Postup : 2018/0091M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0367/2018

Predkladané texty :

A8-0367/2018

Rozpravy :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0505

SPRÁVA     
PDF 482kWORD 59k
9.11.2018
PE 627.606v02-00 A8-0367/2018

s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Pedro Silva Pereira

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve

(07964/2018 – C8-0382/2018 – 2018/0091M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (07964/2018),

–  so zreteľom na dohodu medzi Európskou úniou a Japonskom o hospodárskom partnerstve (07965/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 91, článkom 100 ods. 2, článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) (C8-0382/2018),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie prijaté na 25. samite EÚ – Japonsko 17. júla 2018,

–  so zreteľom na dohodu o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, ktorá bola podpísaná 17. júla 2018,

–  so zreteľom na smernice na rokovania o dohode o voľnom obchode s Japonskom prijaté Radou 29. novembra 2012 a uverejnené 14. septembra 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2012 o obchodných vzťahoch EÚ s Japonskom(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 3. februára 2016 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Komisii k rokovaniam o dohode o obchode so službami (TiSA)(2) a z 12. decembra 2017 s názvom Smerom k stratégii digitálneho obchodu(3),

–  so zreteľom na záverečnú správu o posúdení vplyvu obchodu na udržateľnosť, pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom z apríla 2016, a na analýzu hospodárskeho vplyvu Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom, ktorú v júni 2018 uverejnilo Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre obchod,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie z 38. medziparlamentnej schôdze EÚ – Japonsko z 10. mája 2018,

–  so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá bola prijatá na samite Organizácie Spojených národov o udržateľnom rozvoji v New Yorku v septembri 2015,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obchod pre všetkých: Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike z októbra 2015,

–  so zreteľom na neoficiálny dokument útvarov Komisie z 26. februára 2018 s názvom Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements (Spätná väzba a ďalší postup pri zlepšovaní vykonávania a presadzovania kapitol o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v dohodách EÚ o voľnom obchode),

–  so zreteľom na stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. októbra 2014 o úlohe občianskej spoločnosti v rokovaniach o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom a zo 14. februára 2018 o kapitolách o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v dohodách EÚ o voľnom obchode,

–  so zreteľom na 15-bodový plán Komisie z 26. februára 2018, ktorého cieľom je zefektívniť kapitoly EÚ v oblasti obchodu a udržateľného rozvoja,

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora Európskej únie 2/15 zo 16. mája 2017 podľa článku 218 ods. 11 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), o ktoré požiadala Komisia 10. júla 2015,

–  so zreteľom na Protokol 26 k ZFEÚ o službách všeobecného záujmu,

–  so zreteľom na články 2 a 21 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ),

–  so zreteľom na články 168 až 191 ZFEÚ, a najmä na článok 191 ods. 2 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 91, článok 100 ods. 2 a článok 207 ZFEÚ a na článok 218 ZFEÚ, najmä na jeho odsek 10,

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...(4) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0367/2018),

A.  keďže Únia a Japonsko majú spoločné základné hodnoty, ako sú dodržiavanie ľudských práv, demokracia a právny štát, pevný záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju a systém Svetovej obchodnej organizácie (WTO) založený na pravidlách;

B.  keďže dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom má strategický rozmer a je najdôležitejšou dvojstrannou obchodnou dohodou, ktorú kedy uzavrela Únia, keďže pokrýva takmer tretinu svetového HDP, takmer 40 % svetového obchodu a viac ako 600 miliónov ľudí;

C.  keďže Japonsko je tretím najväčším spotrebiteľským trhom na svete, ale iba šiestym vývozným trhom Únie, a má nevyužitý potenciál dvojstranného obchodu;

D.  keďže viaceré štúdie ex ante a analýzy vplyvu dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom naznačujú, že dohoda má potenciál zaistiť pozitívny vplyv z hľadiska rastu HDP, príjmov, obchodu, produktivity a zamestnanosti tak v Únii, ako aj v Japonsku, a to v súlade s cieľom dosiahnuť „inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast“; keďže dohoda má tiež potenciál priniesť spotrebiteľom výhody znižovaním cien a zvyšovaním možnosti výberu pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o tovar a služby; keďže EÚ a jej členské štáty by mali zlepšiť existujúce nástroje na pomoc pracovníkom a spoločnostiam pri prispôsobovaní sa novým príležitostiam a potenciálnym negatívnym vplyvom globalizácie a obchodných dohôd; keďže úspech dohody by sa mal posudzovať aj na základe jej prínosu k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030;

E.  keďže Parlament od začiatku tieto rokovania monitoroval a požadoval okrem iného, aby vyjednávači splnili záujmy občanov, občianskej spoločnosti a podnikov a vyzval na transparentnosť, čo viedlo k lepšiemu prístupu k dokumentom, pravidelnému podávaniu správ o rokovaniach a zlepšeniu komunikácie; keďže by sa v budúcnosti mohli dosiahnuť ďalšie zlepšenia v postupe obchodnej dohody, najmä prostredníctvom spoločného využívania návrhov EÚ a zabezpečenia toho, aby Rada pred rokovaniami systematicky zverejňovala smernice na rokovania;

F.  keďže je kľúčové, aby boli obchodné preferencie a príležitosti, ktoré otvorila dohoda, prístupné a aby sa využívali v plnom rozsahu;

1.  domnieva sa, že táto dohoda má veľký dvojstranný a globálny strategický význam a že predstavuje včasný signál na podporu otvoreného, spravodlivého obchodu založeného na hodnotách a pravidlách a zároveň presadzuje prísne normy, konkrétne v oblasti životného prostredia, bezpečnosti potravín, ochrany spotrebiteľa a pracovných práv, v čase vážnych protekcionistických výziev v oblasti medzinárodného poriadku; upozorňuje, že takýto protekcionizmus nie je riešením a že zachovanie súčasného stavu v obchodnej politike už nie je udržateľné;

2.  víta ambicióznu a komplexnú povahu dohody o hospodárskom partnerstve, ktorá plní priority stanovené v uznesení Parlamentu z 25. októbra 2012 o obchodných rokovaniach EÚ s Japonskom;

3.  berie na vedomie najmä vysokú úroveň liberalizácie ciel schválenú v dohode o hospodárskom partnerstve, ktorá po úplnom zavedení bude viesť k liberalizácii 99 % colných položiek EÚ a 97 % japonských colných položiek, a to aj pre priemyselné výrobky v odvetviach, v ktorých je EÚ veľmi konkurencieschopná, v kombinácii s opatreniami na ochranu najcitlivejších výrobkov prostredníctvom bezcolných kvót, znížených ciel alebo období postupného znižovania ciel; zdôrazňuje, že dohoda o hospodárskom partnerstve zahŕňa doložku o boji proti podvodom, ktorá EÚ umožňuje zrušiť obchodné preferencie v prípade podvodov a odmietnutia spolupracovať v colných záležitostiach pri súčasnom zabezpečení toho, aby legitímni obchodníci neboli nepriaznivo ovplyvnení;

4.  poukazuje na to, že clá EÚ na automobily sa budú počas siedmich rokov postupne rušiť; vyzýva Komisiu, aby sledovala trendy v obchodných tokoch v automobilovom priemysle počas tohto obdobia s cieľom predpovedať akúkoľvek destabilizáciu európskeho trhu a riešiť situáciu v týchto prípadoch; zdôrazňuje však, že značný počet japonských značiek vozidiel predávaných v EÚ sa vyrába v EÚ;

5.  poukazuje na to, že Japonsko vyriešilo zbytočné nesadzobné opatrenia v rôznych odvetviach, ako sú vozidlá, prídavné látky v potravinách, sanitárne a rastlinolekárske predpisy, označovanie potravín a kozmetika, a tým znížilo náklady na dodržiavanie predpisov a vytvorilo predvídateľnejší regulačný rámec; pripomína právo krajiny stanoviť vnútroštátne normy na úrovni, ktorá je vyššia ako úroveň medzinárodných noriem, ak je to odôvodnené v záujme zabezpečenia primeraného zdravia, bezpečnosti alebo ochrany spotrebiteľa; okrem toho berie na vedomie záväzok Japonska zosúladiť svoje normy v oblasti automobilového priemyslu s medzinárodnými normami Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN), ktoré používajú aj výrobcovia automobilov v EÚ;

6.  víta, že Japonsko bude poskytovať najmä nediskriminačný prístup pre dodávateľov EÚ na trhy verejného obstarávania v 54 kľúčových mestách, pričom môže počet týchto miest ďalej zvýšiť, odstráni „doložku o prevádzkovej bezpečnosti“, ktorá v praxi zabraňovala poskytovateľom v železničnej doprave z EÚ vstúpiť na japonský trh, a bude maximalizovať transparentnosť verejného obstarávania v prípade verejných zákaziek; vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala vykonávanie tohto bodu s cieľom zabezpečiť splnenie záväzkov prijatých v oblasti otvorenosti a rovnakého prístupu k verejnému obstarávaniu; zdôrazňuje, že pri zadávaní verejných zákaziek by sa mali zohľadňovať aj sociálne a environmentálne kritériá; zdôrazňuje, že verejné obstarávanie v EÚ aj Japonsku musí aj naďalej slúžiť najlepším záujmom občanov;

7.  domnieva sa, že Japonsko je veľmi cenným vývozným trhom pre poľnohospodárov a výrobcov potravín z EÚ, a konštatuje, že približne 85 % agropotravinárskych výrobkov bude môcť vstúpiť do Japonska bez cla; poukazuje na to, že aj na spracované poľnohospodárske výrobky sa po prechodnom období bude vzťahovať bezcolný vstup na japonský trh; víta skutočnosť, že dohoda poskytuje významné možnosti vývozu pre agropotravinárske výrobky EÚ, ako je víno, hovädzie mäso, bravčové mäso a syr, a že chráni 205 európskych zemepisných označení s možnosťou pridania ďalších zemepisných označení, čo predstavuje ďalšie zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcimi obchodnými dohodami a je obzvlášť dôležité pre malé a stredné podniky (MSP) v potravinárskom odvetví; požaduje pokračovanie rokovaní po troch rokoch s cieľom vyhodnotiť možnosti rozšírenia zoznamu chránených zemepisných označení a očakáva, že obe strany budú venovať maximálnu pozornosť udržateľnému poľnohospodárstvu vrátane výroby potravín v malom rozsahu a rozvoja vidieka;

8.  zdôrazňuje, že dohoda podporuje najlepšie postupy na poskytovanie bezpečných a vysokokvalitných potravín a výrobkov pre spotrebiteľov; zdôrazňuje, že nič v dohode nebráni uplatňovaniu zásady predbežnej opatrnosti v EÚ, ako sa uvádza v Zmluve o fungovaní Európskej únie; víta začlenenie jasného odkazu na prístup predbežnej opatrnosti v dohode; zdôrazňuje, že dohoda za žiadnych okolností nesmie ohrozovať presné, zrozumiteľné označovanie potravín vyhovujúce normám EÚ; vyzýva oboch partnerov, aby posilnili ochranu spotrebiteľa, blaho spotrebiteľov a bezpečnosť potravín pri vykonávaní dohody, a vyzýva Komisiu, aby do všetkých budúcich obchodných dohôd EÚ zahrnula osobitné a prísne ustanovenia o ochrane spotrebiteľa;

9.  zdôrazňuje, že obe strany sa zaviazali zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia a práce a že tieto prísne normy by sa nemali považovať za prekážky obchodu, pričom poznamenáva, že v dohode sa takisto jasne uvádza, že pracovné a environmentálne normy sa nemôžu zmierniť alebo znížiť s cieľom prilákať obchod a investície; pripomína cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 5 Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj; víta skutočnosť, že Japonsko aj EÚ pristúpili k vyhláseniu z Buenos Aires o ženách a obchode, a vyzýva obe strany, aby výrazne posilnili záväzky v oblasti rodovej rovnosti a obchodu v kontexte tejto dohody vrátane práva na rovnakú odmenu; očakáva, že EÚ a Japonsko prijmú všetky potrebné opatrenia na plnenie cieľov trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých svojich činnostiach, a to aj prostredníctvom tejto dohody; žiada Komisiu, aby vykonala posúdenie ex post vplyvu plnenia dohody na udržateľnosť;

10.  víta záväzok týkajúci sa účinného plnenia Parížskej dohody na boj proti zmene klímy a ďalších mnohostranných dohôd o životnom prostredí, ako aj trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (vrátane boja proti nezákonnej ťažbe dreva) a rybolovu (boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu); zdôrazňuje, že právne predpisy a normy EÚ sa naďalej uplatňujú na výrobky dovážané na trh EÚ a že najmä nariadenie EÚ o dreve (nariadenie (EÚ) č. 995/2010) zakazuje uvádzanie nezákonne vyťaženého dreva na trh EÚ a zavádza povinný systém náležitej starostlivosti; vyzýva obe strany, aby úzko spolupracovali v rámci kapitoly o trvalo udržateľnom rozvoji s cieľom vymieňať si najlepšie postupy a posilniť presadzovanie právnych predpisov v týchto záležitostiach, a to aj pokiaľ ide o najúčinnejšie opatrenia na boj proti nezákonnej ťažbe dreva a venovanie osobitnej pozornosti predchádzaniu vývozu nezákonne vyťaženého dreva z EÚ do Japonska;

11.  zdôrazňuje skutočnosť, že dohoda zahŕňa jasný záväzok pokračovať v ratifikácii základných dohovorov MOP; zdôrazňuje, že Japonsko ešte neratifikovalo dva základné dohovory MOP (o diskriminácii a o zrušení nútenej práce), a v súlade s ustanoveniami uvedenými v dohode o hospodárskom partnerstve očakáva v primeranej lehote konkrétny pokrok Japonska smerom k ratifikácii a účinnému vykonávaniu týchto dohovorov;

12.  víta skutočnosť, že Japonsko vytvorilo medzirezortný rámec na riešenie plnenia záväzkov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vrátane ratifikácie základných dohovorov MOP a že výbor pre obchod a trvalo udržateľný rozvoj ustanovený v dohode je poverený interakciou s občianskou spoločnosťou na tému vykonávania kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji;

13.  pripomína, že Súdny dvor Európskej únie v bode 161 stanoviska č. /15 o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom uviedol, že kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji majú priamy a bezprostredný vplyv na obchod a že porušenie ustanovení o trvalo udržateľnom rozvoji oprávňuje druhú stranu ukončiť alebo pozastaviť liberalizáciu uvedenú v iných ustanoveniach dohody o voľnom obchode; víta začlenenie doložky o preskúmaní do kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji a vyzýva obe strany, aby riadne a včas túto doložku využívali s cieľom dodržať prijaté záväzky a zlepšiť vykonateľnosť a účinnosť ustanovení týkajúcich sa práce a životného prostredia, a to vrátane uvažovania o mechanizme založenom na sankciách ako o poslednej možnosti, spomedzi rôznych metód presadzovania; vyzýva obe strany, aby nečakali, kým sa začne uplatňovať doložka o preskúmaní, kým podniknú kroky smerom k účinnej implementácii, s cieľom zabezpečiť, aby táto dohoda o hospodárskom partnerstve bola poprednou dohodou, ktorou sa dosiahne najvyššia možná ochrana; vyzýva Komisiu, aby monitorovala záväzky prijaté v kapitole o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji a spolupracovala s Japonskom na ich plnení, vychádzajúc z 15-bodového neoficiálneho dokumentu Komisie o vykonávaní obchodu a trvalo udržateľného rozvoja;

14.  vyzdvihuje skutočnosť, že dohoda o hospodárskom partnerstve opätovne potvrdzuje právo orgánov členských štátov vymedziť, poskytovať a regulovať verejné služby na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni a že negatívny zoznam ustanovený v tejto dohode nebráni vládam, aby do verejného sektora vracali akékoľvek sprivatizované služby alebo aby slobodne vyvíjali nové verejné služby; domnieva sa, že v zásade je vhodnejšie použiť prístup založený na pozitívnom zozname podľa Všeobecnej dohody WTO o obchode so službami (GATS); berie na vedomie záväzok oboch strán v dohode o hospodárskom partnerstve chrániť verejné hospodárenie s vodami ako súčasť všeobecnej výnimky z verejných služieb;

15.  je presvedčený, že záväzky týkajúce sa prístupu na trh v prípade cezhraničných služieb vrátane elektronického obchodu, námornej dopravy, poštových služieb, energetiky a telekomunikácií majú potenciál výrazne posilniť obchod so službami; domnieva sa, že dohoda uľahčí firmám z EÚ poskytovanie služieb na japonskom trhu zabezpečením spravodlivejšieho zaobchádzania; pripomína, že ciele verejnej politiky treba chrániť, a to aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a že sa musí zachovať politický priestor na riešenie budúcich regulačných výziev;

16.  upozorňuje, že v dohode o hospodárskom partnerstve sa ustanovuje dočasný cezhraničný pohyb odborníkov (tzv. režim 4), čím sa obe strany zaviazali umožniť vnútropodnikové transfery v približne 40 odvetviach a v prípade nezávislých odborníkov v približne 20 odvetviach, čo uľahčí vzťahy medzi EÚ a Japonskom, pokiaľ ide o priame zahraničné investície;

17.  zdôrazňuje, že dohoda zachováva zvrchované právo na reguláciu finančného a bankového sektora z dôvodov prudenciálneho režimu a dohľadu; vyzýva oboch partnerov, aby na zlepšenie globálneho finančného systému využili finančné regulačné fórum;

18.  víta kľúčové inovačné prvky, ako sú špecializované kapitoly alebo ustanovenia týkajúce sa Parížskej dohody, MSP a správy a riadenia spoločnosti, zamerané na podporu sociálnej zodpovednosti podnikov na základe zásad skupiny G20 a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD); naliehavo vyzýva obe strany, aby aktívne pracovali na zaistení sociálnej zodpovednosti podnikov a uzatvorenia záväznej zmluvy OSN o podnikaní a ľudských právach;

19.  zdôrazňuje, že spolupráca v oblasti regulácie je dobrovoľná a že v žiadnom prípade neobmedzuje právo na reguláciu; pripomína, že zodpovedajúce ustanovenia sa musia vykonávať pri plnom rešpektovaní právomocí spoluzákonodarcov; víta, že v kapitole o spolupráci v oblasti regulácie sa jasne stanovuje, že zásady stanovené v ZFEÚ, ako napríklad zásada predbežnej opatrnosti, sa musia v plnej miere dodržiavať;

20.  vyzýva na transparentnosť fungovania výboru pre regulačnú spoluprácu a na primerané zapojenie všetkých zainteresovaných strán, najmä odborov a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré by sa mali považovať za predpoklad ďalšieho budovania dôvery verejnosti v dohodu a jej dôsledky; zdôrazňuje, že Parlament by mal byť pravidelne informovaný o rozhodnutiach prijatých vo výbore pre regulačnú spoluprácu;

21.  berie na vedomie, že pokračujú rokovania o samostatnej investičnej dohode, ktoré bude Parlament dôsledne sledovať; berie na vedomie, že Komisia zaviedla do dohôd s ďalšími partnermi systém investičných súdov, kým sa nevytvorí mnohostranný investičný súd; pripomína, že starý mechanizmus urovnávania sporov medzi súkromným investorom a štátom (ISDS) je neprijateľný a že neexistuje žiadny mandát na návrat k tomuto mechanizmu;

22.  víta skutočnosť, že EÚ a Japonsko 17. júla 2018 úspešne ukončili rokovania o vzájomnom rozhodnutí o primeranosti a že sa dohodli na vzájomnom uznávaní systémov na ochranu údajov ako „rovnocenných“, čo umožní bezpečnejší tok údajov medzi EÚ a Japonskom; zdôrazňuje dôležitú úlohu príslušných orgánov pre ochranu údajov pri zabezpečovaní primeranej úrovne ochrany údajov; poznamenáva, že súčasťou dohody je aj revízna doložka s cieľom posúdiť otázku cezhraničného prenosu údajov do troch rokov, a uznáva rastúci význam digitálneho hospodárstva pre rast a zamestnanosť; pripomína, že všetky obchodné dohody musia plne rešpektovať acquis EÚ v oblasti ochrany údajov a ochrany súkromia vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie (EÚ) 2016/679), a zdôrazňuje, že akýkoľvek budúci výsledok musí podliehať súhlasu Parlamentu a chrániť základné práva občanov EÚ;

23.  vyzýva Komisiu, aby posilnila spoluprácu a koordináciu s Japonskom v mnohostranných otázkach v úzkej spolupráci s ostatnými strategickými partnermi s cieľom chrániť a rozvíjať ďalšie medzinárodné normy a otvorený, spravodlivý a silný multilaterálny obchodný systém založený na dodržiavaní pravidiel WTO a ďalších medzinárodných noriem;

24.  zdôrazňuje, že 78 % spoločností z EÚ vyvážajúcich do Japonska sú menšie spoločnosti, a víta skutočnosť, že dohoda o hospodárskom partnerstve zahŕňa osobitnú kapitolu o MSP, ktorá im umožní získať čo najväčší úžitok z dohody, a to prostredníctvom doložiek, ktoré obe strany zaväzujú k transparentnosti, pokiaľ ide o prístup na trh, a k výmene relevantných informácií; vyzýva na urýchlené zriadenie kontaktných miest a webového sídla pre MSP s cieľom zabezpečiť, aby sa relevantné informácie o prístupe na trh sprístupnili malým a stredným podnikom;

25.  vyzýva Komisiu, aby pozorne sledovala riadne vykonávanie dohodnutého odstránenia nesadzobných opatrení, ako aj riadenie colných kvót na poľnohospodárske výrobky, a aby podala správu Parlamentu;

26.  naliehavo vyzýva oboch partnerov, aby zabezpečili aktívnu účasť sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti, a to najmä prostredníctvom spoločného dialógu s občianskou spoločnosťou a vnútroštátnou poradnou skupinou; vyzýva Komisiu, aby aktívne vytvorila a spoločne využívala najlepšie postupy s Japonskom týkajúce sa fungovania domácich poradných skupín a spoločného dialógu; vyzýva obe strany, aby zabezpečili rýchle vytvorenie dobre fungujúcich, účinných a vyvážených domácich poradných skupín s náležitým kódexom správania a aby zaistili, že ich názory budú transparentným spôsobom zohľadnené pri medzivládnych konzultáciách ustanovených v dohode;

27.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že delegácia EÚ do Japonska bude zapojená do procesu vykonávania dohody od začiatku do konca; poukazuje na to, že delegácie EÚ umožňujú prijať rýchle a priame opatrenia na zabezpečenie riadneho vykonávania obchodných ustanovení a že problémy a prekážky sa rýchlo odhalia a účinne riešia;

28.  očakáva, že sa v súvislosti s fungovaním sektorových výborov, ktoré sa majú zriadiť v rámci dohody, zabezpečí úplná transparentnosť, pokiaľ ide o Parlament aj širokú verejnosť;

29.  zaväzuje sa dôsledne monitorovať vykonávanie dohody v úzkej spolupráci s Komisiou, so zainteresovanými stranami a s japonskými partnermi;

30.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Japonska.

(1)

Ú. v. EÚ C 72 E, 11.3.2014, s. 16.

(2)

Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 21.

(3)

Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 22.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom

Referenčné čísla

2018/0091M(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

6.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

13.9.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

13.9.2018

TRAN

13.9.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

TRAN

14.5.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Pedro Silva Pereira

16.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

27.9.2018

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

9

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Dátum predloženia

9.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

26

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

NI

David Borrelli

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

Emmanuel Maurel

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz

Verts/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

S&D

Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia