Betänkande - A8-0367/2018Betänkande
A8-0367/2018

BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan

9.11.2018 - (07964/2018 – C8–0382/2018 – 2018/0091M(NLE))

Utskottet för internationell handel
Föredragande: Pedro Silva Pereira


Förfarande : 2018/0091M(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0367/2018
Ingivna texter :
A8-0367/2018
Antagna texter :

EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION SOM INTE AVSER LAGSTIFTNING

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan

(07964/2018 – C8–0382/2018 – 2018/0091M(NLE))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07964/2018),

–  med beaktande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan (07965/2018),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91, 100.2, 207.4 första stycket, 218.6 andra stycket a led v och 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8–0382/2018),

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet från det 25:e toppmötet mellan EU och Japan den 17 juli 2018,

–  med beaktande av det strategiska partnerskapsavtal mellan EU och Japan som undertecknades den 17 juli 2018,

–  med beaktande av förhandlingsdirektiven för ett frihandelsavtal med Japan, som antogs av rådet den 29 november 2012 och offentliggjordes den 14 september 2017,

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2012 om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan[1],

–  med beaktande av sina resolutioner av den av den 3 februari 2016 med Europaparlamentets rekommendationer till kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (TiSA)[2], och av den 12 december 2017 om en digital handelsstrategi[3],

–  med beaktande av slutrapporten i konsekvensanalysen av frihandelsavtalet mellan EU och Japan från april 2016 och analysen från kommissionens generaldirektorat för handel från juni 2018 av de ekonomiska konsekvenserna av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och Japan,

–  med beaktande av den gemensamma förklaringen från det 38:e interparlamentariska sammanträdet mellan EU och Japan den 10 maj 2018,

–  med beaktande av Agenda 2030 för hållbar utveckling, som antogs vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i New York i september 2015,

–  med beaktande av kommissionens meddelande Handel för alla – Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik från oktober 2015,

–  med beaktande av det icke-officiella dokumentet från kommissionens avdelningar av den 26 februari 2018 Feedback and way forward on improving the implementation and enforcement of Trade and Sustainable Development chapters in EU Free Trade Agreements,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttranden av den 15 oktober 2014 om det civila samhällets roll i frihandelsavtalet mellan EU och Japan, och av den 14 februari 2018 om kapitel om handel och hållbar utveckling i EU:s frihandelsavtal,

–  med beaktande av kommissionens plan i 15 punkter av den 26 februari 2018 för att göra EU:s kapitel om handel och hållbar utveckling mer effektiva,

–  med beaktande av yttrande 2/15 av den 16 maj 2017 från Europeiska unionens domstol, i enlighet med artikel 218.11 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget), vilket begärdes av kommissionen den 10 juli 2015,

–  med beaktande av protokoll 26 till EUF-fördraget om tjänster av allmänt intresse,

–  med beaktande av artiklarna 2 och 21 i fördraget om Europeiska unionen (EU‑fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 168–191 i EUF-fördraget och särskilt artikel 191.2 i EUF‑fördraget,

–  med beaktande av artiklarna 91, 100.2 och 207 i EUF-fördraget och artikel 218 i EUF‑fördraget, särskilt punkt 10 i denna,

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den ...[4] om utkastet till rådets beslut,

–  med beaktande av artikel 99.2 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel (A8-0367/2018), och av följande skäl:

A.  Unionen och Japan delar grundläggande värderingar, såsom respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen samt ett starkt åtagande till en hållbar utveckling och ett regelbaserat system inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO).

B.  Det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan har en strategisk dimension och är det viktigaste bilaterala handelsavtal som unionen någonsin har ingått eftersom det omfattar nästan en tredjedel av världens BNP, nära 40 % av världshandeln och över 600 miljoner människor.

C.  Japan är världens tredje största konsumentmarknad, men endast den sjätte största exportmarknaden för EU, vilket visar på den outnyttjade potentialen för bilateral handel.

D.  Flera förhandsundersökningar och analyser av effekten av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan EU och Japan visar att avtalet har potential att ge positiva effekter i termer av BNP-tillväxt, inkomst, handel, produktivitet och sysselsättning för både unionen och Japan, i enlighet med målsättningen om en ”smart och hållbar tillväxt för alla”. Avtalet har även potential att ge fördelar för konsumenter genom sänkta priser och ökad valfrihet för konsumenterna med avseende på varor och tjänster. EU och dess medlemsstater bör förbättra de befintliga verktygen för att hjälpa arbetstagare och företag att anpassa sig till de nya möjligheterna och till de potentiella negativa effekterna av globaliseringen och handelsavtal. Avtalets framgång bör även bedömas på grundval av dess bidrag till uppnåendet av målen för hållbar utveckling senast 2030.

E.  Europaparlamentet har övervakat dessa förhandlingar från första början och har bland annat begärt att förhandlarna ska verka i medborgarnas, civilsamhällets och företagens intresse och har efterfrågat transparens, vilket har lett till bättre tillgång till dokument, regelbunden rapportering om förhandlingar och förbättrad kommunikation. Ytterligare förbättringar skulle kunna göras av handelsavtalsförfarandet i framtiden, särskilt genom att dela EU:s förslag och se till att rådet systematiskt offentliggör förhandlingsdirektiven före förhandlingarna.

F.  Det är avgörande att de handelsförmåner och möjligheter som avtalet erbjuder är tillgängliga och att de utnyttjas fullt ut.

1.  Europaparlamentet anser att detta avtal har stor strategisk betydelse, bilateralt och globalt, och att det utgör en läglig signal till stöd för en öppen, rättvis och värde- och regelbaserad handel, samtidigt som det främjar höga standarder, närmare bestämt vad gäller miljö, livsmedelssäkerhet, konsumentskydd och arbetstagares rättigheter, i en tid med allvarliga protektionistiska utmaningar för den internationella ordningen. Parlamentet varnar för att en sådan protektionism inte är ett alternativ och att det rådande handelspolitiska läget inte längre är hållbart.

2.  Europaparlamentet välkomnar den ambitiösa och heltäckande karaktären hos det ekonomiska partnerskapet, vilket uppfyller de prioriteringar som anges i parlamentets resolution av den 25 oktober 2012 om handelsförhandlingarna mellan EU och Japan.

3.  Europaparlamentet noterar i synnerhet den höga graden av tulliberalisering som beslutats i det ekonomiska partnerskapsavtalet, vilket när det väl är helt genomfört kommer att medföra att 99 % av EU:s tullpositioner och 97 % av Japans tullpositioner kommer att vara liberaliserade, inklusive för industriprodukter inom sektorer där EU är mycket konkurrenskraftigt, i kombination med åtgärder för att skydda de känsligaste produkterna genom tullfria kvoter, sänkta tullar eller övergångsperioder. Parlamentet understryker att det ekonomiska partnerskapsavtalet inkluderar en klausul om bedrägeribekämpning, vilket gör det möjligt för EU att upphäva handelsförmåner i fall av bedrägeri och vägran att samarbeta i tullfrågor, samtidigt som det garanteras att legitima näringsidkare inte påverkas negativt.

4.  Europaparlamentet betonar att EU:s tullar på bilar kommer att fasas ut under en period av sju år. Kommissionen uppmanas att under denna period fortsätta att bevaka utvecklingen av handelsflödena för motorfordon för att förutsäga eventuell destabilisering av den europeiska marknaden och hantera situationen i dessa fall. Parlamentet betonar dock att ett avsevärt antal japanska fordonsmärken som säljs i EU är tillverkade i EU.

5.  Europaparlamentet påpekar att Japan har tagit itu med onödiga icke-tariffära åtgärder inom olika sektorer, som t.ex. fordon, livsmedelstillsatser, sanitära och fytosanitära regleringar, livsmedelsmärkning samt kosmetika, vilket leder till sänkta efterlevnadskostnader och skapar ett mer förutsägbart regelverk. Parlamentet påminner om länders rätt att fastställa nationella standarder på en nivå som är högre än vad som gäller internationellt, när detta är berättigat för ett adekvat skydd av hälsa, säkerhet eller konsumenter. Parlamentet noterar även Japans åtagande att anpassa sina bilstandarder till internationella standarder inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE), som även används av EU:s biltillverkare.

6.  Europaparlamentet välkomnar att Japan specifikt kommer att bevilja EU-leverantörer icke‑diskriminerande tillgång till upphandlingsmarknader i 54 kärnstäder – och eventuellt kommer att utöka antalet berörda städer ytterligare – och avlägsna klausulen om operationell säkerhet, som i praktiken har hindrat EU:s järnvägsleverantörer från att få tillträde till den japanska marknaden, samt maximera transparensen vid offentlig upphandling. Parlamentet uppmanar kommissionen att noggrant övervaka genomförandet av denna fråga, så att åtagandena att öppna upp och ge lika tillgång till marknaderna för offentlig upphandling uppfylls. Parlamentet betonar att sociala och miljömässiga kriterier även bör tas i beaktande när offentliga upphandlingskontrakt tilldelas. Parlamentet framhäver att den offentliga upphandlingen i både EU och Japan även i fortsättningen måste tjäna medborgarnas intressen.

7.  Europaparlamentet anser att Japan är en mycket värdefull exportmarknad för EU:s jordbrukare och livsmedelsproducenter och noterar att omkring 85 % av jordbruksbaserade livsmedel kommer att tillåtas för tullfri införsel i Japan. Parlamentet påpekar att bearbetade jordbruksprodukter också kommer att ges tullfritt tillträde till den japanska marknaden efter en övergångsperiod. Parlamentet välkomnar att avtalet ger betydande exportmöjligheter för jordbruksprodukter från EU, som t.ex. vin, nötkött, fläskkött och ost, och att det skyddar 205 europeiska geografiska beteckningar, med möjlighet att lägga till ytterligare geografiska beteckningar, vilket utgör en ytterligare förbättring i jämförelse med tidigare handelsavtal och är särskilt viktigt för små och medelstora företag inom livsmedelssektorn. Parlamentet efterfrågar fortsatta samtal efter tre år för att utvärdera möjligheterna att utöka listan över skyddade geografiska beteckningar, och förväntar sig att båda parter lägger största vikt vid hållbart jordbruk, inklusive småskalig livsmedelsproduktion och landsbygdsutveckling.

8.  Europaparlamentet betonar att avtalet främjar bästa praxis för tillhandahållande av säkra och högkvalitativa livsmedel och produkter för konsumenterna. Parlamentet betonar att ingenting i avtalet förhindrar tillämpningen av försiktighetsprincipen i EU, såsom den framställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och välkomnar införandet av en tydlig hänvisning till försiktighetsprincipen i avtalet. Parlamentet betonar att avtalet under inga omständigheter får äventyra en tydlig och begriplig märkning av livsmedel som överensstämmer med EU:s bestämmelser. Båda parter uppmanas att öka konsumentskyddet, konsumenternas välbefinnande och livsmedelssäkerheten i genomförandet av avtalet, och kommissionen uppmanas att inkludera specifika och starka bestämmelser gällande konsumentskydd i alla framtida EU-handelsavtal.

9.  Europaparlamentet betonar att båda parter har förbundit sig att säkerställa höga nivåer för miljöskydd och arbetarskydd, och att dessa höga standarder inte bör ses som handelshinder. Samtidigt noterar parlamentet att avtalet även tydliggör att arbets- och miljönormer inte kan mjukas upp eller sänkas för att locka till sig handel och investeringar. Parlamentet påminner om det femte målet för hållbar utveckling i FN:s 2030-agendan för hållbar utveckling. Parlamentet välkomnar att både Japan och EU har följt förklaringen från Buenos Aires om kvinnor och handel, och uppmanar båda parter att kraftigt förstärka åtagandena gällande jämställdhet och handel i samband med detta avtal, inklusive rättigheten till lika lön. Parlamentet förväntar sig att EU och Japan vidtar alla nödvändiga steg för att genomföra målen för hållbar utveckling i alla sina åtgärder, inklusive genom detta avtal. Kommissionen uppmanas att genomföra en efterhandsutvärdering av konsekvenserna för hållbar utveckling när det gäller genomförandet av avtalet.

10.  Europaparlamentet välkomnar åtagandet att effektivt genomföra Parisavtalet för att bekämpa klimatförändringar, samt andra multilaterala miljöavtal, även när det gäller hållbar förvaltning av skogsresurser (inklusive bekämpning av olaglig avverkning) och fiske (bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske). Parlamentet understryker att EU:s lagstiftning och standarder är fortsatt tillämpliga på produkter som importerats till EU:s marknad, och att EU:s timmerförordning (förordning (EU) nr 995/2010) särskilt förbjuder placerande av olagligt timmer på EU:s marknad och inför ett obligatoriskt system för tillbörlig aktsamhet. Båda parter uppmanas att ha ett nära samarbete inom ramen för kapitlet om hållbar utveckling, för att utbyta bästa praxis och stärka genomdrivandet av lagstiftningen i dessa frågor, inklusive de effektivaste åtgärderna för att bekämpa olaglig avverkning och med särskild uppmärksamhet på att förebygga export av olagligt avverkat timmer från EU till Japan.

11.  Europaparlamentet betonar att avtalet inkluderar ett tydligt åtagande att ratificera grundläggande ILO-konventioner. Parlamentet understryker att Japan ännu inte har ratificerat de två centrala ILO-konventionerna (om diskriminering och om avskaffande av tvångsarbete), och förväntar sig konkreta framsteg inom en rimlig tidsperiod från Japans sida mot ratificering och effektivt genomförande av dessa konventioner, i enlighet med bestämmelserna i avtalet om ekonomiskt partnerskap.

12.  Europaparlamentet välkomnar att Japan har upprättat en interministeriell ram för genomförandet av åtaganden om hållbar utveckling, inbegripet ratificeringen av ILO:s grundläggande konventioner, och att den kommitté för handel och hållbar utveckling som föreskrivs i avtalet har till uppgift att samverka med det civila samhället i frågan om genomförandet av kapitlet om hållbar utveckling.

13.  Europaparlamentet erinrar om att Europeiska unionens domstol i punkt 161 av sitt yttrande 2/15 om frihandelsavtalet mellan EU och Singapore uppgav att kapitlen om handel och hållbar utveckling har en direkt och omedelbar effekt på handeln, och att en överträdelse av bestämmelserna om hållbar utveckling ger den andra parten rätt att avbryta eller skjuta upp liberaliseringen enligt övriga bestämmelser i frihandelsavtalet. Parlamentet välkomnar inkluderandet av en översynsklausul i kapitlet om handel och hållbar utveckling och uppmanar båda parter att på ett bra sätt och i god tid använda denna klausul för att upprätthålla de åtaganden som gjorts och förbättra arbets- och miljöbestämmelsernas verkställbarhet och effektivitet, även genom att bland olika verkställighetsmetoder beakta en sanktionsbaserad mekanism som en sista utväg. Båda parter uppmanas att inte vänta till dess att översynsklausulen utlöses med att ta steg i riktning mot ett effektivt genomförande, för att säkerställa att detta avtal om ekonomiskt partnerskap är ett ”front running”-avtal som ger högsta möjliga skydd. Kommissionen uppmanas att övervaka de åtaganden som vidtagits inom kapitlet för handel och hållbar utveckling och att samarbeta med Japan beträffande deras genomförande, på grundval av kommissionens icke-officiella dokument i 15 punkter om kapitlen om genomförande av handel och hållbar utveckling.

14.  Europaparlamentet understryker att avtalet framhåller rätten för medlemsstaternas myndigheter att till fullo fastställa, tillhandahålla och reglera offentliga tjänster på lokal, regional eller nationell nivå, och att en negativ förteckning i enlighet med detta avtal inte hindrar myndigheter från att återföra privatiserade tjänster till den offentliga sektorn eller från att fritt utveckla nya samhällsnyttiga tjänster. Parlamentet anser som princip att ett upplägg med positiv förteckning såsom i WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal (Gats) är att föredra. Parlamentet noterar det åtagande som båda parter gjort i avtalet om ekonomiskt partnerskap om att skydda den offentliga vattenförvaltningen, som en del av det generella undantaget för offentliga tjänster.

15.  Europaparlamentet anser att åtaganden om marknadstillträde i gränsöverskridande tjänster, inklusive e-handel, sjötransporter, posttjänster, energi och telekommunikationer har potential att avsevärt stärka tjänstehandeln. Parlamentet anser att avtalet kommer att göra det lättare för företag i EU att tillhandahålla tjänster på den japanska marknaden genom att säkerställa en rättvisare behandling. Parlamentet påminner om att offentligpolitiska mål måste skyddas, inklusive på området cybersäkerhet, och att det politiska handlingsutrymmet måste bevaras för hantering av framtida regleringsutmaningar.

16.  Europaparlamentet påpekar att avtalet om ekonomiskt partnerskap sörjer för tillfällig gränsöverskridande rörlighet för yrkesverksamma (”mode 4”), vilket innebär ett åtagande för båda sidorna till företagsintern förflyttning av personal inom ca 40 sektorer och för oberoende yrkesutövare inom ca 20 sektorer, vilket underlättar förbindelserna mellan EU och Japan gällande utländska direktinvesteringar.

17.  Europaparlamentet understryker att avtalet bevarar den suveräna rätten att reglera finansbranschen och banksektorn av tillsyns- och regleringsskäl. Parlamentet uppmanar båda parter att utnyttja forumet för finansiell reglering för att förbättra det globala finanssystemet.

18.  Europaparlamentet välkomnar viktiga innovativa element, som t.ex. särskilda kapitel eller bestämmelser om Parisavtalet, om små och medelstora företag och om bolagsstyrning, med syfte att främja företagens sociala ansvar baserat på principerna inom G20 och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). Båda parter uppmanas att arbeta aktivt i riktning mot företagens sociala ansvar och mot slutandet av FN:s bindande fördrag om företag och mänskliga rättigheter.

19.  Europaparlamentet understryker att regleringssamarbetet är frivilligt och att det inte på något sätt begränsar rätten att reglera, och erinrar om att motsvarande bestämmelser måste genomföras med full respekt för medlagstiftarnas befogenheter. Parlamentet välkomnar att kapitlet om regleringssamarbetet tydligt anger att de principer som fastställs i EUF-fördraget, t.ex. försiktighetsprincipen, måste respekteras fullt ut.

20.  Europaparlamentet efterlyser transparens om hur kommittén för regleringssamarbete fungerar samt en adekvat involvering av alla intressenter, i synnerhet fackföreningar och organisationer i det civila samhället, vilket bör ses som en förutsättning för att fortsätta att öka allmänhetens förtroende för avtalet och dess konsekvenser. Parlamentet betonar att parlamentet på regelbunden basis bör hållas informerat om beslut som fattas inom kommittén för regleringssamarbete.

21.  Europaparlamentet noterar att förhandlingarna fortsätter om ett separat investeringsavtal, vilket parlamentet noga kommer att övervaka. Parlamentet noterar att kommissionen har infört ett investeringsdomstolssystem i avtal med andra partner, i väntan på inrättandet av en multilateral investeringsdomstol. Parlamentet upprepar att mekanismen med det gamla, privata tvistlösningsverktyget ISDS är oacceptabel och att det inte finns något mandat att återgå till denna.

22.  Europaparlamentet välkomnar att EU och Japan den 17 juli 2018 framgångsrikt slutförde sina samtal om ett ömsesidigt beslut om en adekvat skyddsnivå och enades om att erkänna varandras system för dataskydd som ”likvärdiga”, vilket gör det möjligt för data att flöda säkert mellan EU och Japan. Parlamentet betonar den viktiga roll som de respektive dataskyddsmyndigheterna spelar i att värna om en tillfredsställande dataskyddsnivå. Parlamentet konstaterar att avtalet inkluderar en rendez-vous-klausul för att bedöma frågan om gränsöverskridande överföringar av data inom tre år och erkänner den digitala ekonomins ökande betydelse för tillväxt och arbetstillfällen. Parlamentet påminner om att alla handelsavtal till fullo måste respektera EU:s regelverk om dataskydd och skydd av privatlivet, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679), och betonar att alla framtida resultat måste vara föremål för parlamentets godkännande och skydda EU-medborgarnas grundläggande rättigheter.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utöka samarbetet och samordningen med Japan inom multilaterala frågor, i nära samarbete med andra strategiska partner, för att försvara och vidareutveckla internationella standarder och ett öppet, rättvist och starkt multilateralt handelssystem baserat på respekt för WTO:s regler och andra internationella normer.

24.  Europaparlamentet betonar att 78 % av de EU-baserade företag som exporterar till Japan är mindre företag och välkomnar att avtalet om ekonomiskt partnerskap inkluderar ett separat kapitel om små och medelstora företag, så att de ska kunna gynnas maximalt av avtalet, nämligen genom klausuler som ålägger båda parterna transparens med avseende på marknadstillgång och utbyte av relevant information. Parlamentet efterfrågar att kontaktpunkterna för små och medelstora företag och webbplatsen för dessa inrättas skyndsamt för att säkerställa att relevant information om marknadstillträde görs tillgängligt för små och medelstora företag.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka att det överenskomna avlägsnandet av onödiga icke-tariffära åtgärder samt hanteringen av tullkvoter för jordbruksprodukter genomförs korrekt, samt att rapportera till parlamentet.

26.  Europaparlamentet uppmanar båda parter att säkerställa att arbetsmarknadens parter och det civila samhället involveras aktivt, i synnerhet genom en gemensam dialog med det civila samhället och den inhemska rådgivande gruppen. Kommissionen uppmanas att aktivt fastställa och utbyta bästa praxis med Japan om hur inhemska rådgivande grupper och den gemensamma dialogen fungerar. Båda parter uppmanas att garantera ett snabbt inrättande av välfungerande, effektiva och på ett balanserat sätt sammansatta inhemska rådgivande grupper med lämplig uppförandekod och att garantera att deras synpunkter beaktas på ett transparent sätt i de samråd mellan regeringar som avses i avtalet.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att involvera EU:s delegation till Japan under genomförandet av avtalet från början till slut. Parlamentet påminner om att EU‑delegationerna gör det möjligt att vidta snabba och direkta åtgärder för att garantera korrekt genomförande av handelsbestämmelserna samt att problem och hinder upptäcks snabbt och hanteras effektivt.

28.  Europaparlamentet förväntar sig full transparens gällande verksamheten i de sektorskommittéer som ska etableras enligt avtalet, både vad gäller parlamentet och allmänheten.

29.  Europaparlamentet åtar sig att noggrant övervaka genomförandet av avtalet i nära samarbete med kommissionen, intressenterna och de japanska parterna.

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Japan.

  • [1]  EUT C 72 E, 11.3.2014, s. 16.
  • [2]  EUT C 35, 31.1.2018, s. 21.
  • [3]  EUT C 369, 11.10.2018, s. 22.
  • [4]  Antagna texter, P8_TA(0000)0000.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Rådets beslut om ingående av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan

Referensnummer

2018/0091M(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

6.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

13.9.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

13.9.2018

TRAN

13.9.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

TRAN

14.5.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pedro Silva Pereira

16.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

29.8.2018

27.9.2018

 

 

Antagande

5.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

9

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, William (The Earl of) Dartmouth, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramon Tremosa i Balcells, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Georges Bach, John Flack, Norbert Lins

Ingivande

9.11.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

26

+

ALDE

Nadja Hirsch, Patricia Lalonde, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

John Flack, Syed Kamall, Sajjad Karim, Sander Loones

EFDD

Tiziana Beghin

NI

David Borrelli

PPE

Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

9

-

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

NI

Emmanuel Maurel

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz

VERTS/ALE

Heidi Hautala, Yannick Jadot

2

0

S&D

Jude Kirton-Darling, Joachim Schuster

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 5 december 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy