Procedure : 2018/0123(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0368/2018

Indgivne tekster :

A8-0368/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0047

BETÆNKNING     ***I
PDF 347kWORD 52k
13.11.2018
PE 629.562v02-00 A8-0368/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

(COM(2018)0259 – C8–0180/2018 – 2018/0123(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Jasenko Selimovic

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen

(COM(2018)0259 – C8–0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0259),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, 114 og 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0180/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 12. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0368/2018),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1)

EUT C 367 af 10.10.2018, s. 39.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

EU-toldkodeksen

Referencer

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Dato for høring af EP

8.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

28.5.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

INTA

20.6.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

19.6.2018

Behandling i udvalg

11.10.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.11.2018

 

 

 

Dato for indgivelse

14.11.2018

Seneste opdatering: 26. november 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik