιαπωνίας, της 10ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε στη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» του Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ανεπίσημο έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Σχόλια για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κεφαλαίων περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης στις Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών της ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Ιαπωνίας και της 14ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις Συμφωνίες Ελεύθερων Συναλλαγών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο 15 σημείων της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, με στόχο να καταστούν αποτελεσματικότερα τα κεφάλαια περί εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης·

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 2/15 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που ζητήθηκε από την Επιτροπή στις 10 Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο 26 της ΣΛΕΕ για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 168 έως 191 της ΣΛΕΕ, και ιδίως το άρθρο 191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 91, 100 παράγραφος 2 και 207 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 218 της ΣΛΕΕ, και ιδίως την παράγραφο 10 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της ...[4] σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0367/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και η Ιαπωνία έχουν κοινές θεμελιώδεις αξίες, όπως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και έχουν αναλάβει ισχυρή δέσμευση για αειφόρο ανάπτυξη και ενός συστήματος βασιζόμενου σε κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Ιαπωνίας έχει στρατηγική διάσταση και αποτελεί τη σημαντικότερη διμερή εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί ποτέ από την Ένωση, δεδομένου ότι καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, περίπου 40% του παγκόσμιου εμπορίου και περισσότερα από 600 εκατομμύρια ανθρώπους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά καταναλωτών στον κόσμο, αλλά μόνο η έκτη εξαγωγική αγορά για την Ένωση, από την οποία προκύπτει το ανεκμετάλλευτο δυναμικό των διμερών συναλλαγών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από πολλές εκ των προτέρων μελέτες και αναλύσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας προκύπτει ότι η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να επιφέρει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την αύξηση του ΑΕΠ, το εισόδημα, το εμπόριο, την παραγωγικότητα και την απασχόληση τόσο για την Ένωση όσο και για την Ιαπωνία, τηρώντας παράλληλα τον στόχο της «έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία έχει επίσης τη δυνατότητα να ωφελήσει τους καταναλωτές μειώνοντας τις τιμές και αυξάνοντας τις επιλογές των καταναλωτών όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να βελτιώσουν τα υφιστάμενα εργαλεία που θα βοηθήσουν τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν σε νέες ευκαιρίες και στις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και των εμπορικών συμφωνιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της συμφωνίας θα πρέπει να αξιολογείται επίσης με βάση τη συμβολή της στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης έως το 2030·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο παρακολούθησε τις διαπραγματεύσεις αυτές εξαρχής και κάλεσε, μεταξύ άλλων, τους διαπραγματευτές να ανταποκριθούν στα συμφέροντα των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων, και ζήτησε να υπάρχει διαφάνεια, γεγονός που έχει οδηγήσει σε καλύτερη πρόσβαση σε έγγραφα, τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και βελτιωμένη επικοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούσαν να επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στη διαδικασία εμπορικών συμφωνιών στο μέλλον, ιδίως μέσω της ανταλλαγής ενωσιακών προτάσεων και της διασφάλισης ότι το Συμβούλιο δημοσιεύει συστηματικά τις οδηγίες διαπραγμάτευσης πριν από τις διαπραγματεύσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία οι εμπορικές προτιμήσεις και οι ευκαιρίες που παρέχει η συμφωνία να είναι προσβάσιμες και να αξιοποιούνται πλήρως·

1.  θεωρεί ότι η εν λόγω συμφωνία έχει μείζονα διμερή και παγκόσμια στρατηγική σημασία και ότι αποτελεί ένα επίκαιρο μήνυμα για τη στήριξη ανοικτών, δίκαιων εμπορικών συναλλαγών που βασίζονται σε κανόνες και αξίες, με παράλληλη προώθηση υψηλών προτύπων, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων, της προστασίας των καταναλωτών και των εργασιακών δικαιωμάτων, σε μια περίοδο σοβαρών προστατευτικών προκλήσεων για τη διεθνή τάξη· προειδοποιεί ότι ο εν λόγω προστατευτισμός δεν αποτελεί επιλογή και ότι το status quo στην εμπορική πολιτική δεν μπορεί πλέον να διατηρηθεί·

2.  επισημαίνει τον φιλόδοξο και ολοκληρωμένο χαρακτήρα της ΣΟΕΣ, η οποία ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που καθορίζονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία·

3.  σημειώνει ειδικότερα το υψηλό επίπεδο της δασμολογικής απελευθέρωσης που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της ΣΟΕΣ, το οποίο, μόλις εφαρμοστεί πλήρως, θα απελευθερώσει το 99 % των δασμολογικών κλάσεων της ΕΕ και το 97 % των ιαπωνικών δασμολογικών κλάσεων, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών προϊόντων σε τομείς στους οποίους η ΕΕ είναι πολύ ανταγωνιστική, σε συνδυασμό με μέτρα για την προστασία των πλέον ευαίσθητων προϊόντων μέσω ποσοστώσεων δασμολογικής ατέλειας, μειωμένων δασμών ή περιόδων σταδιακής κατάργησης· υπογραμμίζει ότι η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει ρήτρα κατά της απάτης, η οποία επιτρέπει στην ΕΕ να αποσύρει τις εμπορικές προτιμήσεις σε περιπτώσεις απάτης και άρνησης συνεργασίας σε τελωνειακά ζητήματα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν επηρεάζονται αρνητικά οι νόμιμοι έμποροι·

4.  επισημαίνει ότι το δασμολόγιο της ΕΕ για τα αυτοκίνητα θα καταργηθεί σταδιακά σε διάστημα επτά ετών· ζητεί από την Επιτροπή να παραμείνει σε εγρήγορση όσον αφορά την εξέλιξη των εμπορικών ροών σχετικά με τα αυτοκίνητα κατά την περίοδο αυτή προκειμένου να προληφθεί και να αποκατασταθεί κάθε αποσταθεροποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς· επισημαίνει, ωστόσο, ότι σημαντικός αριθμός αυτοκινήτων ιαπωνικών κατασκευαστών που πωλούνται στην ΕΕ κατασκευάζονται στην ΕΕ·

5.  επισημαίνει ότι η Ιαπωνία έχει αντιμετωπίσει περιττά μη δασμολογικά μέτρα (ΜΔΜ) σε διάφορους τομείς όπως τα οχήματα, τα πρόσθετα τροφίμων, οι υγειονομικοί και φυτοϋγειονομικοί κανονισμοί, η επισήμανση των τροφίμων και τα καλλυντικά, μειώνοντας έτσι το κόστος συμμόρφωσης και δημιουργώντας ένα πιο προβλέψιμο κανονιστικό πλαίσιο υπενθυμίζει το δικαίωμα μιας χώρας να καθορίζει εθνικά πρότυπα σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο των διεθνών προτύπων, όταν αυτό δικαιολογείται για την επαρκή προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή της προστασίας των καταναλωτών· σημειώνει, επιπλέον, τη δέσμευση της Ιαπωνίας να ευθυγραμμίσει τα πρότυπά της για την αυτοκινητοβιομηχανία με τα διεθνή πρότυπα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE), τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων της ΕΕ·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ιαπωνία θα χορηγήσει, ιδίως, πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στους προμηθευτές της ΕΕ στις αγορές δημόσιων συμβάσεων 54 βασικών πόλεων, και ενδέχεται να αυξήσει ακόμα περισσότερο τον αριθμό των πόλεων που καλύπτονται, θα αφαιρέσει τη «ρήτρα ασφάλειας λειτουργίας», η οποία στην πράξη εμπόδισε τους προμηθευτές σιδηροδρομικού υλικού της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στην ιαπωνική αγορά και θα μεγιστοποιήσει τη διαφάνεια στις διαδικασίες υποβολής προσφορών για τις δημόσιες συμβάσεις· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του παρόντος σημείου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι δεσμεύσεις σχετικά με το άνοιγμα και την ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια· επισημαίνει ότι, τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ιαπωνία, οι δημόσιες συμβάσεις πρέπει να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τα μείζονα συμφέροντα των πολιτών·

7.  θεωρεί ότι η Ιαπωνία αποτελεί εξαιρετικά πολύτιμη εξαγωγική αγορά για τους γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων της ΕΕ, και σημειώνει ότι περίπου το 85 % των γεωργικών προϊόντων διατροφής θα επιτρέπεται να εισέρχονται ατελώς στην Ιαπωνία· επισημαίνει ότι τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα θα απολαύουν επίσης αδασμολόγητης εισόδου στην ιαπωνική αγορά μετά από μια μεταβατική περίοδο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία παρέχει σημαντικές ευκαιρίες εξαγωγών για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής της ΕΕ, όπως το κρασί, το βόειο κρέας, το χοιρινό κρέας και το τυρί, και ότι προστατεύει 205 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ), με δυνατότητα προσθήκης περαιτέρω γεωγραφικών ενδείξεων, κάτι που συνιστά περαιτέρω βελτίωση σε σύγκριση με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στον τομέα των τροφίμων· ζητεί τη συνέχιση των συνομιλιών μετά από τρία έτη, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιλογές για την επέκταση του καταλόγου προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, και αναμένει από αμφότερα τα μέρη να δώσουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή στη βιώσιμη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της μικρής κλίμακας παραγωγής τροφίμων και της αγροτικής ανάπτυξης·

8.  επισημαίνει το γεγονός ότι η συμφωνία προωθεί βέλτιστες πρακτικές για την παροχή ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων και προϊόντων για τους καταναλωτές· τονίζει ότι καμία διάταξη της συμφωνίας δεν εμποδίζει την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης στην ΕΕ, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. χαιρετίζει τη συμπερίληψη στη συμφωνία σαφούς αναφοράς στην προσέγγιση βάσει της προφύλαξης· τονίζει ότι η συμφωνία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσει σε κίνδυνο την ακριβή, κατανοητή και σύμφωνη με την ΕΕ επισήμανση των τροφίμων· καλεί και τους δύο εταίρους να ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών, την ευημερία των καταναλωτών και την ασφάλεια των τροφίμων κατά την εφαρμογή της συμφωνίας και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ ειδικές και αυστηρές διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών·

9.  τονίζει ότι αμφότερα τα μέρη δεσμεύονται να διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας και ότι τα υψηλά αυτά πρότυπα δεν θα πρέπει να θεωρούνται εμπορικοί φραγμοί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συμφωνία καθιστά επίσης σαφές ότι τα εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα δεν μπορούν ούτε να χαλαρώσουν ούτε να μειωθούν ώστε να προσελκύσουν εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες· υπενθυμίζει τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 5 του Θεματολογίου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030· χαιρετίζει το γεγονός ότι τόσο η Ιαπωνία όσο και η ΕΕ έχουν προσχωρήσει στη Δήλωση του Μπουένος Άιρες για τις γυναίκες και το εμπόριο και καλεί και τα δύο μέρη να ενισχύσουν περαιτέρω τις δεσμεύσεις σχετικά με το φύλο και το εμπόριο στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για ίση αμοιβή· αναμένει από την ΕΕ και την Ιαπωνία να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις δραστηριότητές τους, μεταξύ άλλων μέσω της παρούσας συμφωνίας· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει μια εκ των υστέρων εκτίμηση των επιπτώσεων όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας·

10.  χαιρετίζει τη δέσμευση για την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και άλλων πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, καθώς και για την αειφόρο διαχείριση των δασών (συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της παράνομης υλοτομίας) και της αλιείας (καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας)· υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΕ εξακολουθούν να ισχύουν για τα προϊόντα που εισάγονται στην αγορά της ΕΕ και ότι, ειδικότερα, ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010) απαγορεύει τη διάθεση παράνομης ξυλείας στην αγορά της ΕΕ και θεσπίζει ένα υποχρεωτικό σύστημα δέουσας επιμέλειας· καλεί αμφότερα τα μέρη να συνεργαστούν στενά στο πλαίσιο του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας σε αυτά τα ζητήματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην πρόληψη των εξαγωγών παράνομα υλοτομημένης ξυλείας από την ΕΕ στην Ιαπωνία·

11.  επισημαίνει το γεγονός ότι η συμφωνία περιλαμβάνει τη σαφή δέσμευση να συνεχιστεί η κύρωση των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ· υπογραμμίζει ότι η Ιαπωνία δεν έχει ακόμη κυρώσει δύο βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ (σχετικά με τις διακρίσεις και την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας) και αναμένει απτή πρόοδο σε εύλογο χρονικό διάστημα από την πλευρά της Ιαπωνίας προς την κατεύθυνση της κύρωσης και της αποτελεσματικής εφαρμογής των εν λόγω συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στη ΣΟΕΣ·

12.  επικροτεί το γεγονός ότι η Ιαπωνία έχει θεσπίσει διυπουργικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της εφαρμογής των δεσμεύσεων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της κύρωσης των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ και ότι η επιτροπή εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης που προβλέπει η συμφωνία είναι επιφορτισμένη με την αλληλεπίδραση με την κοινωνία των πολιτών σχετικά με το θέμα της εφαρμογής του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

13.  υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δηλώσει, στην παράγραφο 161 της γνώμης 2/15 σχετικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Σιγκαπούρης, ότι τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη έχουν ευθύ και άμεσο αντίκτυπο στο εμπόριο και ότι η παραβίαση των διατάξεων περί βιώσιμης ανάπτυξης εξουσιοδοτεί το άλλο μέρος να διακόψει ή να αναστείλει την ελευθέρωση που προβλέπεται στις άλλες διατάξεις της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμπερίληψη μιας ρήτρας αναθεώρησης στο κεφάλαιο σχετικά με το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και καλεί αμφότερα τα μέρη να κάνουν καλή και έγκαιρη χρήση της εν λόγω ρήτρας προκειμένου να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί και να βελτιώσουν την εκτελεστότητα και την αποτελεσματικότητα των εργασιακών και περιβαλλοντικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης, μεταξύ των διαφόρων μεθόδων επιβολής, ενός βασιζόμενου σε κυρώσεις μηχανισμού ως έσχατη λύση· καλεί αμφότερα τα μέρη να μην περιμένουν έως ότου ενεργοποιηθεί η ρήτρα επανεξέτασης ώστε να ληφθούν μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή της, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εν λόγω ΣΟΕΣ αποτελεί μια προπορευόμενη συμφωνία που παρέχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συνεργαστεί με την Ιαπωνία για την εφαρμογή τους, αξιοποιώντας το ανεπίσημο έγγραφο 15 σημείων της Επιτροπής για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

14.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΣΟΕΣ επιβεβαιώνει το δικαίωμα των αρχών των κρατών μελών να καθορίζουν πλήρως, να παρέχουν και να ρυθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο και ότι ένας αρνητικός κατάλογος όπως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία δεν εμποδίζει τις κυβερνήσεις να επανεισάγουν οιεσδήποτε ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες στον δημόσιο τομέα ή να αναπτύσσουν ελεύθερα νέες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας· πιστεύει ότι, ως αρχή, η χρήση μιας προσέγγισης που βασίζεται σε ένα θετικό κατάλογο, σύμφωνα με τη Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες (GATS) του ΠΟΕ, είναι προτιμότερη· σημειώνει τη δέσμευση που ανέλαβαν αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη στη ΣΟΕΣ για την προστασία της διαχείρισης των δημόσιων υδάτων στο πλαίσιο της γενικής εξαίρεσης των δημόσιων υπηρεσιών·

15.  πιστεύει ότι οι δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά των διασυνοριακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού εμπορίου, των θαλάσσιων μεταφορών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν σημαντική ώθηση στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών· θεωρεί ότι η συμφωνία θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να παρέχουν υπηρεσίες στην ιαπωνική αγορά εξασφαλίζοντας δικαιότερη μεταχείριση· υπενθυμίζει ότι οι στόχοι της δημόσιας πολιτικής πρέπει να διασφαλιστούν, μεταξύ άλλων και στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, και ότι πρέπει να διατηρηθεί περιθώριο δράσης στον τομέα της πολιτικής για την αντιμετώπιση μελλοντικών ρυθμιστικών προκλήσεων·

16.  επισημαίνει ότι η ΣΟΕΣ προβλέπει την προσωρινή διασυνοριακή κυκλοφορία επαγγελματιών («τρόπος 4»), δεσμεύοντας και τις δύο πλευρές να πραγματοποιούν ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές σε περίπου 40 τομείς και για τους ανεξάρτητους επαγγελματίες σε περίπου 20 τομείς, γεγονός που συμβάλλει στη διευκόλυνση άμεσων εξωτερικών επενδυτικών δεσμών μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας·

17.  τονίζει ότι η συμφωνία διατηρεί το κυρίαρχο δικαίωμα ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού και τραπεζικού τομέα για προληπτικούς και εποπτικούς λόγους· καλεί και τους δύο εταίρους να χρησιμοποιήσουν το χρηματοπιστωτικό ρυθμιστικό φόρουμ για τη βελτίωση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος·

18.  χαιρετίζει τα βασικά καινοτόμα στοιχεία, όπως τα ειδικά κεφάλαια ή διατάξεις για τη συμφωνία του Παρισιού, τις ΜΜΕ και την εταιρική διακυβέρνηση, με στόχο την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με βάση τις αρχές της G20 και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)· προτρέπει αμφότερα τα μέρη να εργαστούν ενεργά για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη σύναψη της δεσμευτικής συνθήκης του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

19.  τονίζει ότι η κανονιστική συνεργασία είναι εθελοντική και σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει το δικαίωμα ρύθμισης· υπενθυμίζει ότι οι αντίστοιχες διατάξεις πρέπει να εφαρμόζονται με πλήρη σεβασμό των προνομίων των συννομοθετών· χαιρετίζει το γεγονός ότι το κεφάλαιο της κανονιστικής συνεργασίας αναφέρει σαφώς ότι πρέπει να τηρούνται πλήρως οι αρχές που θεσπίζονται στη ΣΛΕΕ, όπως η αρχή της προφύλαξης·

20.  ζητεί να υπάρξει διαφάνεια σχετικά με τη λειτουργία της επιτροπής κανονιστικής συνεργασίας και για επαρκή συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται ως προαπαιτούμενο για τη συνέχιση της οικοδόμησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στη συμφωνία και τις επιπτώσεις της· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην επιτροπή κανονιστικής συνεργασίας·

21.  σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια ξεχωριστή επενδυτική συμφωνία, την οποία το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς· σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα σύστημα επενδυτικών δικαστηρίων σε συμφωνίες με άλλους εταίρους, εν αναμονή της σύστασης πολυμερούς επενδυτικού δικαστηρίου· επαναλαμβάνει ότι ο παλαιός μηχανισμός επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών (ISDS) είναι απαράδεκτος και ότι δεν υπάρχει εντολή επιστροφής σε αυτόν·

22.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ και η Ιαπωνία ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις συνομιλίες τους σχετικά με μια αμοιβαία απόφαση περί επάρκειας στις 17 Ιουλίου 2018 και συμφώνησαν να αναγνωρίσουν τα αντίστοιχα συστήματα προστασίας των δεδομένων τους ως «ισοδύναμα», γεγονός που θα επιτρέψει την πιο ασφαλή ροή δεδομένων μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των αντίστοιχων αρχών προστασίας δεδομένων όσον αφορά τη διασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των δεδομένων· σημειώνει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα «ραντεβού» που προβλέπει την αξιολόγηση του ζητήματος της διασυνοριακής μεταφοράς δεδομένων εντός τριών ετών και αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία της ψηφιακής οικονομίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση· υπενθυμίζει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες πρέπει να σέβονται πλήρως το κεκτημένο της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), και τονίζει ότι οποιοδήποτε μελλοντικό αποτέλεσμα πρέπει να υπόκειται στη συναίνεση του Κοινοβουλίου και να διαφυλάσσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ·

23.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία και τον συντονισμό με την Ιαπωνία σε πολυμερή ζητήματα, σε στενή συνεργασία με άλλους στρατηγικούς εταίρους, προκειμένου να υπερασπιστεί και να αναπτύξει περαιτέρω διεθνή πρότυπα και ένα ανοικτό, δίκαιο και ισχυρό πολυμερές εμπορικό σύστημα που θα βασίζεται στην τήρηση των κανόνων του ΠΟΕ και άλλων διεθνών κανόνων·

24.  επισημαίνει ότι το 78 % των εταιρειών της ΕΕ που εξάγουν στην Ιαπωνία είναι μικρότερες εταιρείες και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΣΟΕΣ περιλαμβάνει χωριστό κεφάλαιο για τις ΜΜΕ, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από τη συμφωνία, συγκεκριμένα μέσω ρητρών που δεσμεύουν αμφότερα τα μέρη για διαφάνεια όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών· ζητεί την ταχεία δημιουργία σημείων επαφής και ιστότοπου για τις ΜΜΕ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά τίθενται στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

25.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την ορθή εφαρμογή της συμφωνηθείσας κατάργησης των ΜΔΜ, καθώς και τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων για τα γεωργικά προϊόντα, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο·

26.  προτρέπει και τους δύο εταίρους να εξασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως μέσω του κοινού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και την εγχώρια συμβουλευτική ομάδα· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει και να ανταλλάξει ενεργά τις βέλτιστες πρακτικές με την Ιαπωνία στον τομέα της λειτουργίας των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων και του κοινού διαλόγου· καλεί αμφότερα τα μέρη να διασφαλίσουν την ταχεία δημιουργία εύρυθμων, αποτελεσματικών και ισορροπημένων εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων με κατάλληλο κώδικα δεοντολογίας και να διασφαλίσουν ότι οι απόψεις τους θα λαμβάνονται υπόψη κατά τρόπο διαφανή στις διακυβερνητικές διαβουλεύσεις που προβλέπονται στη συμφωνία·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ιαπωνία συμμετέχει στη διαδικασία εφαρμογής της συμφωνίας από την αρχή έως το τέλος· επισημαίνει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ καθιστούν δυνατή την άμεση και ταχεία ανάληψη δράσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των εμπορικών διατάξεων και ότι ζητήματα και εμπόδια εντοπίζονται γρήγορα και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά·

28.  αναμένει πλήρη διαφάνεια σχετικά με τη λειτουργία των κλαδικών επιτροπών που θα συσταθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας τόσο όσον αφορά το Κοινοβούλιο όσο και το ευρύ κοινό·

29.  δεσμεύεται να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της συμφωνίας σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους Ιάπωνες εταίρους·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Ιαπωνίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας

Έγγραφα αναφοράς

2018/0091M(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

6.6.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

13.9.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.9.2018

TRAN

13.9.2018

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

TRAN

14.5.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Pedro Silva Pereira

16.5.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.8.2018

27.9.2018

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

9

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Ημερομηνία κατάθεσης

9.11.2018

  • [1]  ΕΕ C 72 E της 11.3.2014, σ. 16.
  • [2]  ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 21.
  • [3]  ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 22.
  • [4]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(0000)0000.

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

John Furns, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

NI

David Borrelli

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

Emmanuel Maurel

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

S&D

Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου