Процедура : 2018/0123(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0368/2018

Внесени текстове :

A8-0368/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 31/01/2019 - 9.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0047

ДОКЛАД     ***I
PDF 638kWORD 53k
13.11.2018
PE 629.562v02-00 A8-0368/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Ясенко Селимович

(Опростена процедура — член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

Обикновена законодателна процедура (първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0259),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33, 114 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0180//2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0368/2018),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

  OВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 39.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Митнически кодекс на ЕС

Позовавания

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Дата на представяне на ЕП

8.5.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

28.5.2018

 

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

INTA

20.6.2018

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Ясенко Селимович

19.6.2018

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

19.6.2018

Разглеждане в комисия

11.10.2018

 

 

 

Дата на приемане

12.11.2018

 

 

 

Дата на внасяне

14.11.2018

Последно осъвременяване: 26 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност