MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta

13.11.2018 - (COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD)) - ***I

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Jasenko Selimovic
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)


Menettely : 2018/0123(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0368/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0368/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta

(COM(2018)0259 – C8‑0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0259),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33, 114 ja 207 artiklat, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0180/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A8‑0368/2018),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EUVL C 367, 10.10.2018, s. 39.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Unionin tullikoodeksi

Viiteasiakirjat

COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD)

Annettu EP: lle (pvä)

8.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

28.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

20.6.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Jasenko Selimovic

19.6.2018

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely – päätös tehty (pvä)

19.6.2018

Valiokuntakäsittely

11.10.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.11.2018

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

14.11.2018

Päivitetty viimeksi: 26. marraskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö